Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-11-Speech-4-105"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100211.12.4-105"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the share of world GDP occupied by old Europe is in serious decline. If we exclude the countries that joined in the last enlargement round, the GDP of the world which was occupied by the 15 old states 40 years ago was 35%; today is 25%; in 15 years’ time, will be 15%. Europe is becoming sclerotic, arthritic, because of the economic and social model which we used to pride ourselves on. There was a time immediately after the war when it looked as if it was working: paid holidays, maternity leave – what is not to like? – limited working hours and so on. But there comes a moment when reality imposes itself, and we have reached that moment now. It now takes four German workers to put in the same amount of hours over the year as three American workers; as a result, US share of world GDP over the last 40 years has remained roughly stable. We are like an elderly couple in a once grand house which is beginning to crumble around us, taking our eyes off the developments beyond our doorstep. Our continent as a whole is becoming sterile, sclerotic and old."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podíl, který má na světovém HDP stará Evropa, se povážlivě snižuje. Ponecháme-li stranou země, které se připojily v posledním kole rozšiřování, dosahoval podíl 15 starých států na světovém HDP před 40 lety 35 %; dnes je to 25 %; za 15 let to bude 15 %. Evropa začíná trpět kornatěním cév a zánětem kloubů kvůli hospodářskému a sociálnímu modelu, kterým jsme byli zvyklí se chlubit. V době bezprostředně po válce se zdálo, že to funguje: placené dovolené, mateřská dovolená – co bychom chtěli víc? – omezená pracovní doba a tak dále. Ale někdy přijde okamžik, kdy se skutečnost hlásí o slovo, a k tomuto okamžiku jsme právě dospěli. Čtyři němečtí pracovníci nyní odpracují stejné množství hodin za rok jako tři američtí pracovníci; v důsledku toho zůstal podíl USA na světovém HDP za posledních 40 let zhruba stejný. Jsme jako obstarožní pár v kdysi skvělém domě, který se kolem nás začíná rozpadat a odvádí náš zrak od vývoje za naším prahem. Náš světadíl jako celek začíná planět, kornatět a stárnout."@cs1
"Hr. formand! Det gamle Europas andel af det globale BNP er i alvorlig tilbagegang. Hvis vi udelukker de lande, der tiltrådte EU i forbindelse med den sidste udvidelsesrunde, tegnede de 15 gamle lande sig for 40 år siden for 35 % af det globale BNP. I dag tegner de sig for 25 %, og om 15 år vil de tegne sig for 15 %. Europa er ved at blive sklerotisk og artritisk på grund af den økonomiske og sociale model, som vi tidligere var så stolte af. I perioden lige efter krigen så det ellers ud til at fungere; betalt ferie, barselsorlov – hvem kan være imod det? – lavere arbejdstid osv. Men på et tidspunkt trænger realiteterne sig på, og vi er kommet til det punkt nu. Der skal i dag fire tyske arbejdstagere til at præstere det samme antal arbejdstimer i løbet af året som tre amerikanske arbejdstagere. USA's andel af det globale BNP har således stort set ligget på samme niveau igennem de sidste 40 år. Vi er som et ældre ægtepar i et herskabeligt hus fra fordums tid, der er ved at falde sammen om ørene på os, og som således ikke har øje for, hvad der sker uden for vores dør. Hele vores kontinent er ved at blive sterilt, sklerotisk og gammelt."@da2
"Herr Präsident, der Anteil des alten Europas am Weltbruttoinlandsprodukts nimmt drastisch ab. Wenn wir die während der letzen Erweiterungsrunde hinzugekommenen Länder außer Acht lassen, so stellten die 15 alten Staaten vor 40 Jahren einen Anteil von 35% am Weltbruttoinlandsprodukt; heute sind es 25%; und in 15 Jahren werden es 15% sein. Europa wird durch die wirtschaftlichen und sozialen Modelle, auf die wir früher so stolz waren, sklerotisch und arthritisch. Es gab eine Zeit, kurz nach dem Krieg, in der es so aussah, als ob die Modelle funktionieren würden; bezahlter Urlaub, Elternzeit – was sollte man daran nicht mögen? – begrenzte Arbeitszeit und so weiter. Aber es kommt ein Moment, an dem sich die Wirklichkeit nicht länger verdrängen lässt, und diesen Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht. Heutzutage braucht es vier deutsche Arbeiter, um ebenso viele Arbeitsstunden in einem Jahr zu erreichen wie drei amerikanische; deshalb ist der Anteil der USA am Weltbruttoinlandsprodukt während der letzten 40 Jahre ungefähr gleich geblieben. Wir sind wie ein älteres Ehepaar, das in einer ehemals imposanten Villa wohnt: Um uns herum beginnt es zu bröckeln und wir achten nicht mehr auf die Entwicklungen, die draußen vor unserer Haustür stattfinden. Unser Kontinent wird insgesamt steril, sklerotisch und alt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕγχΠ που κατείχε η παλαιά Ευρώπη είναι σε σοβαρή ύφεση. Αν εξαιρέσουμε τις χώρες που εντάχθηκαν στην τελευταία διεύρυνση, το ποσοστό των 15 παλιών κρατών μελών επί του παγκόσμιου ΑΕγχΠ πριν από 40 χρόνια ήταν 35%· σήμερα είναι 25%· σε 15 χρόνια θα είναι 15%. Η Ευρώπη γίνεται αρτηριοσκληρωτική, αρθριτική, εξαιτίας του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου για το οποίο συνηθίζαμε να υπερηφανευόμαστε. Υπήρχε μια εποχή αμέσως μετά τον πόλεμο που έδειχνε να λειτουργεί: πληρωμένες διακοπές, άδεια μητρότητας – ποιο θα μπορούσε να μην μας αρέσει; – περιορισμένες ώρες εργασίας και τα λοιπά. Αλλά έρχεται μια στιγμή που η πραγματικότητα επιβάλλει την παρουσία της, και τώρα φτάσαμε σε αυτήν τη στιγμή . Σήμερα χρειάζονται τέσσερις γερμανοί εργαζόμενοι για να δουλέψουν τον ίδιο χρόνο εργασίας ετησίως όσο τρεις αμερικανοί εργαζόμενοι· το αποτέλεσμα είναι ότι το αμερικανικό μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕγχΠ τα τελευταία 40 χρόνια έχει διατηρηθεί σχετικά σταθερό. Είμαστε σαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε ένα κάποτε μεγαλοπρεπές σπίτι που αρχίζει να καταρρέει γύρω μας, παίρνοντας το βλέμμα μας από τις εξελίξεις πέρα από το κατώφλι μας. Η ήπειρός μας στο σύνολό της γίνεται στείρα, αρτηριοσκληρωτική και απαρχαιωμένη."@el10
"— Señor Presidente, la parte del PIB mundial que representaba la vieja Europa está disminuyendo seriamente. Si excluimos a los países que se unieron en la última ronda de ampliación, el PIB mundial que representaban los 15 estados veteranos hace 40 años era del 35 %, hoy es un 25 %, dentro de 15 años será del 15 %. Europa se está quedando anquilosada, artrítica por el modelo económico y social del que solíamos estar orgullosos. Hubo un tiempo, justo después de la guerra, que parecía que funcionaba: vacaciones pagadas, baja por maternidad, —todo era positivo—, jornada laboral limitada, etc. Pero hay un momento en el que la realidad se impone y ya hemos llegado a ese momento. Ahora se necesitan cuatro trabajadores alemanes para que cubran las mismas horas al año que tres trabajadores estadounidenses; en consecuencia, el PIB mundial de EE. UU. durante los últimos 40 años ha permanecido bastante estable. Somos como una pareja de ancianos en una casa que en su día fue grande, que se está empezando a desmoronar a nuestro alrededor, sin poder ver lo que ocurre más allá de nuestra puerta. Todo nuestro continente se está volviendo estéril, anquilosado y viejo."@es21
"− Austatud juhataja! Vana Euroopa SKT on tõsiselt langemas. Kui me jätame välja riigid, mis liitusid viimases laienemisringis, siis oli maailma, mille moodustas 15 vana riiki 40 aastat tagasi, SKT 35%, täna on see 25%, 15 aasta pärast on see 15%. Euroopast on saamas sklerootik, artriitik majandus- ja sotsiaalmudeli tõttu, mille üle me nii uhked olime. Kohe pärast sõda oli aeg, mil tundus, et kõik toimib: tasuline puhkus, raseduspuhkus − mis siin ei peaks meeldima? − piiratud töötunnid jne. Kuid tuleb hetk, kus reaalsus surub peale, ja praegu on see hetk saabunud. Praegu peab neli saksa töötajat aastas tegema sama palju tööd kui kolm ameeriklast; tulemusena on USA osakaal maailma SKTs jäänud enam-vähem samaks. Me oleme nagu vanuritest abielupaar kunagi uhkes majas, mis on nüüd hakanud meie ümber lagunema; see takistab meil nägemast arenguid, mis toimuvad kaugemal meie ukselävest. Kogu meie kontinent on muutumas steriilseks, sklerootiliseks ja vanaks."@et5
"Arvoisa puhemies, vanhan Euroopan osuus koko maailman BKT:sta on laskenut hälyttävästi. Jos emme ota huomioon viime laajentumiskierroksella unioniin liittyneitä maita, 15 vanhan jäsenvaltion osuus koko maailman BKT:sta oli 40 vuotta sitten 35 prosenttia, tällä hetkellä se on 25 prosenttia ja 15 vuoden kuluessa se laskee 15 prosenttiin. Euroopasta on tulossa raihnas ja sairaalloinen sen saman taloudellisen ja yhteiskunnallisen mallin vuoksi, josta meidän oli tapana ylpeillä. Heti sodan jälkeisenä aikana malli näytti toimivan: palkalliset lomat, äitiysvapaat – mistäpä me emme pitäisi? – rajoitetut työajat ja niin edelleen. Mutta tulee hetki, jolloin on palattava todellisuuteen, ja se hetki on nyt käsillä. Nykyisin tarvitaan neljä saksalaista työntekijää suorittamaan sama vuotuinen tuntimäärä kuin kolme amerikkalaista työntekijää; tämän seurauksena Yhdysvaltojen osuus koko maailman BKT:sta on pysynyt 40:n viime vuoden aikana lähes vakaana. Me olemme kuin iäkäs pariskunta aikanaan niin komeassa talossa, joka alkaa rapistua ympäriltämme ja joka vie huomiomme oven ulkopuolella tapahtuvilta muutoksilta. Koko maanosastamme on tulossa vanha, raihnas ja hedelmätön."@fi7
"Monsieur le Président, le PIB de la fraction du monde occupée par l’Europe connaît un grave recul. Si nous excluons les pays qui ont adhéré lors de la dernière vague de l’élargissement, le PIB du monde qui était occupé par les 15 anciens États, il y a 40 ans, était de 35 %; aujourd’hui il est de 25 %, et dans 15 ans, il sera de 15 %. L’Europe se sclérose, devient arthritique, et ce en raison du modèle économique et social dont nous étions fiers auparavant. Il fut un temps, immédiatement après la guerre, où il sembla fonctionner: congés payés, congé de maternité – que pouvait-on trouver à redire? – limitation des heures de travail, et ainsi de suite. Toutefois, il arrive un moment où la réalité s’impose d’elle-même, et nous avons maintenant atteint ce moment. Il faut à présent quatre travailleurs allemands pour faire le même nombre d’heures sur l’année que trois travailleurs américains; par conséquent, le PIB de la fraction du monde occupée par les États-Unis ces 40 dernières années, est demeuré à peu près stable. Nous sommes comme un coupe de personnes âgées dans une maison qui fut grandiose autrefois et qui commence à se délabrer autour de nous; ainsi, nous perdons de vue les progrès réalisés au-delà de nos portes. L’ensemble de notre continent devient stérile, sclérosé et vieux."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! A világ GDP-jéhez rohamosan csökkenő mértékben járul hozzá a jó öreg Európa. Ha nem számítjuk a legutóbbi bővítés során csatlakozott országokat, a 15 korábbi tagállam 40 évvel ezelőtt 35 %-kal részesedett a világ GDP-jéből, ma 25 %, 15 év múlva pedig 15 % lesz a részesedésük. Európa megcsontosodott és nehezen mozdul egy olyan gazdasági és szociális modell alkalmazása miatt, amelyre oly nagyon büszkék voltunk. Közvetlenül a háború után egy ideig úgy tűnt, hogy működni fog a dolog: fizetett szabadság, szülési szabadság – mit nem lehet ezen szeretni? –, korlátozott munkaidő és a többi. De egyszer eljön az igazság pillanata, és most itt van! Négy német munkás teljesítménye három amerikai munkáséval ér fel: ennek eredményeképpen az elmúlt 40 évben nagyjából változatlan az USA részesedése a világ GDP-jében. Olyanok vagyunk, mint egy öreg házaspár egy valaha előkelő házban, ami kezd szétporladni körülöttünk, és figyelmünket eltereli a küszöbön túli fejleményekről. A kontinensünk egésze elszigeteltté, megcsontosodottá és vénné válik."@hu11
"Signor Presidente, la quota del PIL mondiale rappresentata dalla vecchia Europa è in grave declino. Se escludiamo i paesi che hanno aderito nell’ultima ondata dell’allargamento, la percentuale del PIL mondiale rappresentata dai 15 paesi membri 40 anni fa era del 35 per cento; oggi è del 25 per cento; tra 15 anni, sarà del 15 per cento. L’Europa sta diventando sclerotica e artritica a causa del modello economico e sociale che un tempo era il nostro vanto. C’è stato un periodo immediatamente dopo la guerra quando sembrava funzionare: ferie retribuite, congedo di maternità – a chi non piacerebbe? – orario di lavoro ridotto e così via. Ma ad un certo punto la realtà si impone, e noi abbiamo raggiunto proprio questa fase. Ora servono quattro operai tedeschi per mettere insieme lo stesso quantitativo di ore l’anno di tre operai americani; di conseguenza, la quota degli Stati Uniti nel PIL mondiale negli ultimi 40 anni è rimasta più o meno stabile. Siamo come una coppia di anziani che vive in una dimora un tempo sontuosa e che ora sta iniziando a cadere a pezzi, distraendoci da quanto succede al di fuori della nostra soglia. Il nostro continente nel suo complesso sta diventando sterile, sclerotico e vecchio."@it12
"Pone pirmininke, pasaulio BVP dalis, kuri tenka senajai Europai, ir toliau mažėja. Jei mes neskaičiuosime valstybių, kurios prisijungė per pastarąjį plėtros etapą, 15 senųjų valstybių narių BVP prieš 40 metų sudarė 35 proc. pasaulio ekonomikos; šiandien jų BVP yra 25 proc.; ir po 15 metų joms teksianti dalis bus 15 proc. Europa tampa vis labiau sklerotine, artritine dėl to ekonominio ir socialinio modelio, kuriuo mes taip didžiuojamės. Iškart po karo buvo laikotarpis, kai atrodė, kad viskas klostosi kuo puikiausiai: apmokamos atostogos, motinystės atostogos ir – kodėl gi ne? – ribotos darbo valandos ir pan. Tačiau ateina momentas, kai tikrovė ima viršų, ir jis atėjo. Keturi vokiečių darbininkai šiandien per metus dirba tiek valandų, kiek trys Amerikos darbininkai; dėl to JAV tenkanti pasaulinės ekonomikos BVP dalis per pastaruosius 40 metų apytiksliai liko nepakitusi. Mes esame tarsi pagyvenusi pora, gyvenanti kažkada buvusiame prašmatniame name, kuris ima byrėti, nematydami to, kas vyksta prie mūsų namų slenksčio. Mūsų žemynas tapo sterilus, sklerotinis ir senas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas veco valstu devums pasaules IKP piedzīvo dziļu lejupslīdi. Ja neskaitām valstis, kas pievienojās ES pēdējā paplašināšanās kārtā, tad redzam, ka pirms 40 gadiem 15 Eiropas vecās valstis pasaules IKP deva 35 %, šodien tās dod 25 %, bet pēc 15 gadiem tās dos 15 %. Kādreiz mēs lepojāmies ar savu ekonomisko un sociālo modeli. Tagad tas ir kļuvis „sklerotisks un iedzīvojies artrītā”. Tūlīt pēc kara šķita, ka šis modelis darbosies — tika piešķirti apmaksāti atvaļinājumi, dekrēta atvaļinājumi — vai gan nebija labi? — strādājām noteiktas darba stundas utt. Bet pienāk brīdis, kad īstenība liek sevi manīt, un tagad mēs esam pienākuši pie šī brīža. Strādājot vienādu stundu skaitu, trīs amerikāņu strādnieki gada laikā paveic tikpat daudz, cik četri vācu strādnieki. Tādēļ ASV daļa pasaules kopējā IKP pēdējos 40 gados palikusi gandrīz nemainīga. Bet mēs esam kā pavecs laulāts pāris, kas, ilgi dzīvodams iespaidīgā mājā un novērsdams acis no sasniegumiem, kas paveikti aiz mājas sliekšņa, nav pamanījis, ka māja ir sākusi grūt. Viss mūsu kontinents kļūst „sterils, sklerotisks un vecs”."@lv13
"Mr President, the share of world GDP occupied by old Europe is in serious decline. If we exclude the countries that joined in the last enlargement round, the GDP of the world which was occupied by the 15 old states 40 years ago was 35%; today is 25%; in 15 years’ time, will be 15%. Europe is becoming sclerotic, arthritic, because of the economic and social model which we used to pride ourselves on. There was a time immediately after the war when it looked as if it was working: paid holidays, maternity leave – what is not to like? – limited working hours and so on. But there comes a moment when reality imposes itself, and we have reached that moment now. It now takes four German workers to put in the same amount of hours over the year as three American workers; as a result, US share of world GDP over the last 40 years has remained roughly stable. We are like an elderly couple in a once grand house which is beginning to crumble around us, taking our eyes off the developments beyond our doorstep. Our continent as a whole is becoming sterile, sclerotic and old."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het aandeel van het oude Europa aan het mondiale bbp loopt sterk terug. Als we de landen die bij de laatste uitbreidingsronde toetraden buiten beschouwing laten, namen de vijftien oude staten veertig jaar geleden nog 35 procent van het mondiale bbp voor hun rekening; vandaag is dat nog 25 procent; in vijftien jaar tijd zal dat nog maar 15 procent zijn. Europa begint fossiele trekken te krijgen, vanwege het economische en sociale model waar we vroeger zo trots op waren. Direct na de oorlog was er een tijd dat dit succesvol leek te zijn: betaalde vakanties, zwangerschapsverlof – wat is daar nu niet plezierig aan? – begrensde werktijden, enzovoort. Maar er komt een moment dat de werkelijkheid onder ogen moet worden gezien, en dat moment hebben we nu bereikt. Er zijn vier Duitse werknemers nodig om gedurende een jaar hetzelfde aantal uren te werken als drie Amerikaanse werknemers, met als gevolg dat het Amerikaanse aandeel in het mondiale bbp de laatste veertig jaar ruwweg stabiel gebleven is. We lijken op een ouder echtpaar in een huis dat ooit grandeur bezat maar dat nu in verval begint te raken, en dat geen oog heeft voor de ontwikkelingen in de buitenwereld. Ons hele continent is bezig steriel, sclerotisch en oud te worden."@nl3
"Panie przewodniczący! Udział w światowym PKB, jaki przypada starej Europie, poważnie się kurczy. Jeśli wyłączyć kraje, które przystąpiły do Unii podczas ostatniej rundy rozszerzenia, udział piętnastu starych państw członkowskich w światowym PKB 40 lat temu wynosił 35 %, obecnie wynosi 25 %, a za 15 lat wyniesie 15 %. Europa staje się sklerotyczna i stetryczała na skutek modelu ekonomicznego i społecznego, który napawał nas dumą. Bezpośrednio po wojnie nastał czas, w którym wyglądało na to, że wszystko funkcjonuje: płatne urlopy, urlopy macierzyńskie – w czym problem? – limitowany czas pracy itp. Lecz przychodzi moment, kiedy nakłada się rzeczywistość, i moment ten właśnie nastał. Obecnie trzeba czterech Niemców, by przepracowali taką sama liczbę godzin w ciągu roku, jak trzech Amerykanów. W rezultacie udział USA w światowym PKB przez ostatnie 40 lat utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Jesteśmy niczym para staruszków w domu spokojnej starości, który zaczyna się dookoła rozsypywać, odrywając naszą uwagę od zmian dokonujących się za drzwiami. Nasz kontynent staje się sterylny, sklerotyczny i stary."@pl16
"Senhor Presidente, a parte do PIB mundial ocupada pela velha Europa encontra-se em sério declínio. Se excluirmos os países que aderiram na última ronda de alargamento, o PIB do mundo que era ocupado pelos 15 antigos Estados há 40 anos era 35%, hoje é 25% e daqui a 15 anos, será 15%. A Europa está a tornar-se esclerótica e artrítica devido ao modelo económico e social de que nos orgulhávamos. Durante algum tempo, imediatamente após a guerra, parecia estar a funcionar: férias remuneradas, licença de maternidade – quem poderia objectar? – horário de trabalho definido, etc. Mas chega um momento em que a realidade se impõe e chegámos agora a esse momento. São necessários quatro trabalhadores alemães para perfazer a mesma quantidade de horas de três trabalhadores norte-americanos ao longo de um ano; consequentemente, a parte dos Estados Unidos no PIB mundial ao longo dos últimos 40 anos manteve-se praticamente estável. Somos como um casal de idosos numa casa que já foi grande e que está a começar a desmoronar-se à nossa volta, a desviar o olhar da evolução que está a ocorrer para lá da nossa porta. O nosso continente como um todo está a tornar-se estéril, esclerótico e velho."@pt17
"Dle preşedinte, cota din PIB-ul global deţinută de vechea Europă este într-o scădere importantă. Dacă excludem ţările care au aderat la ultimul val de extindere, cota din PIB-ul global pe care o deţineau cele 15 state vechi în urmă cu 40 de ani era de 35 %; astăzi este de 25 %; în 15 ani, va fi de 15 %. Europa devine sclerotică, artritică, din cauza modelului economic şi social cu care ne-am mândrit. A fost o vreme, imediat după război, când părea că funcţionează: vacanţe plătite, concediu de maternitate – ce putea să nu placă? – program de lucru limitat şi aşa mai departe. Dar vine un moment când realitatea se impune, iar noi am ajuns acum în acel punct. Acum este nevoie de patru muncitori germani pentru a realiza acelaşi număr de ore pe parcursul unui an faţă de trei muncitori americani; în consecinţă, cota deţinută de SUA din PIB-ul global în ultimii 40 de ani a rămas relativ stabilă. Noi suntem ca un cuplu în vârstă, într-o casă altădată mare, care începe să se dărâme în jurul nostru, nevăzând progresele care au loc dincolo de pragul casei. Continentul nostru ca întreg devine steril, sclerotic şi îmbătrânit."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, podiel starej Európy na svetovom HDP výrazne klesá. Ak nerátame krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v poslednom kole rozširovania, podiel pôvodných 15 štátov na svetovom HDP klesol z 35 % pred 40 rokmi na dnešných 25 % a o 15 rokov bude len 15 %. Európa sa stáva sklerotickou a artritickou v dôsledku hospodárskeho a sociálneho modelu, na ktorý sme bývali pyšní. Boli časy bezprostredne po vojne, keď sa zdalo, že funguje: platené dovolenky, materská dovolenka, skrátený pracovný čas a podobne. Komu by sa to nepáčilo? Je však moment, keď sa ukáže skutočná realita, a tento moment nastal práve teraz. Dnes sú potrební štyria nemeckí pracovníci na odpracovanie rovnakého počtu hodín ročne, ako odpracujú traja americkí pracovníci. Výsledkom je, že podiel Spojených štátov na svetovom HDP sa za posledných 40 rokov prakticky nezmenil. Sme ako pár dôchodcov v kedysi krásnom dome, ktorý sa teraz okolo nás začína rúcať, pretože sme si prestali všímať vývoj za naším prahom. Náš kontinent ako celok sa stáva sterilným, sklerotickým a starým."@sk19
"Gospod predsednik, delež svetovnega BDP, ki ga zaseda stara Evropa, je v resnem upadanju. Če odmislimo države, ki so se pridružile v zadnjem krogu širitev, je bil svetovni BDP, ki ga je zasedalo 15 starih držav pred 40 leti, 35 %; danes je 25 %; čez 15 let pa bo 15 %. Evropa postaja sklerotična, artritična zaradi gospodarskega in družbenega modela, s katerim smo se ponašali. Bil je čas, takoj po vojni, ko je izgledalo, da to deluje: plačane počitnice, porodniški dopust – komu to ni všeč? – omejen delovni čas in tako dalje. Toda pride trenutek, ko se resničnost vsili sama, in ta trenutek je prišel sedaj. Potrebni so štirje nemški delavci, da naredijo enako število ur v enem letu kot trije ameriški delavci; zaradi tega je ameriški delež svetovnega BDP v zadnjih 40 letih ostal nekje enak. Smo kot starejši par v nekoč čudoviti hiši, ki začenja okrog nas propadati in odvračati pogled od razvoja, ki je za našim pragom. Naša celina kot celota postaja sterilna, sklerotična in stara."@sl20
"Herr talman! Den andel av världens BNP som EU står för sjunker drastiskt. Om vi räknar bort de länder som anslöt sig vid den senaste utvidgningen var den andel av världens BNP som de 15 gamla EU-staterna representerade för 40 år sedan 35 procent, i dag 25 procent och kommer om 15 år att vara 15 procent. EU håller på att bli förhårdnat, förstelnat på grund av den ekonomiska och sociala modell som vi brukade vara stolta över. Det fanns en tid direkt efter kriget då det tycktes fungera: betald semester, mammaledighet – varför inte? – begränsat antal arbetstimmar och så vidare. Men det kommer ett ögonblick när verkligheten slår igenom, och vi har nått det ögonblicket nu. Tre amerikanska arbetare producerar lika många arbetstimmar per år som fyra tyska arbetare. Resultatet av detta är att USA:s andel av världens BNP har hållit sig på en relativt stabil nivå under de senaste 40 åren. Vi liknar ett äldre par som bor i ett hus som brukade vara storslaget men nu börjar förfalla och som inte ser utvecklingen utanför tröskeln. Hela vår kontinent håller på att bli steril, stel och gammal."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph