Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-474"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.28.3-474"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to welcome my former colleague and good friend, Cecilia Malmström. It is a pleasure to see you here. This is a first key decision for the European Parliament to take with its new Lisbon powers and expectations are high, but we need to keep a clear head. We owe it to our citizens to make a well-considered decision, free from outside pressures or scare tactics such as false claims of a security gap, because data, and we know this, can still be obtained by the US without disagreement. Let us not forget that the Member States were not unanimous on this agreement either. We can only give our consent to an agreement that has full democratic legitimacy, on grounds of substance and procedure. This is not about a battle of wills between the Council and the European Parliament nor is it about transatlantic relations. This is about European citizens being entitled to a proper democratic and transparent procedure. The answers of the Council so far are utterly inadequate, and the democratic rights of European citizens cannot be bargained away with promises of trips to the US or vague promises by the Council for future agreements. The Council has had countless opportunities since 2007 to handle this in a proper manner and ensure security, as well as protection of personal data and civil liberties, or ensure proper democratic scrutiny by national parliaments or, since 1 December, the European Parliament, but the Council has been incredibly stubborn. Parliament cannot and should not take a decision if it does not have access to all relevant information and documents. Our voters have a right to know that we consider all elements very seriously and that we do not simply rubber-stamp Council decisions. Finally, the European Parliament has been very clear for years about its concerns and expectations and, instead of coming up with more vague promises, the Council should finally provide us with the opinion of its Legal Service and the requested information demonstrating the use of the data for counter-terrorism purposes. I do not consider that the second Bruguière report is sufficient. So, if the Council wants the consent of this House, it will have to meet our demands. That, Council, is the only way."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chtěla bych přivítat svou bývalou kolegyni a dobrou přítelkyni Cecilii Malmströmovou. Jsem ráda, že se zde s vámi setkávám. Toto je první zásadní rozhodnutí Evropského parlamentu přijaté na základě jeho nových pravomocí daných Lisabonskou smlouvou a očekávání jsou vysoká, ale je nutno zachovat chladnou hlavu. Dlužíme našim občanům, abychom přijali uvážené rozhodnutí, oproštěné od vnějších tlaků nebo zastrašovací taktiky, například od nepravdivých tvrzení o nedostatcích ohledně bezpečnosti, protože Spojené státy stále ještě mohou, a my to dobře víme, získávat údaje bez nesouhlasu. Rovněž nezapomínejme, že na tuto dohodu neměly členské státy jednotný názor. Můžeme dát svůj souhlas jen dohodě, která má plnou demokratickou legitimitu, na základě obsahu a postupu. To není bitva vůlí mezi Radou a Evropskou unií, ani se to netýká transatlantických vztahů. Jedná se o evropské občany, kteří mají právo na řádný demokratický a transparentní postup. Dosavadní odpovědi Rady jsou naprosto nedostatečné a demokratická práva evropských občanů nemohou být vyhandlována za sliby výletů do Spojených států nebo neurčité sliby Rady o budoucích dohodách. Rada měla od roku 2007 bezpočet možností, aby se tím řádně zabývala a zajistila bezpečnost, jakož i ochranu osobních údajů a občanských svobod, či zajistila náležitou demokratickou kontrolu ze strany vnitrostátních parlamentů či od 1. prosince ze strany Evropského parlamentu, ale Rada byla neuvěřitelně neústupná. Parlament nemůže a neměl by přijímat rozhodnutí, pokud nemá přístup ke všem důležitým informacím a dokumentům. Naši voliči mají právo vědět, že všechny prvky velmi odpovědně zvažujeme a že pouze nepotvrzujeme rozhodnutí Rady mechanicky. A konečně, že Evropský parlament už léta dával velmi jasně najevo své obavy a očekávání a Rada, namísto toho, aby přicházela se stále mlhavějšími sliby, by nám měla konečně předložit stanovisko své právní služby a požadované informace, které dokazují, že údaje jsou používány pro účely protiteroristického boje. Nemyslím si, že druhá zpráva pana Bruguièra je dostačující. A tak pokud chce Rada získat souhlas této sněmovny, bude muset splnit naše požadavky. To je, Rado, jediná cesta."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne byde min tidligere kollega og gode ven, Cecilia Malmström, velkommen. Det er en fornøjelse at have hende her. Dette er den første centrale beslutning, som Europa-Parlamentet skal træffe, efter at det med Lissabontraktaten har fået nye beføjelser, og forventningerne er store, men vi må holde hovedet koldt. Vi skylder vores borgere at træffe en velovervejet beslutning, der ikke ligger under for eksternt pres eller skræmmetaktikker, såsom falske påstande om en sikkerhedskløft, for USA kan stadig opnå data uden problemer, og vi ved det. Lad os ikke glemme, at medlemsstaterne heller ikke var enstemmigt enige om denne aftale. Vi kan kun give vores tilslutning til en aftale, der har fuld demokratisk legitimitet af hensyn til indhold og procedure. Dette handler ikke om viljernes kamp mellem Rådet og Europa-Parlamentet og heller ikke om transatlantiske forbindelser. Dette handler om europæiske borgere, der har ret til en ordentlig demokratisk og transparent procedure. Rådets svar er indtil videre yderst utilstrækkelige, og de europæiske borgeres demokratiske rettigheder kan ikke forhandles væk med løfter om rejser til USA eller vage løfter fra Rådet om fremtidige aftaler. Rådet har haft talrige muligheder siden 2007 for at håndtere dette på en ordentlig måde og garantere sikkerhed samt beskyttelse af persondata og borgerlige rettigheder eller garantere ordentlig demokratisk kontrol fra de nationale parlamenter eller siden den 1. december Europa-Parlamentet, men Rådet har været utrolig stædigt. Parlamentet kan og bør ikke træffe en beslutning, hvis det ikke har adgang til alle relevante oplysninger og dokumenter. Vores vælgere har ret til at vide, at vi tager alle elementer seriøst i betragtning, og at vi ikke blot sætter et gummistempel på Rådets beslutninger. Endelig har Europa-Parlamentet i mange år været meget klar omkring dets bekymringer og forventninger, og i stedet for at komme med flere vage løfter burde Rådet endelig give os en udtalelse fra dets egen juridiske tjeneste og de ønskede oplysninger om brugen af data til bekæmpelse af terrorisme. Jeg mener ikke, at den anden Bruguière-rapport er tilstrækkelig. Så hvis Rådet ønsker Parlamentets godkendelse, må det opfylde vores krav. Rådet skal være klar over, at det er den eneste måde."@da2
"Herr Präsident, ich möchte meine frühere Kollegin und gute Freundin, Cecilia Malmström, begrüßen. Es ist eine Freude, Sie hier zu sehen. Das ist eine erste wichtige Entscheidung, die das Europäische Parlament mit den Befugnissen aus dem Vertrag von Lissabon treffen muss, und die Erwartungen sind hoch, aber wir müssen einen klaren Kopf behalten. Wir schulden es unseren Bürgerinnen und Bürgern, frei von äußerem Druck und Panikmache durch falsche Behauptungen von einer Sicherheitslücke, eine gut überlegte Entscheidung zu treffen, weil, und das wissen wir, die USA trotzdem noch Daten erhalten können, auch wenn es keine Einigung gibt. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass auch bei diesem Abkommen die Mitgliedstaaten nicht einer Meinung waren. Wir können unsere Zustimmung nur einem Abkommen geben, das aufgrund seines Inhalts und seines Verfahrens demokratisch vollständig legitimiert ist. Es geht dabei nicht um ein Kräftemessen zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament und auch nicht um die transatlantischen Beziehungen. Es geht dabei um die europäischen Bürgerinnen und Bürger, die ein Recht auf ein ordnungsgemäßes demokratisches und transparentes Verfahren haben. Die Antworten des Rats waren bisher völlig unpassend und die demokratischen Rechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger können nicht mit Versprechungen von Reisen in die USA oder vagen Versprechungen des Rates von zukünftigen Abkommen verschachert werden. Der Rat hatte seit 2007 zahllose Gelegenheiten, dies in einer angemessenen Weise zu behandeln und die Sicherheit sowie den Schutz der persönlichen Daten und bürgerlichen Freiheiten zu gewährleisten oder eine ordentliche Überprüfung durch die Nationalparlamente bzw. seit dem 1. Dezember das Europäische Parlament zu gewährleisten, aber der Rat war unglaublich stur. Das Parlament kann und sollte keine Entscheidung fällen, wenn es nicht auf alle relevanten Informationen und Dokumente Zugriff hat. Unsere Wähler haben ein Recht zu wissen, dass wir alle Elemente sehr ernsthaft in Erwägung ziehen und nicht einfach Entscheidungen des Rates durchwinken. Und schließlich hat das Europäische Parlament seit Jahren ganz klar seine Sorgen und Erwartungen mitgeteilt, und anstatt weitere vage Versprechen zu geben, sollte der Rat uns endlich die Meinung seines Juristischen Dienstes kundtun und uns die angeforderten Informationen mitteilen, mit denen die Nutzung der Daten zu Terrorismusabwehrzwecken dargestellt wird. Ich halte den zweiten Bruguière-Bericht nicht für ausreichend. Wenn der Rat also die Zustimmung dieses Hauses haben möchte, wird er unsere Forderungen erfüllen müssen. Rat, das ist der einzige Weg."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρώην συνάδελφο και καλή μου φίλη, Cecilia Malmström. Είμαι ευτυχής που σας βλέπω εδώ. Αυτή είναι η πρώτη καίριας σημασίας απόφαση που πρόκειται να λάβει το Κοινοβούλιο με τις νέες εξουσίες του βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι προσδοκίες είναι μεγάλες, όμως χρειάζεται να διατηρήσουμε καθαρό μυαλό. Το οφείλουμε στους πολίτες μας να λάβουμε απόφαση κατόπιν ώριμης σκέψης, απαλλαγμένη από έξωθεν πιέσεις ή τακτικές εκφοβισμού όπως ανακριβείς ισχυρισμοί για κενό ασφάλειας, επειδή τα δεδομένα, και το γνωρίζουμε αυτό, μπορούν ακόμη να τα λαμβάνουν οι ΗΠΑ χωρίς διαφωνία. Ας μην ξεχνούμε ότι ούτε και μεταξύ των κρατών μελών υπήρχε ομοφωνία σχετικά με αυτήν τη συμφωνία. Μπορούμε να εγκρίνουμε μια συμφωνία μόνο αν αυτή έχει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα, για λόγους ουσίας και διαδικασίας. Δεν πρόκειται για πόλεμο βουλήσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε πρόκειται για διαντλαντικές σχέσεις. Πρόκειται για το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να έχουν την αρμόζουσα δημοκρατική και διαφανή διαδικασία. Οι απαντήσεις του Συμβουλίου έως τώρα είναι παντελώς ανεπαρκείς, και τα δημοκρατικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών δεν μπορούν να είναι αντικείμενο παζαριών με υποσχέσεις ταξιδιών στις ΗΠΑ ή με ασαφείς υποσχέσεις από το Συμβούλιο για μελλοντικές συμφωνίες. Το Συμβούλιο είχε αναρίθμητες ευκαιρίες από το 2007 να χειριστεί το θέμα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και να διασφαλίσει την ασφάλεια, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πολιτικών ελευθεριών, ή να διασφαλίσει τον ενδεδειγμένο δημοκρατικό έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια ή, από την 1η Δεκεμβρίου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· όμως το Συμβούλιο έδειξε απίστευτο πείσμα. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λάβει απόφαση αν δεν έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα. Οι ψηφοφόροι μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι εξετάζουμε πολύ σοβαρά όλα τα στοιχεία και ότι δεν εγκρίνουμε απλώς βιαστικά αποφάσεις του Συμβουλίου. Τέλος, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε σαφής επί χρόνια σχετικά με τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του και, αντί να έλθει με περισσότερες αόριστες υποσχέσεις, το Συμβούλιο θα πρέπει τελικά να μας δώσει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του και τις αιτούμενες πληροφορίες που αποδεικνύουν τη χρήση των δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη έκθεση Bruguière είναι επαρκής. Γι’ αυτό, αν το Συμβούλιο θέλει τη συγκατάθεση του Σώματος, πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Αυτός, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, είναι ο μόνος τρόπος."@el10
"Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida a mi antigua colega y buena amiga la señora Malmström. Es un placer verla aquí. Para el Parlamento Europeo esta se trata de una primera decisión clave a tomar con sus nuevas competencias derivadas del Tratado de Lisboa y se esperan buenos resultados, sin embargo hay que tener la cabeza despejada. Se lo debemos a los ciudadanos; hemos de tomar una decisión bien fundada, sin interferencias de presiones externas ni de tácticas intimidatorias, como falsos argumentos sobre un vacío en materia de seguridad, puesto que los EEUU, esto lo sabemos, pueden seguir obteniendo los datos sin disconformidad. No olvidemos que los Estados miembros tampoco estaban unánimes respecto a este acuerdo. Sólo podemos dar nuestro consentimiento a un acuerdo que cuente con plena legitimidad democrática en el fondo y la forma. No es ninguna lucha de intenciones que libren el Consejo y el Parlamento Europeo, ni tiene que ver con las relaciones transatlánticas. Se trata de que los ciudadanos europeos tengan derecho a un correcto procedimiento democrático y transparente. Hasta ahora las respuestas del Consejo han sido completamente inapropiadas. Los derechos democráticos de los ciudadanos europeos no se pueden comprometer a cambio de promesas de viajes a los EEUU o vanos anuncios de futuros acuerdos por parte del Consejo. Desde 2007 este ha tenido innumerables oportunidades para tratar este asunto adecuadamente, para garantizar la seguridad, así como la protección de los datos personales y las libertades civiles y para asegurar un correcto control democrático por parte de los parlamentos nacionales o bien, desde el 1 de diciembre, del Parlamento Europeo, pero el Consejo ha sido sumamente terco. El Parlamento no puede ni debe tomar una decisión si no tiene acceso a toda la información y documentos pertinentes. Nuestros votantes tienen que tener la certeza de que tomamos seriamente en consideración todos y cada uno de los factores y no nos limitamos a aprobar de manera automática las decisiones del Consejo. Por último, el Parlamento Europeo ha dejado muy claras durante años sus inquietudes y aspiraciones. En lugar de hacer más promesas vanas, el Consejo debería facilitarnos finalmente la opinión de su Servicio Jurídico y la información solicitada con respecto al uso de los datos para los fines de la lucha contra el terrorismo. Considero que el segundo Informe de Bruguière no es suficiente. De modo que, si la Cámara quiere obtener el consentimiento de esta Cámara, tendrá que satisfacer nuestras demandas. Esa es la única vía posible."@es21
"Lugupeetud president! Tahaksin tervitada oma endist kolleegi ja head sõpra Cecilia Malmströmi. On väga meeldiv teid siin näha. See on Euroopa Parlamendi esimene tähtis otsus, mis tuleb teha Lissaboni lepingul põhinevate uute volituste kohaselt, ja ootused on suured, kuid me peame pea selgena hoidma. Võlgneme seda oma kodanikele, et teha kaalutletud otsus, mis ei sõltuks välisest survest või sellisest hirmutamistaktikast nagu valeväited julgeolekulünga kohta, sest me teame, et Ameerika Ühendriigid saavad andmed hankida ka meie nõusolekuta. Ärgem unustagem, et ka liikmesriigid ei olnud selle lepingu suhtes üksmeelel. Saame anda oma nõusoleku ainult lepingule, mis on sisu ja menetluse poolest igati demokraatlikult õiguspärane. Asi pole nõukogu ja Euroopa Parlamendi omavahelises võitluses selle pärast, kelle tahtmine peale jääb, ega ka mitte Atlandi-ülestes suhetes. Asi on Euroopa kodanike õiguses nõuetekohasele demokraatlikule ja läbipaistvale menetlusele. Nõukogu vastused on siiani olnud täiesti küündimatud. Euroopa kodanike demokraatlikke õigusi ei saa vahetada lubaduste vastu Ameerika Ühendriikidesse reisida ega nõukogu ebamääraste lubaduste vastu tulevikus uued lepingud sõlmida. Nõukogul on 2007. aastast saadik olnud lugematuid võimalusi tegelda sellega nõuetekohasel viisil ja tagada julgeolek, samuti isikuandmete kaitse ja kodanikuõigused, või siis võimaldada riikide parlamentidele või 1. detsembrist alates Euroopa Parlamendile demokraatlikku kontrolli, ent nõukogu on olnud uskumatult paindumatu. Euroopa Parlament ei saa otsust langetada ega tohikski seda teha, kui ta ei saa tutvuda kogu asjakohase teabe ja kõigi dokumentidega. Meie valijatel on õigus teada, et me kaalume kõiki tegureid väga hoolikalt ega kiida nõukogu otsuseid lihtsalt pimesi heaks. Lõpetuseks ütlen, et Euroopa Parlament on juba aastaid oma muresid ja ootusi väga selgelt väljendanud, ning nõukogu võiks selle asemel, et veel rohkem ähmaseid lubadusi jagada, esitada meile viimaks oma õigustalituse arvamuse ja nõutud teabe, mis näitab, kuidas andmeid terrorismivastaseks võitluseks kasutatakse. Ma ei arva, et Bruguière’i teisest aruandest piisab. Niisiis, kui nõukogu tahab saada Euroopa Parlamendi nõusolekut, peab ta täitma meie nõudmised. See on ainus võimalus, lugupeetud nõukogu esindaja."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan toivottaa entisen kollegani ja hyvän ystäväni Cecilia Malmströmin tervetulleeksi. On ilo nähdä teidät täällä. Tämä on ensimmäinen tärkeä päätös, jonka Euroopan parlamentti tekee Lissabonin sopimuksen mukaisten uusien valtuuksiensa nojalla. Odotukset ovat korkealla, mutta meidän on pidettävä päämme kylmänä. Olemme kansalaisillemme velkaa sen, että teemme huolella harkitun päätöksen, johon ulkopuolelta tuleva painostus tai pelottelutaktiikat, kuten valheelliset väitteet turvallisuuspuutteista, eivät vaikuta, sillä tiedämme, että Yhdysvallat voi edelleen saada tietoja ilman erimielisyyttä. Meidän ei pidä unohtaa, etteivät jäsenvaltiotkaan olleet sopimuksesta yksimielisiä. Voimme hyväksyä vain sopimuksen, joka on demokraattisesti täysin legitiimi sekä sisältönsä että menettelynsä puolesta. Tässä ei ole kyse neuvoston ja Euroopan parlamentin välisestä tahtojen taistosta eikä transatlanttisista suhteista. Tässä on kyse siitä, että EU:n kansalaisilla on oikeus asianmukaiseen demokraattiseen ja avoimeen menettelyyn. Neuvoston antamat vastaukset ovat olleet toistaiseksi varsin riittämättömiä, eikä EU:n kansalaisten demokraattisia oikeuksia voida vaihtaa lupauksiin Yhdysvaltoihin tehtävistä matkoista tai neuvoston epämääräisiin lupauksiin tulevista sopimuksista. Neuvosto on saanut vuodesta 2007 lähtien lukemattomia tilaisuuksia käsitellä asiaa kunnolla ja taata turvallisuus sekä henkilötietojen ja kansalaisvapauksien suojelu tai varmistaa kansallisten parlamenttien tai joulukuun 1. päivästä lähtien Euroopan parlamentin harjoittama asianmukainen demokraattinen valvonta, mutta se on ollut uskomattoman itsepäinen. Parlamentti ei voi eikä sen pidä tehdä päätöstä, ellei se saa kaikkia keskeisiä tietoja ja asiakirjoja. Äänestäjillämme on oikeus tietää, että punnitsemme kaikkia osatekijöitä hyvin vakavasti ja ettemme toimi vain neuvoston päätösten muodollisena hyväksyjänä. Totean lopuksi, että Euroopan parlamentti on tuonut vuosien mittaan huolenaiheensa ja odotuksensa hyvin selvästi esiin. Neuvoston ei pitäisi antaa meille enää lisää epämääräisiä lupauksia, vaan sen pitäisi vihdoin toimittaa meille oikeudellisen yksikkönsä lausunto sekä pyydetyt tiedot, jotka osoittavat, että tietoja käytetään terrorismin torjuntaan. Mielestäni tuomari Bruguièren toinen raportti ei riitä. Jos neuvosto siis haluaa parlamentin hyväksyvän sopimuksen, sen on toimittava vaatimustemme mukaisesti. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, se on ainoa keino."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon ancienne collègue et amie, M Malmström. C’est un plaisir de vous voir ici. C’est une première décision clé que le Parlement européen doit prendre avec les nouveaux pouvoirs que lui confère le traité de Lisbonne, et les attentes sont grandes, mais nous devons garder l’esprit clair. Nous devons à nos concitoyens de prendre une décision bien considérée, sans tenir compte des pressions extérieures ou des tactiques d’intimidation telles que les fausses allégations de brèche dans la sécurité, car les États-Unis, et nous le savons, peuvent malgré tout obtenir des données sans cet accord. N’oublions pas que les États membres n’étaient pas unanimes non plus au sujet de cet accord. Nous ne pouvons donner notre avis conforme qu’à un accord qui possède une légitimité démocratique totale, sur le fond ou en termes de procédure. Il ne s’agit pas d’opposer la volonté du Conseil et à celle du Parlement européen et il ne s’agit pas non plus de relations transatlantiques. Il s’agit des citoyens européens qui ont droit à une procédure démocratique et transparente. Les réponses que le Conseil a données jusqu’ici sont tout à fait inadéquates, et les droits démocratiques des citoyens européens ne peuvent être négociés contre des promesses de voyages aux États-Unis ou de vagues promesses du Conseil quant à de futurs accords. Le Conseil a eu d’innombrables occasions depuis 2007 de traiter cette question de manière appropriée et de garantir la sécurité, ainsi que la protection des données à caractère personnel et des libertés civiles, ou d’assurer un contrôle démocratique en bonne et due forme devant les parlements nationaux ou, depuis le 1 décembre, devant le Parlement européen. Or, le Conseil s’est montré incroyablement obstiné. Le Parlement ne peut et ne doit pas prendre de décision s’il n’a pas accès à tous les renseignements et documents pertinents. Nos électeurs ont le droit de savoir que nous examinons tous les éléments sérieusement et que nous ne nous contentons pas d’entériner d’office les décisions du Conseil. Enfin, le Parlement européen est très clair depuis des années sur ses craintes et ses attentes. Au lieu de nous faire davantage de vagues promesses, le Conseil devrait enfin nous communiquer l’avis de son service juridique et les informations que nous lui avons demandées, afin de démontrer que les données sont bien utilisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. J’estime que le deuxième rapport Bruguière n’est pas suffisant. Dès lors, le Conseil devra, s’il veut l’avis conforme de cette Assemblée, répondre à nos exigences. C’est le seul moyen, cher amis du Conseil."@fr8
". – Elnök úr, üdvözölni szeretném Cecilia Malströmöt, korábbi kollégámat és jó barátomat. Nagyon örülök, hogy itt látom. Ez az első kulcsfontosságú döntés az Európai Parlament számára, melyet az új lisszaboni felhatalmazás birtokában hozhat, és az elvárások nagyon magasak, azonban fontos, hogy tiszta fejjel gondolkodjunk. Tartozunk annyival polgárainknak, hogy jól átgondolt döntést hozzunk, amely mentes mindenféle külső nyomástól vagy biztonsági rés keletkezéséről szóló valótlan alapokon nyugvó ijesztgetési taktikáktól, hiszen tudjuk, hogy az Egyesült Államok úgyis – mindenféle vita nélkül – beszerezhet adatokat. Azt se feledjük, hogy a tagállamok véleménye is megoszlott a megállapodással kapcsolatban. Csak olyan megállapodáshoz adhatjuk hozzájárulásunkat, amely mind tartalmilag, mind pedig az eljárás szintjén teljes demokratikus legitimációval bír. Itt nem a Tanács és az Európai Parlament közti erőpróbáról van szó, és nem is a transzatlanti kapcsolatokról. Arról van szó, hogy az európai polgároknak joguk van egy megfelelő, demokratikus és átlátható eljáráshoz. A Tanács eddigi válaszai a legkevésbé sem kielégítőek, és az európai polgárok demokratikus jogait nem lehet elkótyavetyélni cserébe holmi amerikai utazásokért vagy a Tanács jövőbeni megállapodásra vonatkozó homályos ígéreteiért. A Tanácsnak 2007 óta számos lehetősége lett volna arra, hogy megfelelő módon kezelje ezt a kérdést, és garantálja mind a biztonságot, mind pedig a személyes adatok és a polgári jogok védelmét, vagy megfelelő demokratikus ellenőrzést biztosítson a nemzeti parlamenteken keresztül vagy – december 1-je óta – az Európai Parlamenten keresztül, a Tanács azonban hihetetlenül makacsnak bizonyult. A Parlament nem tud döntést hozni, és nem is teheti meg, ha nem áll rendelkezésére valamennyi, az ügyre vonatkozó információ és dokumentum. Szavazóinknak joguk van tudni, hogy minden tényezőt nagyon komolyan megvizsgáltunk, és nem egyszerűen csak pecsétünkkel látjuk el a Tanács döntéseit. Végezetül, az Európai Parlament éveken keresztül egyértelműen megfogalmazta aggodalmait és elvárásait, a Tanácsnak pedig végre ahelyett, hogy ismét üres ígéretekkel hozakodna elő, rendelkezésünkre kellene bocsátania jogi szolgálata véleményét, valamint a kért információt, amely az adatok terrorizmus megelőzését szolgáló célok érdekében történő felhasználását bizonyítaná. A második Bruguière-jelentést nem találom kielégítőnek. Amennyiben tehát a Tanács a Ház hozzájárulását szeretné megszerezni, teljesítenie kell követeléseinket. Ez, tisztelt Tanács, az egyedüli mód."@hu11
"Signor Presidente, vorrei porgere il benvenuto alla mia ex collega e buona amica, Cecilia Malmström. E’ un piacere vederla qui. Questa è una prima decisione fondamentale che il Parlamento europeo è chiamato a prendere con i nuovi poteri conferitigli dal trattato di Lisbona e le aspettative sono notevoli, ma dobbiamo seguire con fermezza la nostra rotta. Dobbiamo prendere una decisione ben ponderata, è nostro dovere nei confronti dei cittadini, e dobbiamo prenderla liberi da ogni pressione esterna o tattica della paura, come le false affermazioni in merito a un vuoto di sicurezza, perché i dati, e lo sappiamo, possono comunque essere ottenuti dagli Stati Uniti anche in assenza di questo accordo. Non dimentichiamo peraltro che sull’accordo neanche gli Stati membri sono stati unanimi. Possiamo soltanto dare il nostro consenso a un accordo che ha piena legittimità democratica sia a livello di sostanza che di forma. Non si tratta di una battaglia di volontà tra Consiglio e Parlamento europeo, né è una questione di relazioni. Si tratta dei cittadini europei e del loro diritto a una corretta procedura democratica e trasparente. Le risposte fornite sinora dal Consiglio sono decisamente inadeguate e i diritti democratici dei cittadini europei non possono essere barattati con assicurazioni di ipotetici viaggi negli Stati Uniti o vaghe promesse di futuri accordi da parte del Consiglio. Il Consiglio ha avuto innumerevoli possibilità dal 2007 di gestire la questione in maniera corretta e garantire la sicurezza, nonché la protezione dei dati personali e delle libertà civili, oppure assicurare un idoneo scrutinio democratico da parte dei parlamenti nazionali o, dal 1° dicembre, del Parlamento, e invece è stato incredibilmente ostinato. Il Parlamento non può e non deve prendere una decisione se non ha avuto accesso a tutti i documenti e le informazioni corrispondenti. I nostri elettori hanno il diritto di sapere che prendiamo in esame tutti gli elementi con estrema serietà e non avalliamo semplicemente decisioni del Consiglio. Infine, il Parlamento europeo è molto chiaro da anni in merito alle sue preoccupazioni e aspettative. Anziché formulare promesse generiche, il Consiglio dovrebbe finalmente fornirci il parere del suo servizio legale e le informazioni richieste a dimostrazione dell’uso dei dati per la lotta al terrorismo. A mio parere, la seconda relazione Bruguière non è sufficiente. Pertanto, se il Consiglio vuole il consenso di questa Camera, dovrà soddisfare le nostre richieste. Questa, signor Presidente in carica del Consiglio, è l’unica via."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti buvusią kolegę ir gerą draugę Cecilia Malmström. Malonu tave čia matyti. Tai pirmas svarbus sprendimas, kurį Europos Parlamentas turi priimti, turėdamas naujas Lisabonos sutartimi jam suteiktas galias, lūkesčiai dideli, bet turime skaidriai mąstyti. Vykdydami pareigą piliečiams sprendimą privalome priimti gerai jį apsvarstę, neverčiami ir nebauginami išorinės jėgos dėl nesamų saugumo spragų, nes mums žinoma, kad JAV duomenis vis tiek gali gauti be jokių prieštaravimų. Nepamirškime, kad valstybės narės tai pat neturėjo vieningos nuomonės dėl šio susitarimo. Remdamiesi turiniu ir procedūra savo sutikimą galime duoti tik susitarimui, kuris pagrįstas demokratija. Kalba eina ne apie Tarybos ir Europos Parlamento mūšį dėl ketinimų ir ne apie transatlantinius santykius. Kalbame apie Europos piliečius, kurie turi teisę į tinkamą, demokratinę ir skaidrią procedūrą. Kol kas Tarybos atsakymai visiškai neadekvatūs, o Europos piliečių demokratinių teisių negalima atiduoti už žadamas keliones į JAV arba miglotus Tarybos pažadus dėl būsimų susitarimų. Nuo 2007 metų Taryba turėjo nesuskaičiuojamų galimybių šį klausimą deramai išspręsti ir užtikrinti saugumą, asmens duomenų apsaugą ir piliečių laisves, taip pat užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai arba nuo gruodžio 1 d. Europos Parlamentas vykdytų tinkamą demokratinę kontrolę, tačiau Taryba buvo neįtikėtinai užsispyrusi. Parlamentas negali ir neturėtų priimti sprendimo, jeigu jam neprieinama visa susijusi informacija ir dokumentai. Mūsų balsuotojai turi teisę žinoti, kad visus klausimus nagrinėjame itin rimtai, o ne tik dedame antspaudą ant Tarybos sprendimų. Galiausiai, Europos Parlamentas seniai išreiškė savo rūpesčius ir lūkesčius, ir Taryba pagaliau turėtų pateikti Teisės tarnybos išvadą ir pageidaujamą informaciją, iš kurios matyti, kaip duomenys naudojami kovos su terorizmu tikslais, o ne maitinti mus miglotais pažadais. Nemanau, kad antrojo J. L. Bruguière pranešimo pakanka. Todėl, jeigu Taryba nori gauti Parlamento sutikimą, ji turės patenkinti mūsų reikalavimus. Taryba, tai vienintelis kelias."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos apsveikt savu bijušo kolēģi un draudzeni . Man prieks jūs atkal šeit satikt. Šis ir pirmais Eiropas Parlamenta svarīgais lēmums, ko tas pieņem, izmantojot jaunās Lisabonas līguma pilnvaras, un tāpēc cerības ir lielas, tomēr mums jāsaglabā skaidra galva. Mūsu pilsoņi ir pelnījuši, ka mēs pieņemam labi apdomātu lēmumu, ko neskar ārēja ietekme vai iebiedēšanas taktika, piemēram, maldinoši apgalvojumi par drošības plaisu, jo ASV vēl var iegūt datus bez domstarpībām, un mēs to zinām. Neaizmirsīsim arī to, ka dalībvalstis neizturējās vienprātīgi pret šo nolīgumu. Mēs varam dot savu piekrišanu tikai tādam nolīgumam, kuram ir pilnīga demokrātiska leģitimitāte, pamatojoties uz būtību un procedūru. Nav runa par Padomes un Eiropas Parlamenta gribas sadursmi vai starpatlantiskām attiecībām. Runa ir par Eiropas pilsoņu tiesībām uz demokrātisku un pārredzamu procedūru. Padomes atbildes ir pavisam nepietiekamas, un Eiropas pilsoņu demokrātiskās tiesības nevar iztirgot, solot ceļojumus uz ASV vai izmantojot nenoteiktus Padomes solījumus par nākotnes nolīgumiem. Padomei ir bijušas neskaitāmas iespējas kopš 2007. gada atrisināt to pienācīgā veidā un nodrošināt drošību, kā arī personas datu un pilsoņu brīvību aizsardzību vai nodrošināt pienācīgu demokrātisku izskatīšanu valstu parlamentos vai kopš 1. decembra Eiropas Parlamentā, bet Padome ir bijusi neiedomājami ietiepīga. Parlaments nevar un tam nav jāpieņem lēmums, ja nav nodrošināta pieeja visai attiecīgajai informācijai un dokumentiem. Mūsu vēlētājiem ir tiesības zināt, ka mēs visus elementus uztveram ļoti nopietni un ka mēs mehāniski nezīmogojam visus Padomes lēmumus. Visbeidzot, Eiropas Parlaments gadiem ilgi ir ļoti atklāti runājis par savām bažām un cerībām, un tā vietā, lai dotu vēl vairāk nenoteiktu solījumu, Padomei beidzot būtu jāsniedz mums sava Juridiskā dienesta viedoklis un prasītā informācija, parādot, kā dati tiks izmantoti terorisma apkarošanas nolūkā. Es uzskatu, ka otrais tiesneša ziņojums nav pietiekams. Tāpēc, ja Padome vēlas saņemt Parlamenta piekrišanu, tai jāpilda mūsu prasības. Tas, Padome, ir vienīgais ceļš."@lv13
"Mr President, I should like to welcome to my former colleague and good friend Cecilia Malmström. It is a pleasure to see you here. This is a first key decision for the European Parliament to take with its new Lisbon powers and expectations are high, but we need to keep a clear head. We owe it to our citizens to make a well-considered decision, free from outside pressures or scare tactics such as false claims of a security gap, because data, and we know this, can still be obtained by the US without disagreement. Let us not forget that the Member States were not unanimous on this agreement either. We can only give our consent to an agreement that has full democratic legitimacy, on grounds of substance and procedure. This is not about a battle of wills between the Council and the European Parliament nor is it about transatlantic relations. This is about European citizens being entitled to a proper democratic and transparent procedure. The answers of the Council so far are utterly inadequate, and the democratic rights of European citizens cannot be bargained away with promises of trips to the US or vague promises by the Council for future agreements. The Council has had countless opportunities since 2007 to handle this in a proper manner and ensure security, as well as protection of personal data and civil liberties, or ensure proper democratic scrutiny by national parliaments or, since 1 December, the European Parliament, but the Council has been incredibly stubborn. Parliament cannot and should not take a decision if it does not have access to all relevant information and documents. Our voters have a right to know that we consider all elements very seriously and that we do not simply rubber-stamp Council decisions. Finally, the European Parliament has been very clear for years about its concerns and expectations, and, instead of coming up with more vague promises, the Council should finally provide us with the opinion of its Legal Service and the requested information demonstrating the use of the data for counter-terrorism purposes. I do not consider that the second Bruguière report is sufficient. So, if the Council wants the consent of this House, it will have to meet our demands. That, Council, is the only way."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn voormalige collega en goede vriendin, Cecilia Malmström, verwelkomen. Het is een genoegen u hier te zien. Dit is de eerste belangrijke beslissing die het Europees Parlement met zijn nieuwe Lissabon-bevoegdheden moet nemen, en de verwachtingen zijn hooggespannen, maar we moeten het hoofd helder houden. We zijn het aan onze burgers verplicht een weloverwogen besluit te nemen, onafhankelijk van de druk die van buitenaf wordt uitgeoefend of van angst zaaiende tactieken zoals valse beweringen over lacunes in de beveiliging, want gegevens – dit weten we – kunnen nog altijd zonder dat er sprake is van onenigheid door de VS verkregen worden. We moeten niet vergeten dat de lidstaten zich ook niet unaniem achter deze overeenkomst hebben geschaard. We kunnen alleen onze goedkeuring aan een overeenkomst verlenen die op grond van de inhoud en de procedures een volledige democratische legitimiteit in zich draagt. Het gaat hier niet om een machtsstrijd tussen de Raad en het Europees Parlement, noch om transatlantische betrekkingen. Het gaat om Europese burgers die recht hebben op een gepaste democratische en transparante procedure. De antwoorden die de Raad tot dusver gaf zijn volkomen ontoereikend, en de democratische rechten van Europese burgers kunnen niet worden verkwanseld met beloften over bezoeken aan de VS of vage beloften van de Raad over toekomstige overeenkomsten. De Raad is sinds 2007 talloze malen in de gelegenheid geweest om dit op juiste wijze aan te pakken en zorg te dragen voor veiligheid evenals de bescherming van persoonsgegevens en burgerlijke vrijheden, en adequate democratische controle door nationale parlementen - en sinds 1 december door het Europees Parlement – te garanderen, maar de Raad is ongelofelijk eigenwijs geweest. Het Parlement kan en mag geen besluit nemen indien het geen toegang heeft tot alle relevante informatie en documenten. Onze kiezers hebben het recht te weten dat we alle aspecten zeer serieus beoordelen en dat we niet simpelweg de besluiten van de Raad automatisch goedkeuren. Tot slot heeft het Europees Parlement zich jarenlang zeer duidelijk getoond over zijn zorgen en verwachtingen, en de Raad zou ons, in plaats van te komen met nog meer vage beloften, eindelijk op de hoogte moeten stellen van het advies van zijn juridische dienst en ons moeten voorzien van de door ons verzochte informatie waarmee het gebruik van gegevens ten behoeve van terrorismebestrijding wordt aangetoond. Ik beschouw het tweede verslag van Bruguière niet als toereikend. Indien de Raad de goedkeuring van dit Huis wil hebben, zal de Raad derhalve tegemoet moeten komen aan onze eisen. Dat is de enige weg."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałem powitać moją koleżankę i dobrą przyjaciółkę, Cecilię Malmström. To przyjemność widzieć ją w tej Izbie. To jedna z pierwszych kluczowych decyzji, którą Parlament Europejski musi podjąć przy użyciu uprawnień nadanych mu na mocy traktatu lizbońskiego, w związku z czym oczekiwania są wysokie, niemniej musimy zachować jasność umysłu. Jesteśmy winni naszym obywatelom podjęcie dobrze przemyślanej decyzji, wolnej od zewnętrznych nacisków lub taktyki siania strachu, nieuwzględniającej na przykład nieprawdziwych zarzutów dotyczących luki bezpieczeństwa, ponieważ bez tej umowy – z czego zdajemy sobie sprawę – dane i tak mogą zostać uzyskane przez Stany Zjednoczone. Nie zapominajmy, że również państwa członkowskie nie były jednomyślne co do tej umowy. Możemy jedynie przystać na umowę opartej na pełnej demokratycznej legitymacji i na przesłankach merytorycznych i proceduralnych. Nie chodzi tu o licytowanie się na chęci przez Radę i Parlament Europejski, ani o stosunki transatlantyckie. Chodzi tu o zapewnienie europejskim obywatelom prawa do właściwej demokratycznej i transparentnej procedury. Dotychczasowe odpowiedzi Rady są dalekie od wystarczających i nie można przehandlować demokratycznych praw europejskich obywateli za obietnice wycieczek do USA lub mgliste obietnice Rady dotyczące przyszłych umów. Od 2007 roku Rada miała niezliczone możliwości uporania się z tym problemem w odpowiedni sposób i zapewnienia bezpieczeństwa, a także ochrony danych osobowych i swobód obywatelskich, lub zapewnienia odpowiedniego demokratycznego nadzoru przez parlamenty krajowe, czy przez Parlament Europejski od 1 grudnia, ale była niesamowicie uparta. Parlament nie może i nie powinien podejmować decyzji, jeżeli nie posiada dostępu do wszelkich istotnych informacji i dokumentów. Nasi wyborcy mają prawo wiedzieć, że traktujemy wszystkie elementy bardzo poważnie, a nie tylko zatwierdzamy mechanicznie decyzje Rady. Wreszcie Parlament Europejski od lat daje jasny wyraz swoim obawom i oczekiwaniom, w związku z czym Rada, zamiast przedstawiać coraz to bardziej niejasne propozycje, powinna wreszcie przedstawić nam opinię swojej służby prawnej i informacje, których zażądaliśmy, obrazujące sposób wykorzystania danych do celów antyterrorystycznych. Nie uważam, by drugie sprawozdanie Bruguière’a było wystarczające. Dlatego też, jeżeli Rada chce zgody tej Izby, będzie musiała spełnić nasze żądania. To jedyna droga."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de saudar a minha antiga colega de grupo e boa amiga, Cecilia Malmström. É com prazer que a vejo neste Hemiciclo. Esta é uma das primeira decisões fundamentais que o Parlamento Europeu é instado a tomar ao abrigo das suas novas competências consagradas no Tratado de Lisboa. As expectativas são elevadas, mas precisamos de manter a cabeça fria. O dever que temos para com os nossos cidadãos compele-nos a tomar uma decisão ponderada, livre de pressões externas ou de tácticas de intimidação como as falsamente alegadas lacunas no domínio da segurança, pois, como é sabido, os EUA podem continuar a obter os dados sem discórdias. Convém não esquecermos que a posição dos Estados-Membros relativamente a este acordo não primou pela unanimidade. Só podemos aprovar um acordo que, em termos substanciais e processuais, se alicerce na plena legitimidade democrática. O que está aqui em causa não é uma guerra de vontades entre o Conselho e o Parlamento Europeu, nem tão pouco as relações transatlânticas. O que está em causa são os cidadãos europeus e o seu direito a um processo verdadeiramente democrático e transparente. Até à data, as respostas do Conselho têm sido absolutamente inadequadas. Os direitos democráticos dos cidadãos europeus não podem ser regateados a troco de promessas de viagens para os EUA ou de promessas vagas do Conselho para futuros acordos. Desde 2007, o Conselho teve um sem número de oportunidades para conduzir este processo de forma adequada e garantir a segurança, a par da protecção dos dados pessoais e das liberdades civis, bem como para assegurar um controlo democrático apropriado por parte dos parlamentos nacionais ou, desde 1 de Dezembro, do Parlamento Europeu. Porém, o Conselho enveredou por uma incrível teimosia. O Parlamento não pode nem deve tomar uma decisão sem ter acesso a todas as informações e documentos pertinentes. Os nossos eleitores têm o direito de saber que fazemos uma apreciação séria de todos os elementos e que não nos limitamos a apor um carimbo nas decisões do Conselho. Por fim, o Parlamento Europeu foi, durante anos, bastante claro quanto às suas preocupações e expectativas, pelo que, em vez de surgir com mais promessas vagas, o Conselho deve, de uma vez por todas, fornecer-nos o parecer do Serviço Jurídico e as informações solicitadas que comprovem a utilização dos dados para efeitos de combate ao terrorismo. Não penso que o segundo relatório Bruguière seja suficiente. Assim, se o Conselho quiser a aprovação do Parlamento, terá de atender as nossas exigências. Saiba o Conselho que só assim a conseguirá."@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să-i urez bun venit fostei mele colege şi bunei mele prietene, Cecilia Malmström. Este o plăcere să vă văd aici. Aceasta este o primă decizie importantă pe care Parlamentul European trebuie să o ia având noile puteri acordate de Tratatul de la Lisabona, iar aşteptările sunt mari, însă trebuie să fim raţionali. Le datorăm cetăţenilor noştri luarea unei decizii bine gândite, fără a ne lăsa afectaţi de presiuni externe sau de tactici de ameninţare, ca de exemplu semnalarea falsă a unei breşe de securitate, pentru că, după cum bine ştim, Statele Unite încă pot obţine datele fără conflicte. Haideţi să nu uităm că statele membre nu au avut nici ele o părere unanimă în privinţa acestui acord. Nu ne putem da consimţământul decât pentru un acord care are o legitimitate democratică completă, bazată pe fond şi pe proceduri. Aici nu este vorba despre o bătălie a voinţelor purtată între Consiliu şi Parlamentul European şi nici despre relaţiile transatlantice. Este vorba despre faptul că cetăţenii europeni au dreptul la o procedură corectă, democratică şi transparentă. Răspunsurile date până acum de Consiliu sunt absolut nepotrivite, iar drepturile democratice ale cetăţenilor europeni nu pot fi trădate din cauza unor promisiuni de a călători în America sau din cauza unor promisiuni vagi ale Consiliului în legătură cu viitoarele acorduri. Din 2007, Consiliul a avut nenumărate ocazii de a aborda această situaţie în mod corespunzător şi de a asigura securitatea şi protecţia datelor personale şi libertăţilor civile, sau de a asigura o validare corespunzătoare, democratică, făcută de parlamentele naţionale sau, de la 1 decembrie, de Parlamentul European, însă Consiliul a fost extrem de încăpăţânat. Parlamentul nu poate şi nu trebuie să ia o decizie dacă nu are acces la toate informaţiile şi documentele relevante. Alegătorii noştri au dreptul să ştie că analizăm foarte serios toate elementele şi că nu ştampilăm pur şi simplu deciziile Consiliului. În fine, timp de ani de zile, Parlamentul European şi-a exprimat foarte clar îngrijorările şi aşteptările şi, în loc să vină cu şi mai multe promisiuni vagi, Consiliul ar trebui să ne pună în sfârşit la dispoziţie opinia departamentului său legal şi informaţiile solicitate, care demonstrează utilizarea datelor în scopuri antiteroriste. Eu nu consider că al doilea raport Bruguière este suficient. Prin urmare, dacă doreşte să primească acordul acestui plen, Consiliul va trebui să ne îndeplinească revendicările. Onorat Consiliu, aceasta este singura cale."@ro18
"Vážený pán predseda, chcela by som uvítať svoju bývalú kolegyňu a dobrú priateľku Ceciliu Malmströmovú. Som rada, že vás tu vidím. Toto je prvé kľúčové rozhodnutie, ktoré má Európsky parlament prijať v rámci svojich nových právomocí podľa Lisabonskej zmluvy, a očakávania sú vysoké. Musíme si však zachovať chladnú hlavu. Našim občanom dlhujeme prijatie dobre zváženého rozhodnutia bez vonkajších tlakov alebo zastrašovacích taktík, ako napríklad falošných tvrdení o bezpečnostnej medzere, pretože údaje, a to vieme, dokážu USA aj tak získavať bez problémov. Nesmieme zabudnúť, že členské štáty neboli vo vzťahu k tejto dohode jednotné. Náš súhlas môžeme vyjadriť len dohode, ktorá má úplnú demokratickú legitímnosť na základe podstaty a postupu. Nie je to o boji vôle medzi Radou a Európskym parlamentom, ani o transatlantických vzťahoch. Je to o tom, že európski občania majú právo na správny demokratický a transparentný postup. Odpovede Rady sú zatiaľ úplne neprimerané a demokratické práva európskych občanov nemožno zameniť za prísľuby výletov do USA alebo nejasné prísľuby budúcich dohôd zo strany Rady. Rada mala od roku 2007 nespočetné príležitosti postaviť sa k tomu správnym spôsobom a zaistiť bezpečnosť, ako aj ochranu osobných údajov a občianskych slobôd alebo zaistiť primeranú demokratickú kontrolu zo strany národných parlamentov alebo od 1. decembra zo strany Európskeho parlamentu, ale Rada bola neuveriteľne tvrdohlavá. Parlament nemôže a nemal by prijímať rozhodnutie, ak nemá prístup k všetkým relevantným informáciám a dokumentom. Naši voliči majú právo vedieť, že veľmi vážne uvažujeme o všetkých prvkoch a že nielen opečiatkujeme rozhodnutia Rady. Európsky parlament napokon už roky veľmi jasne vyjadruje svoje obavy a očakávania a Rada by nám namiesto ďalších nejasných prísľubov konečne mala poskytnúť stanovisko svojich právnych služieb a požadované informácie preukazujúce využívanie údajov na protiteroristické účely. Nepovažujem druhú správu pána Bruguièra za postačujúcu. Ak teda Rada chce získať súhlas tohto Parlamentu, bude musieť splniť naše požiadavky. A to je jediná cesta, milá Rada."@sk19
"Gospod predsednik, želim pozdraviti mojo nekdanjo kolegico in dobro prijateljico, Cecilijo Malmström. Veseli me, da vas vidim tukaj. Gre za prvo ključno odločitev, ki jo mora sprejeti Evropski parlament po novih lizbonskih pristojnostih in pričakovanja so velika, vendar moramo ohraniti jasne misli. Našim državljanom dolgujemo dobro premišljeno odločitev brez zunanjih pritiskov in taktik zastraševanja, kot so napačne trditve o varnostni vrzeli, saj ZDA lahko še vedno pridobi podatke - to vemo – tudi brez nestrinjanja. Ne smemo pozabiti, da si tudi države članice niso bile enotne glede tega sporazumna. Soglašamo lahko le s sporazumom, ki ima polno demokratično legitimnost na vsebinskih in postopkovnih temeljih. Ne gre za merjenje moči med Svetom in Evropskim parlamentom, niti za čezatlantske odnose. Gre za evropske državljane, ki imajo pravico do ustreznega demokratičnega in preglednega postopka. Do zdaj so bili odgovori Sveta povsem nezadostni, demokratična pravica evropskih državljanov pa se ne more zabarantati za obljube o potovanjih v ZDA ali za nejasne obljube Sveta o prihodnjih sporazumih. Svet je imel od leta 2007 nešteto priložnosti, da bi se tega lotil na pravilen način in zagotovil varnost, kot tudi zaščito osebnih podatkov in državljanskih svoboščin, ali pa zagotovil pravi demokratični nadzor s strani nacionalnih parlamentov ali, po 1. decembru, s strani Evropskega parlamenta, vendar je bil Svet neverjetno trmast. Parlament ne more in tudi ne bi smel sprejeti odločitve, če nima dostopa do vseh ustreznih informacij in dokumentov. Naši volivci imajo pravico vedeti, da vse elemente zelo resno preučimo in da s sklepi Sveta ne soglašamo kar na slepo. In na koncu, Evropski parlament že leta jasno izraža svoje pomisleke in pričakovanja. Namesto da bi nam Svet končno predložil mnenje svoje pravne službe in zahtevane informacije, ki izkazujejo uporabo podatkov za boj proti terorizmu, nam ponuja še več nejasnih obljub. Menim, da drugo poročilo gospoda Bruguièra ni zadostno. Torej, če Svet hoče soglasje tega parlamenta, mora izpolniti naše zahteve. Svet, to je edini način. ( )"@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar min tidigare kollega och goda vän Cecilia Malmström. Det gläder mig att se er här. Detta är ett av de första viktiga beslut som Europaparlamentet ska fatta enligt sina nya befogenheter i Lissabonfördraget. Förväntningarna är höga, men vi måste hålla huvudet kallt. Vi är skyldiga våra medborgare att fatta välunderbyggda beslut, fria från yttre påtryckningar och skrämselpropaganda som falska påståenden om att det finns luckor i säkerheten, eftersom vi vet att Förenta staterna även utan oenighet kan få tag på uppgifter. Låt oss inte glömma att det även bland medlemsstaterna rådde oenighet om detta avtal. Vi kan bara godkänna ett avtal som både till sitt innehåll och i sitt förfarande präglas av fullständig demokratisk legitimitet. Det handlar inte om en viljornas kamp mellan rådet och Europaparlamentet, eller om transatlantiska förbindelser. Det handlar om att EU-medborgarna har rätt till ett ordentligt demokratiskt och öppet förfarande. Hittills har rådets svar varit helt otillräckliga och EU-medborgarnas rättigheter kan inte säljas ut med löften om resor till Förenta staterna eller vaga löften från rådet om framtida avtal. Sedan 2007 har rådet haft otaliga möjligheter att hantera denna fråga på ett korrekt sätt och garantera både säkerheten och skydd för personuppgifter och medborgerliga fri- och rättigheter, eller garantera ordentlig demokratisk kontroll från de nationella parlamentens sida, eller sedan den 1 december Europaparlamentets sida, men rådet har varit oerhört envist. Parlamentet kan inte, och bör inte, fatta ett beslut om det inte har tillgång till all relevant information och alla relevanta dokument. Våra väljare har rätt att veta att vi hanterar alla frågor på största allvar och inte bara utan vidare godkänner rådsbeslut. Avslutningsvis har Europaparlamentet i många år mycket tydligt framfört sina farhågor och förväntningar. I stället för att komma med mer vaga löften borde rådet se till att vi äntligen får ett utlåtande från dess juridiska avdelning och den begärda information som visar att uppgifterna används för att bekämpa terrorism. Jag anser inte att Jean-Louis Brugières andra rapport räcker. Om rådet vill att parlamentet ska godkänna avtalet måste det uppfylla våra krav. Det är enda sättet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,3,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph