Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.13.3-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señor Presidente Van Rompuy, señor Presidente Barroso –que no está, pero, de todas maneras, me dirijo a él también–, la verdad es que ha sido muy grato verlos juntos y, en mi opinión, lo ha sido porque se ha visto que hay una aproximación, que hay un enfoque sobre cuáles deben ser, en los próximos diez años, los fundamentos de la estrategia común; y esto es realmente, a mi modo de ver, muy importante. Y lo que más me ha interesado de la propuesta que hemos conocido por escrito y de lo que han dicho ustedes es que los objetivos tienen que ser unos cuantos: sólo los prioritarios; que tienen que ser tangibles, que se tienen que poder medir y que se tienen que evaluar constantemente para ver si estamos progresando o no en esa dirección. A mí me parece que esto es fundamental y que es un cambio sustantivo respecto de la estrategia de Lisboa. Y voy a hacer hincapié en uno: el mercado interior. Hace más de veinte años que se concibió el mercado interior europeo. Veinte años después falta mucho recorrido para llegar a un mercado europeo verdaderamente interior en la mayoría de los sectores. En algunos casos, porque son muy nuevos, como el mercado digital, pero en otros encontramos tal fragmentación, tales barreras, que estamos privando a la economía europea del marco de escala que necesita para poder desarrollar realmente toda la competitividad que necesita y, con ella, el crecimiento y, con él, el empleo. Señor Van Rompuy, señor Barroso, hace falta mucho impulso político, el ya no puede ser un instrumento. Hace falta mucho liderazgo y ustedes tienen una gran responsabilidad. Desde luego, por mi parte, cuenten con todo el apoyo para que eso sea posible."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní přesedající, pane předsedo Van Rompuyi, pane předsedo Barroso – který není přítomen, ale kterého také oslovuji –, je pravda, že bylo skvělé vás vidět pohromadě, a podle mého mínění je tomu tak proto, že jsme viděli posun kupředu a zaměření na to, co by mělo tvořit základy společné strategie v dalších deseti letech, a to je z mého pohledu velmi důležité. V návrhu, který jsme dostali písemně a který jsme slyšeli, mne nejvíce zaujalo, že je třeba stanovit pouze několik cílů: pouze cíle s nejvyšší prioritou; že tyto cíle musí být reálné, měřitelné a pravidelně vyhodnocované, abychom viděli, zda v dané směru dosahujeme pokroku. Považuji to za zásadní a za podstatnou změnu oproti Lisabonské strategii. Chci zdůraznit jeden cíl: vnitřní trh. Evropský vnitřní trh byl vytvořen před více než 20 lety. O dvacet let později nás čeká ještě dlouhá cesta, než budeme mít ve většině sektorů skutečný vnitřní evropský trh. V některých případech tomu tak je, protože to jsou nová odvětví, jako například trh s digitálními technologiemi, ale v ostatních existuje takový stupeň fragmentace a takové bariéry, že evropské hospodářství připravujeme o rámec velkého rozsahu, který potřebuje pro skutečný rozvoj veškeré potřebné konkurenceschopnosti, která přináší růst i zaměstnanost. Pane Rompuyi, pane Barroso, potřebujeme velký politický podnět: „vše při starém“ již nemůže být dobrým nástrojem. Potřebujeme silné vedení a vy máte velkou odpovědnost. Samozřejmě máte moji plnou podporu, aby to bylo možné splnit."@cs1
"Fru formand, hr. Van Rompuy, hr. Barroso, der ikke er til stede, men som jeg også henvender mig til! Det må siges at have været godt at se jer samlet, og det er efter min mening, fordi vi har set, at vi er på vej fremad, og at der fokuseres på det, der burde være grundlaget for en fælles strategi i de kommende ti år, og det, synes jeg, er utrolig vigtigt. Det, der vakte min største interesse med hensyn til det forslag, vi har set på skrift, og det, som De har sagt, er at det kun er nødvendigt at fastlægge få mål, nemlig kun de højst prioriterede mål, som skal være håndgribelige og målbare, og de skal vurderes konstant, således at vi kan se, om vi gør fremskridt i den retning. Efter min mening er dette af afgørende betydning, og det er en væsentlig ændring i forhold til Lissabonstrategien. Jeg vil fremhæve et mål, nemlig det indre marked. Europas indre marked blev undfanget for mere end 20 år siden. I dag, 20 år senere, er der stadig en lang vej, før vi opnår et ægte indre marked inden for størstedelen af områderne. Dette skyldes i et vist omfang, at der er tale om meget nye sektorer, såsom det digitale marked, men i andre tilfælde er der tale om en sådan splittelse og hindringer i et sådant omfang, at vi berøver den europæiske økonomi den omfattende ramme, der er nødvendig for at kunne udvikle konkurrenceevnen i det omfang, det er nødvendigt i denne økonomi, og dermed fremme vækst, der igen vil fremme beskæftigelsen. Vi har brug for kraftige politiske impulser, for "plejer" er død, hr. Van Rompuy og hr. Barroso. Vi har brug for en stærk ledelse, og De har et stort ansvar. Jeg giver Dem naturligvis min fulde støtte til at gøre dette muligt."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Präsident Van Rompuy, Herr Präsident Barroso – der eigentlich nicht hier ist, aber an den ich mich auch wende – die Wahrheit ist, dass es sehr gut war Sie gemeinsam zu sehen. Meiner Ansicht nach liegt das darin begründet, dass wir gesehen haben, dass es eine Hinwendung zur und Fokussierung darauf gibt, was die Grundlagen der gemeinsamen Strategie der nächsten zehn Jahre bildet. Und das ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Was mich am meisten an dem Vorschlag, den wir schriftlich gesehen haben, interessierte und was Sie gesagt haben, ist, dass es nur einige Ziele geben muss: nur Ziele mit absoluter Priorität; dass sie greifbar sein müssen, dass wir imstande sein müssen, sie zu messen und dass sie permanent evaluierbar sein müssen, damit wir erkennen, ob wir in dieser Richtung Fortschritte machen oder nicht. Ich denke, dass dies grundlegend und eine wesentliche Änderung der Strategie von Lissabon ist. Ich möchte ein Ziel herausstellen: den Binnenmarkt. Der europäische Binnenmarkt wurde vor mehr als 20 Jahren konzipiert. Zwanzig Jahre später liegt ein langer Weg vor uns, bevor wir in der Mehrheit der Sektoren einen echten europäischen Binnenmarkt haben. In einigen Fällen liegt es daran, dass es sehr neue Sektoren wie den digitalen Markt gibt. In anderen Fällen jedoch gibt es eine derartig große Zersplitterung und derartige Barrieren, dass wir der europäischen Wirtschaft den groß angelegten Rahmen entziehen, den sie benötigt, um die erforderliche Wettbewerbsfähigkeit wirklich zu entwickeln. Eine Wettbewerbsfähigkeit, die zu Wachstum und wiederum zu Beschäftigung führen wird. Herr Van Rompuy, Herr Barroso, wir brauchen eine Menge politischer Impulse: „business as usual“ kann kein Instrument mehr sein. Wir brauchen viel Führung, und Sie haben eine große Verantwortung. Um dies zu ermöglichen, haben Sie natürlich meine volle Unterstützung."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Van Rompuy, Πρόεδρε Barroso –ο οποίος δεν είναι παρών, αλλά στον οποίο επίσης απευθύνομαι– η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλό που σας είδαμε μαζί και, κατά τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαπιστώσαμε πως υπάρχει μια κίνηση προς και μια επικέντρωση σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί τα θεμέλια της κοινής στρατηγικής τα προσεχή δέκα έτη και, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που μου προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την πρόταση που είδαμε γραπτώς και με αυτά που είπατε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μόνο λίγοι στόχοι, μόνον οι στόχοι ύψιστης προτεραιότητας, ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι απτοί, ότι πρέπει να μπορούμε να τους μετρήσουμε και ότι πρέπει να αξιολογούνται διαρκώς προκειμένου να βλέπουμε αν σημειώνουμε ή όχι πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδες και αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Θα επισημάνω έναν στόχο: την εσωτερική αγορά. Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά γεννήθηκε ως ιδέα πριν από 20 και πλέον χρόνια. Είκοσι χρόνια μετά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας μέχρι να αποκτήσουμε μια πραγματική εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά στην πλειονότητα των τομέων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τομείς είναι πολύ νέοι, όπως η ψηφιακή αγορά, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει τόσο μεγάλος βαθμός κατακερματισμού και τόσα εμπόδια που στερούν από την ευρωπαϊκή οικονομία το πλαίσιο μεγάλης κλίμακας που χρειάζεται για να μπορέσει πραγματικά να αναπτύξει όλες τις ανταγωνιστικότητες που χρειάζεται, οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη, η οποία, με τη σειρά της, θα φέρει απασχόληση. Κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, χρειαζόμαστε μεγάλη πολιτική ώθηση: το «συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται. Χρειαζόμαστε υψηλό βαθμό ηγεσίας και εσείς έχετε μεγάλη ευθύνη. Έχετε, ασφαλώς, την πλήρη υποστήριξή μου για να το καταστήσετε αυτό δυνατόν."@el10
"Madam President, President Van Rompuy, President Barroso – who is not here, but whom I am also addressing – the truth is that it has been very good to see you together and, in my opinion, this is because we have seen that there is a move towards and a focus on what should be the foundations of the common strategy in the next ten years and, in my view, this is extremely important. What most interested me about the proposal that we have seen in writing and what you have said is that there only need to be a few objectives: only the top-priority objectives; that they need to be tangible, that we need to be able to measure them and they need to be constantly evaluated in order to see whether or not we are making progress in that direction. I think this is fundamental, and it is a substantial change from the Lisbon Strategy. I am going to highlight one objective: the internal market. The European internal market was conceived more than 20 years ago. Twenty years later, there is a long way to go before we have a truly internal European market in the majority of sectors. In some cases, this is because they are very new sectors, such as the digital market, but in other cases, there is such a degree of fragmentation and such barriers that we are depriving the European economy of the large-scale framework that it needs in order to be able to really develop all the competitiveness that it needs, which will bring about growth, which, in turn, will bring about employment. Mr Van Rompuy, Mr Barroso, we need a great deal of political impetus: ‘business as usual’ can no longer be a tool. We need a great deal of leadership, and you have a big responsibility. You do, of course, have my full support for making this possible."@en4
"Lugupeetud juhataja, ülemkogu eesistuja Van Rompuy, president Barroso, kes ei ole küll siin, kuid kelle poole ma samuti pöördun. On tõsi, et teid on väga meeldiv koos näha. Minu arvates on selle põhjus suuna võtmine ja tähelepanu keskendamine sellele, mis peaks olema järgmise kümne aasta jooksul ühise strateegia alus. Leian, et see on väga oluline. Minu jaoks on selles ettepanekus, mida me oleme kirjalikuna näinud, ja ka teie sõnades kõige huvitavam see, et on vaja seada vaid üksikud eesmärgid. On vaja vaid tähtsamaid eesmärke, mis peavad olema käegakatsutavad. Peame olema võimelised neid mõõtma ja neid tuleb pidevalt hinnata, et näha, kas me teeme edusamme või mitte. Minu arvates on see kõige tähtsam ja suur muudatus Lissaboni strateegiaga võrreldes. Juhin tähelepanu ühele eesmärgile – see on siseturg. Euroopa siseturg kavandati rohkem kui 20 aastat tagasi. Kakskümmend aastat hiljem on meil veel pikk tee käia, et jõuda tõelise Euroopa siseturuni enamikus majandusvaldkondades. Mõnel juhul on see tingitud väga uutest sektoritest – nii on näiteks digitaalturuga –, kuid mõnel juhul on tegemist killustatuse ja tõketega. Me jätame Euroopa majanduse ilma ulatuslikust raamistikust, mida sellel on tarvis, et suuta välja arendada vajalik konkurentsivõime, mis toob kaasa majanduskasvu ja siis omakorda tööhõive. Eesistuja Van Rompuy, president Barroso, meil on vaja suurt poliitilist tõuget. Vanaviisi ei saa enam jätkata. Meil on vaja tugevat juhtimist ja teil on suur vastutus. Te võite eesmärkide täitmisel arvestada minu täieliku toetusega."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, joka ei ole läsnä tänään mutta jolle niin ikään osoitan puheeni, on ollut todella hienoa nähdä teidät yhdessä, ja tämä johtuu mielestäni siitä, että olemme havainneet kulkevamme kohti sitä ja keskittyvämme siihen, minkä pitäisi olla yhteisen strategiamme perusta kymmenen seuraavan vuoden aikana. Tämä on minusta äärimmäisen tärkeää. Saamassamme kirjallisessa esityksessä kiinnostavinta oli se, kun sanoitte, että tavoitteita tarvitaan vain muutamia. Näitä ovat ne ensisijaiset tavoitteet, joiden on oltava konkreettisia, mitattavissa ja jatkuvasti arvioitavissa olevia, jotta voisimme nähdä, etenemmekö tähän suuntaan. Tämä on minusta olennaisen tärkeää ja oleellinen muutos Lissabonin strategiaan verrattuna. Haluan ottaa esille yhden tavoitteen, nimittäin sisämarkkinat. EU:n sisämarkkinat luotiin yli 20 vuotta sitten. Vielä 20 vuoden jälkeenkin todellisiin EU:n sisämarkkinoihin on monilla aloilla vielä pitkä matka. Joissakin tapauksissa tämä johtuu näiden alojen, kuten digitaalisten markkinoiden, nuoruudesta, mutta on myös aloja, jotka ovat niin pirstoutuneet ja niin täynnä esteitä, että riistämme EU:n taloudelta ne laaja-alaiset puitteet, joita se tarvitsee voidakseen luoda kaiken tarvitsemansa kilpailukyvyn, joka toisi mukanaan talouskasvua, joka puolestaan loisi työpaikkoja. Arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa puheenjohtaja Barroso, tarvitsemme runsain mitoin poliittista vauhtia: "business as usual" -ajattelu ei enää toimi. Tarvitsemme runsain mitoin johtajuutta, jossa teillä on suuri vastuu. Tuen teitä luonnollisesti täysin tämän mahdollistamiseksi."@fi7
"( Madame la Présidente, Monsieur le Président Van Rompuy, Monsieur le Président Barroso - qui n'est plus là, mais auquel je m'adresse également - la vérité est que je me réjouis de vous avoir vus ensemble, et je pense que c'est parce que nous avons constaté une volonté d'avancer et une focalisation sur ce que devront être les fondations de la stratégie commune au cours des dix prochaines années, et selon moi c'est extrêmement important. Ce qui m’a le plus intéressée dans la proposition que nous avons vue par écrit et dans ce que vous nous avez dit, c’est que nous avons uniquement besoin d’un petit nombre d’objectifs: uniquement des objectifs prioritaires; ces objectifs doivent être tangibles, nous devons pouvoir les mesurer et ils doivent être évalués en permanence afin de voir si nous faisons ou non des progrès dans leur direction. Je pense que ceci est fondamental, et représente un changement important par rapport à la stratégie de Lisbonne. Je vais souligner un objectif en particulier: le marché intérieur. Le marché intérieur européen a été conçu il y a plus de vingt ans. Vingt ans plus tard, nous sommes encore loin de posséder un véritable marché intérieur européen dans la plupart des secteurs. Dans certains cas, cela s’explique par le fait qu'il s'agit de nouveaux secteurs, comme le marché numérique. Dans d'autres secteurs, il y a un tel degré de fragmentation et de telles barrières que nous privons l’économie européenne du grand cadre dont elle a besoin pour développer réellement toute la compétitivité dont elle a besoin, la compétitivité qui sera source de croissance et donc d’emplois. Monsieur Van Rompuy, Monsieur Barroso, nous avons besoin d’un grand élan politique: nous ne pouvons plus recourir au «comme d’habitude». Nous avons besoin d’une bonne dose de leadership, et vous avez une responsabilité importante. Vous avez évidemment tout mon soutien pour rendre cette approche possible."@fr8
". Elnök asszony, Van Rompuy elnök úr, Barroso elnök úr – aki nincs ugyan itt, ám hozzá is intézem a szavaimat, az az igazság, hogy nagy örömmel látom Önöket együtt, és véleményem szerint ennek az az oka, mert nyilvánvalóvá vált, hogy elmozdultunk és arra összpontosítunk, milyen alapokra helyezzük az elkövetkező tíz évre szóló közös stratégiát, ami meglátásom szerint mérhetetlenül fontos. Leginkább az érdekelt az írásbeli javaslatban és abban, amit Ön elmondott, hogy csupán néhány célkitűzésre van szükség: csak a legfontosabb célkitűzésekre; hogy ezeknek megfoghatóknak kell lenniük, hogy mérhetőnek kell lenniük és következetesen értékelnünk kell azokat annak érdekében, hogy megállapíthassuk, történik-e haladás az adott irányban. Úgy vélem, ez alapvető fontosságú, és lényegi változást jelent a lisszaboni stratégiához képest. Egy célkitűzést emelnék ki: a belső piacot. Az európai belső piac elképzelése több mint 20 évvel ezelőtt született meg. Húsz évvel később még mindig hosszú utat kell megtennünk, hogy a legtöbb ágazatban valódi belső európai piac jöhessen létre. Bizonyos esetekben ennek az az oka, hogy az ágazatok igen fiatalok, ilyen például a digitális piac, más esetekben azonban olyan mértékű töredezettség és olyan korlátozások figyelhetők meg, amelyek által megfosztjuk az európai gazdaságot attól az átfogó kerettől, amelyre a versenyképesség maximális szintjének tényleges eléréséhez szüksége lenne, amely aztán növekedéshez vezetne, és következésképpen foglalkoztatást teremtene. Van Rompuy úr, Barroso úr! Jelentős politikai lendületre van szükség: a „szokásos üzletmenet” a továbbiakban nem szolgálhat eszközként. Jelentős vezető szerepre van szükség, és nagy felelősség hárul Önökre. Természetesen mindennek megvalósításában maradéktalanul számíthatnak a támogatásomra."@hu11
"Signora Presidente, Presidente Van Rompuy, Presidente Barroso – che non è presente, ma cui mi rivolgo in ogni caso – in verità è stato molto bello vedervi insieme, poiché abbiamo rilevato un grande impegno al fine di gettare le fondamenta della strategia per i prossimi dieci anni, cosa che, a mio parere, è estremamente importante. L’aspetto che mi ha interessato maggiormente nella proposta scritta e nella presentazione è che gli obiettivi devono essere pochi: solo le priorità imprescindibili. Ma devono essere tangibili, devono essere misurabili e devono essere costantemente valutati per controllare se si stanno compiendo dei progressi in tale direzione. Questo è un elemento fondamentale e segna un cambiamento sostanziale rispetto alla strategia di Lisbona. Tengo a sottolineare un obiettivo in particolare: il mercato interno. Il mercato interno europeo è stato concepito oltre vent’anni fa. Dopo due decenni c’è ancora molto da fare per avere un mercato europeo veramente interno nella maggioranza dei settori. In taluni casi i settori sono molto nuovi, come il mercato digitale, ma in altri sussiste una frammentazione e delle barriere tali da privare l’economia europea dello spazio su larga scala di cui ha bisogno per poter davvero sviluppare la competitività necessaria, la quale a sua volta è portatrice di crescita e quindi di occupazione. Presidente Van Rompuy, Presidente Barroso, abbiamo bisogno di un grandissimo impeto politico. Le prassi di sempre non sono più adeguate. Occorre una grande leadership e voi avete una grande responsabilità. Ovviamente vi sostengo pienamente e spero riusciate nel vostro compito."@it12
"Ponia pirmininke, Pirmininke H. Van Rompuy, Pirmininke J. M. Barroso – nors jūsų čia ir nėra, bet į jus taip pat kreipiuosi – tikrai buvo labai gera matyti jus kartu ir, mano nuomone, taip yra todėl, kad pastebime judėjimą į priekį ir dėmesį sutelkiame į tai, kas turėtų būti bendros strategijos pagrindas per artimiausius dešimt metų. Mano manymu, tai ypač svarbu. Raštu pateiktame pasiūlyme ir jūsų kalboje mane labiausiai sudomino tai, kad turi būti nustatyti tik keli tikslai: tik pagrindiniai tikslai; kad jie turi būti konkretūs ir pamatuojami, ir kad jie turi būti nuolat vertinami, siekiant įsitikinti, ar darome pažangą reikiama linkme. Manau, kad tai – pagrindinis dalykas, ir tai galima laikyti esminiu pokyčiu, palyginti su Lisabonos strategija. Norėčiau pabrėžti vieną tikslą: vidaus rinka. Sukurti Europos vidaus rinką buvo užsibrėžta daugiau nei prieš 20 metų. Praėjus dvidešimčiai metų, laukia dar ilgas kelias, kurį teks nueiti, kad turėtume tikrą Europos vidaus rinką daugelyje sektorių. Kai kuriais atvejais taip yra todėl, kad atsirado visiškai naujų sektorių, pvz., skaitmeninė rinka, tačiau kitais atvejais rinkos susiskaidymas toks didelis ir susiduriama su tokiomis kliūtimis, kad Europos ekonomika praranda tvirtą pagrindą, kurio jai taip reikia tam, kad ji galėtų iš tikrųjų skatinti visą reikiamą konkurencingumą, kuris suteiktų augimą, o šis, savo ruožtu, skatintų užimtumą. H. Van Rompuy, J.  M. Barroso, reikia didžiulio politinio postūmio: „įprasta veikla“ negali daugiau būti priemone. Mums reikia tvirto vadovavimo, ir jums tenka didžiulė atsakomybė. Be abejo, visiškai jus palaikysiu, kad tai taptų įmanoma."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, priekšsēdētāj priekšsēdētāj kurš vairs te neatrodas, bet kuru es arī uzrunāju! Patiešām bija ļoti labi redzēt jūs visus kopā un, manuprāt, tāpēc, ka mēs esam bijuši liecinieki, ka notiek virzība un pievēršanās tam, kam jāveido kopējās stratēģijas pamati nākamajos desmit gados, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Priekšlikumā, kuru mēs esam redzējuši rakstiski, un visā, ko jūs esat teikuši, mani visvairāk interesēja tas, ka ir vajadzīgi tikai daži mērķi — tikai visaugstākās prioritātes mērķi — un ka tiem ir jābūt taustāmiem, ka mums jābūt spējīgiem tos izmērīt un tie ir pastāvīgi jāvērtē, lai redzētu, vai mēs panākam vai nepanākam progresu šajā virzienā. Es domāju, ka tas ir pamatā, un tā ir būtiska pārmaiņa salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju. Es gatavojos pievērsties vienam mērķim: iekšējam tirgum. Eiropas iekšējais tirgus tika iecerēts pirms vairāk nekā 20 gadiem. Pēc divdesmit gadiem mums vēl ir garš ceļš priekšā, pirms patiešām panāksim Eiropas iekšējo tirgu lielākajā daļā nozaru. Dažos gadījumos iemesls ir tas, ka nozares ir ļoti jaunas, piemēram, digitālais tirgus, bet citos gadījumos ir tāda fragmentācijas pakāpe un tādi šķēršļi, ka mēs liedzam Eiropas ekonomikai liela mēroga pamatnostādnes, kas tai ir vajadzīgas, lai varētu reāli attīstīt visu nepieciešamo konkurētspēju, kura nodrošinās izaugsmi, kas, savukārt, nodrošinās nodarbinātību. kungs kungs, mums vajadzīgs ļoti liels politisks impulss: „uzņēmējdarbība kā parasti” vairs nevar būt rīks. Mums ir vajadzīga ļoti liela vadība, un jums ir liela atbildība. Es, protams, pilnīgi jūs atbalstu, lai tas būtu iespējams."@lv13
"Señora Presidenta, señor Presidente Van Rompuy, señor Presidente Barroso –que no está, pero, de todas maneras, me dirijo a él también–, la verdad es que ha sido muy grato verlos juntos y, en mi opinión, lo ha sido porque se ha visto que hay una aproximación, que hay un enfoque sobre cuáles deben ser, en los próximos diez años, los fundamentos de la estrategia común; y esto es realmente, a mi modo de ver, muy importante. Y lo que más me ha interesado de la propuesta que hemos conocido por escrito y de lo que han dicho ustedes es que los objetivos tienen que ser unos cuantos: sólo los prioritarios; que tienen que ser tangibles, que se tienen que poder medir y que se tienen que evaluar constantemente para ver si estamos progresando o no en esa dirección. A mí me parece que esto es fundamental y que es un cambio sustantivo respecto de la estrategia de Lisboa. Y voy a hacer hincapié en uno: el mercado interior. Hace más de veinte años que se concibió el mercado interior europeo. Veinte años después falta mucho recorrido para llegar a un mercado europeo verdaderamente interior en la mayoría de los sectores. En algunos casos, porque son muy nuevos, como el mercado digital, pero en otros encontramos tal fragmentación, tales barreras, que estamos privando a la economía europea del marco de escala que necesita para poder desarrollar realmente toda la competitividad que necesita y, con ella, el crecimiento y, con él, el empleo. Señor Van Rompuy, señor Barroso, hace falta mucho impulso político, el ya no puede ser un instrumento. Hace falta mucho liderazgo y ustedes tienen una gran responsabilidad. Desde luego, por mi parte, cuenten con todo el apoyo para que eso sea posible."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, voorzitter Van Rompuy, voorzitter Barroso – die er niet is maar tot wie ik me wel richt – de waarheid is dat het heel verheugend was om u samen te zien, en wel omdat er volgens mij sprake was van een toenadering. De aandacht is nu toegespitst op de vraag wat in de komende tien jaar de fundamenten moeten zijn van de gemeenschappelijke strategie. Dat is naar mijn mening werkelijk van groot belang. Wat mij het meest geïnteresseerd heeft in het op schrift gekregen voorstel en in wat u gezegd heeft, is dat er slechts een beperkt aantal doelstellingen dient te zijn, namelijk alleen de meest urgente doelstellingen, dat deze doelstellingen tastbaar moeten zijn, dat ze meetbaar moeten zijn en dat ze voortdurend geëvalueerd moeten worden om te zien of we wel of niet in die richting vooruitgaan. Ik ben van mening dat dit fundamenteel is en dat dit een substantiële verandering is ten opzichte van de Lissabonstrategie. Op één doelstelling wil ik de aandacht vestigen, namelijk die van de interne markt. Het is meer dan twintig jaar geleden dat het idee van een interne Europese markt geformuleerd werd. Twintig jaar later moet er in de meeste sectoren nog veel gebeuren om werkelijk te kunnen spreken van een interne Europese markt. In sommige gevallen komt dat doordat bepaalde markten heel nieuw zijn, zoals de digitale markt, maar in de overige sectoren treffen we een dusdanige versplintering aan, en dusdanige belemmeringen, dat het noodzakelijke grootschalige kader ontbreekt dat de Europese economie nodig heeft om ook werkelijk het volle concurrentievermogen te kunnen ontwikkelen. En daarmee ontnemen wij haar ook de mogelijkheid tot groei, en daarmee ook de groei van de werkgelegenheid. Mijnheer van Rompuy, mijnheer Barroso, er zijn veel politieke impulsen nodig, het volstaat niet meer als instrument. Er is veel leiderschap nodig en u heeft beide een grote verantwoordelijkheid. Daarom kunt u op mijn volledige steun rekenen om dit mogelijk te maken."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Van Rompuy, panie przewodniczący Barroso! Ten ostatni jest tu nieobecny, ale zwracam się również do niego. Naprawdę dobrze było zobaczyć państwa wszystkich razem, dlatego że – moim zdaniem – dzięki temu dostrzegliśmy krok naprzód i skoncentrowanie się na tym, co powinno stanowić podstawy wspólnej strategii na najbliższe dziesięć lat. Jest to dla mnie niezwykle ważne. Najbardziej w przedstawionym nam na piśmie wniosku i w państwa wypowiedziach zainteresowało mnie to, że należy przyjąć zaledwie kilka celów: jedynie celów o najwyższym priorytecie, które będą wyraźne, mierzalne i nieustannie poddawane ocenie, by możliwe było sprawdzenie, czy robimy postępy w dobrym kierunku. Uważam, że takie działanie ma podstawowe znaczenie i stanowi istotną zmianę w stosunku do strategii lizbońskiej. Podkreślę tu jeden z celów: rynek wewnętrzny. Europejski rynek wewnętrzny został zapoczątkowany ponad 20 lat temu. Po upływie dwudziestu lat wciąż mamy wiele do zrobienia na drodze do prawdziwie wewnętrznego rynku europejskiego w większości sektorów. W niektórych przypadkach dzieje się tak dlatego, że są to sektory nowe, takie jak rynek cyfrowy, ale w pozostałych przyczyną jest tak wysoki poziom defragmentacji i tak duża liczba barier, że pozbawiamy europejską gospodarkę ram potrzebnych jej do zapewnienia sobie niezbędnej konkurencyjności, która przyczyni się do wzrostu, co z kolei zwiększy zatrudnienie. Panie Van Rompuy, panie Barroso! Potrzebujemy istotnego politycznego bodźca, narzędziem nie może być już dłużej „utrzymywanie stanu obecnego”. Potrzebujemy silnego przywództwa i to na panach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Oczywiście mają panowie moje pełne wsparcie w tych działaniach."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente Van Rompuy, Senhor Presidente Barroso – que não está presente, mas a quem me dirijo também –, a verdade é que foi muito bom vê-los juntos, e sou de opinião que isso se ao facto de termos visto que há uma aproximação e um enfoque sobre aqueles que devem ser os fundamentos de estratégia comum nos próximos dez anos, e isso, a meu ver, é extremamente importante. Aquilo que mais me interessou na proposta que conhecemos por escrito e através do discurso de V. Exa. foi que só são necessários alguns objectivos: apenas os altamente prioritários; que eles têm de ser tangíveis, que temos de poder medi-los e que eles têm de ser constantemente avaliados para ver se estamos ou não a avançar nessa direcção. Penso que isto é fundamental e que representa uma mudança substancial face à Estratégia de Lisboa. Passo a destacar um desses objectivos: o mercado interno. O mercado interno europeu foi concebido há mais de vinte anos. Passados vinte anos, temos ainda um longo caminho a percorrer para chegarmos a um mercado europeu verdadeiramente interno na maioria dos sectores. Em alguns casos, porque são sectores muito novos, como é caso do mercado digital, mas, noutros casos, a fragmentação e as barreiras que encontramos estão a privar a economia europeia do quadro de escala que ela necessita para poder desenvolver realmente toda competitividade de que precisa, uma competitividade que gerará crescimento, que, por seu turno, gerará emprego. Senhor Presidente Van Rompuy, Senhor Presidente Barroso, nós precisamos de um forte impulso político: o chamado "business as usual" já não pode ser um instrumento. Nós precisamos de muita liderança e os senhores têm uma grande responsabilidade. É evidente que podem contar com todo o meu apoio para que isso seja possível."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule preşedinte Van Rompuy, domnule preşedinte Barroso, care nu se află aici, însă căruia mă adresez deopotrivă, adevărul este că a fost foarte bine să vă văd împreună şi, după părerea mea, acest lucru se datorează faptului că am văzut că există o mişcare şi o concentrare asupra a ceea ce ar trebui să fie fundaţia strategiei comune în următorii zece ani şi, după părerea mea, acest lucru este extrem de important. Ce m-a interesat cel mai mult referitor la propunerea pe care am văzut-o în scris şi din ceea ce aţi spus este că trebuie să existe numai câteva obiective: numai obiectivele de maximă prioritate; că ele trebuie să fie tangibile, că trebuie să le putem măsura şi că trebuie să fie evaluate constant pentru a vedea dacă înregistrăm sau nu progrese în direcţia respectivă. Consider că acest lucru este fundamental şi că este o schimbare substanţială faţă de Strategia de la Lisabona. Voi evidenţia un obiectiv: piaţa internă. Piaţa internă europeană a fost concepută în urmă cu peste 20 de ani. După douăzeci de ani, mai avem mult până să avem o adevărată piaţă internă europeană în majoritatea sectoarelor. În unele cazuri, din cauză că este vorba despre sectoare foarte noi, ca de exemplu piaţa digitală, însă, în alte cazuri, există un asemenea grad de fragmentare şi atâtea bariere încât privăm economia europeană de cadrul amplu de care are nevoie pentru a putea să dezvolte cu adevărat întreaga competitivitate de care are nevoie, care va aduce creştere, care, la rândul ei, va cauza şomaj. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, avem nevoie de un puternic impuls politic: „business as usual” nu mai poate fi un instrument. Avem nevoie de o bună capacitate de gestionare, iar dvs. aveţi o mare responsabilitate. Aveţi, bineînţeles, întregul meu sprijin pentru a face ca acest lucru să fie posibil."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán predseda Van Rompuy, pán predseda Barroso, ktorý nie je prítomný, ale na ktorého sa tiež obraciam, je pravda, že bolo veľmi príjemné vidieť vás spolu, a podľa môjho názoru je to preto, lebo sme boli svedkami posunu smerom k tomu a dôrazu na to, čo by malo tvoriť základy spoločnej stratégie v nasledujúcich desiatich rokoch. Považujem to za mimoriadne dôležité. Na návrhu, ktorý bol predložený v písomnej podobe, a vo vašich vyjadreniach ma najviac zaujalo to, že je potrebné splniť iba niekoľko cieľov s najvyššou prioritou. Je potrebné, aby boli dosiahnuteľné, aby sme ich mohli zmerať a aby boli neustále vyhodnocované s cieľom zistiť, či v tomto smere dosahujeme alebo nedosahujeme pokrok. Myslím, že to je najdôležitejšie, a je to zásadná zmena v porovnaní s lisabonskou stratégiou. Zdôrazním jeden cieľ: vnútorný trh. Európsky vnútorný trh bol vytvorený pred viac ako dvadsiatimi rokmi. O dvadsať rokov neskôr musíme stále vynakladať veľké úsilie, aby sme vytvorili skutočný európsky vnútorný trh vo väčšine odvetví. V niektorých prípadoch je to preto, lebo ide o veľmi nové odvetvia, ako napríklad digitálny trh, ale v iných prípadoch ide o taký stupeň rozdrobenia a také prekážky, že európske hospodárstvo pripravujeme o rozsiahly rámec, ktorý potrebuje, aby mohlo naozaj rozvinúť celú konkurencieschopnosť, ktorú potrebuje a ktorá bude viesť k rastu, ktorý, naopak, prinesie zamestnanosť. Pán Van Rompuy, pán Barroso, potrebujeme veľký politický podnet. Heslo „všetko bude ako predtým“ už nemôže byť nástrojom. Potrebujeme dôsledné vedenie a vy máte veľkú zodpovednosť. Máte, samozrejme, moju plnú podporu, aby ste to umožnili."@sk19
"Gospa predsednica, predsednik Van Rompuy, predsednik Barroso –, ki ga ni tu, a ga tudi nagovarjam – resnica je, da vas je bilo zelo dobro videti skupaj in po mojem mnenju je tako zato, ker smo videli, da se stvari pomikajo proti, kar bi morali biti temelji skupne strategije v naslednjih desetih letih in da so osredotočene na to, in po mojem mnenju je to izredno pomembno. Kar me je najbolj zanimalo glede predloga, ki smo ga videli v pisni obliki, in glede tega, kar ste povedali, je, da potrebujemo le nekaj ciljev: le cilje, ki so najbolj prednostni; da morajo biti otipljivi, da jih moramo biti sposobni izmeriti in da jih je treba neprestano ocenjevati, da bomo lahko videli, če v tej smeri napredujemo. Mislim, da je to temeljnega pomena in da je to znatna sprememba v primerjavi z lizbonsko strategijo. Izpostavila bom en cilj: notranji trg. Evropski notranji trg je nastal pred več kot 20 leti. Dvajset let pozneje je pred nami še dolga pot, preden bomo imeli resnično notranji evropski trg v večini sektorjev. V nekaterih primerih je tako, ker so to zelo novi sektorji, kot je digitalni trg, a v drugih primerih obstaja takšna stopnja razdrobljenosti in takšne ovire, da je evropsko gospodarstvo prikrajšano okvira na visoki ravni, ki ga potrebuje, da lahko resnično razvije vso konkurenčnost, ki jo potrebuje in bo prinesla rast, ki pa bo v zameno prinesla zaposlitve. Gospod Van Rompuy, gospod Barroso, potrebujemo zelo veliko političnega zagona: „običajno poslovanje“ ne more biti več orodje. Potrebujemo ogromno vodstva in imate veliko odgovornost. Seveda imate mojo popolno podporo, da to omogočite."@sl20
"Fru talman, ordförande Van Rompuy, ordförande Barroso – som inte är närvarande men som jag också riktar mig till! Sanningen är den att det är väldigt trevligt att se er tillsammans, och anledningen är – enligt min uppfattning – att vi har sett ett steg tas i riktning mot, och att fokus har lagts på, vad som borde vara grunderna för den gemensamma strategin under de närmaste 10 åren, och det är enligt min uppfattning oerhört viktigt. Det som intresserade mig mest med det förslag som vi sett i skrift och det som ni har sagt är att det bara behövs några få målsättningar: bara de topprioriterade målsättningarna. Att de måste vara reella, att vi måste kunna mäta dem och att de ständigt måste utvärderas så att det framgår huruvida vi gör några framsteg. Jag anser att detta är av avgörande betydelse, och det är en betydande förändring jämfört med Lissabonstrategin. Jag ska belysa en målsättning: den inre marknaden. Den europeiska inre marknaden utformades för över 20 år sedan. 20 år senare återstår det mycket att göra innan vi har en sann inre europeisk marknad inom majoriteten av sektorer. Detta beror i vissa fall på att sektorerna är mycket nya, t.ex. den digitala marknaden, men i andra fall förekommer en sådan hög grad av splittring och sådana hinder att vi berövar den europeiska ekonomin den storskaliga ram som den behöver för att verkligen kunna utveckla all den konkurrenskraft som den behöver och som kommer att medföra tillväxt, som i sin tur kommer att medföra sysselsättning. Vi är i behov av en mycket stark politisk drivkraft: de vanliga rutinerna är inte längre ett användbart redskap. Vi behöver ett starkt ledarskap, och ni har ett stort ansvar. Ni har naturligtvis mitt fulla stöd när det gäller att möjliggöra detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph