Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-24-Speech-3-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100224.13.3-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, let me come directly to what I would call the most urgent problem today. We can talk about 2020, but we have a more urgent problem today: the eurozone and Greece. We have to find solutions to that. I think we, the European Parliament, have to take the initiative in this field. It is important to determine what exactly happened in Greece. Today, we received contradictory information. Greece says that it has given all the information to the European Union and European institutions. At the same time, the European Commission and Eurostat are saying that they did not receive all the necessary information. At the same time the investment banks – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – are minimising what they have done in the Greece case. I therefore think it is the task of this Parliament to organise hearings with the relevant committee as quickly as possible, so that we can hear all the parties concerned on this matter and find out exactly what is happening in the case of Greece. We cannot talk about remedies, about solutions, about reforms in the European Union if, first of all, we do not know what really happened in the case of Greece in 2008 and 2009 and before that, and I think it is absolutely necessary that the different parties are heard by this Parliament. The second point is that we also have to tackle the problem of the Greek debt. I think there is only one good solution to that. Yesterday, I read the article by George Soros in the on the matter, and a few days ago I read the article by Joschka Fischer in the German press. He is saying what many people are saying: the best solution to the Greek debt is a European solution – euro obligations, or a European monetary fund, without any costs to the European taxpayer, but with a solution for the future. I think it is also the task of this Parliament to ask the Commission and the Council to reflect on that possibility and to go beyond the national interests of the current Member States of the European Union to examine this possibility. Thirdly, I think the most important part of this debate is, naturally, what to do about 2020. I think Greece is a very good example of what went wrong with the Lisbon Strategy. The Lisbon Strategy was too weak; the gap between the German economy and the Greek economy widened over the last 10 years: it became bigger, not smaller, after the Lisbon Strategy. What we need – and it is the first decision to be taken by the Commission and the European Council – is to recognise that the open coordination method was not a good method; it was too weak a method. We need a bolder instrument inside the European Union. This bolder instrument is economic governance inside the European Union. Mr Barroso, I hope that in a few days’ time, at the beginning of March – I think it is 3 March – you come forward with a paper on this. I hope it will include a bolder strategy than the things that were concluded or not concluded at the informal summit. It is still an intergovernmental, open-coordination method. They make it a little bit better, a little bit faster, but at the end, it continues to be an open coordination method based on intergovernmentalism. What we ask from you is to take the lead on that, on this economic policy and on this economic governance, and to come forward, together with Olli Rehn, with a bold proposal to have economic governance inside the European Union. It is nonsense to have monetary union on the one hand and not to have an economic and social and political union on the other. The problems with Greece are proof of that. I think this is a time when we can expect something bold from the Commission, and I hope that on 3 March, the Commission will propose a document that is far more ambitious than the – in my view – disappointing conclusions of the informal summit."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dovolte mi, abych se především věnoval přímo tomu, co bych nazval nejnaléhavějším problémem současné doby. Můžeme mluvit o roku 2020, ale dnes před námi stojí daleko naléhavější problém: eurozóna a Řecko. V této věci musíme najít řešení. Domnívám se, že my v Evropském parlamentu musíme převzít iniciativu v této oblasti. Důležité je určit, co se přesně v Řecku stalo. Dnes jsme dostali vzájemně si odporující informace. Řecko tvrdí, že Evropské unii a evropským institucím poskytlo všechny informace. Evropská komise a Eurostat přitom říkají, že nedostaly všechny potřebné údaje. A investiční banky – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – bagatelizují, co udělaly v případě Řecka. Proto se domnívám, že je úkolem tohoto parlamentu co nejdříve připravit slyšení v příslušném výboru, abychom mohli vyslechnout všechny zainteresované strany a zjistit, k čemu přesně v případě Řecka došlo. Nemůžeme mluvit o nápravě, o řešeních, o reformách v Evropské unii, dokud se nejdříve nedozvíme, co se v Řecku odehrálo v roce 2008 a 2009 a předtím, a já jsem absolutně přesvědčen, že je nezbytné, aby v tomto Parlamentu proběhlo slyšení různých stran. Druhým faktorem je, že se musíme také vypořádat s problémem řeckého dluhu. Myslím, že v této věci existuje pouze jediné dobré řešení. Včera jsem četl článek George Sorose ve věnovaný této otázce a před několika dny jsem si přečetl článek Joschky Fischera v německém tisku. Ten tvrdí to, co říká mnoho lidí: nejlepším řešením řeckého dluhu je evropské řešení – euroobligace nebo vytvoření Evropského měnového fondu, bez jakýchkoliv nákladů pro evropské daňové poplatníky, ale s řešením pro budoucnost. Domnívám se, že je také úkolem tohoto Parlamentu požádat Komisi a Radu, aby uvažovala o této možnosti, šla nad rámec vnitrostátních zájmů současných členských států Evropské unie a tuto možnost prozkoumala. Zatřetí se domnívám, že nejdůležitější součástí této rozpravy přirozeně je, co dělat se strategií 2020. Myslím, že Řecko je velmi dobrým příkladem toho, co bylo chybné na lisabonské strategii. Lisabonská strategie byla příliš slabá; rozdíl mezi řeckou a německou ekonomikou se za posledních 10 let prohloubil: po lisabonské strategii se tento rozdíl zvětšil a nikoliv zmenšil. Co potřebujeme – a co je prvním rozhodnutím, které by měla přijmout Komise a Evropská rada – je uznat, že přímá koordinace nebyla dobrou metodou; byla příliš slabou metodou. V Evropské unii potřebujeme odvážnější nástroj. Pane Barroso, očekávám, že v době několika dnů, začátkem března – mám na mysli 3. března – předložíte k tomuto tématu nějaký dokument. Doufám, že bude obsahovat odvážnější strategii, než závěry, ke kterým se dospělo nebo nedospělo na neformálním summitu. Stále se jedná o mezivládní metodu přímé koordinace. Je trochu lepší, trochu rychlejší, ale stále zůstává metodou přímé koordinace založené na mezivládních dohodách. Žádáme vás, abyste v této věci převzal vedení, v ekonomické politice a ekonomickém řízení, a společně s panem Olli Rehnem předložil odvážnější návrh ekonomického správy Evropské unie. Nemá smysl na jedné straně mít měnovou unii a na druhé straně nemít ekonomickou, sociální a politickou uni. Problémy Řecka jsou toho důkazem. Myslím, že nastal čas, kdy můžeme od Komise očekávat něco odvážnějšího, a doufám, že 3. března Komise navrhne dokument, který bude daleko ambicióznější než – podle mého názoru – neuspokojivé závěry neformálního summitu."@cs1
"Hr. formand! Lad mig først og fremmest gå direkte til det, som jeg vil sige, er det mest akutte problem i dag. Vi kan tale nok så meget om 2020, men vi har et mere akut problem nu, nemlig euroområdet og Grækenland. Vi bliver nødt til at finde en løsning på dette problem. Efter min mening skal Parlamentet tage initiativet på dette område. Det er vigtigt at finde ud af, hvad der reelt skete i Grækenland. I dag har vi fået modsigende oplysninger. Grækenland siger, at det har givet alle oplysninger til EU og EU's institutioner. Samtidig siger Kommissionen og Eurostat, at de ikke har modtaget alle de nødvendige oplysninger. Og på samme tid bagatelliserer investeringsbankerne, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Deutsche Bank, også deres handlinger med hensyn til Grækenland. Jeg mener derfor, at det er Parlamentets opgave at arrangere høringer med det relevante udvalg hurtigst muligt, således at vi kan høre alle de relevante parter i denne sag og finde ud af, nøjagtig hvad der foregår med hensyn til Grækenland. Vi kan ikke kaste os ud i drøftelser om afhjælpende foranstaltninger, om løsninger eller om reformer i EU, hvis vi ikke først har kortlagt, hvad der faktisk skete i Grækenland i 2008 og 2009 og tidligere, og jeg mener, at det er absolut nødvendigt, at de forskellige parter høres af Parlamentet. Det andet punkt er, at vi også skal håndtere Grækenlands gældsproblem. Efter min mening er der kun én god løsning på dette problem. I går læste jeg artiklen af George Soros i om emnet, og for et par dage siden læste jeg Joschka Fischers artikel i tysk presse. Han siger det, som mange mennesker siger, nemlig at den bedste løsning på det græske gældsproblem er en europæisk løsning – euroobligationer eller en europæisk monetær fond – der ikke skal koste de europæiske skatteydere penge, men som er en fremtidssikret løsning. Jeg mener også, at det er Parlamentets opgave at anmode Kommissionen og Rådet om at overveje denne mulighed og tilsidesætte EU's nuværende medlemsstaters nationale interesser for at undersøge denne mulighed. For det tredje mener jeg, at det væsentligste element i disse forhandlinger naturligvis er, hvad vi skal gøre med hensyn til 2020. Efter min mening er Grækenland et meget godt eksempel på det, der gik galt i forhold til Lissabonstrategien. Lissabonstrategien var for svag. Kløften mellem den tyske økonomi og den græske økonomi er blevet udvidet i løbet af de seneste ti år, og den blev større, ikke mindre, efter Lissabonstrategien. Det, der er nødvendigt, er, at Kommissionen og Det Europæiske Råd som deres første beslutning anerkender, at den åbne koordinationsmetode ikke var en god metode, at den var en for svag metode. Vi har brug for et stærkere instrument i EU. Dette stærkere instrument er økonomisk styring i EU. Jeg håber, at De om få dage, i begyndelsen af marts, jeg tror, det er den 3. marts, fremlægger et dokument herom, hr. Barroso. Jeg håber, at dette dokument indeholder en mere ambitiøs strategi end indholdet af det, der blev konkluderet eller ikke konkluderet på det uformelle topmøde. Det er fortsat en mellemstatslig metode med åben koordination. De gør det lidt bedre og lidt hurtigere, men i sidste ende er det stadig en åben koordinationsmetode, der bygger på foranstaltninger på det mellemstatslige plan. Vi anmoder om, at De stiller Dem i spidsen for dette, altså for denne økonomiske politik og for denne økonomiske styring, og om at De i samarbejde med Olli Rehn, fremlægger et ambitiøst forslag om indførelse af økonomisk styring i EU. Det giver ingen mening at have en monetær union på den ene side, men ingen økonomisk, social og politisk union på den anden side. Problemerne i Grækenland er et lysende eksempel herpå. Jeg mener, at tiden er inde til, at vi må forvente et ambitiøst forslag fra Kommissionen, og jeg håber, at Kommissionen den 3. marts vil fremlægge et forslag, der er langt mere ambitiøst end de efter min mening skuffende konklusioner på det uformelle topmøde."@da2
"Herr Präsident, ich möchte zuallererst direkt auf das Problem zu sprechen kommen, das meiner Meinung nach heute am dringendsten ist. Wir können zwar über 2020 sprechen, aber wir haben heute ein drängenderes Problem: nämlich die Eurozone und Griechenland. Dafür müssen wir Lösungen finden. Ich denke, dass wir, das Europäische Parlament, auf diesem Gebiet die Initiative ergreifen müssen. Es muss Klarheit darüber bestehen, was genau in Griechenland passiert ist. Heute haben wir aber widersprüchliche Informationen erhalten. Griechenland behauptet, es habe der Europäischen Union und den europäischen Institutionen alle Informationen gegeben. Gleichzeitig sagen die Europäische Kommission und Eurostat, dass sie nicht alle notwendigen Informationen erhalten hätten. Und die Investmentbanken – Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank – spielen ihr Zutun im Fall Griechenland herunter. Ich denke daher, dass es Aufgabe dieses Parlaments ist, so schnell wie möglich Anhörungen mit dem zuständigen Ausschuss einzuberufen, damit wir alle Beteiligten in dieser Angelegenheit anhören können, um genau zu erfahren, was derzeit in Griechenland vor sich geht. Wir können nicht über Gegenmaßnahmen, Lösungen oder Reformen in der Europäischen Union sprechen, ohne überhaupt erst einmal zu wissen, was in Griechenland in den Jahren 2008 und 2009 und davor wirklich geschehen ist, und ich halte es für unerlässlich, dass die verschiedenen Parteien in diesem Parlament angehört werden. Zweitens müssen wir uns auch mit dem Schuldenproblem der Griechen auseinandersetzen. Ich glaube, dass es dafür nur eine richtige Lösung gibt. Gestern las ich einen Artikel dazu von George Soros in den und vor einigen Tagen las ich einen von Joschka Fischer in der deutschen Presse. Er sagt das, was viele Menschen sagen: Die beste Lösung für das Schuldenproblem Griechenlands sei eine europäische Lösung – Eurobonds oder ein Europäischer Währungsfonds, ohne irgendwelche Kosten für den europäischen Steuerzahler, dafür aber zukunftsfähig. Ich denke, es ist ebenfalls Aufgabe dieses Parlaments, die Kommission und den Rat dazu zu bringen, über diese Möglichkeit nachzudenken und sie jenseits der nationalen Interessen der derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu überprüfen. Drittens bin ich der Meinung, dass der wichtigste Teil dieser Aussprache selbstverständlich unser Vorgehen bezüglich der Strategie für 2020 betrifft. Griechenland ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür, was bei der Strategie von Lissabon falsch gelaufen ist. Sie war zu schwach; die Kluft zwischen der deutschen und der griechischen Wirtschaft hat sich innerhalb der letzten 10 Jahre vertieft: Sie ist nach der Lissabon-Strategie größer geworden, nicht etwa kleiner. Wir müssen anerkennen – und das wird die erste Entscheidung sein, die die Kommission und der Rat treffen müssen – dass die offene Koordinierungsmethode keine gute Methode war; sie war zu schwach. Wir brauchen ein wirksameres Instrument innerhalb der Europäischen Union, nämlich eine Economic Governance innerhalb der Europäischen Union. Herr Barroso, ich hoffe, dass Sie in einigen Tagen, Anfang März – ich glaube es ist der 3. März – ein Papier dazu vorlegen werden. Und ich hoffe, darin eine mutigere Strategie zu finden, mutiger als das, was auf dem informellen Gipfel beschlossen oder nicht beschlossen wurde. Wir haben nämlich immer noch eine zwischenstaatliche offene Koordinierungsmethode. Das Beschlossene verbessert und beschleunigt diese Methode ein wenig, aber letztendlich bleibt es weiterhin eine offene Koordinierungsmethode, die auf Zwischenstaatlichkeit beruht. Wir fordern Sie daher auf, für diese Wirtschaftspolitik aktiv zu werden, die Initiative für eine Economic Governance innerhalb der Europäischen Union zu ergreifen und zusammen mit Olli Rehn dazu einen mutigen Vorschlag vorzulegen. Es ist unsinnig, zwar einerseits eine Währungsunion, andererseits jedoch keine wirtschaftliche, soziale und politische Union zu haben. Die Probleme mit Griechenland belegen das. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir mutiges Handeln von der Kommission erwarten können, und ich hoffe, sie wird am 3. März ein Dokument vorlegen, das deutlich ambitionierter ist, als die – meiner Ansicht nach – enttäuschenden Schlussfolgerungen des informellen Gipfels."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να αναφερθώ απευθείας σε αυτό που θα χαρακτήριζα το πιο επιτακτικό πρόβλημα σήμερα. Μπορούμε να μιλάμε για το 2020, αλλά έχουμε ένα πιο επιτακτικό πρόβλημα σήμερα: την ευρωζώνη και την Ελλάδα. Πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτό. Πιστεύω ότι εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα. Σήμερα, λάβαμε αντιφατικές πληροφορίες. Η Ελλάδα λέει ότι έδωσε όλες τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat λένε ότι δεν έλαβαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτικές τράπεζες –Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank– υποβαθμίζουν τη σημασία αυτού που έκαναν στην περίπτωση της Ελλάδας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να οργανώσει ακροάσεις με τη σχετική επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτό το θέμα και να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θεραπείες, για λύσεις, για μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν, πρώτα απ’ όλα, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη πραγματικά στην περίπτωση της Ελλάδας το 2008 και το 2009 και πιο πριν, και πιστεύω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ακουστούν οι διαφορετικές πλευρές από αυτό το Κοινοβούλιο. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο μία καλή λύση σε αυτό. Εχθές, διάβασα ένα άρθρο του George Soros στην εφημερίδα επί αυτού του θέματος και πριν από λίγες ημέρες διάβασα ένα άρθρο του Joschka Fischer στον γερμανικό Τύπο. Λέει αυτό που λένε πολλοί: η καλύτερη λύση για το ελληνικό χρέος είναι μια ευρωπαϊκή λύση – ευρωομόλογα ή ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, χωρίς κόστος για τον ευρωπαίο φορολογούμενο αλλά με μια λύση για το μέλλον. Πιστεύω ότι είναι επίσης καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο και να υπερβούν τα εθνικά συμφέροντα των σημερινών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Τρίτον, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό μέρος αυτής της συζήτησης είναι, φυσικά, το τι θα κάνουμε για το 2020. Πιστεύω ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι πήγε λάθος με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν πολύ αδύναμη· το χάσμα μεταξύ της γερμανικής οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας διευρύνθηκε τα τελευταία 10 χρόνια: έγινε μεγαλύτερο, όχι μικρότερο, μετά τη στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτό που χρειαζόμαστε –και είναι η πρώτη απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο– είναι να αναγνωριστεί ότι η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού δεν ήταν καλή· ήταν πολύ αδύναμη μέθοδος. Χρειαζόμαστε ένα τολμηρότερο μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το τολμηρότερο μέσο είναι η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Barroso, ελπίζω ότι σε λίγες ημέρες, στις αρχές Μαρτίου –νομίζω στις 3 Μαρτίου– θα υποβάλετε ένα έγγραφο επί αυτού του θέματος. Ελπίζω ότι θα περιλαμβάνει μια τολμηρότερη στρατηγική από αυτά που αποφασίστηκαν ή δεν αποφασίστηκαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Εξακολουθεί να είναι μια μέθοδος διακυβερνητικού, ανοιχτού συντονισμού. Την καθιστούν λίγο καλύτερη, λίγο ταχύτερη, αλλά εν τέλει εξακολουθεί να είναι μια μέθοδος ανοιχτού συντονισμού βασισμένη στον διακυβερνητισμό. Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι να αναλάβετε πρωτοβουλία σχετικά με αυτό το θέμα, σχετικά με αυτήν την οικονομική πολιτική και αυτήν την οικονομική διακυβέρνηση, και να υποβάλετε, μαζί με τον κ. Olli Rehn, μια τολμηρή πρόταση για οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανοησία να έχουμε, αφενός, νομισματική ένωση και, αφετέρου, να μην έχουμε οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένωση. Τα προβλήματα με την Ελλάδα είναι η απόδειξη. Εκτιμώ ότι είναι μια στιγμή κατά την οποία μπορούμε να περιμένουμε κάτι τολμηρό από την Επιτροπή και ελπίζω ότι, στις 3 Μαρτίου, η Επιτροπή θα προτείνει ένα έγγραφο πολύ πιο φιλόδοξο από τα απογοητευτικά –κατά τη γνώμη μου– συμπεράσματα της άτυπης συνόδου κορυφής."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, permítame que trate directamente lo que yo calificaría como el problema más urgente de la actualidad. Podemos hablar de 2020, pero hoy se nos presenta un problema más urgente: la zona del euro y Grecia. Hemos de encontrar soluciones a eso. Creo que nosotros, el Parlamento Europeo, hemos de tomar la iniciativa en este ámbito. Es importante determinar qué ha ocurrido exactamente en Grecia. Hoy, hemos recibido información contradictoria. Grecia afirma haber facilitado toda la información a la Unión Europea y a las instituciones europeas. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y Eurostat están diciendo que no han recibido toda la información necesaria. Simultáneamente, los bancos de inversión —como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Deutsche Bank— están restando importancia a lo que ellos han hecho en el caso de Grecia. Por consiguiente, creo que corresponde a este Parlamento la tarea de organizar audiencias con el comité competente lo antes posible, de manera que podamos escuchar a todas las partes interesadas en este asunto y averiguar qué está ocurriendo exactamente en el caso de Grecia. No podemos hablar de remedios, de soluciones o de reformas en la Unión Europea si, en primer lugar, no sabemos qué ocurrió realmente en el caso de Grecia en 2008 y 2009, y antes de esos años, y considero absolutamente necesario que este Parlamento escuche a los diferentes partidos. El segundo punto es que también tenemos que afrontar el problema de la deuda griega. Creo que sólo hay una buena solución a este problema. Ayer, leí el artículo de George Soros en el sobre esta cuestión y, hace unos pocos días, leí el artículo de Joschka Fischer en la prensa alemana. Él dice que lo que muchas personas están diciendo: la mejor solución a la deuda griega es una solución europea —euro-obligaciones o un fondo monetario europeo, sin costes para el contribuyente europeo, pero con una solución para el futuro—. Creo que a este Parlamento también le corresponde la tarea de pedir a la Comisión y al Consejo que reflexionen acerca de esa posibilidad y que vayan más allá de los intereses nacionales de los actuales Estados miembros de la Unión Europea para estudiar esta posibilidad. En tercer lugar, creo que la parte más importante de este debate es, naturalmente, qué hacer para 2020. Creo que Grecia es un muy buen ejemplo de lo que falló con la Estrategia de Lisboa. La Estrategia de Lisboa era demasiado débil; la brecha entre la economía alemana y la economía griega se ha ensanchado durante los últimos 10 años: se ha hecho más grande, no más pequeña, después de la Estrategia de Lisboa. Lo que necesitamos —y ésta es la primera decisión que deben tomar la Comisión y el Consejo Europeo— es reconocer que el método abierto de coordinación no era un buen método; era un método demasiado débil. Necesitamos un instrumento más audaz dentro de la Unión Europea. Este instrumento más audaz es la gobernanza económica dentro de la Unión Europea. Señor Barroso, espero que dentro de unos pocos días, a principios de marzo —creo que es el 3 de marzo—, usted presente un documento sobre este asunto. Espero que éste incluya una estrategia más audaz que las conclusiones alcanzadas o no alcanzadas en la cumbre informal. Todavía se trata de un método de coordinación abierta intergubernamental. Lo mejoran un poco, lo hacen más rápido, pero, a fin de cuentas, sigue siendo un método de coordinación abierta basado en el intergubernamentalismo. Lo que le pedimos a usted es que tome la iniciativa en esa materia, en esta política económica y en esta gobernanza económica, y que presente, junto con Olli Rehn, una propuesta audaz para tener gobernanza económica dentro de la Unión Europea. No tiene sentido tener una unión monetaria por un lado y carecer de una unión económica, social y política por el otro. Los problemas con Grecia son prueba de ello. Creo que éste es un momento en el que podemos esperar una acción audaz por parte de la Comisión y espero que, el 3 de marzo, ésta proponga un documento que sea mucho más ambicioso que las conclusiones —a mi juicio decepcionantes— de la cumbre informal."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt lubage mul kohe asuda probleemi juurde, mis on minu meelest praegu kõige kiireloomulisem. Me võime rääkida 2020. aasta strateegiast, aga meil on hetkel palju olulisem probleem – euroala ja Kreeka. Me peame sellele lahendused leidma. Arvan, et meil, Euroopa Parlamendil, tuleb siin esimesed sammud teha. Oluline on teha kindlaks, mis täpselt Kreekas juhtus. Praegu oleme saanud vastuolulist teavet. Kreeka ütleb, et on andnud Euroopa Liidule ja Euroopa institutsioonidele kogu info. Kuid komisjon ja Eurostat väidavad, et nad ei ole kõiki vajalikke andmeid saanud. Samal ajal vähendavad investeerimispangad – Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Deutsche Bank – Kreekas tehtu ulatust. Seetõttu arvan, et Euroopa Parlamendi kohus on korraldada koos asjaomase parlamendikomisjoniga esimesel võimalusel kuulamised, et saada kõikidelt asjaosalistelt selgitused antud küsimuse kohta ja teha kindlaks, mis konkreetselt Kreekas sünnib. Me ei saa rääkida abinõudest, lahendustest või reformidest Euroopa Liidus, kui me ei tea kõigepealt ise ka, mis toimus Kreekas 2008. ja 2009. aastal ning enne seda. Ma leian, et on väga vajalik kuulata eri asjaosalised Euroopa Parlamendis ära. Teiseks tuleb meil tegelda ka Kreeka võla probleemiga. Minu meelest on sellele ainult üks hea lahendus. Eile lugesin majanduslehest Financial Times George Sorose vastavasisulist artiklit ja mõni päev tagasi Saksa ajakirjandusest Joschka Fischeri kirjutatud lugu. Ta ütleb seda, mida paljud teisedki: parim lahendus Kreeka võla probleemile on Euroopa lahendus – eurovõlakirjad või Euroopa valuutafond, mis ei too kulusid Euroopa maksumaksjale, küll aga annab lahenduse tulevikuks. Minu arvates on Euroopa Parlamendi ülesanne paluda komisjonil ja nõukogul seda võimalust kaaluda ja jätta selle uurimisel kõrvale Euroopa Liidu praeguste liikmesriikide rahvuslikud huvid. Kolmandaks olen seisukohal, et käimasoleva arutelu kõige olulisem osa on loomulikult küsimus, mida teha 2020. aasta strateegiaga. Minu meelest on Kreeka väga hea näide selle kohta, mis Lissaboni strateegia puhul viltu läks. Lissaboni strateegia oli liiga nõrk. Lõhe Saksamaa ja Kreeka majanduse vahel on viimase kümne aastaga suurenenud. Pärast Lissaboni strateegiat see kasvas, mitte ei kahanenud. Meil tuleb tunnistada – ja see on esimene otsus, mille komisjon ja Euroopa Ülemkogu peavad langetama –, et avatud kooskõlastamise meetod ei olnud hea meetod. See oli liiga nõrk. Meil on Euroopa Liidus vaja jõulisemat meedet. See jõulisem meede on Euroopa Liidu sisene majanduse juhtimine. Härra Barroso, ma loodan, et mõne päeva pärast, märtsi alguses – vist 3. märtsil – esitate te vastavasisulise dokumendi. Loodan, et selles sisaldub jõulisem strateegia kui need järeldused, mis tehti või mida ei tehtud mitteametlikul tippkohtumisel. Endiselt on tegemist valitsustevahelise avatud kooskõlastamise meetodiga. Järelduste kohaselt muudetakse seda pisut paremaks ja kiiremaks, kuid lõppude lõpuks jääb see ikkagi avatud kooskõlastamise meetodiks, mis põhineb valitsustevahelisel koostööl. Me palume, et te haaraksite säärases majanduspoliitikas ja majanduse juhtimises ohjad enda kätte ning esitaksite koos Olli Rehniga jõulise ettepaneku majanduse juhtimise kohta Euroopa Liidus. Mõttetu on omada ühelt poolt rahaliitu, ilma et teiselt poolt oleks olemas ka majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline liit. Probleemid Kreekaga on selle tõendiks. Arvan, et nüüd on aeg, mil me võime oodata komisjonilt midagi tõhusat, ja ma loodan, et 3. märtsil esitab komisjon dokumendi, mis on palju põhjalikum kui need mitteametliku tippkohtumise minu meelest pettumustvalmistavad järeldused."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensiksi käsitellä asiaa, jota sanoisin tämän hetken kiireellisimmäksi ongelmaksi. Me voimme toki puhua vuodesta 2020, mutta meillä on nyt kiireellisempi ongelma: euroalue ja Kreikka. Meidän on löydettävä siihen ratkaisu. Mielestäni meidän, Euroopan parlamentin, on tehtävä tässä asiassa aloite. On tärkeää selvittää, mitä Kreikassa tarkkaan ottaen tapahtui. Me olemme saaneet tänään ristiriitaisia tietoja. Kreikka väittää antaneensa Euroopan unionille ja sen elimille kaikki tarvittavat tiedot. Samaan aikaan Euroopan komissio ja Eurostat väittävät, että ne eivät ole saaneet kaikkia tietoja. Samaan aikaan investointipankit – Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Deutsche Bank – vähättelevät osuuttaan Kreikan tapaukseen. Näin ollen on mielestäni Euroopan parlamentin tehtävä järjestää mahdollisimman pian kuulemiset toimivaltaisen valiokunnan kanssa, jotta me voimme kuulla kaikkia asianomaisia osapuolia ja selvittää, mitä Kreikan tapauksessa on meneillään. Me emme voi puhua parannuskeinoista, ratkaisuista tai Euroopan unionin uudistuksista, jos me emme ensin selvitä, mitä Kreikassa tapahtui vuosina 2008 ja 2009 ja sitä ennen. Mielestäni Euroopan parlamentin on ehdottoman tärkeää kuulla eri osapuolia. Toinen asia, jonka haluan ottaa esiin, on Kreikan velkaongelma. Meidän on ratkaistava se. Siihen on nähdäkseni vain yksi toimiva ratkaisu. Luin eilen julkaistun George Sorosin artikkelin tästä aiheesta ja muutama päivä sitten Joschka Fischerin artikkelin saksalaisesta lehdestä. Artikkelissa toistetaan monien muidenkin hokema viesti: paras ratkaisu Kreikan velkaongelmaan on eurooppalainen ratkaisu – euro-obligaatiot tai Euroopan valuuttarahasto, joista ei aiheudu kustannuksia veronmaksajilla mutta jotka tarjoavat tulevaisuuden ratkaisun. Mielestäni on myös Euroopan parlamentin tehtävä pyytää komissiota ja neuvostoa harkitsemaan tätä mahdollisuutta ja tutkimaan sitä tuijottamatta vain Euroopan unionin nykyisten jäsenvaltioiden kansallisten intresseihin. Kolmanneksi tärkein osuus tässä keskustelussa on tietenkin se, mitä 2020-strategian suhteen tulisi tehdä. Mielestäni Kreikka on erinomainen esimerkki siitä, mikä Lissabonin strategiassa meni vikaan. Lissabonin strategia oli liian heikko. Saksan talouden ja Kreikan talouden välinen kuilu laajeni viimeisten 10 vuoden aikana; se laajeni, ei kutistunut, Lissabonin strategian jälkeen. Komission ja Eurooppa-neuvoston on aivan ensimmäiseksi päätettävä tunnustaa, että avoin koordinointimenettely ei ollut toimiva ratkaisu. Se oli liian heikko menettely. Me tarvitsemme rohkeampaa Euroopan unionin sisäistä välinettä. Tämä väline on Euroopan unionin sisäinen talouden ohjausjärjestelmä. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, toivon, että muutaman päivän kuluttua, maaliskuun alussa – muistaakseni 3. maaliskuuta – te esittelette tätä koskevan asiakirjan. Toivon, että siihen sisältyy strategia, joka on rohkeampi kuin epävirallisessa huippukokouksessa sovitut tai sopimatta jätetyt asiat. Kyse on yhä hallitusten välisestä avoimesta koordinointimenettelystä. Siitä tehdään hiukan parempi ja hiukan nopeampi, mutta loppujen lopuksi se on yhä hallitusten väliseen toimintaan perustuva avoin koordinointimenettely. Me pyydämme teitä ottamaan tämän asian, talouspolitiikan ja talouden ohjausjärjestelmän, käsiinne ja laatimaan yhdessä Olli Rehnin kanssa rohkean ehdotuksen Euroopan unionin sisäisestä talouden ohjausjärjestelmästä. On järjetöntä pitää yllä rahaliittoa ilman taloudellista, sosiaalista ja poliittista liitoa. Kreikan ongelmat ovat osoitus siitä. Uskon, että nyt on aika, jolloin me voimme odottaa komissiolta rohkeita ratkaisuja. Toivon, että komissio esittelee maaliskuun 3. päivänä asiakirjan, joka on epävirallisen huippukokouksen mielestäni vajavaisia päätelmiä selvästi kunnianhimoisempi."@fi7
"( Monsieur le Président, avant tout, permettez-moi d’en venir directement à ce que j’appellerais le problème le plus urgent à l’heure actuelle. Nous pouvons parler de 2020, mais nous avons un problème plus urgent aujourd’hui: la zone euro et la Grèce. Nous devons trouver des solutions à ce problème. Je pense que le Parlement européen doit prendre l'initiative en la matière. Il est important de déterminer ce qu’il s’est passé exactement en Grèce. Nous avons reçu aujourd’hui des informations contradictoires. La Grèce affirme avoir donné toutes les informations à l’Union européenne et aux institutions européennes. Et pourtant, la Commission européenne et Eurostat disent qu’ils n’ont pas reçu toutes les informations nécessaires. Et parallèlement, les banques d’investissement Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, minimisent le rôle qu’elles ont joué dans le dossier grec. Je pense donc qu'il revient à ce Parlement d'organiser le plus rapidement possible des auditions avec la commission compétente de façon à ce que nous puissions entendre toutes les parties concernées par ce dossier et que nous comprenions enfin ce qu’il se passe exactement avec la Grèce. Nous ne pouvons pas parler de remèdes, de solutions, de réformes dans l'Union européenne si nous ne savons pas ce qu’il s'est réellement passé avec la Grèce en 2008, en 2009 et avant cela, et je pense qu'il est indispensable que le Parlement entende les différentes parties concernées. Mon deuxième point est que nous devons aussi nous attaquer au problème de la dette grecque. Je pense qu’il existe une seule bonne solution à ce problème. Hier j’ai lu l'article de George Soros à ce sujet dans le Financial Times, et il y a quelques jours, j'ai lu l'article de Joschka Fischer dans la presse allemande. Il dit ce que disent aussi beaucoup d’autres, à savoir que la meilleure solution au problème de la dette grecque est une solution européenne: des euro-obligations ou un fonds monétaire européen, sans aucun coût pour le contribuable européen, mais avec une solution pour l'avenir. Je pense que c’est aussi le rôle de ce Parlement de demander à la Commission et au Conseil de réfléchir à cette possibilité et de dépasser les intérêts nationaux des États membres actuels de l’Union européenne pour examiner cette possibilité. Troisièmement, je pense que la partie la plus importante de ce débat porte sur ce que nous devons faire à propos de 2020. Je pense que la Grèce est un bon exemple de ce qui n’a pas fonctionné avec la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne était trop faible; au cours des 10 dernières années, l'écart entre l'économie allemande et l'économie grecque s'est creusé, le fossé qui les sépare est plus large et non plus étroit après la stratégie de Lisbonne. Ce que nous devons faire, et c’est la première décision qui devra être prise par la Commission et le Conseil européen, c’est reconnaître que la méthode ouverte de coordination n’était pas une bonne méthode. Elle était trop timorée. Nous avons besoin d’un instrument plus audacieux dans l’Union européenne. Cet instrument plus audacieux, c'est la gouvernance économique au sein de l'Union européenne. Monsieur Barroso, j’espère que d’ici quelques jours, au début de mars - je pense que c'est le 3 mars - vous nous présenterez un document à ce sujet. J'espère que ce document comprendra une stratégie plus ambitieuse que ce qui a été conclu, ou qui n'a pas été conclu, lors du sommet informel. Il s'agit toujours d'une méthode de coordination intergouvernementale ouverte. Elle est peut-être un peu meilleure, un peu plus rapide, mais en fin de compte c'est toujours une méthode de coordination ouverte basée sur les relations entre les gouvernements. Nous vous demandons de jouer un rôle moteur dans ce dossier, dans cette politique économique et cette gouvernance économique, et de nous soumettre, avec Olli Rehn, une proposition audacieuse visant à instaurer une gouvernance économique au sein de l’Union européenne. Cela n’a aucun sens d’avoir une union monétaire d’un côté sans avoir une union économique, sociale et politique de l'autre. Les problèmes de la Grèce en sont la preuve. Je pense que nous pouvons attendre une action ambitieuse de la Commission et j’espère que le 3 mars la Commission proposera un document nettement plus ambitieux que les conclusions, décevantes à mon sens, du sommet informel."@fr8
". – Elnök úr! Először is közvetlenül rátérnék a véleményem szerint legsürgetőbb mai problémára. Beszélhetünk 2020-ról, de ennél ma fontosabb problémák is vannak: az euroövezet és Görögország. Erre megoldást kell találnunk. Úgy gondolom, mi, az Európai Parlament vállaltuk a kezdeményező szerepet ezen a területen. Fontos, hogy pontosan megállapítsuk, mi történt Görögországban. Ma ellentmondásos információkat kaptunk. Görögország szerint minden információt átadott az Európai Uniónak és az európai intézményeknek. Ugyanakkor az Európai Bizottság és az Eurostat azt állítja, hogy nem kapott meg minden szükséges információt. Ezzel egyidejűleg egyes befektetési bankok – a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Deutsche Bank – elbagatellizálják a görögországi ügyben játszott szerepüket. Úgy vélem ezért, a Parlament feladata, hogy mihamarabb meghallgatásokat szervezzen az illetékes bizottságokkal annak érdekében, hogy minden érintett felet meghallgathassunk az ügyben, és megállapíthassuk, mi történik pontosan Görögországban. Nem beszélhetünk jogorvoslatról, megoldásokról és reformokról az Európai Unióban, ha először nem tudjuk meg, mi történt valójában Görögország esetében 2008 és 2009 között és azt megelőzően, és véleményem szerint elengedhetetlen, hogy a Parlament meghallgassa az egyes feleket. Másodszor, kezelnünk kell a görög adósság problémáját is. Úgy gondolom, erre egyetlen jó megoldás létezik. Tegnap olvastam a témáról Soros György cikkét a című lapban, néhány nappal ezelőtt pedig Joschka Fisher írását olvastam a német sajtóban. Azt mondja, amit még sokan mások: hogy a görög adósságra a legjobb megoldás az európai megoldás – eurofizetési kötelezettség vagy egy európai monetáris alap, amely nem terheli költségekkel az európai adófizetőket, ugyanakkor megoldást kínál a jövőre. Úgy vélem, az is a Parlament feladata, hogy felkérje a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mérlegeljék ezt a lehetőséget, és annak vizsgálata érdekében lépjenek túl az Európai Unió jelenlegi tagállamainak nemzeti érdekein. Harmadszor úgy vélem, a vita legfontosabb része természetesen az, mihez kezdjünk 2020-szal. Görögország véleményem szerint kiváló példa arra, miért siklott félre a lisszaboni stratégiában. A lisszaboni stratégia túlságosan erőtlen volt; a német és a görög gazdaság közötti szakadék az elmúlt 10 évben tovább nőt: a lisszaboni stratégiát követően nem szűkebb, hanem még tágabb lett. El kell ismernünk – és ezt a döntést kell először meghoznia a Bizottságnak és az Európai Tanácsnak –, hogy a nyitott koordináció módszere nem volt megfelelő; túlságosan gyengének bizonyult. Az Európai Unióban ennél bátrabb eszközre van szükségünk. Ez a bátrabb eszköz az Európai Unión belüli gazdasági kormányzás. Barroso úr, bízom benne, hogy néhány napon belül, március elején – ha jól tudom, március 3-án – előterjeszt majd erről egy dokumentumot. Bízom benne, hogy az az informális csúcson meghatározott vagy nem meghatározott elemeknél bátrabb stratégiát foglal majd magában. A módszer továbbra is kormányközi, nyitott koordinációs jellegű. Kicsit javítgatják, kicsit felgyorsítják, végül azonban továbbra is egy kormányközi alapú, nyitott koordinációs módszer marad. Azt kérjük Öntől, hogy vállaljon vezető szerepet e gazdasági politika terén és a gazdasági kormányzás kérdésében, és Olli Rehn úrral együtt álljon elő az Európai Unión belüli gazdasági kormányzásra vonatkozó ambiciózus javaslattal. Képtelenség, hogy egy részről van monetáris uniónk, más részről viszont gazdasági, társadalmi és politikai unió viszont nem létezik. A görögországi problémák éppen ezt bizonyítják. Úgy gondolom, ebben a helyzetben valami bátrat várhatunk a Bizottságtól, és bízom benne, hogy március 3-án olyan dokumentumot javasolnak majd, amely jóval ambiciózusabb az informális csúcs – meglátásom szerint – csalódást keltő eredményeinél."@hu11
"Signor Presidente, esordirei direttamente con quello che considero oggi il problema più urgente. Possiamo parlare del 2020, ma oggi abbiamo un problema più pressante: la zona dell’euro e la Grecia. Dobbiamo trovare soluzioni al riguardo. Penso che noi, Parlamento europeo, dobbiamo assumere l’iniziativa in tale ambito. E’ importante appurare che cosa è accaduto esattamente in Grecia. Oggi abbiamo ricevuto informazioni contraddittorie. La Grecia afferma di aver fornito tutte le informazioni all’Unione europea e alle istituzioni europee. Dal canto loro, la Commissione europea ed Eurostat affermano di non aver ricevuto tutte le informazioni necessarie. Quanto alle banche di investimento, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, stanno minimizzando ciò che hanno fatto per la Grecia. Ritengo che sia pertanto compito di questo Parlamento organizzare quanto prima audizioni con la commissione competente in maniera da poter ascoltare tutte le parti interessate al riguardo e scoprire esattamente ciò che sta succedendo nel paese. Non possiamo parlare di rimedi, soluzioni e riforme nell’Unione europea se prima di tutto non sappiamo che cosa è realmente accaduto in Grecia nel 2008 e nel 2009. Prima di ciò, reputo assolutamente indispensabile che il Parlamento ascolti le varie parti in causa. Il secondo aspetto è che dobbiamo anche affrontare il problema del debito greco. Penso che a tale problema vi sia soltanto una soluzione valida. Ieri ho letto l’articolo pubblicato in merito da George Soros sul e qualche giorno fa ho letto l’articolo di Joschka Fischer pubblicato dalla stampa tedesca. Vi si afferma ciò che molti sostengono: la soluzione migliore per il debito greco è una soluzione europea, eurobbligazioni, oppure un fondo monetario europeo senza costi per il contribuente comunitario, ma con una soluzione per il futuro. Ritengo che sia anche compito di questo Parlamento chiedere alla Commissione e al Consiglio di riflettere su tale possibilità e andare oltre gli interessi nazionali degli attuali Stati membri dell’Unione europea per vagliare una siffatta alternativa. In terzo luogo, penso che la parte più importante dell’odierno dibattito sia naturalmente che cosa fare per il 2020. Penso che la Grecia sia un esempio molto eloquente di che cosa non ha funzionato con la strategia di Lisbona. La strategia di Lisbona era troppo debole; il divario tra economia tedesca e greca si è accentuato negli ultimi 10 anni: si è accentuato, non ridotto, dopo l’introduzione della strategia di Lisbona. Ciò di cui abbiamo bisogno, ed è la prima decisione che la Commissione e il Consiglio europeo devono prendere, è il riconoscimento che il metodo di coordinamento aperto non è stato un metodo valido; si è dimostrato un metodo troppo debole. Ci occorre uno strumento più audace nell’Unione europea. Questo strumento più audace a livello di Unione è il governo economico. Signor Presidente Barroso, spero che tra qualche giorno, all’inizio di marzo, mi pare che sia previsto per il 3, lei ci presenti un documento sull’argomento e mi auguro che contenga una strategia più audace di quanto è stato concluso o non concluso al vertice informale. E’ ancora un metodo di coordinamento aperto intergovernativo. E’ stato un po’ migliorato, reso leggermente più rapido, ma alla fine continua a essere un metodo di coordinamento aperto basato sull’intergovernamentalismo. Vi chiediamo di assumere l’iniziativa al riguardo, in merito alla politica economica e al governo economico, presentandoci assieme all’onorevole Rehn una proposta audace per un governo economico nell’Unione europea. Non ha senso avere un’unione monetaria da un lato senza avere un’unione economica, sociale e politica dall’altro. I problemi con la Grecia lo testimoniano. Penso che sia un momento in cui possiamo aspettarci qualcosa di audace dalla Commissione e spero che il 3 marzo proporrà un documento decisamente più ambizioso delle conclusioni, a mio giudizio, deludenti del vertice informale."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pereiti tiesiai prie klausimo, kurį galima vadinti opiausia šio laikotarpio problema. Galėtume kalbėti apie 2020 m., bet šiandien turime spręsti opesnę problemą: euro zonos ir Graikijos problemą. Turime rasti šių problemų sprendimus. Manau, kad Europos Parlamentas turi imtis iniciatyvos šioje srityje. Labai svarbu nustatyti, kas būtent nutiko Graikijoje. Šiandien gauname prieštaringą informaciją. Graikija tvirtina pateikusi visą informaciją Europos Sąjungai ir Europos institucijoms. Tačiau Europos Komisija ir Eurostato atstovai teigia, kad negavo visos reikiamos informacijos. Investicijų bankai – „Goldman Sachs“, „Morgan Stanley“, „Deutsche Bank“ – pateikia labai ribotą informaciją apie savo veiksmus Graikijos atžvilgiu. Todėl manau, kad šio Parlamento užduotis – kuo skubiau surengti posėdį atitinkamame komitete, kad išklausytume visas suinteresuotąsias šalis šiuo klausimu ir išsiaiškintume, kas iš tikrųjų vyksta Graikijoje. Negalime kalbėti apie priemones, sprendimus, reformas Europos Sąjungoje, jei visų pirma nežinome, kas iš tikrųjų vyko Graikijoje 2008 m., 2009 m. ir anksčiau, todėl manau, kad tiesiog būtina Parlamentui išklausyti visas šalis. Antra, turime spręsti ir Graikijos skolos problemą. Manau, kad tėra tik vienas geras sprendimas. Vakar „Financial Times“ laikraštyje perskaičiau George’o Soroso straipsnį šia tema, o prieš kelias dienas Vokietijos spaudoje perskaičiau Joschkos Fischerio straipsnį. Jis rašė apie tai, ką teigė daugelis žmonių: geriausias sprendimas išspręsti Graikijos skolos klausimą yra europietiškas sprendimas – euro įsipareigojimai arba Europos valiutos fondas, kuris nieko nekainuotų Europos mokesčių mokėtojams, tačiau suteiktų sprendimą ateičiai. Manau, kad šio Europos Parlamento užduotis – prašyti Komisijos ir Tarybos apsvarstyti šią galimybę peržengiant dabartinių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius interesus. Trečia, manau, kad svarbiausia šių diskusijų dalis, savaime suprantama, yra klausimas, kokių veiksmų imtis dėl „ES 2020“. Manau, kad Graikijos atvejis yra labai geras pavyzdys, kuris rodo nesėkmingą patirtį įgyvendinant Lisabonos strategiją. Lisabonos strategija buvo per silpna; atotrūkis tarp Vokietijos ekonomikos ir Graikijos ekonomikos per pastaruosius 10 m. padidėjo: po Lisabonos strategijos priėmimo ne mažėjo, o didėjo. Mums reikia – ir tai turi būti pirmas Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos priimtas sprendimas – pripažinti, kad atviro koordinavimo metodas nebuvo geras; tai buvo per silpnas metodas. Europos Sąjungai būtinos drąsesnės priemonės. Šios drąsesnės priemonės – tai ekonomikos valdymo sistema Europos Sąjungoje. J. M. Barroso, tikiuosi, kad per kelias dienas, kovo mėn. pradžioje – manau, tai bus kovo 3 d. – pateiksite dokumentą šiuo klausimu. Tikiuosi, kad jis apims drąsesnę strategiją, o ne vien tai, kas nuspręsta ar nenuspręsta neoficialiame aukščiausiojo lygio vadovų susitikime. Tai vis dar tarpvyriausybinis, atviro koordinavimo metodas. Jis šiek tiek pagerintas, pagreitintas, bet šiaip ar taip, tai atviro koordinavimo metodas, pagrįstas tarpvyriausybiškumu. Mes prašome jūsų vadovauti, vadovauti šiai ekonomikos politikai ir šiai ekonomikos valdymo sistemai, taip pat kartu su Olli Rehnu pateikti drąsų pasiūlymą dėl ekonomikos valdymo sistemos Europos Sąjungoje. Tikras absurdas turėti pinigų sąjungą, bet neturėti ekonominės, socialinės ir politinės sąjungos. Tą rodo Graikijos patiriamos problemos. Manau, atėjo metas iš Komisijos laukti drąsių veiksmų, ir tikiuosi, kad kovo 3 d. Komisija pasiūlys dokumentą, kuris bus daug platesnio užmojo negu – mano nuomone – nuviliančios neoficialaus aukščiausiojo lygio vadovų susitikimo išvados."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, ļaujiet man tieši sākt ar to, ko es sauktu par visneatliekamāko problēmu šodien. Mēs varam runāt par 2020. gadu, bet mums ir vēl steidzamākas problēmas šodien: eiro zona un Grieķija. Mums tām jāatrod risinājums. Manuprāt, mums, Eiropas Parlamentam, ir jāuzņemas iniciatīva šajā jomā. Ir svarīgi noteikt, kas konkrēti notika Grieķijā. Šodien mēs saņēmām pretrunīgu informāciju. Grieķija saka, ka tā ir sniegusi visu informāciju Eiropas Savienībai un Eiropas iestādēm. Tajā pašā laikā Eiropas Komisija un saka, ka viņi nav saņēmuši visu nepieciešamo informāciju. Tajā pašā laikā investīciju bankas — — minimāli runā par to, ko tās ir darījušas Grieķijas gadījumā. Tāpēc es domāju, ka šā Parlamenta uzdevums ir organizēt noklausīšanos kopā ar attiecīgo komiteju tik ātri, cik vien iespējams, lai mēs varētu uzklausīt visas šajā jautājumā iesaistītās puses un atklāt, kas tieši notiek Grieķijas gadījumā. Mēs nevaram runāt par pretlīdzekļiem, par risinājumiem, par reformām Eiropas Savienībā, ja, pirmkārt, nezinām, kas reāli notika Grieķijas gadījumā 2008. un 2009. gadā un pirms tam, un es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, lai šis Parlaments uzklausītu dažādās puses. Otrkārt, mums ir arī jārisina Grieķijas parāda problēma. Manuprāt, tai ir tikai viens labs risinājums. Vakar es lasīju rakstu laikrakstā par šo jautājumu, un pirms dažām dienām lasīju rakstu Vācijas presē. Viņš saka to, ko daudzi cilvēki saka: vislabākais Grieķijas parāda atrisinājums ir Eiropas atrisinājums — eiro obligācijas vai Eiropas Valūtas fonds, kas neprasītu nekādas izmaksas Eiropas nodokļu maksātājam, bet būtu risinājums turpmāk. Es domāju, ka šā Parlamenta uzdevums ir arī prasīt, lai Komisija un Padome pārdomātu tādu iespēju un ietu tālāk par pašreizējo Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām interesēm, pārbaudot šo iespēju. Treškārt, es domāju, ka šo debašu vissvarīgākā daļa, dabiski, ir jautājums, ko darīt ar 2020. gadu. Es domāju, Grieķija ir ļoti labs piemērs tam, kas bija nepareizs Lisabonas stratēģijā. Lisabonas stratēģija bija pārāk vāja; plaisa starp Vācijas ekonomiku un Grieķijas ekonomiku palielinājās pēdējos 10 gados: pēc Lisabonas stratēģijas tā kļuva lielāka, nevis mazāka. Mums jāatzīst — un tas ir pirmais lēmums, kas Komisijai un Eiropadomei jāpieņem — ka atklātā koordinācijas metode nebija laba metode; tā bija pārāk vāja metode. Mums vajadzīgs drosmīgāks instruments Eiropas Savienībā. Šis drosmīgākais instruments ir ekonomikas pārvaldība Eiropas Savienībā. kungs, es ceru, ka pēc dažām dienām, marta sākumā — man liekas, tas būs 3. martā — jūs nāksiet klajā ar dokumentu šajā jautājumā. Es ceru, ka tajā būs izklāstīta drosmīgāka stratēģija nekā tas, ar ko noslēdzās vai nenoslēdzās neoficiālā sanāksme. Tā joprojām ir starpvaldību atklāta koordinācijas metode. Mazliet uzlabota, mazliet paātrināta, bet galu galā tā joprojām ir un paliek atklāta koordinācijas metode, kas pamatojas uz starpvaldību nolīgumiem. Mēs prasām jums uzņemties vadību par to, par šo ekonomikas politiku un šo ekonomikas pārvaldību, un kopā ar nākt klajā ar drosmīgu priekšlikumu par ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Nav jēgas, ja ir monetāra savienība no vienas puses, bet nav ekonomiskas, sociālas un politiskas savienības, no otras puses. Problēmas ar Grieķiju ir tam pierādījums. Es domāju, ka tagad ir laiks, kad mēs varam gaidīt kaut ko drosmīgu no Komisijas, un es ceru, ka 3. martā Komisija piedāvās dokumentu, kas būs daudz vērienīgāks nekā, manuprāt, neoficiālās sanāksmes neapmierinošie secinājumi."@lv13
"Mr President, first of all let me come directly to what I would call the most urgent problem today. We can talk about 2020, but we have a more urgent problem today: the eurozone and Greece. We have to find solutions to that. I think we, the European Parliament, have to take the initiative in this field. It is important to determine what exactly happened in Greece. Today we received contradictory information. Greece says that it has given all the information to the European Union and European institutions. At the same time, the European Commission and Eurostat are saying that they did not receive all the necessary information. At the same time the investment banks – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – are minimising what they have done in the Greece case. I therefore think it is the task of this Parliament to organise hearings with the relevant committee as quickly as possible, so that we can hear all the parties concerned on this matter and find out exactly what is happening in the case of Greece. We cannot talk about remedies, about solutions, about reforms in the European Union if first of all we do not know what really happened in the case of Greece in 2008 and 2009 and before that, and I think it is absolutely necessary that the different parties are heard by this Parliament. The second point is that we also have to tackle the problem of the Greek debt. I think there is only one good solution to that. Yesterday I read the article by George Soros in the on the matter, and a few days ago I read the article by Joschka Fischer in the German press. He is saying what many people are saying: the best solution to the Greek debt is a European solution – euro obligations, or a European monetary fund, without any costs to the European taxpayer, but with a solution for the future. I think it is also the task of this Parliament to ask the Commission and the Council to reflect on that possibility and to go beyond the national interests of the current Member States of the European Union to examine this possibility. Thirdly, I think the most important part of this debate is, naturally, what to do about 2020. I think Greece is a very good example of what went wrong with the Lisbon Strategy. The Lisbon Strategy was too weak; the gap between the German economy and the Greek economy widened over the last 10 years: it became bigger, not smaller, after the Lisbon Strategy. What we need – and it is the first decision to be taken by the Commission and the European Council – is to recognise that the open coordination method was not a good method; it was too weak a method. We need a bolder instrument inside the European Union. This bolder instrument is economic governance inside the European Union. Mr Barroso, I hope that in a few days’ time, at the beginning of March – I think it is 3 March – you come forward with a paper on this. I hope it will include a bolder strategy than the things that were concluded or not concluded at the informal summit. It is still an intergovernmental, open-coordination method. They make it a little bit better, a little bit faster, but at the end it continues to be an open coordination method based on intergovernmentalism. What we ask from you is to take the lead on that, on this economic policy and on this economic governance, and to come forward, together with Olli Rehn, with a bold proposal to have economic governance inside the European Union. It is nonsense to have monetary union on the one hand and not to have an economic and social and political union on the other. The problems with Greece are proof of that. I think this is a time when we can expect something bold from the Commission, and I hope that on 3 March the Commission will propose a document that is far more ambitious than the – in my view – disappointing conclusions of the informal summit."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ga meteen naar wat ik momenteel het meest urgente probleem vind. We kunnen het wel hebben over 2020, maar we zitten momenteel met een urgent probleem: de eurozone en Griekenland. Daar moet een oplossing voor komen. Ik denk dat wij, het Europees Parlement, op dit terrein het initiatief moeten nemen. Het is belangrijk dat we vaststellen wat er precies is gebeurd in Griekenland. Vandaag hebben we tegenstrijdige informatie gekregen. Griekenland zegt dat het de Europese Unie en de Europese instellingen alle informatie heeft gegeven. Tegelijkertijd zeggen de Europese Commissie en Eurostat dat ze niet alle benodigde informatie hebben ontvangen en bagatelliseren de investeringsbanken – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – hun handelen in verband met de kwestie Griekenland. Ik denk dus dat het de taak van dit Parlement is om zo snel mogelijk hoorzittingen met de betrokken commissie te houden, zodat we alle betrokken partijen over deze kwestie kunnen horen om erachter te komen wat er precies speelt rond Griekenland. Hoe kunnen we spreken over remedies, over oplossingen, over hervormingen in de Europese Unie zolang we niet eens weten wat er in 2008 en 2009 en daarvoor precies in Griekenland gebeurd is? Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat dit Parlement de verschillende partijen hoort. Het tweede punt is dat we ons ook moeten buigen over het probleem van de Griekse schuld. Ik denk dat er maar één goede oplossing is. Gisteren las ik het artikel van George Soros in de over deze kwestie en een paar dagen geleden las ik het artikel van Joschka Fischer in de Duitse pers. Hij zegt wat velen zeggen: de beste oplossing voor de Griekse schuld is een Europese oplossing – euro-obligaties of een Europees monetair fonds. Dit kost de Europese belastingbetaler niets, maar het biedt een oplossing voor de toekomst. Ik denk dat het ook de taak van dit Parlement is om de Commissie en de Raad te vragen deze mogelijkheid te overwegen en te onderzoeken en over de nationale belangen van de huidige lidstaten van de Europese Unie heen te stappen. Ten derde denk ik dat de vraag wat we moeten doen met 2020 het belangrijkste onderdeel van dit debat vormt. Ik denk dat Griekenland heel goed aantoont wat er mis ging met de strategie van Lissabon. De strategie van Lissabon was te zwak. Het gat tussen de Duitse economie en de Griekse economie werd de laatste tien jaar steeds groter: het gat werd na de strategie van Lissabon groter in plaats van kleiner. Wat wij moeten doen – en dat is het eerste besluit dat de Commissie en de Europese Raad gaan nemen – is erkennen dat de open coördinatiemethode geen goede methode was. Deze methode was te zwak. We hebben een moediger instrument nodig in de Europese Unie. Dit moediger instrument is economisch bestuur in de Europese Unie. Mijnheer Barroso, ik hoop dat u over een paar dagen, begin maart – ik meen op 3 maart –, met een document hierover komt en ik hoop dat daarin een strategie wordt gepresenteerd die van meer moed getuigt dan de zaken die al dan niet zijn besloten tijdens de informele top. Wat er nu ligt, is nog steeds een intergouvernementele, open coördinatiemethode. De methode is nu iets verbeterd en iets sneller, maar uiteindelijk is het nog steeds een open coördinatiemethode op basis van intergouvernementalisme. Wat wij van u vragen is dat u het voortouw neemt ten aanzien van dit economische beleid en dit economisch bestuur en dat u, samen met Olli Rehn, met een moedig voorstel komt dat leidt tot economisch bestuur in de Europese Unie. Het is onzin om wel een monetaire unie te hebben maar geen economische en sociale en politieke unie. De problemen met Griekenland zijn daar het bewijs van. Ik denk dat dit een moment is waarop we een moedig besluit van de Commissie mogen verwachten, en ik hoop dat de Commissie op 3 maart een document voorstelt dat veel ambitieuzer is dan de – in mijn ogen – teleurstellende conclusies van de informele top."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim pozwolę sobie od razu przejść do najważniejszego obecnie problemu. Możemy mówić o roku 2020, ale dziś mamy do czynienia z poważniejszym problemem: chodzi o strefę euro i Grecję. Musimy znaleźć rozwiązania w tym obszarze. Moim zdaniem Parlament Europejski musi w tym obszarze przejąć inicjatywę. Należy koniecznie ustalić, co dokładnie wydarzyło się w Grecji. Dziś otrzymaliśmy sprzeczne informacje. Grecja twierdzi, że przekazała Unii Europejskiej i jej instytucjom wszystkie informacje. Równocześnie Komisja Europejska i Eurostat twierdzą, że nie otrzymali wszystkich niezbędnych informacji. Ponadto banki inwestycyjne – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – minimalizują swoje dotychczasowe działania w przypadku Grecji. W związku z tym uważam, że nasz Parlament ma za zadanie jak najszybsze zorganizowanie przesłuchań w stosownej komisji, tak abyśmy mogli wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron i zrozumieć, co dokładnie dzieje się w Grecji. Nie możemy mówić o środkach naprawczych, rozwiązaniach, reformach w Unii Europejskiej, jeśli przede wszystkim nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w Grecji w latach 2008-2009 i przed tym okresem. Moim zdaniem bezwzględnie konieczne jest wysłuchanie przez Parlament poszczególnych stron. Po drugie, musimy również zająć się problemem greckiego zadłużenia. Moim zdaniem jest tylko jedno rozwiązanie. Wczoraj przeczytałem w „Financial Times” artykuł Georga Sorosa poświęcony temu zagadnieniu, a kilka dni temu przeczytałem w prasie niemieckiej artykuł Joschki Fischera. Mówi on to, co powtarza wiele osób: najlepszym rozwiązaniem problemu greckiego zadłużenia jest rozwiązanie europejskie, czyli euroobligacje lub Europejski Fundusz Walutowy, nienakładające kosztów na europejskiego podatnika, ale dające rozwiązanie na przyszłość. Uważam, że Parlament powinien zwrócić się z prośbą do Komisji i do Rady o rozważenie takiej możliwości i o wyjście poza interesy krajowe obecnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po trzecie, moim zdaniem najważniejszą częścią przedmiotowej debaty jest oczywiście decyzja w sprawie roku 2020. Uważam, że Grecja jest świetnym przykładem tego, co poszło nie tak, jeśli chodzi o strategię lizbońską. Strategia lizbońska była zbyt słaba; luka między gospodarką niemiecką a gospodarką grecką poszerzyła się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, a po wejściu w życie strategii lizbońskiej zamiast zmaleć jeszcze się powiększyła. Potrzebujemy uznania, że metoda otwartej koordynacji nie była dobra, że była zbyt słaba – to powinna być pierwsza decyzja Komisji i Rady Europejskiej. Potrzebujemy w Unii Europejskiej mocniejszego instrumentu. Jest nim zarządzanie gospodarcze w ramach Unii Europejskiej. Panie przewodniczący Barroso! Mam nadzieję, że za kilka dni, na początku marca, chyba będzie to 3 marca, przedstawi pan dokument w tej sprawie. Mam nadzieję, że przedstawi pan w nim strategię odważniejszą niż metoda oparta na wnioskach przyjętych lub nieprzyjętych na nieformalnym spotkaniu. Jest to wciąż metoda międzyrządowa i oparta na otwartej koordynacji. Trochę ją ulepszono, przyspieszono, ale ostatecznie jest to wciąż metoda otwartej koordynacji, oparta na zasadzie międzyrządowej. Prosimy pana o objęcie przywództwa w tej kwestii dotyczącej polityki gospodarczej i zarządzania gospodarczego, a także o przedstawienie, wraz z panem Ollim Rehnem, zdecydowanego wniosku w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej zarządzania gospodarczego. Bez sensu jest tworzenie unii walutowej z jednej strony i nie utworzenie unii gospodarczej, społecznej i politycznej. Problemy z Grecją są tego dowodem. Uważam, że nadszedł czas, gdy możemy oczekiwać od Komisji odważnego działania i mam nadzieję, że Komisja w dniu 3 marca przedstawi dokument znacznie bardziej ambitny niż rozczarowujące, moim zdaniem, wyniki nieformalnego posiedzenia."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, permita-me que vá directamente àquilo que eu denominaria o problema mais urgente de hoje. Podemos falar de 2020, mas neste momento temos um problema mais urgente: a zona euro e a Grécia. Temos de encontrar soluções para esta situação. Penso que nós, Parlamento Europeu, temos de tomar a iniciativa neste domínio. É importante determinar o que aconteceu exactamente na Grécia. Hoje, recebemos informação contraditória. A Grécia diz que forneceu toda a informação à União Europeia e às instituições europeias. Por outro lado, a Comissão Europeia e o Eurostat dizem que não receberam toda a informação necessária. Ao mesmo tempo, os bancos de investimento - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank - estão a minimizar a forma como agiram no caso da Grécia. Por conseguinte, penso que compete a este Parlamento organizar audições com a comissão competente o mais rapidamente possível, de modo a podermos ouvir o que têm a dizer todas as partes envolvidas neste assunto e descobrir exactamente o que se passou no caso da Grécia. Não podemos falar de acções correctivas, de soluções ou de reformas na União Europeia se, em primeiro lugar, não soubermos o que aconteceu realmente no caso da Grécia em 2008 e 2009, e já antes disso, e penso que é absolutamente necessário que as várias partes sejam ouvidas por este Parlamento. O segundo ponto que quero focar é que também temos de resolver o problema da dívida da Grécia. Penso que há apenas uma boa solução para isso. Ontem, li um artigo de George Soros no sobre o assunto e, há dias, li o artigo de Joschka Fischer na imprensa alemã. Diz o que muitas pessoas andam a dizer: a melhor solução para a dívida da Grécia é uma solução europeia - obrigações euro, ou um fundo monetário europeu, sem quaisquer custos para o contribuinte europeu, mas com uma solução para o futuro. Penso que compete também ao Parlamento pedir à Comissão e ao Conselho para reflectirem sobre essa possibilidade e para irem além dos interesses nacionais dos actuais Estados-Membros da União Europeia a fim de examinarem essa possibilidade. Em terceiro lugar, penso que a parte mais importante deste debate é, naturalmente, o que fazer em relação a 2020. Penso que a Grécia é um excelente exemplo daquilo que correu mal com a Estratégia de Lisboa. A Estratégia de Lisboa era demasiado fraca; o fosso entre a economia alemã e a economia grega acentuou-se nos últimos dez anos: tornou-se maior, e não menor, depois da Estratégia de Lisboa. Aquilo que é necessário - e trata-se da primeira decisão a tomar pela Comissão e pelo Conselho - é reconhecer que o método aberto de coordenação não era um bom método; era um método demasiado fraco. Necessitamos de um instrumento mais arrojado dentro da União Europeia. Esse instrumento mais arrojado é a governação económica dentro da União Europeia. Senhor Presidente Durão Barroso, espero que dentro de alguns dias, no princípio de Março - penso que é 3 de Março - nos apresente uma comunicação sobre este assunto. Espero que inclua uma estratégia mais arrojada do que aquilo que se concluiu, ou não concluiu, na cimeira informal. Continua a ser um método intergovernamental aberto de coordenação. Melhoraram-no um pouco, tornaram-no um pouco mais rápido, mas, no final, continua a ser um método aberto de coordenação baseado no intergovernamentalismo. O que lhe pedimos é que tome a iniciativa quanto a este assunto, quanto à política económica e quanto a esta questão da governação económica, e que, em conjunto com Olli Rehn, apresente uma proposta arrojada destinada a introduzir a governação económica na União Europeia. É um absurdo termos uma união monetária, por um lado, e não termos uma união económica, social e política, por outro lado. Os problemas da Grécia são prova disso. Penso que nos tempos que estamos a viver podemos esperar algo de arrojado da Comissão, e espero que, no dia 3 de Março, a Comissão proponha um documento muito mais ambicioso do que foram - a meu ver - as conclusões decepcionantes da cimeira informal."@pt17
"Domnule Preşedinte, în primul rând permiteţi-mi să ajung direct la ceea ce aş numi drept cea mai urgentă problemă de astăzi. Putem vorbi despre 2020, dar astăzi avem o problemă mai urgentă: zona euro şi Grecia. Trebuie să găsim soluţii pentru acestea. Consider că noi, Parlamentul European, trebuie să preluăm iniţiativa în acest domeniu. Este important să înţelegem ce s-a întâmplat mai exact în Grecia. Astăzi am primit informaţii contradictorii. Grecia spune că a prezentat toate informaţiile Uniunii Europene şi instituţiilor europene. În acelaşi timp, Comisia Europeană şi Eurostat spun că nu au primit toate informaţiile necesare. În acelaşi timp, băncile de investiţii – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – minimalizează ceea ce au făcut în cazul Greciei. Prin urmare, consider că este sarcina acestui Parlament să organizeze audieri în faţa comisiilor relevante cât mai curând posibil, pentru a putea audia toate părţile implicate în această situaţie şi pentru a afla exact ce s-a întâmplat în cazul Greciei. Nu putem vorbi despre remedii, soluţii, reforme în Uniunea Europeană, dacă, mai întâi de toate, nu ştim ce s-a întâmplat cu adevărat în cazul Greciei în 2008 şi 2009 şi înainte de asta, iar eu cred că este absolut necesar ca părţile implicate să fie audiate de către acest Parlament. Al doilea punct este faptul că trebuie, de asemenea, să ne ocupăm de problema datoriei elene. Consider că există doar o singură soluţie bună pentru aceasta. Ieri am citit articolul lui George Soros în în legătură cu acest subiect, iar acum câteva zile am citit articolul scris de Joschka Fischer în presa germană. Acesta afirmă ceea ce multe persoane susţin: cea mai bună soluţie pentru datoria grecească este o soluţie europeană – obligaţiuni euro sau un fond monetar european, fără costuri pentru contribuabilul european, dar cu o soluţie pentru viitor. Consider că este tot sarcina acestui Parlament să solicite Comisiei şi Consiliului să se gândească la această posibilitate şi să depăşească interesele naţionale ale actualelor state membre ale Uniunii Europene, pentru a o examina. În al treilea rând, cred că cea mai importantă parte a acestei dezbateri este, evident, cum vom proceda în legătură cu 2020. Cred că Grecia este un exemplu foarte bun a ceea ce nu a funcţionat în cazul Strategiei de la Lisabona. Strategia de la Lisabona a fost prea slabă; decalajul dintre economia germană şi economia elenă s-a lărgit în ultimii 10 ani: a devenit mai mare, nu mai mic, după Strategia de la Lisabona. Ceea ce avem nevoie – şi este prima decizie care trebuie luată de către Comisie şi Consiliul European – este să recunoaştem că metoda deschisă de coordonare nu a fost o metodă bună; a fost o metodă mult prea slabă. Avem nevoie de un instrument mai îndrăzneţ în interiorul Uniunii Europene. Acest instrument mai îndrăzneţ este guvernare economică în cadrul Uniunii Europene. Domnule Barroso, sper că, peste câteva zile, la începutul lui martie – cred că este vorba despre 3 martie – veţi prezenta un document în această privinţă. Sper că va include o strategie mai îndrăzneaţă decât lucrurile care au fost stabilite sau nu la summitul informal. Este în continuare o metodă deschisă de coordonare, interguvernamentală. Au îmbunătăţit-o, au făcut-o puţin mai rapidă, dar, până la urmă, continuă să fie o metodă deschisă de coordonare, bazată pe interguvernamentalism. Ceea ce vă cerem este să preluaţi iniţiativa în această privinţă, legat de această politică economică şi guvernare economică şi să veniţi, împreună cu Olli Rehn, cu o propunere îndrăzneaţă pentru a avea o guvernare economică în cadrul Uniunii Europene. Este absurd să avem o uniune monetară, pe de-o parte, iar pe cealaltă parte să nu avem o uniune economică, socială şi politică. Problemele cu Grecia sunt o dovadă în privinţa aceasta. Cred că acesta este momentul în care ne putem aştepta la ceva îndrăzneţ din partea Comisiei şi sper că, la 3 martie, Comisia va propune un document care va fi mult mai ambiţios decât – din punctul meu de vedere – concluziile dezamăgitoare de la summitul informal."@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi vyjadriť sa v prvom rade k tomu, čo by som nazval najnaliehavejším problémom dneška. Môžeme hovoriť o roku 2020, dnes však máme naliehavejší problém: eurozónu a Grécko. Musíme ho vyriešiť. Myslím si, že Európsky parlament musí v tejto oblasti prevziať iniciatívu. Je dôležité určiť, čo presne sa v Grécku stalo. Dnes sme dostali protichodné informácie. Grécko hovorí, že Európskej únii a európskym inštitúciám poskytlo všetky informácie. Zároveň však Európska komisia a agentúra Eurostat hovoria, že nedostali všetky potrebné informácie. A popri tom investičné banky – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – minimalizujú svoj podiel na situácii v Grécku. Preto si myslím, že úlohou tohto Parlamentu je čo najskôr zorganizovať vypočutia v príslušnom výbore, aby sme si v tejto veci mohli vypočuť všetky zainteresované strany a zistiť, čo presne sa deje v prípade Grécka. Nemôžeme hovoriť o nápravných opatreniach, o riešeniach, o reformách v Európskej únii, ak v prvom rade nebudeme vedieť, čo sa naozaj stalo v prípade Grécka v rokoch 2008, 2009 a predtým, a myslím si, že je absolútne nevyhnutné, aby tento Parlament vypočul rôzne strany. Druhou vecou je, že musíme tiež riešiť problém gréckeho dlhu. Myslím si, že tu existuje len jedno dobré riešenie. Včera som čítal článok Georga Sorosa v novinách o tejto záležitosti a pred pár dňami som čítal článok Joschku Fischera v nemeckej tlači. Hovorí to, čo hovoria mnohí ľudia: najlepším riešením gréckeho dlhu je európske riešenie – eurodlhopisy alebo Európsky menový fond, bez akýchkoľvek nákladov pre európskych daňových poplatníkov, ale s riešením pre budúcnosť. Myslím si, že úlohou tohto Parlamentu je aj požiadať Komisiu a Radu, aby uvažovali o tejto možnosti a pri jej skúmaní išli za hranice národných záujmov súčasných členských štátov Európskej únie. Po tretie, myslím si, že najdôležitejšou časťou tejto rozpravy je, prirodzene, otázka, čo robiť so stratégiou 2020. Myslím si, že Grécko je veľmi dobrým príkladom zlyhania lisabonskej stratégie. Lisabonská stratégia bola príliš slabá, rozdiely medzi nemeckým a gréckym hospodárstvom sa za uplynulých 10 rokov prehĺbili: lisabonská stratégia ich zväčšila, nie zmenšila. Čo musíme urobiť – a je to prvé rozhodnutie, ktoré musia uskutočniť Komisia a Európska rada –, je uznať, že metóda otvorenej koordinácie nebola dobrou metódou, bola príliš slabá. Potrebujeme odvážnejší nástroj vo vnútri Európskej únie. A týmto odvážnejším nástrojom je hospodárske riadenie vo vnútri Európskej únie. Pán Barroso, dúfam, že o pár dní, začiatkom marca – myslím, že je to 3. marca – predložíte v tejto súvislosti dokument. Dúfam, že jeho súčasťou bude odvážnejšia stratégia ako veci, na ktorých sa dohodlo alebo nedohodlo na neformálnom samite. Stále je to medzivládna metóda otvorenej koordinácie. Je o niečo lepšia, o niečo rýchlejšia, ale v konečnom dôsledku je to stále metóda otvorenej koordinácie založená na medzivládnom prístupe. Žiadame od vás, aby ste v tejto veci, v oblasti hospodárskej politiky a hospodárskeho riadenia, prevzali iniciatívu a spolu s Ollim Rehnom predložili odvážny návrh na vytvorenie hospodárskeho riadenia v rámci Európskej únie. Je nezmysel mať menovú úniu na jednej strane a nemať hospodársku, sociálnu a politickú úniu na strane druhej. Problémy s Gréckom to potvrdzujú. Myslím si, že nastal čas, keď môžeme od Komisie očakávať nejaký odvážny krok, a verím, že 3. marca Komisia predloží dokument, ktorý bude omnoho ambicióznejší ako závery neformálneho samitu, ktoré boli pre mňa sklamaním."@sk19,19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da najprej preidem na to, čemur bi rekel najnujnejši problem danes. Lahko govorimo o letu 2020, a danes imamo nujnejši problem: evrsko območje in Grčija. Najti moramo rešitve za to. Mislim, da moramo mi, Evropski parlament, prevzeti pobudo na tem področju. Pomembno je dognati, kaj se je pravzaprav zgodilo v Grčiji. Danes smo prejeli protislovne informacije. Grčija pravi, da je Evropski uniji in evropskim institucijam dala vse informacije. Istočasno pa Evropska komisija in Eurostat pravita, da nista prejela vseh potrebnih informacij. Obenem investicijske banke – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – zmanjšujejo, kar so storile v primeru Grčije. Zato mislim, da je naloga tega parlamenta, da čim prej organizira obravnave z ustreznim odborom, da bomo lahko slišali vse strani, ki jih to zadeva, in izvedeli, kaj se pravzaprav dogaja v primeru Grčije. Ne moremo govoriti o zdravilih, o rešitvah, o reformah v Evropski uniji, če najprej ne vemo, kaj se je v resnici zgodilo v primeru Grčije v letih 2008 in 2009 in pred tem, in mislim, da je popolnoma nujno, da ta parlament sliši različne strani. Druga točka, je, da moramo obravnavati tudi problem grškega dolga. Mislim, da za to obstaja le ena dobra rešitev. Včeraj sem bral članek v ki ga je o tej zadevi napisal George Soros, in pred nekaj dnevi sem prebral članek, ki ga je za nemški tisk napisal Joschka Fischer. Pravi, kar pravi mnogo ljudi: najboljša rešitev grškega dolga je evropska rešitev – evropske obveznosti ali Evropski denarni sklad brez vsakih stroškov za evropskega davkoplačevalca, a rešitev za prihodnost. Mislim, da je naloga tega parlamenta tudi, da Komisijo in Svet pozove, naj premislita o tej možnosti in naj sežeta dlje od nacionalnih interesov sedanjih držav članic Evropske unije in tam preverita to možnost. Tretjič, mislim, da je sevedaj najpomembnejši del te razprave o tem, kaj storiti glede strategije 2020. Mislim, da je Grčija zelo lep primer tega, kaj je šlo narobe z lizbonsko strategijo. Lizbonska strategija je prešibka, vrzel med nemškim gospodarstvom in grškim gospodarstvom se je v zadnjih desetih letih povečala: po lizbonski strategiji se je povečala in ne zmanjšala. To, kar moramo storiti – in to je prva odločitev, ki jo morata sprejeti Komisija in Evropski svet –, je, da priznamo, da odprta metoda usklajevanja ni bila dobra metoda; ta metoda je bila prešibka. Potrebujemo drznejši instrument v Evropski uniji. Ta drznejši instrument je gospodarsko upravljanje v Evropski uniji. Gospod Barroso, upam, da boste v roku nekaj dni, na začetku marca – mislim, da 3. marca – predložili dokument v zvezi s tem. Upam, da bo v njem vključena drznejša strategija, kot so stvari, ki so bile sklenjene ali pa ne na neuradnem vrhu. To je še vedno medvladna odprta metoda usklajevanja. Te stvari jo malo izboljšujejo, malo pospešujejo, a na koncu je še vedno odprta metoda usklajevanja, ki temelji na medvladnosti. Pozivamo vas torej, da prevzamete pobudo glede tega, glede te gospodarske politike in glede tega gospodarskega upravljanja in da predložite skupaj z Ollijem Rehnom drzen predlog, da bomo imeli v Evropski uniji gospodarsko upravljanje. Nesmisel je imeti monetarno unijo na eni strani in ne imeti gospodarske, socialne in politične unije na drugi. Problemi Grčije so dokaz tega. Mislim, da je to čas, ko od Komisije pričakujemo nekaj drznega in upam, da bo Komisija 3. marca predlagala dokument, ki bo mnogo bolj velikopotezen, kot – po mojem mnenju – nerazveseljivi sklepi neuradnega vrha."@sl20
". Herr talman! Först av allt vill jag direkt ta upp det som jag skulle vilja kalla det mest brådskande problemet i dagsläget. Vi kan tala om 2020, men vi har ett mer brådskande problem i dagsläget: euroområdet och Grekland. Vi måste finna en lösning på detta. Jag anser att vi, Europaparlamentet, måste ta initiativet på detta område. Det är viktigt att fastlägga vad som exakt har hänt i Grekland. Nu får vi motsägande uppgifter. Grekland säger att det har gett Europeiska unionen och EU-institutionerna alla uppgifter. Samtidigt säger Europeiska kommissionen och Eurostat att de inte har fått alla nödvändiga uppgifter. På samma gång bagatelliserar investeringsbankerna – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank – sitt handlande i fallet med Grekland. Jag anser därför att det är parlamentets uppgift att anordna utfrågningar med de relevanta utskotten så snart som möjligt, så att vi får möjlighet att höra alla de berörda parterna i denna fråga och exakt får reda på vad som händer i fallet Grekland. Vi kan inte tala om åtgärder, lösningar, reformer i Europeiska unionen om vi för det första inte vet vad som egentligen har hänt i fallet Grekland 2008, 2009 och dessförinnan, och jag anser att det är absolut nödvändigt att de olika parterna hörs av parlamentet. Min andra punkt är att vi också måste ta itu med problemet med den grekiska skulden. Jag anser att det bara finns en bra lösning på detta. I går läste jag en artikel av George Soros i om frågan, och för några dagar sedan läste jag en artikel av Joschka Fischer i den tyska dagspressen. Han säger samma sak som många andra: den bästa lösningen på den grekiska skulden är en europeisk lösning – euroobligationer, eller en europeisk monetär fond, utan några kostnader för de europeiska skattebetalarna, men med en lösning för framtiden. Jag anser också att det är parlamentets uppgift att uppmana kommissionen och rådet att överväga möjligheten och se bortom de aktuella EU-ländernas nationella intressen för att utvärdera denna möjlighet. För det tredje anser jag att den viktigaste delen i denna debatt naturligtvis är vad man ska göra med strategin för 2020. Jag anser att Grekland är ett mycket bra exempel på det som gick fel med Lissabonstrategin. Lissabonstrategin var för svag. Klyftan mellan den tyska och den grekiska ekonomin har ökat under de senaste 10 åren: den har blivit större, inte mindre, efter Lissabonstrategins genomförande. Det som vi behöver – och det är det första beslutet som ska fattas av kommissionen och Europeiska rådet – är ett erkännande om att den öppna samordningsmetoden inte var bra. Det var en för svag metod. Vi behöver ett mer vågat instrument inom Europeiska unionen. Detta mer vågade instrument är ekonomisk styrning inom Europeiska unionen. Herr Barroso! Jag hoppas att ni lägger fram ett dokument om detta om några dagar, i början av mars – jag tror att det är den 3 mars. Jag hoppas att det kommer att inbegripa en mer vågad strategi än det som inbegreps eller inte inbegreps vid det informella toppmötet. Det är fortfarande en mellanstatlig öppen samordningsmetod. De gör den något bättre, något snabbare, men när allt kommer omkring, är det fortfarande en öppen samordningsmetod som bygger på mellanstatlighet. Det som vi ber er om är att visa vägen i detta ärende, denna ekonomiska politik och denna ekonomiska styrning, och att tillsammans med Olli Rehn lägga fram ett vågat förslag om att ha ekonomisk styrning inom Europeiska unionen. Det är nonsens att å ena sidan ha en monetär union och å den andra inte ha en ekonomisk, social och politisk union. Problemen i Grekland bevisar detta. Jag anser att detta är en tidpunkt då vi kan förvänta oss något vågat från kommissionen, och jag hoppas att kommissionen kommer att föreslå ett dokument som är mycket mer ambitiöst än de – enligt min mening – tråkiga slutsatserna från det informella toppmötet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(El orador acepta responder a la pregunta de acuerdo con el procedimiento «Tarjeta azul» según el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento"21
"(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» conformément à l’article 149, paragraphe 8, du règlement)"8
"(L’oratore accetta un’interrogazione presentata con la procedura del cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8 del regolamento)"12
"(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)"16
"(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul" nos termos do n.º 8 do artigo 149.º)"17
"(Řečník souhlasil, že přijme otázku podle pravidla modré karty podle článku 149 odst. 8)"1
"(Ο ομιλητής συμφωνεί να δεχθεί ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο"10
"A felszólaló beleegyezett, hogy meghallgasson egy „kék kártyás” kérdést az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján"11
"Financial Times"18,15,1,19,11,22,10,2,3,4,21,9,17,12
"Financial Timesu,"20
"Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank"13
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9,8
"Joschka Fischer"13
" 149, παράγραφος 8 του Κανονισμού)"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph