Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-533"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.29.3-533"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as a representative of Northern Ireland, I know only too well the terrible impact of terrorism on innocent civilians: murder and mayhem inflicted while people were doing their Saturday shopping in the Shankhill Road in Belfast; young and old blown up at an act of remembrance to the fallen of the world wars in Enniskillen – acts carried out in the name of Irish Republicanism. We talk here about the cooperation of the security forces. From the experience of Northern Ireland, we can see that their contributions prevented many people from losing their lives; of that I have no doubt. We need to support our security forces with the equipment they need to prevent terrorism. Those today who have pitted safety and security against freedom of choice and data protection need to consider where they stand. Believe me, terrorism destroys lives and shatters communities. I have even heard in this Chamber today that terrorism is hysteria. What utter nonsense! Believe me, when a gunman is trying to take a life, it is a cold and lethal reality – something that my constituents know a lot about."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako zástupkyně Severního Irska až příliš dobře znám hrozný dopad terorismu na nevinné civilisty: ve čtvrti Shankhill Road v Belfastu došlo k vraždění a újmám na zdraví, zatímco byli lidé na sobotním nákupu; mladí i staří zahynuli při bombovém útoku v Enniskillenu, aktu vzpomínky na oběti světových válek – tyto činy jsou prováděny ve jménu irského republikanismu. Hovoříme zde o spolupráci bezpečnostních sil. Ze zkušenosti v Severním Irsku můžeme vidět, že jejich přispění předešlo ztrátám mnoha životů, o tom nemám pochyb. Musíme podpořit naše bezpečnostní síly prostřednictvím vybavení, jež k předcházení terorismu potřebují. Ti, kteří dnes postavili bezpečnost a ochranu proti svobodě výběru a ochraně údajů, musí zvážit, na jaké straně stojí. Věřte mi, terorismus ničí životy a otřásá společenstvími. Dnes jsem zde v Parlamentu dokonce slyšela, že terorismus je hysterií. Jaký naprostý nesmysl! Věřte mi, když se střelec pokouší vzít někomu život, je to chladná a smrtonosná skutečnost – je to něco, o čem moji voliči mnoho vědí."@cs1
"Hr. formand! Som repræsentant for Nordirland ved jeg kun alt for godt, hvilken frygtelig indvirkning terrorisme har på uskyldige civile. Der blev begået mord og ødelæggelse, mens folk var på lørdagsshopping i Shankhill Road i Belfast. Unge og ældre blev sprængt i luften ved en højtidelighed for de faldne i verdenskrigene i Enniskillen – handlinger udøvet i den irske republikanske ånds navn. Vi taler her om samarbejde mellem sikkerhedsstyrkerne. Vi kan lære af erfaringerne fra Nordirland, at deres bidrag forhindrede tab af mange menneskeliv. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi må støtte vores sikkerhedsstyrker med det udstyr, de har brug for for at kunne forhindre terrorisme. Dem, der i dag har stillet sikkerhed op mod valgfrihed og databeskyttelse, må overveje, hvor de står. Tro mig, terrorisme ødelægger liv og samfund. Jeg har endog hørt her i Parlamentet i dag, at terrorisme er hysteri. Det er ren nonsens! Tro mig, når en pistolmand forsøger at tage et liv, så er det kold og dødelig virkelighed – noget, mine vælgere ved en hel del om."@da2
"Herr Präsident, als Vertreterin Nordirlands kenne ich nur zu gut die schrecklichen Auswirkungen des Terrorismus auf unschuldige Bürgerinnen und Bürger: Mord und Körperverletzungen wurden begangen, während die Menschen ihren Samstagseinkäufen in der Shankhill Road in Belfast nachgingen. junge und alte Menschen wurden bei einer Gedenkfeier für die Gefallenen der Weltkriege in Enniskillen in die Luft gesprengt –Terrorakte, die im Namen des irischen Republikanismus begangen wurden. Wir sprechen hier über die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte. Die Erfahrung in Nordirland lehren uns, dass sie sehr dazu beitrugen, dass viele Menschen ihr Leben nicht verloren; daran zweifle ich auf keinen Fall. Wir müssen unsere Sicherheitskräfte mit Geräten unterstützen, die sie zur Terrorismusprävention benötigen. Diejenigen, die heute die Sicherheit der Entscheidungsfreiheit und dem Datenschutz entgegenstellen, müssen sich überlegen, auf welcher Seite sie stehen. Glauben Sie mir, Terrorismus zerstört Leben und zerrüttet Gemeinschaften. Ich habe heute in diesem Haus sogar gehört, dass Terrorismus eine Hysterie ist. Was für ein vollkommener Unsinn! Glauben Sie mir, wenn ein professioneller Mörder versucht, jemanden zu töten, dann ist das eine kalte und tödliche Realität – etwas, worüber die Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis sehr viel wissen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως εκπρόσωπος της Βόρειας Ιρλανδίας, γνωρίζω πολύ καλά τις φρικτές επιπτώσεις της τρομοκρατίας σε αθώους πολίτες: μακελειό την ώρα κατά την οποία άνθρωποι έκαναν τα σαββατιάτικα ψώνια τους στη Shankhill Road στο Μπέλφαστ· νέοι και ηλικιωμένοι, που έγιναν κομμάτια στη διάρκεια μνημόσυνου για τους πεσόντες των δύο παγκοσμίων πολέμων στο Enniskillen – πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εν ονόματι του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανισμού. Μιλάμε εδώ για τη συνεργασία των δυνάμεων ασφαλείας. Με βάση την εμπειρία της Βόρειας Ιρλανδίας διαπιστώνουμε ότι η συμβολή τους απέτρεψε το ενδεχόμενο να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι· επ’ αυτού δεν έχω καμία αμφιβολία. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις ασφαλείας μας με τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να αποτρέψουν την τρομοκρατία. Εκείνοι που σήμερα αντιπαρέθεσαν την ασφάλεια στην ελευθερία επιλογής και στην προστασία των δεδομένων πρέπει να εξετάσουν τη θέση που υιοθετούν. Πιστέψτε με, η τρομοκρατία καταστρέφει ζωές και συντρίβει κοινότητες. Άκουσα μάλιστα σήμερα σε τούτο το Σώμα ότι η τρομοκρατία είναι υστερία. Αυτό είναι εξωφρενικό! Πιστέψτε με, όταν ένας οπλοφόρος επιχειρεί να αφαιρέσει μια ζωή, είναι μια ψυχρή και θανάσιμη πραγματικότητα – πράγμα το οποίο οι πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας γνωρίζουν καλά."@el10
"Señor Presidente, como representante de Irlanda del Norte, conozco demasiado bien el terrible impacto que el terrorismo tiene en civiles inocentes: el asesinato y el caos que vivieron las personas que hacían la compara el sábado en Shankhill Road, en Belfast; jóvenes y mayores asesinados al estallar una bomba en un acto de recuerdo de los caídos en las guerras mundiales en Enniskillen; actos llevados a cabo en nombre del republicanismo irlandés. Estamos hablando aquí de cooperación entre las fuerzas de seguridad. Desde la experiencia de Irlanda del Norte, podemos ver que su aportación impidió que mucha gente perdiera la vida, sobre eso no tengo dudas. Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas de seguridad suministrando el equipo que necesitan para prevenir el terrorismo. Los que hoy han enfrentado la seguridad con la libertad de elección y la protección de datos tienen que pensar en su postura. Créanme, el terrorismo destruye vidas y despedaza comunidades. He oído incluso en esta Cámara hoy que el terrorismo es histeria. ¡Eso es una tontería redomada! Créanme, cuando una persona armada trata de quitar una vida, es una realidad fría y letal; algo de lo que saben mucho mis electores."@es21
"Lugupeetud juhataja! Põhja-Iirimaa esindajana tean liigagi hästi, kui kohutav on terrorismi mõju süütutele tsiviilisikutele. Tapmine ja kaos, mis tekitati Shankhilli tänaval Belfastis ajal, mil inimesed tegid oma laupäevaseid sisseoste, ning Enniskillenis maailmasõdades hukkunute mälestusüritusel õhitud vanad ja noored – need on Iiri vabariikluse nimel toime pandud teod. Me räägime siin koostööst julgeolekujõudude vahel. Põhja-Iirimaa kogemus näitab, et nende kaastöö hoidis ära paljude inimeste surma. Selles ma üldse ei kahtlegi. Me peame toetama oma julgeolekujõude seadmetega, mida nad vajavad terrorismi ennetamiseks. Need, kes vastandasid täna ohutuse ja turvalisuse valikuvabaduse ja andmekaitsega, peavad mõtlema sellele, kus nad asuvad. Uskuge mind, terrorism hävitab elusid ja vapustab kogukondi. Kuulsin täna siin istungisaalis isegi seda, et terrorism on hüsteeria. Milline lauslollus! Uskuge mind, kui püssimees üritab tappa, siis on tegemist külma ja surmatoova tegelikkusega – see on midagi, millest minu valijad palju teavad."@et5
"Arvoisa puhemies, Pohjois-Irlannin edustajana tiedän aivan liian hyvin, millaisia hirvittäviä vaikutuksia terrorismilla on syyttömiin siviileihin: murhia ja sekasortoa ihmisten tehdessä viikonloppuostoksiaan Shankhill Roadilla Belfastissa, nuoria ja vanhoja ihmisiä räjäytettynä ilmaan maailmansodissa kaatuneiden muistotilaisuudessa Enniskillenissä – Irlannin tasavaltalaisuuden nimissä tehtyjä tekoja. Me puhumme täällä turvallisuusjoukkojen yhteistyöstä. Pohjois-Irlannin kokemuksesta näemme, että joukkojen toiminta esti monien ihmisten kuoleman, siitä ei ole epäilystäkään. Meidän on tuettava turvallisuusjoukkojamme heidän tarvitsemillaan varusteilla terrorismin torjumiseksi. Niiden, jotka ovat tänään asettaneet turvallisuuden ja varmuuden vastakkain valinnanvapauden ja tietosuojan kanssa, on harkittava, mille kannalle he asettuvat. Uskokaa minua: terrorismi tuhoaa elämää ja hajottaa yhteisöjä. Olen kuullut tässä parlamentissa tänään jopa sanottavan, että terrorismi on hysteriaa. Se on täyttä hölynpölyä! Uskokaa minua: kun aseistettu mies yrittää tappaa, kyse on kylmästä ja kuolettavasta todellisuudesta – jostain, minkä minun äänestäjäni tuntevat hyvin."@fi7
"Monsieur le Président, en tant que représentante d’Irlande du Nord, je ne connais que trop bien le terrible impact du terrorisme sur les civils innocents: la mort et le chaos qui a frappé les gens alors qu’ils faisaient leurs courses du samedi à Shankhill Road, à Belfast; les jeunes et les vieux fauchés lors d’une manifestation à Enniskillen pour commémorer les combattants disparus dans les deux Guerres Mondiales - des actes perpétrés au nom du républicanisme irlandais. Nous parlons ici de la coopération des forces de sécurité. L’expérience de l’Irlande nous a montré que leurs contributions ont évité la mort de nombreuses personnes; ce dont je ne doute pas. Nous devons soutenir nos forces de sécurité avec l’équipement dont elles ont besoin pour prévenir le terrorisme. Aujourd’hui, ceux qui ont opposé la sûreté et la sécurité à la liberté de choix et à la protection des données doivent bien réfléchir. Croyez-moi, le terrorisme détruit les vies et brise les communautés. J’ai même entendu apparenter ici aujourd’hui le terrorisme à de l’hystérie. C’est de l’aberration! Croyez-moi, quand un homme armé tente de prendre une vie, c’est une réalité froide et mortelle - une chose que les électeurs de ma circonscription connaissent très bien."@fr8
". – Elnök úr! Észak-Írország képviselőjeként túlságosan is jól ismerem a terrorizmusnak az ártatlan polgári személyekre gyakorolt szörnyű hatásait: gyilkosság és súlyos sérülések történtek, miközben az emberek a szombati bevásárlásukat intézték a belfasti Shankhill Road-on; fiatalok és öregek egyaránt robbantás áldozatává váltak Enniskillenben, ahol a világháborúkban elesettekre emlékeztek – ezeket a tetteket az ír köztársasági mozgalom nevében követték el. Mi itt a biztonsági erők közötti együttműködésről beszélünk. Észak-Írország tapasztalatai alapján láthatjuk, hogy az ő hozzájárulásuk sok emberéletet megmentett; efelől nincs semmi kétségem. Támogatnunk kell biztonsági erőinket azokkal a felszerelésekkel, amelyekre szükségük van a terrorcselekmények megakadályozásához. Azoknak, akik ma szembeállítják a biztonságot a döntés szabadságával és az adatvédelemmel, mérlegelniük kell, milyen álláspontot is képviselnek. Higgyék el nekem, hogy a terrorizmus életeket pusztít el, és szétzúzza a közösségeket. Még azt is mondta ma valaki ebben a Parlamentben, hogy a terrorizmus csak egy hisztéria. Micsoda végletes badarság! Higgyék el nekem, hogy amikor egy fegyveres megpróbálja elvenni valakinek az életét, az hideg és halálos realitás – és erről az én választókerületem nagyon sokat tud."@hu11
"Signor Presidente, in quanto rappresentante dell’Irlanda del nord, conosco fin troppo bene il terribile impatto del terrorismo sui civili innocenti: uccisioni e menomazioni inflitte a persone che stavano facendo compere di sabato in Shankhill Road a Belfast; giovani e anziani fatti saltare in aria a una cerimonia di commemorazione dei caduti delle guerre mondiali a Enniskillen, gesti perpetrati nel nome del repubblicanesimo irlandese. Qui parliamo di cooperazione delle forze di sicurezza. Alla luce dell’esperienza dell’Irlanda del nord, possiamo vedere che i loro contributi hanno consentito a molte persone di non perdere la vita, di questo non ho dubbio. Dobbiamo sostenere le nostre forze di sicurezza con le attrezzature di cui hanno bisogno per prevenire il terrorismo. Coloro che oggi hanno contrapposto la sicurezza alla libertà di scelta e alla protezione dei dati devono riconsiderare la loro posizione. Credetemi, il terrorismo distrugge vite e annienta comunità. Ho persino udito affermare oggi in questa Camera che il terrorismo è isteria. Un totale nonsenso! Credetemi, quando un individuo armato cerca di falciare una vita, è una realtà fredda e letale, come i miei elettori sanno perfettamente."@it12
"Pone pirmininke, būdama Šiaurės Airijos atstovė, pernelyg gerai žinau apie baisų terorizmo poveikį nekaltiems civiliams: buvo įvykdyta žmogžudystė ir kilo sąmyšis, kai žmonės apsipirko šeštadienį Šenkhilo (Shankhill) kelyje Belfaste; jauni ir seni žuvo paminint kritusius per pasaulinius karus Eniskilene (Enniskillen) – šie veiksmai atlikti airių respublikonų vardu. Mes čia kalbame apie saugumo pajėgų bendradarbiavimą. Remdamiesi Šiaurės Airijos patirtimi, galime suprasti, kad jie neleido žūti daugeliui žmonių; dėl to man nekyla abejonių. Turime palaikyti mūsų saugumo pajėgas, suteikdami jiems įrangą, kurios jiems reikia norint užkirsti kelią terorizmui. Tie, kas šiandien supriešino saugumą su pasirinkimo laisve ir duomenų apsauga, turi apsvarstyti, kokią poziciją jie užima. Patikėkite manimi, terorizmas sunaikina gyvybes ir sukrečia bendruomenes. Šiandien šiuose rūmuose netgi išgirdau, kad terorizmas yra isterija. Kokia nesąmonė! Patikėkite manimi, kai ginkluotas nusikaltėlis bando nužudyti, tai yra šalta ir mirtina tikrovė – tai, apie ką mano rinkėjai žino daug."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, būdama Ziemeļīrijas pārstāve, es pārāk labi zinu, cik briesmīga ir terorisma ietekme uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem: slepkavība un miesas bojājumi nodarīti laikā, kamēr cilvēki veic sestdienas iepirkšanos Belfāstā; gan jauni, gan veci cilvēki uzspridzināti piemiņas pasākuma laikā, kas veltīts pasaules karā kritušajiem — teroristu uzbraukumi, kas paveikti Īrijas republikānisma vārdā. Šeit mēs runājam par drošības spēku sadarbību. Ņemot vērā Ziemeļīrijas pieredzi, mēs varam redzēt, ka to ieguldījums ir pasargājis daudzu cilvēku dzīvības; par to man šaubu nav. Mums jāatbalsta savi drošības spēki ar tiem nepieciešamo aprīkojumu, lai novērstu terorismu. Tiem, kas šodien ir pretstatījuši drošību un aizsardzību izvēles brīvībai un datu aizsardzībai, nepieciešams izvērtēt savu pozīciju. Ticiet man, terorisms iznīcina dzīvības un sagrauj kopienas. Šodien šajā Parlamentā esmu dzirdējusi, ka terorisms ir histērija. Kas par muļķībām! Ticiet man, kad terorists cenšas atņemt dzīvību, tā ir auksta un nāvējoša realitāte — kaut kas tāds, ko mani vēlētāji labi zina."@lv13
"Mr President, as a representative of Northern Ireland, I know only too well the terrible impact of terrorism on innocent civilians: murder and mayhem inflicted while people were doing their Saturday shopping in the Shankhill Road in Belfast; young and old blown up at an act of remembrance to the fallen of the world wars in Enniskillen – acts carried out in the name of Irish Republicanism. We talk here about the cooperation of the security forces. From the experience of Northern Ireland we can see that their contributions prevented many people from losing their lives; of that I have no doubt. We need to support our security forces with the equipment they need to prevent terrorism. Those today who have pitted safety and security against freedom of choice and data protection need to consider where they stand. Believe me, terrorism destroys lives and shatters communities. I have even heard in this Chamber today that terrorism is hysteria. What utter nonsense! Believe me, when a gunman is trying to take a life it is a cold and lethal reality – something that my constituents know a lot about."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als vertegenwoordiger van Noord-Ierland ken ik maar al te goed het verschrikkelijke effect van terrorisme op onschuldige burgers: moord en chaos die worden teweeggebracht onder mensen die hun zaterdagse boodschappen doen in de Shankhill Road in Belfast; jong en oud die worden opgeblazen tijdens een herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen van de wereldoorlogen in Enniskillen – daden die zijn uitgevoerd in naam van het Ierse republicanisme. We praten hier over de samenwerking van de veiligheidsdiensten. Uit de ervaringen van Noord-Ierland kunnen we zien dat hun bijdragen de dood van velen hebben voorkomen; daar twijfel ik niet aan. We moeten onze veiligheidsdiensten steunen met de middelen die ze nodig hebben om terrorisme te voorkomen. Zij die vandaag veiligheid en beveiliging tegenover keuzevrijheid en bescherming van gegevens hebben gezet moeten eens goed nadenken waar ze staan. Geloof me, terrorisme vernietigt levens en maakt gemeenschappen kapot. Ik heb vandaag in deze Kamer zelfs gehoord dat terrorisme hysterie is. Wat een volslagen onzin! Geloof me, wanneer een gewapend persoon iemand van het leven probeert te beroven, dan is dat een koude en dodelijke werkelijkheid, daar weten de mensen in mijn kiesdistrict heel veel van."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako reprezentantce Irlandii Północnej aż nadto dobrze są mi znane okropne skutki terroryzmu dla niewinnych obywateli: zabójstwa i chaos na Shankhill Road w Belfaście w porze robienia przez mieszkańców niedzielnych zakupów; młodzi i starzy Irlandczycy ginący w zamachu bombowym w akcie upamiętnienia poległych w wojnach światowych w Enniskillen – to akty terroru dokonane w imię irlandzkiego republikanizmu. Mówimy tu o współpracy sił bezpieczeństwa. Na podstawie doświadczenia Irlandii Północnej możemy zobaczyć, że ich działania zapobiegły wielu ofiarom śmiertelnym; nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Musimy wspierać nasze siły bezpieczeństwa, dając im do rąk sprzęt, którego potrzebują, by zapobiegać terroryzmowi. Ci, którzy przedkładali dziś wolność wyboru i ochronę danych ponad bezpieczeństwo powinni zastanowić się, po której stronie stoją. Uwierzcie mi. Terroryzm sieje śmierć i spustoszenie wśród społeczności. Dziś usłyszałam nawet w tej Izbie, że terroryzm to histeria. Co za kompletna bzdura! Uwierzcie mi, gdy uzbrojony człowiek strzela z zamiarem odebrania życia, to twarda i śmiercionośna rzeczywistość – to coś co moi wyborcy znają aż nadto dobrze."@pl16
"Senhor Presidente, enquanto representante da Irlanda do Norte, conheço bem demais o terrível impacto que o terrorismo tem sobre civis inocentes: assassinatos e mutilações enquanto as pessoas faziam as suas compras de sábado na Shankhill Road, em Belfast; crianças e adultos bombardeados como forma de recordar o fim das guerras mundiais em Enniskillen – actos perpetrados em nome do republicanismo irlandês. Estamos aqui a falar da cooperação entre as forças de segurança. Com base na experiência da Irlanda do Norte, podemos constatar que a sua contribuição evitou que muitas pessoas perdessem a vida; disso não tenho a menor dúvida. É impreterível dotar as nossas forças de segurança dos equipamentos de que necessitam para prevenir o terrorismo. Aqueles que hoje se opuseram à segurança em favor da liberdade de escolha e da protecção de dados necessitam de reavaliar a sua posição. Acreditem que o terrorismo destrói vidas e desgraça comunidades. Hoje, nesta Assembleia, até ouvi dizer que o terrorismo é histeria. Que perfeito disparate! Acreditem que quando um homem armado está prestes a ceifar uma vida, essa sim é uma realidade cruel e mortal – algo que os meus eleitores conhecem muitíssimo bem."@pt17
"Dle preşedinte, în calitate de reprezentant al Irlandei de Nord, cunosc prea bine impactul teribil al terorismului asupra civililor nevinovaţi: crima şi haosul pricinuite în timp ce oamenii îşi făceau cumpărăturile de sâmbătă pe strada Shankhill din Belfast; tineri şi bătrâni aruncaţi în aer drept un act de comemorare a celor căzuţi în războaiele lumii în Enniskillen – acte realizate în numele republicanismului irlandez. Aici vorbim despre cooperarea forţelor de securitate. Din experienţa Irlandei de Nord, putem observa următorul lucru: contribuţiile acestora au împiedicat pierderea vieţilor multor oameni; nu mă îndoiesc de acest lucru. Trebuie să ne sprijinim forţele de securitate cu echipamentul de care au nevoie pentru a preveni terorismul. Astăzi, cei care au concentrat siguranţa şi securitatea împotriva libertăţii de alegere şi a protejării informaţiilor trebuie să-şi ia în considerare poziţia. Credeţi-mă, terorismul distruge vieţile şi împrăştie comunităţile. Am auzit chiar astăzi în această Cameră că terorismul este isterie. Ce nonsens! Credeţi-mă, atunci când un om înarmat încearcă să-ţi ia viaţa, este o realitate rece şi mortală – un lucru despre care alegătorii mei cunosc multe."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako zástupkyňa Severného Írska až príliš dobre poznám hrozný dosah terorizmu na nevinné civilné obyvateľstvo: vraždenie a zmätok, ktoré postihli ľudí počas sobotňajších nákupov na ulici Shankhill Road v Belfaste, mladí a starí vyhodení do povetria pri spomienkovom akte na padlých vo svetových vojnách v meste Enniskillen – činy vykonané v mene írskeho republikánstva. Hovoríme tu o spolupráci bezpečnostných síl. Zo skúsenosti v Severnom Írsku môžeme vidieť, že ich príspevok zabránil stratám na životoch mnohých ľudí, o tom nepochybujem. Naše bezpečnostné sily musíme podporovať vybavením, ktoré potrebujú, aby zabránili terorizmu. Tí, ktorí dnes postavili bezpečnosť a ochranu proti slobode výberu a ochrane údajov, musia zvážiť, kde je ich miesto. Verte mi, terorizmus ničí životy a triešti spoločenstvá. Dnes som v tejto rokovacej sále dokonca počula, že terorizmus je hystéria. Aký totálny nezmysel! Verte mi, keď sa ozbrojený muž pokúša zabíjať, je to chladná a smrtiaca realita – veľa o tom vedia voliči z môjho volebného obvodu."@sk19
"Gospod predsednik, kot predstavnica Severne Irske še predobro poznam učinek terorizma na nedolžne civiliste: umor in hude telesne poškodbe, ki so jih zadali medtem, ko so ljudje opravljali svoje sobotne nakupe na Shankhill Road v Belfastu; mlade in stare so vrgli v zrak kot dejanje v spomin padlih v obeh svetovnih vojnah v Enniskillenu – dejanja, izvedena v imenu irskega republikanizma. Tu se pogovarjamo o sodelovanju med varnostnimi silami. Iz izkušenj Severne Irske lahko vidimo, da je njihov prispevek preprečil izgubo številnih življenj; v to sploh ne dvomim. Svoje varnostne sile moramo podpreti z opremo, ki jo potrebujejo za preprečevanje terorizma. Tisti, ki so danes tehtali varnost in zaščito ter svobodo izbire in varstvo podatkov, naj premislijo, kaj natančno mislijo. Verjemite mi, terorizem uničuje življenja in razbija skupnosti. Danes sem v tej dvorani celo slišala, da je terorizem histerija. Kakšen popoln nesmisel! Verjemite mi, ko strelec skuša vzeti življenje, je to hladna in smrtonosna stvarnost – to je nekaj, kar moje volilno okrožje dobro pozna."@sl20
"Herr talman! Som företrädare för Nordirland känner jag mycket väl till hur hårt terrorism drabbar oskyldiga civila: mord och förödelse när folk var ute och lördagsshoppade på Shankhill Road i Belfast; unga och gamla som sprängdes till döds i en minnesaktion för de som stupade i världskrigen i Enniskillen – dessa dåd utfördes i den irländska republikanismens namn. Nu diskuterar vi samarbetet mellan olika säkerhetsstyrkor. Erfarenheterna från Nordirland har visat att deras insatser kan rädda många liv, och det tvivlar jag inte på. Vi måste bistå våra säkerhetsstyrkor med den utrustning som de behöver för att förhindra terrorism. De av er som har ställt säkerhet mot valfrihet och informationsskydd behöver se över sina prioriteringar. Tro mig, terrorism förstör liv och splittrar samhällen. I dag har jag till och med fått höra här i kammaren att terrorism är hysteri. Vilket struntprat! Tro mig, när en beväpnad person är i färd att döda, är det dödlig verklighet – det vet mina väljare mer än väl."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,22,13,4,21,9
"Enniskillen"13
"Shankhill Road"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph