Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-532"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.29.3-532"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ammettere che quando parliamo di lotta al terrorismo, discutendo solo di e di tecnologia, ho sempre l’impressione che ci ostiniamo a esaminare la questione in modo inadeguato, come se volessimo curare una malattia concentrandoci solo sui suoi sintomi e non sulle sue cause. Non è forse giunta l’ora di affrontare il problema del terrorismo mirando al cuore della questione, anziché limitarsi alla sua fenomenologia esteriore? Affrontare il cuore del problema significa, ad esempio, prendere coscienza che il terrorismo è anche la manifestazione diretta dell’incapacità o non volontà da parte dei gruppi etnici di integrarsi nel tessuto culturale europeo. Mi chiedo e chiedo a questo Parlamento: vogliamo discutere di terrorismo? Allora abbia questo Parlamento il coraggio di affrontare politicamente un dibattito sul grado di integrazione dei musulmani in Europa e sulla propensione a condividere valori, diritti e libertà occidentali. A questo proposito ho presentato un’interrogazione alla Commissione sul velo integrale per stimolare questa Assemblea a confrontarsi apertamente sul tema. Pare che non vi sia volontà alcuna di affrontare l’argomento. Mi chiedo e vi chiedo, onorevoli colleghi di tutti i gruppi politici: se non su questi argomenti, su quali altri dovrebbe pronunciarsi l’Agorà politica dei popoli d’Europa?"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, musím připustit, že když hovoříme o boji proti terorismu pouze z hlediska zpravodajských služeb a technologie, vždy cítím, že se nedostáváme k jádru věcí, že chceme vyléčit nemoc tím, že se soustředíme pouze na její příznaky, nikoli na její příčiny. Není načase, abychom problém terorismu řešili tím, že se zaměříme na podstatu problému, místo abychom se omezovali na jeho vnější dopady? Zaměřit se na podstatu problému znamená např. uvědomit si, že terorismus je rovněž přímým projevem neschopnosti nebo nedostatku vůle etnických skupin začlenit se do uspořádání společnosti v Evropě. Zajímá mě a ptám se Parlamentu: chceme rozpravu o terorismu? Má Parlament odvahu k politické rozpravě o úrovni integrace muslimů v Evropě a o jejich ochotě sdílet západní hodnoty, práva a svobody? Za tímto účelem jsem předložila Komisi otázku týkající se burky, abych sněmovnu pobídla, aby k tomuto tématu otevřeně vyjádřila postoj. Zdá se, že nikdo není ochotný se tímto tématem zabývat. Zajímá mě a ptám se, dámy a pánové ze všech politických skupin: pokud politické fórum zastupující evropské občany nemůže vyjádřit názor k těmto tématům, k čemu se pak může vyjádřit?"@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg må indrømme, at jeg, når vi kun taler om bekæmpelse af terrorisme i form af efterretninger og teknologi, altid føler det, som om vi stadig ikke kommer til bunds i tingene, som om vi ønskede at kurere en sygdom ved kun at koncentrere os om dens symptomer og ikke dens årsager. Er tiden ikke inde til at håndtere problemet med terrorisme ved at se på spørgsmålets kerne i stedet for at begrænse os til de eksterne virkninger? Håndtering af problemets kerne betyder f.eks., at vi skal være klar over, at terrorisme også er et direkte udtryk for etniske gruppers manglende evne eller vilje til at integrere sig i den europæiske samfundsstruktur. Jeg undrer mig og spørger Parlamentet: Ønsker vi en forhandling om terrorisme? Har Parlamentet mod til at indgå i den politiske debat om muslimers integrationsniveau i Europa og deres vilje til at dele vestlige værdier, rettigheder og frihedsrettigheder? Med henblik herpå har jeg sendt en forespørgsel til Kommissionen om burkaer for at tvinge Parlamentet til at se åbent på dette spørgsmål. Det ser ud til, at ingen er villige til at beskæftige sig med emnet. Jeg undrer mig og spørger alle min kolleger fra de politiske grupper om følgende. Hvis det politiske forum, der repræsenterer Europas befolkning, ikke kan give udtryk for en holdning til disse emner, hvad kan det så give udtryk for en holdning til."@da2
"Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, ich muss zugeben, wenn wir zum Thema Terrorismusbekämpfung nur über Nachrichtendienste und Technologie sprechen, fühle ich mich immer so, als ob wir der Sache noch immer nicht auf den Grund gingen, als ob wir eine Krankheit heilen wollten, indem wir uns auf ihre Symptome konzentrieren und nicht auf ihre Ursachen. Ist es nicht an der Zeit, das Problem des Terrorismus zu bekämpfen, indem wir uns den Kern der Sache ansehen, statt uns auf seine externen Effekte zu beschränken? Den Kern des Problems zu bekämpfen bedeutet, sich bewusst zu werden, dass Terrorismus eine direkte Manifestation der Unfähigkeit oder des Unwillens ethnischer Gruppen ist, sich in das Gefüge der Gesellschaft in Europa zu integrieren. Ich stelle mir diesbezüglich Fragen, und frage das Parlament: wollen wir eine Debatte über Terrorismus? Hat das Parlament den Mut, sich der politischen Debatte zu stellen, und zwar auf der Ebene der Integration der Muslime in Europa und ihrer Bereitschaft, westliche Werte, Rechte und Freiheiten zu teilen? Zu diesem Zweck habe ich eine Frage über die Burkas vor die Kommission gebracht, um dieses Haus dazu zu bringen, sich mit dem Thema offen auseinanderzusetzen. Es scheint, dass niemand bereit ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wundere mich, und ich frage Sie, sehr verehrte Damen und Herren aller politischen Fraktionen: wenn das politische Forum, das alle Menschen Europas vertritt, keine Meinung zu diesen Themen abgeben kann, worüber kann es dann eine Meinung abgeben?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οφείλω να παραδεχθώ πως όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μόνο από τη σκοπιά των πληροφοριών και της τεχνολογίας, αισθάνομαι πάντοτε ότι δεν φθάνουμε σε βάθος, σαν να θέλουμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια εστιάζοντας την προσοχή μόνο στα συμπτώματά της και όχι στις αιτίες της. Δεν ήλθε, άραγε, ο καιρός να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας κοιτώντας στην ουσία του θέματος αντί να περιοριζόμαστε στις εξωτερικές εκφάνσεις του; Η αντιμετώπιση της ουσίας του προβλήματος σημαίνει, για παράδειγμα, να κατανοήσουμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί επίσης άμεση έκφανση της αδυναμίας ή απουσίας βούλησης εθνοτικών ομάδων να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Αναρωτιέμαι και ερωτώ το Κοινοβούλιο: θέλουμε μια συζήτηση για την τρομοκρατία; Έχει το Κοινοβούλιο το θάρρος να συμμετάσχει σε μια πολιτική συζήτηση όσον αφορά την ένταξη των μουσουλμάνων στην Ευρώπη και τη βούλησή τους να ασπαστούν δυτικές αξίες, δικαιώματα και ελευθερίες; Προς τούτο κατέθεσα ερώτηση προς την Επιτροπή για την μπούρκα, προκειμένου να παρακινήσω το Σώμα να συζητήσει αυτό το θέμα ανοικτά. Φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει να καταπιαστεί με το εν λόγω θέμα. Αναρωτιέμαι και σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι όλων των πολιτικών ομάδων: αν το πολιτικό φόρουμ που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για τα θέματα αυτά, για ποιο πράγμα μπορεί να εκφέρει άποψη;"@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I must admit that when we talk about the fight against terrorism only in terms of intelligence and technology, I always feel as though we are still not getting to the bottom of things, as though we wanted to cure a disease by only concentrating on its symptoms and not on its causes. Has the time not come to tackle the problem of terrorism by looking at the heart of the matter instead of limiting ourselves to its external effects? Tackling the heart of the problem means, for example, becoming aware that terrorism is also a direct manifestation of the inability or lack of will of ethnic groups to integrate within the fabric of society in Europe. I wonder, and I ask Parliament: do we want a debate on terrorism? Does Parliament have the courage to face up to a political debate on the level of integration of Muslims in Europe and their willingness to share Western values, rights and freedoms? To this end I have tabled a question to the Commission on the burkha to prompt this House to face up to the topic openly. It seems that no one is willing to deal with the subject. I wonder, and I ask you, ladies and gentlemen from all the political groups: if the political forum representing the people of Europe cannot express an opinion about these subjects, what can they express an opinion on?"@en4
"Señor Presidente, Señorías, tengo que admitir que cuando hablamos sobre la lucha contra el terrorismo solamente en términos de información y tecnología, tengo siempre la impresión de que no estamos llegando al fondo de las cosas, como si quisiésemos curar una enfermedad concentrándonos solamente en sus síntomas y no en sus causas. ¿Acaso no ha llegado el momento de afrontar el problema del terrorismo centrándonos en lo primordial en lugar de limitándonos a los efectos externos? Afrontar lo primordial implica, por ejemplo, darse cuenta de que el terrorismo es también una manifestación directa de la incapacidad o de la falta de voluntad de los grupos étnicos por integrarse en el tejido de la sociedad en Europa. Me pregunto y le pregunto al Parlamento: ¿queremos un debate sobre el terrorismo? ¿Tiene el Parlamento el coraje para hacer frente a un debate político sincero sobre la integración de los musulmanes en Europa y su disposición para compartir los valores, derechos y libertades occidentales? Con este fin, he presentado una pregunta a la Comisión sobre el burka para incitar a esta Cámara a afrontar el tema abiertamente. Parece que nadie está dispuesto a tratar el tema. Me pregunto y les pregunto, Señorías de todos los grupos políticos: si el foro político que representa a los ciudadanos de Europa no puede expresar una opinión sobre estos temas ¿sobre qué puede opinar?"@es21
"Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Pean tunnistama, et kui me räägime terrorismivastasest võitlusest ainult luuretegevust ja tehnikat silmas pidades, siis mul tekib alati tunne, et me ei ole ikka veel asja tuumani jõudnud ning püüame ravida ainult haiguse sümptomeid ja mitte selle põhjuseid. Kas poleks aeg tegeleda terrorismiprobleemiga, keskendudes asja sisule, mitte piirdudes ainult selle väliste mõjudega? Probleemi sisuga tegelemine tähendab näiteks selle mõistmist, et terrorism näitab ühtlasi otseselt rahvusrühmade suutmatust või soovimatust lõimuda Euroopa ühiskonna struktuuridega. Ma tahan teada ja küsin Euroopa Parlamendilt, kas me soovime terrorismiteemalist arutelu. Kas Euroopa Parlament julgeb viia läbi poliitilise arutelu, milles käsitletakse moslemite Euroopasse lõimimist ning nende tahet jagada lääneriikide väärtusi, õigusi ja vabadusi? Sellega seoses esitasin komisjonile küsimuse burka kohta, et ärgitada siinset parlamenti antud teemaga avalikult tegelema. Tundub, et keegi ei ole nõus seda küsimust käsitlema. Tahan teada ja küsin teilt, lugupeetud kolleegid kõikidest fraktsioonidest, et kui eurooplaste poliitiline esindus ei suuda avaldada arvamust nende teemade kohta, siis mille kohta ta suudab arvamust avaldada?"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minun täytyy myöntää, että kun puhumme terrorismin torjunnasta vain tiedustelutoiminnan ja teknologian näkökulmasta, minusta tuntuu, ettemme oikein pääse asioiden ytimeen. On kuin yrittäisimme parantaa sairautta keskittymällä pelkästään sen oireisiin syiden sijaan. Eikö nyt olisi tullut aika selättää terrorismi menemällä itse asian ytimeen sen sijaan, että takertuisimme pelkkiin ulkoisiin seikkoihin? Asian ytimeen meneminen merkitsee esimerkiksi sitä, että tiedostamme terrorismin olevan suora osoitus etnisten ryhmien haluttomuudesta integroitua eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Kysynkin parlamentilta, haluammeko todella käydä keskustelua terrorismista? Onko parlamentilla rohkeutta tarttua poliittiseen keskusteluun sellaisella tasolla, jolla käsitellään muslimien integroitumista Eurooppaan ja heidän halukkuuttaan omaksua länsimaisia arvoja, oikeuksia ja vapauksia? Tätä varten olen esittänyt komissiolle kysymyksen burkan käytöstä tarkoituksenani saada parlamentti keskustelemaan aiheesta avoimesta. Näyttää siltä, ettei kukaan ole halukas käsittelemään aihetta. Ihmettelen ja kysyn teiltä, arvoisat kollegat kaikista poliittisista ryhmistä: jos Euroopan kansalaisia edustava poliittinen elin ei voi ilmaista mielipidettään näistä aiheista, niin mistä sitten?"@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je dois dire que quand nous parlons de lutte contre le terrorisme uniquement en termes de renseignements et de technologie, j’ai toujours l’impression que nous ne touchons pas au fond des choses, comme si nous voulions soigner une maladie uniquement en nous concentrant sur ses symptômes et pas sur ses causes. Le moment n’est-il pas venu de traiter le problème du terrorisme en plongeant au cœur de la question, plutôt que de nous limiter à ses effets externes? Plonger au cœur du problème, cela signifie par exemple prendre conscience que le terrorisme est également une manifestation directe de l’incapacité ou du manque de volonté de groupes ethniques à s’intégrer dans le tissu de la société européenne. Je me demande et je demande au Parlement si nous voulons un débat sur le terrorisme. Le Parlement a-t-il le courage de faire face à un débat politique concernant le niveau d’intégration des musulmans en Europe et leur volonté de partager les valeurs, les droits et les libertés de l’Occident? J’ai déposé pour cela une question adressée à la Commission concernant la burqa pour inciter notre Assemblée à faire face ouvertement à la question. Il semblerait que personne ne soit disposé à traiter ce sujet. Je me pose, et je vous pose Mesdames et Messieurs de tous les groupes politiques, la question suivante: si l’enceinte politique qui représente la population de l’Europe ne peut exprimer un avis sur ces sujets, sur quoi peut-elle exprimer un avis?"@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! Be kell vallanom, hogy amikor csak a felderítés és a technológia szempontjából beszélünk a terrorizmus elleni harcról, akkor mindig az az érzésem, hogy még mindig nem jutottunk el a legfontosabb kérdésekhez, és még mindig a tünetekre, nem pedig az okokra összpontosítva próbálunk meggyógyítani egy betegséget. Még mindig nem jött el az ideje annak, hogy a terrorizmus problémáját a kérdés lényegének vizsgálatával kezeljük, ahelyett hogy annak külső hatásaira korlátozódnánk? A probléma lényegének kezelése például annak tudatosítását jelenti, hogy a terrorizmus annak közvetlen megnyilvánulása, hogy képtelenek vagyunk vagy nem vagyunk hajlandók integrálni az etnikai csoportokat Európa társadalmának szövetébe. Szeretném tudni, és felteszem a kérdést a Parlamentnek: akarunk-e vitázni a terrorizmusról? Van-e bátorsága a Parlamentnek ahhoz, hogy szembenézzen egy politikai vitával a muzulmánok európai integrációjáról, vagy arról, hogy hajlandók-e osztani a nyugati értékeket, jogokat és szabadságokat? Ebből a célból benyújtottam egy kérdést a Bizottsághoz a burka viseléséről, így akartam rávenni a Parlamentet arra, hogy nyíltan szembenézzen ezzel a kérdéssel. Úgy tűnik, hogy senki sem hajlandó foglalkozni ezzel a tárggyal. Szeretném tudni, és megkérdezem önöktől, hölgyeim és uraim, akik az összes politikai csoportot képviselik: ha az Európa népeit képviselő politikai fórum nem képes véleményt formálni ezekben a tárgykörökben, akkor miről képes véleményt formálni?"@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, prisipažįstu, kad kai kalbame apie kovą su terorizmu vien žvalgybos ir technologijų priemonėmis, visada jaučiu, tarsi vis dar nepasiekiame esmės, tarsi norėtume išgydyti ligą susitelkdami vien ties jos simptomais, o ne ties jos priežastimis. Ar ne metas spręsti terorizmo problemą žvelgiant į klausimo esmę, užuot apsiribojus išoriniais padariniais? Užsiimti problemos esme reiškia, pavyzdžiui, suprasti, kad terorizmas taip pat yra tiesioginė etninių grupių negebėjimo ar nenoro integruotis į visuomenę Europoje apraiška. Man įdomu, ir aš klausiu Parlamento: ar norime diskusijų apie terorizmą? Ar Parlamentas turi drąsos imtis politinės diskusijos apie musulmonų integracijos Europoje lygmenį ir jų pasiruošimą perimti Vakarų vertybes, teises ir laisves? Šiuo tikslu pateikiau klausimą Komisijai dėl burkų, kad paskatinčiau šiuos rūmus atvirai imtis šios temos. Atrodo, niekas nenori spręsti šio klausimo. Man įdomu, ir klausiu jūsų, ponai ir ponios iš visų frakcijų: jei politinis forumas, atstovaujantis Europos žmonėms, negali išreikšti nuomonės šiais klausimais, tai apie ką jie gali išreikšti savo nuomonę?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, man ir jāatzīst, ka, runājot par terorisma apkarošanu tikai no informācijas un tehnoloģiju viedokļa, man rodas priekšstats, ka mēs vēl joprojām neaplūkojam lietas pēc to būtības, kas ir tā, it kā mēs vēlētos izārstēt slimību, koncentrējoties uz tās simptomiem, nevis cēloņiem. Vai nav pienācis laiks risināt terorisma problēmu, aplūkojot lietas būtību, nevis ierobežojot sevi ar tās ārējām izpausmēm? Lietas būtības risināšana nozīmē, piemēram, izprast, ka terorisms ir arī etnisko grupu nespējas vai nevēlēšanās integrēties Eiropas sabiedrībā tieša izpausme. Es vēlos uzzināt un es vaicāju Parlamentam: vai mēs vēlamies diskusiju par terorismu? Vai Parlamentam ir pietiekami daudz drosmes stāties pretī politiskai debatei par musulmaņu integrācijas līmeni Eiropā un to vēlmi pieņemt rietumu vērtības, tiesības un brīvības? Šajā sakarā esmu iesniegusi Komisijai jautājumu par burkas valkāšanu, lai veicinātu Parlamentu atklāti pievērsties šim jautājumam. Šķiet, ka neviens nevēlas nodarboties ar šo jautājumu. Es vēlos uzzināt un es vaicāju jums, dāmas un kungi, kas pārstāv visas politiskās grupas: ja politiskais forums, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus, nevar izteikt savu viedokli par šiem jautājumiem, par ko tad tas var izteikt viedokli?"@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ammettere che quando parliamo di lotta al terrorismo, discutendo solo di e di tecnologia, ho sempre l'impressione che ci ostiniamo a esaminare la questione in modo inadeguato, come se volessimo curare una malattia concentrandoci solo sui suoi sintomi e non sulle sue cause. Non è forse giunta l'ora di affrontare il problema del terrorismo mirando al cuore della questione, anziché limitarsi alla sua fenomenologia esteriore? Affrontare il cuore del problema significa, ad esempio, prendere coscienza che il terrorismo è anche la manifestazione diretta dell'incapacità o non volontà da parte dei gruppi etnici di integrarsi nel tessuto culturale europeo. Mi chiedo e chiedo a questo Parlamento: vogliamo discutere di terrorismo? Allora abbia questo Parlamento il coraggio di affrontare politicamente un dibattito sul grado di integrazione dei musulmani in Europa e sulla propensione a condividere valori, diritti e libertà occidentali. A questo proposito ho presentato un'interrogazione alla Commissione sul velo integrale per stimolare questa Assemblea a confrontarsi apertamente sul tema. Pare che non vi sia volontà alcuna di affrontare l'argomento. Mi chiedo e vi chiedo, onorevoli colleghi di tutti i gruppi politici: se non su questi argomenti, su quali altri dovrebbe pronunciarsi l'Agorà politica dei popoli d'Europa?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik moet bekennen dat wanneer we debatteren over terrorismebestrijding en het alleen hebben over inlichtingen en technologie, ik altijd de indruk heb dat we met onze verbetenheid niet tot de kern van de kwestie doordringen, alsof we een ziekte willen genezen door ons alleen op de symptomen en niet op de oorzaken te richten. Is nu niet het moment aangebroken om het probleem van het terrorisme bij de kern aan te pakken, in plaats van ons te beperken tot de uiterlijke fenomenen? Het probleem bij de kern aanpakken betekent bijvoorbeeld dat we er ons bewust van worden dat terrorisme ook de directe uiting is van het onvermogen of de onwil van etnische groepen om zich in het culturele bestel van Europa te integreren. Ik stel mezelf en dit Parlement de volgende vraag: willen we discussiëren over terrorisme? Heeft dit Parlement dan de moed om een politiek debat aan te gaan over de mate van integratie van moslims in Europa en over de bereidheid om westerse waarden, rechten en vrijheden te delen? Met het oog hierop heb ik de Commissie een vraag gesteld over de boerka, teneinde dit Parlement aan te sporen om dit thema openlijk te bespreken. Het schijnt dat niemand bereid is dit onderwerp te behandelen. Ik vraag me af, en ik vraag u, geachte afgevaardigden van alle fracties: als het niet over deze onderwerpen is, over welke onderwerpen moet het politieke forum dat de volkeren van Europa vertegenwoordigt zich dan uitspreken?"@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Muszę przyznać, że gdy rozmawiamy o walce z terroryzmem tylko i wyłącznie w kontekście wywiadu i technologii, zawsze odnoszę wrażenie, że nie staramy się dotrzeć do sedna problemu, jakbyśmy chcieli leczyć chorobę tylko poprzez skupianie się na objawach, a nie na przyczynach. Czy nie nadszedł czas, by zająć się problemem terroryzmu poprzez dotarcie do sedna problemu, a nie ograniczanie się do jego skutków zewnętrznych? Dotarcie do sedna problemu oznacza na przykład uświadomienie sobie, że terroryzm jest między innymi bezpośrednim przejawem niezdolności lub braku woli grup etnicznych do integracji z europejskim społeczeństwem. Zastanawiam się i zapytuję Parlament: czy chcemy debaty w sprawie terroryzmu? Czy Parlament ma odwagę, by zdobyć się na polityczną debatę w sprawie integracji muzułmanów w Europie i ich woli do wyznawania zachodnich wartości, praw i swobód. W związku z tym skierowałam do Komisji pytanie w sprawie burek, by skłonić Parlament do zajęcia się tym problemem w otwartej debacie. Wydaje się, że nikt nie chce zająć się tym tematem. Zastanawiam się i pytam się państwa, panie i panowie z wszystkich grup politycznych: jeżeli forum polityczne reprezentujące obywateli Europy nie może się wypowiedzieć na te tematy, na jaki temat może się wypowiedzieć?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tenho de admitir que, sempre que falamos da luta antiterrorismo unicamente em termos de serviços de informações e tecnologia, fico com a impressão de que continuamos sem chegar ao cerne da questão, como se quiséssemos curar uma doença concentrando-nos nos seus sintomas e não nas causas. Será que ainda não chegou a altura de fazermos face ao problema do terrorismo encarando o cerne da questão, em vez de nos limitarmos aos seus efeitos exteriores? Encarar o cerne da questão significa, por exemplo, tomar consciência de que o terrorismo é também uma manifestação directa da incapacidade, ou da ausência de vontade, por parte de grupos étnicos de se integrarem no tecido cultural europeu. Pergunto a mim mesma, e pergunto ao Parlamento: queremos um debate sobre o terrorismo? Tem o Parlamento coragem de enfrentar um debate político sobre o nível de integração dos muçulmanos na Europa e a sua disposição para partilhar os valores, direitos e liberdades ocidentais? Para isso, apresentei uma pergunta à Comissão acerca da burka, a fim de incentivar esta Assembleia a confrontar-se abertamente com o tema. Parece que ninguém está com vontade de abordar essa questão. Pergunto a mim mesma, e pergunto-vos a vós, Senhoras e Senhores Deputados de todos os grupos políticos: se o fórum político que representa os povos da Europa não pode emitir uma opinião sobre esses assuntos, sobre que matérias poderá então pronunciar-se?"@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, trebuie să recunosc că atunci când vorbim despre lupta împotriva terorismului doar în termeni de informaţii şi tehnologie, am întotdeauna impresia că, în continuare, nu ajungem la esenţa lucrurilor, ca şi cum am dori să lecuim o boală concentrându-ne doar asupra simptomelor, şi nu asupra cauzelor acesteia. Nu a venit timpul pentru a aborda problema terorismului prin cercetarea miezului problemei în loc să ne limităm la efectele sale externe? Abordarea miezului problemei înseamnă, de exemplu, să devenim conştienţi de faptul că terorismul este şi o manifestare directă a incapacităţii sau lipsei de voinţă a grupurilor etnice de a se integra în structura societăţii din Europa. Mă întreb şi întreb Parlamentul: dorim să discutăm despre terorism? Are Parlamentul curajul să se confrunte cu o dezbatere politică privind nivelul integrării musulmanilor în Europa şi disponibilitatea acestora de a împărtăşi valorile, drepturile şi libertăţile Vestului? În acest scop, am prezentat Comisiei o întrebare referitoare la burka, pentru a îndemna această Cameră să se confrunte în mod deschis cu acest subiect. Se pare că nimeni nu este dispus să se confrunte cu acest subiect. Mă întreb şi vă întreb, doamnelor şi domnilor din toate grupurile politice: dacă forumul politic care îi reprezintă pe cetăţenii Europei nu-şi poate exprima o opinie privind aceste subiecte, asupra cărui subiect îşi poate exprima opinia?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, musím priznať, že keď hovoríme o boji proti terorizmu iba z hľadiska spravodajstva a technológie, vždy mám pocit, akoby sme sa ešte nedostali na koreň vecí, akoby sme chceli chorobu liečiť iba zameraním sa na príznaky a nie na príčiny. Nenastal ešte čas, aby sme sa pri riešení problému terorizmu neobmedzovali na jeho vonkajšie účinky, ale aby sme sa namiesto toho zaoberali podstatou tohto problému? Riešenie podstaty tohto problému znamená napríklad uvedomiť si, že terorizmus je tiež bezprostredný prejav neschopnosti alebo chýbajúcej vôle etnických skupín začleniť sa do štruktúry spoločnosti v Európe. Zaujímalo by ma a pýtam sa Parlamentu: chceme rozpravu o terorizme? Má Parlament odvahu čeliť politickej diskusii o úrovni integrácie moslimov v Európe a o ich ochote vyznávať západné hodnoty, práva a slobody? S týmto zámerom som Komisii predložila otázku o burke, aby som dala tomuto Parlamentu podnet, aby sa otvorene zaoberal touto témou. Zdá sa, že nikto nie je ochotný zaoberať sa touto otázkou. Zaujímalo by ma a pýtam sa vás, dámy a páni zo všetkých politických skupín: ak politické fórum, ktoré zastupuje občanov Európy, nemôže vyjadriť názor na tieto otázky, na čo potom môže vyjadriť svoj názor?"@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, priznati moram, da imam, ko govorimo o boju prozi terorizmu le v smislu obveščevalnih podatkov in tehnologije, vedno občutek, da stvari še nismo prišli do dna in bi želeli pozdraviti neko bolezen zgolj z osredotočenjem na njene simptome in ne na vzroke. Mar ni prišel čas, da se problema terorizma lotimo tako, da preučimo bistvo, namesto da se omejujemo na zunanje učinke? Lotiti se jedra problema na primer pomeni začenjanje zavedanja, da je terorizem tudi neposredno izražanje nezmožnosti ali pomanjkanja volje etničnih skupin, da bi se vključile v strukturo družbe v Evropi. Razmišljam in sprašujem Parlament: si želimo razprave o terorizmu? Ima Parlament pogum, da se smelo loti politične razprave na ravni vključevanja muslimanov v Evropi in njihove pripravljenosti deliti zahodne vrednote, pravice in svoboščine? Komisiji sem tako predložila vprašanje glede burke, da bi spodbodla ta Parlament, da se odprto spopade s tem vprašanjem. Zdi se, da se nihče ni pripravljen ukvarjati s to temo. Zanima me in sprašujem vas, gospe in gospodje iz vseh političnih skupin: če politični forum, ki zastopa prebivalce Evrope, ne more izraziti mnenje glede teh tematik, kakšno mnenje lahko ta sploh izrazi?"@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag måste erkänna att när vi talar om kampen mot terrorismen och bara tar upp information och teknik, får jag alltid känslan att vi inte går till botten med problemet. Det är som om vi ville bota en sjukdom genom att enbart fokusera på symptomen, och inte brydde oss om orsakerna. Är det inte dags att ta itu med terrorismen på ett mer djupgående plan i stället för att enbart fokusera på de yttre aspekterna? Att ta itu med problemets kärna innebär till exempel att inse att terrorism även är ett tydligt tecken på etniska gruppers oförmåga eller bristande vilja att integrera sig i det europeiska samhället. Jag undrar, och jag frågar parlamentet: vill vi ha en debatt om terrorism? Vågar parlamentet ta en politisk debatt om muslimers integration i Europa och villighet att dela västvärldens värderingar, rättigheter och friheter? Jag har ställt en fråga till kommissionen om burkan, bara för att få parlamentet att diskutera saken öppet. Det verkar inte som att någon har lust att ta upp detta ämne. Jag undrar, och jag frågar alla de politiska grupperna: om det politiska forum som representerar Europas medborgare inte kan uttala sig i dessa frågor, vad kan de egentligen uttala sig om?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph