Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.5.4-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Herr Kommissar, ich möchte Ihnen für Ihre Erklärungen danken. Vor dem Hintergrund des Unfalls in Buizingen ist natürlich in erster Linie Respekt den Opfern gegenüber angezeigt, aber auch Respekt für die Untersuchung. Aus diesem Grunde dürfen wir weder voreilige Schlüsse aus diesem Unfall ziehen und noch viel weniger Schuldzuweisungen vornehmen. Ich fand es allerdings ganz korrekt, dass die Kommission die Schuldzuweisung seitens der belgischen Bahn, dass das Europäische Sicherheitssystem zu lange auf sich warten ließ, klar zurückgewiesen hat. Denn wir wissen, dass Sicherheit eine nationale Priorität geblieben ist und auch weiterhin bleiben wird. Wir auf europäischer Ebene – sei es Kommission oder Parlament – haben es immer bedauert, dass die Eisenbahngesellschaften zum einen der Sicherheit und zum anderen der Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen auf europäischer Ebene nicht höhere Priorität einräumen. Nach Unfällen ist es in der Politik sehr oft so, dass neue Vorschläge vorgelegt werden. Ich muss feststellen, dass hier alles vorhanden war, sowohl die Gesetzgebung als auch die Technik. Was vielleicht nicht vorhanden war, war der Wille, diese Technik als prioritär anzusehen. Denn bereits seit Mitte der neunziger Jahre war die maßgebliche Technik verfügbar, um den Übergang zwischen dem europäischen und dem hochqualifizierten System in Belgien sicher zu gestalten, nämlich das so genannte „TBL 1+“-System. Es hat also weder an Zeit noch an technischen Vorgaben gemangelt. Für mich zählt die Zukunft, und da würde ich Folgendes fordern: Erstens sollten wir auf keinen Fall bei der Ausbildung im Bahnbereich Abstriche machen. Das war und ist keine Verpflichtung seitens der EU. Die Bahn verfügt über hochqualifiziertes Personal, und so soll es auch in Zukunft sein. Zweitens brauchen wir feste und verbindliche Umrüstungspläne seitens der Bahngesellschaften und der Länder. Die immer dem zu überlassen, wird nicht genügen. Wir brauchen auch einen genauen Zeitplan; wir werden hier im Parlament demnächst die Möglichkeit haben, über genaue Zielsetzungen zu informieren. Mein dritter Vorschlag wäre, dass die Fahrgäste auch ein Anrecht haben sollten, darüber informiert zu werden, ob die von ihnen genutzte Strecke und auch das rollende Material den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Das wäre eine Mindestinformation, die man den Fahrgästen in Zukunft geben müsste. Von unserer Seite wäre auch zu überprüfen, wie wir das verpflichtend einführen können"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane Kallasi, chtěl bych vám poděkovat za vysvětlení. Na pozadí nehody v Buizingenu je pro nás samozřejmě důležité prokázat úctu obětem a respekt k vyšetřování. Z tohoto důvodu nesmíme činit unáhlené závěry o nehodě a především nesmíme začít někomu přičítat vinu. Domníval jsem se, že Komise jednala správně, když důrazně odmítla obvinění Belgických státních drah z příliš dlouhého trvání vývoje Evropského systému řízení železničního provozu. Víme, že bezpečnost zůstává vnitrostátní prioritou a bude tomu tak i nadále. Na evropské úrovni jsme – a to zahrnuje Komisi i Parlament – vždy vyjadřovali politování nad tím, že železniční společnosti nepřikládají vyšší prioritu bezpečnosti a interoperabilitě jednotlivých systémů v Evropě. Poté, co došlo k nehodám, jsou nové návrhy často předkládány v politických souvislostech. Musím říci, že v tomto případě bylo vše na místě, právní předpisy i technologie. Jediná věc, která možná scházela, byla vůle učinit z technologie vysokou prioritu. Od poloviny 90. let je k dispozici technologie umožňující bezpečný přechod mezi evropským systémem a moderním belgickým systémem, jinými slovy tzv. systém TBL 1+. Nebyl nedostatek času ani technických zařízení. Pro mě je důležitá budoucnost a chtěl bych zdůraznit následující. Zaprvé nesmíme za žádných okolností omezovat odbornou přípravu v odvětví železniční opravy. To nebyla ani nebude jedna z povinností EU. Železniční společnosti mají vysoce kvalifikované pracovníky a musí tomu tak být i v budoucnosti. Zadruhé potřebujeme konečné závazné plány přechodu ze strany železničních společností a zemí. Nechávat vše na dobré vůle již nestačí. Potřebujeme přesný harmonogram a brzy budeme mít v Parlamentu příležitost dozvědět se konkrétní cíle. Můj třetí návrh zní, aby cestující měli právo znát, zda úsek trati a vlakové soupravy, kterými cestují, splňují nejvyšší normy bezpečnosti. Je to minimální míra informací, které je třeba cestujícím v budoucnosti poskytovat. Také musíme zkoumat, jak bychom v této věci mohli zavést závazný požadavek."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans redegørelse. På baggrund af ulykken i Buizingen er det naturligvis vigtigt, at vi udviser respekt for ofrene samt for undersøgelsen. Vi skal derfor ikke drage forhastede konklusioner om ulykken, og vi bør navnlig ikke begynde at placere skylden. Kommissionen handlede efter min mening korrekt, da den på det kraftigste afviste De Belgiske Statsbaners beskyldning om, at det havde taget for lang til at udvikle det europæiske jernbanetrafikstyringssystem. Vi ved, at sikkerheden fortsat er en national prioritet, og at det også vil være tilfældet fremover. På europæisk plan har vi – dvs. både Kommissionen og Parlamentet – altid beklaget, at jernbaneselskaberne ikke i højere grad prioriterer sikkerhed og interoperabilitet mellem de forskellige systemer i Europa. I kølvandet på ulykker stilles der ofte nye forslag i en politisk sammenhæng. Jeg må sige, at i dette tilfælde var alt på plads, både lovgivningen og teknologien. Det eneste, der måske manglede, var viljen til at prioritere teknologien højt. Siden midten af 1990'erne har vi haft den nødvendige teknologi til at sikre en sikker overgang mellem det europæiske system og det avancerede belgiske system, med andre ord det såkaldte TBL 1+-system. Der har ikke været noget tidspres, og de tekniske faciliteter har været tilgængelige. Jeg ønsker at se fremad, og jeg vil gerne understrege følgende punkter. For det første må vi ikke under nogen omstændigheder skære ned på uddannelse i jernbanesektoren. Det har aldrig været – og vil heller aldrig blive – en af EU's opgaver. Jernbanerne har højt kvalificerede medarbejdere, og det skal også være tilfældet fremover. For det andet skal jernbaneselskaberne og medlemsstaterne udarbejde endelige, bindende omstillingsplaner. Det er ikke længere tilstrækkeligt at overlade det hele til deres eget forgodtbefindende. Vi har brug for en præcis tidsplan, og Parlamentet vil snart få mulighed for at se nærmere på de specifikke mål. Mit tredje forslag er, at passagererne også bør have ret til at få at vide, om den strækning og det rullende materiel, de rejser på, opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. Disse minimumsoplysninger skal stilles til rådighed for passagerer i fremtiden. Vi er også nødt til at undersøge, hvordan vi kan indføre en sådan oplysningspligt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kallas, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις σας. Υπό το πρίσμα του δυστυχήματος στο Buizingen είναι βέβαια σημαντικό να επιδείξουμε σεβασμό προς τα θύματα, αλλά και προς την έρευνα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να βγάλουμε βεβιασμένα συμπεράσματα για το δυστύχημα και, ακόμη πιο σημαντικό, δεν πρέπει να αρχίσουμε να καταλογίζουμε ευθύνες. Θεώρησα ότι η Επιτροπή ενήργησε ορθώς όταν απέρριψε σθεναρά την κατηγορία της βελγικής εταιρείας σιδηροδρόμων ότι απαιτήθηκε υπερβολικά μεγάλο διάστημα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας. Γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια παραμένει εθνική προτεραιότητα, και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς –και αυτό περιλαμβάνει τόσο την Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο– ανέκαθεν εκφράζαμε την λύπη μας διότι οι σιδηροδρομικές εταιρίες δεν δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων στην Ευρώπη. Μετά την πρόκληση ατυχημάτων συχνά γίνονται νέες προτάσεις σε πολιτικό πλαίσιο. Πρέπει να πω ότι, σε αυτήν την περίπτωση, όλα ήταν εντάξει, τόσο η νομοθεσία όσο και η τεχνολογία. Το μόνο πράγμα που ενδεχομένως έλειπε ήταν η βούληση να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην τεχνολογία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή μετάβαση μεταξύ του ευρωπαϊκού συστήματος και του προηγμένου βελγικού συστήματος, με άλλα λόγια, του λεγόμενου TBL 1+ συστήματος. Δεν υπήρξε έλλειψη χρόνου ή τεχνικών διευκολύνσεων. Εκείνο που θεωρώ σημαντικό είναι το μέλλον και θα ήθελα να τονίσω τα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε περικοπές στην εκπαίδευση στον σιδηροδρομικό τομέα. Αυτό ουδέποτε ήταν και ούτε πρόκειται να αποτελέσει μία από τις υποχρεώσεις της ΕΕ. Οι σιδηρόδρομοι έχουν λίαν καταρτισμένο προσωπικό, και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στο μέλλον. Δεύτερον, χρειαζόμαστε οριστικά, δεσμευτικά σχέδια μετασχηματισμού από τις σιδηροδρομικές εταιρείες και τις χώρες. Δεν αρκεί πλέον να επαφίενται τα πάντα στην καλή θέληση. Χρειαζόμαστε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα και σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να διερευνήσουμε ειδικούς στόχους. Η τρίτη μου πρόταση είναι ότι και οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν αν το δίκτυο των γραμμών και το τροχαίο υλικό με το οποίο ταξιδεύουν πληρούν τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό είναι το ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης το οποίο πρέπει να τίθεται στη διάθεση των επιβατών στο μέλλον. Χρειάζεται, επίσης, να διερευνήσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να θεσπίσουμε μια υποχρεωτική απαίτηση προκειμένου να γίνει αυτό."@el10
"Mr President, Mr Kallas, I would like to thank you for your explanations. Against the background of the accident in Buizingen it is, of course, important for us to show respect towards the victims and also towards the investigation. For this reason, we must not jump to conclusions about the accident and, more significantly, we must not begin assigning blame. I felt that the Commission acted correctly in strongly rejecting the accusation by the Belgian National Railways that the European Rail Traffic Management System has taken too long to develop. We know that safety remains a national priority and that this will continue to be the case. At a European level, we – and this includes both the Commission and Parliament – have always regretted the fact that the rail companies do not give higher priority to safety and to interoperability between the different systems in Europe. After accidents have occurred, new proposals are often made in a political context. I must say that in this case, everything was in place, both the legislation and the technology. The only thing which perhaps was lacking was the will to make the technology a high priority. Since the middle of the 1990s, the technology has been available to enable the safe transition between the European system and the advanced Belgian system, in other words, the so-called TBL 1+ system. There has been no lack of time or of technical facilities. The future is what is important to me and I would like to emphasise the following points. Firstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry. That has not been, nor will it be, one of the EU’s obligations. The railways have highly skilled staff and this must remain the case in future. Secondly, we need definite, binding conversion plans from the rail companies and the countries. Leaving everything to goodwill is no longer sufficient. We need a precise timetable and we will soon have the opportunity in Parliament to find out about specific objectives. My third proposal is that passengers should also have the right to know whether the stretch of track and the rolling stock that they travel on meet the highest safety standards. This is the minimum level of information which must be made available to passengers in future. We also need to investigate how we can put in place a mandatory requirement to do this."@en4
"Señor Presidente, señor Kallas, querría darle las gracias por sus explicaciones. En el contexto del accidente de Buizingen desde luego para nosotros es importante mostrar el debido respeto a las víctimas y a la investigación. Por ese motivo, no debemos sacar conclusiones precpitadas sobre el accidente y, mucho menos, empezar a culpabilizar a nadie. Me parece que la Comisión actuó correctamente al rechazar de forma contundente la acusación de los Ferrocarriles Belgas de que se ha necesitado demasiado tiempo para el desarrollo del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario. Sabemos que la seguridad es una prioridad nacional y continuará siéndolo en el futuro. A nivel europeo, nosotros, y ello incluye tanto a la Comisión como al Parlamento, siempre hemos lamentado el hecho de que las compañías ferroviarias no concedan la máxima prioridad a la seguridad y la interoperabilidad entre los diferentes sistemas en Europa. Después de que ocurran accidentes se hacen a menudo nuevas propuestas en el contexto político. Debo decir que en este caso todo encajaba, tanto la legislación como la tecnología. Lo que quizás faltaba era la voluntad de dar la máxima prioridad a esa tecnología. Desde mediados de los años noventa, la tecnología ha estado disponible para posibilitar una transición segura entre el sistema europeo y el avanzado sistema belga , en otras palabras, el denominado sistema TBL 1+. No ha habido por lo tanto una carencia de tiempo o de especificaciones técnicas. Lo que para mí es importante es el futuro y me gustaría destacar los puntos que siguen. Primero, bajo ningún ninguna circunstancia debemos hacer recortes en formación en la industria ferroviaria. Esa no ha sido ni va a ser una de las obligaciones de la UE. Los ferrocarriles tienen un personal de alta cualificación y ese debe seguir siendo el caso en el futuro. Segundo, necesitamos planes de conversión definidos y vinculantes por parte de las compañías ferroviarias y los países. Ya no basta con dejar todo en manos de la buena voluntad. Necesitarmos un calendario preciso, y pronto tendremos en el Parlamento la oportunidad de informarnos sobre objetivos concretos. Mi tercera propuesta es que los pasajeros también deberían tener derecho a saber si las vías y el material rodante que usan para viajar cumplen con los más altos requisitos de seguridad. Ese es el nivel mínimo de información al cual los pasajeros deberían tener acceso en el futuro. Y también necesitamos averiguar cómo podemos llevar a la práctica todo ello de manera obligatoria."@es21
"Austatud juhataja, volinik Kallas! Tänan teid selgituste eest! Buizingenis toimunud õnnetuse taustal on muidugi väga tähtis näidata üles austust ohvrite ning samuti toimuva juurdluse vastu. Seetõttu ei tohi me seoses õnnetusega teha liiga kiireid järeldusi ning, mis veel tähtsam, me ei tohi hakata süüdlasi otsima. Minu arust toimis komisjon õigesti, kui lükkas kindlalt tagasi Belgia riikliku raudtee süüdistuse, et Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi väljatöötamine on liiga kaua kestnud. Teame, et ohutuse tagamine on riiklik prioriteet ja et see ei muutu. Euroopa tasandil on meil – see tähendab komisjonil ja parlamendil – alati kahju olnud, et raudtee-ettevõtted ei hooli rohkem ohutusest ja koostalitlusvõimest erinevate Euroopa süsteemide vahel. Pärast õnnetusi tehakse tihti ettepanekuid poliitilises kontekstis. Pean aga tunnistama, et antud juhul olid olemas nii õigusaktid kui ka tehnoloogia. Ainus asi, millest võis puudu olla, oli tahe see tehnoloogia prioriteetseks muuta. Juba 1990ndate keskpaigast alates on olnud saadaval tehnoloogia ohutu ülemineku tagamiseks Euroopa süsteemi ja täiustatud Belgia süsteemi vahel, see on nn TBL 1+ süsteem. Kindlasti ei ole tulnud puudu ajast ega esinenud tehnilisi probleeme. Minu jaoks on tähtis tulevik ning seoses sellega tahan ma rõhutada järgmisi punkte. Esiteks ei tohi me mingil juhul vähendada väljaõppe tähtsust rongitööstuses. See ei ole olnud ega saa ka olema ELi kohustus. Raudteetöötajad on väga hea kvalifikatsiooniga ning see ei tohi muutuda. Teiseks vajame raudtee-ettevõtetelt ja riikidelt kindlaid siduvaid kavasid seoses süsteemide kasutuselvõtmisega. Sellest ei piisa, kui me kõik hea tahte hooleks jätame. Vajame täpseid ajakavasid ning varsti on meil parlamendis võimalus ka kindlate eesmärkide kohta rohkem teada saada. Minu kolmas ettepanek on, et reisijatel peab olema õigus teada, kas raudteelõik ja veerem, millel nad sõidavad, vastavad kõige kõrgematele ohutusstandarditele. See on minimaalne teave, mis peab reisijate jaoks edaspidi saadaval olema. Peame ka uurima, kuidas oleks võimalik võtta kasutusele sellekohased kohustuslikud nõuded."@et5
"Arvoisa puhemies, Siim Kallas, kiitän teitä alustuksestanne. Buizingenissa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen on tietysti tärkeää, että osoitamme kunnioitusta uhreille ja myös tutkimukselle. Siitä syystä emme saa tehdä hätäisiä päätelmiä onnettomuudesta, ja mikä vielä tärkeämpää, emme saa alkaa syyttelemään ketään. Katson, että komissio toimi oikein, kun se tuomitsi voimakkaasti Belgian kansallisen rautatieyhtiön syytöksen, että ERTMS:ää on kehitelty liian kauan. Tiedämme, että turvallisuus säilyy tulevaisuudessakin kansallisena painopisteenä. EU:ssa me – sekä komissio että Euroopan parlamentti – olemme aina pahoitelleet sitä, että rautatieyhtiöt eivät kiinnitä enempää huomiota turvallisuuteen ja Euroopan erilaisten järjestelmien yhteentoimivuuteen. Onnettomuuksien jälkeen tehdään usein uusia ehdotuksia poliittisessa yhteydessä. Minun on sanottava, että tässä tapauksessa kaikki oli paikallaan, sekä lainsäädäntö että tekniikka. Ainoa asia, joka kenties puuttui, oli tahto nostaa tekniikka etusijalle. 1990-luvun puolivälistä lähtien on ollut käytettävissä tekniikka, jonka avulla voidaan turvallisesti siirtyä eurooppalaisen järjestelmän ja edistyneen belgialaisen järjestelmän välillä. Jälkimmäinen on niin kutsuttu TBL 1+ -järjestelmä. Ajasta ja teknisistä laitteista ei ole ollut puutetta. Minulle tärkeää on tulevaisuus, ja haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Ensinnäkään, emme saa missään olosuhteissa vähentää rautatiealan koulutusta. Se ei ole ollut, eikä tule olemaan EU:n velvollisuus. Rautateillä on erittäin pätevää henkilökuntaa, ja niin täytyy olla tulevaisuudessakin. Toiseksi tarvitsemme rautatieyhtiöiltä ja valtioilta selvät, sitovat siirtymäsuunnitelmat. Kaiken jättäminen hyvän tahdon varaan ei enää riitä. Tarvitsemme tarkan aikataulun, ja meillä on Euroopan parlamentissa pian tilaisuus ottaa selvää tarkoista tavoitteista. Kolmas ehdotukseni on se, että matkustajilla pitäisi olla myös oikeus tietää, täyttävätkö rataosuus ja liikkuva kalusto, jolla he matkustavat, korkeimmat turvallisuusnormit. Vähintään nämä tiedot on annettava matkustajille tulevaisuudessa. Meidän on myös tutkittava, miten voimme antaa pakolliset vaatimukset, jotta niin tapahtuu."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Kallas, je souhaiterais vous remercier pour vos explications. Dans le contexte de l’accident de Buizingen, il est bien sûr important pour nous tous de respecter les victimes et l’enquête. Pour cette raison, nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives au sujet de l’accident et, plus important encore, nous ne devons pas commencer à porter des accusations. Il m’a semblé que la Commission avait bien fait de rejeter catégoriquement l’accusation portée par la société nationale des chemins de fer belges, selon laquelle le développement du système européen de gestion du trafic ferroviaire aurait pris trop de temps. Nous savons que la sécurité reste une priorité nationale et que cela continuera d’être le cas. Au niveau européen - et cela inclut aussi bien la Commission que le Parlement -, nous avons toujours regretté que les sociétés de chemins de fer n’accordent pas une priorité plus grande à la sécurité et à l’interopérabilité entre les différents systèmes en Europe. Lorsque des accidents se produisent, de nouvelles propositions sont souvent faites dans un contexte politique. Je dois dire que, dans ce cas-ci tout était en place, tant au niveau de la législation que de la technologie. La seule chose qui manquait peut-être était la volonté d’accorder une haute priorité à la technologie. Depuis le milieu des années 1990, la technologie est disponible pour assurer une transition sûre entre le système européen et le système belge avancé, également appelé système TBL 1+. Il n’y a eu ni manque de temps ni manque d’installations techniques. C’est l’avenir qui m’importe et je souhaiterais insister sur les points suivants : Premièrement, nous ne devons en aucune circonstance réduire la formation dans le secteur ferroviaire. Cela n’est pas et ne sera pas une des obligations de l’UE. Les chemins de fer disposent d’un personnel hautement qualifié et cela doit rester ainsi à l’avenir. Deuxièmement, il nous faut obtenir des plans de conversion fermes et contraignants de la part des sociétés de chemins de fer et des pays. Il ne suffit plus de tout laisser à la bonne volonté de chacun. Nous avons besoin d’un calendrier précis et nous aurons bientôt l’occasion, au Parlement, de fixer des objectifs spécifiques. Ma troisième proposition est que les voyageurs devraient avoir le droit de savoir si la portion de voie et le matériel roulant qu’ils empruntent pour voyager répondent aux normes de sécurité les plus strictes. C’est le niveau minimum d’informations qui doivent être mises à la disposition des voyageurs à l’avenir. Nous devons également examiner les moyens d’en faire une exigence contraignante."@fr8
". Elnök úr, Kallas úr! Szeretnék köszönetet mondani a magyarázatért. A buizingeni baleset hátterében természetesen nagyon fontos, hogy tiszteletet tanúsítsunk az áldozatokkal szemben, és a vizsgálattal szemben is. Ezért nem szabad elhamarkodottan következtetéseket levonnunk a balesettel kapcsolatban, és ami még ennél is fontosabb, nem szabad elkezdenünk vádaskodni. Úgy vélem, hogy a Bizottság korrekt módon cselekedett, amikor erőteljesen visszautasította a Belga Nemzeti Vasutaknak azt a vádját, hogy az európai vasúti forgalomirányítási rendszer kifejlesztése túlságosan elhúzódott. Tudjuk, hogy a biztonság nemzeti prioritás, és ez továbbra is így marad. Európai szinten mi – és ez a „mi” a Bizottságot és a Parlamentet is felöleli – mindig nagyon sajnálatosnak tartottuk azt a tényt, hogy a vasúti társaságok nem biztosítanak nagyobb prioritást a biztonságnak és a különféle európai rendszerek közötti átjárhatóságnak. Balesetek bekövetkezte után gyakran tesznek új javaslatokat politikai összefüggésben. Azt kell mondanom, hogy ebben az esetben jogalkotási és technológiai szempontból egyaránt minden a helyén volt. Talán csak az hiányzott, hogy nem volt meg az akarat arra, hogy a technológia kiemelt prioritást kapjon. Az 1990-es évek közepe óta rendelkezésünkre áll az a technológia, amely lehetővé teszi az európai rendszer és a fejlett belga rendszer közötti biztonságos átmenetet, más szavakkal az úgynevezett TBL 1+ rendszer. Sem az idő, sem pedig a technikai berendezések nem hiányoztak. Számomra a jövő a fontos, és szeretném hangsúlyozni a következő szempontokat. Először, semmilyen körülmények között sem szabad leépítenünk a képzést a vasúti ágazatban. Ez soha nem tartozott az EU kötelezettségei közé, és soha nem is fog. A vasutak magasan képzett személyzettel rendelkeznek, és ennek a jövőben is így kell maradnia. Másodszor pedig pontosan meghatározott, kötelező érvényű áttérési terveket kell kapnunk a vasúti társaságoktól és az egyes országoktól. A továbbiakban már nem elegendő mindent csak a jó szándékra bízni. Pontos menetrendre van szükségünk, és hamarosan lehetőségünk nyílik itt a Parlamentben a konkrét célkitűzések megismerésére. Harmadik javaslatom az, hogy az utasoknak is legyen joguk tudni, hogy az a pályaszakasz és az a gördülőállomány, amelyen utaznak, megfelel-e a legmagasabb biztonsági előírásoknak. Ez az információknak az a minimális szintje, amelyet a jövőben az utasok rendelkezésére kell bocsátani. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan tudunk érvénybe léptetni egy erre vonatkozó kötelező követelményt."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare il commissario Kallas per le spiegazioni che ci ha fornito. Nel contesto dell’incidente avvenuto a Buizingen, è naturalmente importante avere rispetto nei confronti delle vittime e dell’indagine in corso. Per questo motivo non dobbiamo saltare alle conclusioni e, aspetto ancora più importante, non dobbiamo cominciare ad attribuire colpe. Ritengo che la Commissione abbia agito correttamente respingendo con forza le accuse delle ferrovie nazionali belghe, secondo le quali lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario avrebbe richiesto troppo tempo. Sappiamo per certo che la sicurezza è una priorità a livello nazionale e che continuerà a esserlo. A livello europeo noi, sia la Commissione che il Parlamento, ci siamo sempre rammaricati del fatto che le società ferroviarie non abbiano dato maggiore priorità alla sicurezza e all’interoperabilità tra i diversi sistemi europei. Dopo che si verificano degli incidenti, spesso vengono presentate nuove proposte in ambito politico ma devo dire che in questo caso tutto era regolare, sia da un punto di vista normativo che tecnologico. La sola cosa che forse è mancata è stata la volontà di dare priorità alla tecnologia necessaria per passare in sicurezza dal sistema europeo al sistema avanzato belga, il cosiddetto sistema TBL 1+. Suddetta tecnologia era disponibile fin dalla metà degli anni ’90, dunque non sono mancati certamente né il tempo né gli strumenti tecnici per applicarla. Ciò che conta maggiormente per me è il futuro e desidero sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo non dobbiamo in nessun caso operare tagli alla formazione del personale nel settore ferroviario. Questo non è stato né sarà uno degli obblighi dell’Unione europea. Le ferrovie hanno personale altamente qualificato e così dovrà essere anche in futuro. In secondo luogo occorrono piani di conversione certi e vincolanti da parte delle società ferroviarie e dei paesi poiché lasciare tutto alla loro buona volontà non è più sufficiente. Occorre un calendario preciso e presto avremo l’opportunità di fissare obiettivi specifici qui in Parlamento. La mia terza proposta è quella di garantire il diritto dei passeggeri di sapere se il binario e il materiale rotabile su cui viaggiano siano conformi ai più alti standard di sicurezza. Questo è il livello minimo di informazione che in futuro dovrà essere fornito ai passeggeri e dovremo scoprire come si possa introdurre un requisito obbligatorio a questo fine."@it12
"Pone pirmininke, pone S. Kallasai, norėčiau padėkoti už paaiškinimus. Avarijos Buicingene aplinkybėmis, žinoma, svarbu parodyti pagarbą aukoms ir tyrėjams. Todėl neturime pradėti daryti išvadų apie avariją ir, dar svarbiau, neturime pradėti ko nors kaltinti. Manau, kad Komisija tinkamai pasielgė tvirtai atmesdama bendrovės kaltinimą, kad Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą sukurti užtruko per ilgai. Žinome, kad sauga tebėra valstybės narės prioritetas ir kad taip bus ir toliau. Europos lygmeniu mes – ir Komisija, ir Parlamentas – visada apgailestavome, kad geležinkelių bendrovės neteikia didesnės pirmenybės saugai ir įvairių Europos sistemų sąveikai. Po avarijų nauji pasiūlymai dažnai teikiami su politiniu atspalviu. Turiu pasakyti, kad šiuo atveju turėjome viską – ir teisės aktus, ir technologiją. Vienintelis dalykas, kurio galbūt trūko – noras technologijai teikti didelę pirmenybę. Nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio galima naudotis technologija, kurią taikant užtikrinamas saugus perėjimas tarp europinės sistemos ir pažangios Belgijos sistemos, kitaip tariant, vadinamosios TBL 1+ sistemos. Netrūko nei laiko, nei techninės infrastruktūros. Man svarbi ateitis ir norėčiau pabrėžti toliau aptariamus aspektus. Pirmiausia jokiomis aplinkybėmis neturime mažinti geležinkelininkų mokymo. ES niekada neįsipareigojo ir neįsipareigos skatinti siaurinti šį mokymą. Geležinkelių darbuotojai yra labai kvalifikuoti, taip turi būti ir ateityje. Antra, reikia, kad geležinkelių bendrovės ir šalys pateiktų galutinius, privalomus perėjimo iš vienos sistemos į kitą planus. Nebepakanka viską palikti gerai valiai. Mums reikia tikslaus tvarkaraščio ir greitai turėsime galimybę Parlamente išsiaiškinti konkrečius tikslus. Trečiasis mano pasiūlymas – keleiviai irgi turėtų turėti teisę žinoti, ar bėgių atkarpa bei riedmenys, kuriais jie važiuoja, atitinka aukščiausius saugos standartus. Tai būtiniausia informacija, kuri turi būti teikiama keleiviams ateityje. Be to, turime išsiaiškinti, kaip nustatyti privalomą reikalavimą tai daryti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs! Es vēlos pateikties jums par skaidrojumiem. Pieminot vilcienu katastrofu, kas notika mums, protams, ir jāgodina upuru piemiņa, bet mums jāizturas ar cieņu arī pret izmeklēšanu. Tāpēc mēs nedrīkstam izdarīt pārsteidzīgus secinājumus par šo nelaimes gadījumu un, vēl būtiskāk, nedrīkstam sākt kādu vainot. Manuprāt, Komisija rīkojās pareizi, strikti noraidot Beļģijas Valsts dzelzceļu uzņēmuma izvirzīto apsūdzību, ka Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma tika izstrādāta pārāk ilgu laiku. Mēs zinām, ka drošība ir valsts prioritāte un tā būs arī turpmāk. Eiropas līmenī gan Komisija, gan Parlaments vienmēr ir pauduši nožēlu par to, ka dzelzceļa uzņēmumi nepiešķir lielāku prioritāti drošumam un dažādu sistēmu savstarpējai izmantojamībai Eiropā. Bieži vien pēc negadījumiem tiek iesniegti politiski priekšlikumi. Man jāsaka, ka šajā gadījumā viss bija kārtībā gan no likumdošanas, gan no tehnoloģiju viedokļa. Vienīgā iespējamā nepilnība bija nevēlēšanās izvirzīt tehnoloģiju par augstāko prioritāti. Kopš 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidus tehnoloģijas ir spējušas nodrošināt drošu pāreju starp Eiropas sistēmu un moderno Beļģijas sistēmu jeb tā saukto sistēmu. Šajā ziņā nav pietrūcis ne laika, ne tehnisko iekārtu. Nākotne man ir svarīga, tāpēc es gribētu uzsvērt šādus aspektus. Pirmkārt, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam taupīt uz mācību rēķina dzelzceļa nozarē. Tā nav bijusi un arī nebūs viena no ES prasībām. Dzelzceļa nozarē strādā kvalificēts personāls, un tā jābūt arī turpmāk. Otrkārt, mums vajadzīgs, lai dzelzceļa uzņēmumi un valstis iesniegtu noteiktus un saistošus pārveidošanas plānus. Ar labo gribu vien vairs nepietiks. Mums ir vajadzīgs precīzs grafiks, un drīzumā Parlamentam būs iespēja iegūt informāciju par konkrētiem mērķiem. Treškārt, es ierosinu, ka pasažieriem ir tiesības zināt, vai sliežu ceļi un ritošais sastāvs, ar kuru viņi pārvietojas, atbilst augstākajiem drošuma standartiem. Tā ir obligātā informācija, kas turpmāk jādara pieejama pasažieriem. Mums arī jāizpēta, kā šādā gadījumā ieviest obligātās prasības."@lv13
"Herr Präsident! Herr Kommissar, ich möchte Ihnen für Ihre Erklärungen danken. Vor dem Hintergrund des Unfalls in Buizingen ist natürlich in erster Linie Respekt den Opfern gegenüber angezeigt, aber auch Respekt für die Untersuchung. Aus diesem Grunde dürfen wir weder voreilige Schlüsse aus diesem Unfall ziehen und noch viel weniger Schuldzuweisungen vornehmen. Ich fand es allerdings ganz korrekt, dass die Kommission die Schuldzuweisung seitens der belgischen Bahn, dass das Europäische Sicherheitssystem zu lange auf sich warten ließ, klar zurückgewiesen hat. Denn wir wissen, dass Sicherheit eine nationale Priorität geblieben ist und auch weiterhin bleiben wird. Wir auf europäischer Ebene – sei es Kommission oder Parlament – haben es immer bedauert, dass die Eisenbahngesellschaften zum einen der Sicherheit und zum anderen der Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen auf europäischer Ebene nicht höhere Priorität einräumen. Nach Unfällen ist es in der Politik sehr oft so, dass neue Vorschläge vorgelegt werden. Ich muss feststellen, dass hier alles vorhanden war, sowohl die Gesetzgebung als auch die Technik. Was vielleicht nicht vorhanden war, war der Wille, diese Technik als prioritär anzusehen. Denn bereits seit Mitte der neunziger Jahre war die maßgebliche Technik verfügbar, um den Übergang zwischen dem europäischen und dem hochqualifizierten System in Belgien sicher zu gestalten, nämlich das so genannte „TBL 1+“-System. Es hat also weder an Zeit noch an technischen Vorgaben gemangelt. Für mich zählt die Zukunft, und da würde ich Folgendes fordern: Erstens sollten wir auf keinen Fall bei der Ausbildung im Bahnbereich Abstriche machen. Das war und ist keine Verpflichtung seitens der EU. Die Bahn verfügt über hochqualifiziertes Personal, und so soll es auch in Zukunft sein. Zweitens brauchen wir feste und verbindliche Umrüstungspläne seitens der Bahngesellschaften und der Länder. Die immer dem zu überlassen, wird nicht genügen. Wir brauchen auch einen genauen Zeitplan; wir werden hier im Parlament demnächst die Möglichkeit haben, über genaue Zielsetzungen zu informieren. Mein dritter Vorschlag wäre, dass die Fahrgäste auch ein Anrecht haben sollten, darüber informiert zu werden, ob die von ihnen genutzte Strecke und auch das rollende Material den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Das wäre eine Mindestinformation, die man den Fahrgästen in Zukunft geben müsste. Von unserer Seite wäre auch zu überprüfen, wie wir das verpflichtend einführen können."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Kallas, ik wil u bedanken voor uw uitleg. Met het oog op het ongeval in Buizingen vinden wij het natuurlijk belangrijk om respect te betuigen aan de slachtoffers en ook aan het onderzoek. Daarom moeten we geen overhaaste conclusies trekken over het ongeval en, nog belangrijker, geen schuldige gaan aanwijzen. Ik vond dat de Commissie correct gehandeld heeft door de beschuldiging van de Belgische spoorwegen dat het Europees beheersysteem voor spoorvervoer (ERTMS) te lang op zich heeft laten wachten, krachtig van de hand te wijzen. We weten dat veiligheid een nationale prioriteit blijft en zal blijven. Op Europees niveau hebben wij – en daarmee bedoel ik zowel de Commissie als het Parlement – het altijd betreurd dat de spoorwegmaatschappijen niet meer prioriteit geven aan veiligheid en interoperabiliteit tussen de verschillende systemen in Europa. Wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan, is het in de politiek vaak zo dat er nieuwe voorstellen op tafel komen. Ik moet zeggen dat in dit geval alles klopte, zowel de wetgeving als de technologie. Het enige wat misschien ontbrak was de wil om meer prioriteit te verlenen aan de technologie. Sinds midden jaren negentig hebben we de technologie in huis om een veilige overgang mogelijk te maken tussen het Europese systeem en het hooggekwalificeerde Belgische systeem, namelijk het zogenaamde TBL 1+-systeem. Er was geen tijdsgebrek of tekort aan technisch materiaal. Voor mij is het de toekomst die telt en ik wil graag de volgende punten benadrukken. Ten eerste mogen we in geen geval snijden in opleidingen bij de spoorwegsector. Dat was en is geen verplichting voor de EU. De spoorwegen beschikken over hooggekwalificeerd personeel en dit moet in de toekomst zo blijven. Ten tweede hebben we duidelijke en bindende omschakelingsplannen nodig van de spoorwegmaatschappijen en de landen. We zullen niet langer alleen op goodwill kunnen rekenen. We hebben een exact tijdschema nodig en we zullen in het Parlement binnenkort meer te weten kunnen komen over specifieke doelstellingen. Mijn derde voorstel is dat passagiers ook het recht hebben om te weten of het traject en het rollend materieel waar ze mee reizen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen. Dit minimum aan informatie zou in de toekomst aan passagiers beschikbaar moeten worden gesteld. We moeten ook onderzoeken op welke manier wij dit een verplicht karakter kunnen geven."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałbym podziękować panu za pańskie wyjaśnienia. W kontekście wypadku w Buizingen ważne jest oczywiście, byśmy okazywali szacunek dla ofiar, jak i respektowali dochodzenie. Dlatego też nie wolno nam wyciągać pochopnych wniosków w odniesieniu do tej katastrofy, a co ważniejsze, nie powinniśmy rozpoczynać od poszukiwania winnych. Uważam, że Komisja postąpiła słusznie, odrzucając zdecydowanie oskarżenia Belgijskich Kolei Państwowych, że rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym trwa zbyt długo. Wiemy, że bezpieczeństwo pozostaje priorytetem krajowym i że nadal nim będzie. Na szczeblu europejskim my – i dotyczy to zarówno Komisji, jak i Parlamentu – zawsze ubolewamy, że przedsiębiorstwa kolejowe nie poświęcają większej uwagi bezpieczeństwu i interoperacyjności poszczególnych systemów wewnątrz Europy. Często po tym, jak już zdarzy się jakiś wypadek, czyni się jakieś propozycje w kontekście politycznym. Muszę powiedzieć, że w tym przypadku nie zabrakło niczego, ani prawodawstwa, ani technologii. Zabrakło jedynie potraktowania technologii bardziej priorytetowo. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dostępna jest technologia umożliwiająca bezpieczne przejście między systemem europejskim a zaawansowanym systemem belgijskim, czyli tak zwanym system TBL 1+. Nie zabrakło czasu ani urządzeń technicznych. Dla mnie liczy się przyszłość i chciałbym podkreślić następujące kwestie. Po pierwsze, nie wolno nam pod żadnym pozorem ograniczać szkoleń w sektorze kolejnictwa. To nie jest ani nie będzie obowiązek UE. Na kolei pracują wysoko wykwalifikowani pracownicy i tak musi pozostać w przyszłości. Po drugie, potrzebujemy zdecydowanych wiążących planów przekształceń po stronie przedsiębiorstw kolejowych i krajów. Pozostawianie wszystkiego dobrej woli już nie wystarczy. Potrzebujemy precyzyjnego kalendarza i wkrótce będziemy mieli w Parlamencie sposobność poznania konkretnych celów. Moja trzecia propozycja dotyczy tego, by pasażerowie mieli prawo wiedzieć, czy dany odcinek trakcji i tabor kolejowy, w którym podróżują, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. To jest minimalny poziom informacji, które należy udostępnić w przyszłości pasażerom. Musimy również zbadać, jak możemy wprowadzić obowiązkowy wymóg w tym zakresie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, gostaria de lhe agradecer pelas suas explicações. No contexto do acidente em Buizingen, é importante, naturalmente, mostrarmos respeito pelas vítimas e também pela investigação. Por este motivo, não podemos retirar conclusões precipitadas sobre o acidente e, mais importante ainda, não podemos começar a atribuir culpas. Penso que a Comissão agiu correctamente ao rejeitar energeticamente a acusação dos Caminhos-de-Ferro Belgas de que o sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário demorou muito tempo a ser desenvolvido. Sabemos que a segurança continua a ser uma prioridade nacional e que assim se manterá. A nível europeu, nós – e aqui incluo a Comissão e o Parlamento – lamentámos sempre o facto de as empresas ferroviárias não atribuírem maior prioridade à segurança e à interoperabilidade entre os diferente sistemas na Europa. Após a ocorrência de acidentes, são frequentemente apresentadas novas propostas num contexto político. Tenho de dizer, que, neste caso, tudo estava em conformidade, tanto a legislação como a tecnologia. Talvez faltasse apenas a vontade de atribuir à tecnologia uma prioridade elevada. Desde meados da década de 1990, está disponível a tecnologia necessária para permitir uma transição segura entre o sistema europeu e o sistema avançado belga, por outras palavras, o chamado sistema TBL 1+. Não houve falta de tempo nem de equipamento técnico. O futuro é o aspecto mais importante para mim, e eu gostaria de salientar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, não podemos, em circunstância alguma, reduzir a formação no sector ferroviário. Essa não foi, nem será, uma das obrigações da UE. Os caminhos-de-ferro dispõem de pessoal altamente qualificado e assim devem continuar no futuro. Em segundo lugar, precisamos de planos de conversão definitivos e vinculativos das empresas ferroviárias e dos países. Confiar apenas na boa vontade já não é suficiente. Necessitamos de um calendário preciso e, em breve, teremos a oportunidade, no Parlamento, de ficar a conhecer objectivos específicos. A minha terceira proposta consiste em conferir aos passageiros o direito de saberem se o percurso e o material circulante em que viajam cumprem as mais rigorosas normas de segurança. Este é o nível mínimo de informação que tem de ser disponibilizado aos passageiros no futuro. Precisamos igualmente de investigar formas de transformar esta medida num requisito obrigatório."@pt17
"Dle preşedinte, dle Kallas, aş vrea să vă mulţumesc pentru explicaţii. În contextul accidentului de la Buizingen este, desigur, important să arătăm respectul nostru faţă de victime şi faţă de anchetă. Din acest motiv, nu trebuie să tragem concluzii pripite legate de accident şi, mai important, nu trebuie să ne grăbim să stabilim vinovatul. Consider că Comisia a acţionat corect când a respins ferm acuzaţia căilor ferate belgiene conform căreia dezvoltarea Sistemului de gestionare a traficului feroviar a durat prea mult. Ştim că siguranţa rămâne o prioritate naţională şi acest lucru nu se va schimba. La nivel european, noi – inclusiv Comisia şi Parlamentul – am regretat dintotdeauna faptul că societăţile feroviare nu acordă o prioritate mai mare siguranţei şi interoperabilităţii între diferitele sisteme din Europa. În urma unor accidente, se fac adesea noi propuneri într-un context politic. În acest caz, trebuie să spun că toate erau pregătite, atât legislaţia, cât şi tehnologia. Poate singurul lucru care lipsea a fost voinţa de a acorda tehnologiei o prioritate înaltă. De la jumătatea anilor '90, a devenit disponibilă tehnologia pentru a permite tranziţia în condiţii de siguranţă între sistemul european şi sistemul avansat belgian, cu alte cuvinte, aşa-numitul sistem TBL 1+. Nu a lipsit nici timpul, nici facilităţile tehnice. Viitorul este aspectul important pentru mine şi aş dori să evidenţiez următoarele aspecte. În primul rând, nu trebuie să facem rabat în niciun caz de la instruirea din industria feroviară. Aceasta nu a fost şi nici nu va fi una dintre obligaţiile UE. Căile ferate au personal foarte calificat şi aşa trebuie să rămână şi în viitor. În al doilea rând, avem nevoie de planuri de conversie definite, obligatorii din partea societăţilor feroviare şi a ţărilor. Nu mai este suficient să se lase totul pe seama bunăvoinţei. Avem nevoie de un program precis şi în curând vom avea ocazia să aflăm în Parlament care sunt obiectivele specifice. A treia propunere pe care o fac este legată de faptul că şi pasagerii ar trebui să aibă dreptul să ştie dacă segmentul de cale ferată şi materialul rulant cu care călătoresc îndeplineşte cele mai înalte standarde de siguranţă. Acesta este nivelul minim de informaţii care trebuie puse la dispoziţia pasagerilor în viitor. De asemenea, trebuie să vedem cum putem institui o cerinţă obligatorie în acest sens."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, chcel by som sa vám poďakovať za vaše vysvetlenia. Na pozadí nešťastia v Buizingene je, samozrejme, dôležité, aby sme preukázali úctu obetiam a tiež vyšetrovaniu. Z tohto dôvodu nesmieme vyvodiť unáhlené závery o nehode a najmä nesmieme začať hľadať vinníkov. Myslím si, že Komisia konala správne, keď dôrazne odmietla obvinenia Národnej spoločnosti belgických železníc, že vývoj európskeho systému riadenia železničnej dopravy trval príliš dlho. Vieme, že bezpečnosť je stále vnútroštátnou prioritou, a tak to bude aj naďalej. Nás na európskej úrovni – týka sa to Komisie a aj Parlamentu – vždy trápila skutočnosť, že železničné spoločnosti nedávajú bezpečnosti a interoperabilite medzi jednotlivými systémami v Európe väčšiu prioritu. Po nehodách sa nové návrhy často robia v politickom kontexte. Musím povedať, že v tomto prípade bolo všetko v poriadku, právne predpisy a aj technológia. Jediné, čo možno chýbalo, bola vôľa dať technológii vysokú prioritu. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia bola k dispozícii technológia, ktorá umožňovala bezpečný prechod medzi európskym systémom a moderným belgickým systémom, inými slovami takzvaný systém TBL 1+. Nechýbal ani čas, ani technické vybavenie. Pre mňa je dôležitá budúcnosť a chcel by som zdôrazniť tieto body. Po prvé, za žiadnych okolností nesmieme znížiť odbornú prípravu v železničnom odvetví. To nebolo a ani to nebude úlohou EÚ. Železnice majú vysokokvalifikovaný personál a tak to musí zostať aj v budúcnosti. Po druhé, od železničných spoločností a krajín potrebujeme konkrétne a záväzné konverzné plány. Už nestačí ponechať všetko na dobrú vôľu. Potrebujeme presný časový harmonogram a čoskoro budeme mať v Parlamente možnosť zistiť viac o konkrétnych cieľoch. Môj tretí návrh je, že pasažieri by mali mať tiež právo vedieť, či úsek trate a vlak, ktorým cestujú, spĺňajú najvyššie normy kvality. To je minimálna úroveň informácií, ktoré musia byť v budúcnosti pre pasažierov dostupné. Musíme tiež preskúmať, ako môžeme túto povinnosť uviesť do praxe."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Kallas, rad bi se vam zahvalil za vaša pojasnila. Ob ozadju nesreče v Buizingenu je seveda pomembno, da izrazimo spoštovanje do žrtev in tudi do preiskave. Zato o nesreči ne smemo sklepati prehitro in, kar je še pomembneje, ne smemo iskati krivcev. Mislim, da je Komisija ravnala pravilno, ko je ostro zavrnila obtožbe Belgijskih nacionalnih železnic, da razvoj Evropskega sistema železniške signalizacije poteka prepočasi. Vemo, da je varnost še vedno nacionalna prednostna naloga in da bo tako še naprej. Na evropski ravni smo – in to vključuje tako Komisijo kot Parlament – vedno obžalovali dejstvo, da železniška podjetja ne pripisujejo večje prednosti varnosti in interoperabilnosti med različnimi sistemi v Evropi. Ko pride do nesreč, se v političnem okviru pogosto podajajo novi predlogi. Moram reči, da je v tem primeru vse delovalo, tako zakonodaja kot tehnologija. Edina stvar, ki je mogoče manjkala, je bila pripravljenost za to, da bi večjo prednost dali tehnologiji. Tehnologija je na voljo od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, da bi se omogočil varen prehod med evropskim sistemom in naprednim belgijskim sistemom oziroma tako imenovanim sistemom TBL 1+. Časa ali tehničnih zmogljivosti ni primanjkovalo. Menim, da je pomembna prihodnost, zato bi želel poudariti naslednje točke. Prvič, v nobenem primeru ne smemo omejiti usposabljanja v železniškem sektorju. To ni bila niti ne bo ena izmed obveznosti EU. Železnice imajo visoko usposobljeno osebje in tako mora biti tudi v prihodnje. Drugič, od železniških podjetij in držav potrebujemo dokončne, zavezujoče načrte o prilagoditvi. Ni več dovolj, da vse prepuščamo dobri volji. Potrebujemo natančen časovni okvir in v Parlamentu bomo kmalu imeli priložnost izvedeti, kateri so specifični cilji. Moj tretji predlog je, da bi tudi potniki morali imeti pravico vedeti, ali odsek proge in vozni park, s katerim potujejo, izpolnjuje najvišje varnostne standarde. To je najnižja raven infromacij, ki jih morajo potniki imeti na voljo v prihodnosti. Preučiti moramo tudi, kako bi lahko za ta namen uvedli obvezno zahtevo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för era förklaringar. Mot bakgrund av tillbudet i Buizingen är det förstås viktigt att visa såväl offren som utredningen vederbörlig respekt. Vi får därför inte dra förhastade slutsatser om olyckan, och, vad viktigare är, inte heller börja utpeka skyldiga. Jag tycker att det var rätt av kommissionen att kraftfullt tillbakavisa anklagelserna från de belgiska statsjärnvägarna om att utvecklingen av ERTMS har dragit ut på tiden. Vi vet att säkerheten fortfarande är en nationell prioritering, och att den kommer att så förbli även i framtiden. På EU-nivå har vi såväl från kommissionens som från parlamentets sida alltid beklagat att järnvägsföretagen inte ser säkerhetsaspekten och driftskompatibiliteten mellan de olika europeiska systemen som viktigare frågor. När olyckor inträffat händer det ofta att nya förslag läggs fram i politiska sammanhang. I det här fallet får jag säga att förutsättningarna var goda i alla avseenden, såväl lagstiftningsmässigt som tekniskt. Det enda som kan ha saknats är viljan att prioritera tekniken. Den teknik som möjliggör en säker övergång mellan det europeiska systemet och det avancerade belgiska systemet – det vill säga det system som kallas TBL 1+ – har funnits sedan mitten av 1990-talet. Det har vare sig saknats tid eller tekniska resurser. För mig är det framtiden som räknas, och jag vill därför framhålla följande. För det första får vi under inga omständigheter skära ned på utbildningsinsatserna i järnvägssektorn. Detta har inte hört till EU:s uppgifter, och kommer inte heller att göra det. Järnvägarna har högt kvalificerade medarbetare och ska ha detta även i framtiden. För det andra behöver vi konkreta och bindande övergångsplaner från järnvägsföretagens och de enskilda ländernas sida. Att låta allting ske på frivillig basis räcker inte längre. Vi behöver en exakt tidsplan och parlamentet får snart möjlighet att undersöka vilka specifika mål som kan bli aktuella. Mitt tredje förslag är att passagerarna ska ha rätt att få veta om den spårsträcka som de färdas på, och det tågsätt de sitter i, uppfyller strängast möjliga säkerhetskrav. Detta är det minimum av upplysningar som framtidens passagerare måste få tillgång till. Vi behöver också ta reda på hur vi ska gå till väga för att införa ett obligatoriskt krav på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Belgian National Railways"14
"TBL 1+"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph