Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-11-Speech-4-230"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100211.18.4-230"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, la situation en Birmanie continue à se détériorer. Est-il encore nécessaire de rappeler les exactions du gouvernement birman à l’égard de sa population, l’emprisonnement sans fin de la lauréate du prix Sakharov, Aung San Suu Kyi, et son éviction par une condamnation fallacieuse des prochaines élections? Le gouvernement birman s’est engagé à une transition démocratique en sept phases, lesquelles devraient finalement aboutir à des élections. Mais si ces élections se tiennent en conformité avec une constitution rédigée par l’armée, comme cela semble être le cas, elles auront pour seul effet de légitimer cinq décennies de régime militaire et de donner aux militaires 25 % des sièges du parlement. Nous demandons à la communauté internationale, y compris à la Chine, à l’Inde et à la Russie, de continuer à combiner leurs efforts et leurs pressions sur le gouvernement birman, à la fois pour qu’il mette fin aux violations graves des droits de l’homme perpétrées dans ce pays et pour que la transition démocratique annoncée ne se transforme pas en une véritable farce politique."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, situace v Barmě se nadále zhoršuje. Je třeba připomínat týraní vlastních lidí barmskou vládou, nekonečné věznění držitelky Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij a její násilné vystěhování na základě falešného obvinění před nadcházejícími volbami? Barmská vláda přislíbila přechod k demokracii v sedmi etapách, vedoucí nakonec k volbám. Pokud by se ovšem tyto volby konaly podle ústavy vytvořené vojenskou juntou, jak se zdá, že tomu bude, jediným výsledkem bude legitimizace pěti desetiletí vojenského režimu a zajištění 25 % parlamentních křesel pro armádu. Vyzýváme mezinárodní společenství, včetně Číny, Indie a Ruska, aby pokračovalo ve společném úsilí a vyvíjelo tlak na barmskou vládu, aby zastavila vážné porušování lidských práv páchaných v této zemi, aby se oznámený přechod k demokracii nestal politickou fraškou."@cs1
". Hr. formand! Situation i Burma bliver værre og værre. Vi behøver blot at minde om den burmesiske regerings seneste overgreb på sin befolkning, den endeløse indespærring af vinderen af Sakharovprisen Aung San Suu Kyi og fjernelsen af hende med den falske begrundelse, at hun havde fordømt det kommende valg. Den burmesiske regering har givet løfte om overgang til demokrati i syv trin med afholdelsen af valg som det sidste. Men hvis dette valg afholdes i henhold til en forfatning, der er udformet af hæren, hvilket tilsyneladende er tilfældet, vil det kun legitimere fem årtier med militærstyre og give hæren 25 % af pladserne i parlamentet. Vi opfordrer det internationale samfund, inklusive Kina, Indien og Rusland, til fortsat at arbejde sammen og lægge pres på den burmesiske regering, både for at få den til at indstille de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås i landet, og for at den annoncerede overgang til demokrati ikke ender som en politisk farce."@da2
"Herr Präsident! Die Lage in Burma verschlechtert sich zusehends. Müssen wir an die Übergriffe durch die burmesische Regierung auf ihr Volk, die endlose Haft der Gewinnerin des Sacharow-Preises, Aung San Suu Kyi, und ihren Ausschluss von den bevorstehenden Wahlen aufgrund einer haltlosen Verurteilung erinnern? Die burmesische Regierung hat einen Übergang zur Demokratie in sieben Schritten versprochen, die schlussendlich zur Abhaltung von Wahlen führen sollten. Wenn diese Wahlen jedoch gemäß einer von der Armee erstellten Verfassung abgehalten werden, was der Fall zu sein scheint, dann werden sie allein dazu dienen, fünf Jahrzehnte des Militärregimes zu legitimieren und der Armee 25 % der Parlamentssitze zu sichern. Wir fordern die Völkergemeinschaft, einschließlich China, Indien und Russland dazu auf, ihre Anstrengungen weiterhin zu bündeln und Druck auf die burmesische Regierung auszuüben, damit sie mit den in diesem Land verübten schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen Schluss macht und damit der angekündigte Übergang zur Demokratie nicht zu einer politischen Farce wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Βιρμανία συνεχίζει να επιδεινώνεται. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τις καταχρήσεις της κυβέρνησης της Βιρμανίας εις βάρος του λαού της, την ατελείωτη φυλάκιση της τιμηθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi και την εκτόπισή της, με την ψευδή αιτιολογία της καταδίκης των προσεχών εκλογών; Η κυβέρνηση της Βιρμανίας έχει υποσχεθεί τη μετάβαση προς τη δημοκρατία σε επτά φάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε εκλογές. Ωστόσο, εάν αυτές οι εκλογές διεξαχθούν σύμφωνα με σύνταγμα που καταρτίστηκε από τον στρατό, όπως φαίνεται να συμβαίνει, το μόνο πράγμα που θα πετύχουν θα είναι να νομιμοποιήσουν πέντε δεκαετίες στρατιωτικού καθεστώτος και να προσφέρουν στον στρατό το 25% των κοινοβουλευτικών εδρών. Απευθύνουμε έκκληση στη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας, να συνεχίσουν να συνδυάζουν τις προσπάθειές τους και να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση της Βιρμανίας, ώστε και να σταματήσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στη χώρα αυτή και η μετάβαση προς τη δημοκρατία που έχει ανακοινωθεί να μην μετατραπεί σε πολιτική φάρσα."@el10
"Mr President, the situation in Burma continues to deteriorate. Do we need to recall the abuses by the Burmese government towards its people, the interminable imprisonment of the Sakharov Prize winner Aung San Suu Kyi and her eviction on the false grounds of condemning the forthcoming elections? The Burmese government has promised a democratic transition in seven stages, ultimately leading up to elections. However, if these elections are held in keeping with a constitution drawn up by the army, as would appear to be the case, the only thing they will do will be to legitimise five decades of military regime and give the army 25% of the parliamentary seats. We call on the international community, including China, India and Russia, to continue to combine their efforts and exert pressure on the Burmese government, both so that it stops the serious human rights violations committed in this country and so that the democratic transition announced does not turn into a political farce."@en4
"Señor Presidente, la situación de Birmania sigue deteriorándose. ¿Es necesario que recordemos todos los abusos del Gobierno de Birmania hacia el pueblo, el encarcelamiento interminable de Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Sájarov y su desahucio con el falso argumento de condenar las próximas elecciones? El Gobierno de Birmania ha prometido una transición democrática en siete etapas, que en última instancia desembocaría en elecciones. Sin embargo, si estas elecciones se celebran de acuerdo a una constitución que ha sido redactada por el ejército, lo que parecería ser el caso, solo servirán para legitimar cinco décadas de gobierno militar y otorgar al ejército el 25 % de los escaños en el parlamento. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluida China, la India y Rusia, a seguir aunando esfuerzos y a ejercer presión sobre el Gobierno de Birmania, a fin de detener las violaciones graves de los derechos humanos cometidas en dicho país, así como para que la transición democrática anunciada no se convierta en una farsa política."@es21
"Austatud juhataja! Olukord Birmas halveneb. Kas eesolevate valimiste hukkamõistmiseks peame meenutama Birma valitsuse kuritahtlikke tegusid riigi elanikkonna suhtes, Sakharovi auhinna pälvinud Aung San Suu Kyi lõputut vangistust ja tema väljasöömist riigist valedel alustel? Birma valitsus on lubanud demokraatiale üleminekut seitsmes etapis, mis lõpptulemusena viivad valimisteni. Kui need valimised korraldatakse aga vastavalt sõjaväe koostatud põhiseadusele, nagu antud olukorras tegemist on, siis on selliste valimiste ainuvõimalik tulemus viis aastakümmet kestnud sõjaväelise režiimi seadustamine ja sõjaväele 25% parlamendikohtade andmine. Nõuame, et rahvusvaheline kogukond, muu hulgas Hiina, India ja Venemaa, ühendaksid jätkuvalt oma jõupingutused ja avaldaksid survet Birma valitsusele, et viimane lõpetaks Birmas sooritatud tõsised inimõiguste rikkumised ja et väljakuulutatud üleminek demokraatiale ei muutuks poliitiliseks farsiks."@et5
". Arvoisa puhemies, Burman tilanne on huonontunut entisestään. Onko tarpeen muistuttaa Burman hallituksen kansalaisiinsa kohdistamista väärinkäytöksistä, Saharov-palkitun Aung San Suu Kyin loputtomasta vankeudesta sekä hänen sulkemisestaan väärin perustein tulevista vaaleista? Burman hallitus on luvannut seitsemässä vaiheessa toteutettavan demokraattisen siirtymävaiheen, joka päättyy vaaleihin. Mikäli vaalit kuitenkin pidetään armeijan laatiman perustuslain nojalla, mikä on todennäköistä, niillä ainoastaan oikeutetaan viisi vuosikymmentä vallassa ollut sotilashallinto ja annetaan armeijalle 25 prosenttia parlamentin paikoista. Vaadimme kansainvälistä yhteisöä Kiina, Intia ja Venäjä mukaan lukien painostamaan edelleen yhdessä Burman hallitusta lopettamaan vakavat ihmisoikeusloukkaukset maassa ja estämään demokraattisen siirtymävaiheen muuttuminen poliittiseksi farssiksi."@fi7
". Elnök úr, a burmai helyzet egyre romlik. Fel kell-e idéznünk a burmai kormány néppel szembeni visszaéléseit, a Szaharov-díjas Aung Szan Szú Dzsí véget nem érő bebörtönzését és hamis indokoláson – a közelgő választások bírálatán – alapuló kilakoltatását? A burmai kormány hét szakaszból álló, végső soron választásokhoz vezető demokratikus átmenetet ígért. Ha azonban ezeket a választásokat a hadsereg által összeállított alkotmánynak megfelelően tartják meg – márpedig a kilátások ezt mutatják –, mindössze annyi lesz az eredményük, hogy igazolják az öt évtizede tartó katonai rezsimet, és a hadseregnek adják a parlamenti helyek 25 %-át. Felhívjuk a nemzetközi közösséget, és ezen belül Kínát, Indiát és Oroszországot, hogy továbbra is tartsanak össze és gyakoroljanak nyomást a burmai kormányra, egyrészt hogy vessen véget az országban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseknek, másrészt hogy a meghirdetett demokratikus átmenet ne váljon politikai bohózattá."@hu11
"Signor Presidente, la situazione in Birmania peggiora giorno dopo giorno. Dobbiamo ricordare gli abusi commessi dal governo nei confronti della popolazione, l’interminabile prigionia di Aung San Suu Kyi, vincitrice del Premio Sakharov, e il suo allontanamento forzato perché, presumibilmente, si sarebbe opposta alle elezioni previste di lì a poco? Il governo birmano ha promesso una transizione democratica in sette fasi per giungere, in ultima istanza, alle elezioni. Tuttavia, se le elezioni si svolgono, come sembra, sulla base di una costituzione redatta dall'esercito, si riuscirà solamente a legittimare cinquant’anni di regime militare e offrire all’esercito il 25 per cento dei seggi in parlamento. Chiediamo alla comunità internazionale – Cina, India e Russia comprese – di continuare a collaborare ed esercitare pressioni sul governo birmano per mettere fine alle gravi violazioni dei diritti umani nel paese e per evitare che la transizione democratica si trasformi in una farsa politica."@it12
"Pone pirmininke, padėtis Birmoje ir toliau blogėja. Ar mums reikia priminti Birmos vyriausybės prievartą gyventojų atžvilgiu, nesibaigiantį A. Sacharovo premijos laureatės Aung San Suu Kyi kalinimą ir jos iškeldinimą pateikus melagingus kaltinimus dėl būsimų rinkimų pasmerkimo? Birmos vyriausybė pažadėjo perėjimą prie demokratijos septyniais etapais, galiausiai surengiant rinkimus. Tačiau jei šie rinkimai vyks laikantis karinės valdžios parengtos konstitucijos, kaip, atrodytų, ir bus, jais bus pasiektas vienintelis dalykas – įteisintas penkis dešimtmečius valdęs karinis režimas ir skirta karinės valdžios atstovams 25 proc. vietų parlamente. Raginame tarptautinę bendruomenę, įskaitant Kiniją, Indiją ir Rusiją, ir toliau vienyti savo pastangas ir daryti spaudimą Birmos vyriausybei, kad būtų nutraukti sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, vykdomi šioje šalyje, ir kad paskelbtas perėjimas prie demokratijos nevirstų politiniu farsu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, situācija Mjanmā turpina pasliktināties. Vai mums jāatceras Mjanmas valdības pārkāpumi pret tās tautu, Saharova balvas ieguvējas nebeidzamais ieslodzījums un viņas izraidīšana, nepatiesi pamatojoties uz gaidāmo vēlēšanu nosodīšanu? Mjanmas valdība ir solījusi pāreju uz demokrātiju īstenot septiņos posmos, kas noslēgsies ar vēlēšanām. Tomēr, ja šīs vēlēšanas notiks saskaņā ar armijas pieņemto konstitūciju, un izskatās, ka stāvoklis ir tieši tāds, vienīgās vēlēšanu sekas būs 50 gadus ilgā militāra režīma leģitimizācija un armijas nodrošināšana ar 25 % vietu parlamentā. Mēs aicinām starptautisko sabiedrību, ieskaitot Ķīnu, Indiju un Krieviju, turpināt apvienot spēkus un izdarīt spiedienu uz Mjanmas valdību gan tāpēc, lai tā pārtrauktu šajā valstī notiekošos nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus, gan lai izziņotā pāreja uz demokrātiju nepārvērstos par politisku farsu."@lv13
"Monsieur le Président, la situation en Birmanie continue à se détériorer. Est-il encore nécessaire de rappeler les exactions du gouvernement birman à l'égard de sa population, l'emprisonnement sans fin de la lauréate du prix Sakharov, Aung San Suu Kyi, et son éviction par une condamnation fallacieuse des prochaines élections? Le gouvernement birman s'est engagé à une transition démocratique en sept phases, lesquelles devraient finalement aboutir à des élections. Mais si ces élections se tiennent en conformité avec une constitution rédigée par l'armée, comme cela semble être le cas, elles auront pour seul effet de légitimer cinq décennies de régime militaire et de donner aux militaires 25 % des sièges du parlement. Nous demandons à la communauté internationale, y compris à la Chine, à l'Inde et à la Russie, de continuer à combiner leurs efforts et leurs pressions sur le gouvernement birman, à la fois pour qu'il mette fin aux violations graves des droits de l'homme perpétrées dans ce pays et pour que la transition démocratique annoncée ne se transforme pas en une véritable farce politique."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, het gaat almaar slechter in Birma. Is het nog nodig te herinneren aan de gewelddadigheden van de Birmaanse regering tegen de bevolking en het feit dat Sacharov-prijswinnares Aung San Suu Kyi eindeloos gevangengehouden wordt en middels een valse veroordeling van de komende verkiezingen is uitgesloten? De Birmaanse regering heeft een overgang naar democratie in zeven fasen beloofd, die uiteindelijk zouden moeten uitlopen op verkiezingen. Maar als deze verkiezingen gehouden worden volgens een door het leger opgestelde grondwet, zoals het geval lijkt te zijn, zullen ze als enige effect hebben dat vijf decennia militair bewind gelegitimeerd wordt en dat de militairen 25 procent van de zetels in het parlement krijgen. Wij vragen de internationale gemeenschap, waaronder China, India en Rusland, om zich te blijven inzetten en druk te blijven uitoefenen op de Birmaanse regering, zowel om een einde te maken aan de ernstige mensenrechtenschendingen die in dat land worden gepleegd, als om te zorgen dat de aangekondigde overgang naar democratie niet uitloopt op een politieke schertsvertoning."@nl3
"Panie przewodniczący! Sytuacja w Birmie pogarsza się. Czy musimy przypominać zniewagi, jakich rząd Birmy dopuszczał się wobec swoich obywateli, niekończącego się więzienia zdobywczyni Nagrody Sacharowa oraz jej wysiedlenie wskutek fałszywych zarzutów dotyczących potępiania nadchodzących wyborów? Rząd birmański obiecał proces demokratyzacji w siedmiu etapach, który miał być w końcu uwieńczony wyborami. Jeżeli wybory te odbędą się jednak przy obowiązującej konstytucji autorstwa armii, co się może zdarzyć, to jedynym ich skutkiem będzie uprawomocnienie pięćdziesięciu lat wojskowego reżimu oraz 25 % udział armii w parlamencie. Apelujemy do międzynarodowej społeczności, w tym do Chin, Indii i Rosji, aby nadal łączyły swoje siły i wywierały presję na rząd birmański, wzywając go do zaprzestania poważnego naruszania praw człowieka w swoim kraju oraz do postępowania, które uniemożliwi przerodzenie się demokratycznych przekształceń w polityczną farsę."@pl16
"Senhor Presidente, a situação na Birmânia continua a deteriorar-se. Será preciso lembrar os abusos do governo birmanês contra a população, a interminável prisão da laureada com o Prémio Sakharov Aung San Suu Kyi e a sua condenação sob a falsa acusação de condenar as próximas eleições? O Governo birmanês prometeu uma transição democrática em sete etapas, que culminariam em eleições. No entanto, se estas eleições forem realizadas de acordo com uma constituição redigida pelas forças armadas, como parece ser o caso, servirão apenas para legitimar cinco décadas de regime militar e oferecer às forças armadas 25% dos lugares no parlamento. Solicitamos à comunidade internacional, incluindo a China, a Índia e a Rússia, que continue a combinar os seus esforços e a exercer pressão sobre o Governo birmanês para que este ponha termo às graves violações dos direitos humanos cometidas neste país e, simultaneamente, para que a transição democrática anunciada não se transforme numa farsa política."@pt17
"Dle preşedinte, situaţia din Birmania continuă să se înrăutăţească. Trebuie oare să reamintim abuzurile săvârşite de guvernul birmanez faţă de poporul său, interminabila încarcerare a laureatei Premiului Saharov, Aung San Suu Kyi şi expulzarea sa pe motivul fals al condamnării alegerilor care urmau să aibă loc? Guvernul birmanez a promis o tranziţie democratică în şapte etape, care vor duce în cele din urmă la alegeri. Totuşi, dacă aceste alegeri sunt organizate în conformitate cu o constituţie elaborată de armată, după cum se pare că ar fi cazul, singurul lucru care vor trebui să-l facă va fi să legitimeze cinci decenii de regim militar şi să-i ofere armatei 25 % din fotoliile parlamentare. Invităm comunitatea internaţională, inclusiv China, India şi Rusia, să continue să-şi combine eforturile şi să exercite presiuni asupra guvernului Birmaniei, pentru a pune capăt gravelor încălcări ale drepturilor omului, comise în acest stat, şi, de asemenea, pentru ca tranziţia democratică anunţată să nu se transforme într-o farsă politică."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, situácia v Barme sa naďalej zhoršuje. Je potrebné pripomínať neprávosti barmskej vlády voči občanom, nekonečné väznenie držiteľky Sacharovovej ceny Aun Schan Su Ťijovej a jej zákaz účasti na voľbách na základe falošných obvinení, že odsúdila nadchádzajúce voľby? Barmská vláda sľúbila prechod k demokracii v siedmych etapách, ktoré budú predchádzať voľbám. Ak sa však tieto voľby budú konať v súlade s ústavou, ktorú vytvorila armáda, čo sa pravdepodobne stane, tak len vyhlásia päť desaťročí trvajúci vojenský režim za zákonný a armáde poskytnú 25 % kresiel v parlamente. Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, Čínu, Indiu a Rusko, aby naďalej spájali svoje úsilie a vyvíjali tlak na barmskú vládu, aby zastavila závažné porušovanie ľudských práv páchaných v tejto krajine a aby sa vyhlásený prechod k demokracii nezmenil na politickú frašku."@sk19
"Gospod predsednik, razmere v Burmi se še naprej slabšajo. Ali se moramo spomniti zlorab burmanskega ljudstva s strani burmanske vlade, neskončnega zapora dobitnice nagrade Saharova, Aung San Suu Kyi, in njenega izgona na podlagi neutemeljenega razloga, da obsoja prihajajoče volitve? Burmanska vlada je obljubila demokratičen prehod v sedmih stopnjah, ki bodo na koncu pripeljale do volitev. Toda če bodo te volitve potekale tako, da bo vlado sestavljala vojska, kot zdaj kaže, bodo volitve povzročile le uzakonitev petih desetletij vojaškega režima in dodelile vojski 25 % sedežev v parlamentu. Pozivamo mednarodno skupnost, vključno s Kitajsko, Indijo in Rusijo, da še naprej s skupnimi močmi vrši pritisk na burmansko vlado, tako da ustavi hude kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v tej državi, ter da se napovedani demokratičen prehod ne spremeni v politično farso."@sl20
"Herr talman! Situationen i Burma fortsätter att försämras. Behöver vi påminna om den burmesiska regeringens övergrepp mot befolkningen, det ständiga frihetsberövandet av Sacharovprisvinnaren, Aung San Suu Kyi, och utestängningen av henne baserat på den ogrundade anklagelsen att hon fördömt det förestående valet? Den burmesiska regeringen har lovat en demokratisk övergång i sju steg som till sist ska föra fram till val. Om detta val emellertid baseras på en konstitution som armén utfomat, vilket förefaller vara fallet, kommer resultatet endast bli att fem decenniers militärstyre legitimeras och armén får 25 procent av platserna i parlamentet. Vi uppmanar världssamfundet, däribland Kina, Indien och Ryssland, att fortsätta att samordna sina insatser och utöva påtryckningar på den burmesiska regeringen, både så att den sätter stopp för de allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som begås i detta land och så att den demokratiska övergång som tillkännagetts inte blir till en politisk fars."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph