Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.19.3-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, looking back at what has been achieved since the adoption of the declaration and Platform for Action in Beijing 15 years ago, one cannot deny that a lot remains to be done. We are still far from Beijing’s strategic objectives. Inequality and gender stereotypes persist in all the world’s regions, including the European Union. If we want to make progress on this agenda it is crucial to have, at national and EU level, reliable and comparable data on the Beijing indicators. We then also need to make sure these indicators are monitored in a timely fashion in order to update our EU strategy on gender equality accordingly. Here in Europe we still have a lot to address. Let us take the situation in the labour market: we need to fill the gender pay gap while also looking at the place and the representation of women in leadership positions in both public and private organisations. Going more deeply into social considerations, inequalities and discrimination affecting women lead to exclusion and poverty most of the time. Poverty is the greatest single determinant of health. The feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women. Minority women are experiencing poverty, exclusion and discrimination. Their needs are largely unknown and ignored and their voices are not heard. For Roma women, life expectancy can be up to 10 years less than those of the majority. Infant mortality is three to four times greater than the majority population. Discrimination, exclusion and poverty also need to be considered in the light of the ageing population. The differences in life expectancy between men and women will entail increased economic and social difficulties for single elderly women. This is the new rising phenomenon and a serious one which has to be closely looked at and properly addressed. Finally, Madam Commissioner, I would like to strongly encourage you to come up with a directive on violence against women. All of us will be behind you."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, když se podíváme na to, čeho bylo od přijetí deklarace a akční platformy v Pekingu před 15 lety dosaženo, nedá se popřít, že zbývá ještě dokončit hodně práce. K dosažení strategických cílů z Pekingu máme ještě daleko. Nerovnost a stereotypy o jednotlivých pohlavích přetrvávají všude na světě, Evropskou unii nevyjímaje. Pokud chceme v této oblasti dosáhnout pokroku, je nutné, abychom jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU měli spolehlivé a srovnatelné údaje o ukazatelích z Pekingu. Musíme pak také zajistit, aby tyto ukazatele byly včas sledovány za účelem odpovídající aktualizace naší evropské strategie v oblasti rovnosti pohlaví. Zde v Evropě máme ještě hodně problémů, které je třeba řešit. Podívejme se na situaci na trhu práce: je potřeba vyplnit mezeru v odměňování mužů a žen a stejně tak se zaměřit na zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve veřejných i soukromých organizacích. Zaměříme-li se hlouběji na sociální úvahy, vede většinou nerovnost a diskriminace žen k jejich vyloučení ze společnosti a chudobě. Chudoba je nejdůležitějším faktorem určujícím zdraví. Feminizace chudoby má skutečný dopad na fyzické a duševní zdraví žen. Ženy patřící k různým menšinám zažívají chudobu, vyloučení ze společnosti a diskriminaci. Jejich potřeby jsou z velké části neznámé a ignorované a jejich hlasy zůstávají nevyslyšeny. U romských žen může být očekávaná průměrná délka života až o 10 let, nižší než je tomu u žen z většinové populace. Dětská úmrtnost je tři– až čtyřikrát větší než u většinové populace. Na diskriminaci, vyloučení ze společnosti a chudobu také musíme nahlížet s ohledem na stárnutí populace. Rozdíly v očekávané průměrné délce života mezi muži a ženami budou mít za následek zvýšení hospodářských a sociálních těžkostí pro starší svobodné ženy. Toto je nový fenomén, který nabývá na důležitosti a který musí být pečlivě sledován a správně řešen. Nakonec bych vám, paní komisařko, důrazně doporučila, abyste připravila novou směrnici zabývající se násilím páchaným na ženách. Budete mít podporu nás všech."@cs1
"Hr. formand! Når man ser tilbage på det, der er opnået siden vedtagelsen af erklæringen og handlingsprogrammet i Beijing for 15 år siden, kan man ikke afvise, at der stadig er meget at gøre. Vi er stadig langt væk fra Beijings strategiske målsætninger. Ulighed og kønsstereotype fordomme findes stadig i alle regioner i verden, herunder EU. Hvis vi vil opnå fremskridt for denne dagsorden, er det afgørende, at vi på nationalt og europæisk plan har pålidelige og sammenlignelige data vedrørende Beijingindikatorerne. Vi skal derefter også sikre, at disse indikatorer overvåges inden for rimelig tid med henblik på at opdatere vores EU's strategi for ligestilling i overensstemmelse hermed. Her i Europa har vi stadig meget at tage fat på. Lad os f.eks. tage situationen på arbejdsmarkedet. Vi skal udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder, samtidig med at vi ser på forekomsten og repræsentationen af kvinder i lederstillinger i både offentlige og private organisationer. Hvis vi ser nærmere på de social aspekter, fører uligheder og forskelsbehandling af kvinder oftest til udstødelse og fattigdom. Fattigdom er den største enkelte determinant for sundhed. Feminiseringen af fattigdom har en reel indvirkning på kvinders fysiske og mentale sundhed. Mindretalskvinder oplever fattigdom, udstødelse og forskelsbehandling. Deres behov er generelt ukendte og oversete, og deres stemmer høres ikke. For romanikvinder er den forventede levetid ofte op til 10 år lavere end for flertallet. Børnedødeligheden er tre til fire gange større end blandt flertalsbefolkningen. Forskelsbehandling, udstødelse og fattigdom skal også ses i lyset af befolkningsaldringen. Forskellene i forventet levetid mellem mænd og kvinder resulterer i øgede økonomiske og sociale vanskeligheder for enlige ældre kvinder. Dette er et nyt stigende og alvorligt fænomen, som skal undersøges nøje og behandles effektivt. Endelig opfordrer jeg kommissæren til at udforme et direktiv om vold mod kvinder. Vi vil alle stå bag Dem."@da2
"Herr Präsident, angesichts der Fortschritte, die seit der Verabschiedung der Erklärung und der Pekinger Aktionsplattform vor 15 Jahren gemacht wurden, kann man nicht bestreiten, dass uns noch viel Arbeit bevorsteht. Wir haben die strategischen Ziele, die in Peking vereinbart wurden, noch lange nicht erreicht. Ungleiche Behandlung und Geschlechterstereotypen gibt es in allen Regionen der Welt, auch in der Europäischen Union. Wenn wir unsere Agenda weiter vorantreiben wollen, müssen wir auf nationaler und EU-weiter Ebene verlässliche und vergleichbare Daten über die in Peking vereinbarten Indikatoren haben. Außerdem müssen diese Indikatoren zeitnah überwacht werden, damit die Strategie der EU bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter entsprechend aktualisiert werden kann. Hier in Europa gibt es noch viel zu tun. Nehmen wir nur einmal die Situation am Arbeitsmarkt: Wir müssen dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle ein Ende bereiten und gleichzeitig die Platzierung und Repräsentation von Frauen in Führungspositionen in privaten und öffentlichen Organisationen genauer betrachten. Wenn man es im sozialen Zusammenhang genauer betrachtet, sind die ungleiche Behandlung und Diskriminierung von Frauen meist die Ursache für Isolation und Armut. Armut ist der stärkste negative Einfluss auf die Gesundheit. Die Feminisierung der Armut hat einen realen Einfluss auf die körperliche und geistige Gesundheit der Frauen. Weibliche Mitglieder von Minderheiten leiden unter Armut, Isolation und Diskriminierung. Ihre Bedürfnisse sind weitgehend unbekannt und ihre Stimmen werden nicht gehört. Die Lebenserwartung von Frauen der Volksgruppe der Roma ist zehn Jahre kürzer als die der Mehrheit. Die Kindersterblichkeit ist drei- bis viermal höher als beim Großteil der Bevölkerung. Diskriminierung, Ausgrenzung und Armut müssen auch vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung betrachtet werden. Die unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen wird zu wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten für alleinstehende, ältere Frauen führen. Dies ist das neu auftretende Phänomen, dass ernstgenommen, genau betrachtet und entsprechend angegangen werden muss. Zu guter Letzt, Frau Kommissarin, möchte ich Ihnen dringend ans Herz legen, eine Richtlinie zum Thema Gewalt gegen Frauen ins Leben zu rufen. Wir werden geschlossen hinter Ihnen stehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κοιτώντας πίσω στα όσα έχουμε επιτύχει από την έγκριση της διακήρυξης και του προγράμματος δράσης του Πεκίνου πριν από 15 χρόνια, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι πολλά μένουν ακόμη να γίνουν. Εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από τους στρατηγικούς στόχους του Πεκίνου. Η ανισότητα και τα στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με την ατζέντα αυτήν, είναι κρίσιμης σημασίας να έχουμε, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες του Πεκίνου. Στη συνέχεια, πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι οι εν λόγω δείκτες θα παρακολουθούνται εγκαίρως, προκειμένου να ενημερώνουμε αναλόγως την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Πολλά είναι ακόμη τα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε εδώ στην Ευρώπη. Ας πάρουμε για παράδειγμα την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας: πρέπει να καλύψουμε το μισθολογικό χάσμα που υφίσταται μεταξύ των δύο φύλων, εξετάζοντας ταυτόχρονα τη θέση και την εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών οργανισμών. Εξετάζοντας ακόμη βαθύτερα τους κοινωνικούς προβληματισμούς, οι ανισότητες και οι διακρίσεις που επηρεάζουν τις γυναίκες οδηγούν τις περισσότερες φορές στον αποκλεισμό και τη φτώχεια. Η φτώχεια είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός καθοριστικός παράγοντας για την υγεία. Η εκθήλυνση της φτώχειας έχει πραγματικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών. Οι γυναίκες των μειονοτικών ομάδων βιώνουν τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Οι ανάγκες τους είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες και παραμελημένες και οι φωνές τους δεν εισακούονται. Για τις γυναίκες Ρομά, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να είναι έως και δέκα χρόνια μικρότερο από το αντίστοιχο της πλειονότητας των γυναικών. Η παιδική θνησιμότητα είναι τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της πλειονότητας του πληθυσμού. Οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και η φτώχεια πρέπει επίσης να εξετασθούν υπό το πρίσμα του γηράσκοντος πληθυσμού. Οι διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα συνεπάγονται αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες για τις ανύπαντρες ηλικιωμένες γυναίκες. Αυτό είναι το νέο ανερχόμενο φαινόμενο και πρόκειται για ένα σοβαρό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να εξετασθεί στενά και να αντιμετωπισθεί καταλλήλως. Τέλος, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω ιδιαιτέρως να δημιουργήσετε μια οδηγία για τη βία κατά των γυναικών. Θα έχετε τη στήριξη όλων μας."@el10
"Señor Presidente, echando la vista 15 años atrás para observar lo que se ha conseguido desde que se adoptó la declaración y la plataforma de acción de Pekín, uno no puede negar que aún queda mucho por hacer. Aún estamos lejos de conseguir los objetivos estratégicos de Pekín. La desigualdad y los estereotipos en materia de género aún persisten en todas las regiones del mundo, incluso en la Unión Europea. Si queremos avanzar a este respecto es fundamental contar, tanto a escala nacional como europea, con datos comparables y fiables sobre los indicadores de Pekín. También necesitamos asegurarnos de que estos indicadores se controlan de forma oportuna a fin de actualizar nuestra estrategia europea sobre la igualdad de género según corresponda. Aquí, en Europa, aún nos queda mucho por hacer. Traslademos la situación al mercado laboral: tenemos que acabar con la diferencia salarial entre mujeres y hombres, al mismo tiempo que consideramos el lugar y la representación de las mujeres en cargos de liderazgo tanto en organizaciones pública como privadas. Si ahondamos en las consideraciones sociales, las desigualdades y la discriminación que afectan a las mujeres conducen a la exclusión y la pobreza en la mayoría de las ocasiones. La pobreza es el mayor determinante exclusivo de la salud. La feminización de la pobreza tiene un verdadero impacto en la salud mental y física de las mujeres. Existe una minoría de mujeres que sufren pobreza, exclusión y discriminación. Se desconocen bastante sus necesidades y también se ignoran y, además, sus voces tampoco se escuchan. En el caso de las mujeres romaníes, la esperanza de vida puede ser de hasta 10 años menos que la de la mayoría. La mortalidad infantil es tres o cuatro veces mayor que la de la población mayoritaria. También hay que considerar la discriminación, la exclusión y la pobreza en vista de la población envejecida. Las diferencias en términos de esperanza de vida entre los hombres y las mujeres aumentarán las dificultades económicas y sociales de las mujeres solteras de edad avanzada. Se trata de un nuevo fenómeno cada vez más frecuente y también de un fenómeno grave que hay que considerar de forma minuciosa y solucionar correctamente. Por último, señora Comisaria, quisiera animarla con firmeza a que presente una directiva sobre la violencia contra la mujer. Todos nosotros le respaldaremos."@es21
". – Austatud juhataja! Vaadates, mida on saavutatud pärast deklaratsiooni ja tegevusplatvormi vastuvõtmist Pekingis viisteist aastat tagasi, tuleb tunnistada, et paljugi on veel teha. Oleme Pekingi strateegiliste eesmärkide saavutamisest alles väga kaugel. Ebavõrdsus ja soolised stereotüübid püsivad kõikides maailma piirkondades, sealhulgas Euroopa Liidus. Kui soovime selles küsimuses edusamme teha, on äärmiselt oluline, et nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil oleksid usaldusväärsed ja võrreldavad andmed Pekingi näitajate kohta. Lisaks peame veel tagama nende näitajate korrapärase jälgimise, et ajakohastada vastavalt soolist võrdõiguslikkust käsitlevat Euroopa Liidu strateegiat. Meil on Euroopas veel paljugi ära teha. Vaadakem näiteks olukorda tööturul: me peame kaotama meeste ja naiste palga erinevuse ning pöörama samas tähelepanu naiste positsioonile ja esindatusele juhtivatel ametikohtadel nii avalikus sektoris kui ka eraettevõtetes. Sotsiaalseid kaalutlusi sügavuti analüüsides tuleb öelda, et naisi mõjutav ebavõrdsus ja diskrimineerimine toovad enamasti kaasa tõrjutuse ja vaesuse. Viimatinimetatu on suurim tervist mõjutav tegur. Vaesuse femineerimisel on reaalne mõju naiste füüsilisele ja vaimsele tervisele. Vähemuste hulka kuuluvad naised kannatavad vaesuse, tõrjutuse ja diskrimineerimise all. Nende vajadusi enamasti ei teata ja eiratakse ning neid ei kuulata ära. Romi naiste oodatav eluiga on kuni kümme aastat lühem kui enamusse kuuluvatel naistel. Nende imikute suremus on kolm kuni neli korda suurem võrreldes rahvastiku enamusega. Rahvastiku vananemist arvestades tuleb silmas pidada ka diskrimineerimist, tõrjutust ja vaesust. Meeste ja naiste oodatava eluea erinevusega kaasnevad üksikute eakate naiste suuremad majanduslikud ja sotsiaalsed raskused. Tegemist on uue laieneva ja tõsise nähtusega, mida tuleb põhjalikult uurida ja nõuetekohaselt käsitleda. Austatud volinik! Lõpetuseks palun tungivalt, et koostaksite direktiivi naistevastase vägivalla kohta. Me kõik toetame teid."@et5
"− Arvoisa puhemies, kun katsotaan taaksepäin siihen, mitä on saavutettu sen jälkeen, kun Pekingin julistus ja toimintaohjelma hyväksyttiin 15 vuotta sitten, kukaan ei voi kieltää, että paljon on vielä tehtävänä. Olemme edelleen kaukana Pekingin strategisista tavoitteista. Epätasa-arvo ja sukupuoleen liittyvät stereotypiat hallitsevat kaikilla maailman alueilla, myös Euroopan unionissa. Jos haluamme edistyä näissä asioissa, on olennaista, että kansallisella tasolla ja EU:n tasolla on luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa Pekingin indikaattoreista. Sitten meidän on myös varmistettava, että näitä indikaattoreita valvotaan ajanmukaisesti, jotta EU:n strategiamme voidaan päivittää vastaamaan sukupuolten tasa-arvoa. Meillä on EU:ssa vielä paljon tehtävää. Otetaan esimerkiksi työmarkkinoiden tilanne: meidän on kurottava umpeen sukupuolten välinen palkka-ero ja huolehdittava siitä, että naisilla on paikkoja ja edustusta johtoasemissa sekä julkisissa että yksityisissä järjestöissä. Kun yhteiskuntaa koskevia näkökulmia käsitellään perusteellisemmin, naisiin kohdistuvat epätasa-arvo ja syrjintä johtavat useimmiten syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Köyhyys on suurin yksittäinen määräävä tekijä terveyden osalta. Köyhyyden naisistumisella on todellinen vaikutus naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Vähemmistöihin kuuluvat naiset kokevat köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää. Heidän tarpeitaan ei juuri tunneta ja niitä lyödään laimin, eikä heidän ääntään kuulla. Romaninaisten eliniänodote voi olla jopa kymmenen vuotta alhaisempi kuin enemmistöön kuuluvilla naisilla. Lapsikuolleisuus on 3−4 kertaa suurempi kuin enemmistöön kuuluvalla väestöllä. Syrjintää, syrjäytymistä ja köyhyyttä on myös käsiteltävä ikääntyvän väestön osalta. Erot naisten ja miesten eliniänodotteessa johtavat suurempiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin yksinasuville iäkkäille naisille. Tämä on uusi ja kasvava ilmiö ja vakava ilmiö, jota on tarkasteltava tiiviisti ja käsiteltävä asianmukaisesti. Lopuksi, arvoisa komission jäsen, haluaisin kannustaa teitä lujasti laatimaan direktiivin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Me kaikki tuemme teitä."@fi7
"Monsieur le Président, en revenant sur ce qui a été réalisé depuis l’adoption de la déclaration et la plate-forme d’action de Pékin, il y a 15 ans, on ne peut nier que beaucoup reste à faire. Nous sommes encore loin des objectifs stratégiques de Pékin. L’inégalité et les stéréotypes de genre persistent dans toutes les régions du monde, y compris dans l’Union européenne. Si nous voulons progresser sur ce dossier, il est essentiel d’avoir, au niveau national et de l’Union, des données fiables et comparables sur les indicateurs de Pékin. Il est également nécessaire de veiller à ce que ces indicateurs soient contrôlés en temps utile afin de mettre à jour notre stratégie européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes. En Europe, nous avons encore beaucoup de questions à traiter. Prenons la situation du marché de l’emploi: il nous faut combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et considérer en même temps la question de la place et de la représentation des femmes aux postes de direction dans les organisations publiques et privées. En allant plus loin dans les considérations d’ordre social, les inégalités et la discrimination touchant les femmes mènent, la plupart du temps, à l’exclusion et à la pauvreté. La pauvreté est le principal déterminant isolé de la santé. La féminisation de la pauvreté a un impact réel sur la santé physique et mentale des femmes. Les femmes appartenant à des minorités ethniques connaissent la pauvreté, l’exclusion et la discrimination. Leurs besoins sont en grande partie méconnus et ignorés et leurs voix ne sont pas entendues. Pour les femmes de la communauté rom, l’espérance de vie peut être inférieure de plus de dix ans à celle des femmes de la majorité. La mortalité des enfants est trois à quatre fois plus élevée que celle de la population majoritaire. La discrimination, l’exclusion et la pauvreté doivent également être examinées à la lumière du vieillissement de la population. Les écarts en termes d’espérance de vie entre les hommes et les femmes entraîneront des difficultés économiques et sociales accrues pour les femmes âgées restées seules. Il s’agit d’un phénomène nouveau et grave qui doit être étudié de près et traité comme il se doit. Pour finir, Madame la Commissaire, je voudrais vous encourager vivement à proposer une directive sur la violence à l’encontre des femmes. Nous serons tous derrière vous."@fr8
". – Elnök úr, ha visszatekintünk arra, hogy mit értünk el a nyilatkozat és a cselekvési platform 15 évvel ezelőtti pekingi elfogadása óta, nem tagadhatjuk, hogy még mindig sok tennivaló van. Messze vagyunk még a pekingi stratégiai célkitűzésektől. Az egyenlőtlenség és a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák a világ valamennyi részén jelen vannak, beleértve az Európai Uniót is. Ha haladást akarunk elérni ezzel a napirenddel kapcsolatban, döntő fontosságú, hogy nemzeti és uniós szinten megbízható és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a pekingi mutatókra vonatkozóan. Azt is biztosítanunk kell továbbá, hogy ezeket a mutatókat időszerűen nyomon követik annak érdekében, hogy ennek megfelelően frissítsük a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégiát. Itt Európában még mindig sok kérdéssel kell foglalkoznunk. Vegyük a munkaerőpiac helyzetét: el kell törölni a nemek közötti bérszakadékot, miközben meg kell vizsgálnunk a nők vezető pozíciókban betöltött helyét és arányát is az állami és magánszervezetekben egyaránt. Mélyebben szemügyre véve a társadalmi megfontolásokat, a nőket érintő egyenlőtlenségek és megkülönböztetés a legtöbb esetben kirekesztéshez és szegénységhez vezet. A szegénység az egészség legnagyobb befolyásoló tényezője. A szegénység egyre inkább a nőket érinti, és ennek valódi hatása van a nők fizikai és mentális egészségére. A kisebbséghez tartozó nők megtapasztalják a szegénységet, kirekesztést és megkülönböztetést. Igényeik túlnyomórészt ismeretlenek és figyelmen kívül hagyják azokat, és nem lehet hallani a hangjukat. A roma nők esetében a várható élettartam akár 10 évvel is kevesebb lehet, mint a többséghez tartozó nők esetében. A gyermekhalandóság háromszor-négyszer nagyobb, mint a többségi lakosság esetében. A megkülönböztetést, kirekesztést és szegénységet az elöregedő társadalom fényében is vizsgálni kell. Az eltérő várható élettartam a férfiak és a nők esetében megnövekedett gazdasági és társadalmi nehézségeket von maga után az egyedülálló idős nők esetében. Ez az újonnan megjelenő jelenség, és mivel igen komoly, szorosan nyomon kell követni és megfelelően foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Végezetül, biztos asszony, erőteljesen arra szeretném Önt bátorítani, hogy készítsen egy a nők elleni erőszakról szóló irányelvet. Mindannyian támogatni fogjuk."@hu11
"Signor Presidente, nel volgere lo sguardo a quanto è stato realizzato dall’adozione della dichiarazione e della piattaforma d’azione di Pechino di quindici anni fa, non si può negare che resta ancora molto da fare. Siamo lontani dagli obiettivi strategici di Pechino. La disuguaglianza e gli stereotipi di genere persistono ovunque nel mondo, Unione europea inclusa. Se vogliamo compiere dei progressi con questa agenda, sarà di cruciale importanza disporre, a livello nazionale e comunitario, di dati affidabili e raffrontabili sugli indicatori di Pechino. Inoltre, dobbiamo fare in modo che tali indicatori siano monitorati con regolarità, in modo da poter conseguentemente aggiornare la strategia dell’UE sull’uguaglianza di genere. Qui in Europa sono ancora molte le questioni da affrontare. Prendiamo, ad esempio, la situazione del mercato del lavoro: dobbiamo colmare il divario salariale tra uomini e donne e, contestualmente, guardare alle posizioni e alla rappresentanza delle donne nelle posizioni più elevate, sia nel settore pubblico che in quello privato. Andando più in profondità nelle considerazioni di tipo sociale, le diseguaglianze e le discriminazioni che colpiscono le donne conducono molto spesso all’esclusione e alla povertà. La povertà è il fattore individuale più determinante per la salute. La femminilizzazione della povertà si ripercuote pertanto in modo concreto sulla salute fisica e mentale della donna. La donna appartenente a una minoranza vive la povertà, l’esclusione e la discriminazione. Le sue esigenze sono ampiamente misconosciute e ignorate, e nessuno ascolta la sua voce. Per le donne Rom, l’aspettativa di vita può essere inferiore fino a 10 anni rispetto a quella della maggioranza. La discriminazione, l’esclusione e la povertà devono anche essere considerate alla luce dell’invecchiamento della popolazione. Le disparità nell’aspettativa di vita di uomini e donne comporteranno difficoltà economiche e sociali sempre maggiori per le donne anziane sole. Si tratta di un fenomeno emergente e molto grave, che deve essere seguito con attenzione e affrontato in modo adeguato. Infine, signora Commissario, desidero esortarla a presentare una direttiva sulla violenza nei confronti delle donne. Avrà il sostegno di noi tutti."@it12
"Pone pirmininke, pasižiūrėjus atgal ir įvertinus, kas pasiekta per tuos penkiolika metų nuo tada, kai buvo patvirtinta Pekino veiksmų platforma, negalima paneigti, kad dar daug kas nepadaryta. Pekine užsibrėžti strateginiai tikslai anaiptol dar nėra įgyvendinti. Visuose pasaulio regionuose, įskaitant Europos Sąjungą, yra nelygybės ir lyties stereotipų. Jeigu norime siekti pažangos įgyvendindami šią darbotvarkę, labai svarbu nacionaliniu ir ES lygmenimis turėti patikimų ir palyginamų duomenų pagal Pekino veiksmų platformoje nustatytus rodiklius. Taip pat turime užtikrinti, kad šių rodiklių stebėsena būtų vykdoma tinkamu laiku, kad galėtume atitinkamai tikslinti ES strategiją lyčių lygybės klausimu. Čia, Europoje, dar likę daug problemų, kurias būtina spręsti. Pasinagrinėkime padėtį darbo rinkoje: turime panaikinti atotrūkį tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio, taip pat užtikrinti geresnį atstovavimą moterims ir viešojo, ir privačiojo sektorių organizacijų valdyme. Pasigilinę į socialinius aspektus, pamatysime, kad nelygybė ir diskriminacija moterų atžvilgiu beveik visada vesdavo prie atskirties ir skurdo. Skurdas yra didžiausiais pavienis veiksnys, turintis lemiamos įtakos sveikatai. Skurdo feminizacija daro didžiulį poveikį fizinei ir psichinei moterų sveikatai. Mažumų moterys kenčia dėl skurdo, atskirties ir diskriminacijos. Visuomenė apie jų poreikius daugiausia nieko nežino ir juos ignoruoja. Šių moterų balsai negirdimi. Romų moterys gyvena iki dešimties metų trumpiau už daugumų moteris. Palyginti su daugumų atstovais, romų kūdikių mirštamumo rodiklis tris keturis kartus didesnis. Sprendžiant moterų diskriminacijos, atskirties ir skurdo problemą taip pat būtina atsižvelgti į gyventojų senėjimo reiškinį. Dėl moterų ir vyrų gyvenimo trukmės skirtumo vienišos pagyvenusios moterys patirs daugiau ekonominių ir socialinių sunkumų. Tai nauja ir rimta problema, tad ją būtina nuodugniai išnagrinėti ir tinkamai spręsti. Galiausiai, ponia Komisijos nare, norėčiau primygtinai paraginti jus parengti direktyvą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Mes visi jus paremsime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Raugoties atpakaļ uz to, kas ir sasniegts kopš deklarācijas un Rīcības platformas pieņemšanas Pekinā pirms 15 gadiem, nevar noliegt, ka darāmā vēl ir daudz. Mēs joprojām esam tālu no Pekinas stratēģisko mērķu sasniegšanas. Nevienlīdzība un dzimumu stereotipi pastāv visos pasaules reģionos, tostarp arī Eiropas Savienībā. Ja vēlamies šajā sakarā panākt progresu, ir jābūt ticamiem un salīdzināmiem Pekinas indikatoru datiem gan valstu, gan ES līmenī. Mums arī jāpārliecinās, ka šie indikatori tiek laicīgi uzraudzīti, lai mēs attiecīgi varētu aktualizēt ES dzimumu līdztiesības stratēģiju. Šeit, Eiropā, ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu. Piemēram, situācija darba tirgū: mums ir jālikvidē darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, vienlaikus novērtējot to, cik daudz sieviešu ieņem vadošos posteņus gan sabiedriskās, gan privātās organizācijās. Runājot vairāk par sociāla rakstura apsvērumiem, sieviešu izslēgšana un nabadzība pastāv lielākoties nevienlīdzības un diskriminācijas dēļ. Nabadzība ir lielākais atsevišķais faktors, kas nosaka veselību. Nabadzības feminizācija būtiski ietekmē sieviešu psihisko un garīgo veselību. Ar nabadzību, izslēgšanu un diskrimināciju saskaras arī sievietes no minoritāšu grupām. Viņu vajadzības lielākoties nav zināmas un tiek ignorētas, viņu balss nav dzirdama. Piemēram, romu sieviešu dzīves ilgums var būt pat par 10 gadiem īsāks nekā vairākumtautības sieviešu. Zīdaiņu mirstība ir trīs, četras reizes lielāka nekā vairākumtautības iedzīvotāju vidū. Runājot par diskrimināciju, izslēgšanu un nabadzību, jāņem vērā arī sabiedrības novecošanās aspekts. Vīriešu un sieviešu dažādo dzīves ilgumu dēļ palielināsies ekonomiska un sociāla rakstura grūtības vientuļajām vecāka gadagājuma sievietēm. Šis ir jauns fenomens, kas ir ļoti svarīgs, rūpīgi izvērtējams un pareizi risināms. Visbeidzot, komisāres kundze, es vēlos jūs mudināt ierosināt direktīvu par vardarbību pret sievietēm. Mēs visi jūs atbalstīsim."@lv13
"Mr President, looking back at what has been achieved since the adoption of the declaration and Platform for Action in Beijing 15 years ago, one cannot deny that a lot remains to be done. We are still far from Beijing’s strategic objectives. Inequality and gender stereotypes persist in all the world’s regions, including the European Union. If we want to make progress on this agenda it is crucial to have, at national and EU level, reliable and comparable data on the Beijing indicators. We then also need to make sure these indicators are monitored in a timely fashion in order to update our EU strategy on gender equality accordingly. Here in Europe we still have a lot to address. Let us take the situation in the labour market: we need to fill the gender pay gap while also looking at the place and the representation of women in leadership positions in both public and private organisations. Going more deeply into social considerations, inequalities and discrimination affecting women lead to exclusion and poverty most of the time. Poverty is the greatest single determinant of health. The feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women. Minority women are experiencing poverty, exclusion and discrimination. Their needs are largely unknown and ignored and their voices are not heard. For Roma women, life expectancy can be up to 10 years less than those of the majority. Infant mortality is three to four times greater than the majority population. Discrimination, exclusion and poverty also need to be considered in the light of the ageing population. The differences in life expectancy between men and women will entail increased economic and social difficulties for single elderly women. This is the new rising phenomenon and a serious one which has to be closely looked at and properly addressed. Finally, Madam Commissioner, I would like to strongly encourage you to come up with a directive on violence against women. All of us will be behind you."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als we nu kijken naar wat er feitelijk is bereikt sinds vijftien jaar geleden de verklaring en het actieplatform van Beijing werden aangenomen, dan valt niet te ontkennen dat er nog veel moet gebeuren. We zijn nog steeds ver verwijderd van de strategische doelstellingen die in Beijing werden overeengekomen. In alle regio’s van de wereld, ook in de Europese Unie, is nog steeds sprake van ongelijkheid en genderstereotypen. Als we met deze agenda vooruitgang willen maken, dan is het cruciaal dat we op nationaal en EU-niveau betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de indicatoren van Peking hebben. Dan is het ook nodig dat deze indicatoren regelmatig worden gemonitord, zodat de EU-strategie voor gendergelijkheid dienovereenkomstig kan worden geactualiseerd. Ook bij ons in Europa moet er nog veel gebeuren. Neem de situatie op de arbeidsmarkt: we moeten de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner maken en tegelijkertijd kijken naar de wijze waarop vrouwen in de top van zowel publieke als private organisaties zijn vertegenwoordigd. Als we wat dieper naar de sociale aspecten kijken, zien we dat genderongelijkheid en vrouwendiscriminatie meestal tot uitsluiting en armoede leiden. Armoede is de belangrijkste determinant van gezondheid. De feminisering van armoede heeft een reëel effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van vrouwen. Vrouwen uit minderheidsgroepen kampen met armoede, uitsluiting en discriminatie. Hun behoeften zijn grotendeels onbekend of worden genegeerd en hun stemmen worden niet gehoord. Voor Romavrouwen is de gemiddelde levensverwachting tien jaar lager dan voor vrouwen uit de bevolkingsgroepen die de meerderheid vormen. De zuigelingensterfte is onder de Roma drie tot vier keer hoger dan onder de dominante bevolkingsgroep. Discriminatie, uitsluiting en armoede moeten ook in het licht van de vergrijzing worden beschouwd. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen brengt verhoogde economische en sociale moeilijkheden voor alleenstaande oudere vrouwen met zich mee. Dit is een nieuw en ernstig verschijnsel dat de kop opsteekt, en daar moet goed naar worden gekeken en naar behoren op worden gereageerd. Tot slot, mevrouw de commissaris, doe ik een krachtige oproep aan u om met een richtlijn inzake geweld tegen vrouwen te komen. Zo’n richtlijn zou op de steun van het hele Parlement kunnen rekenen."@nl3
"Panie przewodniczący! Spoglądając wstecz na nasze osiągnięcia od momentu przyjęcia deklaracji i pekińskiej platformy działania 15 lat temu, nie możemy zaprzeczyć, że wiele pozostało do zrobienia. Wciąż daleko nam do realizacji strategicznych celów platformy. Brak równouprawnienia i stereotypy na temat płci nadal pokutują we wszystkich regionach świata, w tym w Unii Europejskiej. Jeśli chcemy dokonać postępu w tej sprawie, powinniśmy na szczeblu krajowym i unijnym dysponować wiarygodnymi i porównywalnymi danymi dotyczącymi pekińskich wskaźników. Musimy również zapewnić bieżące monitorowanie tych wskaźników, by na tej podstawie odpowiednio dostosowywać strategię UE na rzecz równości płci. Tu, w Europie, nadal wiele pozostaje do zrobienia. Weźmy na przykład sytuację na rynku pracy: musimy zlikwidować różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, mając jednocześnie na uwadze miejsce i reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacjach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Mówiąc bardziej szczegółowo o zagadnieniach społecznych – nierówność płci i dyskryminacja kobiet doprowadziły w większości przypadków do wykluczenia społecznego i ubóstwa. Ubóstwo jest największym indywidualnym wyznacznikiem zdrowia. Feminizacja ubóstwa ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet. Kobiety mniejszości etnicznych doświadczają ubóstwa, wykluczenia społecznego i dyskryminacji. Ich potrzeby są najczęściej nikomu nieznane i nikt nie słyszy ich głosu. Przeciętna długość życia kobiet romskich może być nawet o 10 lat krótsza niż kobiet należących do większości. Wskaźnik umieralności noworodków jest od trzech do czterech razy wyższy niż dla reszty społeczeństwa. Dyskryminacja, wykluczenie społeczne i ubóstwo muszą być rozpatrywane również w kontekście starzenia się ludności. Dla starszych, samotnych kobiet różnice w przeciętnej długości życia kobiet i mężczyzn pociągną za sobą wzrost trudności ekonomicznych i społecznych. Jest to bardzo poważne nowe zjawisko, któremu należy się dokładnie przyjrzeć i odpowiednio na nie zareagować. Na zakończenie pani komisarz, pragnę panią mocno zachęcić do przygotowania deklaracji w sprawie przemocy wobec kobiet. Wszyscy panią poprzemy."@pl16
"Senhor Presidente, analisando o que foi conseguido desde a adopção da declaração e da Plataforma de Acção de Pequim, há 15 anos, não podemos negar que muito está ainda por fazer. Estamos ainda longe dos objectivos estratégicos de Pequim. A desigualdade e os estereótipos de género persistem em todas as regiões do mundo, incluindo a União Europeia. Se quisermos fazer progressos nesta agenda, é crucial que, a níveis nacional e da UE, existam dados fiáveis e comparáveis no que respeita aos indicadores de Pequim. Precisamos também de nos certificar de que esses indicadores são monitorizados em tempo oportuno, a fim de actualizar, em conformidade, a Estratégia da UE em matéria de igualdade de géneros. Há ainda muito para abordar aqui na Europa. Olhemos para a situação no mercado de trabalho: é preciso que eliminemos a diferença de salários que ainda se mantém, olhando simultaneamente para o papel e a representação das mulheres nas posições de liderança nas organizações públicas e privadas. Analisando com maior profundidade as considerações sociais, verificamos que as desigualdades e a discriminação que afectam as mulheres conduzem, na maior parte das vezes, à exclusão e à pobreza. A pobreza é a principal condicionante da saúde. A feminização da pobreza tem um impacto real na saúde física e mental das mulheres. As mulheres pertencentes a minorias são afectadas pela pobreza, exclusão e discriminação. As suas necessidades são, em grande medida, desconhecidas e ignoradas, e as suas vozes não se fazem ouvir. No que se refere às mulheres romanichéis, a esperança de vida chega a ser inferior à da maioria em dez anos. A mortalidade infantil é três ou quatro vezes maior do que a da maioria da população. É igualmente necessário abordar a discriminação, a exclusão e a pobreza à luz de uma população em envelhecimento. As diferenças na esperança de vida entre homens e mulheres trarão dificuldades sociais acrescidas para as mulheres idosas e sozinhas. Trata-se de um fenómeno novo, crescente e grave e que tem de ser acompanhado de perto e abordado convenientemente. Por último, Senhora Comissária, gostaria de a encorajar fortemente a apresentar uma directiva sobre a violência contra as mulheres. Conta com todo o nosso apoio."@pt17
"Domnule preşedinte, analizând ceea ce s-a realizat de la adoptarea declaraţiei şi a Platformei de acţiune de la Beijing cu 15 ani în urmă, nu se poate nega că mai sunt multe de înfăptuit. Încă suntem departe de obiectivele strategice de la Beijing. Inegalitatea şi stereotipurile de gen persistă în toate regiunile lumii, inclusiv în Uniunea Europeană. Dacă dorim să îndeplinim tot mai multe obiective ale acestei agende, este esenţial să dispunem, la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, de date viabile şi comparabile privind indicatorii de la Beijing. Astfel, trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că aceşti indicatori sunt monitorizaţi la momentul potrivit pentru a ne actualiza strategia UE privind egalitatea de gen în mod corespunzător. Aici, în Europa, mai sunt multe aspecte de abordat. Să luăm în considerare situaţia de pe piaţa muncii: trebuie să anulăm diferenţa de salarizare între femei şi bărbaţi şi să evaluăm, de asemenea, locul şi reprezentarea femeilor în poziţiile de conducere, atât în organizaţiile publice, cât şi în organizaţiile private. Analizând mai în profunzime considerentele de ordin social, inegalităţile şi discriminarea care afectează femeile duc cel mai adesea la excludere şi sărăcie. Sărăcia este cel mai important factor care influenţează sănătatea. Feminizarea sărăciei are un impact real asupra sănătăţii fizice şi mintale a femeilor. Femeile din comunităţile minoritare suferă de sărăcie, excludere şi discriminare. Nevoile acestora sunt în mare măsură necunoscute şi ignorate, iar vocile lor nu sunt auzite. În ceea ce priveşte femeile rome, speranţa de viaţă poate fi cu până la 10 ani mai mică decât cea a majorităţii. Mortalitatea infantilă este de trei sau patru ori mai ridicată decât la populaţia majoritară. Discriminarea, excluderea şi sărăcia trebuie, de asemenea, să se ia în considerare din punctul de vedere al îmbătrânirii populaţiei. Diferenţele în privinţa speranţei de viaţă între bărbaţi şi femei vor determina dificultăţi economice şi sociale crescute pentru femeile vârstnice singure. Acesta este noul fenomen emergent şi totodată, unul grav, care trebuie analizat îndeaproape şi abordat în mod corespunzător. În final, doamnă comisar, vă încurajez din tot sufletul să prezentaţi o directivă privind violenţa împotriva femeilor. Toţi vă vom sprijini."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, keď sa pozrieme na to, čo sa urobilo od prijatia vyhlásenia akčnej platformy v Pekingu pred 15 rokmi, nemožno poprieť, že ešte zostáva veľa práce. Sme stále ďaleko od strategických cieľov z Pekingu. Nerovnosť a rodové stereotypy pretrvávajú vo všetkých regiónoch sveta, a to aj v Európskej únii. Ak chceme pokročiť v tejto oblasti, je potrebné mať spoľahlivé a porovnateľné údaje o pekinských ukazovateľoch na vnútroštátnej úrovni aj úrovni EÚ. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby sa tieto ukazovatele včas monitorovali tak, aby sa dala aktualizovať naša stratégia EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Tu v Európe máme stále čo riešiť. Zoberme si situáciu na pracovnom trhu. Musíme vyplniť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a zároveň sa pozrieť na miesto a zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách vo verejných aj súkromných organizáciách. Pri hlbšom skúmaní sociálnych hľadísk zistíme, že nerovnosti a diskriminácia, ktoré ovplyvňujú ženy, vedú zväčša k vylúčeniu a chudobe. Chudoba je najväčším a jediným faktorom ovplyvňujúcim zdravie. Feminizácia chudoby má skutočný dosah na fyzické a duševné zdravie žien. Ženy žijúce v menšinách zažívajú chudobu, vylúčenie a diskrimináciu. Ich potreby sú vo veľkej miere neznáme, ignorované a nevypočuté. V prípade rómskych žien môže byť priemerná dĺžka života o 10 rokov kratšia než u žien, ktoré sú súčasťou väčšinového obyvateľstva. Úmrtnosť dojčiat je troj- až štvornásobne vyššia než u väčšinového obyvateľstva. Na otázky diskriminácie, vylúčenia a chudoby sa treba dívať aj z pohľadu starnúceho obyvateľstva. Rozdiely v priemernej dĺžke života medzi ženami a mužmi budú mať za následok narastajúce hospodárske a sociálne problémy pre osamelé staršie ženy. Ide o nový rozširujúci sa jav, ktorý je závažný a ktorý treba podrobne preskúmať a primerane riešiť. Na záver by som vás, pani komisárka, chcela rozhodne podnietiť k tomu, aby ste predložili smernicu o násilí páchanom na ženách. Všetci vás v tom podporíme."@sk19
". – Gospod predsednik, če se ozremo nazaj na doseženo vse od sprejema deklaracije in pekinških izhodišč za ukrepanje pred 15 leti, ne moremo zanikati, da je treba še veliko storiti. Še vedno smo daleč od strateških ciljev Pekinga. Neenakost in stereotipi na podlagi spola so še vedno prisotnih v vseh regijah sveta, vključno z Evropsko unijo. Če želimo doseči napredek na tem področju, je ključnega pomena, da imamo na nacionalni ravni in na ravni EU zanesljive in primerljive podatke o pekinških kazalnikih. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo ti kazalniki spremljani in bo tako mogoče ustrezno posodobiti strategijo EU o enakosti spolov. V Evropi moramo še veliko postoriti. Kot primer vzemimo razmere na trgu dela: zapolniti moramo vrzel v povprečni plači med spoloma, hkrati pa moramo biti pozorni na mesta in zastopanost žensk na vodilnih položajih, tako v javnih, kot tudi v zasebnih organizacijah. Če globlje obravnavamo družbene pomisleke, neenakosti in diskriminacija, ki prizadenejo ženske, v večini primerov vodijo v izključenost in revščino. Revščina najbolj vpliva na zdravje. Feminizacija revščine ima resnične posledice na psihično in duševno zdravje žensk. Ženske manjšin se spopadajo z revščino, izključenostjo in diskriminacijo. Njihovih potreb večinoma ne poznamo in jih spregledamo, njihovega glasu pa nihče ne sliši. Za Rominje je pričakovana življenjska doba lahko tudi 10 let krajša od življenjske dobe večinskega prebivalstva. Umrljivost dojenčkov je tri do štirikrat večja, kot pri večinskem prebivalstvu. Diskriminacijo, izključenost in revščino je treba obravnavati tudi v luči starajočega se prebivalstva. Razlike v pričakovani življenjski dobi med moškimi in ženskami bodo povečale gospodarske in socialne težave samske starejše ženske. To je nov in resen pojav, ki ga je treba podrobno preučiti in ustrezno obravnavati. Gospa komisarka, na koncu vas želim spodbuditi, da pripravite direktivo o nasilju nad ženskam. Vsi vas bomo podprli."@sl20
"Herr talman! När man ser tillbaka på vad som uppnåtts sedan förklaringen och handlingsplanen från Peking antogs för femton år sedan, kan man inte förneka att det återstår mycket att göra. Vi är fortfarande långt ifrån de strategiska målen i handlingsplanen från Peking. Bristande jämställdhet och könsstereotyper förekommer i alla världens hörn, och även inom EU. Om vi vill komma framåt i den här agendan måste vi såväl i medlemsstaterna som i EU ha tillförlitlig och jämförbar statistik till hands över indikatorerna från Peking. Dessutom måste vi se till att dessa indikatorer övervakas med jämna mellanrum, och att vi utifrån detta uppdaterar EU:s strategi om jämställdhet mellan könen. Här i Europa har vi fortfarande mycket att ta itu med. Låt oss ta situationen på arbetsmarknaden som ett exempel. Där måste vi fylla lönegapet mellan könen och samtidigt titta på kvinnornas ställning och representation i ledarskapspositioner i både offentliga och privata företag. Om man går närmare in på sociala faktorer leder bristen på jämställdhet och diskriminering mot kvinnor i de flesta fall till utslagning och fattigdom. Fattigdom är den enskilda faktor som har störst inverkan på vår hälsa. Och feminiseringen av fattigdomen har en betydande inverkan på kvinnors fysiska och mentala hälsa. Kvinnor som tillhör minoriteter drabbas av fattigdom, utslagning och diskriminering. Deras behov är i stor utsträckning okända och nonchaleras, och deras röst hörs inte. För romska kvinnor är den förväntade livslängden upp till tio år kortare än för majoriteten av övriga kvinnor. Spädbarnsdödligheten är tre till fyra gånger högre än bland majoritetsbefolkningen. Diskriminering, utslagning och fattigdom måste också ses i ljuset av den åldrande befolkningen. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns förväntade livslängd kommer att innebära ökade ekonomiska och sociala svårigheter för ensamstående äldre kvinnor. Detta är ett nytt, växande och allvarligt problem som måste övervakas noga och hanteras på rätt sätt. Slutligen vill jag starkt uppmuntra er, fru kommissionsledamot, att lägga fram ett förslag till direktiv om våld mot kvinnor. Vi kommer alla att stå bakom er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonyia Parvanova,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph