Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.17.3-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Goldstone report tries to fulfil the mandate it was given. That mandate is, or was, the following: ‘To investigate all violations of international human rights law and international humanitarian law that might have been committed at any time in the context of the military operations that were conducted in Gaza during the period from 27 December 2008 and 18 January 2009, whether before, during or after.’ And that is exactly what the Goldstone report has done – although it was not just Mr Goldstone, it was also his two female colleagues. They conducted investigations on what happened in Gaza and came up with conclusions that are disturbing to say the least. They are extremely disturbing because they find in most of the instances they looked into that breaches of international law and international humanitarian law and breaches of the Geneva Conventions have indeed been committed by the forces of a state that claims to be the sole democratic state in the region. That is indeed very disquieting. We should not let it pass. So when we are called upon to take a position on this report, the question is not whether we are for or against Israel, for or against the Palestinians, for or against Hamas; the question is whether we condone breaches of international law, of international humanitarian law and of the Geneva Conventions, no matter by whom they were committed. That is what we need to answer."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Goldstonova zpráva se snaží naplnit mandát, který jí byl dán. Tímto mandátem je, nebo bylo, následující: „Vyšetřit veškerá porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, která mohla být kdykoliv spáchána v souvislosti s vojenskými operacemi prováděnými v pásmu Gazy v období od 27. prosince 2008 do 18. ledna 2009, ať už před těmito operacemi, během nich nebo po nich.“ A přesně to Goldstonova zpráva učinila – nebyl to však pouze pan Goldstone, ale rovněž jeho dvě kolegyně. Prováděli šetření ohledně toho, co v pásmu Gazy proběhlo, a přišli se závěry, které jsou přinejmenším znepokojující. Jsou velmi znepokojující, protože ve většině případů, na které se zaměřili, zjistili, že ozbrojené síly státu, který tvrdí, že je jediným demokratickým státem v této oblasti, porušovaly mezinárodní právo, mezinárodní humanitární právo a Ženevskou úmluvu. To je skutečně velmi znepokojující. To bychom neměli nechat projít. Pokud jsme tedy vyzváni, abychom k této zprávě zaujali stanovisko, otázkou není, zda jsme pro nebo proti Izraeli, pro nebo proti Palestincům, pro nebo proti hnutí Hamás; otázkou je, zda budeme omlouvat porušování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a Ženevských úmluv bez ohledu na to, kdo se ho dopustil. To je ta otázka, kterou musíme zodpovědět."@cs1
"Hr. formand! Goldstone-rapporten forsøger at opfylde det mandat, der blev udstukket. Mandatet er, eller var, at undersøge alle krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den internationale humanitære lovgivning, der måtte være begået til enhver tid i forbindelse med militæroperationerne, der blev gennemført i Gaza i perioden fra den 27. december 2008 til den 18. januar 2009, både før, under eller efter. Og det er præcis, hvad man gør i Goldstone-rapporten, selv om det ikke kun var hr. Goldstone, men også hans to kvindelige kolleger. De undersøgte, hvad der skete i Gaza og nåede frem til den konklusion, at det var foruroligende for at sige det mildt. Det er særdeles foruroligende, for de har fundet, at de fleste af de hændelser, de undersøgte, omfattede brud på folkeretten og den internationale humanitære lovgivning samt brud på Genèvekonventionerne og blev begået af tropper fra en stat, der hævder at være den eneste demokratiske stat i regionen. Det er virkelig meget foruroligende. Vi må ikke lade det passere. Så når vi bliver bedt om at tage stilling til denne rapport, er spørgsmålet ikke, om vi er for eller imod Israel, for eller imod palæstinenserne eller for eller imod Hamas, men spørgsmålet er, hvorvidt vi billiger krænkelser af folkeretten, af den internationale humanitære lovgivning og af Genèvekonventionerne, uanset hvem der har begået dem. Det er det, vi skal svare på."@da2
"Herr Präsident! Der Goldstone-Bericht versucht sein Mandat zu erfüllen. Dieses Mandat ist, oder war, folgendes: „Alle Verstöße gegen internationale Menschenrechte und internationales Völkerrecht zu untersuchen, die irgendwann im Zusammenhang mit den Militäreinsätzen begangen worden sein könnten, die in Gaza zwischen dem 27. Dezember 2008 und dem 18. Januar 2009 durchgeführt wurden, sei es davor, während oder danach.“ Und genau das hat der Goldstone-Bericht getan - obwohl nicht nur Herr Goldstone, sondern auch seine beiden weiblichen Kolleginnen daran beteiligt waren. Sie haben Untersuchungen darüber durchgeführt, was in Gaza passiert ist und kamen zu Schlussfolgerungen, die gelinde gesagt beunruhigend sind. Sie sind äußerst beunruhigend, da herauskam, dass in einem Großteil der Fälle, die sie untersucht hatten, die Truppen eines Staates, der von sich behauptet, der einzige demokratische Staat in der Region zu sein, tatsächlich gegen internationales Recht und internationales Völkerrecht sowie gegen die Genfer Konvention verstoßen hatten. Das ist in der Tat sehr beunruhigend. Das sollten wir nicht durchgehen lassen. Wenn wir also darum gebeten werden, Stellung zu diesem Bericht zu beziehen, geht es nicht darum, ob wir für oder gegen Israel, für oder gegen die Palästinenser, für oder gegen die Hamas sind. Es geht darum, ob wir Verstöße gegen internationales Recht, gegen internationales Völkerrecht und gegen die Genfer Konvention stillschweigend dulden, unabhängig davon, von wem diese begangen wurden. Diese Frage müssen wir beantworten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Goldstone προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εντολή που της δόθηκε. Αυτή η εντολή είναι, ή ήταν, η ακόλουθη: «Η διερεύνηση κάθε παραβίασης του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε στιγμή στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα κατά την περίοδο από την 27η Δεκεμβρίου 2008 έως την 18η Ιανουαρίου 2009, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν». Και αυτό ακριβώς έκανε η έκθεση Goldstone – αν και δεν ήταν μόνο ο κ.  Goldstone που το έκανε, αλλά και οι δύο γυναίκες συνάδελφοί του. Διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Γάζα και κατέληξαν σε συμπεράσματα που είναι τουλάχιστον ανησυχητικά. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, διότι καταλήγουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που εξέτασαν υπήρξαν πράγματι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και παραβιάσεις των Συνθηκών της Γενεύης, από τις δυνάμεις ενός κράτους που ισχυρίζεται ότι αποτελεί το μοναδικό δημοκρατικό κράτος στην περιοχή. Αυτό γεννά πράγματι πολλές ανησυχίες. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Επομένως, όταν καλούμαστε να λάβουμε θέση σχετικά με την εν λόγω έκθεση, το ερώτημα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά του Ισραήλ, υπέρ ή κατά της Χαμάς· το ερώτημα είναι εάν συναινούμε σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των Συνθηκών της Γενεύης, από όποιον και αν διαπράττονται αυτές. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε."@el10
"Señor Presidente, el informe Goldstone trata de cumplir el mandato que se le impuso. Ese mandate es, o era, el siguiente: «Investigar todas las violaciones de las leyes sobre derechos humanos y del Derecho internacional humanitario que puedan haber sido cometidas en cualquier momento en el contexto de las operaciones militares llevadas a cabo en Gaza durante el período del 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, tanto antes, durante o después». Y eso exactamente lo que el informe Goldstone ha hecho; aunque no únicamente el señor Goldstone, también sus dos colaboradoras y colegas. Llevaron a cabo investigaciones sobre lo sucedido en Gaza y llegaron a conclusiones que resultan como poco inquietantes. Son extremadamente inquietantes porque en la mayor parte de los casos que analizaron descubrieron que las violaciones de la legislación internacional y del Derecho internacional humanitario y que los incumplimientos de las Convenciones de Ginebra habían sido efectivamente cometidas por las fuerzas de un Estado que reivindica ser el único Estado democrático en toda la región. Verdaderamente eso es muy poco tranquilizador. No deberíamos olvidarlo. De modo que cuando nos pidieron que adoptásemos una posición sobre este informe, lo que se planteó no fue si estamos a favor o en contra de Israel, a favor o en contra de los palestinos, a favor o en contra de Hamás; la cuestión es si dispensamos las vulneraciones de la legislación internacional, del Derecho internacional humanitario y de las Convenciones de Ginebra, sin importar quién las comete. Eso es a lo que debemos responder."@es21,21
". – Austatud juhataja! Goldstone’i aruandega püütakse täita sellele määratud ülesannet. Ülesanne on või oli järgmine: „uurida kõiki inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, mis võisid aset leida seoses 27. detsembrist 2008 kuni 18. jaanuarini 2009 Gaza sektoris toimunud sõjalise operatsiooniga, operatsiooni käigus ning enne ja pärast seda.” Ning just seda ongi Goldstone’i aruandega tehtud, kuigi see ei olnud üksnes härra Goldstone’i, vaid ka tema kahe naiskolleegi teene. Nad viisid läbi Gazas toimunu uurimise ja jõudsid järeldustele, mis on pehmelt öeldes murettekitavad. Järeldused on äärmiselt murettekitavad, sest nad leidsid enamikul põhjalikumalt analüüsitud juhtudel, et selle riigi jõud, mis väidab end olevat piirkonna ainuke demokraatlik riik, on tõepoolest pannud toime rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning Genfi konventsioonide rikkumisi. See teeb tõesti ülimalt rahutuks. Me ei tohi seda tähelepanuta jätta. Niisiis, kui meid kutsutakse üles võtma selle aruande suhtes seisukohta, ei ole küsimus selles, kas me oleme Iisraeli poolt või vastu, palestiinlaste poolt või vastu või Hamasi poolt või vastu. Küsimus on selles, kas me andestame rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise humanitaarõiguse ja Genfi konventsioonide rikkumised sõltumata sellest, kes need toime pani. Just sellele peame me vastama."@et5
"Arvoisa puhemies, Goldstonen raportissa pyritään toteuttamaan toimeksianto. Toimeksianto on – tai oli – seuraava: "tutkia kaikkia kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia, joihin on saatettu syyllistyä missä vaiheessa tahansa Gazassa 27. joulukuuta 2008–18. tammikuuta 2009 toteutettujen sotilasoperaatioiden yhteydessä, joko niitä ennen, niiden aikana tai niiden jälkeen." Goldstonen raportissa on tehty juuri näin, vaikka tuomari Goldstone ei laatinut raporttia yksin vaan kahden naispuolisen kollegansa kanssa. He tutkivat Gazan tapahtumia ja tekivät vähintäänkin järkyttäviä johtopäätöksiä. Johtopäätökset ovat äärimmäisen järkyttäviä, sillä useimmissa tutkimissaan tapauksissa he havaitsivat, että kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven yleissopimusten rikkomuksiin olivat syyllistyneet nimenomaan alueen ainoaksi demokraattiseksi valtioksi itseään kutsuvan valtion joukot. Tämä on todellakin hyvin huolestuttavaa. Emme saa antaa asian olla. Kun meitä siis pyydetään ottamaan raporttiin kantaa, kyse ei ole siitä, vastustammeko vai kannatammeko Israelia, palestiinalaisia tai Hamasia, vaan kyse on siitä, tuomitsemmeko kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven yleissopimusten rikkomukset riippumatta siitä, kuka niihin on syyllistynyt. Juuri tähän kysymykseen meidän on vastattava."@fi7
"Monsieur le Président, le rapport Goldstone tente de mener à bien la mission qu’on lui a attribuée. Cette mission est, ou était, la suivante: «Enquêter sur toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées dans le cadre des opérations menées à Gaza avant, pendant ou après la période allant du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009». Et c’est exactement ce que le rapport Goldstone a fait – bien qu’il ne s’agisse pas uniquement de M. Goldstone, mais également de ses deux collègues féminines. Ils ont enquêté sur les faits qui se sont produits à Gaza et en ont tiré des conclusions pour le moins inquiétantes. Elles sont même extrêmement dérangeantes, car dans la plupart des cas examinés, elles font état de violations du droit international et du droit humanitaire international et de violations des conventions de Genève commises par les forces d’un État clamant être le seul État démocratique de la région. Il y a de quoi être horrifié. Nous ne devons pas laisser passer cela. À partir de ce moment là, lorsque nous sommes appelés à prendre position sur ce rapport, la question n’est pas de déterminer si nous sommes pour ou contre Israël, pour ou contre les Palestiniens, pour ou contre le Hamas. La question est de savoir si nous tolérons les violations du droit international, du droit humanitaire international et des conventions de Genève, quel que soit leur auteur. Telle est la question à laquelle nous devons répondre."@fr8
". – Elnök úr! A Goldstone-jelentés, kapott megbízatásának próbál eleget tenni. Megbízatása a következő volt: „hogy kivizsgálja az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogszabályok és a nemzetközi humanitárius jog bármiféle megsértését, amit a Gázában 2008. december 27. és 2009. január 18. között lezajlott harcászati műveletek során, előtt vagy után bármikor esetleg elkövettek.” A Goldstone-jelentés pedig pontosan ezt tette – jóllehet a jelentést nemcsak Goldstone úr, de két hölgy kollégája is írta. Vizsgálatokat folytattak azzal kapcsolatban, hogy mi történt Gázában és enyhén szólva nyugtalanító következtetésekkel álltak elő. Rendkívül nyugtalanítóak, mivel a kivizsgált esetek többségében azt találták, hogy a nemzetközi jogsértéseket és nemzetközi humanitárius jogsértéseket, illetve a Genfi Egyezmények megszegését egy olyan állam erői követték el, amely a térség egyetlen demokratikus államának vallja magát. Ez pedig meglehetősen nyugtalanító. Ezt nem szabad elfogadnunk. Így tehát, amikor arra szólítanak fel minket, hogy foglaljunk állást a jelentéssel kapcsolatban, akkor nem az a kérdés, hogy Izrael, a palesztinok, illetve a Hamász ellen vagy mellett vagyunk-e, hanem az a kérdés, hogy elnézzük-e a nemzetközi jog, a nemzetközi humanitárius jog és a Genfi Egyezmények megszegését, függetlenül attól, hogy kinek a részéről történik ez. Erre kell választ adnunk."@hu11
"Signor Presidente, la relazione Goldstone cerca di adempiere il mandato che le è stato affidato e che consisteva nell’“indagare sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale perpetrate nel contesto delle operazioni militari condotte a Gaza prima, durante o dopo il periodo compreso tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009”. Proprio questo è stato l’obiettivo della relazione Goldstone, non solo del giudice Goldstone, ma anche dalle sue due colleghe. Hanno condotto indagini su quanto è avvenuto a Gaza e sono giunti a conclusioni molto preoccupanti, perché rivelano che in molti dei casi esaminati le violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario internazionale e della convenzione di Ginevra sono state perpetrate proprio dalle forze di uno Stato che si definisce l’unico Stato democratico nella regione. Questa situazione è molto allarmante. Non possiamo tollerarlo. Quando ci viene chiesto di prendere una posizione in merito alla relazione, la domanda non è quindi se siamo con o contro Israele, o la Palestina o Hamas; la domanda è se accettiamo le violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario internazionale e della convenzione di Ginevra, indipendentemente da chi le abbia commesse. A questo interrogativo dobbiamo dare una risposta."@it12
"Pone pirmininke, R. Goldstone‘o ataskaita bandoma išpildyti suteiktus įpareigojimus. Šie įpareigojimai yra, arba buvo, tokie: „Ištirti visus tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kurie galėjo būti padaryti bet kuriuo metu dėl karinių veiksmų, vykdytų Gazoje 2008 m. gruodžio 27 d. – 2009 m. sausio 18 d. laikotarpiu, įskaitant prieš šį laikotarpį, per jį ar po jo padarytus pažeidimus“. Būtent tai ir buvo padaryta R. Goldstone‘o ataskaitoje – nors šią ataskaitą rengė ne tik R. Goldstone, bet ir dvi jo kolegės moterys. Jie ištyrė Gazoje buvusius įvykius ir pateikė išvadas, kurios, švelniai tariant, kelia nerimą. Jos kelia ypač didelį nerimą todėl, kad išvadose nustatyta, jog daugeliu tirtų atvejų valstybės, kuri skelbiasi esanti vienintelė demokratiška valstybė regione, karinės pajėgos pažeidė tarptautinę teisę, tarptautinę humanitarinę teisę ir Ženevos konvencijas. Tai iš tiesų kelia didelį nerimą. Neturėtume leisti tam praeiti be pėdsakų. Taigi kai mūsų prašo pateikti poziciją dėl šios ataskaitos, reikia kelti klausimą ne ar esame už, ar prieš Izraelį, už ar prieš palestiniečius, už ar prieš „Hamas“; reikia kelti klausimą, ar ir toliau nepaisysime tarptautinės teisės, tarptautinės humanitarinės teisės ir Ženevos konvencijų pažeidimų, nesvarbu, kas juos padarė. Būtent į tokį klausimą privalome atsakyti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ziņojums cenšas attaisnot pilnvaras, kas tam tika piešķirtas. Šīs pilnvaras ir, vai arī bija, šādas: „Izmeklēt visus starptautisko cilvēktiesību aktu un starptautisko humanitāro tiesību aktu pārkāpumus, kas, iespējams, izdarīti militāro operāciju laikā Gazā no 2008. gada 27. decembra līdz 2009. gada 18. janvārim, vai arī pirms šiem notikumiem, to laikā vai pēc tiem.” Un tieši to arī izdarīja ziņojums — lai gan to neizdarīja kungs viens pats, tajā piedalījās arī divas kolēģes. Viņas veica izmeklēšanu par to, kas notika Gazā, un izdarīja secinājumus, kas ir, maigi izsakoties, satraucoši. Tie ir ārkārtīgi satraucoši, jo vairākumā gadījumu, kas tika izmeklēti, ir apstiprināts, ka patiešām ir notikuši starptautisko tiesību aktu un starptautisko humanitāro tiesību aktu pārkāpumi, kā arī Ženēvas Konvencijas pārkāpumi no tādas valsts puses, kas apgalvo, ka ir vienīga demokrātiskā valsts šajā reģionā. Tas patiešām ir ļoti satraucoši. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Tāpēc, kad mūs aicinās pieņemt nostāju par šo ziņojumu, jautājums nebūs par to, vai esam par vai pret Izraēlu, par vai pret Palestīnu, par vai pret jautājums būs par to, vai mēs varam piedot starptautisko tiesību aktu, starptautisko humanitāro tiesību aktu pārkāpumus un Ženēvas Konvencijas pārkāpumus, vienalga, kas tos izdarījis. Mums ir jāatbild uz šo jautājumu."@lv13
"Mr President, the Goldstone report tries to fulfil the mandate it was given. That mandate is, or was, the following: ‘To investigate all violations of international human rights law and international humanitarian law that might have been committed at any time in the context of the military operations that were conducted in Gaza during the period from 27 December 2008 and 18 January 2009, whether before, during or after.’ And that is exactly what the Goldstone report has done – although it was not just Mr Goldstone, it was also his two female colleagues. They conducted investigations on what happened in Gaza and came up with conclusions that are disturbing to say the least. They are extremely disturbing because they find in most of the instances they looked into that breaches of international law and international humanitarian law and breaches of the Geneva Conventions have indeed been committed by the forces of a state that claims to be the sole democratic state in the region. That is indeed very disquieting. We should not let it pass. So when we are called upon to take a position on this report, the question is not whether we are for or against Israel, for or against the Palestinians, for or against Hamas; the question is whether we condone breaches of international law, of international humanitarian law and of the Geneva Conventions, no matter by whom they were committed. That is what we need to answer."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met het rapport-Goldstone denkt de gelijknamige onderzoekscommissie aan het gegeven mandaat te voldoen. Dat mandaat luidt, of beter luidde, als volgt: “Onderzoek doen naar alle schendingen van internationale mensenrechtenwetgeving en internationaal humanitair recht die zijn begaan op enig moment in de context van de militaire operaties die in de periode van 27 december 2008 tot 18 januari 2009 in Gaza zijn gehouden, hetzij vóór, tijdens of na deze operaties”. En dat is ook precies wat de commissie Goldstone heeft gedaan – die natuurlijk niet alleen uit de heer Goldstone bestond, maar waarin ook twee vrouwelijke collega's zitting hadden. Zij deden onderzoek naar wat er in Gaza is gebeurd en kwamen met conclusies die op zijn zachtst gezegd verontrustend zijn. Ze zijn buitengewoon verontrustend omdat de onderzoekscommissie constateerde dat in de meeste gevallen waarnaar was gekeken, de strijdkrachten van een staat die zegt de enige democratische staat in de regio te zijn, zich inderdaad schuldig hadden gemaakt aan schendingen van internationaal recht en internationale mensenrechtenwetgeving, alsook van schendingen van de Verdragen van Genève. Dat is inderdaad zeer verontrustend. Dit mogen we niet aan ons voorbij laten gaan. Dus wanneer ons gevraagd wordt om ten aanzien van dit rapport een standpunt in te nemen, dan gaat het er niet om of we vóór of tegen Israël zijn, vóór of tegen de Palestijnen, vóór of tegen Hamas, maar of we schendingen van het internationaal recht, van de internationale mensenrechtenwetgeving en van de Verdragen van Genève door de vingers zien, ongeacht door wie die zijn begaan. Dat is de vraag die we moeten beantwoorden."@nl3
"Panie przewodniczący! Sprawozdanie Goldstone’a jest próbą wypełnienia mandatu, na podstawie którego zostało sporządzone. Mandat ten był następujący: „zbadanie wszystkich pogwałceń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, które mogły zostać popełnione w jakimkolwiek czasie w związku z operacjami wojskowymi prowadzonymi w Gazie w okresie od 27 grudnia 2008 r. do 18 stycznia 2009 r., czy to przed, podczas czy po zakończeniu tych operacji”. I cel ten osiągnięto w sprawozdaniu Goldstone’a – choć stało się to nie tylko za sprawą pana Goldstone’a, ale również jego dwóch koleżanek. Przeprowadzili oni dochodzenia w sprawie zdarzeń w Strefie Gazy i wyciągnęli wnioski, które są – mówiąc najoględniej – niepokojące. Są one niezwykle niepokojące, ponieważ wykazują w większości badanych przypadków, że naruszenia międzynarodowego prawa i międzynarodowego prawa humanitarnego, a także pogwałcenia konwencji genewskich zostały w istocie popełnione przez siły zbrojne kraju, który ma się za jedyne państwo demokratyczne w regionie. To rzeczywiście bardzo niepokojące. Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Gdy zatem wzywamy do przyjęcia stanowiska w sprawie tego sprawozdania, nie chodzi o to, czy jesteśmy za, czy przeciwko Izraelowi, Palestyńczykom czy Hamasowi; chodzi o to, czy potępiamy naruszenia międzynarodowych przepisów, międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji genewskich, niezależnie od tego, kto się ich dopuszcza. Na to właśnie musimy odpowiedzieć."@pl16
"Senhor Presidente, a Missão de inquérito das Nações Unidas procurou, através do relatório Goldstone, cumprir o mandato de que foi incumbida. Esse mandato é, ou foi, o seguinte: "Investigar todas as violações do direito internacional em matéria de direitos humanos e do direito internacional humanitário susceptíveis de terem sido perpetradas a qualquer momento no contexto das operações militares levadas a cabo em Gaza, antes, durante ou depois do período compreendido entre 27 de Dezembro de 2008 e 18 de Janeiro de 2009". Foi exactamente o que fez o relatório Goldstone – cuja autoria, a propósito, se deve não apenas ao Juiz Richard Goldstone mas também a duas suas colegas que integraram a Missão. Os três levaram a cabo investigações sobre o que se passou em Gaza e apresentaram conclusões, no mínimo, perturbadoras. São conclusões extremamente inquietantes pois o que se constatou, na maioria das situações investigadas, é que foram efectivamente perpetradas violações do direito internacional em matéria de direitos humanos, do direito humanitário internacional e das Convenções de Genebra pelas forças de um Estado que afirma ser o único Estado democrático na região. O caso é de facto muito preocupante. É uma situação que não podemos deixar passar. Assim, quando formos chamados a tomar uma posição sobre este relatório, a questão que se coloca não é a de saber se somos a favor ou contra Israel, ou a favor ou contra os Palestinianos, ou a favor ou contra o Hamas; a questão é saber até que ponto pactuamos com violações do direito internacional em matéria de direitos humanos, do direito humanitário internacional e das Convenções de Genebra, independentemente de quem as comete. É essa a resposta que somos chamados a dar."@pt17
"Domnule preşedinte, raportul Goldstone încearcă să îşi ducă la îndeplinire mandatul care i-a fost încredințat. Acest mandat este, sau era, următorul: „Să investigheze toate încălcările dreptului internaţional privind drepturile omului şi ale dreptului umanitar internaţional, încălcări care ar fi putut fi comise în orice moment în contextul operaţiunilor militare care au fost executate în Gaza în perioada 27 decembrie 2008 - 18 ianuarie 2009, fie înainte, în timpul sau după aceste operaţiuni”. Acesta este exact ceea ce a făcut raportul Goldstone – deşi nu numai dl Goldstone, ci şi cele două colege ale sale. Au făcut investigaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Gaza şi au tras concluzii care sunt cel puţin deranjante. Sunt extrem de deranjante, pentru că, în cele mai multe dintre cazurile pe care le-au investigat, au descoperit că încălcări ale dreptului internaţional şi ale dreptului umanitar internaţional, dar şi ale Convenţiilor de la Geneva, au fost într-adevăr comise de forţele unui stat care pretinde că este singurul stat democratic din regiune. Acest lucru este, într-adevăr, foarte alarmant. Nu trebuie să lăsăm acest lucru să treacă de la noi. Prin urmare, atunci când ni se cere să adoptăm o poziţie în acest raport, întrebarea este nu dacă suntem pro sau contra Israel, pro sau contra palestinienilor, pro sau contra Hamas; întrebarea este dacă putem ierta încălcările dreptului internaţional, ale dreptului umanitar internaţional şi ale Convenţiilor de la Geneva, indiferent de cine au fost comise acestea. Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Goldstoneova správa sa usiluje naplniť mandát, ktorý dostala. Jej mandát znie alebo znel nasledovne: „Vyšetriť všetky porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré mohli byť spáchané kedykoľvek v súvislosti s vojenskými operáciami odohrávajúcimi sa v Gaze v období od 27. decembra 2008 do 18. januára 2009, či už pred nimi, počas nich, alebo po nich.“ A presne to Goldstoneova správa vykonala – hoci na nej nepracoval len pán Goldstone, ale aj jeho dve kolegyne. Vyšetrili, čo sa stalo v Gaze, a dospeli k záverom, ktoré sú prinajmenšom znepokojujúce. Sú mimoriadne znepokojivé, pretože vo väčšine prípadov, ktoré skúmali, odhalili, že porušenia medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva a porušenia ženevských dohovorov skutočne spáchali jednotky štátu, ktorý o sebe tvrdí, že je jediným demokratickým štátom v regióne. Je to skutočne veľmi znepokojujúce. Nemali by sme to nechať len tak. Keď nás vyzývajú, aby sme k tejto správe zaujali stanovisko, otázkou nie je, či sme za alebo proti Izraelu, za alebo proti Palestínčanom, za alebo proti Hamasu; otázkou je, či tolerujeme porušovanie medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva a ženevských dohovorov, nech sa ho dopustil ktokoľvek. Na toto musíme odpovedať."@sk19
"Gospod predsednik, poročilo gospoda Goldstonea skuša izpolniti mandat, ki mu je bil zaupan. Ta mandat je oziroma je bil: „Preiskati vse kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah, do katerih bi lahko prišlo kadarkoli med vojaškimi operacijami v Gazi v obdobju od 27. decembra 2008 do 18. januarja 2009, pred, med ali po tem obdobju.“ In ravno temu je namenjeno poročilo gospoda Goldstonea, pri tem pa sta mu pomagali tudi njegovi kolegici. Izvedli so preiskave glede tega, kaj se je dogajalo v Gazi in pripravili zaključke, ki so milo rečeno zaskrbljujoči. So izjemno zaskrbljujoči, saj so v večini primerov, ki so jih preučili, ugotovili da so sile države, ki trdi, da je edina demokratična država v regiji, resnično kršile mednarodno pravo, mednarodno humanitarno pravo in Ženevske konvencije. To je resnično zelo zaskrbljujoče. Ne smemo dopustiti, da utone v pozabo. Ko nas torej pozivajo, da zavzamemo stališče glede poročila, se vprašanje ne glasi, ali smo za ali proti Izraelu, za ali proti Palestincem, za ali proti Hamasu; vprašanje se glasi ali obsojamo kršitve mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in Ženevskih konvencij, ne glede na to, kdo jih je zakrivil. Na to vprašanje moramo odgovoriti."@sl20
"Herr talman! Goldstonerapporten försöker motsvara det mandat som gavs, dvs. att ”utreda alla kränkningar av internationell rätt och internationell humanitär rätt som kan ha begåtts inom ramen för de militära operationer som genomfördes i Gaza under perioden 27 december 2008–18 januari 2009, vare sig dessa skedde före, under eller efter den perioden”. Och det är exakt vad man har gjort i rapporten – även om det inte bara var Richard Goldstone som utarbetade den, utan även hans två kvinnliga kolleger. De utredde händelserna i Gaza och kom fram till slutsatser som är minst sagt oroande. De är ytterst oroande eftersom man i de flesta undersökta fallen fann att överträdelser av internationell rätt och internationell humanitär rätt och av Genèvekonventionen verkligen har begåtts av militären i en stat som hävdar att den är den enda demokratiska staten i regionen. Detta är mycket oroande. Vi får inte tillåta detta. När vi uppmanas att inta en ståndpunkt om den här rapporten är frågan därför inte om vi är för eller emot Israel, för eller emot palestinierna, för eller emot Hamas. Frågan är om vi fördömer kränkningar av internationell rätt, internationell humanitär rätt och Genèvekonventionen, oavsett vem som har begått kränkningarna. Det är den frågan vi måste besvara."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Annemie Neyts-Uyttebroeck,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph