Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-548"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.29.3-548"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais faire le lien entre le scanner, la santé et le terrorisme. Que dit le comité interagences sur la radioprotection, qui regroupe la Commission européenne, l’AIEA – Agence internationale de l’énergie atomique – et l’Agence pour l’énergie nucléaire? Il dit que les femmes enceintes et les enfants ne doivent pas être soumis aux scanners corporels, et ce même si les doses sont extrêmement réduites. Or, il faut savoir que de fréquentes expositions à de faibles doses de radiations peuvent provoquer des cancers et des malformations. Ma question porte donc sur la justification des risques. Étant donné qu’il existe des technologies alternatives permettant d’atteindre les mêmes objectifs, il faut vraiment justifier les scanners par rapport à l’objectif donné, et il faut savoir..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych uvedla detektor, zdraví a terorismus do souvislosti. Co říká meziagenturní výbor pro ochranu před radiovým zářením, který spojuje Evropskou komisi, Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) a Agenturu pro jadernou energii? Říká, že těhotné ženy a děti nesmí být předmětem snímkování těla, ani když jsou dávky extrémně nízké. Měli bychom si opravdu uvědomit, že časté vystavení nízkým dávkám záření může způsobovat rakovinu a malformace. Moje otázka se tedy týká oprávněnosti vzhledem k rizikům. Vzhledem k tomu, že existují alternativní technologie, které umožňují dosažení stejných cílů, musí být tyto detektory skutečně oprávněné ve vztahu k danému cíli a musíme vědět..."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne knytte forbindelsen mellem scanneren, sundhed og terrorisme. Hvad siger Interagency Committee on Radioprotection, som har deltagelse af Europa-Kommissionen, IAEA – Den Internationale Atomenergiorganisation – atomenergiagenturet? Den siger, at gravide kvinder og børn ikke må udsættes for kropsscannere, selv om doserne er meget små. Vi bør være klar over, at hyppig udsættelse for lave strålingsdoser kan forårsage kræft og misdannelser. Mit spørgsmål vedrører derfor berettigelse af risiciene. Da der findes alternative teknologier, som gør det muligt at nå samme mål, skal disse scannere virkelig berettiges i tilknytning til dette mål, og vi må vide …"@da2
"Herr Präsident, ich würde gerne den Zusammenhang zwischen Scanner, Gesundheit und Terrorismus herstellen. Was sagt der Interinstitutionelle Ausschuss für Strahlenschutz dazu, der die Europäische Kommission, die IAEO – die Internationale Atomenergieorganisation – und die Nuclear Energy Agency (NEA) zusammenbringt? Er stellt fest, dass schwangere Frauen und Kinder dem Körper-Scanning nicht ausgesetzt werden dürfen, sogar wenn es sich um extrem kleine Dosen handelt. In der Tat sollten wir uns bewusst sein, dass häufige Exposition gegenüber niedrigen Strahlendosen Krebs und Fehlbildungen verursachen kann. Meine Frage betrifft daher die Rechtfertigung der Risiken. Angesichts der vorhandenen alternativen Technologien, mit denen die gleichen Ziele erreicht werden können, müssen diese Scanner im Verhältnis zur definierten Zielsetzung auf jeden Fall gerechtfertigt werden, und wir müssen wissen …"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προβώ στη συσχέτιση μεταξύ σαρωτών, υγείας και τρομοκρατίας. Τι λέει η διακλαδική επιτροπή ραδιοπροστασίας, στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΔΟΑΕ –ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας– και η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας; Λέει ότι οι έγκυες και τα παιδιά δεν πρέπει να υφίστανται ελέγχους από σαρωτές σώματος, έστω και αν οι δόσεις είναι εξαιρετικά μικρές. Μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συχνή έκθεση σε χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει καρκίνους και δυσμορφίες. Συνεπώς, το ερώτημά μου αφορά τη δικαιολόγηση των κινδύνων. Δεδομένης της ύπαρξης εναλλακτικών τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν την επίτευξη των ίδιων στόχων, θα πρέπει όντως να υπάρξει αιτιολόγηση για τη χρήση των εν λόγω σαρωτών σώματος σε σχέση με τον δεδομένο στόχο, πρέπει δε να ξέρουμε …"@el10
"Mr President, I would like to make the connection between the scanner, health and terrorism. What does the Interagency Committee on Radioprotection, which brings together the European Commission, the IAEA – the International Atomic Energy Agency – and the Nuclear Energy Agency say? It says that pregnant women and children must not be subjected to body scans, even if the doses are extremely small. Indeed, we should be aware that frequent exposure to low doses of radiation can cause cancers and malformations. My question therefore concerns justification of the risks. Given the existence of alternative technologies that enable the same goals to be achieved, these scanners really do need to be justified in relation to the given objective, and we need to know …"@en4
"Señor Presidente, me gustaría aclarar la relación entre el escáner, la salud y el terrorismo. ¿Qué dice el Comité Interinstitucional de Seguridad Radiológica, que reúne a la Comisión Europea, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Agencia para la Energía Nuclear? Dice que las mujeres embarazadas y los niños no deben someterse a escáneres corporales, ni siquiera en exposiciones muy pequeñas. De hecho, deberíamos ser conscientes de que la exposición frecuente a bajas dosis de radiación pueden provocar cáncer y malformaciones. Por lo tanto, mi pregunta se refiere a la justificación de los riesgos. Dado que existen tecnologías alternativas que permiten lograr los mismos objetivos, es realmente necesario justificar estos escáneres en relación con el objetivo en cuestión y debemos saber..."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahan skanneri, tervise ja terrorismi teemad omavahel ühendada. Mida ütleb Euroopa Komisjoni, IAEAd ehk Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri ja Tuumaenergiaagentuuri liitev agentuuridevaheline kiirguskaitse komisjon? Ta ütleb, et rasedate naiste ja laste suhtes ei tohi kehaskannereid kasutada, isegi kui kiirgusdoos on väga väike. Tõepoolest, me peaksime teadma, et sage kokkupuude väikeste kiirgusdoosidega võib põhjustada vähktõbe ja väärarenguid. Seega puudutab minu küsimus ohtude õigustamist. Kuna on muid tehnoloogiaid, mis võimaldavad saavutada samu sihte, peab kõnealuste skannerite kasutamist antud eesmärgi täitmiseks tõesti põhjendama ning me peame teadma …"@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin yhdistää toisiinsa skannerin, terveyden ja terrorismin. Mitä sanoo järjestöjen välinen säteilyturvakomitea, joka yhdistää Euroopan komission, IAEA:n – kansainvälisen atomienergiajärjestön – ja ydinenergiajärjestön NEA:n? Se sanoo, että raskaana olevia naisia ja lapsia ei pidä kuvata henkilöskannerilla, vaikka annokset ovat äärimmäisen pieniä. Meidän pitäisi todella olla tietoisia siitä, että toistuva altistuminen pienille säteilymäärille voi aiheuttaa syöpää ja epämuodostumia. Minun kysymykseni koskee siksi riskien oikeutusta. Kun on olemassa vaihtoehtoisia tekniikoita, joiden avulla voidaan saavuttaa samat tavoitteet, näiden skannereiden käyttö ei todella ole oikeutettua kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja meidän on saatava tietää…"@fi7
". Elnök úr! Szeretném meghatározni a szkenner, az egészség és a terrorizmus közötti összefüggést. Mit mond az Intézményközi Sugárvédelmi Bizottság, amely egyesíti az Európai Bizottságot, az IAEA-t, vagyis a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget és a Nukleáris Energia Ügynökséget? Azt mondja, hogy terhes nőket és gyermekeket nem szabad testszkennereknek alávetni, még rendkívül alacsony dózis esetén sem. Valójában tisztában kell lennünk azzal, hogy az alacsony dózisú sugárzásnak való rendszeres kitettség rákot és fejlődési rendellenességeket okozhat. Kérdésem ezért a kockázatok igazolására vonatkozik. Tekintettel arra, hogy léteznek alternatív technológiák, amelyek lehetővé teszik ugyanezeknek a céloknak az elérését, ezeket a szkennereket valójában nem is kell igazolni az adott célkitűzés kapcsán, és tudnunk kell …"@hu11
"Signor Presidente, vorrei stabilire un nesso tra scanner, salute e terrorismo. Che cosa afferma la commissione interagenzie sulla radioprotezione che riunisce la Commissione europea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’Agenzia per l’energia nucleare? Afferma che bambini e donne in stato interessante non devono essere esposti a scansioni dell’intero corpo, anche se le dosi sono estremamente ridotte. Dobbiamo infatti essere consapevoli che l’esposizione frequente a dosi basse di radiazioni può causare tumori e malformazioni. La mia domanda riguarda pertanto la giustificazione dei rischi. Vista l’esistenza di tecnologie alternative che consentono di conseguire gli stessi obiettivi, non occorre giustificare necessariamente tali scanner rispetto all’obiettivo dato e dobbiamo sapere…"@it12
"Pone pirmininke, norėčiau susieti skaitytuvus, sveikatą ir terorizmą. Ką teigia Tarpagentūrinis apsaugos nuo spinduliuotės komitetas, vienijantis Europos Komisiją, Tarptautinės atominės energijos agentūrą (TATENA) ir Branduolinės energijos agentūrą? Jis teigia, kad nėščioms moterims ir vaikams neturi būti atliekamos kūno patikros, net jei kiekiai nepaprastai maži. Iš tiesų turime žinoti, kad dažnai gaunami maži spinduliuotės kiekiai gali sukelti vėžį ir apsigimimus. Todėl mano klausimas yra dėl rizikos pateisinimo. Atsižvelgiant į tai, jog esama alternatyvių technologijų, leidžiančių pasiekti tų pačių tikslų, šiuos skaitytuvus iš tiesų reikia pateisinti kalbant apie minėtąjį tikslą, ir mes turime žinoti…"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vēlētos sasaistīt skenerus, veselību un terorismu. Ko saka Starpaģentūru komiteja aizsardzībai pret radiāciju, kas apvieno Eiropas Komisiju — Starptautisko Atomenerģijas aģentūru — un Kodolenerģijas aģentūru? Tā saka, ka grūtnieces un bērnus nedrīkst pakļaut ķermeņa skeneriem, pat ja devas ir sevišķi mazas. Patiešām, mums vajadzētu zināt, ka bieža pakļaušana mazām radiācijas devām var izraisīt vēzi un deformācijas. Tāpēc mans jautājums attiecas uz risku pamatotību. Ņemot vērā to, ka pastāv alternatīvas tehnoloģijas, kas ļauj sasniegt tos pašus vēlamos mērķus, šiem skeneriem patiešām ir jābūt pamatotiem attiecībā uz konkrēto mērķi, un mums ir jāzina …"@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais faire le lien entre le scanner, la santé et le terrorisme. Que dit le comité interagences sur la radioprotection, qui regroupe la Commission européenne, l'AIEA – Agence internationale de l'énergie atomique – et l'Agence pour l'énergie nucléaire? Il dit que les femmes enceintes et les enfants ne doivent pas être soumis aux scanners corporels, et ce même si les doses sont extrêmement réduites. Or, il faut savoir que de fréquentes expositions à de faibles doses de radiations peuvent provoquer des cancers et des malformations. Ma question porte donc sur la justification des risques. Étant donné qu'il existe des technologies alternatives permettant d'atteindre les mêmes objectifs, il faut vraiment justifier les scanners par rapport à l'objectif donné, et il faut savoir..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou een verband willen leggen tussen de bodyscanners, gezondheid en terrorisme. Wat zegt het overkoepelend comité voor stralingsbescherming, waarin de Europese Commissie, het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en het Agentschap voor kernenergie (NEA) samenkomen? Het zegt dat zwangere vrouwen en kinderen niet moeten worden blootgesteld aan bodyscanners, zelfs niet als het om een uiterst lage stralingsdosering gaat. Welnu, wij moeten ons realiseren dat regelmatige blootstelling aan lage doses straling tot het ontstaan van kanker en misvormingen kan leiden. Mijn vraag betreft dus de rechtvaardiging van de risico's. Aangezien er alternatieve technologieën bestaan waarmee dezelfde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, dient het gebruik van deze scanners echt gerechtvaardigd te worden ten opzichte van het gestelde doel, en wij moeten weten..."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym wskazać na związek między skanerami, zdrowiem a terroryzmem. Co mówi Międzyinstytucjonalna Komisja ds. Ochrony Radiologicznej (IACRS), która zrzesza Komisję Europejską, IAEA – Międzynarodową Komisję Energii Atomowej – a także Agencję Energii Jądrowej OECD? Mówi ona, że nie wolno prześwietlać przy pomocy tych urządzeń kobiet w ciąży i dzieci, nawet jeśli dawki są niezwykle małe. Rzeczywiście powinniśmy sobie zdawać sprawę, że częsta ekspozycja małymi dawkami promieniowania może spowodować raka i wady rozwojowe. Dlatego moje pytanie dotyczy uzasadnienia istniejących zagrożeń. Jeśli zważymy na istnienie alternatywnych technologii, które umożliwiają osiągnięcie tych samych celów, urządzenia te w istocie wymagają dobrego uzasadnienia w świetle założonego celu, i musimy dowiedzieć się..."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de estabelecer a relação entre os a saúde e o terrorismo. O que é que diz o comité inter-agências sobre a protecção radiológica, que junta a Comissão Europeia, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) e a Agência da Energia Nuclear? Diz que as mulheres grávidas e as crianças não devem ser submetidas aos corporais, por muito reduzidas que sejam as doses. Ora, temos de estar cientes que exposições frequentes a doses fracas de radiações podem provocar cancros e malformações. Assim, a minha pergunta diz respeito à justificação dos riscos. Havendo tecnologias alternativas que permitem alcançar os mesmos objectivos, há de facto que justificar os para o objectivo pretendido, e temos de saber..."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să fac legătura între scaner, sănătate şi terorism. Ce spune Comisia Interagenţie pentru radioprotecţie, care reuneşte Comisia Europeană şi AIEA – Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică – şi Agenţia pentru Energie Nucleară? Acestea spun că femeile însărcinate şi copiii nu trebuie supuşi scanărilor corporale, chiar dacă dozele sunt extrem de mici. Într-adevăr, ar trebui să fim conştienţi că expunerea frecventă la doze scăzute de radiaţie poate provoca cancere şi malformaţii. Prin urmare, întrebarea mea vizează justificarea riscurilor. Datorită existenţei tehnologiilor alternative care facilitează obţinerea aceloraşi scopuri, aceste scanere trebuie într-adevăr justificate în legătură cu obiectivul dat şi trebuie să ştim..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som dala do súvislosti skenery, zdravie a terorizmus. Čo hovorí Medziagentúrny výbor pre ochranu proti radiácii, ktorý spája Európsku komisiu, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a Agentúru pre jadrovú energiu? Hovorí, že tehotné ženy a deti nesmú byť vystavené telesným skenerom ani v prípade extrémne nízkych dávok. Mali by sme si skutočne uvedomiť, že časté vystavenie malým dávkam žiarenia môže spôsobiť rakovinu a malformácie. Moja otázka sa preto týka oprávnenosti týchto rizík. Vzhľadom na existenciu alternatívnych technológií, ktoré umožňujú dosiahnuť rovnaké ciele, musia byť tieto skenery vzhľadom na daný cieľ oprávnené a musíme vedieť..."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi povezala napravo za skeniranje, zdravje in terorizem. Kaj meni Medagencijski odbor za radiološko zaščito, ki združuje Evropsko komisijo, IAEA – Mednarodno agencijo za jedrsko energijo – in Agencijo za jedrsko energijo? Pravi, da nosečnice in otroci ne smejo biti izpostavljeni skeniranju telesa, četudi so odmerki zelo majhni. Res bi se morali zavedati, da pogosto izpostavljanje nizkim odmerkom sevanja lahko povzroča raka in deformacije. Moje vprašanje se tako nanaša na obrazložitev tveganj. Glede na obstoj alternativnih tehnologij, ki omogočajo doseganje enakih ciljev, je treba te naprave za skeniranje upravičiti glede na izbran cilj in vedeti moramo …"@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja göra en koppling mellan skannrar, hälsa och terrorism. Vad säger man på Interinstitutionella kommittén för strålskydd, som omfattar Europeiska kommissionen, IAEA (Internationella atomenergiorganet) och Kärnenergibyrån? Jo, att gravida kvinnor och barn inte ska genomgå kroppsskanning, även om strålningsdoserna är minimala. Vi bör vara medvetna om att upprepad exponering för små doser av strålning kan orsaka cancer och missbildningar. Jag undrar därför hur befogade de riskerna är. Eftersom det finns alternativa tekniska lösningar som gör det möjligt att uppnå samma mål måste ett införande av skannrar vara rättfärdigat i förhållande till målet ifråga, och vi måste veta …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph