Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.5.4-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pour moi aussi le tragique accident de la semaine dernière est la pire catastrophe ferroviaire que la Belgique ait connue depuis 2001, époque d'ailleurs où j'occupais personnellement la fonction de ministre de la mobilité et des transports. Mes pensées vont une nouvelle fois, évidemment, à notre collègue, Claudia Candeago, mais aussi à toutes les autres victimes de ce drame, à leurs proches, ainsi qu'à tous les cheminots endeuillés. Pas plus que ceux qui ont parlé avant moi je ne tirerai de conclusions. L'enquête est en cours et nous n'anticiperons pas sur ses résultats. Toutefois, il est clair que, au niveau belge, on peut regretter que les chemins de fer aient mis autant de temps à se doter d'un système automatique de protection des trains. Et certains l'ont dit avant moi. Quand j'ai entendu, au lendemain de la catastrophe, alors qu'on ne pouvait pas évoquer de raisons budgétaires, la mise en cause du trop lent développement des standards d'interopérabilité européens pour expliquer cet accident, j'ai trouvé cela inacceptable et, d'emblée, j'ai considéré qu'il s'agissait là d'un mauvais procès qu'on faisait à l'Europe. L'ERTMS ( ) offre au contraire aux compagnies une chance d'investir dans la sécurité de façon coordonnée et interopérable. Il faut se débarrasser des innombrables normes nationales qui freinent le développement et la compétitivité, alors que l'ETCS ( ) évolue. Évidemment qu'il évolue, et il évoluera encore. C'est la condition pour conserver un très haut niveau technologique. Et je ne doute pas que dans les cinq ou dix années à venir, beaucoup d'évolutions se produiront encore. De tels accidents, si exceptionnels soient-ils, est-il besoin de le dire, nous rappellent tout de même qu'on peut toujours faire mieux en matière de sécurité, et je voudrais avancer quelques propositions à cet égard. D'abord, vous le savez, Monsieur le Commissaire, nous discutons pour le moment des réseaux transeuropéens de transport, de leurs conditions et de leurs critères. Je pense que, justement, le déploiement de l'ERTMS à travers toute l'Europe pourrait, s'agissant des réseaux européens, devenir une priorité. Je pense aussi que dans ce cadre, on devrait arrêter des dates butoirs concernant, notamment, les moyens dont l'ensemble des pays et des réseaux devront être obligatoirement équipés. Je pense enfin qu'il faut donner la priorité à la sécurité par rapport à l'ouverture des marchés en exigeant des nouveaux opérateurs qui exploitent des trains sur différents réseaux nationaux qu'ils s'adaptent pendant quelque temps encore au système automatique de protection existant sur ces réseaux et qu'ils équipent, par conséquent, leurs locomotives des récepteurs et des équipements de cabine correspondants. Enfin, je crois que l'Agence européenne des chemins de fer pourrait, elle aussi, apporter un précieux concours pour une meilleure intégration des autorités nationales de sécurité qui permette, par exemple, de contribuer à l'homologation des matériels."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, i já jsem přesvědčena, že tragická nehoda v minulém týdnu je nejhorší železniční nehodou, k níž v Belgii došlo od roku 2001, kdy jsem sama zastávala funkci ministryně pro mobilitu a dopravu. Samozřejmě také soucítím se svou kolegyní Claudií Candeagovou i se všemi ostatními oběťmi této tragédie, jejich milovanými a všemi truchlícími pracovníky železnic. Zdržím se jakýchkoli závěrů stejně jako moji předřečníci. Vyšetřování probíhá a my nebudeme spekulovat o jeho výsledcích. Je však jasné, že v případě Belgie je politováníhodné, že železnicím trvalo tak dlouho, než se vybavily automatickým systémem ochrany vlaků, jak již někteří zmínili. Když jsem po katastrofě slyšela, že ačkoli nebylo možné zmínit rozpočtové důvody, byla pro vysvětlení nehody zpochybňována prodlení ve vývoji evropských norem interoperability, považovala jsem to za nepřijatelné a ihned jsem měla pocit, že Evropa je terčem nepodložených obvinění. Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) skutečně nabízí společnostem příležitost investovat do bezpečnosti koordinovaným a interoperabilním způsobem. Musíme se zbavit nesčetných vnitrostátních norem, které omezují rozvoj a konkurenceschopnost v době vývoje evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS). Tento systém se samozřejmě vyvíjí a bude se vyvíjet i nadále. Je to třeba k zachování velice vysoké úrovně technologie. Kromě toho nepochybuji o tom, že v příštích pěti až deseti letech dojde ve vývoji i k dalším významným událostem. Je třeba říci, že takové nehody, jakkoli výjimečné, nám připomínají, že v oblasti bezpečnosti vždy existuje prostor pro zlepšení, a já bych chtěla v tomto ohledu přednést určité návrhy. Zaprvé, jak víte, pane komisaři, v současně době jednáme o transevropských dopravních sítích, jejich podmínkách a kritériích. Jsem přesvědčena, že pokud jde o evropské sítě, mohlo by se rozmístění systému ERTMS v celé Evropě skutečně stát prioritou. Rovněž věřím, že v této souvislosti bychom měli stanovit lhůty, zejména pro zdroje, kterými bude muset být každá jednotlivá země a síť vybavena. A konečně, jsem přesvědčena, že musíme dát přednost bezpečnosti před liberalizací trhů tím, že novým provozovatelům železniční dopravy v jednotlivých vnitrostátních sítích stanovíme povinnost se o něco déle přizpůsobovat systému automatické ochrany, který v těchto sítích existuje, a vybavit tak své vlaky příslušnými přijímači a vybavením kabiny. Závěrem chci říci, že věřím, že Evropská agentura pro železnice by sama mohla poskytnout neocenitelnou podporu efektivnější integraci vnitrostátních bezpečnostních orgánů. Tato integrace by například umožnila typové schvalování zařízení."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg mener også, at sidste uges tragiske ulykke er den værste togulykke i Belgien siden 2001, hvor jeg selv var minister for mobilitet og transport. Mine tanker er naturligvis også hos vores kollega, Claudia Candeago, og hos alle de andre ofre for denne tragedie, deres kære og alle de sørgende arbejdstagere i jernbanesektoren. I lighed med de tidligere talere vil jeg undlade at drage konklusioner. Undersøgelsen er i gang, og vi skal ikke foregribe resultaterne. Men det er klart, at det i Belgiens tilfælde er beklageligt, at det har taget jernbanerne så lang tid at installere et automatisk driftssikringssystem, hvilket allerede er blevet nævnt. Da jeg efter katastrofen hørte, at den forsinkede udvikling af europæiske interoperabilitetsstandarder blev anført som en årsagsforklaring til denne ulykke, idet det ikke var muligt at anføre budgetmæssige grunde, fandt jeg det uacceptabelt, og jeg fik straks en fornemmelse af, at EU var blevet skydeskive for grundløse beskyldninger. Det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) giver rent faktisk virksomhederne mulighed for at investere i sikkerhed på en koordineret og interoperabel måde. Vi er nødt til at få bugt med de utallige nationale standarder, der bremser udviklingen og konkurrenceevnen på et tidspunkt, hvor det europæiske togkontrolsystem (ETCS) er under udvikling. Det er naturligvis under udvikling, og det vil fortsat udvikle sig. Det er nødvendigt for at opretholde et meget højt teknologiniveau. Desuden er jeg ikke i tvivl om, at vi vil se mange flere udviklingstiltag i de næste 5-10 år. Det skal siges, at sådanne ulykker, om end de er usædvanlige, minder os om, at der altid er behov for sikkerhedsmæssige forbedringer, og jeg vil gerne stille nogle forslag i denne henseende. For det første drøfter vi som bekendt i øjeblikket de transeuropæiske transportnet, herunder vilkår og kriterier. Jeg tror, at indførelsen af ERTMS på hele det europæiske net rent faktisk kunne blive en prioritet. Jeg mener også, at vi i denne forbindelse bør fastsætte tidsfrister, navnlig for tilvejebringelsen af de nødvendige ressourcer i de enkelte lande til de pågældende net. Endelig mener jeg, at vi skal prioritere sikkerhed højere end liberalisering af markederne ved at tvinge nye operatører, der har tog i drift på forskellige nationale net, til at bruge længere tid på at tilpasse deres tog til det automatiske driftssikringssystem på disse net og således udstyre deres tog med de relevante modtagere og kabineudstyr. Endelig mener jeg, at Det Europæiske Jernbaneagentur på sin side også kunne yde et uvurderligt bidrag til en mere effektiv integration af de nationale sikkerhedsmyndigheder. En sådan integration ville f.eks. gøre det muligt at typegodkende udstyret…."@da2,2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, auch ich glaube, dass das tragische Ereignis der letzten Woche die schlimmste Eisenbahnkatastrophe ist, die Belgien seit 2001 getroffen hat, als ich selbst Ministerin für Mobilität und Verkehr war. Erneut denke ich an unsere Kollegin, Frau Claudia Candeago, und an alle anderen Opfer dieser Tragödie, ihre Angehörigen und alle trauernden Eisenbahnarbeiter. Ich will davon Abstand nehmen, Schlussfolgerungen zu ziehen, wie das auch meine Vorredner getan haben. Die Untersuchung wird gerade durchgeführt, und wir sollen nicht über die Ergebnisse spekulieren. Allerdings ist es klar, dass es im Falle Belgiens bedauernswert ist, dass die Eisenbahnen so lange Zeit gebraucht haben, sich mit einem automatischen Sicherheitssystem auszurüsten, wie schon einige Kollegen erwähnt haben. Als ich im Zusammenhang mit der Katastrophe hörte, dass trotz der Tatsache, dass keine finanziellen Gründe angegeben werden konnten, die Verzögerungen in der Entwicklung von Normen für die europäische Interoperabilität als ein Mittel zur Erklärung dieses Unfalls benutzt wurden, fand ich es inakzeptabel, und ich habe sofort das Gefühl gehabt, dass Europa die Zielscheibe für unbegründete Anschuldigungen war. Das europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS bietet Unternehmen wirklich eine Gelegenheit, in koordinierter und interoperativer Weise in die Sicherheit zu investieren. Wir müssen uns von den zahllosen nationalen Normen befreien, welche die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit zu einer Zeit untergraben, wenn das europäische Zugsicherungssystem ETCS sich entwickelt. Es entwickelt sich tatsächlich und wird sich weiter entwickeln. Das ist notwendig, um einen hohen Technologiestand beizubehalten. Desweiteren zweifle ich nicht daran, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren noch viele Entwicklungen folgen werden. Es muss gesagt werden, dass solche Unfälle, obwohl sie die Ausnahme sind, uns daran erinnern, dass es immer möglich ist, die Sicherheit zu verbessern, und ich möchte dazu einige Vorschläge machen. Erstens, wie Sie wissen, Herr Kommissarin, diskutieren wir derzeit die transeuropäischen Verkehrsnetze, ihre Bedingungen und ihre Kriterien. Ich glaube, dass der europaweite Einsatz des ERTMS im Falle der europäischen Netze tatsächlich Priorität haben könnte. Ich glaube ebenfalls, dass wir uns in diesem Zusammenhang Fristen für die Ressourcen setzen sollten, mit denen jedes einzelne Land und Netz ausgestattet sein muss. Und schließlich glaube ich, wir müssen der Sicherheit den Vorrang gegenüber der Liberalisierung der Märkte geben, indem wir von neuen Bahnbetreibern auf verschiedenen nationalen Netzen verlangen, sich noch eine Weile länger an die automatischen Sicherheitssysteme anzupassen, die auf diesen Netzen bestehen, und daher ihre Züge mit den relevanten Antennen und Kabinengeräten zu versehen. Abschließend glaube ich, dass die Europäische Eisenbahnagentur für ihren Teil auch einen unschätzbaren Beitrag zur effektiveren Integration der nationalen Sicherheitsbehörden leisten könnte. So eine Integration würde zum Beispiel eine Typengenehmigung für die Ausrüstung ermöglichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω και εγώ ότι το τραγικό δυστύχημα την περασμένη εβδομάδα είναι η χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή που έπληξε το Βέλγιο από το 2001, όταν εγώ η ίδια κατείχα τη θέση της υπουργού Κινητικότητας και Μεταφορών. Για μία ακόμη φορά, βεβαίως, οι σκέψεις μου είναι με τη συνάδελφό μας, Claudia Candeago, καθώς και όλα τα άλλα θύματα αυτής της τραγωδίας, τα προσφιλή τους άτομα, καθώς και όλους τους πενθούντες εργαζομένους των σιδηροδρόμων. Θα αποφύγω να βγάλω οποιαδήποτε συμπεράσματα, όπως έκαναν και εκείνοι που μίλησαν πριν από εμένα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα κάνουμε εικασίες για τα αποτελέσματά της. Ωστόσο, είναι σαφές πως στην περίπτωση του Βελγίου είναι λυπηρό το ότι οι σιδηρόδρομοι χρειάστηκαν τόσο πολύ καιρό για να εφοδιαστούν με αυτόματο σύστημα προστασίας αμαξοστοιχιών, όπως ήδη ανέφεραν μερικοί. Όταν άκουσα μετά το δυστύχημα ότι, ενώ δεν μπορούσε να γίνει επίκληση δημοσιονομικών λόγων, τέθηκε το ζήτημα ότι αυτό το δυστύχημα οφειλόταν στις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, το θεώρησα απαράδεκτο και ένιωσα αμέσως ότι η Ευρώπη βρισκόταν στο στόχαστρο αβάσιμων κατηγοριών. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) όντως παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρείες να επενδύσουν στην ασφάλεια με έναν συντονισμένο και διαλειτουργικό τρόπο. Πρέπει να απαλλαγούμε από τις αναρίθμητες εθνικές προδιαγραφές που θέτουν προσκόμματα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου των Τρένων (ETCS). Βεβαίως και εξελίσσεται και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτό απαιτείται για να διαφυλαχθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Συν τοις άλλοις, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια θα σημειωθούν πολλές ακόμα εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι τέτοια ατυχήματα, όσο και αν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα, μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, και θα ήθελα να κάνω μερικές σχετικές προτάσεις. Πρώτον, όπως γνωρίζετε, κύριε Επίτροπε, συζητούμε επί του παρόντος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήριά τους. Πιστεύω ότι, όταν συζητάμε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, η ανάπτυξη του ERTMS σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορεί πράγματι να καταστεί προτεραιότητα. Πιστεύω επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τεθούν χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν ιδιαίτερα τους πόρους με τους οποίους θα πρέπει να εφοδιαστούν οι επιμέρους χώρες και το δίκτυο. Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να προτάξουμε την ασφάλεια έναντι της ελευθέρωσης των αγορών, υποχρεώνοντας τους νέους σιδηροδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης σε διάφορα εθνικά δίκτυα να προσαρμοστούν για λίγο μεγαλύτερο διάστημα στο αυτόματο σύστημα προστασίας που υπάρχει σε αυτά τα δίκτυα και, επομένως, να εφοδιάσουν τις αμαξοστοιχίες τους με τους αντίστοιχους δέκτες και τον εξοπλισμό θαλάμου μηχανοδηγού. Ανακεφαλαιώνοντας, πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων θα μπορούσε, από πλευράς του, να παράσχει επίσης πολύτιμη υποστήριξη για μια πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ασφάλειας. Μια τέτοια ολοκλήρωση θα καθιστούσε δυνατή, για παράδειγμα, τη χορήγηση έγκρισης τύπου για τον εξοπλισμό."@el10
"Mr President, Commissioner, I, too, believe that last week’s tragic accident is the worst rail disaster to have hit Belgium since 2001, when I myself held the post of Minister for Mobility and Transport. Once again, of course, my thoughts are with our colleague, Claudia Candeago, and also with all the other victims of this tragedy, their loved ones, and all the grieving railway workers. I shall refrain from drawing any conclusions, just as those who have spoken before me have done. The investigation is under way, and we shall not speculate on its results. However, it is clear that, in Belgium’s case, it is regrettable that the railways should have taken so long to equip themselves with an automatic train protection system, as some have already mentioned. When I heard, in the wake of the disaster, that, whilst budgetary reasons could not be cited, the delays in the development of European interoperability standards were being called into question as a means of explaining this accident, I found it unacceptable and I immediately felt that Europe was at the centre of groundless accusations. The European Rail Traffic Management System (ERTMS) does, in fact, offer companies an opportunity to invest in safety in a coordinated and interoperable manner. We must rid ourselves of the countless national standards that curb development and competitiveness, at a time when the European Train Control System (ETCS) is evolving. It is, of course, evolving, and it will continue to evolve. This is what it takes to preserve a very high level of technology. Moreover, I have no doubt that, in the next five or 10 years, there will be many more developments to come. It must be said that such accidents, however exceptional, remind us that there is always room for improvement where safety is concerned, and I would like to make some proposals in this regard. Firstly, as you know, Commissioner, we are currently discussing trans-European transport networks, their conditions and their criteria. I believe that, when it comes to the European networks, deployment of the ERTMS throughout Europe could actually become a priority. I also believe that, in this context, we should set deadlines concerning, in particular, the resources with which every single country and network will have to be equipped. Lastly, I believe that we must prioritise safety over liberalisation of the markets by obliging new operators running trains on various national networks to adapt a while longer to the automatic protection system that exists on these networks and thus to equip their trains with the relevant receivers and cabin equipment. To conclude, I believe that the European Railway Agency could, for its part, also provide invaluable support for a more effective integration of the national safety authorities. Such integration would make it possible, for example, for the equipment to be type-approved."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, yo también creo que el trágico accidente de la semana pasada es el peor desastre ferroviario acaecido en Bélgica desde 2001, cuando yo mismo ocupaba el cargo de Ministro de Movilidad y Transporte. Evidentemente no puedo por menos que recordar a nuestra colega Claudia Candeago así como a todas las víctimas de esta tragedia, sus seres queridos y todos los apenados trabajadores de ferrocarriles. Al igual que los ponentes que han tomando la palabra con anterioridad me abstendré de extraer conclusiones. En estos momentos se está realizando la investigación y no especularemos sobre los resultados de la misma. Ahora bien, queda claro que, en el caso de Bélgica y tal y como ya se ha mencionado, es de lamentar que los ferrocarriles tardaran tanto en dotarse de un sistema automático de protección. Cuando, tras producirse el accidente, me enteré de que, si bien no podía aludirse a razones presupuestarias, los retrasos en el desarrollo de las normas europeas de interoperabilidad se estaban cuestionando con intención de explicar así el accidente, me pareció inaceptable y sentí de inmediato que Europa estaba siendo el blanco de acusaciones infundadas. De hecho, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) ofrece a las empresas una oportunidad de invertir en seguridad de forma coordinada e interoperable. Debemos deshacernos de las innumerables normas nacionales que dificultan el desarrollo y la competitividad en un momento en que el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) está evolucionando. Por supuesto que está evolucionando y, como no podía ser de otro modo, continuará haciéndolo para mantener un alto nivel tecnológico. Más aún: no me cabe la menor duda de que en los próximos cinco o diez años se producirán muchos más avances. Cabe mencionar que este tipo de accidente, por muy excepcional que sea, nos recuerda que siempre existe la posibilidad de mejorar en lo que a la seguridad respecta y me gustaría realizar algunas propuestas en este sentido. En primer lugar y como bien sabe usted, señor Comisario, en estos momentos estamos debatiendo la cuestión de las redes transeuropeas de transporte, las condiciones en que se encuentran y los criterios de que se sirven. Creo que, en lo tocante a redes europeas, el despliegue del ERTMS por toda Europa de hecho podría convertirse en una prioridad. También soy de la opinión de que, en este contexto, deberíamos establecer unos plazos, sobre todo en lo que respecta a los recursos de los que habrá que dotar a cada país y a cada red. Por último, mencionar que estoy convencida de que debemos dar prioridad a la seguridad por encima de la liberalización de los mercados y obligar a los operadores nuevos que utilizan varias redes nacionales a prolongar algo más su periodo de adaptación al sistema automático de protección existente en dichas redes y a equipar así sus trenes con los correspondientes receptores y equipos en los vagones. Finalmente, quisiera hacer constar que creo que la Agencia Ferroviaria Europea, por su parte, también podría proporcionar un apoyo de inestimable valor a la integración eficaz de las autoridades nacionales responsables de la seguridad. Dicha integración debiera, por ejemplo, hacer posible que los equipos fueran homologados."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Ma arvan samuti, et möödunud nädalal toimunud õnnetus on kõige hullem Belgias toimunud rongiõnnetus 2001. aastast alates, kui ma veel ise liikuvus- ja transpordiministri ametikohal olin. Taas olen mõtetes meie kolleegi Claudia Candeago’ga ja loomulikult ka kõigi teiste kannatanute, nende lähedaste ning leinavate raudteetöötajatega. Nagu eelnevad sõnavõtjad, nii ei hakka ka mina veel mingeid järeldusi tegema. Juurdlus on käimas ja ei ole mõtet selle tulemuste üle spekuleerida. Sellele vaatamata on arusaadav ja väga kahetsusväärne, et Belgias võttis raudteede ja rongide varustamine rongide automaatblokeerimissüsteemidega nii kaua aega, nagu teisedki sõnavõtjad juba mainisid. Kui ma hiljem kuulsin, et kahtlustati, et õnnetus ei juhtunud eelarvelistel põhjustel, vaid hoopis viivituste tõttu seoses Euroopa koostalitlusstandardite väljatöötamisega, leidsin ma, et see on vastuvõetamatu ning tundsin kohe, et Euroopat süüdistati alusetult. Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) pakub ettevõtetele koordineeritud ja koostalitlevat lahendust ohutusse investeerimiseks. Ajal, mil Euroopa signalisatsioonisüsteem (ETCS) edasi areneb, peame loobuma arvututest riiklikest standarditest, mis arengut ja konkurentsivõimet piiravad. Loomulikult süsteem areneb ja see areng ei peatu. See on vajalik kõrge tehnoloogilise taseme säilitamiseks. Lisaks sellele ei kahtle ma üldsegi, et järgmise viie kuni kümne aasta jooksul töötatakse välja uusi lahendusi. Tuleb siiski tõdeda, et sedalaadi õnnetused, ükskõik kui erakorralised need ka ei ole, tuletavad meile meelde, et seoses ohutusega saab alati midagi paremaks muuta. Tahaksin selles suhtes teha mõned ettepanekud. Esmalt, nagu te teate, lugupeetud volinik, toimub hetkel arutelu seoses üleeuroopaliste transpordivõrkude, nende seisundi ja kriteeriumide üle. Usun, et Euroopa võrkudest rääkides võiks ERTMSi üleeuroopaline kasutuselevõtmine saada tõepoolest meie prioriteediks. Arvan ka, et selles kontekstis peaksime kehtestama tähtajad seoses ressurssidega, millega iga riik ja võrk peab varustatud olema. Viimaks arvan ma, et ohutus on turgude liberaliseerimisest tähtsam. Seoses sellega peame kohustama operaatoreid, kelle rongid sõidavad eri riiklikes võrkudes, jätkama veel mõnda aega oma rongide kohandamist nendes võrkudes kasutuses olevate rongide automaatblokeerimissüsteemidega toimimiseks ja rongide varustamist vastavate vastuvõtjate ja varustusega. Kokkuvõtteks ütlen, et minu arvates võiks Euroopa Raudteeagentuur omalt poolt toetada tõhusamat riiklike ohutusametite integreerimist. Selline integratsioon võimaldaks näiteks kasutatavate seadmete tüübikinnituse kasutamist."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin uskon, että viime viikon traaginen onnettomuus on pahin junaturma, joka on tapahtunut Belgiassa vuoden 2001 jälkeen, jolloin itse toimin liikenneministerinä. Jälleen kerran osoitan luonnollisesti myötätuntoni kollegallemme Claudia Candeagolle ja myös kaikille onnettomuuden uhreille, heidän läheisilleen ja kaikille sureville rautatietyöntekijöille. En tee mitään päätelmiä, kuten eivät tehneet edellisetkään puhujat. Tutkimus on käynnissä, emmekä saa spekuloida sen tuloksilla. On kuitenkin selvää, että Belgian tapauksessa on valitettavaa, että rautateiltä on vienyt niin kauan varustaa itsensä automaattisella suojelujärjestelmällä, kuten jotkut jo mainitsivat. Kun kuulin onnettomuuden jälkeen, että, samalla kun talousarviota koskeviin syihin ei voinut vedota, EU:n yhteensopivuusnormien kehittämisen viivästyksiä pidettiin keinona selittää onnettomuus, pidin sitä sopimattomana ja tunsin heti, että EU oli perusteettomien syytösten kohteena. ERTMS tarjoaa itse asiassa yhtiöille mahdollisuuden investoida turvallisuuteen koordinoidulla ja yhteentoimivalla tavalla. Meidän on päästävä eroon lukemattomista kansallisista normeista, jotka hidastavat kehitystä ja kilpailukykyä aikana jolloin ETCS ( ) on kehitteillä. Se tietysti kehittyy ja jatkaa kehittymistään. Sitä tarvitaan säilyttämään erittäin korkea tekniikan taso. Sen lisäksi en epäile hetkeäkään sitä, että seuraavien 5–10 vuoden aikana tulee paljon uusia keksintöjä. On sanottava, että tällaiset onnettomuudet, vaikka ovatkin poikkeuksellisia, muistuttavat meitä siitä, että turvallisuutta voidaan aina parantaa, ja haluaisin tehdä siitä muutamia ehdotuksia. Ensinnäkin kuten tiedätte, arvoisa komission jäsen, keskustelemme parhaillaan Euroopan laajuisista liikenneverkoista, niiden ehdoista ja perusteista. Katson, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alalla EU:n toteuttamasta ERTMS:n käyttöönotosta voisi itse asiassa tulla painopiste. Katson myös, että tässä yhteydessä voisimme asettaa määräaikoja erityisesti resursseille, joilla jokainen valtio ja rataverkko täytyy varustaa. Lopuksi katson, että meidän on asetettava turvallisuus markkinoiden vapauttamisen edelle velvoittamalla eri kansallisten verkkojen uusia rautatieliikenteenharjoittajia mukautumaan hieman kauemmin automaattiseen suojelujärjestelmään, joka kyseisissä verkoissa on, ja siten varustamaan junansa asiaankuuluvilla vastaanottimilla ja ohjaamolaitteilla. Päätelmäni on se, että Euroopan rautatievirasto voisi osaltaan tarjota myös arvokasta tukea kansallisten turvallisuusviranomaisten tehokkaalle integraatiolle. Tällaisella integraatiolla voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi laitteiden tyyppihyväksyntä."@fi7
"Elnök úr, biztos úr! Én is úgy gondolom, hogy a múlt heti tragikus baleset a legsúlyosabb vasúti baleset, amely 2001 óta Belgiumban bekövetkezett, amikor jómagam töltöttem be a Mobilitási és Közlekedési Miniszter hivatalát. Természetesen újból munkatársunkra, Claudia Candeago asszonyra és ennek a tragédiának az összes többi áldozatára, szeretteikre és az összes gyászoló vasúti dolgozóra gondolok. Tartózkodni fogok bármilyen következtetés levonásától, mint ahogyan az előttem szólók is ezt tették. A vizsgálat folyamatban van, és nem szabad találgatásokba bocsátkoznunk annak eredményeiről. Az azonban egyértelmű Belgium esetében, hogy a vasúti társaságoknak sajnálatos módon már régen fel kellett volna szerelniük valamilyen automata vonatvédelmi rendszert, amint ezt néhányan már említették. Amikor a katasztrófa kapcsán azt hallottam, hogy bár költségvetési okokra nem lehet hivatkozni, kételyeket fogalmaztak meg az európai átjárhatósági szabványok kifejlesztésének késlekedéseiről, hogy ezzel próbálják megmagyarázni ezt a balesetet, ezt elfogadhatatlannak tartottam és azonnal azt éreztem, hogy Európa alaptalan vádaskodások céltáblájává vált. Az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) valójában lehetőséget kínál a társaságoknak arra, hogy egyeztetett és átjárható módon beruházzanak a biztonságba. Meg kell szabadulnunk attól a számtalan nemzeti szabványtól, amelyek akadályozzák a fejlődést és a versenyképességet, miközben fejlődik az európai vonatellenőrző rendszer (ETCS). Magától értetődik, hogy fejlődik, és fejlődni is fog. Ez kell a technológia magas szintjének megőrzéséhez. Ezenkívül semmi kétségem sincs afelől, hogy a következő öt-tíz év folyamán még sok további fejlődésre is számíthatunk. El kell mondanom, hogy az ilyen balesetek, bármennyire kivételesek is, emlékeztetnek bennünket arra, hogy a biztonság területén mindig van lehetőség további fejlődésre, és szeretnék megtenni néhány javaslatot ezzel kapcsolatban. Először is, amint Ön is tudja, biztos úr, most folynak a viták a transzeurópai közlekedési hálózatokról, valamint azok feltételeiről és kritériumairól. Az európai hálózatokkal kapcsolatban meggyőződésem, hogy az ERTMS egész Európában történő telepítésének elsőbbséget kell biztosítanunk. Ezzel kapcsolatban az is meggyőződésem, hogy meg kell állapítanunk határidőket, különösen az erőforrások tekintetében, amelyekkel minden egyes országnak és hálózatnak rendelkeznie kell. Végül meggyőződésem, hogy a biztonságot a piacok liberalizálása fölé kell helyeznünk, és köteleznünk kell az új gazdasági szereplőket, amelyek vonatokat üzemeltetnek különféle nemzeti hálózatokon, hogy még egy ideig alkalmazkodjanak az ezeken a hálózatokon már működő automata vonatvédelmi rendszerekhez és ennek megfelelően szereljék fel vonataikat a releváns vevőkészülékekkel és a vezetőfülke berendezéseivel. Összegezve: meggyőződésem, hogy az Európai Vasúti Ügynökség a maga részéről szintén felbecsülhetetlen támogatást nyújthatna a nemzeti biztonsági hatóságok hatékonyabb integrációjához. Ez az integráció lehetővé tenné például a berendezések típusjóváhagyásának kiadását."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, anch’io credo che il tragico incidente verificatosi la scorsa settimana sia stato il peggior disastro ferroviario avvenuto in Belgio dal 2001, anno in cui io ero ministro della mobilità e dei trasporti. Ancora una volta il mio pensiero va alla collega Candeago, a tutte le vittime della tragedia, ai loro cari e a tutti i ferrovieri in lutto. Mi asterrò dal trarre conclusioni, come coloro che sono intervenuti prima di me: l’indagine è in corso e non dobbiamo fare speculazioni sui risultati. Tuttavia, nel caso del Belgio, è deplorevole che le ferrovie abbiano impiegato tanto tempo per dotarsi del sistema automatico di protezione ferroviaria, come sottolineato nei precedenti interventi. Trovo inaccettabile che, subito dopo il disastro, non potendo citare le ristrettezze di bilancio, per spiegare l’incidente siano stati chiamati in causa i ritardi nello sviluppo degli standard europei sull’interoperabilità e ho immediatamente avuto l’impressione che l’Europa venisse posta al centro di accuse infondate. Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) in realtà offre alle società ferroviarie l’opportunità di investire nella sicurezza in modo coordinato e interoperabile. Dobbiamo liberarci degli innumerevoli standard nazionali che ostacolano lo sviluppo e la competitività ora che il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) si sta evolvendo. Naturalmente il sistema si sta sviluppando e continuerà a farlo in modo da assicurare un alto livello tecnologico. Inoltre non ho dubbi sul fatto che tra cinque o dieci anni assisteremo a ulteriori sviluppi. Bisogna dire che incidenti come questo, anche se eccezionali, ci ricordano che si può sempre migliorare in materia di sicurezza e a questo proposito voglio avanzare alcune proposte. In primo luogo desidero sottolineare che, come lei sa, signor Commissario, attualmente è in corso un dibattito sulle reti di trasporto transeuropee e sulle loro condizioni e criteri. Ritengo che, quando si parla di reti transeuropee, l’utilizzo del sistema ERTMS in tutta Europa potrebbe divenire una priorità e credo anche che in questo contesto dovremmo fissare delle scadenze relative, in particolare, alle risorse di cui dovrà disporre ciascun paese e ciascuna rete. Credo, infine, che occorra privilegiare la sicurezza alla liberalizzazione del mercato e obbligare le nuove società di gestione dei treni, che operano su varie reti nazionali, ad adattarsi maggiormente ai sistemi di protezione automatica già esistenti sulle reti e di dotare i propri treni dei rilevatori e delle attrezzature di cabina necessari. Per concludere, credo che l’Agenzia ferroviaria europea possa fornire un aiuto prezioso per agevolare il processo di integrazione delle autorità nazionali sulla sicurezza. Tale integrazione renderà possibile, per esempio, che le attrezzature vengano approvate in base alla tipologia."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, aš irgi manau, kad tragiška praėjusios savaitės geležinkelio avarija yra baisiausia Belgiją ištikusi avarija nuo 2001 m., kai aš pati buvau susisiekimo ir transporto ministrė. Dar kartą, žinoma, noriu prisiminti mūsų kolegę Claudią Candeago ir visas kitas šios tragedijos aukas, jų artimuosius ir visus gedinčius geležinkelio darbuotojus. Susilaikysiu nuo išvadų, kaip susilaikė ir prieš mane kalbėjusieji. Vyksta tyrimas ir neturime spekuliuoti jo rezultatais. Vis dėlto aišku, jog Belgijos atveju reikia apgailestauti, kad taip ilgai užtruko geležinkeliuose įrengti automatinę traukinių apsaugos sistemą, kaip kai kurie jau minėjo. Kai iš karto po avarijos išgirdau, kad, nors ir nesugebėta nurodyti su biudžetu susijusių priežasčių, buvo keliamas klausimas dėl vėlavimo kurti europinius sąveikos standartus ir tuo buvo aiškinama ši avarija, aš tai laikiau nepriimtina ir iš karto jaučiau, kad Europa atsidūrė nepagrįstų kaltinimų taikinyje. Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (angl. ERTMS) praktiškai teikia įmonėms galimybę investuoti į saugą koordinuotai ir užtikrinant sąveiką. Turime atsikratyti nesuskaičiuojamų nacionalinių standartų, mažinančių vystymąsi ir konkurencingumą, kai plėtojama Europos traukinių kontrolės sistema (angl. ETCS). Ji, žinoma, plėtojama ir bus plėtojama toliau. Tai reikalinga, kad būtų išlaikytas labai aukštas technologijos lygis. Be to, neabejoju, kad per ateinančius penkerius ar dešimt metų bus dar daug raidos sprendimų. Reikia pasakyti, kad šios avarijos, kad ir kokios retos jos būtų, primena, kad visada yra galimybių tobulinti saugos aspektus, ir šia tema norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Pirmiausia, Komisijos nary, kaip žinote, dabar aptariame transeuropinius transporto tinklus, jų sąlygas ir kriterijus. Manau, kad ERTMS panaudojimas visos Europos tinkluose galėtų tikrai tapti prioritetu. Be to, manau, kad šiomis aplinkybėmis turėtume nustatyti terminus, per kuriuos kiekviena konkreti šalis ir tinklas turės būti aprūpinti tam tikrais ištekliais. Galiausiai manau, kad turime pirmenybę teikti saugai, o ne rinkų liberalizavimui – įpareigoti naujus operatorius, eksploatuojančius traukinius įvairiuose valstybių narių tinkluose, dar kurį laiką prisitaikyti prie šiuose tinkluose veikiančios automatinės apsaugos sistemos, t. y. savo traukiniuose įrengti atitinkamus imtuvus ir salono įrangą. Baigdama noriu pasakyti, kad Europos geležinkelių agentūra galėtų savo ruožtu suteikti neįkainojamą paramą veiksmingesnei valstybių narių saugos institucijų integracijai pasiekti. Ši integracija teiktų galimybių, pvz., tvirtinti įrangos tipus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Es arī uzskatu, ka traģiskais negadījums, kas notika pagājušajā nedēļā, ir smagākā vilcienu katastrofa, kādu Beļģija piedzīvojusi kopš 2001. gada, kad es biju mobilitātes un transporta ministre. Es atkal domās esmu kopā ar manu kolēģi un visiem pārējiem šīs traģēdijas upuriem, viņu tuviniekiem un sērojošajiem dzelzceļa darbiniekiem. Tāpat kā kolēģi, kas uzstājās iepriekš, arī es atturēšos no jebkādu secinājumu izdarīšanas. Notiek izmeklēšana, un mēs nedrīkstam spekulēt ar tās rezultātiem. Tomēr, kā daži jau minēja iepriekš, ir skaidrs, ka Beļģijas gadījumā ir skumji, ka dzelzceļu aprīkošana ar vilcienu automātiskās aizsardzības sistēmu prasīja tik ilgu laiku. Kad es pēc šīs katastrofas uzzināju, ka, lai gan nevarētu atsaukties uz budžeta apsvērumiem, tika apšaubīts, ka kavēšanās Eiropas savstarpējās izmantojamības standartu izstrādē varētu būt šā negadījuma iemesls, es to uzskatīju par nepieņemamu un tūlīt sapratu, ka Eiropa tiek nepamatoti apsūdzēta. Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma patiesībā sniedz uzņēmumiem iespēju ieguldīt drošībā saskaņotā un savstarpēji izmantojamā veidā. Mums jāatbrīvojas no neskaitāmajiem valstu standartiem, kas ierobežo attīstību un konkurētspēju laikā, kad tiek attīstīta Eiropas vilcienu kustības vadības sistēma . Bez šaubām, tā attīstās un turpina attīstīties. Tas ir nosacījums, lai saglabātu ļoti augstu tehnoloģiju līmeni. Turklāt es nešaubos, ka tuvāko piecu vai desmit gadu laikā būs vēl ļoti daudz pilnveidojumu. Man jāsaka, ka šādi negadījumi, lai gan šis ir izņēmuma gadījums, mums atgādina, ka drošības jomā vienmēr var veikt uzlabojumus, un šajā saistībā man ir daži ierosinājumi. Pirmkārt, kā jūs zināt, komisāra kungs, mēs pašlaik apspriežam jautājumu par Eiropas transporta tīkliem, to nosacījumiem un kritērijiem. Es uzskatu, ka attiecībā uz Eiropas dzelzceļu tīkliem par prioritāti varētu kļūt ieviešana visā Eiropā. Es arī uzskatu, ka mums šajā saistībā būtu jānosaka termiņš galvenokārt attiecībā uz resursiem, ar kuriem jānodrošina visas valstis un dzelzceļu tīkli. Visbeidzot — es uzskatu, ka drošībai jāpiešķir augstāka prioritāte nekā tirgus liberalizācijai, uzliekot par pienākumu jaunajiem operatoriem, kuru vilcienu maršruti aptver dažādu valstu dzelzceļu tīklus, pielāgoties pašreizējai automātiskās aizsardzības sistēmai, ar kuru aprīkoti šie tīkli, un tādējādi uzstādīt savos vilcienos attiecīgos uztvērējus un kabīnes aprīkojumu. Nobeigumā es gribētu teikt, ka, manuprāt, arī Eiropas Dzelzceļa aģentūra varētu sniegt nenovērtējamu atbalstu dalībvalstu drošības iestāžu efektīvākai integrācijai. Šāda integrācija ļautu, piemēram, saņemt tipa apstiprinājumu attiecībā uz aprīkojumu."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pour moi aussi le tragique accident de la semaine dernière est la pire catastrophe ferroviaire que la Belgique ait connue depuis 2001, époque d'ailleurs où j'occupais personnellement la fonction de ministre de la mobilité et des transports. Mes pensées vont une nouvelle fois, évidemment, à notre collègue, Claudia Candeago, mais aussi à toutes les autres victimes de ce drame, à leurs proches, ainsi qu'à tous les cheminots endeuillés. Pas plus que ceux qui ont parlé avant moi je ne tirerai de conclusions. L'enquête est en cours et nous n'anticiperons pas sur ses résultats. Toutefois, il est clair que, au niveau belge, on peut regretter que les chemins de fer aient mis autant de temps à se doter d'un système automatique de protection des trains. Et certains l'ont dit avant moi. Quand j'ai entendu, au lendemain de la catastrophe, alors qu'on ne pouvait pas évoquer de raisons budgétaires, la mise en cause du trop lent développement des standards d'interopérabilité européens pour expliquer cet accident, j'ai trouvé cela inacceptable et, d'emblée, j'ai considéré qu'il s'agissait là d'un mauvais procès qu'on faisait à l'Europe. L'ERTMS ( ) offre au contraire aux compagnies une chance d'investir dans la sécurité de façon coordonnée et interopérable. Il faut se débarrasser des innombrables normes nationales qui freinent le développement et la compétitivité, alors que l'ETCS ( ) évolue. Évidemment qu'il évolue, et il évoluera encore. C'est la condition pour conserver un très haut niveau technologique. Et je ne doute pas que dans les cinq ou dix années à venir, beaucoup d'évolutions se produiront encore. De tels accidents, si exceptionnels soient-ils, est-il besoin de le dire, nous rappellent tout de même qu'on peut toujours faire mieux en matière de sécurité, et je voudrais avancer quelques propositions à cet égard. D'abord, vous le savez, Monsieur le Commissaire, nous discutons pour le moment des réseaux transeuropéens de transport, de leurs conditions et de leurs critères. Je pense que, justement, le déploiement de l'ERTMS à travers toute l'Europe pourrait, s'agissant des réseaux européens, devenir une priorité. Je pense aussi que dans ce cadre, on devrait arrêter des dates butoirs concernant, notamment, les moyens dont l'ensemble des pays et des réseaux devront être obligatoirement équipés. Je pense enfin qu'il faut donner la priorité à la sécurité par rapport à l'ouverture des marchés en exigeant des nouveaux opérateurs qui exploitent des trains sur différents réseaux nationaux qu'ils s'adaptent pendant quelque temps encore au système automatique de protection existant sur ces réseaux et qu'ils équipent, par conséquent, leurs locomotives des récepteurs et des équipements de cabine correspondants. Enfin, je crois que l'Agence européenne des chemins de fer pourrait, elle aussi, apporter un précieux concours pour une meilleure intégration des autorités nationales de sécurité qui permette, par exemple, de contribuer à l'homologation des matériels."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ook voor mij is het tragische ongeval van vorige week de ergste treinramp die België heeft gekend sinds 2001, toen ik zelf minister van Mobiliteit en Vervoer was. Ook nu gaan mijn gedachten uiteraard uit naar onze collega Claudia Candeago, en naar alle andere slachtoffers van dit drama, naar hun dierbaren, en naar alle in rouw gedompelde spoorwegarbeiders. Net zomin als degenen die vóór mij het woord hebben gevoerd zal ook ik geen conclusies trekken. Het onderzoek is gaande, en we gaan niet vooruitlopen op de uitkomsten ervan. Het is echter ronduit betreurenswaardig dat de Belgische spoorwegen er zo lang over hebben gedaan om zich uit te rusten met een systeem voor automatische treinbeveiliging, zoals sommigen reeds hebben opgemerkt. Toen ik kort na de ramp hoorde dat, terwijl budgettaire redenen niet konden worden aangevoerd, met de beschuldigende vinger werd gewezen naar de vertraagde ontwikkeling van Europese interoperabiliteitsstandaarden om het ongeval te verklaren, vond ik dat onaanvaardbaar en had ik onmiddellijk het gevoel dat Europa het mikpunt was van ongegronde aantijgingen. Het Europees beheersysteem voor spoorvervoer (ERTMS) biedt bedrijven namelijk wel degelijk een kans om op gecoördineerde en interoperabele wijze te investeren in veiligheid. We moeten af van de talloze nationale normen die ontwikkeling en concurrentievermogen in de weg staan, nu het Europese treinbesturingssysteem (ETCS) gestalte krijgt. Uiteraard ontwikkelt het zich, en het zal zich verder ontwikkelen. Dat is de voorwaarde om een heel hoog technologisch niveau te behouden. Bovendien staat het voor mij vast dat in de komende vijf of tien jaar nog veel meer ontwikkelingen zullen volgen. Het behoeft nauwelijks betoog dat dit soort ongevallen, hoe uitzonderlijk ook, ons eraan herinnert dat er altijd ruimte voor verbetering is wanneer het gaat om veiligheid, en ik zou in dit verband een aantal voorstellen willen doen. Ten eerste, zoals u weet, commissaris, discussiëren we momenteel over trans-Europese vervoersnetwerken, evenals hun voorwaarden en criteria. Ik ben van mening dat, als het gaat om Europese netwerken, de uitrol van het ERTMS in heel Europa een prioriteit zou kunnen worden. Daarnaast denk ik dat we tijdslimieten moeten stellen, met name als het gaat om de middelen waarmee elk land en elk netwerk verplicht zullen moeten worden uitgerust. Ten slotte meen ik dat we veiligheid moeten verkiezen boven liberalisering van de markten door nieuwe aanbieders wier treinen op meerdere nationale netwerken rijden te verplichten zich nog wat langer aan te passen aan het systeem voor automatische treinbeveiliging dat op deze netwerken wordt gehanteerd en dientengevolge hun treinen uit te rusten met de bijbehorende ontvangers en boordapparatuur. Tot slot ben ik van mening dat ook het Europees Spoorwegbureau van onschatbare waarde zou kunnen zijn om de nationale veiligheidsinstanties op doeltreffendere wijze bij dit vraagstuk te betrekken. Dit zou bijvoorbeeld bijdragen aan de typegoedkeuring van het materieel."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Ja również uważam, że zeszłotygodniowy tragiczny wypadek jest najgorszą katastrofą kolejową, jaka zdarzyła się w Belgii od 2001 roku, kiedy to ja sama sprawowałam urząd ministra ds. mobilności i transportu. Raz jeszcze pragnę wyrazić swoje ubolewanie w związku z tym, co spotkało naszą koleżankę, Claudię Candeago, inne ofiary tej tragedii, ich bliskich, a także wszystkich pogrążonych w żalu pracowników kolei. Powstrzymam się od wyciągania jakichkolwiek wniosków, podobnie jak uczynili to moi przedmówcy. Dochodzenie trwa i nie będziemy spekulować co do jego rezultatów. Jednak oczywiście należy żałować, że belgijskiej kolei tak wiele czasu zabrało wyposażenie się w system automatycznej kontroli bezpieczeństwa, jak już wspomniało kilku przedmówców. Kiedy słuchałam, po tym jak zdarzyła się ta katastrofa, jak tłumaczono, że choć nie można jej przypisywać niedostatkom budżetowym, wynika ona z opóźnień w opracowywaniu europejskich standardów interoperacyjności, uznałam to za niedopuszczalne i od razu poczułam, że Europa stała się celem bezpodstawnych oskarżeń. Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) nie daje tak naprawdę przedsiębiorstwom możliwości inwestowania w bezpieczeństwo w sposób skoordynowany i interoperacyjny. Musimy pozbyć się niezliczonych norm krajowych, które ograniczają rozwój i konkurencyjność, gdy ewoluuje europejski system sterowania pociągiem (ETCS). W istocie bowiem system ten ewoluuje i będzie ewoluował w przyszłości. Tylko tyle potrzeba, by zachować bardzo wysoki poziom technologii. Ponadto nie mam wątpliwości, że w ciągu najbliższych pięciu lub dziesięciu lat powstanie o wiele więcej udoskonaleń. Należy powiedzieć, że takie katastrofy, jakkolwiek wyjątkowe, przypominają nam, że zawsze istnieje miejsce na poprawę pod względem bezpieczeństwa i chciałabym w związku z tym przedstawić kilka propozycji. Najpierw, jak panu wiadomo, panie komisarzu, obecnie debatujemy nad transeuropejskimi sieciami transportu, ich stanem i kryteriami. Uważam, że gdy mowa o sieciach europejskich, wdrożenie ERTMS w całej Europie mogłoby rzeczywiście stać się priorytetem. Uważam również, że w tym kontekście powinniśmy określić harmonogram, w szczególności jeżeli chodzi o środki, w jakie każdy kraj i sieć będzie musiała być wyposażona. Wreszcie uważam, że musimy traktować bezpieczeństwo z większym priorytetem niż liberalizację rynków, zobowiązując przedsiębiorstwa obsługujące ruch pociągów w ramach różnych sieci krajowych do dalszego dostosowywania się do systemu automatycznej ochrony zamontowanego wzdłuż linii kolejowych poprzez zamontowanie w pociągach odpowiednich odbiorników i urządzeń kabinowych. Na zakończenie pragnę wyrazić pogląd, że również Europejska Agencja Kolejowa powinna zapewnić bezcenne wsparcie na rzecz bardziej skutecznej integracji między krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. Taka integracja umożliwiłaby na przykład homologację wyposażenia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, também eu considero que o trágico acidente da semana passada foi o pior acidente ferroviário a atingir a Bélgica desde 2001, quando eu própria ocupava o cargo de Ministra da Mobilidade e dos Transportes. Mais uma vez, penso, evidentemente, na nossa colega Claudia Candeago, bem como em todas as outras vítimas desta tragédia, nas pessoas que lhes são mais próximas e em todos os trabalhadores dos caminhos-de-ferro que estão de luto. Vou abster-me de retirar quaisquer conclusões, à semelhança do que fizeram todos os intervenientes anteriores. A investigação está em curso, e não devemos especular sobre os seus resultados. Contudo, é evidente que, no caso da Bélgica, é lamentável que os caminhos-de-ferro tenham demorado tanto tempo a equipar-se com um sistema automático de protecção dos comboios, como algumas pessoas já referiram. Quando ouvi dizer, logo a seguir ao acidente, que, apesar de não ser possível alegar motivos orçamentais, os atrasos no desenvolvimento das normas de interoperabilidade europeias eram invocadas para explicar este acidente, achei isto inaceitável e senti imediatamente que a Europa estava no centro de acusações sem fundamento. O sistema europeu de gestão de tráfego ferroviário (ERTMS) proporciona, de facto, às empresas uma oportunidade de investirem na segurança de uma forma coordenada e interoperável. Temos de nos libertar das incontáveis normas nacionais que limitam o desenvolvimento e a competitividade, num período em que o sistema europeu de controlo dos comboios (ETCS) evolui. É claro que evolui e que vai continuar a evoluir. Esta é a condição essencial para manter um nível elevado de tecnologia. Além disso, não tenho dúvidas de que, nos próximos cinco ou dez anos, se realizarão muito mais progressos. É necessário dizer que estes acidentes, apesar de excepcionais, nos recordam que é sempre possível introduzir melhorias em matéria de segurança, e eu gostaria de fazer algumas propostas a este respeito. Em primeiro lugar, como sabe, Senhor Comissário, discutimos actualmente as redes de transportes transeuropeias, as suas condições e os seus critérios. Entendo que, no que toca às redes europeias, a implantação do ERTMS em toda a Europa pode efectivamente tornar-se uma prioridade. Considero também que, neste contexto, devemos fixar prazos no que se refere, em particular, aos recursos com que cada país e cada rede terão de ser equipados. Finalmente, entendo que devemos dar prioridade à segurança relativamente à liberalização dos mercados, obrigando novos operadores que exploram comboios em várias redes nacionais a adaptarem-se durante mais algum tempo ao sistema de protecção automática que existe nestas redes e, consequentemente, a equiparem os seus comboios com os receptores e os equipamentos de cabina necessários. Para concluir, considero que a Agência Ferroviária Europeia pode, pela sua parte, prestar também um apoio inestimável a uma integração mais eficaz das autoridades nacionais responsáveis pela segurança. Essa integração possibilitaria, por exemplo, a homologação do equipamento."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, şi eu consider că accidentul de săptămâna trecută este cel mai grav accident feroviar petrecut în Belgia din 2001, când deţineam chiar eu funcţia de ministru pentru mobilitate şi transport. Încă o dată, desigur, gândurile mele se îndreaptă către colega noastră, Claudia Candeago, şi către celelalte victime ale acestei tragedii, către cei dragi ai lor şi către toţi lucrătorii feroviari îndureraţi. Mă voi abţine să trag concluzii, aşa cum au făcut şi cei care au vorbit înaintea mea. Ancheta este în derulare şi nu vom specula pe marginea rezultatelor acesteia. Cu toate acestea, este evident că în cazul Belgiei este regretabil că a durat atât de mult echiparea căilor ferate cu un sistem automat de protecţie a trenurilor, după cum au menţionat deja unii. Când am auzit, în urma dezastrului, că deşi nu au putut fi menţionate motive bugetare, erau aduse în discuţie întârzierile în dezvoltarea standardelor europene de interoperabilitate ca un mod de justificare a acestui accident, am considerat că este inacceptabil şi am simţit imediat că Europa era ţinta unor acuzaţii neîntemeiate. De fapt, Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS) oferă societăţilor ocazia de a investi în siguranţă într-un mod coordonat şi interoperabil. Trebuie să ne debarasăm de nenumăratele standarde naţionale care împiedică dezvoltarea şi competitivitatea, într-un moment în care sistemul european de control al trenurilor (ETCS) evoluează. Evoluează, bineînţeles, şi va continua să evolueze. Acst lucru este necesar pentru a se menţine un nivel tehnologic foarte înalt. Mai mult decât atât, nu am nicio îndoială că în următorii cinci sau 10 ani vor exista mult mai multe evoluţii. Trebuie spus că astfel de accidente, oricât ar fi de rare, ne aduc aminte că există mereu loc de mai bine în ceea ce priveşte siguranţa şi aş vrea să fac nişte propuneri în această privinţă. În primul rând, după cum ştiţi, dle comisar, în prezent discutăm despre Reţeaua transeuropeană de transport, despre condiţii şi criterii. Consider că, în ceea ce priveşte reţeaua europeană, punerea în aplicare a ERTMS în toată Europa ar putea deveni, de fapt, o prioritate. De asemenea, în acest context, consider că ar trebui să stabilim termene limită, mai ales privind resursele pe care trebuie să le deţină fiecare ţară şi reţea în parte. În ultimul rând, cred că trebuie să acordăm prioritate siguranţei în faţa liberalizării pieţelor, obligând noii operatori ale căror trenuri circulă în diferite reţele naţionale să se adapteze ceva mai mult sistemului automat de protecţie care există în aceste reţele şi să-şi doteze astfel trenurile cu receptoarele şi cu echipamentul adecvat. În încheiere, consider că Agenţia Feroviară Europeană ar putea oferi, de asemenea, un sprijin nepreţuit pentru o integrare mai eficientă a autorităţilor naţionale în domeniul siguranţei. O astfel de integrare ar putea face posibilă, de exemplu, omologarea echipamentului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, aj ja si myslím, že minulotýždňová tragická nehoda je najhoršou železničnou katastrofou, ktorá Belgicko postihla od roku 2001, keď som zastávala post ministerky mobility a dopravy. Moje myšlienky, samozrejme, patria našej kolegyni Claudii Cadeagovej a taktiež všetkým ostatným obetiam tejto tragédie, ich milovaným a všetkým smútiacim pracovníkom železníc. Zdržím sa vyvodzovania akýchkoľvek záverov takisto ako rečníci, ktorí hovorili predo mnou. Prebieha vyšetrovanie a nemali by sme špekulovať o jeho výsledkoch. V prípade Belgicka je však jednoznačne poľutovaniahodné, že železniciam trvá tak dlho, ako už niektorí spomenuli, vybaviť sa systémom automatického zabezpečenia vlakov. Keď som sa hneď po nešťastí dopočula, že rozpočtové dôvody nemohli byť uvedené a ako vysvetlenie tejto nehody sa uvádzalo oneskorenie vývoja európskych noriem interoperability, považovala som to za neprijateľné a hneď som cítila, že Európa je predmetom nepodložených obvinení. V skutočnosti poskytuje Európsky systém riadenia železničnej dopravy spoločnostiam možnosť investovať do bezpečnosti koordinovaným a interoperabilným spôsobom. Musíme sa zbaviť nespočetných vnútroštátnych noriem, ktoré brzdia vývoj a konkurencieschopnosť v čase, keď sa vyvíja európsky systém riadenia vlakov (ETCS). Samozrejme sa vyvíja a vývoj bude pokračovať. Je to potrebné na zachovanie technológie na vysokej úrovni. Navyše nepochybujem o tom, že nasledujúcich päť alebo desať rokov prinesie ešte mnoho udalostí. Treba povedať, že takéto nehody, akokoľvek mimoriadne, nám pripomínajú, že keď ide o bezpečnosť, vždy je priestor na zlepšenie. Chcela by som v tejto súvislosti navrhnúť niekoľko vecí. Po prvé, pán komisár, ako viete, momentálne diskutujeme o transeurópskych dopravných sieťach, ich podmienkach a kritériách. Myslím si, že keď ide o európske siete, mohlo by sa nasadenie ERTMS v celej Európe stať skutočne prioritou. Myslím si tiež, že by sme v tejto súvislosti mali stanoviť lehoty pre prostriedky, ktorými musia byť vybavené všetky krajiny a siete. Napokon, myslím si, že pred liberalizáciou trhov musíme uprednostniť bezpečnosť a novým prevádzkovateľom, ktorí prevádzkujú vlaky na rozličných vnútroštátnych sieťach, by sme mali uložiť povinnosť využiť viac času na prispôsobenie sa systému automatického zabezpečenia, ktorý na týchto sieťach existuje, a vybaviť tak svoje vlaky príslušnými prijímačmi a palubnými zariadeniami. Na záver, myslím si, že Európska železničná agentúra by mala taktiež poskytnúť dôležitú podporu účinnejšej integrácii vnútroštátnych orgánov pre bezpečnosť. Takáto integrácia by umožnila napríklad typové schválenie zariadenia."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, tudi jaz menim, da je tragična nesreča, ki se je zgodila prejšnji teden, najhujša železniška katastrofa v Belgiji po letu 2001, ko sem opravljala delo ministrice za mobilnost in promet. Seveda sem v mislih ponovno z našo kolegico Claudio Candeago in z vsemi drugimi žrtvami te tragedije, njihovimi najdražjimi in vsemi žalujočimi železniškimi delavci. Tako kot moji predhodniki, tudi jaz ne bom sprejela nobenih zaključkov. Preiskava še poteka in ne bomo špekulirali o njenih rezultatih. Vendar pa je jasno, da je v primeru Belgije žalostno, da železnice potrebujejo toliko časa, da se opremijo z avtomatskim sistemom za zaščito vlakov, kot so nekateri že omenili. Ko sem po tej katastrofi slišala, da se je za namen pojasnitve te nesreče podvomilo v pravočasnost razvoja evropskih standardov interoperabilnosti, medtem ko se proračunskih vzrokov ni omenjalo, se mi je to zdelo nesprejemljivo in v istem trenutku sem dobila občutek, da se je Evropa znašla v središču neutemeljenih obtožb. Evropski sistem železniške signalizacije (ERTMS) podjetjem dejansko nudi priložnost, da vlagajo v varnost na usklajen in interoperabilen način. Znebiti se moramo neštetih nacionalnih standardov, ki omejujejo razvoj in konkurenčnost v času, ko se razvija Evropski sistem za nadzor vlakov (ETCS). Ta se seveda razvija in se bo razvijal še naprej. To je potrebno za ohranitev zelo visoke ravni tehnologije. Prav tako ne dvomim, da bomo v naslednjih petih ali desetih letih videli še veliko več dosežkov. Treba je reči, da nas takšne nesreče, ki so sicer izjema, opozarjajo, da je vedno dovolj prostora za izboljšave, ko gre za varnost, zato bi rada v tej luči podala nekaj predlogov. Prvič, kot veste, gospod komisar, trenutno razpravljamo o vseevropskih prometnih omrežjih, njihovih pogojih in njihovih merilih. Mislim, da bi, ko gre za evropska omrežja, namestitev ERTMS po vsej Evropi dejansko lahko postala prednostna naloga. Mislim tudi, da bi v tem okviru morali določiti roke, ki se predvsem nanaša na sredstva, s katerimi bo morala biti opremljena vsaka posamezna država in vsako omrežje. Prav tako mislim, da moramo varnosti dati prednost pred liberalizacijo trgov, tako da od novih prevoznikov, ki upravljajo vlake na različnih nacionalnih omrežjih, zahtevamo, da se še za nekaj časa prilagodijo avtomatskim sistemom zaščite, ki obstaja na teh omrežjih, in da opremijo svoje vlake z ustreznimi sprejemniki in opremo v kabinah. Za konec naj pomem, da sem prepričana, da bi tudi Evropska železniška agencija lahko ponudila dragoceno podporo učinkovitejšemu povezovanju nacionalnih varnostnih organov. S takšnim povezovanjem bi se na primer omogočila homologacija opreme."@sl20,20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Även i mina ögon är olyckan i förra veckan det värsta järnvägstillbud som drabbat Belgien sedan 2001, då jag själv var trafik- och transportminister. Än en gång går givetvis mina tankar till vår kollega Claudia Candeago, och till alla andra offer för denna tragedi, till deras anhöriga och till alla sörjande järnvägsanställda. Precis som föregående talare ska jag avstå från att dra några slutsatser. Utredningen pågår och vi ska inte spekulera i vad den kan utmynna i. I Belgiens fall står det däremot – som vissa redan har påpekat – klart att järnvägarna har dröjt beklagligt länge med att införa automatiska säkerhetssystem för sina tåg. Efter olyckan hörde jag att det hette att man visserligen inte kunde hävda att olyckan hade budgetmässiga orsaker, men att fördröjningarna i utvecklingen av EU-standarder för driftskompatibilitet var en tänkbar förklaring till olyckan. Det kunde jag inte finna mig i, och jag kände genast att man smutskastade EU med ogrundade anklagelser. Det europeiska tågledningssystemet ERTMS ger faktiskt företagen en möjlighet att investera i säkerheten på ett samordnat och driftskompatibelt sätt. Vi måste göra oss kvitt villervallan av nationella standarder som sinkar utvecklingen och konkurrensförmågan, samtidigt som det europeiska tågkontrollsystemet ETCS (European Train Control System) håller på att utvecklas. Det utvecklas naturligtvis vidare, både nu och i framtiden. Detta är vad som krävs för att fortsätta att upprätthålla en avancerad teknisk nivå. Jag tvivlar för övrigt inte heller på att vi får se åtskilliga innovationer inom de närmaste fem eller tio åren. Olyckor av det här slaget är ytterst ovanliga, men förvisso utgör de en påminnelse om att säkerheten alltid kan förbättras ytterligare, och jag har några förslag i det avseendet. För det första överlägger vi just nu – som ni vet, herr kommissionsledamot – om de transeuropeiska transportnäten, deras skick och de kriterier som ska tillämpas på dem. När det gäller dessa europeiska transportnät anser jag att införandet av ERTMS i hela Europa faktiskt borde prioriteras. Jag anser också att vi i det sammanhanget behöver besluta om tidsfrister, särskilt när det gäller de resurser som varje land och varje nät måste utrustas med. Slutligen anser jag att vi måste prioritera säkerheten framför avregleringen av marknaderna genom att tvinga nya operatörer som vill bedriva tågtrafik på nationella nät att ytterligare en tid anpassa sig till de automatiska säkerhetssystem som redan finns på dessa nät, och att utrusta sin fordonspark med de mottagare och den fordonsbaserade utrustning som krävs. Avslutningsvis anser jag att Europeiska järnvägsbyrån, för sin del, skulle kunna tillhandahålla ett oerhört värdefullt stöd när det gäller att integrera de nationella säkerhetsmyndigheterna på ett bättre sätt. En sådan integration skulle exempelvis göra det möjligt att typgodkänna utrustning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph