Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.4.4-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, for me and my constituents in Northern Ireland, the fishing industry and 27 years of the common fisheries policy is summed up in paragraph 138 of this report which reiterates that one of the few areas in which the CFP has been relatively successful is where Member States have had control. The ideal for us would be the scrapping of the CFP or the United Kingdom’s withdrawal from it, thus allowing Member States to take back control of their waters. Regretfully, we are not living in this ideal world. The reform of the CFP will inevitably result in another second best for Northern Ireland’s fishermen, a second best that has, for the past three decades, been marked by an unjustified decline of our fishing industry, and unanswered questions surrounding the state of those fish stocks on which our industry depends. And this was absolutely demonstrated by the debacle around the December Fishing Council and the decisions on quotas. Whilst it is very much a second best, I strongly support the regionalisation of the CFP as set out by the rapporteur. I support the view that the CFP should be based on three core principles of environmental, social and economic dimensions. And my most honest hope is that we can deliver a policy that will reverse the disastrous consequences of the CFP. However, I fear that radical change promised by some in this review will result in another lost opportunity for our fishing industry and our fish stocks."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pro mě a mé voliče v Severním Irsku představuje shrnutí odvětví rybolovu a 27 let společné rybářské politiky bod 138 této zprávy, který upozorňuje, že jedna z mála oblastí, v nichž byla SRP poměrně úspěšná, je oblast, kterou kontrolují členské státy. Ideální pro nás by bylo, kdyby byla SRP zrušena nebo kdyby od ní Spojené království odstoupilo, což by členským státům umožnilo znovu převzít kontrolu nad svými vodami. Bohužel v tomto světě nežijeme. Reforma SRP nevyhnutelně povede ke druhé nejlepší volbě pro rybáře v Severním Irsku, která spočívá v tom, že poslední tři desetiletí byla poznamenána neospravedlnitelným úpadkem našeho odvětví rybolovu a nezodpovězenými otázkami ohledně stavu populací ryb, na nichž naše odvětví závisí. A to plně prokázal debakl prosincového zasedání Rady ve složení pro rybolov a rozhodnutí o kvótách. Jakkoli je to skutečně jen druhé nejlepší řešení, důrazně podporuji regionalizaci SRP, kterou nastínila zpravodajka. Podporuji názor, že SRP by měla být založena na třech klíčových zásadách environmentálního, sociálního a hospodářského rozměru. A mou nejupřímnější nadějí je, že budeme schopni zajistit politiku, která zvrátí katastrofické důsledky SRP. Obávám se však, že radikální změna, kterou někteří v tomto přezkumu slibují, povede k další ztracené příležitosti pro naše odvětví rybolovu a naše populace ryb."@cs1
"Hr. formand! For mig og mine vælgere i Nordirland er fiskeindustrien og 27 år med den fælles fiskeripolitik sammenfattet i betænkningens punkt 138, hvori det understreges, at et af de få steder, hvor den fælles fiskeripolitik har givet relativt gode resultater, har været der, hvor medlemsstaterne har haft kontrollen. Det ideelle for os ville være en skrotning af den fælles fiskeripolitik eller Det Forenede Kongeriges udtræden af denne politik, således at medlemsstaterne på ny kan få kontrol over deres farvande. Vi lever desværre ikke i denne ideelle verden. Reformen af den fælles fiskeripolitik vil uundgåeligt resultere i en ny næstbedst løsning for nordirske fiskere, en næstbedst løsning, der gennem de seneste 30 år har medført en uberettiget tilbagegang for vores fiskerisektor, og en række ubesvarede spørgsmål omkring fiskebestandenes tilstand, bestande, som vores industri er afhængig af. Og det blev helt tydeligt efter det katastrofale møde i Rådet (fiskeri) i december og beslutningerne om kvoter. Selv om det overhovedet ikke er den bedste løsning, støtter jeg kraftigt regionaliseringen af den fælles fiskeripolitik som foreslået af ordføreren. Jeg er enig i, at den fælles fiskeripolitik bør baseres på tre grundlæggende principper, nemlig den miljømæssige, sociale og økonomiske dimension. Og jeg håber helt ærligt, at vi kan udforme en politik, der vil afbøde de katastrofale konsekvenser af den fælles fiskeripolitik. Jeg frygter imidlertid, at denne radikale reform, som nogle stiller i udsigt under denne gennemgang, vil resultere i endnu en forspildt chance for vores fiskeindustri og vores fiskebestande."@da2
"Herr Präsident, für mich und meine Wähler in Nordirland sind die Fischereiwirtschaft und 27 Jahre der gemeinsamen Fischereipolitik in Paragraph 138 dieses Berichts zusammengefasst, der wiederholt, dass einer der wenigen Bereiche, in denen die GFP relativ erfolgreich war, dort zu suchen ist, wo die Mitgliedstaaten verantwortlich sind. Ideal für uns wäre die Aufhebung der GFP oder der Ausstieg des Vereinigten Königreichs, und damit würde es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Kontrolle über ihre Gewässer wiederzugewinnen. Bedauerlicherweise leben wir nicht in dieser idealen Welt. Die Reform der GFP wird unausweichlich eine weitere zweitbeste Lösung für die Fischer Nordirlands werden, eine zweitbeste Lösung, die während der letzten drei Jahrzehnte von einem ungerechten Rückgang der Fischwirtschaft und unbeantworteten Fragen über den Zustand der Fischbestände gekennzeichnet war, auf die unsere Wirtschaft angewiesen ist. Und das wurde ganz klar durch das Debakel rund um den im Dezember zusammengetretenen Ministerrat zur Fischerei und die Entscheidungen über die Quoten demonstriert. Obwohl es zweifellos eine zweitbeste Lösung ist, unterstütze ich ganz entschieden die Regionalisierung der GFP, wie sie die Berichterstatterin dargelegt hat. Ich unterstütze die Position, dass die GFP auf drei Grundprinzipien der umweltpolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen beruhen sollte. Und ich hege die aufrichtige Hoffnung, dass wir eine Politik liefern können, welche die katastrophalen Folgen der GFP in ihr Gegenteil umkehren wird. Allerdings fürchte ich, dass die radikale Änderung, die von einigen in dieser Übersicht versprochen wurde, sich als eine weitere versäumte Gelegenheit für unsere Fischwirtschaft und unsere Fischbestände herausstellen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για εμένα και τους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας στη Βόρεια Ιρλανδία, ο αλιευτικός κλάδος και τα 27 έτη της κοινής αλιευτικής πολιτικής συνοψίζονται στην παράγραφο 138 της παρούσας έκθεσης η οποία επαναλαμβάνει ότι ένας από τους ελάχιστους τομείς τους οποίους η ΚΑλΠ σημείωσε σχετική επιτυχία ήταν αυτός που τελούσε υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Το ιδεατό για εμάς θα ήταν είτε η απόρριψη της ΚΑλΠ είτε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτήν, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτόν στα κράτη μέλη να ανακτήσουν τον έλεγχο των εθνικών υδάτων τους. Δυστυχώς, δεν ζούμε σε αυτόν τον ιδεατό κόσμο. Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ θα οδηγήσει αναπόδραστα σε μία ακόμα λύση δεύτερης διαλογής για τους αλιείς της Βόρειας Ιρλανδίας, μία λύση δεύτερης διαλογής η οποία χαρακτηρίζεται, κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, από αδικαιολόγητη πτωτική τάση του αλιευτικού κλάδου μας, καθώς και από αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το καθεστώς των ιχθυαποθεμάτων από τα οποία εξαρτάται ο κλάδος μας. Και τούτο καταδείχθηκε σαφώς από την παταγώδη αποτυχία που περιέβαλε το Συμβούλιο Αλιείας του προηγούμενου Δεκεμβρίου και τις αποφάσεις επί των ποσοστώσεων. Μολονότι συνιστά καταφανώς λύση δεύτερης διαλογής, τάσσομαι σθεναρά υπέρ της περιφερειοποίησης της ΚΑλΠ, όπως καθορίζεται από την εισηγήτρια. Τάσσομαι υπέρ της άποψης ότι η ΚΑλΠ θα πρέπει να ακολουθήσει τους τρεις βασικούς άξονες της περιβαλλοντικής, της κοινωνικής και της οικονομικής διάστασης. Και ελπίζω εκθύμως ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας μία πολιτική που θα αντιστρέψει τις ολέθριες επιπτώσεις της ΚΑλΠ. Φοβούμαι, όμως, ότι οι ριζικές αλλαγές που έχουν υποσχεθεί ορισμένοι στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης θα οδηγήσουν σε μία ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον αλιευτικό κλάδο μας και τα αλιευτικά μας αποθέματα."@el10
"Señor Presidente, para mí y para mis electores de Irlanda del Norte, la industria pesquera y 27 años de la política pesquera común se resumen en el párrafo 138 de este informe, que reitera que una de las pocas áreas en que la PPC ha tenido un éxito relativo es sobre la que los Estados miembros han tenido el control. Lo ideal para nosotros sería descartar la PPC o que el Reino Unido la abandonase, lo que permitiría a los Estados miembros recuperar el control de sus aguas. Lamentablemente, no vivimos en este mundo ideal. La reforma de la PPC, inevitablemente, se traducirá en que los pescadores de Irlanda del Norte seguirán siendo segundones, unos segundones que, durante las últimas tres décadas, se han visto marcados por una disminución injustificada de nuestra industria pesquera y por preguntas sin respuesta en torno al estado de las poblaciones de peces de las que depende nuestra industria. Y esto quedo totalmente demostrado por la debacle de todo el Consejo de pesca de diciembre y las decisiones sobre las cuotas. Si bien es un buen segundo lugar, apoyo firmemente la regionalización de la PPC según lo establecido por la ponente. Apoyo la opinión de que la PPC debería basarse en tres principios fundamentales de las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Y mi esperanza más sincera es que podemos ofrecer una política que revierta las consecuencias desastrosas de la política pesquera común. Sin embargo, me temo que el cambio radical prometido por algunos en esta revisión dará como resultado una nueva oportunidad perdida para nuestra industria pesquera y nuestras poblaciones de peces."@es21
"Austatud juhataja! Minu ja minu valijate jaoks Põhja-Iirimaal saab võtta kalandustööstuse ja 27 aastat ühise kalanduspoliitika rakendamist kokku selle raporti lõikega 138, milles on öeldud, et „üks vähestest valdkondadest, kus ühine kalanduspoliitika on olnud suhteliselt edukas, on selline, kus kontroll on olnud liikmesriikide käes”. Meie jaoks oleks kõige parem ühisest kalanduspoliitikast loobuda või kui Inglismaa sellest taganeks, millega liikmesriigid oma territoriaalveed uuesti enda kontrolli alla saaksid. Kahjuks ei ela me sellises ideaalses maailmas. Ühise kalanduspoliitika reform toob Põhja-Iirimaa kaluritele kaasa järjekordse paremuselt teise lahenduse, mida on viimased kolmkümmend aastat iseloomustanud meie kalandustööstuse õigustamatu allakäik ning mis on kergitanud vastamata küsimusi seoses nende kalavarude seisundiga, millest meie tööstus sõltub. Seda näitas täiekult ka läbikukkumine seoses detsembri kalandusnõukogu ja kvootidega seoses tehtud otsustega. Olgugi et ühine kalanduspoliitika on paremuselt teine lahendus, toetan ma selle piirkondlikuks muutmist, nagu raportöör seda kirjeldas. Toetan seisukohta, et ühine kalanduspoliitika peaks tuginema kolmele põhimõttele, milleks on keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik mõõde. Loodan siiralt, et suudame luua poliitika, mis ühise kalanduspoliitika katastroofilised tagajärjed jälle heastab. Sellegipoolest kardan, et radikaalne muutumine, mida mõned selle läbivaatuse raames lubavad, lõppeb lihtsalt järjekordse kasutamata jäänud võimalusena meie kalandussektori ja kalavarude jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, minulle ja äänestäjilleni Pohjois-Irlannissa kalastusala ja 27 vuotta jatkunut yhteinen kalastuspolitiikka tiivistyy mietinnön 138 kohtaan, jossa korostetaan, että yksi harvoista aloista, joilla YKP on ollut verrattain menestyksekästä, liittyy alueeseen, jota jäsenvaltiot valvovat. Meidän kannaltamme ihanteellista olisi YKP:sta luopuminen tai Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytyminen siitä, jolloin jäsenvaltiot voisivat ottaa vesialueensa takaisin hallintaansa. Valitettavasti emme elä tällaisessa ihannemaailmassa. YKP:n uudistuksen tuloksena on epäilemättä jälleen kerran Pohjois-Irlannin kalastajien kannalta huonompi vaihtoehto – vaihtoehto, jota ovat viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana leimanneet kalastusalamme haitallinen taantuminen ja vastaamatta jääneet kysymykset, jotka liittyvät kalastuselinkeinollemme elintärkeiden kalakantojen tilaan. Varma osoitus tästä olivat joulukuussa pidetyn kalastusasioiden neuvoston täydellinen epäonnistuminen ja kiintiöitä koskevat päätökset. Vaikka tulos on täysin epätyydyttävä, kannatan ehdottomasti esittelijän vahvistamaa YKP:n alueellistamista. Kannatan näkemystä siitä, että YKP:n pitäisi perustua kolmeen perusperiaatteeseen, jotka ovat sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen ulottuvuus. Lisäksi toivon vilpittömästi, että voimme toteuttaa toimia YKP:n tuhoisien seurauksien korjaamiseksi. Pelkään kuitenkin, että perinpohjaisesta muutoksesta, jota jotkut tässä uudelleentarkastelussa lupaavat, seuraa kalastusalalle ja kalakannoille jälleen yksi menetetty mahdollisuus."@fi7
"Monsieur le Président, pour moi et mes concitoyens d’Irlande du Nord, l’industrie de la pêche et les 27 années de politique commune de la pêche est résumée au paragraphe 138 de ce rapport qui répète qu’un des rares domaines où la PCP a relativement réussi est celui qui a été sous le contrôle des États membres. L’idéal pour nous serait que la PCP soit supprimée ou que le Royaume-Uni en sorte, ce qui permettrait aux États membres de reprendre le contrôle de leurs eaux. Malheureusement, nous ne vivons pas dans ce monde idéal. La réforme de la PCP aboutira inévitablement à un résultat non optimal pour les pêcheurs d’Irlande du Nord, un résultat marqué ces trente dernières années par un déclin injustifié de notre industrie de pêche et par des questions demeurées sans réponse concernant l’état des stocks halieutiques dont dépend notre industrie. La débâcle du Conseil «Pêche» du mois de décembre, et les décisions concernant les quotas en ont été la démonstration on ne peut plus claire. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’optimum, je soutiens fermement la régionalisation de la PCP telle que proposée par la rapporteure. Je suis d’avis que la PCP devrait reposer sur les trois principes essentiels des dimensions environnementale, sociale et économique. J’espère honnêtement que nous pourrons proposer une politique apte à atténuer les conséquences désastreuses de la PCP. Je crains toutefois que le changement radical promis par certains ,dans cette révision n’aboutira qu’à une nouvelle occasion manquée pour notre industrie de la pêche et nos stocks halieutiques."@fr8
". – Elnök úr! Számomra és észak-írországi választóim számára a halászati ipart és a közös halászati politika 27 évét a jelentés 138. bekezdése foglalja össze, amely megismétli, hogy a KHP kevés viszonylag sikeres területeinek egyike éppen az, amelyen a tagállamok gyakorolták az ellenőrzést. Ez az ideális elképzelés számunkra a KHP eltörlését vagy az Egyesült Királyság abból történő kilépését jelentené, ami lehetővé tenné, hogy a tagállamok visszaszerezzék az ellenőrzést saját vizeik felett. Sajnálatos módon nem ebben az ideális világban élünk. A KHP reformja elkerülhetetlenül a második legjobb megoldást jelenti majd Észak-Írország halászai számára, egy olyan második legjobbat, amelyet az elmúlt három évtizedben halászati iparunk indokolatlan hanyatlása, valamint az ágazat alapját képező halállományok állapotával kapcsolatos megválaszolatlan kérdések jellemezték. Mindezt kiválóan szemléltette a decemberi Halászati Tanácsot és a kvótákkal kapcsolatos döntést érintő teljes kudarc. Míg ez ténylegesen egy második legjobb megoldás, határozottan támogatom a KHP regionalizációját, ahogyan arról az előadó is beszélt. Támogatom azt a nézetet, hogy a KHP-nak a környezeti, társadalmi és gazdasági dimenziók képviselte három alapelvre kell épülnie. Őszintén bízom abban, hogy olyan politikát sikerül megvalósítanunk, amely visszafordíthatja a KHP katasztrofális következményeit. Attól tartok azonban, hogy e felülvizsgálat által ígért radikális változás halászati iparunk és halállományaink számára csupán egy további elszalasztott lehetőség lesz majd."@hu11
"Signor Presidente, per me e i miei elettori dell’Irlanda del Nord, l’industria del settore e 27 anni di politica comune della pesca si riassumono nel paragrafo 138 della relazione, la quale ribadisce che uno dei pochi ambiti in cui la PCP ha funzionato relativamente bene è quello controllato dagli Stati membri. L’ideale, per noi, sarebbe l’eliminazione di tale politica o il ritiro del Regno Unito dalla stessa, permettendo così agli Stati membri di riprendere il controllo delle proprie acque. Purtroppo, non viviamo in questo mondo ideale. La riforma della PCP porterà inevitabilmente a una scelta di ripiego per i pescatori dell’Irlanda del Nord, una scelta che, negli ultimi trent’anni, è stata segnata da un ingiustificato declino della nostra industria della pesca e dall’assenza di risposte a domande relative allo stato degli stock da cui tale industria dipende. Ciò è stato ampiamente dimostrato dalla discussione che ha fatto seguito al Consiglio “Pesca” di dicembre e alla decisione sui contingenti. Quantunque si tratti decisamente di una scelta di ripiego, sostengo fortemente la regionalizzazione della PCP definita dalla relatrice. Sostengo l’opinione secondo cui la politica comune della pesca dovrebbe basarsi su tre principi basilari, ossia gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Più di ogni altra cosa, mi auguro sinceramente che saremo in grado di formulare una politica che possa invertire le disastrose conseguenze della PCP. Temo, nondimeno, che la riforma radicale promessa da alcuni in questa versione porterà ad un’ulteriore occasione persa per la nostra industria della pesca e i nostri stock ittici."@it12
"Pone pirmininke, man ir mano Šiaurės Airijos rinkėjams žvejybos pramonė ir 27 bendrosios žuvininkystės politikos metai apibendrinti šio pranešimo 138 dalyje, kurioje primenama, kad viena iš nedaugelio sričių, kur BŽP buvo gana sėkminga, buvo ta, kur valstybės narės turėjo kontrolės teisę. Idealus variantas mums būtų atsisakyti BŽP arba Jungtinei Karalystei išstoti iš jos ir leisti valstybėms narėms susigrąžinti savo vandenų kontrolę. Deja, šiame idealiame pasaulyje negyvename. BŽP reforma Šiaurės Airijos žvejams neišvengiamai virs dar vienu antruoju variantu, kuriam per praėjusius tris dešimtmečius buvo būdingas nepateisinamas mūsų žvejybos pramonės smukimas ir neatsakyti klausimai dėl žuvų išteklių, nuo kurių priklauso mūsų pramonė, būklės. Tai neabejotinai parodė gruodžio mėn. Žvejybos tarybos fiasko ir sprendimai dėl kvotų. Nors tai viso labo antras variantas, tvirtai remiu pranešėjos išdėstytą BŽP perkėlimą į regioninį lygmenį. Remiu požiūrį, kad BŽP turėtų būti grindžiama trimis svarbiausiais principais – aplinkosaugos, socialiniais ir ekonominiais aspektais. Nuoširdžiausia mano viltis – kad parengtume politiką, kurią įgyvendinant bus pradėta likviduoti pražūtingus BŽP padarinius. Vis dėlto bijau, kad kai kurių žadami radikalūs šios reformos pokyčiai lems dar vieną prarastą galimybę mūsų žvejybos pramonei ir mūsų žuvų ištekliams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, viss, kas man un maniem vēlētājiem Ziemeļīrijā ir saistīts ar zvejniecības nozari un 27 gadus ilgo kopējo zivsaimniecības politiku, ir atspoguļots šā ziņojuma 138. punktā, apliecinot, ka vienīgā joma, kurā KZP ir guvusi uzlabojumu, ir tieši tā, kuru kontrolē dalībvalstis. Mums vislielākais ieguvums būtu, ja KZP īstenošana tiktu pārtraukta, vai arī ja Apvienotā Karaliste no tās izstātos, jo tādējādi tā pati varētu uzņemties kontroli pār saviem ūdeņiem. Diemžēl tas nav iespējams. KZP reforma nenovēršami radīs Ziemeļīrijas zvejniekiem citas problēmas papildus pēdējās trijās desmitgadēs jau novērotajam mūsu zivsaimniecības nozares pagrimumam, kā arī neatbildētajiem jautājumiem attiecībā uz to zivju krājumu stāvokli, no kura ir atkarīga mūsu nozares nākotne. To pilnīgi apliecināja Zivsaimniecības padomes decembra sanāksmē piedzīvotā neveiksme un lēmumi attiecībā uz zvejas kvotām. Kaut arī problēmas būs, es pilnīgi atbalstu referentes ziņojumā izvirzītos priekšlikumus attiecībā uz KZP reģionalizāciju. Es piekrītu viedoklim, ka KZP pamatā ir jābūt trim galvenajiem pamatprincipiem — vides, sociālajam un ekonomiskajam pamatprincipam —, tādēļ es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt politiku, ar kuru būs iespējams novērst pašreizējās KZP postošās sekas. Tomēr mani māc bažas, ka radikālās pārmaiņas, kuras tiek solītas šajā ziņojumā, varētu izrādīties vēl viena zaudēta iespēja mūsu zivsaimniecības nozarei un zivju krājumiem."@lv13
"Mr President, for me and my constituents in Northern Ireland, the fishing industry and 27 years of the common fisheries policy is summed up in paragraph 138 of this report which reiterates that one of the few areas in which the CFP has been relatively successful is where Member States have had control. The ideal for us would be the scrapping of the CFP or the United Kingdom’s withdrawal from it, thus allowing Member States to take back control of their waters. Regretfully we are not living in this ideal world. The reform of the CFP will inevitably result in another second best for Northern Ireland’s fishermen, a second best that has, for the past three decades, been marked by an unjustified decline of our fishing industry, and unanswered questions surrounding the state of those fish stocks on which our industry depends. And this was absolutely demonstrated by the debacle around the December Fishing Council and the decisions on quotas. Whilst it is very much a second best, I strongly support the regionalisation of the CFP as set out by the rapporteur. I support the view that the CFP should be based on three core principles of environmental, social and economic dimensions. And my most honest hope is that we can deliver a policy that will reverse the disastrous consequences of the CFP. However, I fear that radical change promised by some in this review will result in another lost opportunity for our fishing industry and our fish stocks."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wat mij en mijn kiezers in Noord-Ierland betreft worden de visserijsector en 27 jaar gemeenschappelijk visserijbeleid samengevat in paragraaf 138 van dit verslag, waarin er nogmaals op wordt gewezen dat één van de weinige gebieden waarop het GVB vrij succesvol is geweest, onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. Voor ons zou het ideaal zijn als het GVB werd geschrapt of als het Verenigd Koninkrijk zich eruit zou terugtrekken, zodat de lidstaten weer zeggenschap krijgen over hun eigen wateren. Helaas leven we niet in deze ideale wereld. De hervorming van het GVB zal onvermijdelijk weer resulteren in een minder dan ideale situatie voor de Noord-Ierse vissers; een minder dan ideale situatie die, gedurende de afgelopen drie decennia, werd gekenmerkt door een ongerechtvaardigde neergang van onze visserijsector en onbeantwoorde vragen met betrekking tot de toestand van de visbestanden waarvan onze visserij afhankelijk is. Het debacle rond de Visserijraad van december en de besluiten over quota vormen hier een onomstotelijk bewijs van. Hoewel verre van ideaal kan de regionalisering van het GVB, zoals voorzien door de rapporteur, mijn goedkeuring zeker wegdragen. Ik onderschrijf dat de visie dat het GVB gestoeld moet zijn op drie kernbeginselen met een ecologische, sociale en economische dimensie. En mijn meest oprechte hoop is dat we een beleid kunnen afleveren dat de rampzalige gevolgen van het GVB ongedaan kan maken. Ik vrees echter dat de radicale verandering die sommigen in deze herziening in het vooruitzicht stellen, zal resulteren in een volgende gemiste kans voor onze visserijsector en onze visbestanden."@nl3
"Panie przewodniczący! Dla mnie i moich wyborców w Irlandii Północnej cały sektor rybołówstwa i 27 lat wspólnej polityki rybołówstwa podsumowano w 138 ustępie przedmiotowego sprawozdania, w którym powtarza się, że jednym z niewielu obszarów, w jakich wspólna polityka rybołówstwa odniosła względny sukces jest obszar objęty kontrolą państw członkowskich. Dla nas najlepsze by było porzucenie WPRyb lub wycofanie się Wielkiej Brytanii z tej polityki, co umożliwiłoby państwom członkowskim odzyskanie kontroli nad ich wodami. Niestety, ale nie żyjemy w tak idealnym świecie. Reforma WPRyb nieuchronnie zaowocuje kolejną namiastką dla rybaków Irlandii Północnej, namiastką, którą w ostatnich trzydziestu latach charakteryzowało nieuzasadnione pogorszenie sytuacji naszego sektora rybołówstwa oraz pozostawione bez odpowiedzi pytania o stan zasobów rybnych, od których nasze rybołówstwo jest uzależnione. Dowiodło tego zdecydowanie fiasko w związku z grudniową Radą ds. Rybołówstwa i decyzjami w sprawie kwot. Chociaż jest to istna namiastka, stanowczo popieram regionalizację WPRyb w sposób określony przez sprawozdawczynię. Podzielam pogląd, że WPRyb powinna opierać się na trzech podstawowych zasadach o wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Szczerze pragnę, abyśmy sformułowali politykę, która wyeliminuje zgubne konsekwencje WPRyb. Obawiam się jednak, że radykalna zmiana, obiecana przez poniektórych przy okazji tego przeglądu, zaowocuje kolejną utraconą szansą dla naszej gospodarki rybnej i naszych zasobów rybnych."@pl16
"Senhor Presidente, para mim própria e para os meus eleitores na Irlanda do Norte, o sector das pescas e 27 anos de política comum das pescas estão resumidos no n.º 138 deste relatório, que reitera que uma das poucas áreas onde a PCP foi relativamente bem sucedida teve a ver com um regime em que o controlo foi da responsabilidade dos Estados-Membros. O ideal, para nós, seria a supressão da PCP ou a retirada do Reino Unido, permitindo assim aos Estados-Membros recuperarem o controlo das suas águas. Lamentavelmente, não vivemos neste mundo ideal. A reforma da PCP resultará inevitavelmente em mais uma segunda escolha para os pescadores da Irlanda, uma segunda escolha que tem sido marcada, nas últimas três décadas, por um declínio injustificado do nosso sector das pescas e por perguntas sem resposta a propósito do estado das unidades populacionais de que a nossa indústria depende. Este facto foi, aliás, demonstrado pelo fiasco do Conselho “Pescas” de Dezembro e das decisões em matéria de quotas. Embora se trate, em grande medida, de uma segunda escolha, apoio firmemente a regionalização da PCP definida pela relatora. Subscrevo a opinião de que a PCP deve assentar em três princípios axiais nas dimensões ambiental, social e económica. E espero, muito sinceramente, que possamos realizar uma política que inverta as consequências desastrosas da PCP. Contudo, temo que a mudança radical prometida por alguns nesta revisão resulte em mais uma oportunidade perdida para o nosso sector das pescas e para as nossas unidades populacionais de peixes."@pt17
"Dle preşedinte, pentru mine şi pentru alegătorii mei din Irlanda de Nord, industria pescuitului şi cei 27 de ani de politică comună în domeniul pescuitului se rezumă la alineatul (138) din acest raport, care reiterează că unul dintre puţinele domenii în care PCP a avut un succes relativ este acela în care statele membre au avut controlul. Ideal pentru noi ar fi să se desfiinţeze PCP sau să se retragă Regatul Unit din aceasta, permiţând astfel statelor membre să preia din nou controlul asupra apelor lor. Din nefericire, nu trăim în această lume ideală. Reforma PCP va duce în mod inevitabil la o altă soluţie de compromis pentru pescarii din Irlanda de Nord, o soluţie de compromis care a fost marcată în ultimele trei decenii de un declin nejustificat al industriei pescuitului şi la întrebări fără răspuns privind starea stocurilor de peşte de care depinde industria. Acest lucru a fost demonstrat în mod evident de eşecul Consiliului privind pescuitul din decembrie şi de deciziile privind cotele. Deşi este o soluţie de compromis, susţin cu tărie regionalizarea PCP, după cum a fost prezentată de raportoare. Susţin ideea că PCP ar trebui să se bazeze pe cele trei principii centrale ale dimensiunii de mediu, sociale şi economice. Sper din suflet să putem elabora o politică care va şterge consecinţele dezastruoase ale PCP. Cu toate acestea, mă tem că schimbarea radicală promisă de unii în legătură cu această revizuire va duce la altă ocazie pierdută pentru industria pescuitului şi pentru stocurile noastre de peşte."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pre mňa a mojich voličov v Severnom Írsku je rybné hospodárstvo a 27 rokov spoločnej politiky rybného hospodárstva zhrnutých v odseku 138 tejto správy, ktorý znovu opakuje, že jednou z mála oblastí, v ktorých bola SRP relatívne úspešná, je tá oblasť, ktorá bola pod kontrolou členských štátov. Ideálne by pre nás bolo, keby sa SRP zrušila alebo keby od nej Spojené kráľovstvo odstúpilo, čím by sa umožnilo, aby členské štáty opäť prevzali kontrolu nad svojimi vodami. Bohužiaľ, nežijeme v takomto ideálnom svete. Reforma SRP bude nevyhnutne viesť k ďalšiemu druhotriednemu riešeniu pre rybárov zo Severného Írska, k riešeniu, ktoré bolo za posledných tridsať rokov poznačené neopodstatneným úpadkom nášho rybného hospodárstva a nezodpovedanými otázkami okolo stavu populácie tých rýb, od ktorých je naše rybné hospodárstvo závislé. To absolútne dokázal aj debakel okolo decembrového zasadnutia Rady týkajúceho sa rybného hospodárstva a rozhodnutí o kvótach. Keďže tu ide nanajvýš o druhotriedne riešenie, dôrazne podporujem regionalizáciu SRP tak, ako to predniesla pani spravodajkyňa. Podporujem názor, že SRP by sa mala zakladať na troch kľúčových zásadách ekologického, sociálneho a hospodárskeho rozmeru. Čo najúprimnejšie dúfam, že môžeme vytvoriť politiku, ktorá zvráti katastrofálne následky SRP. Obávam sa však, že radikálna zmena, ktorú v tomto preskúmaní niektorí sľubujú, bude mať za následok ďalšiu premárnenú príležitosť pre naše rybné hospodárstvo a populáciu našich rýb."@sk19
"Gospod predsednik, zame in za moje volivce iz Severne Irske so ribiški sektor in 27 let skupne ribiške politike povzeti v odstavku 138 poročila, ki ponovno navaja, da je eno izmed redkih uspešnih področij SRP prav področje, na katerem imajo države članice nadzor. Najboljša rešitev za nas bi bila, da odpravimo SRP ali da se Združeno kraljestvo iz nje umakne, s čimer bi državam članicam omogočili, da ponovno prevzamejo nadzor nad svojimi vodami. Na žalost pa ne živimo v takšnem idealnem svetu. Reforma SRP bo neizogibno še ena slabša rešitev za ribiče Severne Irske, slabša rešitev, za katero so bili v zadnjih treh desetletjih značilni neupravičen upad našega ribiškega sektorja ter neodgovorjena vprašanja o položaju tistih staležev rib, od katerih je naš sektor odvisen. To je nedvomno pokazala polomija okrog decembrskega zasedanja Sveta za ribištvo in odločitev o kvotah. Čeprav gre v mnogo čem za slabšo rešitev, pa močno podpiram regionalizacijo SRP, o čemer je govorila poročevalka. Podpiram mnenje, da bi SRP morala temeljiti na treh glavnih načelih okoljske, socialne in ekonomske razsežnosti. Najiskreneje pa upam, da bomo lahko oblikovali politiko, ki bo ustavila uničujoče posledice SRP. Vendar pa se bojim, da bodo korenite spremembe, ki jih nekaterih obljubljajo v tem pregledu, ustvarile še eno izgubljeno priložnost za naš ribiški sektor in naše staleže rib."@sl20
"Herr talman! För mig och invånarna i min valkrets i Nordirland sammanfattas fiskerinäringen och 27 års gemensam fiskeripolitik i betänkandets punkt 138, där det återigen konstateras att ett av de få områden där den gemensamma fiskeripolitiken har varit relativt framgångsrik är då medlemsstaterna har haft kontrollen Det allra bästa för oss vore att den gemensamma fiskeripolitiken skrotades eller att Storbritannien ställer sig utanför och på så sätt ser till att medlemsstaterna återtar kontrollen över sina vatten. Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken kommer oundvikligen att resultera i ännu en nödlösning för fiskarna i Nordirland, en nödlösning som under de tre senaste årtiondena har lett till en oberättigad nedgång i vår fiskeindustri och att tillståndet för de fiskbestånd som vår industri är beroende av är högst oklart. Detta framkom dessutom med all önskvärd tydlighet genom sammanbrottet vid rådets möte (fiske) i december och i besluten om kvoterna. Även om det är en utpräglad nödlösning är jag en varm anhängare av regionaliseringen av den gemensamma fiskeripolitiken enligt föredragandens förslag. Jag stöder uppfattningen att den gemensamma fiskeripolitiken bör grundas på tre huvudprinciper om en miljödimension samt en social och en ekonomisk dimension. Jag hoppas dessutom innerligt att vi kan lägga fram en politik som kan bidra till att avhjälpa de katastrofala konsekvenserna av den gemensamma fiskeripolitiken. Jag fruktar dock att de radikala förändringar som utlovats av vissa personer i samband med översynen kommer att resultera i ännu ett försuttet tillfälle för fiskeindustrin och fiskbestånden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph