Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-11-Speech-4-103"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100211.12.4-103"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too am very pleased to have supported this initiative. It is a tangible expression of an example of one of the measures that have been undertaken by the EU in response to the current economic crisis. This particular initiative targets those who would not normally have access to the credit market; those to whom the banks and other financial institutions would say, no thank you, we do not want your business. People for example who have lost their jobs, who are at risk of social exclusion, people who have difficulty re-entering the job market now have an opportunity to set up their own business because they can access loans, with guaranteed equity of up to EUR 25 000. I think this initiative will make a difference to many people, and I thank the Spanish Presidency for their efforts in concluding an agreement and also the rapporteur for her hard work. I think we have a good deal here today especially for those, as I said, who are excluded from the credit market, and on a personal level I am also very pleased to see the credit unions are among those institutions which can pass on this funding to their members."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, i já jsem velice potěšena, že jsem tuto iniciativu podpořila. Je to hmatatelný projev jednoho z opatření, která EU přijala jako odpověď na současnou hospodářskou krizi. Tato konkrétní iniciativa je zaměřena na ty, kteří by normálně neměli přístup na úvěrový trh; na ty, kterým by banky a jiné finanční instituce řekly, ne, díky, vaše podnikání nechceme. Například lidé, kteří ztratili svá zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, lidé, kteří mají potíže s novým uplatněním na trhu práce, mají nyní příležitost založit si vlastní podnik, protože mohou dosáhnout na půjčky se zajištěným kapitálem do výše 25 000 EUR. Domnívám se, že tato iniciativa bude mít pro mnoho lidí význam, a děkuji španělskému předsednictví za jeho úsilí o uzavření dohody a rovněž zpravodajce za její pilnou práci. Myslím, že tu dnes máme dobrou zprávu především pro ty, jak jsem řekla, kteří jsou vyloučeni z úvěrového trhu, a na osobní rovině mě rovněž velice těší, že úvěrová sdružení jsou mezi těmi institucemi, které mohou toto financování předávat svým členům."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig også meget over, at jeg har støttet dette initiativ. Det er et konkret udtryk for en af de foranstaltninger, som EU har truffet til imødegåelse af den nuværende økonomiske krise. Dette særlige initiativ er rettet mod de grupper, der normalt ikke har adgang til lånemarkedet, de grupper, som bankerne og andre finansielle institutioner siger nej til, nej tak, vi ønsker ikke at gøre forretninger med jer. Mennesker, der f.eks. har mistet deres arbejde, som risikerer social udstødelse, mennesker, der har vanskeligt ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet, har nu mulighed for at starte egen virksomhed, idet de kan få adgang til lån på op til 25 000 EUR. Jeg tror, at dette initiativ vil gøre en forskel for mange mennesker, og jeg takker det spanske formandskab for dets bestræbelser på at indgå en aftale samt ordføreren for hendes store indsats. Jeg mener, at vi har indgået en fin aftale i dag, navnlig for de grupper, der som sagt ikke har adgang til lånemarkedet, og personligt glæder jeg mig også meget over, at bl.a. kreditforeningerne får mulighed for at formidle disse mikrokreditter til deres medlemmer."@da2
"Herr Präsident, ich freue mich auch sehr, dass ich diese Initiative unterstützt habe. Sie ist ein greifbares Beispiel für eine der von der EU unternommenen Maßnahmen als Antwort auf die derzeitige Wirtschaftskrise. Diejenigen, die üblicherweise keinen Zugang zum Kreditmarkt haben, sind das Ziel dieser Initiative; diejenigen, mit denen Banken und andere Finanzinstitutionen Geschäfte zu machen dankend ablehnen. Menschen, die beispielsweise ihre Arbeit verloren haben, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind; Menschen, denen es schwerfällt, in den Arbeitsmarkt zurückzufinden, haben jetzt die Möglichkeit, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, da sie Zugang zu Krediten mit bis zu 25.000 Euro garantiertem Beteiligungskapital haben. Ich bin der Ansicht, dass diese Initiative für viele Menschen einen Unterschied machen wird, und ich danke dem spanischen Ratsvorsitz für seine Bemühungen beim Abschluss der Vereinbarung und den Berichterstattern für ihren großen Einsatz. Ich denke, wir haben heute eine gute Vereinbarung getroffen, besonders für diejenigen die, wie ich sagte, vom Kreditmarkt ausgeschlossen sind, und aus persönlicher Sicht freue ich mich auch sehr, dass die Genossenschaftsbanken zu den Einrichtungen gehören, die diese Gelder an ihre Mitglieder weitergeben können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστήριξα αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι μια απτή έκφραση ενός παραδείγματος ενός από τα μέτρα που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει σε εκείνους που δεν θα είχαν κανονικά πρόσβαση στην πιστωτική αγορά· εκείνους στους οποίους οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έλεγαν, όχι ευχαριστούμε, δεν θέλουμε την επιχείρησή σας. Άνθρωποι για παράδειγμα που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, άνθρωποι που δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας έχουν τώρα μια ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις επειδή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια, με εγγυημένο κεφάλαιο μέχρι 25.000 ευρώ. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα κάνει τη διαφορά για πολλούς ανθρώπους, και ευχαριστώ την ισπανική Προεδρία για τις προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας, καθώς και την εισηγήτρια για το επίπονο έργο της. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή συμφωνία σήμερα εδώ, ιδιαίτερα για εκείνους που, όπως είπα, είναι αποκλεισμένοι από την πιστωτική αγορά, και σε προσωπικό επίπεδο χαίρομαι επίσης πολύ που βλέπω ότι οι πιστοδοτικές ενώσεις είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν να διαβιβάσουν αυτήν τη χρηματοδότηση στα μέλη τους."@el10
"— Señor Presidente, yo también estoy muy satisfecha de que hayamos apoyado esta iniciativa. Es una expresión tangible de un ejemplo, de una de las medidas que ha tomado la UE en respuesta a la crisis económica actual. Esta iniciativa particular está destinada a aquellos que normalmente no tendrían acceso al mercado crediticio; a aquellos los que los bancos u otras instituciones financieras dirían: «no gracias, no nos interesa tu negocio». Por ejemplo, a personas que hayan perdido su trabajo, que estén en riesgo de exclusión social. Las personas con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral tienen ahora la oportunidad de crear sus propios negocios porque pueden acceder a préstamos hipotecarios de hasta 25 000 euros. Creo que esta iniciativa marcará la diferencia para muchas personas, y le doy las gracias a la Presidencia española por sus esfuerzos para que se firme un acuerdo y también a la ponente por su duro trabajo. Creo que tenemos aquí un buen acuerdo en especial para aquellos que, como he dicho, están excluidos del mercado crediticio y, a título personal, también me satisface ver que las cooperativas de crédito se encuentran entre las instituciones que pueden pasar esta financiación a sus miembros."@es21
"− Austatud juhataja! Ka minul on väga hea meel, et ma seda algatust toetasin. See on käegakatsutav näide meetmest, mida EL on rakendanud vastusena käesolevale majanduskriisile. Kõnealune konkreetne initsiatiiv on suunatud neile, kellel tavatingimustes puudus juurdepääs krediiditurule; neile, kellele pangad ja muud rahandusasutused oleksid öelnud, ei aitäh, me ei ole teie ärist huvitatud. Näiteks inimestel, kes on kaotanud töö, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus, inimestel, kellel on raskusi tööturule uuesti sisenemisega, on nüüd võimalus rajada oma firma, sest neil on juurdepääs laenudele, kusjuures tagatud omakapital on kuni 25 000 eurot. Ma arvan, et selle algatusega muutub paljude inimeste elu, ning ma tänan eesistujariik Hispaaniat tema jõupingutuste eest kokkuleppe sõlmimisel ning raportööri tema raske töö eest. Ma arvan, et tegime täna siin hea kokkuleppe, eelkõige nende jaoks, kelle jaoks krediiditurg oli välistatud, ning isiklikul tasandil on mul väga hea meel, et krediidiühingud on nende institutsioonide seas, kes võivad oma liikmetele neid vahendeid edasi anda."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin olen hyvin iloinen siitä, että olen tukenut tätä aloitetta. Se on konkreettinen esimerkki toimenpiteistä, joita EU on käynnistänyt vastatakseen nykyiseen talouskriisiin. Tämä aloite on suunnattu niille, joilla ei yleensä olisi asiaa luottomarkkinoille; niille, joille pankit ja muut rahoituslaitokset sanoisivat: "Ei kiitos, yrityksesi ei kiinnosta meitä". Esimerkiksi ihmisillä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti tai joilla on vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille, on nyt tilaisuus perustaa oma yrityksensä, koska heille voidaan myöntää 25 000 euroon saakka lainoja, joissa on taattu pääoma. Uskoakseni tämä aloite merkitsee muutosta monille ihmisille, ja kiitän puheenjohtajavaltio Espanjaa sen ponnisteluista sopimukseen pääsemiseksi sekä esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä. Kuten jo totesin, uskoakseni olemme päässeet tänään hyvään sopimukseen erityisesti sellaisten ihmisten kannalta, jotka ovat jääneet luottomarkkinoiden ulkopuolelle, ja henkilökohtaisesti minua ilahduttaa myös se, että luotto-osuuskunnat kuuluvat laitoksiin, jotka voivat välittää tämäntyyppistä rahoitusta jäsenilleen."@fi7
"Monsieur le Président, moi aussi je suis très contente d’avoir soutenu cette initiative. Il s’agit d’une expression tangible d’un exemple de l’une des mesures entreprises par l’Union européenne en réponse à la crise économique actuelle. Cette initiative précise cible ceux qui n’auraient normalement pas accès au marché du crédit, ceux à qui les banques et d’autres institutions financières diraient, «non merci, nous ne voulons pas de votre entreprise». Par exemple les gens qui ont perdu leur emploi, qui risquent l’exclusion sociale, les gens qui peinent à entrer de nouveau sur le marché de l’emploi, ont maintenant l’occasion de fonder leur propre entreprise, car ils ont accès à des prêts, avec des capitaux propres garantis jusqu’à concurrence de 25 000 euros. Je pense que cette initiative fera une différence pour beaucoup de gens, et je remercie la Présidence espagnole pour ses efforts dans la conclusion d’un accord et également la rapporteure pour son dur labeur. Je pense que nous faisons une bonne affaire ici aujourd’hui, surtout pour les personnes qui, comme je l’ai dit, sont exclues du marché du crédit, et, à un niveau personnel, je suis aussi très satisfaite de voir que les coopératives de crédit font partie des institutions qui peuvent transmettre ce financement à leurs membres."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Én is nagy örömmel támogattam ezt a kezdeményezést. Ez kézzelfogható kifejezése az egyik olyan intézkedésnek, amellyel az EU válaszol a jelenlegi gazdasági válságra. Ez a kezdeményezés azokra irányul, akik egyébként nem férhetnének hozzá a hitelpiachoz, azokra, akikről azt mondanák a bankok és más pénzintézetek, hogy köszönjük, de nem érdekel minket az önök vállalkozása. Olyan emberek például, akik elveszítették munkájukat, akiket a társadalmi kirekesztés fenyeget, olyan emberek, akik nehezen tudnak visszalépni a munkaerőpiacra, most lehetőséget kapnak arra, hogy saját vállalkozást indítsanak, mert akár 25 000 euró garantált tőkeösszegű hitelhez juthatnak. Úgy vélem, hogy ez a kezdeményezés sok ember számára változást fog jelenteni, és megköszönöm a spanyol elnökségnek a megállapodás megkötésére tett erőfeszítéseit, valamint az előadónak is a kemény munkát. Azt hiszem, ma jó megoldást találtunk különösen azok számára, akik – ahogyan azt már említettem – kiszorultak a hitelpiacról, és én magam is örülök annak, hogy a hitelszövetkezetek azon intézmények között vannak, amelyek tagjaiknak továbbítani tudják ezt a finanszírozást."@hu11
"Signor Presidente, anch’io sono molto lieta di aver appoggiato l’iniziativa. E’ l’espressione tangibile di un esempio di provvedimenti adottati dall’UE in risposta alla crisi economica attuale. In particolare, quest’iniziativa è diretta a coloro che normalmente non avrebbero accesso al mercato del credito, a coloro ai quali le banche e gli altri istituti finanziari direbbero: no, grazie, non vogliamo la vostra attività commerciale. Ad esempio, le persone che hanno perso il lavoro, che sono a rischio di esclusione sociale o che hanno difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro hanno ora la possibilità di mettere in piedi la loro attività perché possono accedere ai prestiti, con un patrimonio garantito fino a 25 000 euro. Quest’iniziativa farà la differenza per molti cittadini, credo, e ringrazio la presidenza spagnola per gli sforzi compiuti al fine del raggiungimento di un accordo, e la relatrice per il duro lavoro svolto. A mio avviso, abbiamo in mano un accordo valido soprattutto a vantaggio di chi, come dicevo, è solitamente escluso dal mercato del credito; inoltre, a livello personale sono lieta di constatare che le cooperative di credito sono tra gli istituti che potranno erogare tali fondi ai propri soci."@it12
"Priekšsēdētāja kungs, arī es esmu priecīga, ka atbalstīju šo iniciatīvu. Tā nepārprotami ir kā paraugs, kas raksturo vienu no pasākumiem, ko ir uzsākusi ES pašreizējās ekonomiskās krīzes situācijā. Šī iniciatīva ir paredzēta tiem, kuriem parasti nav pieejams kredītu tirgus, tiem, kuriem bankas un citas finanšu iestādes pasaka: „Paldies, mēs jūsu uzņēmumu negribam”. Iniciatīva ir paredzēta, piemēram, tiem cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, kam draud sociālā atstumtība. Cilvēkiem, kam ir grūtības atgriezties darba tirgū, tagad radīsies iespēja izveidot pašiem savu uzņēmumu, jo viņiem būs pieejami aizdevumi ar garantēto pamatkapitālu līdz EUR 25 000. Es uzskatu, ka šī iniciatīva mainīs daudzu cilvēku likteņus, un es pateicos prezidējošajai valstij Spānijai par tās pūlēm nolīguma noslēgšanā, kā arī referentei par smago darbu. Es uzskatu, ka šodien mums ir izdevies labs darījums, īpaši to cilvēku labā, kas, kā jau teicu, ir izslēgti no piekļuves kredītu tirgum, bet es personīgi priecājos par to, ka krājaizdevumu sabiedrības ir to iestāžu vidū, kuras var nodot šo finansējumu saviem biedriem."@lv13
"Mr President, I too am very pleased to have supported this initiative. It is a tangible expression of an example of one of the measures that have been undertaken by the EU in response to the current economic crisis. This particular initiative targets those who would not normally have access to the credit market; those to whom the banks and other financial institutions would say, no thank you, we do not want your business. People for example who have lost their jobs, who are at risk of social exclusion, people who have difficulty re-entering the job market now have an opportunity to set up their own business because they can access loans, with guaranteed equity of up to EUR 25 000. I think this initiative will make a difference to many people, and I thank the Spanish Presidency for their efforts in concluding an agreement and also the rapporteur for her hard work. I think we have a good deal here today especially for those, as I said, who are excluded from the credit market, and on a personal level I am also very pleased to see the credit unions are among those institutions which can pass on this funding to their members."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik heb dit initiatief met genoegen gesteund. Het is een concreet voorbeeld van een van de maatregelen die door de EU zijn genomen in antwoord op de huidige economische crisis. Dit initiatief richt zich op degenen die normaal gesproken geen toegang hebben tot de kredietmarkt; degenen tegen wie de banken en andere financiële instellingen zouden zeggen, nee dank u, wij willen geen zaken met u doen. Mensen die bijvoorbeeld hun baan hebben verloren, die het risico lopen op sociale uitsluiting, mensen die moeilijkheden ondervinden bij het opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt, zij allen hebben nu de mogelijkheid een eigen bedrijf op te zetten omdat zij toegang hebben tot leningen, met een gegarandeerd actief vermogen van maximaal 25 000 euro. Ik denk dat dit initiatief voor veel mensen een verschil zal kunnen maken, en ik bedank het Spaanse voorzitterschap voor hun inspanningen om tot een akkoord te komen en ook de rapporteur voor het vele werk dat zij heeft verricht. Ik denk dat we hier vandaag een goede deal hebben voor met name degenen die, zoals ik al zei, niet tot de kredietmarkt worden toegelaten, en persoonlijk ben ik ook erg blij dat de kredietverenigingen tot de instellingen behoren die deze financiering aan hun leden kunnen verstrekken."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja również jestem zadowolony z poparcia tej inicjatywy. Jest to wymierny przykład środków, jakie UE podjęła w reakcji na bieżący kryzys gospodarczy. Ta konkretna inicjatywa została zaadresowana do osób, które normalnie nie miałyby dostępu do rynku kredytowego, którym banki i inne instytucje kredytowe powiedzą „nic z tego, dziękujemy, nie chcemy waszej działalności”. Przykładowo ludzie, którzy stracili posady, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy mieli trudności z powrotem na rynek pracy, teraz mają okazję, by wzmocnić swoje biznesy, ponieważ zyskali dostęp do pożyczek o gwarantowanej wysokości kapitału 25 tysięcy euro. Uważam, że ta inicjatywa odmieni sytuację wielu ludzi i dziękuję prezydencji hiszpańskiej za dążenie do zawarcia umowy, jak również dziękuję sprawozdawcy za ciężką pracę. Uważam, że dziś robimy tu sporo dobrego, zwłaszcza dla tych, którzy zostali wykluczeni z rynku kredytowego, a osobiście bardzo cieszę się, że widzę konsorcja pożyczkowe wśród instytucji, które mogą dziś przekazać owe środki własnym członkom."@pl16
"Senhor Presidente, também eu estou muito satisfeita por ter apoiado esta iniciativa. É uma expressão concreta de um exemplo de uma das medidas que têm sido empreendidas pela UE em resposta à actual crise económica. Esta iniciativa visa aqueles que normalmente não teriam acesso ao mercado de crédito, aqueles a quem os bancos e outras instituições financeiras diriam “não obrigado, não queremos a sua empresa”. As pessoas, por exemplo, que perderam o emprego, que estão em risco de exclusão social, as pessoas que têm dificuldade em voltar a ingressar no mercado de trabalho, têm agora uma oportunidade de criar uma empresa, porque têm acesso aos empréstimos com capital garantido de até 25 mil euros. Penso que esta iniciativa irá marcar a diferença para muitas pessoas e agradeço à Presidência espanhola os seus esforços para celebrar o acordo e também à relatora pelo seu trabalho árduo. Parece-me que temos aqui hoje um bom acordo, especialmente para aqueles que, como já afirmei, estão excluídos do mercado de crédito; a nível pessoal, estou também muito contente por verificar que as cooperativas de crédito se encontram entre as instituições que podem fazer este financiamento chegar aos seus membros."@pt17
"Dle preşedinte, şi eu sunt foarte mulţumită că am susţinut această iniţiativă. Este o expresie tangibilă a uneia dintre măsurile care au fost luate de UE ca răspuns la actuala criză economică. Această iniţiativă îi are în vedere pe cei care, în mod normal, nu ar avea acces la piaţa creditelor; pe cei cărora băncile şi alte instituţii financiare le-ar spune „nu, mulţumim, nu dorim afacerea dumneavoastră”. De exemplu, oameni care şi-au pierdut locurile de muncă, care sunt predispuşi excluziunii sociale, oameni care întâmpină dificultăţi la reintegrarea pe piaţa muncii, au acum o posibilitate de a-şi deschide propria afacere, deoarece pot accesa împrumuturi cu capital garantat de până la 25 000 de euro. Cred că această iniţiativă va face diferenţa pentru mulţi oameni şi îi mulţumesc Preşedinţiei spaniole pentru eforturile depuse în vederea încheierii unui acord şi, de asemenea, raportoarei pentru munca susţinută. Cred că astăzi am ajuns la o înţelegere foarte bună aici, mai ales pentru aceia care, după cum am spus, sunt excluşi de pe piaţa creditelor, iar pe plan personal sunt foarte mulţumită să văd cooperativele financiare printre acele instituţii care pot transmite mai departe această finanţare proprilor membri."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj mňa veľmi teší, že sme podporili túto iniciatívu. Je hmatateľným príkladom jedného z opatrení, ktoré EÚ podnikla v reakcii na súčasnú hospodársku krízu. Táto konkrétna iniciatíva sa zameriava na tých, ktorí by za normálnych okolností nemali prístup na trh s úvermi, tých, ktorým by banky a iné finančné inštitúcie povedali, že o ich podnikanie nemajú záujem. Ľudia, ktorí napríklad prišli o prácu, ktorým hrozí sociálne vylúčenie a ktorí majú problémy s návratom na trh práce, majú teraz príležitosť založiť si vlastný podnik, pretože majú prístup k pôžičkám so zárukami na priame investície až do 25 000 EUR. Myslím si, že táto iniciatíva pomôže mnohým ľuďom, a ďakujem španielskemu predsedníctvu za úsilie pri uzatváraní dohody a tiež spravodajkyni za usilovnú prácu. Myslím si, že sme dnes urobili dobrú vec najmä pre tých, ktorí sú, ako som povedala, vylúčení z trhu s úvermi. Osobne som veľmi rada, že úverové združenia sú medzi tými inštitúciami, ktoré môžu presunúť tieto finančné prostriedky svojim členom."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz sem zelo zadovoljna, ker sem podprla to pobudo. Je oprijemljiv izraz primera enega izmed ukrepov, ki jih je sprejela EU v odziv na sedanjo gospodarsko krizo. Ta posebna pobuda je namenjena tistim, ki običajno ne bi imeli dostopa do kreditnega trga; tistim, katerim bi banke in finančne ustanove dejale . Na primer, ljudje, ki so izgubili delo, ki tvegajo socialno izključenost, ljudje, ki imajo težave s ponovnim vstopom na trg dela, imajo sedaj priložnost, da začnejo z lastnim poslovanjem, ker lahko pridejo do posojil z zajamčenim kapitalom do 25 000 EUR. Mislim, da bo ta pobuda pomenila spremembo na bolje za mnoge ljudi, in zahvaljujem se španskemu predsedstvu za prizadevanja za sklenitev sporazuma, prav tako pa poročevalki za njeno trdo delo. Mislim, da smo danes naredili nekaj dobrega zlasti za tiste, kot sem dejala, ki so izključeni iz kreditnega trga, na osebni ravni pa sem zelo zadovoljna, da so kreditne zadruge med tistimi ustanovami, ki lahko to financiranje predajo svojim članom."@sl20
"Herr talman! Jag är också mycket nöjd över att ha kunnat ge mitt stöd till initiativet. Det är ett konkret uttryck för en åtgärd av EU som svar på den nuvarande ekonomiska krisen. Detta bestämda initiativ är inriktat på dem som normalt inte skulle ha tillgång till kreditmarknaden, på dem som banker och andra finansinstitut tackar nej till. Personer som exempelvis har förlorat sina jobb, som är i riskzonen för social utestängning, personer som har svårt att på nytt ta sig in på arbetsmarknaden har nu en möjlighet att starta eget, eftersom de kan få lån upp till 25 000 euro. Jag anser att detta initiativ kommer att innebära en skillnad för många människor, och jag tackar det spanska ordförandeskapet för dess arbete att uppnå enighet samt föredraganden för hennes hårda arbete. Jag anser att vi har en bra överenskommelse här i dag, särskilt för dem som är utestängda från kreditmarknaden, som jag nämnde. Personligen är jag även mycket glad över att också kreditföreningarna kan vidarebefordra dessa medel till sina medlemmar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,4,21,9
"ne, hvala, ne želimo vašega podjetja"20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph