Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-11-Speech-4-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100211.17.4-218"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, sur cette résolution-ci, il y a un consensus. À Madagascar, un régime de transition illégal conduit par Andry Rajoelina est en train de plonger le pays dans le chaos. Il s’apprête à faire main basse sur les prochaines élections, qu’il annonce pour mars 2010, au terme d’un processus qui n’a rien de démocratique et qui passe outre aux accords de Maputo et d’Addis-Abeba. Les nominations illégales de personnalités politiques contestées, les violations généralisées des droits de l’homme, le harcèlement et l’arrestation arbitraire de parlementaires, de religieux, de civils ont ému la communauté internationale et l’ont amenée à prendre des sanctions. L’appartenance de Madagascar à la Communauté de développement de l’Afrique australe et à l’Union africaine est gelée. Les États-Unis lui refusent les avantages de l’ . Les donneurs du Fonds monétaire international ont réduit de 50 % leur budget et l’ONU examinera la situation du pays ce 15 février, tandis que l’Union européenne a, je crois, suspendu son aide au développement tout en maintenant son aide humanitaire. La situation est donc tragique, catastrophique, pour une population qui vit avec moins d’un dollar par jour. Nous sommes terriblement inquiets de cette situation, et cette résolution d’urgence, qui est consensuelle, en témoigne. Nous y soutenons les efforts de médiation de Joaquim Chissano, ex-président de la République du Mozambique, et demandons instamment aux quatre groupes politiques de retourner à la table des négociations. Il n’y aura pas d’autre solution. Nous demandons aussi à l’Union africaine et à la Communauté de développement de l’Afrique australe de reprendre contact pour mener à bonne fin le processus de transition, et nous prions la Commission de nous rendre compte du processus de consultation en cours avec Madagascar, suite à l’article 96 de l’accord de Cotonou."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, o tomto návrhu usnesení existuje shoda. Nelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu. Režim si chce uvolnit ruce následujícími volbami, které vyhlásil na březen 2010, a tím se završí proces, který v sobě nemá nic demokratického a který se odehrává mimo rámce dohod z Maputa a Addis Abeby. Nezákonné jmenování pochybných politických osobností, všeobecné porušování lidských práv a pronásledování a svévolné zadržování parlamentních poslanců, náboženských vůdců a civilistů vyburcovalo mezinárodní společenství a vedlo k uvalení sankcí. Bylo pozastaveno členství Madagaskaru v Rozvojovém společenství jižní Afriky a v Africké unii. Spojené státy odmítají Madagaskaru přiznat výhody zákonu o africkém růstu a příležitostech. Dárci z Mezinárodního měnového fondu snížili rozpočet pomoci o 50 %, OSN bude zkoumat situaci v této zemi 15. února a Evropská unie, jak očekávám, pozastaví rozvojovou pomoc a zachová humanitární pomoc. Situace je tedy pro obyvatele, kteří žijí za méně než dolar na den, tragická, katastrofální. Tuto situaci sledujeme s velkými obavami a tento společný návrh mimořádného usnesení je důkazem našeho zájmu. Podporujeme zprostředkovatelské úsilí Joaquima Chissana, bývalého prezidenta Mosambické republiky, a vyzýváme čtyři politické skupiny, aby se vrátily k jednacímu stolu. Jiné řešení neexistuje. Vyzýváme také Africkou unii a Rozvojové společenství jižní Afriky, aby znovu navázaly styky a dovedly přechodný proces ke zdárnému konci, a vyzýváme Komisi, aby nás informovala o probíhajících konzultacích s Madagaskarem podle článku 96 dohody z Cotonou."@cs1
". Hr. formand! Der er enighed om dette beslutningsforslag. Det ulovlige overgangsstyre ledet af Andry Rajoelina er i færd med at kaste Madagaskar ud i kaos. Man gør klar til at afholde valg i marts 2010 som afslutning på en proces, der ikke har noget demokratisk over sig, og som finder sted uden for Maputo- og Addis Abeba-aftalerne. Den ulovlige udnævnelse af tvivlsomme politiske personligheder, de omfattende menneskerettighedskrænkelser og chikanen og den vilkårlige anholdelse af parlamentsmedlemmer, religiøse ledere og civile har rystet det internationale samfund og fået det til at indføre sanktioner. Madagaskars medlemskab af Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab og Den Afrikanske Union er blevet fastfrosset. USA nægter at give landet adgang til fordele i loven om vækst og muligheder i Afrika. Donorerne i Den Internationale Valutafond har reduceret deres budget med 50 %, FN vil behandle situationen i landet den 15. februar, og EU har, så vidt jeg ved, suspenderet sin udviklingsbistand, men opretholdt sin humanitære bistand. Situationen er derfor tragisk og katastrofal for en befolkning, der lever for under en dollar om dagen. Vi er meget bekymrede over denne situation, og dette fælles nødråb i form af et beslutningsforslag beviser vores bekymring. Vi støtter Joaquim Chissanos, Republikken Mocambiques tidligere præsident, mæglingsbestræbelser og opfordrer de fire politiske grupper til at vende tilbage til forhandlingsbordet. Det er den eneste løsning. Vi opfordrer også Den Afrikanske Union og Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab til at genoptage kontakten for at gennemføre overgangsprocessen korrekt, og vi opfordrer Kommissionen til at melde tilbage til os om den igangværende høringsproces med Madagaskar i henhold til artikel 96 i Cotonou-aftalen."@da2
"Herr Präsident! Bei diesem Entschließungsantrag herrscht Konsens. Das von Andry Rajoelina angeführte illegale Übergangsregime ist dabei, Madagaskar ins Chaos zu stürzen. Er schickt sich an, sich der bevorstehenden Wahlen zu bedienen, die er für März 2010 angekündigt hat, und die am Ende eines Prozesses stehen, der nichts mit Demokratie zu tun hat und der die Abkommen von Maputo und Addis Abeba völlig übergeht. Die illegale Ernennung von fragwürdigen politischen Persönlichkeiten, die massiven Menschenrechtsverletzungen und die Schikane und willkürliche Verhaftung von Abgeordneten, Geistlichen und Zivilisten haben die Völkergemeinschaft bestürzt und zur Auferlegung von Sanktionen geführt. Die Mitgliedschaft Madagaskars bei der Entwicklungsgemeinschaft Südliches Afrika und bei der Afrikanischen Union wurde ausgesetzt. Die Vereinigten Staaten verweigern Madagaskar, von den Vorteilen des AGOA-Gesetzes (African Growth and Opportunity Act) zu profitieren. Die Geldgeber des Internationalen Währungsfonds haben ihr Budget um 50 % verringert, die UNO wird die Lage in diesem Land am 15. Februar prüfen und die Europäische Union hat, glaube ich, ihre Entwicklungshilfe ausgesetzt, setzt ihre humanitäre Hilfe aber fort. Die Lage für die Bevölkerung, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben muss, ist daher tragisch, ja katastrophal. Wir sind über diese Situation äußerst besorgt, und dieser gemeinsame dringliche Entschließungsantrag zeugt von unserer Besorgnis. Wir unterstützen die Vermittlungsbemühungen des ehemaligen Präsidenten der Republik Mosambik, Joaquim Chissano, und fordern die vier politischen Gruppierungen dringend dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dies ist die einzige Lösung. Wir fordern auch die Afrikanische Union und die Entwicklungsgemeinschaft Südliches Afrika auf, den Kontakt wieder aufzunehmen, um den Übergangsprozess zu einem guten Ende zu führen, und wir fordern die Kommission auf, uns über den laufenden Konsultationsprozess mit Madagaskar gemäß Artikel 96 des Abkommens von Cotonou zu berichten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει συναίνεση σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Το παράνομο μεταβατικό καθεστώς με επικεφαλής τον Andry Rajoelina βρίσκεται στη διαδικασία του να βυθίσει τη Μαδαγασκάρη στο χάος. Ετοιμάζεται να κερδίσει με νοθεία στις επερχόμενες εκλογές, τις οποίες προκήρυξε για τον Μάρτιο του 2010, με μια διαδικασίας που δεν έχει τίποτα δημοκρατικό και διεξάγεται εκτός του πλαισίου των συμφωνιών του Μαπούτο και της Αντίς Αμπέμπα. Οι παράνομες υποψηφιότητες αμφισβητούμενων πολιτικών προσωπικοτήτων, οι εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παρενόχληση και αυθαίρετη σύλληψη βουλευτών, θρησκευτικών ηγετών και πολιτών αναστάτωσαν τη διεθνή κοινότητα και την οδήγησαν στο να επιβάλει κυρώσεις. Η συμμετοχή της Μαδαγασκάρης στην Κοινότητα Ανάπτυξης της Μεσημβρινής Αφρικής και στην Αφρικανική Ένωση έχει παγώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τής αρνούνται τα πλεονεκτήματα της Πράξης Αφρικανικής Ανάπτυξης και Ευκαιρίας . Οι δωρητές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν μειώσει τον προϋπολογισμό τους κατά 50%, ο ΟΗΕ θα εξετάσει την κατάσταση της χώρας αυτής στις 15 Φεβρουαρίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναστείλει, πιστεύω, την αναπτυξιακή της βοήθεια ενώ διατηρεί την ανθρωπιστική της βοήθεια. Η κατάσταση συνεπώς είναι τραγική, καταστροφική για έναν πληθυσμό που διαθέτει λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα για να ζήσει. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για την κατάσταση αυτή και αυτή η κοινή επείγουσα πρόταση ψηφίσματος αποτελεί απόδειξη της ανησυχίας μας. Στηρίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Joaquim Chissano, πρώην προέδρου της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης και ζητούμε επίμονα από τις τέσσερις πολιτικές ομάδες να επιστρέψουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Επίσης ζητούμε από την Αφρικανική Ένωση και την Κοινότητα Ανάπτυξης της Μεσημβρινής Αφρικής να επαναλάβουν τις επαφές προκειμένου να οδηγήσουν τη μεταβατική διαδικασία σε ένα αίσιο τέλος και καλούμε την Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μαδαγασκάρη, βάσει του άρθρου 96 των συμφωνιών του Κοτονού."@el10
"Mr President, there is consensus on this motion for a resolution. The illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos. It is preparing to make free and easy with the forthcoming elections, which he has announced for March 2010, at the end of a process which has nothing democratic about it and which is taking place outside the Maputo and Addis Ababa agreements. The illegal nominations of questionable political personalities, the widespread human rights violations and the harassment and arbitrary arrest of parliamentarians, religious leaders and civilians have upset the international community and led it to impose sanctions. Madagascar’s membership of the Southern Africa Development Community and the African Union has been frozen. The United States are refusing it the advantages of the African Growth and Opportunity Act. The donors of the International Monetary Fund have reduced their budget by 50%, the UN will examine the situation of this country on 15 February and the European Union has, I believe, suspended its development aid, while maintaining its humanitarian aid. The situation is therefore tragic, catastrophic, for a population living on less than a dollar a day. We are terribly concerned about this situation and this joint emergency motion for a resolution is proof of our concern. We support the mediation efforts being made by Joaquim Chissano, the former president of the Republic of Mozambique, and urge the four political groups to return to the negotiating table. There can be no other solution. We are also calling on the African Union and the Southern African Development Community to resume contact in order to bring the transitional process to a proper conclusion and we call on the Commission to report to us on the consultation process under way with Madagascar under Article 96 of the Cotonou Agreement."@en4
"Señor Presidente, existe consenso sobre esta propuesta de resolución. El régimen ilegal de transición liderado por Andry Rajoelina está en proceso de hundir a Madagascar en el caos. Se está preparando para apoderarse de las próximas elecciones, cuya celebración ha anunciado para marzo de 2010, al final de un proceso en que la democracia brilla por su ausencia y que está teniendo lugar al margen de los acuerdos de Maputo y Addis Abeba. Los nombramientos de personalidades políticas cuestionables, las violaciones generalizadas de los derechos humanos, así como el acoso y el arresto arbitrario de parlamentarios, líderes religiosos y civiles han molestado a la comunidad internacional y han desembocado en la imposición de sanciones. Se ha congelado la adhesión de Madagascar a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y la Unión Africana. Los Estados Unidos de América se niegan a incluir a Madagascar en las ventajas de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África. Los donantes del Fondo Monetario Internacional han reducido al 50 % su presupuesto, las Naciones Unidas examinarán la situación de este país el 15 de febrero y la Unión Europea, según tengo entendido, ha suspendido la ayuda al desarrollo aunque mantiene la ayuda humanitaria. Por tanto, la situación es trágica y catastrófica para un pueblo que vive con menos de un dólar al día. Estamos muy preocupados por esta situación, y esta propuesta de resolución común de emergencia es prueba de ello. Apoyamos los esfuerzos de mediación realizados por Joaquim Chissano, el ex Presidente de la República de Mozambique e instamos a los cuatro movimientos políticos a volver a la mesa de negociación. No puede haber otra solución. También hacemos un llamamiento a la Unión Africana y a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional para que reanuden los contactos a fin de conducir el proceso de transición a buen puerto e instamos a la Comisión a que nos informe sobre el actual procedimiento de consulta con Madagascar, iniciado a raíz de la aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú."@es21
"Austatud juhataja! Kõnealuse resolutsiooni ettepaneku suhtes on saavutatud konsensus. Andry Rajoelina ebaseaduslik üleminekurežiim viib Madagaskari kaoseni. Ta valmistub vabalt ja lihtsalt eesolevateks valimisteks, mille ta on välja kuulutanud 2010. aasta märtsiks, protsessi lõpus, mis on täielikult antidemokraatlik ja leiab aset väljaspool Maputo ja Addis Ababa kokkuleppeid. Küsitavate poliitiliste isikute ebaseaduslik ametissenimetamine, laialt levinud inimõiguste rikkumised ning parlamendiliikmete, usuliidrite ja kodanike tagakiusamine ja meelevaldne vahistamine on rahvusvahelist kogukonda vapustanud ja sanktsioone rakendama sundinud. Madagaskari liikmestaatus Lõuna-Aafrika Arengunõukogus ja Aafrika Liidus on külmutatud. USA on jätnud Madagaskari ilma Aafrika Kasvu ja Võimaluste Akti (AGOA) eelistest. Rahvusvahelise Valuutafondi doonorid on vähendanud Madagaskari eelarvet 50%, ÜRO võtab Madagaskari olukorra vaatluse alla 15. veebruaril ja ma usun, et Euroopa Liit on peatanud arenguabi andmise, jätkates samas humanitaarabi andmist. Seetõttu on olukord elanikele, kes peavad elama vähem kui ühe dollari eest päevas, traagiline ja katastroofiline. Oleme selle olukorra pärast väga mures ja seda tõendab meie ühine eriolukorra resolutsiooni ettepanek. Toetame endise presidendi Joaquim Chissano tehtavaid vahendamisalaseid jõupingutusi ja õhutame nelja poliitilist parteid taas läbirääkimistel osalema. Teist lahendust olukorrale ei ole. Samuti kutsume Aafrika Liitu ja Lõuna-Aafrika Arengunõukogu üles jätkama kontakti, et üleminekuprotsess sobiliku lõpplahenduseni viia, ja palume komisjonil esitada meile aruandeid Madagaskariga toimuvate konsultatsioonide kohta vastavalt Cotonou’ lepingu artiklile 96."@et5
". Arvoisa puhemies, tästä päätöslauselmaesityksestä vallitsee yksimielisyys. Andry Rajoelinan johtama laiton siirtymäajan hallinto on syöksemäissä Madagaskarin kaaokseen. Se on valmistautunut voittamaan leikiten tulevat vaalit, jotka se aikoo järjestää maaliskuussa 2010 kaikkea muuta kuin demokraattisen prosessin päätteeksi ja jotka pidetään Maputon ja Addis Abeban sopimuksissa sovitun aikataulun ulkopuolella. Kyseenalaisten poliitikkojen laittomat nimitykset, laajat ihmisoikeusloukkaukset sekä parlamentin jäsenten, uskonnollisten johtajien ja siviilien ahdistelu ja mielivaltaiset pidätykset ovat närkästyttäneet kansainvälistä yhteisöä ja saaneet sen asettamaan maalle pakotteita. Madagaskarin jäsenyydet eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä ja Afrikan unionissa on jäädytetty. Yhdysvallat eivät enää myönnä sille AGOAn (African Growth and Opportunity Act) mukaisia etuja. Kansainvälinen valuuttarahasto on vähentänyt Madagaskarille myönnettäviä varoja 50 prosenttia, YK tarkastelee maan tilannetta 15. helmikuuta ja Euroopan unioni on ymmärtääkseni lakannut maksamasta kehitysapua, mutta säilyttänyt humanitaarisen avun. Tilanne on siis traaginen ja katastrofaalinen niille, jotka elävät alle dollarilla päivässä. Olemme erittäin huolissamme tilanteesta, ja yhteinen hätäpäätöslauselmaesityksemme on osoitus huolestamme. Tuemme Mosambikin tasavallan entisen presidentin Joaquim Chissanon ponnisteluja välittäjänä ja kehotamme Madagaskarin neljää poliittista ryhmittymää palaamaan neuvottelupöytään. Muuta ratkaisua ei ole. Kehotamme myös Afrikan unionia ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä aloittamaan jälleen yhteydenpidon Madagaskarin kanssa, jotta siirtymävaihe saataisiin asianmukaisesti päätökseen. Lisäksi kehotamme komissiota raportoimaan meille Madagaskarin kanssa käytävistä neuvotteluista Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti."@fi7
". Elnök úr, erről az állásfoglalásra irányuló indítványról általános az egyetértés. Az Andry Rajoelina vezette törvénytelen átmeneti rezsim káoszba taszítja Madagaszkárt. Kisajátítani készül a következő választásokat, amelyek időpontját 2010. márciusra jelentette be, egy mindenfajta demokratikus jelleget nélkülöző folyamat végén, amely a maputói és az Addisz-Abeba-i megállapodásokon kívül zajlik. A megkérdőjelezhető politikai személyiségek kinevezése, az emberi jogok széles körű megsértése és a parlamenti képviselők, vallási vezetők és polgári személyek zaklatása és önkényes őrizetbe vétele nyugtalanítja és szankciók bevezetésére késztette a nemzetközi közösséget. A Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) és az Afrikai Unió befagyasztotta Madagaszkár tagságát. Az Egyesült Államok megtagadja az országtól az afrikai növekedésről és lehetőségekről szóló törvényéből származó előnyöket. A Nemzetközi Valutalap adományozói 50 %-kal csökkentették költségvetésüket, az ENSZ február 15-én fogja megvizsgálni az ország helyzetét, az Európai Unió pedig tudomásom szerint felfüggesztette a fejlesztési támogatás folyósítását, ugyanakkor fenntartotta a humanitárius segélyt. A helyzet tehát tragikus és katasztrofális, a lakosság nagy részének a megélhetésére napi egy dollárnál kevesebb jut. Rendkívül aggasztónak találjuk ezt a helyzetet, erről tanúskodik ez a közös, sürgősségi állásfoglalásra irányuló indítvány is. Támogatjuk a Mozambiki Köztársaság korábbi elnöke, Joaquim Chissano közvetítői erőfeszítéseit, és szorgalmazzuk, hogy a négy politikai mozgalom térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. Nincs más megoldás. Felszólítjuk továbbá az Afrikai Uniót és a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösséget, hogy vegyék fel újra a kapcsolatot, hogy segítsék az átmeneti folyamat rendes lezárását, valamint felszólítjuk a Bizottságot, hogy számoljon be nekünk a cotonoui megállapodás 96. cikke alapján Madagaszkárral folytatott konzultációs eljárásról."@hu11
"Signor Presidente, abbiamo raggiunto un certo consenso sulla proposta di risoluzione. Il regime di transizione illegale che vede al potere il presidente Rajoelina è sul punto di far precipitare il Madagascar nel caos. Si sta preparando a fare man bassa di voti alle prossime elezioni, che ha annunciato per marzo 2010, al termine di un processo che di democratico non ha nulla e che non rispetta gli accordi di Maputo e Addis Abeba. Le nomine illegali di personalità politiche discutibili, le diffuse violazioni dei diritti umani, le vessazioni e gli arresti arbitrari di parlamentari, leader religiosi e civili hanno sconvolto la comunità internazionale, che si è trovata costretta a imporre sanzioni. L’adesione del Madagascar alla Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe e all’Unione africana è stata sospesa. Gli Stati Uniti si rifiutano di riconoscere al Madagascar i vantaggi derivanti dall'atto di crescita e opportunità per l'Africa. I donatori del Fondo monetario internazionale hanno dimezzato i propri stanziamenti; le Nazioni Unite analizzeranno la situazione del paese il 15 febbraio e credo che l’Unione europea abbia sospeso gli aiuti allo sviluppo, mantenendo invece quelli umanitari. La situazione è tragica, una vera e propria catastrofe per un popolo che vive con meno di un dollaro al giorno. Ci preoccupa profondamente questa situazione e la proposta congiunta di risoluzione ne è la riprova. Accogliamo con favore gli sforzi di mediazione promossi dall’ex presidente del Mozambico, Joaquim Chissano, ed esortiamo i quattro gruppi politici a tornare nuovamente al tavolo delle trattative. E’ l’unica soluzione plausibile. Invitiamo anche l’Unione africana e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe a riprendere i contatti per giungere a un’adeguata conclusione del processo di transizione; chiediamo inoltre alla Commissione di ragguagliarci sul processo di consultazione in corso con il Madagascar ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou."@it12
"Pone pirmininke, yra pasiektas sutarimas dėl šio pasiūlymo dėl rezoliucijos. Neteisėtas pereinamojo laikotarpio režimas, kuriam vadovauja Andry Rajoelina, bando sukelti Madagaskare chaosą. Jis planuoja nesivaržydamas surengti artėjančius rinkimus, kuriuos paskelbė 2010 m. kovo mėn. ir kurie neturi nieko demokratiško bei vyks apeinant Maputu ir Adis Abebos susitarimus. Neteisėti abejotinų politikų paskyrimai, plataus masto žmogaus teisių pažeidimai, taip pat parlamentarų, religinių lyderių ir civilių persekiojimas ir savavališki areštai nuliūdino tarptautinę bendruomenę ir privertė ją įvesti sankcijas. Buvo sustabdyta Madagaskaro narystė Pietinės Afrikos vystymosi bendrijoje ir Afrikos Sąjungoje. Jungtinės Amerikos Valstijos atsisako leisti Madagaskarui naudotis Afrikos šalių augimo ir galimybių įstatymo teikiamais privalumais. Tarptautinio valiutos fondo Madagaskarui skiriama donorų parama sumažinta 50 proc., JT nagrinės padėtį šalyje šių metų vasario 15  d., o ES, atrodo, sustabdė savo vystymosi paramos finansavimą, bet tebeteikia humanitarinę pagalbą. Dėl to gyventojų, gyvenančių už mažiau nei dolerį per dieną, padėtis yra tragiška ir katastrofiška. Esame nepaprastai susirūpinę dėl tokios padėties, ir šis bendras skubus Pasiūlymas dėl rezoliucijos –mūsų susirūpinimo įrodymas. Mes remiame Joaquim Chissano, buvusio Mozambiko Respublikos prezidento, tarpininkavimo pastangas ir raginame keturias politines partijas grįžti prie derybų stalo. Kito sprendimo nėra. Taip pat raginame Afrikos Sąjungą ir Pietinės Afrikos vystymosi bendriją atnaujinti ryšius su Madagaskarui, siekiant, kad būtų tinkamai užbaigtas pereinamojo laikotarpio procesas, be to, raginame Komisiją pateikti mums ataskaitą dėl konsultacijų proceso, vykstančio su Madagaskaru pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, par šo rezolūcijas priekšlikumu ir vienots viedoklis. Nelikumīgais pārejas režīms ar priekšgalā ved Madagaskaru pretī haosam. Tas gatavojas viegli uzvarēt gaidāmajās vēlēšanās, ko ir izsludinājis 2010. gada martā, noslēdzot procesu, kam nav nekāda sakara ar demokrātiju un kura norise neatbilst Maputo un Adisabebas nolīgumiem. Apšaubāmu politisku personību nelikumīga izvirzīšana, plaši cilvēktiesību pārkāpumi un deputātu, reliģisko līderu un civiliedzīvotāju vajāšana un nelikumīga arestēšana ir satraukusi starptautisko sabiedrību, tādēļ tā ieviesa sankcijas. Madagaskaras dalība Dienvidāfrikas Attīstības kopienā un Āfrikas Savienībā ir apturēta. ASV liedz tai izmantot Āfrikas Izaugsmes un iespēju aktā paredzētās priekšrocības. Līdzekļu devēji no Starptautiskā Valūtas fonda ir samazinājuši savu budžetu par 50 %, ANO 15. februārī izvērtēs situāciju šajā valstī, un, cik man zināms, Eiropas Savienība ir apturējusi attīstības atbalsta sniegšanu Madagaskarai, bet turpina sniegt humāno palīdzību. Šo iemeslu dēļ Madagaskaras iedzīvotāji, kuriem jāiztiek ar nepilnu dolāru dienā, atrodas traģiskā, katastrofālā situācijā. Mēs esam ļoti nobažījušies par šo situāciju, un šis kopīgais ārkārtas rezolūcijas priekšlikums apliecina mūsu bažas. Mēs atbalstām bijušā Mozambikas Republikas prezidenta samierināšanas centienus un aicinām četrus politiskos grupējumus atgriezties pie sarunu galda. Cits risinājums nav iespējams. Mēs arī aicinām Āfrikas Savienību un Dienvidāfrikas Attīstības kopienu atjaunot kontaktus, lai nodrošinātu pārejas procesa pienācīgu pabeigšanu, un mēs aicinām Komisiju ziņot mums par konsultāciju procesu ar Madagaskaru, kas notiek saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu."@lv13
"Monsieur le Président, sur cette résolution-ci, il y a un consensus. À Madagascar, un régime de transition illégal conduit par Andry Rajoelina est en train de plonger le pays dans le chaos. Il s'apprête à faire main basse sur les prochaines élections, qu'il annonce pour mars 2010, au terme d'un processus qui n'a rien de démocratique et qui passe outre aux accords de Maputo et d'Addis-Abeba. Les nominations illégales de personnalités politiques contestées, les violations généralisées des droits de l'homme, le harcèlement et l'arrestation arbitraire de parlementaires, de religieux, de civils ont ému la communauté internationale et l'ont amenée à prendre des sanctions. L'appartenance de Madagascar à la Communauté de développement de l'Afrique australe et à l'Union africaine est gelée. Les États-Unis lui refusent les avantages de l' . Les donneurs du Fonds monétaire international ont réduit de 50 % leur budget et l'ONU examinera la situation du pays ce 15 février, tandis que l'Union européenne a, je crois, suspendu son aide au développement tout en maintenant son aide humanitaire. La situation est donc tragique, catastrophique, pour une population qui vit avec moins d'un dollar par jour. Nous sommes terriblement inquiets de cette situation, et cette résolution d'urgence, qui est consensuelle, en témoigne. Nous y soutenons les efforts de médiation de Joaquim Chissano, ex-président de la République du Mozambique, et demandons instamment aux quatre groupes politiques de retourner à la table des négociations. Il n'y aura pas d'autre solution. Nous demandons aussi à l'Union africaine et à la Communauté de développement de l'Afrique australe de reprendre contact pour mener à bonne fin le processus de transition, et nous prions la Commission de nous rendre compte du processus de consultation en cours avec Madagascar, suite à l'article 96 de l'accord de Cotonou."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, over deze resolutie is iedereen het eens. In Madagaskar is een onrechtmatig overgangsbewind onder leiding van Andry Rajoelina bezig het land in chaos te storten. Hij bereidt zich voor om de komende verkiezingen, die hij heeft aangekondigd voor maart 2010, naar zijn hand te zetten, na een proces waar niets democratisch aan is en dat strijdig is met de overeenkomsten van Maputo en Addis Abeba. De illegale benoemingen van omstreden politieke persoonlijkheden, de wijdverspreide mensenrechtenschendingen en het feit dat parlementsleden, geestelijken en burgers worden lastiggevallen en willekeurig worden gearresteerd, hebben de internationale gemeenschap niet onverschillig gelaten en bewogen tot het opleggen van sancties. Madagaskar is geschorst als lid van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika en de Afrikaanse Unie. De Verenigde Staten hebben het uitgesloten van de voordelen van de . De donateurs van het Internationaal Monetair Fonds hebben hun budget gehalveerd en de Verenigde Naties buigen zich op 15 februari aanstaande over de situatie in het land, terwijl de Europese Unie, naar ik meen, haar ontwikkelingshulp heeft opgeschort, zonder evenwel te stoppen met het verlenen van humanitaire hulp. De situatie is dus tragisch, rampzalig, voor een bevolking die van minder dan een dollar per dag moet leven. Wij zijn verschrikkelijk bezorgd over deze situatie en deze gezamenlijke, urgente ontwerpresolutie is daar een blijk van. Daarin steunen we de bemiddeling van de gewezen president van de Republiek Mozambique, Joachim Chissano, en roepen we de vier politieke groeperingen op om naar de onderhandelingstafel terug te keren. Een andere oplossing is er niet. Daarnaast verzoeken we de Afrikaanse Unie en de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika het contact te herstellen en het overgangsproces tot een goed einde te brengen, en vragen we de Commissie verslag uit te brengen aan het Parlement over de ontwikkeling van het lopende raadplegingsproces met Madagaskar overeenkomstig artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou."@nl3
"Panie przewodniczący! Istnieje konsensus w sprawie przedmiotowego projektu rezolucji. Nielegalny tymczasowy reżim pod wodzą Andry’ego Rajoeliny pogrąża Madagaskar w chaosie. Szykuje się, aby swobodnie i bez ceremonii rozporządzać nadchodzącymi wyborami, które zapowiedział na marzec 2010 roku, na koniec procesu, który nie ma nic wspólnego z demokracją i przebiega poza zakresem porozumień z Maputo i Addis Abeby. Nielegalne nominacje wątpliwych figur politycznych, powszechne przypadki naruszania praw człowieka oraz prześladowania i samowolne zatrzymania parlamentarzystów, liderów religijnych i cywili zaniepokoiły międzynarodową społeczność i doprowadziły na nałożenia sankcji. Zamrożono członkostwo Madagaskaru w Południowoafrykańskiej Wspólnocie Rozwoju i Unii Afrykańskiej. Stany Zjednoczone odmawiają mu korzystania z przywilejów wynikających z Ustawy o wzroście i możliwościach dla Afryki. Donatorzy Międzynarodowego Funduszu Walutowego ograniczyli swój budżet o 50 %, dnia 15 lutego ONZ przeanalizuje sytuację tego kraju, natomiast Unia Europejska zawiesiła, w co wierzę, pomoc na rzecz rozwoju, utrzymując pomoc humanitarną. Sytuacja dla ludności żyjącej za mniej niż dolara dziennie jest zatem tragiczna i katastrofalna. Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni tą sytuacją, a przedmiotowy nagły projekt rezolucji to dowód naszej troski. Popieramy starania mediacyjne byłego prezydenta Republiki Mozambiku – Joaquima Chissano, zalecając również czterem grupom politycznym powrót do negocjacji. Nie może być innego rozwiązania. Wzywamy również Unię Afrykańską i Południowoafrykańską Wspólnotę Rozwoju do wznowienia kontaktu w celu prawidłowego zakończenia tego przejściowego procesu, jak również apelujemy do Komisji, aby zdawała nam sprawozdania z konsultacji z Madagaskarem prowadzonych na podstawie artykułu 96 umowy z Kotonu."@pl16
"Senhor Presidente, existe consenso em relação a esta proposta de resolução. O regime de transição ilegal liderado por Andry Rajoelina está a mergulhar Madagáscar no caos. Rajoelina prepara-se para subverter as próximas eleições, anunciadas para Março de 2010, que põem termo a um processo que nada tem de democrático e que passa ao lado dos acordos de Maputo e de Adis-Abeba. As nomeações ilegais de personalidades políticas contestadas, as violações generalizadas dos direitos humanos e o assédio e a detenção arbitrária de deputados, de líderes religiosos e de civis abalaram a comunidade internacional e impeliram-na a impor sanções. Madagáscar foi suspenso enquanto membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana. Os Estados Unidos recusam-lhe as vantagens do . Os doadores do Fundo Monetário Internacional reduziram o seu orçamento em 50%, a ONU vai examinar a situação do país em 15 de Fevereiro e a União Europeia suspendeu, creio, a sua ajuda ao desenvolvimento, embora mantenha a ajuda humanitária. A situação é, portanto, trágica, catastrófica, para uma população que vive com menos de um dólar por dia. Estamos terrivelmente preocupados com esta situação e esta proposta de resolução comum é a prova dessa preocupação Apoiamos os esforços de mediação de Joaquim Chissano, anterior Presidente da República de Moçambique, e instamos os quatro grupos políticos a regressar à mesa de negociações. Não há outra solução. Solicitamos ainda à União Africana e à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que retomem o contacto, a fim de levar a bom termo o processo de transição e solicitamos à Comissão que nos informe acerca do processo de consulta em curso com Madagáscar ao abrigo do artigo 96.º do Acordo de Cotonu."@pt17,17
"Dle preşedinte, există un consens asupra acestei propuneri de rezoluţie. Regimul tranziţional ilegal prezidat de Andry Rajoelina este în curs de a împinge Madagascarul în haos. Se pregăteşte să trateze cu uşurinţă alegerile care vor urma şi pe care le-a anunţat pentru luna martie 2010, la finalul unui proces care nu este deloc democratic şi care are loc fără respectarea acordurilor de la Maputo şi Addis Abeba. Numirea ilegală a unor personalităţi politice îndoielnice, încălcările pe scară largă ale drepturilor omului şi hărţuirea şi arestarea arbitrare ale parlamentarilor, liderilor religioşi şi civililor au supărat comunitatea internaţională şi au dus la impunerea de sancţiuni. Calitatea Madagascarului de stat membru al Comunităţii de Dezvoltare a Africii de Sud şi al Uniunii Africane a fost îngheţată. Statele Unite îi refuză avantajele conferite prin Legea privind creşterea şi posibilităţile economice din Africa. Finanţatorii Fondului Monetar Internaţional şi-au redus bugetul cu 50 %, ONU va examina situaţia acestui stat în data de 15 februarie şi cred că Uniunea Europeană şi-a suspendat ajutorul pentru dezvoltare, menţinându-şi ajutorul umanitar. Aşadar, situaţia este tragică, catastrofală, pentru o populaţie care trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi. Suntem foarte îngrijoraţi de această situaţie şi această propunere de rezoluţie de urgenţă este o dovadă a îngrijorării noastre. Susţinem eforturile de mediere întreprinse de Joaquim Chissano, fostul preşedinte al Republicii Mozambic şi îndemnăm cele patru grupuri politice să revină la masa negocierilor. Nu poate exista o altă soluţie. Invităm, de asemenea, Uniunea Africană şi Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud să reia legăturile pentru a oferi o concluzie adecvată procesului de tranziţie şi invităm Comisia să ne ofere raporturi cu privire la procesul de consultare care are loc în acest moment cu Madagascarul, în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, o tomto návrhu uznesenia panuje konsenzus. Nezákonný prechodný režim, na ktorého čele stojí Andry Rajoelina, je na najlepšej ceste uvrhnúť Madagaskar do chaosu. Neformálne sa pripravuje na nadchádzajúce voľby, ktoré vyhlásil na marec 2010, na konci procesu, ktorý nemá nič spoločné s demokraciou a ktorý sa koná bez ohľadu na Dohodu z Maputa a Dohodu z Addis Abeby. Nezákonné vymenovanie pochybných politických osobností, rozsiahle porušovanie ľudských práv a obťažovanie a svojvoľné uväznenie poslancov, náboženských predstaviteľov a civilistov znepokojilo medzinárodné spoločenstvo a viedlo ho zavedeniu sankcií. Členstvo Madagaskaru v Juhoafrickom rozvojovom spoločenstve a Africkej únii bolo pozastavené. Spojené štáty mu odopierajú výhody vyplývajúce zo zákona o raste a príležitosti pre Afriku. Darcovia Medzinárodného menového fondu znížili svoj rozpočet o 50 %, OSN preskúma situáciu tejto krajiny 15. februára a Európska únia, ako sa domnievam, pozastavila svoju rozvojovú pomoc, pričom zachováva svoju humanitárnu pomoc. Pre obyvateľstvo žijúce z menej než jedného dolára denne je preto táto situácia tragická, priam katastrofálna. Táto situácia nás vážne znepokojuje a tento spoločný núdzový návrh uznesenia je dôkazom našich obáv. Podporujeme mediačné snahy, ktoré vyvinul Joaquim Chissano, bývalý prezident Mozambickej republiky, a vyzývame všetky štyri politické skupiny, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Neexistuje iné riešenie. Zároveň vyzývame Africkú úniu a Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, aby obnovili kontakty s cieľom riadne ukončiť prechodný proces, a vyzývame Komisiu, aby nám predložila správu o prebiehajúcom konzultačnom procese s Madagaskarom podľa článku 96 Dohody z Cotonou."@sk19
"Gospod predsednik, o tem predlogu resolucije obstaja soglasje. Nezakonit prehodni režim, ki ga vodi Andry Rajoelina, je na tem, da bo potisnil Madagaskar v kaos. Pripravlja se, da bo izkoristil prihajajoče volitve, ki jih je napovedal za marec 2010, ob koncu procesa, ki nima veze z demokracijo in ki se odvija izven sporazuma iz Maputa in Adis Abebe. Nezakonita imenovanja vprašljivih političnih osebnosti, obsežne kršitve človekovih pravic in nadlegovanje ter samovoljne aretacije članov parlamenta, verskih vodij in civilistov so razburile mednarodno skupnost in jo pripravile do tega, da je uvedla sankcije. Članstvo Madagaskarja v Skupnosti za južnoafriški razvoj in Afriški uniji je zamrznjeno. Združene države mu nočejo dodeliti ugodnosti iz zakona o rasti in potencialih Afrike. Donatorji Mednarodnega monetarnega sklada so znižali proračun za 50 %, ZN bodo preučili položaj te države 15. februarja in mislim, da je Evropska unija ukinila razvojno pomoč, obdržala pa je humanitarno pomoč. Položaj je torej tragičen, katastrofalen, za prebivalstvo, ki živi z manj kot dolarjem na dan. Zelo smo zaskrbljeni zaradi položaja in ta skupni nujni predlog resolucije je dokaz naše zaskrbljenosti. Podpiramo mediacijska prizadevanja Joaquima Chissana, nekdanjega predsednika Republike Mozambik, in pozivamo štiri politične skupine, da se vrnejo k pogajanjem. Druga rešitev ne obstaja. Prav tako pozivamo Afriško unijo in Skupnost za južnoafriški razvoj, da obnovita stike in privedeta tranzicijski proces do pravilnih zaključkov, ter pozivamo Komisijo, da nam poroča o postopku posvetovanja, ki poteka z Madagaskarjem po členu 96 sporazuma iz Cotonouja."@sl20
"Herr talman! Det finns ett samförstånd om detta resolutionsförslag. Den olagliga övergångsregimen som styrs av Andry Rajoelina håller på att försätta Madagaskar i kaos. Den förbereder att inte bry sig om det kommande valet, som utlysts till mars 2010, efter en process som inte har något demokratiskt över sig alls och som kommer att äga rum utanför avtalen från Maputo och Addis Abeba. De olagliga nomineringarna av tvivelaktiga politiker, de omfattande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och trakasserierna och de godtyckliga arresteringarna av parlamentsledamöter, religiösa ledare och civila har upprört det internationella samfundet och tvingat det att införa sanktioner. Madagaskars medlemskap i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap och Afrikanska unionen har frysts. Förenta staterna vägrar att ge landet tillgång till förmånerna av akten om tillväxt och lika möjligheter för Afrika. Givarna i Internationella valutafonden har minskat sin budget med 50 procent, Förenta Nationerna kommer att granska situationen i landet den 15 februari och Europeiska unionen har, om jag inte minns fel, dragit in sitt utvecklingsbistånd, samtidigt som den behållit sitt humanitära bistånd. Situationen är därför tragisk och katastrofal för en befolkning där människor lever på mindre än en dollar per dag. Vi är djupt oroade över denna situation och det gemensamma brådskande resolutionsförslaget är ett tecken på vår oro. Vi stöder medlingsförsöken utförda av Joaquim Chissano, den förre presidenten av Republiken Moçambique, och uppmanar de fyra politiska grupperna att återvända till förhandlingsbordet. Det finns ingen annan lösning. Vi uppmanar även Afrikanska unionen och Sydafrikanska utvecklingsgemenskapen att återuppta kontakten för att kunna genomföra övergångsprocessen på bästa sätt och vi uppmanar kommissionen att rapportera för oss om den pågående samrådsprocessen med Madagaskar enligt artikel 96 i Cotonouavtalet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joaquim Chissano"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph