Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.18.3-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me, on behalf of the Group of Socialist and Democrats, express our concerns about the human rights situation in Belarus, and particularly with regard to the recent developments with the Union of Poles. We would like also to express our solidarity with all the citizens of Belarus who are not able to enjoy their basic civil and human rights. This is in a European country in the 21st century. I think this is an issue which is not acceptable and we can all agree on that. This is the starting point. The main questions we have to pose now are, first, where we want to bring Belarus and, second, how we can do it. On the first question, I think we can all agree: we want to see Belarus democratic; we want to see Belarusian authorities democratically elected – parliament, president, governments, and local representatives; we want to see these authorities creating a free and creative atmosphere in Belarus; and, of course, we want to see the country moving closer to the EU. The second question is how we can achieve this. The European Union has changed its policy towards Belarus from isolation to engagement, and it seems that this policy is producing some results. Of course, it is not enough, it is not being done quickly enough, and the developments we see, as in the last two weeks, show that we have to be much more committed. What I have discovered as chair of the Euronest delegation and chair of the delegation that is going to Belarus tomorrow to see the situation on the ground is that we lack a joint strategy between the three main institutions: Council, Commission and Parliament. We need such a strategy in order to reinforce each other’s efforts, and we really need a political dialogue; we need a roadmap for Belarus which is very concrete, not just general recommendations but an action plan – a roadmap – which Belarus should adhere to. This is the way to continue and it is not enough to do it only under the economic cooperation and the Eastern Partnership."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dovolte mi, abych jménem skupiny socialistů a demokratů vyjádřil naše obavy ohledně stavu lidských práv v Bělorusku, zejména s ohledem na nedávný vývoj v souvislosti se Svazem Poláků. Rádi bychom také vyjádřili naši solidaritu se všemi občany Běloruska, kteří nemají možnost užívat svých základních občanských a lidských práv. Toto se děje v evropské zemi ve 21. století. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je to nepřijatelné. To je východisko. Hlavní otázky, které bychom si měli teď klást, jsou, za prvé, kam chceme Bělorusko přivést, a za druhé, jak toho můžeme dosáhnout. Co se týká první otázky, myslím, že na její odpovědi se všichni shodneme: chceme vidět demokratické Bělorusko a demokraticky zvolené běloruské orgány – parlament, prezidenta, představitele místní samosprávy. Jde nám o to, aby tyto orgány v Bělorusku vytvářely svobodnou a tvořivou atmosféru a samozřejmě o to, aby se země přiblížila EU. Druhá otázka je, jak toho můžeme dosáhnout. Evropská unie změnila svojí politiku vůči Bělorusku z izolace na angažovanost a zdá se, že tato politika přináší určité výsledky. Samozřejmě to nestačí a neděje se to dostatečně rychle a vývoj z posledních dvou týdnů nám ukazuje, že se musíme angažovat ještě víc. Jako předseda delegace Euronest a také předseda delegace, která se zítra chystá prozkoumat situaci v Bělorusku na místě, jsem zjistil, že nám schází společná strategie, která by spojovala všechny tři hlavní instituce: Radu, Komisi a Parlamentu. Tuto strategii potřebujeme, abychom posílili naše vzájemné snahy, a opravdu potřebujeme politický dialog, potřebujeme velmi konkrétní cestovní mapu pro Bělorusko, a to nikoliv jen obecná doporučení, ale akční plán – cestovní mapu – které by se Bělorusko mělo držet. Takto bychom měli pokračovat, hospodářská spolupráce a Východní partnerství samy o sobě nestačí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil på vegne af Gruppen af Socialdemokrater, udtrykke bekymring over menneskerettighedssituationen i Belarus, navnlig hvad angår den seneste udvikling i situationen for UPB (sammenslutningen af polakker i Belarus). Vi vil også udtrykke vores solidaritet med alle borgere i Belarus, der ikke kan nyde deres grundlæggende borger- og menneskerettigheder. Dette foregår i et europæisk land i det 21. århundrede. Det er efter min mening et problem, som er uacceptabelt, og som vi alle kan blive enige om. Det er udgangspunktet. Det primære spørgsmål, vi skal stille nu, er for det første, hvor vi vil føre Belarus hen, og dernæst, hvordan vi kan gøre det. Jeg tror, vi alle kan blive enige om det første spørgsmål: Vi ønsker at se et demokratisk Belarus. Vi ønsker at se demokratisk valgte myndigheder i Belarus – parlament, præsident, regering og lokale repræsentanter. Vi ønsker at se disse myndigheder skabe et frit og kreativt miljø i Belarus, og vi ønsker naturligvis at se landet bevæge sig tættere på EU. Det andet spørgsmål er, hvordan vi kan opnå dette. EU har ændret sin politik over for Belarus fra isolation til dialog, og det ser ud til, at denne politik giver resultat. Det er selvfølgelig ikke nok. Det sker ikke hurtigt nok, og den udvikling, vi har oplevet i de seneste to uger, viser, at vi skal forpligte os endnu mere. Som formand for Euronestdelegationen og formand for den delegation, der rejser til Belarus i morgen for at opleve situationen på stedet, har jeg konstateret, at vi mangler en fælles strategi mellem de tre hovedinstitutioner, nemlig Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Vi har brug for en sådan strategi for at styrke hinandens indsats, og vi har virkelig brug for en politisk dialog. Vi har brug for en køreplan for Belarus, som er meget konkret, dvs. ikke kun anbefalinger, men en handlingsplan – en køreplan – som Belarus skal overholde. Det er den vej, vi skal fortsætte, og det er ikke nok kun at gøre det under det økonomiske samarbejde og det østlige partnerskab."@da2
"Herr Präsident! Lassen Sie mich im Namen der Fraktion der Sozialisten und Demokraten unsere Bedenken über die Menschenrechtssituation in Belarus ausdrücken und besonders hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen mit der Union der Polen. Wir möchten auch gerne unsere Solidarität mit allen Bürgerinnen und Bürgern von Belarus äußern, die nicht ihre elementaren Bürger- und Menschenrechte genießen können. Dies geschieht in einem europäischen Land im 21. Jahrhundert. Ich denke, dass ist ein Problem, das nicht hingenommen werden darf. Darüber sind wir uns alle einig. Das ist der Ausgangspunkt. Die Hauptfragen, die wir nun stellen müssen, sind erstens: wozu wollen wir Belarus bewegen? Und zweitens: wie können wir das schaffen? Zur ersten Frage: darüber sind wir uns alle einig, denke ich: wir wollen, dass Belarus demokratisch wird; wir wollen, dass die belarussischen Behörden demokratisch gewählt werden – Parlament, Präsident, Regierungen und kommunale Vertreter; wir wollen, dass diese Behörden eine freie und kreative Atmosphäre in Belarus schaffen; und wir wollen natürlich, dass das Land näher an die EU rückt. Die zweite Frage ist, wie wir dies erreichen können. Die Europäische Union hat ihre Politik Belarus gegenüber von der Isolation hin zum Engagement geändert, und es scheint, dass diese Politik einige Ergebnisse zeigt. Natürlich reicht das nicht, es geschieht nicht schnell genug, und die Entwicklungen, die wir sehen, wie in den vergangenen zwei Wochen, zeigen, dass wir engagierter sein müssen. Was mir als Vorsitzender der Euronest-Delegation und als Vorsitzender der Delegation, die morgen nach Belarus geht, um die Lage vor Ort zu sehen, aufgefallen ist, ist das Fehlen einer gemeinsamen Strategie zwischen den drei Hauptinstitutionen: Rat, Kommission und Parlament. Wir brauchen eine solche Strategie, um gegenseitig unsere Bemühungen zu verstärken, und wir brauchen wirklich einen politischen Dialog; wir brauchen einen Fahrplan für Belarus, der sehr konkret ist, nicht nur allgemeine Empfehlungen, sondern einen Aktionsplan – einen Fahrplan –, an den Belarus sich halten sollte. So müssen wir fortfahren und es reicht nicht aus, es nur unter der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Östlichen Partnerschaft zu tun."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, εξ ονόματος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, να εκφράσω την ανησυχία μας σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ένωση Πολωνών. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους τους πολίτες της Λευκορωσίας οι οποίοι τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματά τους. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στον 21ο αιώνα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι αποδεκτό και μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι επ’ αυτού. Αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης. Τα βασικά ερωτήματα που θέτουμε τώρα είναι, πρώτον, προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να ωθήσουμε τη Λευκορωσία και, δεύτερον, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στο πρώτο ερώτημα, πιστεύω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι: θέλουμε να δούμε τη Λευκορωσία δημοκρατική∙ θέλουμε να δούμε δημοκρατικά εκλεγμένες λευκορωσικές αρχές – το κοινοβούλιο, τον πρόεδρο, τις κυβερνήσεις και τους τοπικούς αντιπροσώπους· θέλουμε να δούμε αυτές τις αρχές να δημιουργούν μια ελεύθερη και δημιουργική ατμόσφαιρα στη Λευκορωσία και, φυσικά, θέλουμε να δούμε τη χώρα να κινείται πλησιέστερα στην ΕΕ. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει την πολιτική της έναντι της Λευκορωσίας από την απομόνωση στη σύναψη σχέσεων, και φαίνεται ότι αυτή η πολιτική αποδίδει ορισμένα αποτελέσματα. Φυσικά, αυτό δεν αρκεί, δεν γίνεται με αρκετά ταχείς ρυθμούς, και η εξέλιξη που βλέπουμε τις δυο τελευταίες εβδομάδες, δείχνει ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο δεσμευμένοι. Αυτό που διαπίστωσα ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας Euronest και πρόεδρος της αντιπροσωπείας που μεταβαίνει αύριο στη Λευκορωσία για να εξετάσει επί τόπου την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει κοινή στρατηγική μεταξύ των τριών κυριότερων οργάνων: του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε μια τέτοια στρατηγική προκειμένου να ενισχύσουμε τις προσπάθειες εκάστου οργάνου και χρειαζόμαστε πράγματι πολιτικό διάλογο∙ χρειαζόμαστε οδικό χάρτη για τη Λευκορωσία ο οποίος να είναι πολύ συγκεκριμένος∙ να μην περιέχει μόνο γενικές συστάσεις αλλά σχέδιο δράσης –έναν οδικό χάρτη– το οποίο η Λευκορωσία πρέπει να τηρήσει. Αυτός είναι ο τρόπος για να συνεχίσουμε και, δεν αρκεί αυτό να το κάνουμε μόνο βάσει της οικονομικής συνεργασίας και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης."@el10
"Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas y Demócratas, quisiera manifestar mi preocupación por la situación de los derechos humanos en Belarús y, sobre todo, con respecto a los recientes desarrollos con la Unión de los Polacos. También quisiéramos expresar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos de Belarús que no pueden disfrutar de los derechos humanos y civiles fundamentales. Se trata de un país europeo del siglo XXI. Creo que se trata de una cuestión inaceptable y podemos estar de acuerdo con ello. Este es el punto de partida. Las cuestiones principales que tenemos que plantear ahora son, en primer lugar, adónde queremos llevar a Belarús y, en segundo lugar, cómo podemos hacerlo. Con respecto a la primera cuestión, creo que todos estaremos de acuerdo en que queremos que Belarús sea democrática; queremos que se elija a las autoridades de Belarús de forma democrática —al parlamento, al presidente, al gobierno y a los representantes locales—; queremos ver que estas autoridades lleguen a crear un clima creativo y libre en Belarús; y, por supuesto, queremos que el país se acerque más a la Unión Europea. La segunda cuestión está relacionada con cómo podemos conseguir esto. La Unión Europea ha cambiado su política con respecto a Belarús del aislamiento al compromiso, y parece que esta política está dando algunos resultados. Evidentemente, con esto no es suficiente, no se está haciendo con la rapidez necesaria, y los desarrollos que observamos, como en las dos últimas semanas, demuestran que tenemos que comprometernos aún más. Lo que he descubierto como Presidente de la delegación Euronest y como Presidente de la delegación que va a visitar Belarús mañana para valorar la situación es la ausencia de una estrategia conjunta entre las tres instituciones principales: el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Necesitamos dicha estrategia a fin de reforzar los esfuerzos mutuamente, y realmente necesitamos un diálogo político; necesitamos una plan de trabajo para Belarús que sea muy concreta, no solo recomendaciones generales, sino un plan de acción —una hoja de ruta— a la que Belarús debe adherirse. Este es el camino por el que hay que seguir y no es suficiente solo en el seno de la cooperación económica y la Asociación Oriental."@es21
"Lugupeetud juhataja! Lubage mul sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni nimel väljendada muret inimõiguste olukorra pärast Valgevenes, eelkõige seoses sündmustega, mis puudutasid poolakate liitu. Samuti soovime näidata oma solidaarsust kõikide Valgevene kodanikega, kellel puudub võimalus kasutada põhilisi kodaniku- ja inimõigusi. See toimub Euroopa riigis 21. sajandil. Arvatavasti oleme kõik nõus, et selline olukord ei ole vastuvõetav. Sellest peaksimegi lähtuma. Peamised küsimused, mille peame nüüd esitama, on esiteks see, kuhu me soovime Valgevenega jõuda, ja teiseks see, kuidas me seda teha saame. Mis puudutab esimest küsimust, siis minu arvates oleme kõik nõus, et soovime näha demokraatlikku Valgevenet. Soovime näha, et Valgevene ametivõimud – parlament, president, valitsused ja kohalikud esindajad – valitakse demokraatlikult. Soovime näha, et need ametivõimud tekitaksid Valgevenes vaba ja loova õhkkonna, ning loomulikult soovime näha selle riigi lähenemist Euroopa Liidule. Teine küsimus seisneb selles, kuidas me selle saavutame. Euroopa Liit on oma Valgevene-poliitikat muutnud ja liikunud eraldatuse juurest kaasatuse juurde ning mulle tundub, et see poliitika annab mõningaid tulemusi. Loomulikult sellest ei piisa, seda ei tehta piisavalt kiiresti ning sündmused, mille tunnistajateks me oleme kahel viimasel nädalal olnud, näitavad, et peame selle küsimusega palju enam tegelema. Euronesti delegatsiooni juhina ja homme Valgevenesse kohapeale olukorda uurima suunduva delegatsiooni juhina olen avastanud, et meil puudub ühine strateegia kolme peamise institutsiooni, s.t nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel. Aga me vajame sellist strateegiat, et võimendada üksteise jõupingutusi, ning me vajame tõesti poliitilist dialoogi. Vajame Valgevene kohta tegevuskava, mis oleks väga konkreetne ega sisaldaks vaid üldisi soovitusi, vaid juhiseid, millest Valgevene peaks kinni pidama. Just nii peaksime jätkama. Ainult majanduskoostööst ja idapartnerlusest ei piisa."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta huolemme ihmisoikeustilanteesta Valko-Venäjällä ja erityisesti puolalaisten liittoa koskevan viimeaikaisen kehityksen osalta. Haluaisimme myös ilmaista solidaarisuutemme kaikille niille Valko-Venäjän kansalaisille, jotka eivät pysty nauttimaan peruskansalais- ja ihmisoikeuksistaan. Valko-Venäjä on eurooppalainen maa 2000-luvulla. Mielestäni tätä asiaa ei voida hyväksyä, ja voimme kaikki olla siitä samaa mieltä. Se on lähtökohta. Tärkeimmät kysymykset, jotka meidän on nyt esitettävä, ovat ensinnäkin se, mihin haluamme Valko-Venäjän etenevän, ja toiseksi, miten voimme tehdä sen. Luulen, että ensimmäisen kysymyksen osalta voimme kaikki olla samaa mieltä: haluamme, että Valko-Venäjä on demokraattinen, haluamme, että Valko-Venäjän viranomaiset − parlamentti, presidentti, hallitukset ja paikallisedustajat − valitaan demokraattisesti, haluamme, että nämä viranomaiset luovat vapaan ja luovan ilmapiirin Valko-Venäjälle ja, tietysti, haluamme, että maa lähenee EU:ta. Toinen kysymys on se, miten voimme saada sen aikaan. Euroopan unioni on muuttanut Valko-Venäjää koskevaa politiikkaansa eristyksestä sitoutumiseen, ja näyttää siltä, että tästä politiikasta on tiettyjä tuloksia. Se ei tietenkään riitä, sitä ei tehdä riittävän nopeasti, ja näkemämme kehitysvaiheet, esimerkiksi kahtena viime viikkona, osoittavat, että meidän on oltava sitoutuneempia. Olen Euronest-valtuuskunnan puheenjohtajana ja huomenna Valko-Venäjälle tilannetta tarkastelemaan menevän valtuuskunnan puheenjohtajana huomannut, että meillä ei ole yhteistä strategiaa kolmen tärkeimmän toimielimen välillä: neuvoston, komission ja parlamentin. Tarvitsemme kyseistä strategiaa vahvistaaksemme toistemme ponnistuksia, ja me todella tarvitsemme poliittista vuoropuhelua, tarvitsemme Valko-Venäjää koskevaa konkreettista etenemissuunnitelmaa, ei vain suosituksia vaan toimintasuunnitelman − etenemissuunnitelman − jota Valko-Venäjän on noudatettava. Näin meidän pitäisi jatkaa, eikä riitä, että se tehdään vain taloudellisen yhteistyön ja itäisen kumppanuuden puitteissa."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais, au nom du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, exprimer nos inquiétudes au sujet de la situation des droits de l'homme au Belarus, et particulièrement au sujet des récents événements concernant l'Union des Polonais. Nous tenons également à exprimer notre solidarité avec tous les citoyens du Belarus qui ne peuvent jouir de leurs droits humains et civils fondamentaux. Cela se passe dans un pays européen et au XXI siècle. Cette situation est inacceptable et je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. C'est le point de départ. Les principales questions à se poser maintenant sont, premièrement, où voulons-nous amener le Belarus et, deuxièmement, comment pouvons-nous y parvenir. S'agissant de la première question, je pense que nous sommes tous d'accord: nous voulons un Belarus démocratique. Nous voulons des autorités bélarussiennes - parlement, président, gouvernements et représentants locaux - démocratiquement élues. Nous voulons voir ces autorités instaurer un climat de liberté et d'inventivité au Belarus. Et, bien sûr, nous voulons voir le pays se rapprocher de l'UE. La seconde question est: comment y parvenir? L'Union européenne a changé sa politique envers le Belarus, passant d'une politique d'isolement à une politique d'engagement, et il semble que cette politique produise certains résultats. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez rapide et des événements tels que ceux de ces deux dernières semaines indiquent que notre engagement doit être beaucoup plus fort. En tant que président de la délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest et président de la délégation qui se rendra demain au Belarus pour examiner la situation sur le terrain, j'ai découvert qu'il manquait une stratégie commune aux trois grandes institutions que sont le Conseil, la Commission et le Parlement. Nous avons besoin d'une telle stratégie pour renforcer nos efforts respectifs et nous avons réellement besoin d'un dialogue politique. Il faut pour le Belarus une feuille de route très concrète - pas seulement des recommandations générales mais un plan d'action - à laquelle devrait adhérer le Belarus. C'est de cette manière qu'il faut continuer et il n'est pas suffisant de le faire uniquement dans le cadre de la coopération économique et du partenariat oriental."@fr8
". – Elnök úr! A szocialisták és demokraták képviselőcsoportja nevében hadd fejezzem ki az aggodalmam a fehéroroszországi emberi jogok helyzete miatt, a Lengyelek Egyesületének legújabb fejleményeinek fényében. Szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat Fehéroroszország azon polgárai iránt, akik nem élvezhetik az alapvető civil és emberi jogokat. Ez egy 21. századi európai országban történik. Úgy gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan probléma. Ebben mindannyian egyetérthetünk. Ez a kiindulási pont. Két kérdésre keressük a választ: hova szeretnénk vinni Fehéroroszországot, és ezt hogyan hajtsuk végre. Az első kérdéssel kapcsolatban, szerintem egyet tudunk érteni: egy demokratikus Fehéroroszországot szeretnénk látni; demokratikusan megválasztott fehérorosz hatóságokat, például parlamentet, elnököt, kormányokat és helyi képviselőket akarunk; szabad és kreatív légkört teremtő hatóságokat akarunk Fehéroroszországban; és természetesen egy olyan országot, amely egyre jobban közeledik az Európai Unió felé. A második kérdés pedig ennek a megvalósítási módja. Az Európai Unió megváltoztatta a politikáját Fehéroroszország felé, amelynek célja nem az elszigetelés, hanem a kötelezettségvállalás. És úgy tűnik, hogy eredményeket is produkált ez a politika. Természetesen ez sem elég, nem elég gyors a kivitelezése, és az utolsó két hét fejleményei tükrében sokkal több elköteleződésre van szükség a mi részünkről. Arra jöttem rá az Euronest delegáció elnökeként és a holnapi napon Fehéroroszországba induló delegáció elnökeként, amelynek célja, hogy megvizsgálja a helyzetet az országban, hogy nincs közös stratégiája a három fő intézménynek: a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Parlamentnek. Szükségünk van egy ilyen stratégiára, hogy támogassák egymás törekvéseit. Továbbá szükségünk van egy politikai párbeszédre, és kell egy olyan útiterv Fehéroroszországnak, amelyben konkrétumok fogalmazódnak meg: nem csak általános ajánlások, hanem egy cselekvési terv, egy útiterv, amelynek Fehéroroszországnak meg kell felelnie. Ezt az utat kell járni, és nem elég csak gazdasági együttműködés és a keleti partnerség keretén belül folytatni ezt a folyamatot."@hu11
"Signor Presidente, mi permetta, a nome del gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, di esprimere preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Bielorussia, in particolare in relazione ai recenti sviluppi con l’unione dei polacchi. Desideriamo esprimere la nostra solidarietà a tutti i cittadini bielorussi che non possono godere dei propri diritti civili e umani fondamentali. La Bielorussia è un paese europeo del ventunesimo secolo e ritengo che la situazione attuale sia del tutto inaccettabile, siamo tutti d’accordo. Questo è il punto di partenza. Le domande principali che dobbiamo porci ora sono, innanzi tutto, quali sono i nostri obiettivi per la Bielorussia e, in secondo luogo, come possiamo raggiungerli. Per quanto riguarda la prima domanda, credo che siamo tutti concordi: vogliamo una Bielorussia democratica, con autorità elette democraticamente (parlamento, presidente, governi e rappresentanti locali). Vogliamo vedere queste autorità creare un’atmosfera libera e creativa in Bielorussia e, naturalmente, vogliamo vedere un avvicinamento del paese all’Unione europea. La seconda domanda riguarda la modalità di raggiungimento degli obiettivi. L’Unione europea ha cambiato la propria politica nei confronti della Bielorussia, passando dall’isolamento all’allargamento, e sembra ci siano alcuni risultati. Naturalmente questo processo non è sufficiente e non è abbastanza veloce; gli sviluppi a cui stiamo assistendo, come nelle ultime due settimane, dimostrano la necessità di un maggiore impegno. In qualità di presidente della delegazione Euronest e della delegazione che domani si recherà in Bielorussia per analizzare direttamente la situazione, ho notato la mancanza di una strategia congiunta tra le tre istituzioni principali: Consiglio, Commissione e Parlamento. Una strategia comune è necessaria per il rafforzamento del nostro impegno reciproco. Abbiamo realmente bisogno di un dialogo politico e di una concreta per la Bielorussia; non ci servono solamente raccomandazioni generali, ma di un piano d’azione, una tabella di marcia che la Bielorussia dovrebbe rispettare. Questa è la strada da percorrere, e non è sufficiente farlo solo nell’ambito della cooperazione economica e del partenariato orientale."@it12
"Pone pirmininke, leiskite išreikšti rūpestį Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje ir pirmiausia dėl pastarųjų įvykių, susijusių su Lenkų sąjunga. Taip pat norėtume išreikšti solidarumą su visais Baltarusijos piliečiais, negalinčiais naudotis pagrindinėmis pilietinėmis ir žmogaus teisėmis. Sunku patikėti, kad tokie dalykai dedasi XXI a. ir Europos šalyje. Manau, visi gali sutikti, kad tokia padėtis nepriimtina. Vadinasi dabar turime atsakyti į pagrindinius klausimus: pirma, kokiu keliu norime matyti Baltarusiją einant, antra, kaip galėtume šalį šiuo keliu nukreipti. Manau, pirmuoju klausimu visi sutariame: norime matyti Baltarusiją einant demokratijos keliu. Norime matyti demokratiškai renkamas Baltarusijos valdžios institucijas – parlamentą, vyriausybę, savivaldybių administracijas ir vietos valdžios atstovus, norime matyti šias valdžios institucijas kuriant Baltarusijoje laisvą ir kūrybinę atmosferą ir, žinoma, norime matytį šalį artėjant prie ES. Antrasis klausimas – kaip galėtume tą pasiekti. Europos Sąjunga pakeitė savo santykių su Baltarusija politiką pereidama nuo šalies atskirties prie bendravimo su ja ir ši politika, regis, duoda rezultatų. Žinoma, to nepakanka ir procesas nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, be to, pastarųjų dviejų savaičių įvykiai parodė, kad turime labiau įsipareigoti. Kaip delegacijos EURONEST pirmininkas ir delegacijos, kuri rytoj vyks į Baltarusiją, kad įvertintų padėtį vietoje, vadovas, galiu pasakyti, kad šioje srityje neturime bendros trijų pagrindinių institucijų – Tarybos, Komisijos ir Parlamento – strategijos. Mums reikia tokios strategijos, kad galėtume sustiprinti visų trijų institucijų pastangas, mums reikia politinio dialogo, mums reikia ne bendro pobūdžio rekomendacijų, o konkretaus Baltarusijai skirto veiksmų plano, kurio Baltarusija turėtų laikytis. Būtent tokiu keliu eidami turėtume plėtoti santykius su Baltarusija, nes vien ekonominio bendradarbiavimo ir Rytų partnerystės nepakanka."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet man Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas vārdā izteikt mūsu bažas par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā un jo īpaši par nesenajiem notikumiem Baltkrievijas Poļu savienībā. Mēs vēlamies arī apliecināt solidaritāti ar visiem Baltkrievijas pilsoņiem, kam tiek liegtas galvenās pilsoņtiesības un cilvēktiesības. Un tas notiek Eiropas valstī 21. gadsimtā. Tāds stāvoklis nav pieņemams, mēs visi par to esam vienisprātis. Tas ir izejas punkts. Galvenie jautājumi, kas mums sev jājautā, ir — pirmkārt, uz kurieni mēs gribam vest Baltkrieviju, un, otrkārt, kā mēs to varam izdarīt. Attiecībā uz pirmo jautājumu mēs visi varam piekrist, ka mēs vēlamies redzēt Baltkrieviju kā demokrātisku valsti, mēs vēlamies, lai Baltkrievijas amatpersonas tiek demokrātiski ievēlētas — parlaments, prezidents, valdības un vietējo pašvaldību pārstāvji, mēs vēlamies redzēt šīs amatpersonas veidojam brīvu un radošu gaisotni Baltkrievijā, un, protams, mēs vēlamies, lai šī valsts tuvinās Eiropas Savienībai. Otrs jautājums ir, kā mēs to varam sasniegt. Eiropas Savienība ir mainījusi savu politiku attiecībā uz Baltkrieviju no izolēšanas uz iesaistīšanu, un šķiet, ka šī politika dod rezultātus. Protams, ar to vien nepietiek, tas netiek darīts pietiekami ātri, un, kā rāda notikumi pēdējās divās nedēļās, mums ir jābūt daudz aktīvākiem. Es esmu atklājis kā delegācijas priekšsēdētājs, kas rīt dosies uz Baltkrieviju, lai novērtētu situāciju uz vietas, ka mūsu trim iestādēm — Padomei, Komisijai un Parlamentam — trūkst kopējas stratēģijas. Mums ir vajadzīga šāda stratēģija, lai atbalstītu citam cita centienus, un mums patiešām ir vajadzīgs politisks dialogs, mums Baltkrievijai ir vajadzīgs ceļvedis, kam jābūt ļoti konkrētam, tam jāietver nevis vispārēji ieteikumi, bet rīcības plāns — ceļvedis —, kuram Baltkrievijai būtu jāseko. Tas ir veids, kā turpmāk rīkoties, nepietiek ar ekonomisku sadarbību un Austrumu partnerattiecībām."@lv13
"Mr President, let me on behalf of the Group of Socialist and Democrats express our concerns about the human rights situation in Belarus, and particularly with regard to the recent developments with the Union of Poles. We would like also to express our solidarity with all the citizens of Belarus who are not able to enjoy their basic civil and human rights. This is in a European country in the 21st century. I think this is an issue which is not acceptable and we can all agree on that. This is the starting point. The main questions we have to pose now are, first, where we want to bring Belarus and, second, how we can do it. On the first question I think we can all agree: we want to see Belarus democratic; we want to see Belarusian authorities democratically elected – parliament, president, governments, and local representatives; we want to see these authorities creating a free and creative atmosphere in Belarus; and of course we want to see the country moving closer to the EU. The second question is how we can achieve this. The European Union has changed its policy towards Belarus from isolation to engagement, and it seems that this policy is producing some results. Of course it is not enough, it is not being done quickly enough, and the developments we see, as in the last two weeks, show that we have to be much more committed. What I have discovered as chair of the Euronest delegation and chair of the delegation that is going to Belarus tomorrow to see the situation on the ground is that we lack a joint strategy between the three main institutions: Council, Commission and Parliament. We need such a strategy in order to reinforce each other’s efforts, and we really need a political dialogue; we need a road map for Belarus which is very concrete, not just general recommendations but an action plan – a road map – which Belarus should adhere to. This is the way to continue and it is not enough to do it only under the economic cooperation and the Eastern Partnership."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe om namens de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement mijn bezorgdheid tot uitdrukking te brengen over de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland. Ik denk daarbij vooral aan de recente ontwikkelingen binnen de Bond van Polen. Namens de fractie wil ik ook uitdrukking geven aan mijn solidariteit met alle burgers van Wit-Rusland die hun elementaire burger- en mensenrechten niet kunnen uitoefenen. Dit is een Europees land in de eenentwintigste eeuw; dit is onaanvaardbaar en ik denk dat iedereen met me eens is. Dit is het startpunt. De belangrijkste vragen die we ons nu moeten stellen, zijn ten eerste, waar we met Wit-Rusland heen willen, en ten tweede, langs welke weg we daar kunnen komen. Over het antwoord op de eerste vraag zullen we het denk ik allemaal eens zijn: we willen een democratisch Wit-Rusland; we willen dat de Wit-Russische autoriteiten – parlement, president, overheden en lokale vertegenwoordigers – democratisch worden gekozen; we willen dat deze autoriteiten een klimaat van vrijheid en creativiteit in Wit-Rusland creëren en natuurlijk willen we graag dat het land zich in de richting van de EU beweegt. De tweede vraag is hoe we dat kunnen bereiken. De Europese Unie heeft haar beleid ten aanzien van Wit-Rusland veranderd van een beleid van isolement in een beleid van betrokkenheid, en dat lijkt vruchten af te werpen. Maar de resultaten zijn natuurlijk nog onvoldoende: het beleid wordt niet snel genoeg uitgevoerd en de ontwikkelingen die we bijvoorbeeld in de afgelopen twee weken hebben gezien, maken duidelijk dat we veel vastberadener moeten optreden. Wat ik heb ontdekt als voorzitter van de delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest en als hoofd van de delegatie die morgen naar Wit-Rusland vertrekt om de situatie ter plekke te bekijken, is dat de Raad, de Commissie en het Parlement geen gezamenlijke strategie hebben. Zo’n gezamenlijke strategie is echter nodig om eenieders inspanningen te versterken, en we hebben echt een politieke dialoog nodig. We hebben voor Wit-Rusland een hele concrete routekaart nodig, niet alleen algemene aanbevelingen, maar een actieplan – een routekaart – die Wit-Rusland moet overnemen. Dat is de weg die we nu moeten volgen, en het is niet genoeg om dit alleen te doen via economische samenwerking en in het kader van het Oostelijk Partnerschap."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym w imieniu grupy Socjalistów i Demokratów wyrazić nasze obawy dotyczące sytuacji na Białorusi, jeśli chodzi o prawa człowieka, w szczególności w odniesieniu do niedawnych wydarzeń wokół Związku Polaków. Pragniemy również wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi obywatelami Białorusi, którzy nie mogą cieszyć się swoimi podstawowymi prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Jest to kraj europejski, kraj XXI wieku. Myślę, że jest to coś nie do zaakceptowania, i wszyscy możemy się z tym zgodzić. To jest punkt wyjścia. Zasadnicze pytania, jakie musimy teraz postawić to po pierwsze, dokąd chcemy zaprowadzić Białoruś i, po drugie, jak możemy to uczynić. Jeśli idzie o pierwsze pytanie: myślę, że wszyscy możemy być zgodni: Chcemy ujrzeć demokratyczną Białoruś; chcemy, aby władze Białorusi były wybierane demokratycznie – parlament, prezydent, rządy, przedstawiciele szczebla lokalnego; pragniemy, aby te władze stwarzały na Białorusi atmosferę wolności i kreatywności; chcemy też oczywiście widzieć, jak ten kraj przybliża się do UE. Drugie pytanie dotyczy tego, jak możemy to osiągnąć. Unia Europejska zmieniła swoją politykę w stosunku do Białorusi z izolacjonizmu na zaangażowanie i wydaje się, że polityka ta przynosi pewne rezultaty. To oczywiście nie wystarcza, nie odbywa się wystarczająco szybko, a wydarzenia, jakich jesteśmy świadkami, takie jak w ostatnich dwóch tygodniach, pokazują, że musimy zaangażować się znacznie bardziej. Tym, co odkryłem jako przewodniczący delegacji Euronest oraz szef delegacji, która udaje się jutro na Białoruś, aby zapoznać się z sytuacją na miejscu, jest brak wspólnej strategii działania dla trzech głównych instytucji: Rady, Komisji i Parlamentu. Potrzebujemy takiej strategii, by wzajemnie wspierać nasze wysiłki i naprawdę potrzebujemy dialogu politycznego. Potrzebny jest nam bardzo konkretny plan działań dla Białorusi - nie tylko ogólne zalecenia, lecz właśnie plan działań, „mapa drogowa”, do której Białoruś powinna się stosować. Tą drogą należy podążać i nie wystarczy robić tego w ramach współpracy gospodarczej i Partnerstwa Wschodniego."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me, em nome do Grupo dos Socialistas e Democratas, expressar a nossa preocupação com a situação dos direitos humanos na Bielorrússia e, em particular no que diz respeito aos recentes acontecimentos com a União dos Polacos. Gostaríamos também de expressar a nossa solidariedade com todos os cidadãos da Bielorrússia, que não são capazes de desfrutar dos seus direitos cívicos e humanos. Estamos a falar de um país europeu do século XXI. Penso que esta é uma questão que não é aceitável e que todos estamos de acordo a este respeito. Este é o ponto de partida. As principais questões que temos de colocar, agora, são, em primeiro lugar, para onde queremos levar a Bielorrússia e, em segundo lugar, como podemos fazê-lo. Quanto à primeira questão, penso que todos podemos concordar: nós queremos ver uma Bielorrússia democrática, queremos ver as autoridades bielorrussas democraticamente eleitas -, o parlamento, o presidente, governos e representantes locais, queremos ver essas autoridades, a criar um ambiente livre e criativo na Bielorrússia, e, claro, queremos ver o país a aproximar-se da UE. A segunda questão é saber como podemos conseguir isso. A União Europeia tem mudado a sua política em relação à Bielorrússia, partindo do isolamento para a aproximação, e parece que esta política está a produzir alguns resultados. Naturalmente, não é suficiente, não está a ser feito de forma suficientemente rápida, e nós vemos a evolução, como no passado duas semanas, mostra que temos de ser muito mais comprometidos. O que eu descobri, enquanto presidente da delegação Euronest e presidente da delegação que vai amanhã à Bielorrússia para ver a situação no terreno, é que falta uma estratégia conjunta entre as três principais instituições: Conselho, Comissão e Parlamento. Precisamos dessa estratégia, a fim de reforçarmos os esforços mútuos e, realmente, precisamos de um diálogo político, precisamos de um roteiro para a Bielorrússia, algo de muito concreto, e não apenas recomendações gerais, mas um plano de acção - um roteiro – ao qual a Bielorrússia possa aderir. Este é um caminho para continuar e não basta fazê-lo apenas no âmbito da cooperação económica e da Parceria Oriental.."@pt17
"Domnule preşedinte, permiteţi-mi ca, în numele Grupului Socialiştilor şi Democraţilor, să exprim îngrijorarea noastră faţă de situaţia drepturilor omului din Belarus, şi, în special, faţă de evoluţiile recente cu Uniunea Polonezilor. Am dori, de asemenea, să ne exprimăm solidaritatea faţă de toţi cetăţenii din Belarus care nu se pot bucura de drepturilor lor de bază civile şi de drepturile omului. Aceasta se întâmplă într-o ţară europeană din secolul XXI. Consider că aceasta este o chestiune care nu este acceptabilă, şi putem cu toţii să fim de acord cu aceasta. Acesta este punctul de plecare. Întrebările principale pe care trebuie să adresăm acum sunt, în primul rând, pe ce cale dorim să aducem Belarusul şi, în al doilea rând, cum putem face acest lucru. În legătură cu prima întrebare, cred că putem cu toţii să fim de acord: dorim să vedem un Belarus democratic; dorim să vedem autorităţile din Belarus alese în mod democratic - parlamentul, preşedintele, guvernele şi reprezentanţii locali; dorim să vedem cum aceste autorităţi creează o atmosferă liberă şi creativă în Belarus; şi, desigur, dorim să vedem că ţara se apropie mai mult de UE. A doua întrebare este cum putem realiza acest lucru. Uniunea Europeană a schimbat politica sa faţă de Belarus de la izolare la angajare, şi se pare că această politică aduce rezultate. Desigur, nu este suficient, nu s-a realizat destul de rapid, şi evoluţiile pe care le vedem, din ultimele două săptămâni, arată că trebuie să fim mai mult angajaţi. Ce am descoperit, ca preşedinte al delegaţiei Euronest şi preşedinte al delegaţiei care se deplasează mâine în Belarus pentru a observa situaţia pe teren, este că ne lipseşte o strategie comună între cele trei instituţii principale: Consiliul, Comisia şi Parlamentul. Avem nevoie de o astfel de strategie pentru a intensifica eforturile reciproce, şi avem cu adevărat nevoie de un dialog politic; avem nevoie de o foaie de parcurs care să fie foarte concretă, nu doar de recomandări generale, ci de un plan de acţiune - o foaie de parcurs - la care Belarus trebuie să adere. Aceasta este calea de urmat şi nu este suficient să facem acest lucru doar în cadrul cooperării economice şi a Parteneriatului estic."@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi v mene Skupiny socialistov a demokratov vyjadriť znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Bielorusku, najmä pokiaľ ide o nedávne udalosti týkajúce sa Zväzu Poliakov. Zároveň by sme chceli vyjadriť solidaritu so všetkými občanmi Bieloruska, ktorí si nemôžu uplatňovať základné občianske a ľudské práva. A to hovoríme o európskej krajine v 21. storočí. Myslím si, že je to neprijateľné, a na tom sa všetci zhodneme. To je východiskový bod. Teraz si musíme položiť dve základné otázky. Po prvé, kam chceme Bielorusko priviesť, a po druhé, ako to urobíme. Pokiaľ ide o prvú otázku, myslím si, že sa všetci zhodneme: chceme demokratické Bielorusko, chceme demokraticky zvolené bieloruské orgány – parlament, prezidenta, vlády a miestne zastupiteľstvá, chceme, aby tieto orgány vytvárali v Bielorusku slobodnú a tvorivú atmosféru, a chceme, samozrejme, aby sa táto krajina priblížila k EÚ. Druhá otázka znie, ako to dosiahneme. Európska únia zmenila svoju politiku voči Bielorusku od izolácie k angažovanosti a zdá sa, že táto politika prináša výsledky. To, samozrejme, nestačí, nepracujeme dostatočne rýchlo a udalosti za posledné dva týždne potvrdzujú, že musíme robiť oveľa viac. Ako predseda delegácie Euronest a vedúci delegácie, ktorá zajtra odchádza do Bieloruska s cieľom preskúmať situáciu priamo na mieste, som zistil, že nemáme spoločnú stratégiu medzi tromi hlavnými inštitúciami: Radou, Komisiou a Parlamentom. Potrebujeme takúto stratégiu na podporu vzájomného úsilia a nevyhnutne potrebujeme politický dialóg. Potrebujeme veľmi konkrétny strategický plán pre Bielorusko, ktorý nebude obsahovať len všeobecné odporúčania, ale akčný strategický plán, ktorý by Bielorusko malo dodržiavať. Toto je cesta, ktorou musíme ísť, a hospodárska spolupráca a Východné partnerstvo v tomto prípade nestačia."@sk19
"Gospod predsednik, naj v imenu skupine socialistov in demokratov izrazim zaskrbljenost glede razmer na področju človekovih pravic v Belorusiji, predvsem v povezavi z nedavnimi dogodki glede združenja Poljakov. Prav tako želimo izraziti solidarnost z državljani Belorusije, ki ne morejo uživati svojih osnovnih državljanskih in človekovih pravic. Gre za evropsko državo v 21. stoletju. Menim, da gre za vprašanje, ki ni sprejemljivo in glede tega se lahko vsi strinjamo. To je izhodišče. Glavno vprašanje, ki ga moramo sedaj zastaviti, je, prvič, kam želimo pripeljati Belorusijo in, drugič, kako lahko to storimo. Glede prvega vprašanja menim, da se vsi strinjamo: Želimo, da je Belorusija demokratična; želimo, da so beloruske oblasti demokratično izvoljene – parlament, predsednik, vlada in lokalni predstavniki, želimo, da te oblasti v Belorusiji vzpostavijo svobodno in ustvarjalno vzdušje; in seveda želimo, da bi se država približala EU. Drugo vprašanje se glasi, kako lahko to dosežemo. Evropska unija je spremenila politiko do Belorusije od izolacije, do sodelovanja in zdi se, da ta politika daje nekaj rezultatov. Seveda to ni dovolj, to ne poteka dovolj hitro in dogodki, ki smo jim bili priča v zadnjih dveh tednih, kažejo, da moramo biti bolj predani. Kot predsednik delegacije Euronest in predsednik delegacije, ki bo jutri odšla v Belorusijo, da bi se prepričala o razmerah na terenu samem, sem ugotovil, da nam manjka skupna strategija treh glavnih institucij: Sveta, Komisije in Parlamenta. Takšno strategijo potrebujemo, da bi okrepili prizadevanja posameznih institucij, prav tako pa resnično potrebujemo politični dialog; potrebujemo načrt za Belorusiji, ki bo zelo konkreten, ne le splošna priporočila, ampak akcijski načrt – program –, ki ga mora Belorusija upoštevati. Tako moramo nadaljevati in ni dovolj, da to poteka le v sklopu gospodarskega sodelovanja in Vzhodnega partnerstva."@sl20
"Herr talman! Låt mig för gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet uttrycka vår oro över situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland, särskilt i fråga om den senaste utvecklingen med Polackernas förbund. Vi vill även uttrycka vår solidaritet med alla medborgare i Vitryssland som inte har möjlighet att åtnjuta sina grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter. Detta är situationen i ett europeiskt land på 2000-talet. Jag tror att vi alla kan vara överens om att detta inte är godtagbart. Detta är utgångspunkten. De huvudfrågor vi måste ställa oss nu är för det första vart vi vill föra Vitryssland och för det andra hur det kan åstadkommas. När det gäller den första frågan tror jag att vi alla kan enas: vi vill ha ett demokratiskt Vitryssland, vi vill ha demokratiskt valda vitryska myndigheter – parlament, president, regeringar och lokala företrädare, vi vill att dessa myndigheter skapar ett fritt och kreativt klimat i Vitryssland, och självfallet vill vi föra landet närmare EU. Den andra frågan är hur vi kan åstadkomma detta. EU har ändrat politik gentemot Vitryssland, från isolering till förbindelser, och det verkar som om denna politik bär viss frukt. Självklart är det inte tillräckligt, det görs inte snabbt nog, och den utveckling vi bevittnar, exempelvis under de senaste två veckorna, visar att vi måste satsa mycket mer. Vad jag har kommit fram till som ordförande för delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest och som ordförande för delegationen som reser till Vitryssland i morgon för att undersöka situationen på plats, är att de tre huvudinstitutionerna rådet, kommissionen och parlamentet saknar en gemensam strategi. Vi behöver en sådan strategi för att stärka varandras insatser, och vi behöver verkligen en politisk dialog, vi behöver en färdplan för Vitryssland som är mycket konkret, inte bara allmänna rekommendationer utan en handlingsplan – en färdplan – som Vitryssland bör följa. Detta är vägen framåt, och det räcker inte inom ramen för det ekonomiska samarbetet och det östliga partnerskapet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristian Vigenin (S&D )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph