Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-139"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dle preşedinte, comunismul sovietic a fost cea mai sângeroasă ideologie concepută de om. În termeni empirici, a ucis mai mulţi oameni decât oricare alt sistem politic şi, în mod disproporţionat, aceste victime au fost în Ucraina. Şi această tragedie continuă. Numele Ucrainei, din câte ştiu, înseamnă „frontieră” sau „margine” şi iat-o la graniţa dintre două mari blocuri, scindarea dintre slavofili şi occidentalişti din această ţară fiind reflectată de ambiţiile rivale ale puterilor vecine. Care sunt măsurile cele mai utile pentru a ajuta această ţară? Am putea să ne deschidem pieţele. Ucrainenii sunt un popor educat şi muncitor, dar se bucură de costuri relativ reduse şi de exporturi relativ competitive. Dacă i-am permite să adere pe deplin la Uniunea vamală europeană, am îmbunătăţi substanţial calitatea vieţii acestui popor. În schimb, noi le solicităm mai multă birocraţie, creare de capacităţi, încercând să îi atragem în structurile de cooperare ale Uniunii Europene. Ei nu cer acest lucru! Ei nu au nevoie de pomana noastră. Doresc doar să aibă posibilitatea de a vinde."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Nõukogude Liidu kommunistlik režiim oli kõige roimarlikum ideoloogia, mille inimrass on välja mõelnud. Empiiriliselt lähenedes mõrvati selle režiimi all rohkem inimesi kui ühegi teise poliitilise süsteemi all ning ebaloomulikult palju nendest roimadest pandi toime Ukrainas. See tragöödia jätkub ikka veel. Nagu ma aru saan, tähendab nimi Ukraina piiri või äärt ja siinkohal on tegemist piiriga kahe suure bloki vahel. Seda Ukraina slavofiilide ja läänemeelsete vastasseisu kajastavad ka riigi naabervõimude rivaalitsevad eesmärgid. Mis oleks kõige parem, mida me Ukraina kasuks teha saaksime? Võiksime pakkuda oma turgude avamist. Ukrainlased on haritud ja töökas rahvas, nende hinnad on suhteliselt madalad ja nende eksportkaubad suhteliselt konkurentsivõimelised. Kui annaksime neile lihtsalt täieliku juurdepääsu Euroopa tolliliidule, saaksime nende elatustaset oluliselt parandada. Selle asemel me aga surume neile peale veel rohkem bürokraatiat ja arenemisvõimet ning üritame tõmmata neid Euroopa Liidu konkurentsistruktuuridesse. Ukrainlased ei taha seda. Nad ei taha meie annetusi. Nad tahavad kõigest võimalust oma kaupade ja teenuste müümiseks."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Gospod predsednik, sovjetski komunizem je bil najbolj morilska ideologija, ki jo je iznašla človeška vrsta. V empiričnem smislu je umorila več ljudi kot kateri koli drug političen sistem, nesorazmerno veliko število teh žrtev pa je utrpela Ukrajina. In ta tragedija se nadaljuje. Ime Ukrajina, če prav razumem, pomeni „mejo“ ali „rob“, in tu gre za mejo med dvema velikima blokoma, za razkol med privrženci vsemu slovanskemu in med privrženci zahoda v državi, ki se zrcali v rivalskih ambicijah njenih sosednjih sil. Kaj bi bilo najbolj korisno, kar bi lahko storili, da bi pomagali tej državi? Lahko bi ponudili, da bomo odprli naše trge. Ukrajinci so izobražen in industrijski narod, vendar imajo sorazmerno nizke stroške in sorazmerno konkurenčen izvoz. Če bi jih preprosto sprejeli v Evropsko carinsko unijo, bi v veliki meri izboljšali njihovo kakovost življenja. Namesto tega pa jim vsiljujemo še več birokracije in gradimo zmogljivost, da bi jih vključili v sodelujoče strukture Evropske unije. Tega nas ne prosijo! Ne želijo naše miloščine. Želijo samo priložnost za prodajo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species. In empirical terms, it murdered more people than any other political system, and disproportionately, those casualties were suffered by Ukraine. And this tragedy continues. The name of Ukraine, as I understand it, means ‘frontier’, or ‘edge’, and here it is as an edge between two large blocs, the division between Slavophiles and Westernisers within that country being mirrored by the rival ambitions of its neighbouring powers. What could we most usefully do to help that country? We could offer to open our markets. Ukrainians are an educated and industrious people, but they enjoy relatively cheap costs and relatively competitive exports. If we simply admitted them fully into a European Customs Union we would substantially improve their quality of life. Instead, what we are doing is urging more bureaucracy on them, building capacity, trying to draw them into the cooperative structures of the European Union. They are not asking for that! They do not want our hand-outs. All they want is the opportunity to sell."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, sovětský komunismus byl tou nejvražednější ideologií, kterou lidský druh vymyslel. Podle empirických údajů zavraždil tento režim více lidí než kterýkoliv jiný politický systém. Těmito oběťmi byla zcela neúměrně zatížena Ukrajina. Tato tragédie pokračuje. Slovo Ukrajina, jak jsem zjistil, znamená „pomezí“ nebo „okraj“ a zde se jedná o pomezí mezi dvěma velkými bloky. V rozdělní na slavjanofily a západníky uvnitř této země se zrcadlí konkurenční ambice okolních velmocí. Jak bychom mohli této zemi co nejužitečněji pomoci? Mohli bychom jí nabídnout, že otevřeme své trhy. Ukrajinci jsou vzdělaní a pracovití lidé, ale mají poměrně nízké náklady a poměrně konkurenceschopný vývoz. Kdybychom je zkrátka plně přijali do evropské celní unie, podstatně bychom zlepšili kvalitu jejich života. Místo toho je ve snaze zapojit je do struktur spolupráce Evropské unie zatěžujeme větší mírou byrokracie a vytvářením kapacity. O to nás přece nežádají! Nechtějí od nás almužny. Úplně jim stačí mít možnost obchodovat."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, sovietsky komunizmus bol najvražednejšou ideológiou, akú vymyslelo ľudské plemeno. Z empirického hľadiska bolo zavraždených viac ľudí než počas ktoréhokoľvek iného politického systému a tieto obete boli najmä z Ukrajiny. A táto tragédia pokračuje. Ak to chápem správne, názov Ukrajina znamená „hranica“ alebo „breh“ a je to naozaj breh medzi dvomi veľkými skupinami, rozdelenie medzi slovanofilmi a stúpencami západu v rámci tejto krajiny, ktoré sa odzrkadľuje v súperiacich ambíciách jej susedných mocností. Čo užitočné by sme mohli urobiť, aby sme tejto krajine pomohli? Mohli by sme ponúknuť, že otvoríme naše trhy. Ukrajinci sú vzdelaným a pracovitým národom. Majú však relatívne nízke náklady a relatívne konkurencieschopný vývoz. Ak by sme ich jednoducho plnohodnotne prijali do európskej colnej únie, podstatne by sme zlepšili kvalitu ich života. Namiesto toho ich akurát nabádame k väčšej byrokracii, vytvárame kapacity, pokúšame sa dostať ich do štruktúr Európskej únie zameraných na spoluprácu. O to nežiadajú! Nechcú naše almužny. To, čo chcú, je možnosť predávať."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Pone pirmininke, tarybinis komunizmas buvo žmogžudiškiausia žmonijos sugalvota ideologija. Praktiškai jo laikotarpiu nužudyta daugiau žmonių negu bet kurioje kitoje politinėje sistemoje ir Ukrainai teko neproporcingai daug šių aukų. Ši tragedija vyksta toliau. Ukrainos pavadinimas, kaip aš jį suprantu, reiškia „ribą“ arba „kraštą“, ji yra riba tarp dviejų didelių blokų, o toje šalyje vyraujantį pasidalijimą tarp slavofilų ir „vakarietintojų“ atspindi konkuruojančių galingų kaimyninių valstybių užmojai. Kaip naudingiausiai galėtume padėti tai šaliai? Galėtume pasiūlyti atverti savo rinkas. Ukrainiečiai yra išsilavinę ir darbštūs žmonės, bet jų sąnaudos gana mažos, o eksportas gana konkurencingas. Jeigu juos tiesiog visapusiškai priimsime į Europos muitų sąjungą, iš esmės pagerinsime jų gyvenimo kokybę. Užuot tai darę mes dar labiau skatiname jų biurokratiją, kuriame pajėgumus, bandome juos įtraukti į Europos Sąjungos bendradarbiavimo darinius. Jie to neprašo! Jie nenori mūsų labdaros. Viskas, ko jie nori – tai galimybė parduoti."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Sowiecki komunizm był najbardziej morderczą ideologią wymyśloną przez nasz gatunek. W praktyce komunizm przyniósł śmierć większej liczby osób, niż jakiegokolwiek system polityczny, a Ukraina poniosła nieproporcjonalnie wielką liczbę ofiar. Ta tragedia trwa w dalszym ciągu. W moim rozumieniu nazwa „Ukraina” oznacza „granicę” bądź „rubież” i w tym przypadku jest to rubież dwóch dużych bloków, a rywalizujące ze sobą ambicje jego potężnych sąsiadów odzwierciedlają istniejący w tym kraju podział między miłośnikami słowiańskości a zwolennikami Zachodu. Co możemy uczynić, aby jak najlepiej pomóc temu krajowi? Możemy zaproponować otwarcie naszych rynków. Ukraińcy są ludźmi wykształconymi i pracowitymi, ale korzystają ze stosunkowo niskich kosztów i konkurencyjnego eksportu. Gdybyśmy po prostu w pełni dopuścili ich do europejskiej unii celnej, to mogłoby to w znacznym stopniu poprawić jakość ich życia. Tymczasem nasze działania polegają na narzucaniu im coraz większej biurokracji, zachęcaniu do zwiększania potencjału, próbach włączenia ich do struktur współpracy Unii Europejskiej. Oni o to nie proszą! Nie chcą naszych podręczników. Chcą tylko sprzedawać swoje towary."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
". – Elnök úr, a szovjet kommunizmus az emberi faj által kitalált leggyilkosabb ideológia volt. Tény, hogy több embert gyilkolt meg, mint bármely más politikai rendszer, és aránytalanul sok áldozatot szedett Ukrajnában. Ez a tragédia pedig folytatódik. Ukrajna neve tudomásom szerint azt jelenti, hogy „határ” vagy „perem”, és olyan, mint két nagy tömb közötti határ, a szomszédos hatalmak versengő ambíciói pedig a szlavofilek és a nyugatbarátok közötti, országon belüli megosztottságot tükrözik. Mi a leghasznosabb, amit ezért az országért tehetünk? Felajánlhatjuk piacaink megnyitását. Az ukrán nép művelt és szorgalmas nép, ugyanakkor viszonylag alacsony költségekkel és aránylag versenyképes exporttal rendelkezik. Ha egyszerűen felvesszük őket az európai vámunióba, jelentősen növelnénk életminőségüket. Ehelyett nagyobb bürokráciára, kapacitásbővítésre ösztönözzük őket, és megpróbáljuk bevonni őket az Európai Unió együttműködési struktúráiba. Nem ezt kérik! Nem alamizsnát kérnek tőlünk. Mindössze értékesítési lehetőséget akarnak."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, neuvostokommunismi oli ihmiskunnan keksimistä ideologioista tappavin. Empiiristen todisteiden mukaan se tappoi enemmän ihmisiä kuin mikään muu poliittinen järjestelmä, ja sen uhriluku oli erityisen suuri juuri Ukrainassa. Ja tragedia jatkuu. Minulle Ukraina merkitsee "rajaa" tai "reunaa", sillä se sijaitsee kahden suuren ryhmittymän välisellä rajalla ja sen naapurivaltojen kilpailevat tavoitteet näkyvät maassa Venäjää tukevien ja länsimielisten voimien välisenä mittelönä. Miten voisimme parhaiten auttaa tuota maata? Voisimme tarjoutua avaamaan markkinamme. Ukrainalaiset ovat koulutettua ja työteliästä väkeä, mutta maassa on suhteellisen alhainen kustannustaso ja suhteellisen kilpailukykyiset vientituotteet. Jos vain sallisimme niiden pääsyn täysimääräisesti Euroopan tulliliiton alueelle, parantaisimme merkittävästi ukrainalaisten elämänlaatua. Sen sijaan me tuputamme heille lisää byrokratiaa, pyrimme parantamaan heidän valmiuksiaan ja yritämme vetää heitä mukaan Euroopan unionin yhteistyörakenteisiin. He eivät ole pyytäneet sitä! Eivät he halua apuamme. He haluavat vain mahdollisuuden myydä tuotteitaan."@fi7
lpv:translated text
"Herr talman! Den sovjetiska kommunismen är den mest mordiska ideologi som mänskligheten har uppfunnit. Empiriskt sett mördade den fler människor än något annat system och Ukraina drabbades i oproportionerligt stor utsträckning. Och tragedin fortsätter. Namnet Ukraina betyder, vad jag förstår, ”gräns” eller ”kant”, och i det här fallet är det en kant mellan två stora block. Uppdelningen mellan slavofiler och västanhängare inom landet speglas av grannmakternas konkurrerande ambitioner. Vad kan vi göra för att hjälpa landet på bästa sätt? Vi kan erbjuda oss att öppna våra marknader. Ukrainarna är ett välutbildat och arbetsamt folk. Kostnaderna är relativt låga och exporten är tämligen konkurrenskraftig. Om vi helt enkelt upptar dem helt och hållet i EU förbättrar vi deras livskvalitet avsevärt. Vad vi i stället gör är att kräva mer byråkrati och kapacitetsuppbyggnad av dem samtidigt som vi försöker dra in dem i EU:s samordningsstrukturer. De ber inte om det! De vill inte ha vår hjälp. Allt de vill ha är möjlighet att sälja."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ο σοβιετικός κομμουνισμός υπήρξε η πλέον δολοφονική ιδεολογία που έχει επινοήσει ποτέ το είδος μας. Με βάση αντικειμενικά στοιχεία, δολοφόνησε περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα, και η Ουκρανία υπέστη δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό αυτών των απωλειών. Και η τραγωδία συνεχίζεται. Το όνομα της Ουκρανίας, απ’ ό,τι γνωρίζω, σημαίνει «σύνορο» ή «άκρο», και η χώρα βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ δύο μεγάλων συνασπισμών χωρών, η δε διάκριση μεταξύ σλαβόφιλων και δυτικόφρονων στο εσωτερικό της χώρας αντικατοπτρίζεται στις αντικρουόμενες φιλοδοξίες των δυνάμεων με τις οποίες γειτνιάζει. Ποιες δικές μας ενέργειες θα βοηθούσαν περισσότερο αυτήν τη χώρα; Θα μπορούσαμε να προσφερθούμε να ανοίξουμε τις αγορές μας. Οι Ουκρανοί είναι καταρτισμένος και εργατικός λαός, όμως διαθέτουν σχετικά φθηνά κόστη και σχετικά ανταγωνιστικές εξαγωγές. Αν απλώς τους εντάξουμε πλήρως σε μια Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, θα βελτιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους. Αντ’ αυτού, εμείς απαιτούμε να αυξήσουν τη γραφειοκρατία τους, να οικοδομήσουν ικανότητες, προσπαθώντας να τους σύρουμε στις δομές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι δεν ζητούν τίποτα τέτοιο! Δεν θέλουν την ελεημοσύνη μας. Ζητούν μόνο τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους."@el10
lpv:translated text
"Hr. formand! Den sovjetiske kommunisme var den mest morderiske ideologi, som menneskeheden har udtænkt. Rent empirisk blev der myrdet flere mennesker end under nogen som helst anden politisk styreform, og disse mord fandt i uforholdsmæssig stor udstrækning sted i Ukraine. Og tragedien bliver ved. Navnet Ukraine betyder, som jeg forstår det, "grænse" eller "kant", og her er det som en kant mellem to store blokke, splittelsen mellem de slavofile og de vestligt orienterede i landet, der bliver afspejlet i de rivaliserende ambitioner hos landets magtfulde naboer. Hvad er det mest nyttige, vi kan gøre for at hjælpe landet? Vi kan tilbyde at åbne vores markeder. Ukrainere er et veluddannet og arbejdsomt folkefærd, men de nyder godt af et relativt lavt omkostningsniveau, og deres eksportvarer er relativt konkurrencedygtige. Hvis vi ganske enkelt lod dem komme helt med i en europæisk toldunion, ville vi forbedre deres livskvalitet ikke så lidt. Det, vi i stedet er ved er gøre, er at opfordre til mere bureaukrati, opbygge en kapacitet, forsøge at trække dem ind i EU's samarbejdsstrukturer. Det beder de jo ikke om! De ønsker ikke vores almisser. Det eneste, de ønsker, er muligheden for at kunne afsætte deres varer."@da2
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, het sovjetcommunisme was de moordzuchtigste ideologie die onze soort ooit heeft uitgevonden. Het is empirisch bewezen dat als gevolg van die ideologie meer mensen zijn vermoord dan in enig ander politiek systeem, en Oekraïne heeft daar onevenredig zwaar onder geleden. Helaas duurt deze tragedie nog voort. Oekraïne betekent, naar ik begrijp, ‘grens’ of ‘rand’, en in dit geval is het als een grens tussen twee grote blokken, waarbij de scheidslijn tussen slavofielen en aanhangers van de westerse cultuur in het land weerspiegeld wordt in de rivaliserende ambities van de naburige grootmachten. Op welke manier kunnen we dat land het best helpen? We zouden kunnen aanbieden onze markten te openen. De Oekraïners zijn een goed opgeleid en vlijtig volk, maar ze hebben betrekkelijk lage kosten en een betrekkelijk concurrerende export. Als we hun volledig toegang verschaften tot een Europese douane-unie, zouden we hun kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Maar wat doen we in plaats daarvan? We zadelen hen op met meer bureaucratie, we bouwen capaciteit op, we proberen ze in te passen in de samenwerkingsstructuren van de Europese Unie. Daar vragen ze niet om! Ze willen onze aalmoezen niet. Het enige wat ze willen is een kans om hun producten te verkopen."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, padomju komunisms ir visslepkavīgākā cilvēku sugas radītā ideoloģija. Empīriskā izteiksmē ― tas ir nogalinājis vairāk cilvēku nekā jebkura cita politiskā sistēma, un nesamērīgi liela daļa šo slepkavību ir veikta Ukrainā. Un šī traģēdija turpinās. Ukrainas nosaukums, kā es to saprotu, nozīmē „robeža” vai „mala”, un šajā ziņā tā ir robeža starp diviem lieliem blokiem, valsts sašķelšanās slavofilos un eirofilos, ko atspoguļo tās kaimiņvalstu valdību pretrunīgie mērķi. Kā mēs vislietderīgāk varētu palīdzēt šai valstij? Mēs varētu piedāvāt atvērt savus tirgus. Ukraiņi ir izglītota un strādīga tauta, bet izmaksas šajā valstī ir salīdzinoši zemas, un eksports ir salīdzinoši konkurētspējīgs. Ja mēs vienkārši viņus pilnīgi uzņemtu Eiropas muitas savienībā, mēs būtiski uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Tā vietā mēs viņiem uztiepjam birokrātijas palielināšanu, kapacitātes stiprināšanu un cenšamies viņus iesaistīt Eiropas Savienības kooperatīvajās struktūrās. Viņi to neprasa! Viņi negrib mūsu pamācības. Viss, ko viņi grib, ir pārdošanas iespējas."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:spoken text
"Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species. In empirical terms, it murdered more people than any other political system, and disproportionately, those casualties were suffered by Ukraine. And this tragedy continues. The name of Ukraine, as I understand it, means ‘frontier’, or ‘edge’, and here it is as an edge between two large blocs, the division between Slavophiles and Westernisers within that country being mirrored by the rival ambitions of its neighbouring powers. What could we most usefully do to help that country? We could offer to open our markets. Ukrainians are an educated and industrious people, but they enjoy relatively cheap costs and relatively competitive exports. If we simply admitted them fully into a European Customs Union, we would substantially improve their quality of life. Instead, what we are doing is urging more bureaucracy on them, building capacity, trying to draw them into the cooperative structures of the European Union. They are not asking for that! They do not want our hand-outs. All they want is the opportunity to sell."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Señor Presidente, el comunismo soviético ha resultado una de las ideologías más letales que jamás haya ideado nuestra especie: en términos empíricos ha sido responsable del asesinato de más personas que cualquier otro sistema político y, en términos de víctimas, Ucrania lo ha sufrido de manera desproporcionada. Más aún: la tragedia continúa. Según tengo entendido, Ucrania significa «frontera» u «orilla» y ciertamente constituye una frontera entre dos grandes bloques, siendo la división entre eslavófilos y partidarios de occidente dentro de ese país un reflejo de las ambiciones rivales de las potencias vecinas. ¿Cuál sería la forma más útil de ayudar al país? Podríamos ofrecernos a abrir nuestros mercados. Los ucranianos son gente preparada y trabajadora cuyo país cuenta con unos costos relativamente bajos y por tanto con unas exportaciones relativamente competitivas. Con tan solo admitirlos plenamente en la Unión Aduanera Europea ya habríamos mejorado sustancialmente su calidad de vida. En vez de eso, lo que hacemos es imponerles más burocracia, crear capacidad e intentar atraerlos hacia las estructuras cooperativas de la Unión Europea. ¡No nos están pidiendo nada de eso! No quieren nuestra caridad, lo único que desean es que les demos la oportunidad de vender."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Herr Präsident, der sowjetische Kommunismus war die mörderischste Ideologie, die sich die Menschheit je ausgedacht hat. Empirisch gesehen wurden durch diese Ideologie mehr Menschen ermordet als durch jedes andere politische System, und unverhältnismäßig viele Opfer hatte die Ukraine zu verzeichnen. Und diese Tragödie geht weiter. Der Name der Ukraine bedeutet, wie ich es verstehe, „Grenze“ oder „Rand“, und sie ist in der Tat ein Rand zwischen zwei großen Blöcken. Die Spaltung zwischen den Slawophilen und den westlich Orientierten in diesem Land spiegelt sich in den rivalisierenden Bestrebungen der nachbarschaftlichen Mächte wider. Was könnten wir tun, um dem Land am besten zu helfen? Wir könnten ihm anbieten, unsere Märkte zu öffnen. Die Ukrainer sind ein gebildetes und fleißiges Volk, und sie profitieren von relativ niedrigen Kosten und relativ wettbewerbsfähigen Exporten. Wenn wir sie einfach vollständig in die Europäische Zollunion aufnähmen, würden wir ihre Lebensqualität erheblich verbessern. Stattdessen drängen wir ihnen mehr Bürokratie auf, bauen Kapazitäten auf und versuchen, sie in die gemeinsamen Strukturen der Europäischen Union hineinzuziehen. Sie haben uns nicht darum gebeten! Sie wollen unsere Almosen nicht. Das einzige was sie wollen, ist die Möglichkeit, ihre Waren zu verkaufen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o comunismo soviético foi a ideologia mais mortífera criada pela nossa espécie. Em termos empíricos, assassinou mais pessoas do que qualquer outro sistema político, e essas mortes atingiram desproporcionadamente a Ucrânia. Esta tragédia continua. O nome da Ucrânia, ao que julgo saber, significa “fronteira” ou “limite”, e aqui está um limite entre dois grandes blocos, com a divisão entre “eslavófilos” e “ocidentalistas” reflectida, naquele país, nas ambições rivais das potências vizinhas. O que podemos fazer de mais útil para ajudar a Ucrânia? Podemos dispor-nos a abrir os nossos mercados. Os ucranianos são pessoas instruídas e trabalhadoras, que beneficiam de custos relativamente reduzidos e de exportações relativamente competitivas. Bastaria permitir-lhes total acesso a uma União Aduaneira Europeia para aumentar significativamente a sua qualidade de vida. Ao invés, o que fazemos é onerá-los com mais burocracia, desenvolvendo capacidades, procurando atraí-los para as estruturas cooperativas da União Europeia. Eles não pedem isso! Não querem as nossas esmolas. Tudo o que pretendem é uma oportunidade para vender."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, il comunismo sovietico è stata l’ideologia più sanguinaria mai elaborata dalla nostra specie. In termini numerici ha causato più morti di qualunque altro sistema politico e molti di questi, in misura sproporzionata, erano cittadini ucraini. Ed è una tragedia che continua tuttora. Il nome “Ucraina”, in base alle mie conoscenze, significa “frontiera”, “confine” e in questo caso costituisce il confine fra due enormi blocchi all’interno del paese: quello degli slavofili e quello degli occidentalisti, la cui rivalità si riflette nelle ambizioni contrastanti delle potenze confinanti. Cosa possiamo fare per aiutare il paese in modo efficace? Potremmo aprire i nostri mercati. Gli ucraini sono un popolo istruito e lavoratore, con un costo della manodopera relativamente basso e prezzi abbastanza competitivi per quanto riguarda l’esportazione. Se dessimo loro la possibilità di diventare membri a pieno titolo dell’Unione doganale europea, miglioreremmo notevolmente la loro qualità di vita. In realtà, invece, riversiamo sul popolo ucraino sempre più burocrazia, tentando di coinvolgerlo nella creazione di capacità e di inserirlo all’interno delle strutture di cooperazione dell’Unione europea. Ma loro non ce l’hanno chiesto! Non vogliono la nostra carità. Vogliono solo avere la possibilità di vendere."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, le communisme soviétique a été l’idéologie la plus meurtrière imaginée par notre espèce. En termes empiriques, elle a été à l’origine de l’assassinat de plus de personnes que n’importe quel autre système politique, et de manière disproportionnée, c’est l’Ukraine qui en a été la plus grande victime. Et cette tragédie continue. Le mot «Ukraine», si je ne me trompe pas, signifie «frontière» ou «bord» et là, il s’agit d’une séparation entre deux grands blocs, de la division entre slavophiles et occidentalistes dans ce pays où se reflètent les ambitions rivales des puissances voisines. Que pourrions-nous faire de vraiment utile pour aider ce pays? Nous pourrions proposer d’ouvrir nos marchés. Les Ukrainiens sont instruits et travailleurs, mais le coût de la main-d’œuvre est relativement peu élevé et les exportations sont relativement concurrentielles. Si nous les admettions simplement pleinement dans une union douanière européenne, nous améliorerions de manière substantielle leur qualité de vie. Au lieu de cela, ce que nous faisons, c’est leur imposer un surcroit de bureaucratie, créer des capacités, essayer de les impliquer dans les structures coopératives de l’Union européenne. Ce n’est pas cela qu’ils demandent! Ils ne veulent pas de notre aide. Tout ce qu’ils veulent, c’est avoir l’opportunité de vendre leurs produits."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.15.4-139"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph