Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-11-Speech-4-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100211.12.4-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am pleased with the outcome of the vote here today because, back in 2006, the Employment and Social Affairs Committee adopted a report on protecting European healthcare workers from blood-borne infections due to needle-stick and sharp injuries. Of course we had the framework agreement last July between the social partners and today we have this resolution. This resolution will be warmly welcomed by healthcare workers across the EU because needle-stick injuries and sharp injuries represent one of the most common and serious risks for health workers. Indeed, it is estimated that there are about one million such injuries each year. It is now crucial that the measures defined in the proposed directive be urgently implemented and adopted first, and then implemented. Healthcare workers have waited too long already; it is not reasonable that they should be asked to wait any longer. Their job is difficult enough and stressful enough as it is, and anything we can do to improve the situation will, I know, be very welcome."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem spokojena s výsledkem dnešního hlasování, protože již v roce 2006 přijal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci zprávu o ochraně evropských zdravotnických pracovníků před infekcemi přenášenými krví při poraněních injekční jehlou a ostrými předměty. Minulý červenec jsme ovšem uzavřeli rámcovou dohodu mezi sociálními partnery a dnes zde máme toto usnesení. Toto usnesení bude vřele uvítáno zdravotnickými pracovníky v celé EU, protože poranění injekční jehlou a ostrými předměty představují pro zdravotnické pracovníky jedno z nejčastějších a nejvážnějších nebezpečí. Ve skutečnosti se odhaduje, že každým rokem dojde zhruba k jednomu milionu takových poranění. Nyní je podstatné, aby opatření stanovená v navrhované směrnici byla nejprve urychleně realizována a přijata a poté plněna. Zdravotničtí pracovníci již čekali příliš dlouho; je nepřijatelné je žádat, aby čekali ještě déle. Jejich práce je sama o sobě dostatečně obtížná a stresující a vím, že cokoli můžeme udělat pro zlepšení jejich situace, bude vřele uvítáno."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig over udfaldet af afstemningen her i dag, idet Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vedtog en betænkning om beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler, og andre stikskader helt tilbage i 2006. Der blev naturligvis indgået en rammeaftale i juli mellem arbejdsmarkedets parter, og nu har vi vedtaget denne beslutning. Sundhedsarbejdere overalt i Europa vil hilse denne beslutning varmt velkommen, da nålestikskader og andre stikskader udgør en af de mest almindelige og alvorlige risici for sundhedsarbejdere. Det anslås således, at der er omkring 1 mio. skader af denne art hvert år. Det er nu afgørende, at foranstaltningerne i direktivforslaget vedtages og gennemføres hurtigt. Sundhedsarbejderne har allerede ventet i for lang tid, og det er ikke rimeligt at bede dem om at vente længere. Deres arbejde er i forvejen meget vanskeligt og stresset, og jeg ved, at de vil hilse ethvert tiltag fra Parlamentet, der kan forbedre situationen, velkommen."@da2
"Herr Präsident, ich möchte meine Zufriedenheit mit dem Ausgang der heutigen Abstimmung bekunden, denn im Jahr 2006 hat der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten einen Bericht zum Schutz der in Europa im Gesundheitsbereich tätigen Arbeitnehmer vor durch Blut übertragbaren Infektionskrankheiten, die durch Verletzungen mit Injektionsnadeln und scharfen Gegenständen hervorgerufen werden, verabschiedet. Vergangenen Juli kam es zu einer Rahmenvereinbarung zwischen den Sozialpartnern, und heute haben wir diese Entschließung. Diese wird von den im Gesundheitswesen beschäftigten Arbeitnehmern in Europa mit offenen Armen aufgenommen werden, da Verletzungen durch Injektionsnadeln und scharfe Gegenstände das häufigste und größte Risiko für das Gesundheitspersonal darstellen. Tatsächlich gibt es Schätzungen zufolge jedes Jahr etwa eine Million derartige Verletzungen. Wichtig ist nun, dass die in der vorgeschlagenen Richtlinie ausgeführten Maßnahmen schnellstens umgesetzt werden, das heißt zunächst verabschiedet und dann umgesetzt werden. Das Gesundheitspersonal hat schon zu lange darauf warten müssen; und es ist nicht vernünftig, sie noch länger warten zu lassen. Ihr Arbeitsalltag ist so schon schwierig und stressig genug, und jede Maßnahme zur Verbesserung ihrer Situation wird, da bin ich mir sicher, sehr begrüßt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έγινε σήμερα εδώ διότι, το 2006, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα. Φυσικά είχαμε τη συμφωνία πλαίσιο τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και σήμερα έχουμε αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα θα επικροτηθεί θερμά από τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα σε όλη την ΕΕ επειδή οι τραυματισμοί από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα αποτελούν έναν από τους πιο συνήθεις και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Πράγματι, εκτιμάται ότι συμβαίνουν περίπου ένα εκατομμύριο τέτοιοι τραυματισμοί κάθε χρόνο. Τώρα είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα που προσδιορίζονται στην πρόταση οδηγίας να εφαρμοστούν επειγόντως και να υιοθετηθούν πρώτα, και μετά να εφαρμοστούν. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας περίμεναν ήδη πάρα πολύ καιρό· δεν είναι λογικό να τους ζητηθεί να περιμένουν περισσότερο. Η δουλειά τους είναι ήδη αρκετά δύσκολη και επίπονη, και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, γνωρίζω ότι θα είναι πολύ ευπρόσδεκτο."@el10
"— Señor Presidente, me complace el resultado de la votación de hoy, porque en 2006, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales adoptó un informe sobre la protección del personal sanitario europeo contra las infecciones de transmisión hemática resultantes de heridas causadas por agujas de jeringuillas. Por supuesto que teníamos un acuerdo marco el pasado julio entre los interlocutores sociales y hoy tenemos esta resolución. Esta resolución será muy bien acogida por parte del personal sanitario de toda la UE, porque las heridas causadas por agujas de jeringuillas y elementos cortantes son uno de los riesgos más comunes y graves que corre el personal sanitario. De hecho, se calcula que se producen aproximadamente un millón de heridas de este tipo cada año. Ahora es esencial que las medidas definidas en la propuesta de directiva se apliquen y se aprueben con carácter urgente primero y después se apliquen. El personal sanitario ha esperado demasiado tiempo ya; no es razonable que se les pida esperar más. Su trabajo ya es lo suficientemente difícil y estresante y todo lo que podamos hacer para mejorar la situación me consta que será muy bien recibido."@es21
"− Austatud juhataja! Ma olen rahul tänase hääletuse tulemustega, sest 2006. aastal võttis tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjon vastu raporti, mis käsitles Euroopa tervishoiutöötajate kaitset süstlatorkevigastuste ja teravate instrumentide põhjustatud vigastuste eest. Loomulikult on meil eelmise aasta juulist pärinev sotsiaalpartnerite vaheline raamkokkulepe ja nüüd on meil ka see resolutsioon. Kogu Euroopa tervishoiutöötajad on seda resolutsiooni soojalt tervitanud, sest süstlatorkevigastused ja teravate esemete põhjustatud vigastused on üks tavalisemaid ja tõsisemaid tervishoiutöötajaid kimbutav oht. Tõepoolest on hinnanguliselt selliste vigastuste arv üks miljon igal aastal. Praegu on olulise tähtsusega, et ettepandud direktiivis määratletud meetmed viiakse kiiresti ellu ja võetakse seejärel vastu ning siis rakendatakse. Tervishoiutöötajad on niigi liiga kaua pidanud ootama; pole mõistlik paluda neil veel kauem oodata. Nende töö on niigi raske ja stressi põhjustav ning mida iganes me nende olukorra parandamiseks teeme, on väga tervitatav, nagu ma tean."@et5
"Arvoisa puhemies, olen ilahtunut tämänpäiväisen äänestyksen tuloksesta, koska työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta hyväksyi vuonna 2006 mietinnön eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamisesta veren kautta tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamista tapaturmista. Luonnollisesti meillä oli viime heinäkuussa tehty työmarkkinaosapuolten välinen puitesopimus, ja nyt olemme saaneet tämän päätöslauselman. Päätöslauselma on erittäin ilahduttava terveydenhoitoalan työntekijöille kaikkialla Euroopan unionissa, koska neulojen ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamat tapaturmat kuuluvat kaikkein yleisimpiin ja vakavimpiin riskeihin terveydenhoitoalalla. Tämäntyyppisiä tapaturmia on arvioitu tapahtuvan noin miljoona vuodessa. Nyt on ratkaisevan tärkeää, että direktiiviehdotuksessa määritetyt toimenpiteet otetaan kiireesti käyttöön, että ne ensin hyväksytään ja pannaan sitten täytäntöön. Terveydenhoitoalan työntekijät ovat odottaneet jo liian kauan; ei ole kohtuullista vaatia heitä enää odottamaan. Heidän työnsä on jo tällaisenaan tarpeeksi vaikeaa ja stressaavaa, ja tiedän, että kaikkea, mitä me voimme tehdä tilanteen parantamiseksi, pidetään hyvin myönteisenä."@fi7
"Monsieur le Président, je suis heureuse du résultat du vote ici aujourd’hui, car la commission de l’emploi et des affaires sociales avait adopté en 2006 un rapport sur la protection des travailleurs des services de santé de l’Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d’aiguille. Nous avions certes l’accord-cadre en juillet dernier entre les partenaires sociaux, et nous avons aujourd’hui cette résolution. Les travailleurs de la santé de toute l’UE salueront cette résolution, car les blessures par piqûre d’aiguille et par objets tranchants constituent l’un des risques les plus fréquents et les plus graves auxquels ils sont confrontés. En effet, selon les estimations, environ un million de ces blessures se produisent chaque année. Il est crucial à présent que les mesures définies dans la proposition de directive soient mises en œuvre le plus rapidement possible, qu’elles soient adoptées puis mises en œuvre. Les travailleurs de la santé ont déjà attendu trop longtemps, et il n’est pas raisonnable de leur demander d’attendre davantage. Leur travail est déjà assez difficile et stressant en soi, et tout ce que nous pouvons faire pour améliorer leur situation sera, je le sais, très bien accueilli."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Örülök a mai szavazás eredményének, mert a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság még 2006-ban jóváhagyott egy jelentést az európai egészségügyi dolgozók vérrel terjedő fertőzések elleni védelméről. A múlt év júliusában természetesen megkötöttük a keretmegállapodást a szociális partnerek között, és ma megvan az állásfoglalás. Ezt az állásfoglalást határozottan üdvözölni fogják az egészségügyi dolgozók az EU egész területén, mert az egészségügyi dolgozók körében a tűszúrásos, valamint az éles és hegyes eszközök által okozott sérülések jelentik az egyik leggyakrabban előforduló és legsúlyosabb kockázatot. A becslések szerint évente mintegy egymillió ilyen sérülés történik. Most az a legfontosabb, hogy először sürgősen jóváhagyjuk, majd végrehajtsuk a javasolt irányelvben meghatározott intézkedéseket. Az egészségügyi dolgozók már így is régóta várnak, nem indokolt azt kérnünk, hogy még tovább várjanak. A munkájuk így is elég nehéz és elég stresszes, és tudom, hogy bármit örömmel fogadnak, amivel javítani tudunk a helyzeten."@hu11
"Signor Presidente, sono soddisfatta dell’esito della votazione odierna, in quanto nel 2006 la commissione per l’occupazione e gli affari sociali ha adottato una relazione sulla protezione degli operatori sanitari europei dalle infezioni trasmesse per via ematica contratte a causa di ferite da taglio o da punta. Ovviamente lo scorso luglio è stato stipulato l’accordo quadro tra le parti sociali, e oggi abbiamo davanti la risoluzione. La stessa sarà accolta con favore dagli operatori del settore di tutta l’Unione, in quanto le ferite da taglio e da punta rappresentano uno dei rischi più diffusi e gravi per gli operatori sanitari. Si stima di fatto che si verifichino circa un milione di casi all’anno. E’ ora essenziale che le misure contemplate dalla direttiva proposta vengano rapidamente adottate e poi attuate. Gli operatori del settore hanno già aspettato troppo; non è ragionevole chiedere loro di attendere ancora. Il loro lavoro è già abbastanza difficile e stressante di per sé, e qualsiasi cosa si possa fare per migliorare la situazione sarà ben gradita, lo so."@it12
"Pone pirmininke, labai džiaugiuosi šiandien čia įvykusio balsavimo rezultatais, nes dar 2006 m. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pritarė pranešimui dėl Europos sveikatos darbuotojų apsaugos nuo adatos dūrio sužeidimų ir susižalojimų aštriais medicinos instrumentais sukeltų kraujo infekcijų. Žinoma, priimtas bendrasis susitarimas tarp socialinių partnerių praėjusių metų liepos mėn., ir šiandien mes turime šią rezoliuciją. Šiai rezoliucijai pritaria sveikatos apsaugos darbuotojai visoje ES, nes susižalojimai adatomis ir susižalojimai aštriais medicinos instrumentais yra vienas didžiausių ir rimčiausių pavojų, kylančių sveikatos apsaugos darbuotojams. Iš tikrųjų, kasmet Europos Sąjungoje įvyksta daugiau kaip milijonas susižalojimų adatomis. Dabar itin svarbu, kad būtų skubiai priimtos, o vėliau ir įgyvendintos priemonės, apibrėžtos siūloma direktyva. Sveikatos darbuotojai jų pernelyg ilgai laukė; ir būtų visiškai nepagrįsta, jei jų būtų prašoma laukti ilgiau. Jų darbas pakankamai sunkus ir pakankamai įtemptas, ir visa, ką galime padaryti, kad pagerintume jų padėtį, jie sutiks su džiaugsmu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es priecājos par šodienas balsojuma iznākumu, jo 2006. gadā Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja pieņēma ziņojumu par Eiropas veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu un asu instrumentu radītajiem savainojumiem. Pagājušā gada jūlijā mēs, protams, pieņēmām pamatnolīgumu, kas tika noslēgts starp sociālajiem partneriem, un šodien mēs pieņemam rezolūciju. Par šo rezolūciju atzinīgus vārdus teiks veselības aprūpes darbinieki visā Eiropas Savienībā, jo injekciju adatu un asu instrumentu radītie ievainojumi ir viens no visizplatītākajiem un nopietnākajiem draudiem veselības aprūpes darbiniekiem. Patiesi, tiek lēsts, ka katru gadu notiek apmēram viens miljons šādu savainojumu. Tagad ir svarīgi, lai direktīvā ierosinātie pasākumi vispirms tiktu pieņemti un pēc tam steidzami īstenoti. Veselības aprūpes darbinieki jau tā ilgi gaida; mēs vairs nedrīkstam likt viņiem gaidīt. Viņu darbs ir pietiekami grūts, un viss, ko mēs varam darīt šīs situācijas uzlabošanai, tiks ļoti atzinīgi novērtēts."@lv13
"Mr President, I am pleased with the outcome of the vote here today because, back in 2006, the Employment and Social Affairs Committee adopted a report on protecting European healthcare workers from blood-borne infections due to needle-stick and sharp injuries. Of course we had the framework agreement last July between the social partners and today we have this resolution. This resolution will be warmly welcomed by healthcare workers across the EU because needle-stick injuries and sharp injuries represent one of the most common and serious risks for health workers. Indeed, it is estimated that there are about one million such injuries each year. It is now crucial that the measures defined in the proposed directive be urgently implemented and adopted first, and then implemented. Healthcare workers have waited too long already; it is not reasonable that they should be asked to wait any longer. Their job is difficult enough and stressful enough as it is, and anything we can do to improve the situation will, I know, be very welcome."@mt15
"Panie przewodniczący! Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania, ponieważ w 2006 roku Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła sprawozdanie poświęcone ochronie pracowników objętych europejską opieką zdrowotną na zakażenia przenoszone we krwi, poprzez igły lub ostre przedmioty. Mieliśmy rzecz jasna zawartą w lipcu zeszłego roku umowę ramową z partnerami społecznymi i dziś mamy rezolucję. Rezolucja zostanie ciepło przyjęta przez pracowników służby zdrowia w UE, ponieważ zranienia igłą lub ostrym narzędziem należą do najpowszechniejszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników służby zdrowia. Szacuje się, że rocznie dochodzi do około miliona takich zranień. Istotne jest zatem pilne wprowadzenie oraz przyjęcie określonych środków w proponowanej dyrektywie. Pracownicy służby zdrowia czekali już nazbyt długo; nierozsądne byłoby kazać im dłużej czekać. Ich praca jest wystarczająco trudna i stresująca, zatem mile widziane są wszelkie działania służące poprawie sytuacji."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com o resultado da votação aqui realizada hoje porque, em 2006, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais aprovou um relatório sobre a protecção dos trabalhadores do sector hospitalar e da saúde contra infecções por via sanguínea provocadas por ferimentos com seringas e instrumentos cortantes. É natural que em Julho de 2009 tenha sido celebrado o Acordo-Quadro entre os parceiros sociais e que hoje estejamos a aprovar esta resolução. Esta resolução será muito bem acolhida pelos trabalhadores do sector da saúde em toda a UE, visto que os ferimentos provocados por seringas e objectos cortantes representam um dos riscos mais comuns e graves que enfrentam estes profissionais. De facto, estima-se que anualmente tenham lugar cerca de um milhão de ferimentos. É agora fundamental que as medidas definidas na proposta de directiva sejam adoptadas e aplicadas urgentemente. Os trabalhadores do sector da saúde já esperaram demasiado; não é razoável pedir-lhes que esperem mais. O seu trabalho já é difícil e causador de bastante tensão, pelo que qualquer medida que melhore as condições em que é realizado será, certamente, bem recebida."@pt17
"Dle preşedinte, sunt mulţumit de rezultatul votului de astăzi deoarece, în 2006, Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a adoptat un raport cu privire la protecţia lucrătorilor europeni din serviciile de sănătate împotriva infecţiilor transmise prin sânge ca urmare a rănilor provocate de ace şi obiecte ascuţite. Desigur, în iulie anul trecut a fost încheiat acordul cadru între partenerii sociali, iar astăzi avem această rezoluţie. Această rezoluţie va fi primită favorabil de către lucrătorii din serviciile de sănătate din întreaga UE, deoarece rănile provocate de ace şi obiecte ascuţite reprezintă unul dintre riscurile cele mai răspândite şi mai grave pentru lucrătorii din sănătate. Într-adevăr, s-a estimat că există aproximativ un milion de astfel de răni în fiecare an. Acum este foarte important ca măsurile prevăzute în directiva propusă să fie mai întâi adoptate şi apoi puse urgent în aplicare. Lucrătorii din serviciile de sănătate au aşteptat deja prea mult; nu este rezonabil să li se ceară să mai aştepte şi mai mult. Munca lor este suficient de dificilă şi de stresantă în sine, şi ştiu că va fi binevenit orice am putea să facem, pentru a le îmbunătăţi situaţia."@ro18
"Gospod predsednik, zadovoljen sem z rezultatom današnjega glasovanja, ker je leta 2006 Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sprejel poročilo o varstvu evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi okužbami zaradi injekcijskih igel in ostrih poškodb. Seveda smo lani julija imeli okvirni sporazum med socialnimi partnerji in danes imamo to resolucijo. To resolucijo bodo zdravstveni delavci po vsej EU toplo pozdravili, ker poškodbe z injekcijsko iglo in ostre poškodbe predstavljajo eno najpogostejših in najresnejših tveganj za zdravstvene delavce. Ocenjuje se, da je okrog en milijon takih poškodb vsako leto. Bistveno je, da se ukrepi, opredeljeni v predlagani direktivi, nujno uresničijo, najprej sprejmejo in nato izvedejo. Zdravstveni delavci so že predolgo čakali; ni razumno, da bi se zahtevalo, da še počakajo. Njihovo delo je dovolj težko in stresno, tako kot je, in karkoli lahko storimo za izboljšanje situacije bo, to vem, zelo dobrodošlo."@sl20
"Herr talman! Jag är nöjd med resultatet av omröstningen här i dag. Redan 2006 antog utskottet för sysselsättning och sociala frågor ett betänkande om skydd för anställda inom hälsovårdssektorn i Europa mot infektioner som överförs via blodet till följd av skador orsakade av sprutor och vassa instrument. Självfallet hade vi ramavtalet i juli förra året mellan arbetsmarknadens parter och i dag har vi denna resolution. Resolutionen kommer att välkomnas varmt av anställda inom hälsovården i EU, eftersom skador orsakade av sprutor och vassa instrument utgör en av de vanligaste och allvarligaste riskerna för hälsovårdsanställda. Uppskattningsvis en miljon sådana skador inträffar varje år. Det är nu avgörande att de åtgärder som anges i förslaget till direktiv skyndsamt genomförs – antas först och sedan genomförs. Anställda inom sjukvården har redan väntat för länge. Det är orimligt att låta dem vänta längre. Deras arbete är tillräckligt svårt och stressigt ändå, och allt vi kan göra för att förbättra situationen välkomnas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph