Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.13.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich hoffe, dass die britische Kinderstube gut genug ist, um jetzt auch wieder ein bisschen zuzuhören. Meine Rede sollte eigentlich mit EU 2020 beginnen, aber jetzt fange ich doch mit Griechenland an, auch wegen der Einmischung von der rechten Seite des Hauses. Ich glaube, dass das, was in der Auseinandersetzung um die Situation in Griechenland und die Perspektiven für Griechenland am wenigsten hilft, eine anti-griechische, nationalistische oder anti-europäische Attitüde ist. Meiner Meinung nach werden in Griechenland jetzt Fehler deutlich – in der Krise kommt oft mehr zutage als in guten Zeiten –, die seit langer Zeit gemacht werden. Ich möchte eine Frage von Herrn Verhofstadt verstärken: Wenn wir nicht wollen, dass es zu einer anti-europäischen Entwicklung kommt, dann müssen wir auch darüber reden, wo in Brüssel die Verantwortlichkeit dafür liegt, dass über so viele Jahre – wahrscheinlich schon während der gesamten Vorbereitungszeit der Währungsunion – die Dinge in Griechenland versteckt werden konnten. Ich glaube, Herr Barroso, Sie haben an dieser Stelle eine entscheidende Verantwortung. Sie müssen genau das auch aufdecken, denn bisher ahnen und sehen wir nur die Spitze des Eisbergs der Verantwortlichkeiten, aber nicht das System der Unverantwortlichkeit darunter. Zweitens: Auch in Griechenland muss sich vieles ändern. Das ist eigentlich eher eine freundschaftliche Auseinandersetzung, die innerhalb der Eurozone mit den Griechen geführt werden muss. Wenn diese Hilfe notwendig wird – was ich auf uns zukommen sehe –, wenn europäische Solidarität wieder zum Tragen kommen muss – und das möchte ich an dieser Stelle auf keinen Fall ausschließen –, dann müssen die Griechen wirklich etwas verändern. Da ist dieser überbordende öffentliche Sektor. Wenn ich den Griechen, mit denen ich geredet habe, glauben soll, dann arbeiten 25 % der griechischen Beschäftigten im öffentlichen Sektor, und der ist nicht einmal gut. Da sind wirklich Reformen nötig. Man muss aber nicht nur auf der Ausgabenseite etwas ändern, denn auf der Einnahmenseite ist ja offensichtlich völlig der Wurm drin. Ich finde, dass Herr Papandreou mit seiner Idee, die Steuererklärungen von denen zu veröffentlichen, die in Griechenland richtig gut verdienen, gar nicht falsch liegt. Man muss nicht CDs in der Schweiz einkaufen, man kann das Ganze auch anders machen. Das wird dann sehr schnell ein Licht darauf werfen, dass auch in Griechenland die Einnahmenseite erheblich verbessert werden kann, wenn endlich die Steuerflucht vermieden wird und Menschen, die in Griechenland in Saus und Braus leben, anständig Steuern zahlen. Mein Kollege Sven Giegold wird später wahrscheinlich mehr zu den Eurobonds sagen. Ich möchte zu der EU-2020-Strategie einen Satz sagen: Herr Barroso, Sie sind in keiner Weise auf die Misserfolge der Lissabon-Strategie eingegangen. Ich glaube, die fehlende Evaluierung der Lissabon-Strategie ist ein ganz schlechtes Vorzeichen für den Erfolg oder möglichen Erfolg der neuen Strategie. Sie ist ja im Prinzip als integrierte Strategie nicht schlecht, aber ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, doufám, že britská mateřská školka bude chvíli hodná a bude poslouchat. Měla jsem v úmyslu začít svůj projev strategií EU 2020, ale nyní začnu mluvit o Řecku, zejména s ohledem na intervence ze strany pravicové části Parlamentu. Domnívám se, že to, co je v této rozpravě o situaci v Řecku a o jeho vyhlídkách nejméně užitečné, to jsou protiřecké, nacionalistické a antievropské postoje. Podle mého mínění se chyby, které se dlouhou dělaly, nyní ukázaly v Řecku – často se mnohé věci dostanou na světlo spíše v době krize než v dobrých časech. Chtěla bych se zastavit u otázky, kterou vznesl pan Verhofstadt. Pokud nechceme připustit antievropský vývoj, je třeba diskutovat o tom, kdo v Bruselu je odpovědný za to, že se dovolilo, aby tyto věci zůstaly v Řecku po tolik let skryté – pravděpodobně během celého přípravného období měnové unie. Pane Barroso, domnívám se, že v tomto ohledu nesete rozhodující díl odpovědnosti. Toto je něco, co je zvláště třeba odhalit, protože až dosud jsme viděli, co se týká odpovědnosti, pouze špičku ledovce a neviděli jsme systém neodpovědnosti, který se pod ní skrývá. Zadruhé, mnohé je třeba změnit také v Řecku. Potřebujeme o tom vést – pokud možno v přátelském duchu – debatu s Řeckem v rámci eurozóny. Pokud je nezbytná pomoc – což myslím bude – a pokud je třeba znovu uplatnit solidaritu Evropy – a v této věci bych ji nechtěla v žádném případě vylučovat –, potom v Řecku musí dojít k určitým skutečným změnám. Řecko má například nepřiměřeně velký veřejný sektor. Pokud mám věřit Řekům, se kterými jsem hovořila, 25 % řeckých pracovníků je zaměstnáno ve veřejném sektoru a tento sektor dokonce ani není v dobrém stavu. Rozhodně potřebuje reformu. Ovšem změny, které je třeba udělat, se netýkají pouze výdajů, protože se zřejmě něco velmi špatného děje také na straně příjmů. Myslím, že pan Papandreou má dobrý nápad, když má v úmyslu zveřejnit daňová přiznání nejvíce vydělávajících osob v Řecku. Není nutné kupovat CD ze Švýcarska, existuje jiný způsob, jak v této věci postupovat. Tak se velmi rychle osvětlí, že také v Řecku se mohou výrazně vylepšit příjmy, pokud se konečně zabrání daňovým únikům a lidé v Řecku, kteří žijí v přepychu, budou platit daně jako slušní občané. Můj kolega, pan Giegold, bude později pravděpodobně více hovořit o eurobondech. Chtěla bych jen říci jednu větu ke strategii EU 2020. Pane Barroso, vůbec jste se nezmínil o selhání lisabonské strategie. Věřím, že i když nebyla vyhodnocena lisabonská strategie, není to předzvěstí neúspěchu nebo možného neúspěchu nové strategie. Jako ucelená strategie to v principu není špatná strategie, ale ..."@cs1
"Hr. formand! Jeg håber, at den britiske børnehave vil være høflig nok til at lytte et øjeblik. Jeg ville egentlig have indledt mit indlæg med EU's 2020-strategi, men nu vælger jeg i stedet at tage udgangspunkt i Grækenlands situation, navnlig i lyset af indlægget fra Parlamentets højrefløj. Efter min mening er det, der er til mindst hjælp i tvisten om situationen i og fremtiden for Grækenland, en antigræsk, nationalistisk eller antieuropæisk holdning. Som jeg ser det, bliver fejl, som er blevet begået over lang tid, nu afsløret i Grækenland, og der sker ofte det, at mere kommer for en dag i krisetider end i fremgangstider. Jeg vil gerne fortsætte, hvor Guy Verhofstadt slap. Hvis vi ikke ønsker en antieuropæisk udvikling, bliver vi nødt til at drøfte, hvem der her i EU's hovedkvarter er ansvarlig for, at disse ting kunne skjules i Grækenland gennem så mange år, og muligvis sågar i hele den forberedelsesperiode, der gik forud for den monetære union. Jeg mener, at De bærer en meget stor del af ansvaret i denne forbindelse, hr. Barroso. Dette er noget, som De bliver nødt til at afsløre, for på nuværende tidspunkt har vi kun set toppen af isbjerget med hensyn til ansvar, men vi har ikke set den struktur, som er baseret på uansvarlighed, der gemmer sig nedenunder. For det andet er der også meget, der skal ændres i Grækenland. Vi bliver nødt til at tage en, helst venskabelig, drøftelse med Grækenland om dette inden for euroområdets rammer. Hvis denne hjælp er nødvendig, og det tror jeg, at den bliver, og hvis det er nødvendigt at aktivere den europæiske solidaritet endnu engang, og det vil jeg ikke på nogen måde udelukke på nuværende tidspunkt, skal Grækenland gennemføre nogle mærkbare forandringer. Et eksempel er den alt for store offentlige sektor. Hvis jeg skal tro de grækere, som jeg har talt med, er 25 % af de græske arbejdstagere offentligt ansatte, og det er ikke engang en god offentlig sektor. Det er så afgjort nødvendigt med en reform af den. Det er imidlertid ikke kun på udgiftssiden, ændringerne skal foretages, da der tydeligvis også er noget helt galt på indtægtssiden. Jeg tror, at Papandreou er på rette spor med sin hensigt om at offentliggøre de højestlønnedes selvangivelser i Grækenland. Det er ikke nødvendigt at købe cd'er fra Schweiz. Man kan gøre tingene på en helt anden måde. Dette vil meget hurtigt kaste lys over det forhold, at indtægterne, også i Grækenland, kan øges betragteligt, hvis skatteunddragelse i sidste ende forebygges, og hvis de personer i Grækenland, der lever i sus og dus, betaler deres skat som almindelige hæderlige borgere. Min kollega, Sven Giegold, vil sandsynligvis komme nærmere ind på eurobonds senere. Jeg ønsker lige at kommentere EU's 2020-strategi med en enkelt sætning. Hr. Barroso nævnte ikke Lissabonstrategiens fiaskoer med et eneste ord. Efter min mening lover den manglende evaluering af Lissabonstrategien overhovedet ikke godt for den nye strategis succes eller mulige succes. Strategien er i princippet ikke dårlig som en integreret strategi, men ..."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι το βρετανικό νηπιαγωγείο θα δείξει την ευγένεια να ακούσει για ένα λεπτό. Σκόπευα να ξεκινήσω την ομιλία μου με τη στρατηγική ΕΕ 2020, αλλά τώρα θα ξεκινήσω μιλώντας για το θέμα της Ελλάδας, ειδικά υπό το πρίσμα της παρέμβασης από τη δεξιά πτέρυγα αυτού του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι το λιγότερο χρήσιμο στη συζήτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα, και τις προοπτικές για την Ελλάδα, είναι μια ανθελληνική, εθνικιστική ή αντιευρωπαϊκή στάση. Κατά τη γνώμη μου, αποκαλύπτονται τώρα στην Ελλάδα λάθη που διαπράττονταν εδώ και πολύ καιρό – συχνά, έρχονται στο φως περισσότερα σε μια περίοδο κρίσης παρά σε καλές εποχές. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα που έθεσε ο κ. Verhofstadt. Αν δεν θέλουμε αντιευρωπαϊκές εξελίξεις, πρέπει να συζητήσουμε ποιος στις Βρυξέλλες ήταν εκείνος που επέτρεπε να συγκαλύπτονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα για τόσα πολλά χρόνια – ίσως ακόμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου για τη νομισματική ένωση. Κύριε Barroso, πιστεύω ότι έχετε σημαντικό μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό το θέμα. Αυτό, ειδικά, είναι κάτι που πρέπει να αποκαλύψετε, διότι, μέχρι τώρα, έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά την ευθύνη και δεν έχουμε δει το σύστημα ανευθυνότητας που κρύβεται από κάτω. Δεύτερον, πολλά πρέπει να αλλάξουν και στην Ελλάδα. Πρέπει να διεξαγάγουμε μια –κατά προτίμηση φιλική– συζήτηση με την Ελλάδα σχετικά με αυτό στο πλαίσιο της ευρωζώνης. Αν αυτή η βοήθεια είναι απαραίτητη –και πιστεύω ότι θα είναι– και αν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να επιστρατευθεί ξανά –και δεν θα το απέκλεια αυτό με κανέναν τρόπο σε αυτό το σημείο– τότε η Ελλάδα πρέπει να κάνει ορισμένες πραγματικές αλλαγές. Υπάρχει ο υπέρογκος δημόσιος τομέας, για παράδειγμα. Αν πιστέψω τους Έλληνες με τους οποίους έχω συνομιλήσει, το 25% των ελλήνων εργαζομένων απασχολούνται στον δημόσιο τομέα και δεν είναι καν ένας καλός δημόσιος τομέας. Σίγουρα χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν μόνο ως προς τις δαπάνες, καθώς είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά και από πλευράς εσόδων. Πιστεύω ότι ο κ. Παπανδρέου έχει τη σωστή ιδέα με την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις των ατόμων με υψηλά εισοδήματα στην Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει CD από την Ελβετία, υπάρχει και άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Αυτό πολύ σύντομα θα ρίξει άπλετο φως στο γεγονός ότι, και στην Ελλάδα, τα έσοδα μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά αν τελικά αποτραπεί η φοροδιαφυγή και τα άτομα στην Ελλάδα που ζουν μέσα στην πολυτέλεια πληρώσουν τους φόρους τους ως σωστοί πολίτες. Ο συνάδελφός μου, ο κ. Giegold, θα μιλήσει ίσως περισσότερο για τα ευρωομόλογα αργότερα. Θα ήθελα μόνο να πω μία φράση για τη στρατηγική ΕΕ 2020. Κύριε Barroso, δεν κάνατε καμία απολύτως αναφορά στις ελλείψεις της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι η παράλειψη της αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν αποτελεί καθόλου καλό σημάδι για την επιτυχία ή την πιθανή επιτυχία της νέας στρατηγικής. Ως ολοκληρωμένη στρατηγική, επί της αρχής, δεν είναι κακή, αλλά ..."@el10
"Mr President, I hope that the British kindergarten will be kind enough to listen for a moment. I had intended to start my speech with the EU 2020 strategy, but now I am going to begin by talking about Greece, particularly in light of the intervention from the right of this House. I believe that what is least helpful in the dispute over the situation in, and the prospects for, Greece is an anti-Greek, nationalistic or anti-European attitude. In my opinion, mistakes that have been made for a long time are now being revealed in Greece – often, more comes to light in a crisis than in good times. I would like to pick up on an issue raised by Mr Verhofstadt. If we do not want anti-European developments, we need to discuss who in Brussels is responsible for allowing these things to be concealed in Greece for so many years – probably even during the entire preparatory period for the monetary union. Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard. This, in particular, is something that you need to disclose, because as yet, we have only seen the tip of the iceberg in terms of responsibility and we have not seen the system of irresponsibility that lies beneath it. Secondly, a lot needs to change in Greece, too. We need to have a – preferably friendly – discussion with Greece about this within the euro area. If this help is necessary – which I think it will be – and if European solidarity needs to be employed once again – and I would not want to rule it out in any way at this point – then Greece needs to make some real changes. There is the excessive public sector, for example. If I am to believe the Greeks with whom I have spoken, 25% of Greek workers are employed in the public sector, and it is not even a good public sector. It is definitely in need of reform. However, it is not only in terms of expenditure that changes need to be made, as there is clearly something very wrong with the revenue side as well. I think that Mr Papandreou has the right idea with his intention to publish the tax declarations of the high earners in Greece. It is not necessary to buy CDs from Switzerland; there is another way to go about this. This will very quickly shed light on the fact that, in Greece too, the revenue can be considerably improved if tax evasion is ultimately prevented and the people in Greece who are living in the lap of luxury pay their taxes like decent citizens. My colleague, Mr Giegold, will probably talk more about the Eurobonds later. I would just like to say one sentence about the EU 2020 strategy. Mr Barroso, you made absolutely no mention of the failures of the Lisbon Strategy. I believe that the failure to evaluate the Lisbon Strategy does not bode at all well for the success or possible success of the new strategy. As an integrated strategy, it is, in principle, not bad, but ..."@en4
"Señor Presidente, espero que la guardería británica tenga la amabilidad de escuchar un momento. Tenía intención de comenzar mi discurso con la Estrategia Europa 2020, pero ahora voy a empezar hablando de Grecia, sobre todo a la luz de la intervención de la derecha de esta Cámara. Creo que lo que menos ayuda en la controversia sobre la situación y las expectativas de Grecia es una actitud antigriega, nacionalista o antieuropea. En mi opinión, los errores que se han cometido durante mucho tiempo ahora se están revelando en Grecia; a menudo, es mucho más lo que sale a la luz en una crisis que en tiempos de bonanza. Me gustaría retomar una cuestión planteada por el señor Verhofstadt. Si no queremos que se produzcan acontecimientos antieuropeos, tenemos que debatir quién es responsable en Bruselas de permitir que estas cosas se hayan ocultado en Grecia durante tantos años, probablemente incluso durante todo el período preparatorio para la unión monetaria. Señor Barroso, creo que a usted le corresponde una parte fundamental de la responsabilidad relacionada con este asunto. Esto, en particular, es algo que usted tiene que dar a conocer, porque, hasta ahora, sólo hemos visto la punta del iceberg en cuanto a responsabilidad y no hemos visto el sistema de irresponsabilidad que subyace a esta situación. En segundo lugar, es mucho lo que tiene que cambiar en Grecia también. Tenemos que mantener un debate —preferiblemente cordial— con Grecia sobre este asunto dentro de la zona del euro. Si esta ayuda es necesaria —que creo que lo será— y si la solidaridad europea debe ponerse en práctica una vez más —cosa que no querría descartar en modo alguno llegados a este punto—, entonces Grecia tiene que introducir una serie de cambios reales. Por ejemplo, este país tiene un sector público excesivo. Si he de creer a los griegos con los que he hablado, el 25 % de los trabajadores griegos está empleado en el sector público, y éste ni siquiera es un buen sector público. Definitivamente, este sector necesita reformas. Sin embargo, no sólo deben introducirse cambios en materia de gasto, ya que también hay algo que claramente funciona muy mal en el lado de los ingresos. Creo que el señor Papandreou ha tenido la idea correcta al manifestar su intención de publicar las declaraciones fiscales de quienes perciben las rentas más altas en Grecia. No es necesario comprar CD de Suiza; hay otra manera de proceder al respecto. Esto arrojará luz muy rápidamente sobre el hecho de que, también en Grecia, pueden mejorarse considerablemente los ingresos si se previene en última instancia el fraude fiscal y si las personas que viven en Grecia rodeadas de lujo pagan sus impuestos como ciudadanos decentes. Mi colega, el señor Giegold, probablemente hablará más acerca de los eurobonos más tarde. Simplemente me gustaría decir una frase sobre la Estrategia Europa 2020. Señor Barroso, usted no ha mencionado en absoluto los fracasos de la Estrategia de Lisboa. Creo que el hecho de que no se evalúe la Estrategia de Lisboa no augura nada bueno sobre el éxito o posible éxito de la nueva estrategia. Como estrategia integrada, en principio no es mala, pero..."@es21
"Austatud juhataja! Loodan, et Briti lasteaed on nii kena ja kuulab natuke. Kavatsesin alustada oma kõnet ELi 2020. aasta strateegia teemal, aga nüüd räägin kõigepealt Kreekast, arvestades eelkõige Euroopa Parlamendi parempoolse tiiva esindaja sõnavõttu. Minu meelest on Kreeka olukorra ja väljavaadete üle peetavas arutelus kõige vähem abi Kreeka-vastasest, natsionalistlikust või Euroopa-vastasest suhtumisest. Arvan, et pikka aega tehtud vead avalduvad nüüd Kreekas – sageli tuleb kriisi ajal päevavalgele rohkem kui headel aegadel. Tahan võtta üles Guy Verhofstadti tõstatatud küsimuse. Kui me ei taha Euroopa-vastaseid suundumusi, peame arutama, kes Brüsselis vastutab selle eest, et Kreekas toimunut lubati nii palju aastaid varjata. Ilmselt tehti seda isegi kogu rahaliidu ettevalmistusaja vältel. Lugupeetud härra Barroso, minu meelest kannate teie siin suurt osa vastutusest. Te peate eelkõige selle avalikustama, sest siiani oleme vastutuse osas näinud vaid jäämäe tippu, aga mitte selle all olevat vastutustundetuse süsteemi. Teiseks peab ka Kreekas palju muutuma. Meil tuleb seda Kreekaga euroalal arutada, eelistatavalt sõbralikult. Kui abi on vaja – ja ma arvan, et on – ning kui taas kord tuleb näidata üles Euroopa solidaarsust – ja ma ei taha seda antud hetkel veel mingil moel välistada –, siis peab Kreeka tegema mõningaid sisulisi muudatusi. Näiteks on neil liiga suur avalik sektor. Kui uskuda kreeklasi, kellega ma olen kõnelnud, siis on 25% Kreeka töötajatest ametis avalikus sektoris, kusjuures tegu ei ole isegi mitte hea avaliku sektoriga. See vajab kahtlemata reformimist. Kuid muuta ei tule mitte üksnes kulutusi, sest midagi on ilmselgelt väga valesti ka sissetulekute poolega. Minu arvates on Geórgios Papandréou õigel teel, kui kavatseb avaldada Kreeka kõrgepalgaliste maksudeklaratsioonid. CD-plaate ei ole vaja osta Šveitsist, on ka teine võimalus. Nii heidetakse kiiresti valgust tõsiasjale, et ka Kreeka sissetulekut saab märkimisväärselt parandada, kui lõpuks ometi hakatakse takistama maksudest kõrvalehoidmist ja Kreekas külluses suplevad inimesed maksavad oma makse nagu korralikud kodanikud. Kolleeg Sven Giegold räägib hiljem tõenäoliselt veel eurovõlakirjadest. Tahan öelda vaid ühe lause ELi 2020. aasta strateegia kohta. Härra Barroso, te ei kõnelnud üldse Lissaboni strateegia puudustest. Leian, et Lissaboni strateegia hindamata jätmine ei ennusta midagi head uue strateegia edule või võimalikule edule. Ühtse strateegiana ei ole see põhimõtteliselt halb, aga…"@et5
". Arvoisa puhemies, toivon, että tämä brittiläinen lastentarha malttaa kuunnella hetken. Aioin käsitellä puheeni aluksi EU 2020 -strategiaa, mutta aloitan nyt Kreikan tilanteesta erityisesti parlamentin oikean siiven puheenvuoron seurauksena. Uskon, että vähiten keskustelua Kreikan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä edistää Kreikan vastainen, nationalistinen tai Euroopan vastainen asenne. Nähdäkseni Kreikassa nousee nyt esiin virheitä, joita on toistettu pitkän ajan kuluessa. Kriisit tuovat usein enemmän ongelmia esiin kuin hyvät ajat. Palaan jäsen Verhofstadtin esiin tuomaan asiaan. Jos me emme halua Euroopan vastaisuuden lisääntyvän, meidän on keskusteltava siitä, kuka Brysselissä vastaa siitä, että nämä ongelmat on voitu salata Kreikassa vuosien ajan – todennäköisesti koko rahaliittoon liittymisen valmistelukauden ajan. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, teillä on tässä suhteessa mielestäni suuri vastuu. Tämä on asia, joka teidän on erityisen tärkeää tuoda esiin, sillä me olemme nähneet vastuusta vasta jäävuoren huipun emmekä me ole vielä nähneet sen alla piilevää vastuuttomuuden järjestelmää. Toiseksi myös Kreikassa on saatava aikaan merkittäviä muutoksia. Meidän on keskusteltava tästä Kreikan ja euroalueen kesken – mieluiten ystävälliseen sävyyn. Jos tätä apua tarvitaan – kuten uskon – ja jos eurooppalainen yhteisvastuu on otettava jälleen käyttöön – enkä haluaisi sulkea sitä millään tapaa pois tässä kohtaa –, niin Kreikan on saatava aikaan todellisia muutoksia. Yksi esimerkki on tuhlaileva julkinen sektori. Jos tapaamiini kreikkalaisiin on luottaminen, 25 prosenttia kreikkalaisista työntekijöistä on julkisen sektorin palveluksessa, eikä sikäläinen julkinen sektori ole edes kovin toimiva. Se todella tarvitsee uudistuksia. Muutoksia ei kuitenkaan voida tehdä vain menojen puolella, sillä selvästi myös tuloissa on jotain pahasti pielessä. Mielestäni pääministeri George Papandreou on oikeassa aikoessaan julkaista Kreikan suurituloisimpien veroilmoitukset. Ei ole tarpeen ostaa CD-levyjä Sveitsistä; tätä ongelmaa voidaan lähestyä myös toisesta suunnasta. Tämä tuo nopeasti esiin sen tosiseikan, että myös Kreikassa tuloja voidaan lisätä huomattavasti, jos veronkierto estetään ja yltäkylläisyydessä elävät kreikkalaiset saadaan maksamaan veronsa tavallisten kansalaisten tapaan. Kollegani, jäsen Giegold, puhuu todennäköisesti euro-obligaatioista enemmän myöhemmin. Haluan vain sanoa yhden asian EU 2020 -strategiasta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, te ette maininnut sanallakaan Lissabonin strategian puutteita. Kyvyttömyys arvioida Lissabonin strategiaa ei mielestäni lupaa hyvää uuden strategian menestykselle tai mahdolliselle menestykselle. Integroituna strategiana se ei periaatteessa ole huono, mutta..."@fi7
". – ( Monsieur le Président, j’espère que le bac à sable britannique voudra bien avoir l’amabilité de nous écouter un moment. J'avais prévu de commencer mon allocution en parlant de la stratégie UE 2020, mais après l’intervention venant de la droite de cette Assemblée, je commencerai par la Grèce. Je pense que dans le débat concernant la situation et les perspectives de la Grèce, l'attitude la moins constructive que l'on puisse avoir est une attitude hellénophobe, nationaliste ou antieuropéenne. Je pense que des erreurs de longue date sont révélées aujourd’hui en Grèce - les crises révèlent souvent plus d'erreurs que les périodes prospères. Je voudrais aborder un point soulevé par M. Verhofstadt. Si nous ne voulons pas des développements antieuropéens, nous devons nous demander qui, à Bruxelles, a permis que ces problèmes restent dissimulés en Grèce pendant des années, peut-être même tout au long de la période préparatoire à l'union monétaire. Monsieur Barroso, je pense que vous avez une part de responsabilité assez lourde à cet égard. Voilà quelque chose que vous devez divulguer, parce que nous n'avons encore vu que la pointe de l'iceberg en termes de responsabilités, nous n'avons pas encore vu le système d'irresponsabilité qui se dissimule sous la surface. Deuxièmement, beaucoup de choses vont devoir changer en Grèce également. Nous devons avoir une discussion avec la Grèce à ce sujet, amicale de préférence, au sein de la zone Euro. Si cette aide est nécessaire, et je pense qu'elle le sera, et si nous devons faire appel une nouvelle fois à la solidarité européenne, ce que je ne veux pas exclure à ce stade, la Grèce va devoir procéder à des changements en profondeur. Il y par exemple le problème du secteur public surdimensionné. Si j’en crois les Grecs avec qui j'ai discuté, 25 % des citoyens de ce pays travaillent dans le secteur public - qui n'est même pas un secteur public de qualité. Celui-ci a absolument besoin d’une réforme. Mais les changements ne portent pas uniquement sur les dépenses, il y a clairement un gros problème du côté des recettes également. Je pense que M. Papandreou a raison de vouloir publier les déclarations fiscales des hauts revenus en Grèce. Il n'est pas nécessaire d’acheter des CD en Suisse; il y a une autre façon de procéder. Cette mesure mettra rapidement en lumière le fait qu'en Grèce aussi il serait possible d’augmenter considérablement les recettes fiscales en empêchant l’évasion fiscale et en obligeant les Grecs qui vivent dans le luxe à payer leurs impôts comme tous les citoyens honnêtes. Mon collègue M. Giebold parlera sans doute plus en détail des euro-obligations. Je voudrais juste dire une chose à propos de la stratégie UE 2020. Monsieur Barroso, vous n’avez absolument rien dit sur les échecs de la stratégie de Lisbonne. Je pense que l’absence d’évaluation de la stratégie de Lisbonne ne présage rien de bon pour la réussite, ou la possible réussite, de cette nouvelle stratégie. En tant que stratégie intégrée elle n’est en principe pas mauvaise, mais..."@fr8
". Elnök úr! Remélem, a brit óvoda tagjai lesznek oly kedvesek, és néhány percre megtisztelnek a figyelmükkel. Eredetileg az EU 2020 stratégiával kezdtem volna a felszólalásomat, most azonban először inkább Görögországról beszélnék, különösen a Tisztelt Ház jobboldali képviselőinek felszólalásának fényében. Úgy vélem, a görögországi helyzetről és kilátásokról folytatott vitában a görögellenes, nacionalista vagy Európa-ellenes hozzáállás a legkevésbé célravezető. Véleményem szerint a régóta elkövetett hibák most kerülnek napvilágra Görögországban – válság idején gyakran több derül ki, mint a jó időkben. A Verhofstadt úr által felvetett egyik kérdésre szeretnék reagálni. Ha el szeretnénk kerülni az Európa-ellenes fejleményeket, meg kell beszélnünk, kit terhel a felelősség Brüsszelben azért, hogy hagyta, hogy ezek a problémák hosszú éveken át – talán még a monetáris unióra való felkészülési időszak egésze során is – rejtve maradjanak Görögországban. Barroso úr, úgy gondolom, a felelősség egy jelentős része Önt terheli. Ezt különösen tisztáznia kell, ez idáig ugyanis, ami a felelősséget illeti, még csak a jéghegy csúcsát láttuk, és nem ismerjük az alatta fekvő felelőtlenségi rendszert. Másodszor, Görögországban is számos változásra van szükség. Az euroövezeten belül erről – lehetőség szerint – baráti tárgyalásokat kell folytatni Görögországgal. Ha segítségre van szükség – és úgy vélem, lesz –, illetve ha ismét érvényesíteni kell az európai szolidaritást – amit ezen a ponton semmilyen formában nem szeretnék kizárni –, akkor Görögországnak tényleges változtatásokat kell végrehajtania. Ott van például a túlzott méretű állami szektor. Ha hiszek azoknak a görögöknek, akikkel beszéltem, a görög munkavállalók 25%-át az állami szféra foglalkoztatja, amely még csak nem is működik megfelelően. Mindenképpen reformra van szüksége. Ugyanakkor nem csupán a kiadások tekintetében kell változtatni, mivel nyilvánvalóan a bevételi oldalon is akadnak hiányosságok. Úgy vélem, kiváló Papandreou úr azon ötlete, hogy nyilvánossá kívánja tenni a magas jövedelmű görögök adóbevallását. Nem szükséges Svájcból CD-t vásárolni; ennek van más módja is. Így gyorsan kiderülne, hogy a bevételek Görögországban is jelentős mértékben növelhetők, ha végül megakadályozzák az adócsalást, és a luxuskörülmények között élő görögök a tisztességes állampolgárokhoz hasonlóan befizetik az adójukat. Kollégám, Giegold úr valószínűleg részletesebben szól majd az eurókötvényekről. Csupán egy mondatot mondanék az EU 2020 stratégiáról. Barroso úr, Ön egyáltalán nem említette a lisszaboni stratégia hiányosságait. Úgy vélem, az új stratégia sikere vagy esetleges sikere szempontjából egyáltalán nem jelent jót, hogy elmulasztjuk a lisszaboni stratégia kudarcának értékelését. Integrált stratégiaként elvben nem rossz, azonban ..."@hu11
"Signor Presidente, chiederei al giardino d’infanzia britannico di usarci la cortesia di darci ascolto per un attimo. Avevo intenzione di iniziare il mio intervento parlando della strategia UE 2020, ma ora mi vedo costretta a esordire parlando della Grecia, specialmente alla luce dell’intervento dalla destra dell’Aula. Credo che ciò che è meno utile nella controversia sulla situazione in Grecia e nelle prospettive di tale situazione sia un atteggiamento antigreco, nazionalistico e antieuropeista. A mio parere, ora in Grecia emergono errori che vengono commessi da tempo, e spesso ne emergono di più nei momenti di crisi che in quelli di prosperità. Vorrei richiamarmi a un aspetto sollevato dall’onorevole Verhofstadt. Se non vogliamo sviluppi antieuropeisti, dobbiamo discutere chi a Bruxelles è responsabile di aver consentito che per lunghi anni la situazione in Grecia sia rimasta all’oscuro, probabilmente persino nell’intero periodo di preparazione all’unione monetaria. Signor Presidente Barroso, credo che lei abbia una parte fondamentale di responsabilità al riguardo. Questo, in particolare, è un aspetto che dovrà rivelarci perché a oggi abbiamo visto soltanto la punta dell’iceberg in termini di responsabilità, senza avere idea del sistema di irresponsabilità sottostante. In secondo luogo, anche in Grecia molto deve cambiare. Ci occorre una discussione, preferibilmente amichevole, con la Grecia in merito nel contesto della zona dell’euro. Se questo aiuto è necessario, come io ritengo, e se occorre dare prova ancora una volta della solidarietà europea, e non vorrei escluderla in alcun modo a questo punto, la Grecia deve operare qualche cambiamento concreto. Il settore pubblico, per esempio, è preponderante. Stando ai greci con i quali ho parlato, il 25 per cento dei lavoratori greci sarebbero impiegati nel settore pubblico, che non è neanche un buon settore pubblico e ha decisamente bisogno di essere riformato. Occorre tuttavia apportare modifiche non soltanto in termini di spesa, perché è evidente che vi è qualcosa di profondamente sbagliato anche sul versante delle entrate. Penso che l’onorevole Papandreou abbia ragione nel sostenere l’idea che si dovrebbero pubblicare in Grecia le dichiarazioni delle persone con i redditi più alti. Non è necessario comprare CD in Svizzera; vi sono altri modi per farlo. Questo ben presto farà luce sul fatto che anche in Grecia le entrate possono essere notevolmente migliorate prevenendo, in ultima analisi, l’evasione fiscale e facendo pagare le imposte come corretti cittadini ai greci che vivono nel lusso. Il mio collega Giegold forse si soffermerà ulteriormente sulle eurobbligazioni. Vorrei aggiungere soltanto qualche parola sulla strategia UE 2020. Signor Presidente Barroso, lei non ha fatto alcun cenno agli insuccessi della strategia di Lisbona. Ritengo che l’incapacità di valutare la strategia di Lisbona non lasci presagire nulla di buono per il successo o il possibile successo della nuova strategia. Come strategia integrata, in linea di principio, non è male, ma..."@it12
"Pone pirmininke, tikiuosi, kad Didžiosios Britanijos vaikų darželio auklėtiniai teiksis sekundėlę paklausyti. Iš pradžių norėjau kalbėti apie strategiją „ES 2020“, tačiau kalbą pradėsiu padėtimi Graikijoje, visų pirma atsižvelgiant į šių Rūmų dešiniųjų pažiūrų atstovų įsikišimą. Manau, kad ginče dėl padėties Graikijoje ir jos perspektyvos visai nereikia antigraikiško, nacionalistinio ar antieuropietiško požiūrio. Mano nuomone, klaidos, kurios buvo daromos ilgą laiką, dabar iškyla Graikijos atveju – neretai daugiau dalykų išryškėja per krizę, o ne gerais laikais. Norėčiau atkreipti dėmesį į G. Verhofstadto iškeltą klausimą. Jei nenorime, kad stiprėtų antieuropietiškos tendencijos, turime aptarti, kas Briuselyje atsakingas už tai, kad šie dalykai Graikijoje buvo taip ilgai slepiami – galbūt net per visą pasirengimo kurti pinigų sąjungą laikotarpį. J. M. Barroso, manau, kad didžiausia atsakomybė šiuo atžvilgiu tenka jums. Būtent tai turite atskleisti, nes atsakomybės atžvilgiu iki šiol matėme tik ledkalnio viršūnę, o nepastebėjome, kad už to slepiasi neatsakingumas. Antra, ir Graikijoje turi daug kas pasikeisti. Turime surengti – pageidautina draugiškas – diskusijas su Graikija euro zonoje. Jeigu ši pagalba bus reikalinga – o manau, kad taip ir bus – ir jeigu reikės vėl pasinaudoti Europos solidarumu – šiuo metu jokiais būdais nenorėčiau tokios galimybės atmesti – tuomet Graikijoje turi įvykti kai kurie realūs pokyčiai. Pvz., Graikijoje pernelyg išplėstas viešasis sektorius. Jeigu galima tikėti graikais, su kuriais kalbėjau, tai 25 proc. graikų darbininkų dirba viešajame sektoriuje, kuris net nėra gerai veikiantis. Be jokios abejonės, šį sektorių reikia reformuoti. Vis dėlto, pokyčiai būtini ne vien tik išlaidų požiūriu, nes, mano manymu, kažkas yra akivaizdžiai negerai ir su biudžeto įplaukomis. Manau, kad G. Papandreou mintis, jog dideles pajamas gaunančių asmenų Graikijoje mokesčių deklaracijos turėtų būti skelbiamos viešai, yra teisinga. Nebūtina pirkti kompaktinių diskų iš Šveicarijos; tam yra kitų būdų. Tai labai greitai atskleistų, kad ir Graikijoje biudžeto įplaukas galima gerokai padidinti, užkertant kelią mokesčių vengimui, jeigu prabangoje gyvenantys graikai mokėtų mokesčius kaip padorūs piliečiai. Mano kolega S. Giegold tikriausiai plačiau pakalbės apie euroobligacijas. Norėčiau tik tarti žodį apie strategiją „ES 2020“. J. M. Barroso, visiškai nepaminėjote Lisabonos strategijos nesėkmės. Manau, kad nesugebėjimas įvertinti Lisabonos strategijos nežada nieko gera naujos strategijos sėkmei ar galimai sėkmei pelnyti. Iš esmės, kaip integruota strategija, ji nėra bloga, bet..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka britu bērnudārzs būs tik laipns un mazliet ieklausīsies. Man bija nodoms sākt runu ar ES 2020. gada stratēģiju, bet tagad es sākšu ar sarunu par Grieķiju, jo īpaši Parlamenta labējā spārna iejaukšanās dēļ. Es uzskatu, ka, strīdoties par stāvokli Grieķijā un tās perspektīvām, vismazāk palīdz pret Grieķiju vērsta, nacionālistiska vai pret Eiropu vērsta attieksme. Manuprāt, kļūdas, kas tika ilgi pieļautas, tagad atklājas Grieķijā — bieži krīzes apstākļos daudz kas vairāk uzpeld dienas gaismā nekā labajos laikos. Es vēlos sīkāk pakavēties pie jautājuma, par ko runāja kungs. Ja mēs negribam piedzīvot pret Eiropu vērstus notikumus, mums jānoskaidro, kurš Briselē ir atbildīgs par to, ka tika pieļauta šo lietu slēpšana Grieķijā tik daudzus gadus — iespējams pat visā laikposmā, kad notika gatavošanās monetārajai savienībai. kungs, es uzskatu, ka jūs esat būtiski atbildīgs par to. Tas jo īpaši ir kaut kas tāds, kas jums ir jāatklāj, jo līdz šim mēs esam redzējuši tikai nelielu redzamo daļu, runājot par atbildību, un mēs neesam redzējuši bezatbildības sistēmu, kas atrodas zem tās. Otrkārt, daudz kam ir jāpārmainās arī Grieķijā. Mums ir vajadzīga diskusija — vēlams draudzīga — ar Grieķiju par šo saistībā ar eiro zonu. Ja palīdzība ir nepieciešama — un, manuprāt, tā būs nepieciešama — un ja Eiropas solidaritāte jāizmanto vēlreiz — un patlaban es to nekādā veidā negribētu izslēgt, — Grieķijai ir jāveic dažas reālas pārmaiņas. Piemēram, ir pārmērīgi liels sabiedriskais sektors. Ja gribu ticēt grieķiem, ar kuriem esmu runājusi, 25 % Grieķijas darba ņēmēju tiek nodarbināti sabiedriskajā sektorā, un turklāt tas pat nav labs sabiedriskais sektors. Tajā, protams, ir nepieciešama reforma. Tomēr pārmaiņas jāveic ne tikai attiecībā uz izdevumiem, jo nepārprotami kaut kas ir ļoti nepareizi arī ieņēmumu pusē. Es domāju, ka pareiza ir kunga doma par to cilvēku nodokļu deklarāciju publiskošanu, kuriem ir lieli ienākumi Grieķijā. Nav nepieciešams pirkt kompaktdiskus no Šveices, ja to var izdarīt citādi. Tādējādi ļoti ātri nāks gaismā fakts, ka arī Grieķijā ieņēmumus var būtiski uzlabot, ja novērsīs izvairīšanos no nodokļu nomaksas un ja cilvēki, kuri dzīvo Grieķijā kā paradīzē, maksās nodokļus, kā kārtīgiem pilsoņiem pienākas. Mans kolēģis kungs varbūt vairāk runās par eiroobligācijām vēlāk. Es vēlos pateikt tikai vienu teikumu par ES 2020. gada stratēģiju. kungs, jūs absolūti nemaz nepieminējāt Lisabonas stratēģijas neveiksmi. Es uzskatu, ka nespēja izvērtēt Lisabonas stratēģiju nedod pamatu cerēt uz jaunās stratēģijas veiksmi vai iespējamo veiksmi. Būdama integrēta stratēģija, tā principā nav slikta, bet … ("@lv13
"Herr Präsident! Ich hoffe, dass die britische Kinderstube gut genug ist, um jetzt auch wieder ein bisschen zuzuhören. Meine Rede sollte eigentlich mit EU 2020 beginnen, aber jetzt fange ich doch mit Griechenland an, auch wegen der Einmischung von der rechten Seite des Hauses. Ich glaube, dass das, was in der Auseinandersetzung um die Situation in Griechenland und die Perspektiven für Griechenland am wenigsten hilft, eine anti-griechische, nationalistische oder anti-europäische Attitüde ist. Meiner Meinung nach werden in Griechenland jetzt Fehler deutlich – in der Krise kommt oft mehr zutage als in guten Zeiten –, die seit langer Zeit gemacht werden. Ich möchte eine Frage von Herrn Verhofstadt verstärken: Wenn wir nicht wollen, dass es zu einer anti-europäischen Entwicklung kommt, dann müssen wir auch darüber reden, wo in Brüssel die Verantwortlichkeit dafür liegt, dass über so viele Jahre – wahrscheinlich schon während der gesamten Vorbereitungszeit der Währungsunion – die Dinge in Griechenland versteckt werden konnten. Ich glaube, Herr Barroso, Sie haben an dieser Stelle eine entscheidende Verantwortung. Sie müssen genau das auch aufdecken, denn bisher ahnen und sehen wir nur die Spitze des Eisbergs der Verantwortlichkeiten, aber nicht das System der Unverantwortlichkeit darunter. Zweitens: Auch in Griechenland muss sich vieles ändern. Das ist eigentlich eher eine freundschaftliche Auseinandersetzung, die innerhalb der Eurozone mit den Griechen geführt werden muss. Wenn diese Hilfe notwendig wird – was ich auf uns zukommen sehe –, wenn europäische Solidarität wieder zum Tragen kommen muss – und das möchte ich an dieser Stelle auf keinen Fall ausschließen –, dann müssen die Griechen wirklich etwas verändern. Da ist dieser überbordende öffentliche Sektor. Wenn ich den Griechen, mit denen ich geredet habe, glauben soll, dann arbeiten 25 % der griechischen Beschäftigten im öffentlichen Sektor, und der ist nicht einmal gut. Da sind wirklich Reformen nötig. Man muss aber nicht nur auf der Ausgabenseite etwas ändern, denn auf der Einnahmenseite ist ja offensichtlich völlig der Wurm drin. Ich finde, dass Herr Papandreou mit seiner Idee, die Steuererklärungen von denen zu veröffentlichen, die in Griechenland richtig gut verdienen, gar nicht falsch liegt. Man muss nicht CDs in der Schweiz einkaufen, man kann das Ganze auch anders machen. Das wird dann sehr schnell ein Licht darauf werfen, dass auch in Griechenland die Einnahmenseite erheblich verbessert werden kann, wenn endlich die Steuerflucht vermieden wird und Menschen, die in Griechenland in Saus und Braus leben, anständig Steuern zahlen. Mein Kollege Sven Giegold wird später wahrscheinlich mehr zu den Eurobonds sagen. Ich möchte zu der EU-2020-Strategie einen Satz sagen: Herr Barroso, Sie sind in keiner Weise auf die Misserfolge der Lissabon-Strategie eingegangen. Ich glaube, die fehlende Evaluierung der Lissabon-Strategie ist ein ganz schlechtes Vorzeichen für den Erfolg oder möglichen Erfolg der neuen Strategie. Sie ist ja im Prinzip als integrierte Strategie nicht schlecht, aber ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de Britse kleuterschool zo vriendelijk zal zijn om eventjes te luisteren. Ik wilde het eigenlijk eerst over de EU 2020-strategie hebben, maar nu begin ik toch met Griekenland, ook vanwege de inmenging van rechts in dit Parlement. Ik denk dat we in het debat over de situatie in Griekenland en de perspectieven voor Griekenland het minst gebaat zijn bij een anti-Griekse, nationalistische of anti-Europese houding. Volgens mij worden door de crisis in Griekenland nu fouten zichtbaar die sinds lang worden gemaakt – in een crisis komt vaak meer aan het licht dan in goede tijden. Ik wil graag aansluiten bij een vraag van de heer Verhofstadt. Als wij geen anti-Europese ontwikkelingen willen, moeten we ook spreken over de vraag wie er in Brussel verantwoordelijk voor is dat die zaken in Griekenland jarenlang verborgen konden blijven – waarschijnlijk al sinds de gezamenlijke voorbereidingstijd van de monetaire unie. Mijnheer Barroso, ik meen dat u op dit gebied een essentiële verantwoordelijkheid draagt. Dat is nu precies wat u moet onthullen, want tot nu toe zien we slechts een topje van de ijsberg wat de verantwoordelijkheden betreft, of hebben we daar een vermoeden van. We zien echter niet het systeem van onverantwoordelijkheid dat daaronder ligt. Ten tweede, ook in Griekenland moet veel veranderen. Binnen de eurozone moet eigenlijk een vriendschappelijk debat met de Grieken worden gevoerd. Als deze hulp werkelijk nodig is – wat ik zie aankomen – en er weer een beroep moet worden gedaan op de Europese solidariteit – en die mogelijkheid wil ik hier in geen geval uitsluiten – dan zullen de Grieken echt iets moeten veranderen. De omvang van de publieke sector is buitensporig. Wanneer ik de Grieken met wie ik heb gesproken mag geloven, werkt 25 procent van de Griekse beroepsbevolking in de publieke sector, terwijl die niet eens goed is. Op dat gebied zijn er werkelijk hervormingen nodig. Er moet echter niet alleen maar iets aan de kant van de uitgaven worden veranderd, want ook aan de kant van de inkomsten is er duidelijk veel mis. Ik vind dat de heer Papandreou gelijk heeft met zijn idee om de belastingaangiften van goed verdienende Grieken openbaar te maken. Daartoe hoeft men geen cd’s in Zwitserland te kopen; dat kan ook anders worden gedaan. Dan zal heel snel duidelijk worden dat ook in Griekenland de inkomsten aanzienlijk kunnen worden verbeterd wanneer de belastingvlucht eindelijk een halt wordt toegeroepen en de mensen die in Griekenland een luxe leventje leiden op een fatsoenlijke manier belasting betalen. Mijn collega Sven Giegold zal later waarschijnlijk nog iets over de euro-obligaties zeggen. Ik wil nog één zin aan de EU 2020-strategie wijden. Mijnheer Barroso, u bent op geen enkele manier ingegaan op de gebreken van de Lissabonstrategie. Ik denk dat het niet evalueren van de Lissabonstrategie weinig goeds belooft voor het succes of mogelijke succes van de nieuwe strategie. Deze is in beginsel als geïntegreerde strategie niet slecht, maar …"@nl3
"Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że brytyjskie przedszkole będzie na tyle uprzejme, by mnie przez chwilę posłuchać. Zamierzałam rozpocząć swoje wystąpienie od omówienia strategii UE 2020, ale zacznę od sytuacji w Grecji, zwłaszcza w świetle interwencji ze strony prawego skrzydła Izby. Uważam, że w rozmowach dotyczących sytuacji w Grecji oraz perspektyw dla Grecji najmniej pomocna jest postawa antygrecka, nacjonalistyczna lub antyeuropejska. Moim zdaniem obecnie w Grecji ujawniają się błędy popełniane od dawna, często więcej błędów wychodzi na jaw podczas kryzysu, niż w czasach spokoju. Chciałabym poruszyć kwestię podniesioną przez pana Verhofstadta. Jeśli nie chcemy, by rozwijały się postawy antyeuropejskie, musimy uzgodnić, kto w Brukseli jest odpowiedzialny za ukrywanie przez tak wiele lat, prawdopodobnie nawet podczas całego okresu przygotowawczego do przystąpienia do unii walutowej, sytuacji w Grecji. Panie Barroso! Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu. Przede wszystkim powinien pan ujawnić ten aspekt, ponieważ jak na razie pod względem odpowiedzialności widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej, ale nie widzimy jeszcze całego systemu odpowiedzialności kryjącego się za nim. Po drugie, wiele trzeba zmienić również w Grecji. Musimy w ramach strefy euro omówić z Grecją – najlepiej w przyjazny sposób – zaistniałą sytuację. Grecja musi wprowadzić określone realne zmiany, jeśli niezbędna jest nasza pomoc, a moim zdaniem jest, i jeśli ponownie należy zastosować zasadę europejskiej solidarności, a nie chciałabym jej w tym momencie w żaden sposób wykluczyć. Mamy na przykład do czynienia z nadmiernie rozbudowanym sektorem publicznym. Jeśli wierzyć Grekom, z którymi rozmawiałam, około 25 % greckich robotników zatrudnionych jest w sektorze publicznym, który na dodatek wcale nie funkcjonuje dobrze. Ten sektor niewątpliwie potrzebuje reform. Jednakże zmiany są niezbędne nie tylko w zakresie wydatków, ponieważ wyraźnie widać, że coś jest nie tak w zakresie dochodów. Sądzę, że pan poseł Papandreou ma rację dążąc do ujawnienia w Grecji deklaracji podatkowych osób o wysokich dochodach. Nie ma konieczności kupowania płyt CD ze Szwajcarii, można to zrobić w inny sposób. Dzięki temu bardzo szybko pokażemy, że także w Grecji możliwa będzie znacząca poprawa dochodu państwa, jeśli tylko ostatecznie zlikwidowane zostanie zjawisko uchylania się od płacenia podatków, a osoby pławiące się w Grecji w luksusie zaczną płacić podatki, tak jak wszyscy uczciwi obywatele. Mój kolega, pan poseł Giegold, prawdopodobnie będzie później mówił więcej na temat euroobligacji. Chciałabym jedynie wspomnieć krótko o strategii UE 2020. Panie Barroso! Ani razu nie wspomniał pan o porażkach związanych ze strategią lizbońską. Moim zdaniem porażka w ocenieniu strategii lizbońskiej nie wróży powodzenia lub prawdopodobnego powodzenia nowej strategii. Przedmiotowa strategia w zasadzie, jako strategia zintegrowana, nie jest zła, ale…"@pl16
"Senhor Presidente, espero que o jardim-de-infância britânico tenha a amabilidade de prestar atenção durante uns momentos. Tencionava começar a minha intervenção falando sobre a Estratégia UE 2020, mas agora vou começar por falar sobre a Grécia, especialmente à luz da intervenção da direita desta Assembleia. Penso que aquilo que é menos útil na controvérsia sobre a situação na Grécia e as perspectivas deste país é uma atitude antigrega, nacionalista ou antieuropeia. Na minha opinião, erros que se têm vindo a cometer há muito tempo estão agora a evidenciar-se na Grécia - é frequente virem mais coisas ao de cima numa crise do que em períodos de prosperidade. Gostaria de retomar uma questão levantada pelo senhor deputado Verhofstadt. Se não queremos acontecimentos anti-europeus, temos de discutir quem é que, em Bruxelas, é responsável por permitir que estas coisas tenham sido ocultadas na Grécia durante tantos anos - talvez até durante todo o período preparatório da união monetária. Senhor Presidente Durão Barroso, penso que uma parte crucial da responsabilidade nesta matéria é sua. Isto, em particular, é algo que tem de nos revelar, porque até agora apenas vimos a ponta do icebergue em termos de responsabilidade e não vimos o sistema de irresponsabilidade que está por detrás desta situação. Em segundo lugar, há muita coisa na Grécia que também tem de mudar. Temos de manter uma discussão - de preferência amigável - com a Grécia sobre o assunto no âmbito da zona euro. Se esta ajuda é necessária - e penso que será - e se for necessário recorrer mais uma vez à solidariedade europeia, então a Grécia necessita de introduzir algumas mudanças reais. Há, por exemplo, a dimensão excessiva do sector público. A acreditar naquilo que me dizem os gregos com quem falei, 25% dos trabalhadores gregos são estão ao serviço do sector público, e nem sequer se trata de um sector público eficiente. Trata-se de um sector que necessita decididamente de uma reforma. Contudo, não é apenas ao nível das despesas que é necessário efectuar mudanças, pois também há manifestamente algo de muito errado do lado das receitas. Penso que o Primeiro-Ministro Papandreou está certo ao dizer que tenciona publicar as declarações fiscais dos indivíduos que auferem rendimentos mais elevados na Grécia. Não é necessário comprar CD na Suíça; há outra maneira de resolver o assunto. Isso irá muito rapidamente mostrar que, também na Grécia, as receitas podem melhorar consideravelmente se a evasão fiscal for definitivamente travada e se as pessoas que na Grécia levam uma vida de grande luxo pagaram os seus impostos como cidadãos decentes. O meu colega, senhor deputado Giegold, irá provavelmente falar sobre as euro-obrigações mais tarde. Gostaria apenas de dizer uma frase sobre a Estratégia UE 2020. O Senhor Presidente Durão Barroso não fez referência absolutamente nenhuma aos fracassos da Estratégia de Lisboa. Penso que o facto de não se avaliar a Estratégia de Lisboa não augura nada de bom para o êxito, ou possível êxito, da nova estratégia. Como estratégia integrada não é, em princípio, uma má estratégia, mas..."@pt17
"Domnule Preşedinte, sper că grădiniţa Regatului Unit va fi suficient de amabilă să asculte pentru un moment. Aveam intenţia să-mi încep discursul cu Strategia UE 2020, dar acum am să încep prin a vorbi despre Grecia, mai ales având în vedere intervenţia aripii de dreapta a acestei Camere. Cred că ceea ce este cel mai puţin de ajutor în disputa privind situaţia şi perspectivele pentru Grecia este o atitudine anti-elenă, naţionalistă sau anti-europeană. În opinia mea, greşelile care au fost făcute timp îndelungat apar acum la suprafaţă în Grecia – adeseori, mai multe ies la iveală într-o criză decât în timpurile bune. Aş dori să reiau o problemă ridicată de dl Verhofstadt. Dacă nu dorim evoluţii anti-europene, trebuie să discutăm cine este responsabil la Bruxelles pentru că a permis ca aceste lucruri să fie ascunse în Grecia atât de mulţi ani – probabil chiar şi în întreaga perioadă preliminară pentru uniunea monetară. Domnule Barroso, cred că dumneavoastră deţineţi o parte importantă a responsabilităţii în această privinţă. Aceasta, mai ales, este ceva ce trebuie să divulgaţi, fiindcă deocamdată nu am văzut decât vârful aisbergului în ceea ce priveşte responsabilitatea şi nu am văzut încă sistemul de iresponsabilitate care se află dedesubt. În al doilea rând, multe lucruri trebuie să se schimbe şi în Grecia. Trebuie să avem o discuţie – de preferinţă prietenoasă – cu Grecia în privinţa aceasta în cadrul zonei euro. Dacă ajutorul este necesar – şi eu cred că se va întâmpla – şi dacă solidaritatea europeană trebuie să fie încă o dată utilizată – şi nu aş exclude această posibilitate în momentul acesta – atunci Grecia trebuie să facă nişte schimbări reale. Există un sector public excesiv, de exemplu. Dacă ar fi să-i cred pe grecii cu care am vorbit, 25 % dintre angajaţii greci sunt angajaţi în sectorul public şi nici măcar nu este un sector public de calitate. Cu siguranţă are nevoie de reformă. Totuşi, schimbările nu trebuie efectuate doar în ceea ce priveşte cheltuielile, fiindcă în mod clar este ceva foarte greşit şi în ceea ce priveşte partea veniturilor. Cred că dl Papandreou are o idee bună cu intenţia sa de a publica declaraţiile de venit ale persoanelor cu venituri mari din Grecia. Nu este necesar să cumperi CD-uri din Elveţia; există şi alte soluţii pentru aceasta. Acest lucru va scoate în evidenţă foarte repede faptul că şi în Grecia veniturile pot fi îmbunătăţite considerabil dacă evaziunea fiscală va fi preîntâmpinată în cele din urmă, iar cetăţenii din Grecia care trăiesc în lux vor plăti impozitele la fel ca cetăţenii decenţi. Colegul meu, dl Giegold, va vorbi probabil mai mult despre euro-obligaţiuni mai târziu. Aş dori doar să mai spun o propoziţie despre Strategia UE 2020. Domnule Barroso, nu aţi menţionat absolut deloc eşecurile Strategiei de la Lisabona. Consider că lipsa evaluării Strategia de la Lisabona nu reprezintă deloc un semn bun pentru succesul sau posibilul succes al noii strategii. Ca strategie integrată, nu este, în principiu, rea, dar..."@ro18
"Vážený pán predseda, dúfam, že britská škôlka bude taká láskavá a bude chvíľu počúvať. Mala som v úmysle začať svoje vystúpenie stratégiou EÚ 2020, teraz však začnem Gréckom, a to najmä z dôvodu vystúpenia pána poslanca z pravej časti tohto Parlamentu. Domnievam sa, že to, čo najmenej potrebujeme v tomto spore o situácii v Grécku a o výhľade Grécka, je protigrécky, nacionalistický a protieurópsky postoj. Podľa môjho názoru sa teraz v Grécku odhaľujú chyby, ku ktorým dochádzalo už dlho – často sa totiž viac ukáže v kríze ako v dobrých časoch. Chcela by som nadviazať na otázku, ktorú otvoril pán Verhofstadt. Ak nechceme protieurópsky vývoj, musíme hovoriť o tom, kto v Bruseli je zodpovedný za to, že bolo Grécku dovolené tieto veci toľko rokov skrývať – pravdepodobne dokonca počas celého obdobia prípravy na menovú úniu. Pán Barroso, som presvedčená, že v tejto súvislosti nesiete kľúčový podiel zodpovednosti. Práve toto je niečo, čo musíte povedať na rovinu, pretože doteraz sme videli len vrchol ľadovca, pokiaľ ide o zodpovednosť, ale nevideli sme systém nezodpovednosti, ktorý je pod ním. Po druhé, aj v Grécku sa toho musí veľa zmeniť. Musíme o tom s Gréckom diskutovať – najlepšie v priateľskom tóne – v rámci eurozóny. Ak je takáto pomoc nevyhnutná – a myslím si, že bude – a ak znova musíme použiť európsku solidaritu – a v tejto chvíli to nechcem v žiadnom prípade vylúčiť –, potom Grécko musí uskutočniť niektoré skutočné zmeny. Napríklad je tam príliš rozsiahly verejný sektor. Ak mám veriť Grékom, s ktorými som hovorila, 25 % Grékov je zamestnaných vo verejnom sektore, pričom to ani nie je dobrý verejný sektor. Rozhodne potrebuje reformu. Zmeny však nie sú potrebné len v oblasti výdavkov, pretože jednoznačne niečo nie je v poriadku aj na strane príjmov. Myslím si, že pán Papandreou má veľmi dobrý nápad zverejniť daňové priznania osôb s vysokým príjmom v Grécku. Nie je potrebné kupovať CD od Švajčiarska, je aj iný spôsob, ako to riešiť. Veľmi rýchlo sa tým ukáže skutočnosť, že aj v Grécku možno výrazne zvýšiť príjmy, ak sa v prvom rade zabráni daňovým únikom a ľudia v Grécku, ktorí žijú v luxuse, začnú platiť dane ako slušní občania. Môj kolega, pán Giegold, bude pravdepodobne neskôr hovoriť viac o eurodlhopisoch. Chcela by som len povedať jednu vetu k stratégii EÚ 2020. Pán Barroso, vôbec ste nespomenuli zlyhania lisabonskej stratégie. Domnievam sa, že neschopnosť zhodnotiť lisabonskú stratégiu rozhodne nie je dobrou predzvesťou úspechu alebo možného úspechu novej stratégie. Ako integrovaná stratégia nie je v zásade zlá, ale…"@sk19
"Gospod predsednik, upam, da bo britanski vrtec tako prijazen in bo za trenutek prisluhnil. Svoj govor sem nameravala začeti s strategijo EU 2020, a sedaj bom začela govoriti o Grčiji, zlasti v smislu posredovanja z desne strani tega parlamenta. Mislim, da je v tem sporu o razmerah v Grčiji in obetih zanjo najmanj v pomoč protigrški, nacionalistični ali protievropski odnos. Po mojem mnenju se sedaj v Grčiji kažejo napake, ki so se dogajale dolgo časa – pogosto se v krizi pokaže več stvari kot v dobrih časih. Rada bi nadaljevala z vprašanjem, ki ga je sprožil gospod Verhofstadt. Če nočemo protievroskih dogodkov, moramo razpravljati o tem, kdo v Bruslju je odgovoren za to, da so se te stvari v Grčiji toliko časa prikrivale – verjetno celo med celotnim obdobjem priprav na monetarno unijo. Gospod Barroso, menim, da ste v tem pogledu v veliki meri odgovorni vi. Zlasti to je nekaj, kar morate odkriti, ker smo do sedaj videli le vrh ledene gore v smislu odgovornosti in nismo videli sistema neodgovornosti, ki leži pod njo. Drugič, tudi v Grčiji se mora mnogo spremeniti. Z Grčijo moramo imeti –po možnosti prijateljsko – razpravo o tem znotraj evrskega območja. Če je pomoč potrebna – in mislim, da bo – in če bo treba ponovno uporabiti evropsko solidarnost – in na tej točki je nočem nikakor izključiti – potem mora Grčija narediti nekaj resničnih sprememb. Na primer, javni sektor je preobsežen. Če naj vrjamem Grkom, s katerimi sem govorila, je 25 % grških delavcev zaposlenih v javnem sektorju in to ni niti dober javni sektor. Vsekakor potrebuje reformo. Vendar pa spremembe niso potrebne le v smislu potrošnje, glede na to, da je očitno nekaj narobe tudi na strani dohodkov. Mislim, da ima gospod Papandreou pravo zamisel s svojim namenom, da se objavljajo davčne napovedi ljudi, ki v Grčiji veliko zaslužijo. Ni potrebno kupovati CD-jev iz Švice, to lahko storimo drugače. To bo zelo hitro osvetlilo dejstvo, da je tudi v Grčiji mogoče dohodke močno izboljšati, če bo izogibanje davkom dokončno preprečeno in bodo ljudje, ki živijo v razkošju, plačevali davke kot spodobni državljani. Moj kolega, gospod Giegold, bo verjetno kasneje povedal več o evroobveznicah. Rada bi povedala le en stavek o strategiji EU 2020. Gospod Barroso, niti malo niste omenili neuspehov lizbonske strategije. Mislim, da neuspeh v zvezi z oceno lizbonske strategije sploh ne obeta nič dobrega za uspeh ali morebiten uspeh nove strategije. Kot celostna strategija načeloma ni dobra, a..."@sl20
". Herr talman! Jag hoppas att den brittiska lekskolan kan vara så vänliga och lyssna ett ögonblick. Jag hade tänkt inleda mitt anförande med EU 2020-strategin, men nu ska jag börja med att tala om Grekland, särskilt mot bakgrund av inlägget från kammarens högra sida. Jag anser att det minst hjälpsamma i debatten om situationen i och framtidsutsikterna för Grekland är en antigrekisk, nationalistisk eller antieuropeisk inställning. Enligt min mening uppdagas nu misstag i Grekland som begicks för länge sedan – ofta framkommer fler saker under en kris än i goda tider. Jag skulle vilja fortsätta på den tråd som Guy Verhofstadt tog upp. Om vi inte vill ha en antieuropeisk utveckling måste vi diskutera vem i Bryssel som ansvarar för att dessa saker kunde hemlighållas i Grekland i så många år – förmodligen även under hela den förberedelseperiod som föregick den monetära unionen. Herr Barroso! Jag anser att ni bär en betydande del av ansvaret i detta avseende. Detta, i synnerhet, är något som ni måste tala om, för vi har hittills bara sett toppen på isberget när det gäller ansvar, och vi har ännu inte skådat den systematiska oansvarighet som ligger bakom det. För det andra måste det ske stora förändringar i Grekland också. Vi måste ha en – helst vänskaplig – diskussion med Grekland om detta inom euroområdet. Om denna hjälp är nödvändig – vilket jag tror att den kommer att vara – och om den europeiska solidariteten måste användas igen – och jag skulle inte alls vilja utesluta det just nu – så måste Grekland få till stånd några ordentliga förändringar. Landet har en orimligt stor offentlig sektor till exempel. Om jag ska tro på de greker som jag har talat med är 25 procent av den grekiska arbetskraften anställd inom den offentliga sektorn, och det är inte ens en bra offentlig sektor. Den behöver absolut reformeras. Det är emellertid inte bara när det gäller utgifter som det krävs förändring, eftersom det uppenbarligen är något allvarligt fel med intäktssidan också. Jag anser att Giorgos Papandreou har fått en bra idé när det gäller att offentliggöra grekiska höginkomsttagares skattedeklarationer. Det är inte nödvändigt att köpa cd-skivor från Schweiz. Det finns ett annat sätt att hantera detta. Detta kommer mycket snabbt att kasta ljus på det faktum att intäkterna, även i Grekland, kan förbättras väsentligt om skattefusket äntligen förhindras och de i Grekland som lever lyxliv betalar sina skatter som anständiga medborgare. Min kollega, Sven Giegold, kommer förmodligen att tala mer om euroobligationer senare. Jag skulle bara vilja säga en mening om EU-strategin för 2020. Herr Barroso! Ni nämnde inte Lissabonmålens motgångar alls. Jag anser att misslyckandet med att utvärdera Lissabonmålen inte alls bådar gott för den nya strategins framgång eller möjliga framgång. Som en integrerad strategi är det i princip inte illa, men …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Předseda přerušil řečníka)"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph