Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-141"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.15.4-141"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing The psychiatrists have a fancy phrase for it, an even fancier phrase than : they call it ‘cognitive dissonance’. Thus, for example, when there is a ‘no’ vote in a referendum, the reaction of this House is to say that the people wanted more Europe. They were voting ‘no’ because this did not go in a sufficiently federalist direction. And so it is with the current economic crisis. We are in a crisis because we have run out of money. We have spent everything, we have exhausted our treasuries, we have exhausted our credit, and now the House comes along and says that we need to spend more. We need more European infrastructure projects, we need a higher budget. Mr President, that is another dose of the medicine that caused the illness in the first place. We have seen since the 1970s where that process leads. It leads to a reduction of GDP, it leads to unemployment, it leads to stagnation and it leads to this part of the world falling further and further behind its rivals."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, stane-li se něco neočekávaného, je pro nás lidi typické snažit se fakta vyložit tak, aby zapadala do našeho stávajícího obrazu světa, našeho . Psychiatři pro to mají zajímavý termín, ještě zajímavější než výraz : nazývají to „kognitivní disonancí“. Uvedu příklad. Když je výsledkem referenda zamítnutí, tento Parlament si to vyloží tak, že lidé chtěli ještě více Evropy. Hlasovali zamítavě, protože daný dokument nebyl orientován dostatečně federalisticky. A podobně je tomu i se současnou hospodářskou krizí. Dostali jsme se do krize, protože nám došly peníze. Všechno jsme utratili, vyprázdnili jsme své pokladny, vyčerpali úvěry. Na scénu si však pospíší tato sněmovna a prohlásí, že musíme ještě více utrácet. Potřebujeme další evropské infrastrukturní projekty, potřebujeme vyšší rozpočet. Pane předsedající, vždyť to je další dávka léku, který je především odpovědný za tuto chorobu. Od sedmdesátých let dvacátého století již víme, k čemu tento postup vede. Vede k poklesu HDP, ke zvýšení nezaměstnanosti, vede ke stagnaci a k tomu, že tato část světa stále více zaostává za svými konkurenty."@cs1
"Hr. formand! Det er menneskets natur, at vi, når der sker noget uventet, forsøger at tilpasse fakta til vores eksisterende verdensopfattelse. Psykologerne har et smart udtryk for det. De kalder det nemlig "kognitiv dissonans". F.eks. reagerer man, når der stemmes nej ved en EU-folkeafstemning, her i Parlamentet ved at sige, at befolkningen gerne ville have mere Europa. De stemte nej, fordi tingene ikke var føderalistiske nok. Og sådan forholder det sig også med den aktuelle økonomiske krise. Vi befinder os i en krise, fordi vi er løbet tør før penge. Vi har brugt det hele, vi har tømt vores pengepung, vi har trukket vores kredit i bund, og nu siger man så i Parlamentet, at vi er nødt til at bruge flere penge. Vi skal have flere europæiske infrastrukturprojekter, vi skal have et større budget. Men det er jo en yderligere dosis af den medicin, som i første omgang udløste sygdommen. Vi har siden 1970'erne set, hvor den proces fører hen. Den fører til et fald i BNP, den fører til arbejdsløshed, den fører til stagnation, og den fører til, at denne del af verden sakker stadig mere bagud i forhold til rivalerne."@da2
"Herr Präsident, es liegt im menschlichen Wesen, zu versuchen, die Dinge in unsere bestehende zu integrieren, wenn etwas Unerwartetes passiert. Psychiater haben einen ausgefallenen Ausdruck dafür, noch ausgefallener als : Sie nennen es „kognitive Dissonanz“. So wird zum Beispiel nach einem „Nein“ bei einer Volksabstimmung in diesem Haus gesagt, dass die Menschen mehr Europa wollten. Sie haben mit „Nein“ gestimmt, da die zu wählende Möglichkeit nicht genügend in eine föderalistische Richtung ging. So ist das auch mit der aktuellen Wirtschaftskrise. Wir befinden uns in einer Krise, da wir kein Geld mehr haben. Wir haben alles ausgegeben, wir haben unsere Staatskassen ausgeschöpft und unsere Kredite ebenso. Und nun kommt dieses Haus daher und sagt, dass wir noch mehr ausgeben müssen. Wir brauchen mehr europäische Infrastrukturprojekte, wir brauchen ein höheres Budget. Herr Präsident, das ist eine weitere Dosis des Medikaments, welches die Krankheit überhaupt erst ausgelöst hat. Wir sehen seit den 70er-Jahren, wohin dieser Prozess führt. Er führt zu einem sinkenden BIP, er führt zu Arbeitslosigkeit, er führt zu Stagnation und er führt dazu, dass dieser Teil der Welt immer weiter und weiter hinter seinen Wettbewerbern zurückbleibt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης, όταν κάτι απροσδόκητο συμβαίνει, να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα στην υφιστάμενη κοσμοθεωρία μας, ή «Weltanschauung», όπως λένε στα γερμανικά Οι ψυχίατροι χρησιμοποιούν μια περίτεχνη φράση γι’ αυτό το φαινόμενο, ακόμη πιο περίτεχνη από τον όρο «Weltanschauung»: το αποκαλούν «γνωστική δυσαρμονία». Έτσι, λόγου χάρη, όταν ένα δημοψήφισμα καταλήγει στην επικράτηση του «όχι», η αντίδραση στο παρόν Σώμα είναι να υποστηρίζεται ότι οι πολίτες επιθυμούσαν περισσότερη Ευρώπη. Ψήφισαν «όχι» επειδή το κείμενο που υποβλήθηκε στην έγκρισή τους δεν κινούνταν προς επαρκώς φεντεραλιστική κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την παρούσα οικονομική κρίση. Διανύουμε κρίση επειδή έχουμε ξεμείνει από χρήματα. Έχουμε δαπανήσει τα πάντα, έχουμε εξαντλήσει τα δημόσια ταμεία μας, έχουμε εξαντλήσει τις πιστώσεις μας, και τώρα το Σώμα έρχεται να πει ότι πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ίδιο φάρμακο που είχε προκαλέσει την ασθένεια εξαρχής. Έχουμε δει από τη δεκαετία του 1970 πού οδηγεί αυτή η διαδικασία. Οδηγεί σε μείωση του ΑΕγχΠ, οδηγεί σε ανεργία, οδηγεί σε στασιμότητα και κάνει την περιοχή του κόσμου στην οποία ζούμε να υστερεί όλο και περισσότερο έναντι των ανταγωνιστών της."@el10
"Señor Presidente, cuando algo inesperado sucede es naturaleza humana tratar de encajar los hechos en nuestra actual Los psiquiatras tienen una frase muy grandilocuente para esto, incluso más grandilocuente que : lo llaman «disonancia cognitiva». Así, por ejemplo, cuando en un referéndum gana el «no», la reacción de esta cámara es interpretarlo como que la gente quiere más Europa: votaron «no» porque no se había avanzado lo suficiente hacia una fórmula federalista. Lo mismo ocurre con la actual crisis económica. Estamos atravesando una crisis porque se nos ha acabado el dinero, porque nos lo hemos gastado todo, hemos agotado nuestras arcas, nuestro crédito; pero resulta que esta cámara opina que necesitamos gastar más, que necesitamos más proyectos europeos de infraestructuras, que necesitamos presupuestos más altos. Señor Presidente, ésa no es más que otra dosis de la medicina que causó la enfermedad para empezar. Desde la década de 1970 ya venimos viendo adónde conduce ese proceso: a la reducción del PIB, al desempleo, al estancamiento y a que esta parte del mundo vaya cada vez más y más rezagada respecto de sus rivales."@es21
"Austatud juhataja! Kui midagi juhtub, siis on juba inimloomuses see, et üritame fakte oma maailmavaatega kooskõlla viia. Psühhiaatritel on selle jaoks veel parem nimetus kui maailmavaade, nad nimetavad seda kognitiivseks dissonantsiks. Seega, kui rahvahääletuses öeldaks „ei”, on selle täiskogu reaktsioon öelda, et inimesed tahtsid rohkem Euroopat. Nad ütlesid hääletusel „ei”, sest nende jaoks ei olnud liikumissuund piisavalt föderalistlik. Samad on lood ka praeguse majanduskriisiga. Meil on kriis, sest meil on raha otsas. Oleme kõik ära kulutanud, oma riigikassad tühjaks teinud, oma laenu ammendanud ja nüüd ütleb täiskogu, et me peame veel rohkem kulutama. Vajame rohkem Euroopa infrastruktuuriprojekte, vajame suuremat eelarvet. Austatud juhataja! See oleks lihtsalt järjekordne annus sama ravimit, mis haiguse esmajoones üldse põhjustas. Oleme juba 1970ndatest näinud, kuhu see protsess meid viib. Selle tulemuseks on SKT vähenemine, töötus ja stagnatsioon, mille tõttu meie kontinent veelgi rohkem meie rivaalidest maha jääb."@et5
"Arvoisa puhemies, kun jotakin odottamatonta tapahtuu, on ihmisluonnon mukaista yrittää sovittaa tilannetta olemassa olevaan maailmankatsomukseen eli Psykologit käyttävät tällaisesta termiäkin hienostuneempaa nimitystä: sitä nimitetään "kognitiiviseksi dissonanssiksi". Niinpä kun esimerkiksi kansanäänestyksessä torjutaan jokin ehdotus, parlamentti reagoi asiaan toteamalla, että ihmiset halusivat enemmän EU:ta. He torjuivat ehdotuksen, koska asia ei edennyt riittävän federalistiseen suuntaan. Sama koskee tämänhetkistä talouskriisiä. Olemme joutuneet kriisitilaan, koska rahamme ovat loppuneet. Olemme käyttäneet kaikki rahat, olemme tyhjentäneet rahastomme, olemme käyttäneet kaiken luottomme – ja nyt parlamentti tulee ja sanoo, että meidän on käytettävä enemmän rahaa. Tarvitsemme lisää yhteisön infrastruktuurihankkeita ja suurempaa talousarviota. Arvoisa puhemies, näin annostelemme lisää lääkettä, joka aiheutti ensisijaisesti sairauden. Jo 1970-luvulla kävi ilmi, mihin prosessi johtaa. Se johtaa BKT:n alenemiseen, työttömyyteen, taantumaan ja siihen, että tämä maanosa jää entistä selvemmin jälkeen kilpailijoistaan."@fi7
". Monsieur le Président, c’est dans la nature humaine d’essayer, en cas d’événement inattendu, de faire concorder les faits avec notre (nos convictions) Les psychiatres ont une expression compliquée pour désigner cette tendance, encore plus compliquée que : ils l’appellent «dissonance cognitive». Aussi, par exemple, lorsque le «non» l’emporte lors d’un référendum, la réaction de la présente Assemblée est de dire que les électeurs veulent davantage d’Europe. Ils ont voté «non», parce que la dimension fédéraliste est insuffisante. Et il en va de même pour l’actuelle crise économique. Nous sommes en crise parce que nous sommes à court d’argent. Nous avons tout dépensé, nous avons épuisé notre trésorerie, nous avons épuisé notre crédit, et maintenant la présente Assemblée vient nous dire que nous devons dépenser plus. Nous avons besoin d’un plus grand nombre de projets européens d’infrastructures, nous avons besoin d’un budget plus élevé. Monsieur le Président, voici une autre dose du médicament qui a causé la maladie. Nous voyons depuis les années 70 où ce processus nous conduit. Il conduit à une diminution du PIB, à la perte d’emplois, à la stagnation, et conduit cette partie du monde à être de plus en plus en retard sur ses concurrents."@fr8
". – Elnök úr, az emberi természet olyan, ha valami váratlan történik, megpróbáljuk a tényeket hozzáigazítani már meglévő világszemléletünkhöz. A pszichiátereknek van erre egy különleges kifejezésük, talán még különlegesebb, mint a világszemlélet: „kognitív disszonanciának” hívják. Így például, amikor egy népszavazás eredménye a „nem” szavazatok győzelme, e Ház úgy reagál, hogy azt mondja, az emberek több Európát akarnak. Azért szavaztak „nemmel”, mert az nem volt eléggé föderalista irányultságú. Így van ez a mostani gazdasági válsággal is. Válságban vagyunk, mert elfogyott a pénzünk. Mindent elköltöttünk, kimerítettünk kincstárainkat, kimerítettük hitelünket, és most jön a Ház és azt mondja, hogy többet kell költenünk. Több európai infrastrukturális projektre van szükségünk, nagyobb költségvetésre van szükségünk. Elnök úr, elsősorban egy újabb adag gyógyszer okozta a betegséget. Az 1970-es évek óta láttuk, hogy hová vezet ez a folyamat. A GDP csökkenéséhez vezet, munkanélküliséghez vezet, stagnáláshoz vezet, és ahhoz vezet, hogy a világ e része versenytársai mögött egyre inkább lemarad."@hu11
"Signor Presidente, quando succede qualcosa di inaspettato, è umano cercare inquadrare la realtà nella nostra Gli psichiatri descrivono questo fenomeno con un’espressione raffinata e ancora più ricercata di : lo chiamano “dissonanza cognitiva”. In quest’ottica, dunque, il Parlamento imputa l’esito negativo del referendum al fatto che gli elettori avrebbero voluto più Europa e hanno votato “no” perché l’impronta del referendum non era sufficientemente federalista. Lo stesso vale per l'attuale crisi economica. La crisi è scoppiata perché abbiamo esaurito le risorse finanziarie. Abbiamo speso tutto, abbiamo prosciugato le tesorerie, abbiamo esaurito il credito e adesso quest’Aula chiede di incrementare gli investimenti. Servono più progetti per delle infrastrutture europee, serve un bilancio più cospicuo. Signor Presidente, è come assumere un’altra dose del farmaco responsabile della malattia. Sappiamo già dagli anni settanta a cosa porta questo processo. Porta alla riduzione del PIL, alla disoccupazione, alla stagnazione e alla progressiva sconfitta di questa parte del mondo di fronte ai propri rivali."@it12
"Pone pirmininke, toks jau žmogaus būdas, kad kai nutinka kas nors netikėto, mes bandome surikiuoti šiuos faktus pagal savo pasaulėžiūrą (vok. ) Psichiatrai tai vadina dar įmantriau nei : jie tai vadina „kognityviniu disonansu“. Taigi, pvz., kai referendume balsuojama „ne“, šio Parlamento reakcija būna tokia, kad žmonės norėjo daugiau Europos. Jie balsavo „ne“, nes visa tai nepakrypo pakankamai federalistine linkme. Taip yra ir dėl dabartinės ekonomikos krizės. Mes patiriame krizę, nes mums baigėsi pinigai. Viską išleidome, ištuštinome iždus, išeikvojome kreditus ir dabar šis Parlamentas susirenka ir sako, kad turime išleisti daugiau. Mums reikia daugiau europinių infrastruktūros projektų, mums reikia didesnio biudžeto. Pone pirmininke, tai dar viena vaistų, kurie juk patys sukėlė ligą, dozė. Mes jau nuo aštuntojo dešimtmečio matėme, kuo tas procesas baigiasi. Jis lemia mažėjantį BVP, nedarbą, sąstingį ir vis didesnį šio pasaulio regiono atsilikimą nuo konkurentų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, notiekot kaut kam neparedzētam, cilvēka dabā ir censties pielāgot faktus savai esošajai (pārliecībai). Psihiatriem tam ir smalks apzīmējums, pat vēl smalkāks apzīmējums nekā : viņi to sauc par „kognitīvo neatbilstību”. Tā, piemēram, ja referenduma balsojums ir „nē”, šā Parlamenta reakcija ir pateikt, ka cilvēki grib vairāk Eiropas. Viņi nobalsoja pret tādēļ, ka referendums nebija pietiekami vērsts uz federālismu. Un tas pats attiecas uz pašreizējo ekonomisko krīzi. Mēs atrodamies krīzē, jo mums ir beigusies nauda. Mēs esam visu iztērējuši, mēs esam iztukšojuši savas valsts kases, mēs esam izsmēluši savus kredītus, un tagad Parlaments nāk klajā ar paziņojumu, ka mums ir vairāk jātērē. Mums vajag vairāk Eiropas infrastruktūras projektu, mums vajag lielāku budžetu. Priekšsēdētāja kungs, tā ir vēl viena to medikamentu deva, kas faktiski izraisīja šo slimību. Mēs kopš 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem esam pieredzējuši šā procesa sekas. Tas izraisa IKP samazināšanos, tas rada bezdarbu, tas izraisa stagnāciju un tā rezultātā šī pasaules daļa aizvien vairāk un vairāk atpaliek no saviem konkurentiem."@lv13
"Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing The psychiatrists have a fancy phrase for it, an even fancier phrase than : they call it ‘cognitive dissonance’. Thus, for example, when there is a ‘no’ vote in a referendum, the reaction of this House is to say that the people wanted more Europe. They were voting ‘no’ because this did not go in a sufficiently federalist direction. And so it is with the current economic crisis. We are in a crisis because we have run out of money. We have spent everything, we have exhausted our treasuries, we have exhausted our credit, and now the House comes along and says that we need to spend more. We need more European infrastructure projects, we need a higher budget. Mr President, that is another dose of the medicine that caused the illness in the first place. We have seen since the 1970s where that process leads. It leads to a reduction of GDP, it leads to unemployment, it leads to stagnation and it leads to this part of the world falling further and further behind its rivals."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld. Psychiaters hebben daar een mooie uitdrukking voor: zij noemen dat ‘cognitieve dissonantie’. Bijvoorbeeld: als mensen in een referendum ‘nee’ stemmen, dan is de reactie in dit Parlement dat de mensen juist meer Europa wilden – dat ze ‘nee’ stemden omdat het voorstel niet voldoende federalistisch was. Precies zo is het met de huidige economische crisis. We zitten in een crisis doordat we geen geld meer hebben. We hebben alles uitgegeven, we hebben de schatkisten geplunderd, we hebben onze kredieten opgemaakt, maar nu doet dit Parlement een duit in het zakje en zegt dat we meer moeten uitgeven. Dat we meer Europese infrastructuurprojecten moeten hebben, en een groter budget. Mijnheer de Voorzitter, dat is nog een dosis van het medicijn dat de ziekte veroorzaakt heeft. Al vanaf de jaren zeventig hebben we kunnen zien waar dat toe leidt. Het leidt tot een verlaging van het BBP, het leidt tot werkloosheid, het leidt tot stagnatie en het leidt ertoe dat dit deel van de wereld steeds verder achterloopt op zijn rivalen."@nl3
"Panie przewodniczący! W naturze człowieka leży to, że kiedy wydarza się coś nieoczekiwanego, to staramy się dopasować fakty do naszego obrazu świata . Psychiatrzy mają na to wymyślne określenie, i to nawet bardziej wymyślne, niż : nazywają to „dysonansem poznawczym”. Dlatego na przykład kiedy w referendum dochodzi do głosowania na „nie”, reakcją tej Izby jest stwierdzenie, że obywatele domagali się więcej Europy. Głosowali na „nie”, ponieważ obrany przez nas kierunek nie był dostatecznie federalistyczny. I tak samo dzieje się w przypadku obecnego kryzysu gospodarczego. Mamy kryzys, ponieważ skończyły się nam pieniądze. Wydaliśmy wszystko, opróżniliśmy nasze skarbce, wyczerpaliśmy nasz kredyt, a teraz ta Izba powstaje i mówi, że musimy wydawać więcej. Potrzebujemy kolejnych europejskich projektów infrastrukturalnych, potrzebujemy większego budżetu. Panie przewodniczący! To kolejna dawka lekarstwa, które na początku wywołało chorobę. Od lat 70. XX wieku mieliśmy okazję przekonać się, dokąd prowadzi ten proces. Prowadzi on do zmniejszenia PKB, bezrobocia, stagnacji i tego, że ta część świata pozostaje coraz bardziej w tyle za swoimi konkurentami."@pl16
"Senhor Presidente, faz parte da natureza humana, quando acontece algo inesperado, tentarmos adaptar os factos à que possuímos Os psiquiatras têm uma expressão sofisticada para designar o fenómeno, ainda mais sofisticada do que : chamam-lhe “dissonância cognitiva”. Assim, por exemplo, quando se vota “não” num referendo, a reacção desta Assembleia é dizer que as pessoas queriam mais Europa. Votaram “não” porque este projecto não seguiu um rumo suficientemente federalista. O mesmo acontece com a actual crise económica. Estamos em crise porque ficámos sem dinheiro. Gastámos tudo, esgotámos os nossos erários públicos, esgotámos o nosso crédito, e agora o Parlamento avança e declara que temos de gastar mais. Precisamos de mais projectos europeus de infra-estruturas, precisamos de um orçamento mais elevado. Senhor Presidente, trata-se de mais uma dose do medicamento que provocou originalmente a doença. Temos verificado, desde a década de 1970, a que conduz esse processo. Conduz a uma redução do PIB, ao desemprego e à estagnação e deixa esta parte do mundo cada vez mais atrasada em relação aos seus rivais."@pt17
"Dle preşedinte, conform naturii umane, atunci când se întâmplă ceva neprevăzut, încercăm să potrivim faptele cu Psihiatrii au o expresie interesantă pentru a desemna acest lucru, chiar mai interesantă decât : o numesc „disonanţă cognitivă”. Aşadar, de exemplu, dacă în cadrul unui referendum se înregistrează un vot negativ, Parlamentului reacţionează spunând că oamenii doresc o atitudine mai europeană. Au votat „nu” deoarece ei nu se îndreptau într-o direcţie suficient de federalistă. Acest lucru este valabil şi în cazul actualei crize economice. Ne aflăm în situaţie de criză deoarece nu mai dispunem de resurse financiare. Am cheltuit totul, ne-am epuizat trezoreriile, am epuizat creditul, iar acum Parlamentul spune că trebuie să cheltuim mai mult. Avem nevoie de mai multe proiecte europene de infrastructură, avem nevoie de un buget mai mare. Dle preşedinte, aceasta este o altă doză a medicamentului care a cauzat prima dată boala. Începând cu anii '70 am văzut unde duce acest proces. Conduce la o reducere a PIB-ului, la şomaj, la stagnare şi la un decalaj tot mai mare între această parte a lumii şi rivalii săi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ľudská povaha je taká, že keď sa stane niečo neočakávané, pokúšame sa zapasovať fakty do nášho súčasného . Psychiatri majú pre to efektný výraz, ešte lepší výraz než . Nazývajú to kognitívna disonancia. Preto ak je napríklad výsledok referenda záporný, reakciou tohto Parlamentu je vyjadrenie, že ľudia chceli „viac Európy“. Hlasovali proti, pretože to nebolo dostatočne federalistické. A tak je to aj so súčasnou hospodárskou krízou. Prežívame krízu, pretože sa nám minuli peniaze. Minuli sme všetko, vyčerpali sme svoje pokladnice, vyčerpali sme svoj kredit a zrazu sa tu objaví Parlament a tvrdí, že musíme míňať viac. Potrebujeme viac projektov európskej infraštruktúry, potrebujeme vyšší rozpočet. Vážený pán predsedajúci, je to ďalšia dávka lieku, ktorá v prvom rade spôsobila ochorenie. Od 70. rokov minulého storočia pozorujeme, kam takýto postup vedie. Vedie k zníženiu HDP, k nezamestnanosti, k stagnácii a k tomu, že táto časť sveta bude stále viac zaostávať za svojimi súpermi."@sk19
"Gospod predsednik, v človeški naravi je, da poskušamo, ko se zgodi nekaj nepričakovanega, dejstva vključiti v nap obstoječ Psihiatri imajo imeniten izraz ta to, ki je celo imenitnejši od izraza : temu pravijo „kognitivna disonanca“. Zato se ta parlament, kadar na primer ljudje na referendumu glasujejo proti, odzove z besedami, da si ljudje želijo več Evrope. Glasovali so proti, ker to ni šlo v dovolj federalistični smeri. In tako je tudi s trenutno gospodarsko krizo. V krizi smo, ker nam je zmanjkalo denarja. Porabili smo vse, izčrpali smo naše blagajne, izčrpali smo naše dobroimetje in potem pride Parlament in reče, da moramo porabiti še več. Potrebujemo več evropskih infrastrukturnih projektov, potrebujemo višji proračun. Gospod predsednik, to je nov odmerek istega zdravila, ki je to bolezen povzročil. Že od sedemdestih let prejšnjega stoletja vidimo, kam ta proces pelje. Pelje k zmanjšanju BDP, pelje k brezposelnosti, pelje k upočasnitvi in k temu, da bo ta del sveta čedalje bolj nadazoval za svojimi tekmeci."@sl20
"Herr talman! När en oväntad händelse inträffar försöker vi människor passa in den i vår befintliga världsåskådning. Psykiatrikerna har en fantastisk term för det, en term som till och med är bättre än världsåskådning. De kallar det ”kognitiv dissonans”. Om man till exempel röstar nej i en folkomröstning reagerar parlamentet genom att säga att folket ville ha mer Europa. De röstade nej eftersom förslaget inte var tillräckligt federalistiskt. Och det är samma sak med den aktuella ekonomiska krisen. Vi befinner oss i en kris på grund av att våra pengar har tagit slut. Vi har spenderat allting, vi har uttömt våra statskassor och vi har uttömt vår kredit och nu kommer parlamentet och säger att vi behöver spendera mer. Vi behöver fler europeiska infrastrukturprojekt och vi behöver en större budget. Det är ytterligare en dos av den medicin som orsakade sjukdomen från början. Vi har sedan 1970-talet sett vart processen leder. Den leder till en minskning av BNP, den leder till arbetslöshet, den leder till stagnation och den leder till att den här delen av världen hamnar alltmer efter sina konkurrenter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"Weltanschauung"18,20,15,19,14,16,13,4,21,9
"Weltanschauung-ul existent."18
"weltanschauung"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph