Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.25.3-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, during the debate on this resolution, we saw once again the way in which this House elevates the virtual over the real, the symbolic over the actual. There was all this talk about the need to put an EU flag on aid to Haiti and about the need to establish the principle of a European civil protection force. Baroness Ashton came in for a lot of criticism for not having been there to put a European face on things. Meanwhile, of course, the Americans were delivering real aid in the most extraordinarily swift manner. And what thanks did they get? They were accused by a French Minister of having occupied the country. Neatly, we see how the American’s place is always in the wrong in this House. If he intervenes, he is imperialist. If he does not, he is isolationist. I would just stand back and ask whether the European Union does not have rather more pressing concerns closer to home than whether it puts flags on things in the Caribbean. Greece is on the verge of fiscal collapse. We are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties. When we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v dnešní rozpravě k tomuto usnesení jsme opět viděli, jak tento Parlament povyšuje věci virtuální nad reálné, symbolické nad skutečné. Všechny příspěvky jsou o tom, že je třeba připíchnout na pomoc pro Haiti vlajku EU a že je nutné stanovit princip evropské civilní ochranné síly. Baronka Ashtonová sklidila velkou kritiku za to, že nebyla na Haiti přítomna, aby věcem dala evropskou tvář. Mezitím samozřejmě Američané poskytují pomoc nejrychleji, jak mohou. A jaké díky si za to vysloužili? Byli obviněni francouzským ministrem, že zemi okupují. Tady krásně vidíme, že co je americké, je pro tuto sněmovnu vždy špatně. Pokud Američané zasáhnou, jsou imperialisté. Pokud nezasáhnou, jsou izolacionisté. Vrátím se k věci a znovu se ptám – nemá Evropská unie něco naléhavějšího kolem sebe než to, zda připichuje vlaječky na věci v Karibiku? Řecko je na pokraji finančního kolapsu. Schyluje se k nařízení pomoci, které je očividným porušením článku 125 Smluv. Až si dáme do pořádku vlastní sněmovnu, pak snad můžeme poučovat ostatní."@cs1
"Hr. formand! Under forhandlingen om denne beslutning så vi endnu en gang, hvordan Parlamentet hæver det virtuelle op over det reelle, det symbolske op over det faktiske. Der var hele debatten om behovet for at sætte et EU-flag på støtten til Haiti og om behovet for at fastsætte princippet om en EU-civilbeskyttelsesstyrke. Baroness Ashton modtog megen kritik for ikke at have været der for at sætte et europæisk ansigt på tingene. I mellemtiden leverede amerikanerne selvfølgelig reel hjælp særdeles omgående. Og hvilken tak fik de? De blev af en fransk minister beskyldt for at have besat landet. Det er nu indlysende, hvordan amerikanerne altid får uret i Parlamentet. Hvis de griber ind, er de imperialister. Hvis de ikke griber ind, er de isolationister. Jeg vil forholde mig passivt og spørge, om EU ikke har mere presserende anliggender tættere på Europa end at bekymre sig om, hvorvidt det får sat sit flag på ting i Caribien. Grækenland er på randen af kollaps. Vi er ved at give mandat til en redning, der er i klar strid med artikel 125 i traktaterne. Når vi har bragt orden i eget hus, vil vi måske være i en position, hvor vi kan tillade os at belære andre."@da2
"Herr Präsident! In der Diskussion zu dieser Entschließung haben wir wieder einmal gesehen, wie dieses Plenum das Virtuelle über das Reale, das Symbolische über das Tatsächliche stellt. Wir sprachen über die Notwendigkeit, ein europäisches Zeichen bei der Hilfe für Haiti zu setzen, und über das Bedürfnis, das Prinzip einer europäischen Katastrophenschutztruppe zu erarbeiten. Baronin Ashton wurde von vielen Seiten vorgeworfen, dass sie nicht dort war, um dem Ganzen ein europäisches Gesicht zu geben. Währenddessen lieferten die Amerikaner echte Hilfe auf eine außergewöhnliche und flexible Art. Und welchen Dank erhielten sie? Ihnen wurde von einem französischen Minister vorgeworfen, das Land besetzt zu haben. Mit anderen Worten, in diesem Plenum ist Amerika grundsätzlich im Unrecht. Wenn Amerika einschreitet, dann beschimpft man es Imperialist. Wenn es nicht einschreitet, nennt man es einen Isolantionisten. Ich würde gerne einmal fragen, ob die Europäische Union nicht wichtigere und dringendere Dinge in Europanähe zu tun hat, als Bemerkungen zu Dingen in der Karibik zu machen. Griechenland steht kurz vor dem finanziellen Aus. Wir sind kurz davor, eine Bürgschaft einzugehen - und verstoßen damit gegen Artikel 125 der Verträge. Erst wenn unser Plenum sich einig ist, können wir eventuell anfangen, Anderen Strafpredigten zu halten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ψήφισμα αυτό, διαπιστώσαμε για άλλη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο προβάλλει το εικονικό σε βάρος του πραγματικού, το συμβολικό σε βάρος του αληθινού. Έγινε όλη αυτή η συζήτηση για την ανάγκη να βάλουμε τη σημαία της ΕΕ στη βοήθεια προς την Αϊτή και για την ανάγκη να θεσπιστεί η αρχή μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας. Η βαρόνη Ashton δέχθηκε πολλές επικρίσεις επειδή δεν βρέθηκε εκεί για να δώσει ένα ευρωπαϊκό πρόσωπο στα πράγματα. Εν τω μεταξύ, φυσικά, οι Αμερικάνοι παρείχαν πραγματική βοήθεια με τον πλέον απίστευτα ταχύ τρόπο. Και ποιες ευχαριστίες έλαβαν; Κατηγορήθηκαν από γάλλο υπουργό ότι κατέλαβαν τη χώρα. Πραγματικά, διαπιστώνουμε πώς η θέση των Αμερικανών είναι πάντα λάθος γι’ αυτό το Κοινοβούλιο. Εάν παρέμβουν, είναι ιμπεριαλιστές. Εάν όχι, είναι απομονωτιστές. Θα έκανα ένα βήμα πίσω και θα ρωτούσα: δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πιεστικά προβλήματα στο εσωτερικό της από το να βάζει σημαίες σε πράγματα στην Καραϊβική. Η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα δημοσιονομικής κατάρρευσης. Πρόκειται να δώσουμε εντολή για μια διάσωση που παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 125 των συνθηκών. Όταν βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας, τότε ίσως να είμαστε σε θέση να κάνουμε μαθήματα σε άλλους."@el10
"Señor Presidente, durante el debate sobre esta resolución, hemos visto una vez más el modo en que esta Cámara se favorece lo virtual sobre lo real, lo simbólico sobre lo verdadero. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de poner una bandera de la UE en la ayuda a Haití o la necesidad de establecer el principio de un cuerpo europeo de protección civil. La Baronesa Ashton fue objeto de duras críticas por no haber estado allí para poner una cara europea en el asunto. Mientras tanto, por supuesto, los estadounidenses estaban entregando ayuda real de la manera más extraordinariamente rápida. ¿Y qué agradecimiento recibieron? La acusación de un ministro francés de ocupar el país. Esta claro que para esta Cámara, Estados Unidos siempre se equivoca. Si interviene, es imperialista; si no lo hace, es aislacionista. Yo me pararía a reflexionar y preguntaría si la Unión Europea no tiene otras preocupaciones más acuciantes cerca de casa que si poner o no banderas sobre cosas para el Caribe. Grecia está al borde del colapso fiscal. Estamos a punto de autorizar un rescate violando flagrantemente el artículo 125 de los Tratados. Primero deberíamos arreglar nuestros asuntos y quizás entonces estaremos en situación de dar lecciones a los demás."@es21
"Austatud juhataja! Seda resolutsiooni puudutava arutelu käigus nägime taas, kuidas Euroopa Parlament eelistab näivust reaalsusele ja sümboolsust tegelikkusele. Pikalt räägiti vajadusest tähistada Haitile antav abi ELi lipuga ja määratleda ELi kodanikukaitse üksuse põhimõte. Paruness Ashton sai suure kriitika osaliseks, kuna ta ei olnud kohal Euroopa Liitu esindamas. Vahepeal andsid ameeriklased muidugi reaalset abi, tehes seda erakordselt operatiivselt. Ja kuidas neid selle eest tänati? Üks Prantsuse minister süüdistas neid Haiti okupeerimises. Me kuuleme Euroopa Parlamendis alatasa, et Ameerika teeb kõike valesti. Kui ta sekkub, siis on ta imperialistlik. Kui ta ei sekku, siis pooldab ta isolatsiooni. Ma tahaksin kõrvale astuda ja küsida, kas Euroopa Liidul ei ole kodule lähemal palju pakilisemaid muresid kui see, kas märgistada Kariibi mere piirkonnas mingeid asju lippudega või mitte. Kreeka on rahalise kokkuvarisemise äärel. Me kavatseme lubada päästepaketti, minnes ilmselgelt vastuollu aluslepingute artikliga 125. Alles siis, kui me oleme oma kodus asjad korda teinud, võib meil olla õigus teistele ettekirjutusi teha."@et5
"Arvoisa puhemies, tästä päätöslauselmasta käydyn keskustelun aikana totesimme jälleen kerran tavan, jolla parlamentti nostaa näennäiset ja symboliset seikat todellisten yläpuolelle. Puhuttiin paljon tarpeesta lähettää Haitiin apua EU:n lipun alla ja tarpeesta vakiinnuttaa Euroopan pelastuspalvelujoukkoja koskeva periaate. Catherine Ashton sai paljon arvostelua osakseen, koska hän ei ollut paikan päällä antamalle asioille EU:n kasvoja. Samaan aikaan yhdysvaltalaiset tietenkin toimittivat todellista apua poikkeuksellisen nopeasti. Ja mitä kiitosta he saivat? Eräs Ranskan ministeri syytti heitä Haitin miehittämisestä. Näemme osuvasti, miten yhdysvaltalaiset ovat tämän parlamentin mukaan aina väärässä paikassa. Jos he puuttuvat asioihin, he ovat imperialisteja. Jos he eivät puutu asioihin, he harjoittavat eristäytymispolitiikkaa. Haluaisin vain vetäytyä syrjään ja kysyä, eikö Euroopan unionilla ole huomattavasti kiireellisempiä huolenaiheita lähempänä kotia, kuin kiistely siitä, käyttääkö se lippuaan Karibialla. Kreikka on taloudellisen romahduksen partaalla. Olemme antamassa valtuutuksen tukipaketille, joka on selkeästi perustamissopimusten 125 artiklan vastainen. Kun olemme ensin saaneet oman parlamenttimme järjestykseen, voimme ehkä alkaa läksyttää muita."@fi7
"Monsieur le Président, pendant le débat sur cette résolution, nous avons encore une fois pu constater à quel point ce Parlement fait primer le virtuel sur le réel et le symbolique sur le concret. Il y a eu tout un discours sur la nécessité de faire figurer le drapeau européen sur l’aide acheminée à Haïti et d’instituer le principe d’une force européenne de protection civile. M Ashton a été lourdement critiquée pour ne s’être pas rendue sur place afin de mettre un visage européen sur l’aide. Pendant ce temps, bien entendu, les Américains apportaient une aide réelle d’une manière extraordinairement rapide. Et comment ont-ils été remerciés? Un ministre français les a accusés d’avoir envahi le pays. Nous constatons très clairement que, dans ce Parlement, quoi qu’ils fassent, les Américains ont tort. S’ils interviennent, ils sont impérialistes. S’ils n’interviennent pas, ils sont isolationnistes. Je voudrais juste prendre un peu de recul et demander si l’Union européenne n’a pas des problèmes plus pressants à résoudre, plus près de chez elle, que les drapeaux qu’elle met ou non sur les colis envoyés dans les Caraïbes. La Grèce est au bord de l’effondrement fiscal. Nous sommes sur le point d’organiser son sauvetage, commettant ainsi une violation éhontée de l’article 125 des Traités. Dès que nous aurons résolu tous nos problèmes au sein de ce Parlement, nous pourrons alors peut-être faire la morale aux autres."@fr8
". – Elnök úr, az állásfoglalás vitája során ismét láthattuk, hogy ez a Ház hogyan helyezi a virtuálist a valós fölé, és a szimbolikusat a tényleges fölé. Vég nélküli vitákat folytattunk arról, hogy tegyünk-e EU zászlót a Haitire küldött segélyszállítmányokra, és hogy szükséges lenne-e egy európai polgári védelmi erő felállítása. Ashton bárónő nem kevés kritikát kapott azért, mert nem volt ott, és nem tett mindenre európai zászlót. Közben persze az amerikaiak valódi segélyt vittek, mégpedig hihetetlenül gyorsan. És milyen köszönetet kaptak ezért? Egy francia miniszter azzal vádolta őket, hogy megszállták az országot. Jól látható, hogy az amerikaiak nem tudnak olyat tenni, ami tetszene ennek a Háznak. Ha beavatkoznak, akkor imperialisták. Ha nem tesznek semmit, akkor elszigetelő politikát folytatnak. Itt megállnék egy pillanatra, és megkérdezném, hogy vajon az Európai Uniónak nincsenek-e sürgetőbb ügyei itthon annál a kérdésnél, hogy tegyünk-e zászlót valamire a Karib-térségben. Görögország például a pénzügyi összeomlás szélén áll. Éppen arra készülünk, hogy megszavazzunk egy szubvenciót a szerződések 125. cikkének egyértelmű megsértésével. Majd ha rendbetettük a saját házunk táját, akkor talán kioktathatunk másokat is."@hu11
"Signor Presidente, durante la discussione sulla presente risoluzione, ancora una volta abbiamo visto come il Parlamento innalzi il virtuale al di sopra del reale, il simbolico al di sopra dell’effettivo. Si è tanto parlato della necessità che l’assistenza ad Haiti fosse targata “Europa” e del bisogno di istituire il principio di una forza di protezione civile europea. La baronessa Ashton è stata molto criticata per la sua assenza, per non aver dato un volto europeo alle cose. Nel frattempo, come è ovvio, gli americani hanno fornito assistenza concreta con straordinaria immediatezza. Qual è stato il ringraziamento? Sono stati accusati da un ministro francese di aver occupato il paese. E’ chiaro che per quest’Aula gli americani sbagliano sempre, qualunque cosa facciano. Se intervengono, sono imperialisti. Se non lo fanno, sono isolazionisti. Personalmente vorrei prendere le distanze e domandare se l’Unione europea non ha forse preoccupazioni più pressanti e più vicino a casa che innalzare bandiere nei Caraibi. La Grecia è sull’orlo del crollo fiscale. Siamo in procinto di ordinare un’iniezione di liquidità in piena violazione dell’articolo 125 dei trattati. Quando avremo rimesso in ordine le cose da noi, probabilmente saremo in condizioni di dare lezioni ad altri."@it12
"Pone pirmininke, vykstant diskusijoms dėl šios rezoliucijos mes dar kartą pamatėme, kaip šis Parlamentas iškelia tai, kas virtualu, virš realybės, o tai, kas simboliška, virš faktų. Girdėjome visas tas šnekas apie poreikį pagalbą Haičiui siųsti su ES vėliava ir apie poreikį nustatyti Europos civilinės saugos pajėgų principus. Baronienė C. Ashton susilaukė daug kritikos dėl to, kad nenuvyko į Haitį ir nepareklamavo Europos. Tuo tarpu amerikiečiai, žinoma, tiesiog neįtikėtinai greitai teikė realią pagalbą. Ir kaip jiems už tai padėkota? Prancūzijos ministras juos apkaltino šalies okupavimu. Štai taip šiame Parlamente Amerika visada atsiduria blogiečių pusėje. Jei ji kišasi, yra imperialistė. Jei ji nesikiša, yra izoliacionizmo šalininkė. Aš tiesiog norėčiau sustoti ir paklausti, ar Europos Sąjunga nebeturi kuo savo kieme rūpintis, kad svarsto, ar reikia prilipdyti ES vėliavą ant į Karibų jūrą siunčiamų daiktų. Graikija – ties finansinio žlugimo riba. Mes planuojame suteikti finansinę pagalbą akivaizdžiai pažeisdami sutarčių 125 straipsnį. Kai susitvarkysime savo Parlamente, tuomet galbūt galėsime pamokslauti kitiems."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, diskutējot par šo rezolūciju, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, kā Parlamentā iedomātais tiek paaugstināts pār reālo un simboliskais — pār aktuālo. Visa šī saruna bija par to, ka visi palīdzības pasākumi Haiti ir jākoordinē Eiropas Savienībai, un par nepieciešamību noteikt Eiropas civilās aizsardzības spēku principus. Baronese saņēma daudz kritikas par neierašanos Haiti, lai tur pārstāvētu Eiropu. Tikmēr amerikāņi, protams, sniedz reālu palīdzību pašā ātrākajā veidā. Un kādu pateicību viņi par to saņem? Francijas ministrs viņus apsūdz valsts okupācijā. Vienkārši mēs redzam, kā Parlamentā vienmēr tiek uzskatīts, ka amerikānim nav taisnība. Ja viņš iejaucas, viņš ir imperiālists. Ja viņš to nedara, viņš ir izolacionists. Es mazliet novirzīšos un uzdošu jautājumu: vai Eiropas Savienībai nav neatliekamākas rūpes tuvāk pašu mājām, tā vietā, lai iesaistītos Karību jūras reģiona problēmu risināšanā? Grieķija atrodas uz finansiālā sabrukuma robežas. Mēs gatavojamies sankcionēt Grieķijas glābšanu no grūtībām, atklāti pārkāpjot līgumu 125. pantu. Kad mums ir jāsaved kārtībā pašiem savas mājas, tā vietā mēs varbūt nodarbosimies ar morāles lasīšanu citiem."@lv13
"Mr President, during the debate on this resolution we saw once again the way in which this House elevates the virtual over the real, the symbolic over the actual. There was all this talk about the need to put an EU flag on aid to Haiti and about the need to establish the principle of a European civil protection force. Baroness Ashton came in for a lot of criticism for not having been there to put a European face on things. Meanwhile, of course, the Americans were delivering real aid in the most extraordinarily swift manner. And what thanks did they get? They were accused by a French Minister of having occupied the country. Neatly, we see how the American’s place is always in the wrong in this House. If he intervenes, he is imperialist. If he does not, he is isolationist. I would just stand back and ask whether the European Union does not have rather more pressing concerns closer to home than whether it puts flags on things in the Caribbean. Greece is on the verge of fiscal collapse. We are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the Treaties. When we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, tijdens het debat over deze resolutie zijn we weer eens getuige geweest van de manier waarop dit Parlement het virtuele boven het reële verheft, het symbolische boven het werkelijke. Er is veel gepraat over de noodzaak om een EU-stempel te drukken op de steun voor Haïti en over de noodzaak om het beginsel van een Europese civiele beschermingmacht vast te leggen. Barones Ashton kreeg veel kritiek omdat ze er niet naar toe is gegaan om de dingen een Europees gezicht te geven. Ondertussen verleenden de Amerikanen natuurlijk echte steun op een uiterst snelle manier. En welke dank hebben zij daarvoor ontvangen? Ze werden door een Franse minister ervan beschuldigd het land te hebben bezet. Hier zien we maar weer al te duidelijk dat de Amerikanen hier in dit Parlement geen goed kunnen doen. Als ze interveniëren, zijn ze imperialisten, als ze het niet doet, zijn ze isolationisten. Ik vraag mij eerlijk gezegd af of de Europese Unie dichter bij huis geen dringender zaken aan haar hoofd heeft dan het drukken van een stempel op de dingen in de Caraïben. Griekenland staat op de rand van een financiële instorting. We staan op het punt om een financieel reddingsplan goed te keuren, hetgeen een flagrante schending zou zijn van artikel 125 van de Verdragen. We moeten eerst ons eigen huis op orde krijgen en pas dan mogen we eventueel anderen de les lezen."@nl3
"Panie przewodniczący! Raz jeszcze, podczas debaty w sprawie przedmiotowej rezolucji zobaczyliśmy, jak Izba przedkłada aspekt wirtualny nad rzeczywisty, symboliczny nad faktyczny. Słychać było wiele głosów mówiących o tym, że pomoc udzielaną Haiti należy oznakować unijną flagą i że trzeba ustanowić europejskie siły ochrony ludności cywilnej. Wiele osób krytykowało lady Ashton za jej nieobecność w miejscu katastrofy i nieuosabianie działań UE. A tymczasem oczywiście Amerykanie niezwykle sprawnie i szybko dostarczyli rzeczywistą pomoc. Jakie podziękowania usłyszeli? Zostali oskarżeni przez francuskiego ministra o okupowanie kraju. Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła. Ten, kto interweniuje, jest imperialistą. Ten, kto nie interweniuje, jest izolacjonistą. Chciałbym jedynie stanąć z boku i zapytać, czy Unia Europejska zamiast zajmować się flagowaniem działań gdzieś na Karaibach nie ma pilniejszych problemów bliżej swojego podwórka? Grecja znajduje się na granicy finansowego załamania. Zamierzamy uznać kaucję stanowiącą jawne naruszenie art. 125 traktatów. Być może będziemy mieli prawo pouczania innych, kiedy już zaprowadzimy ład w naszej Izbie."@pl16
"Senhor Presidente, durante o debate sobre esta resolução, pudemos ver uma vez mais a forma como esta Assembleia sobrepõe o virtual ao real, o simbólico ao factual. Havia toda esta conversa sobre a necessidade de colocar uma "bandeira" da UE na ajuda ao Haiti e sobre a necessidade de estabelecer o princípio de uma força de protecção civil europeia. A Baronesa Ashton foi alvo de muitas críticas por não ter estado no terreno para dar um rosto europeu a essa ajuda. Enquanto isso, naturalmente, os Americanos prestavam uma ajuda real de forma extraordinariamente rápida. E que agradecimentos obtiveram? Foram acusados por um ministro francês de terem ocupado o país. Vemos, nitidamente, como o lugar dos Americanos é sempre o errado nesta Assembleia: se intervém, é imperialista, se não intervém, é isolacionista. Distanciar-me-ia um pouco e perguntaria se a União Europeia não tem preocupações bastante mais prementes próximo de si do que colocar bandeiras em alguma coisa nas Caraíbas. A Grécia está à beira do colapso orçamental. Estamos prestes a decretar um financiamento de salvamento em clara violação do artigo 125.º dos Tratados. Quando tivermos posto a nossa própria casa em ordem, então talvez estejamos em condições de dar lições aos outros."@pt17
"Dle preşedinte, în timpul dezbaterii privind această rezoluţie, am văzut încă o dată modul în care această Cameră pune virtualul mai presus de real, simbolicul mai presus de concret. A existat o întreagă discuţie despre necesitatea arborării drapelului UE deasupra ajutorului către Haiti şi despre necesitatea formulării principiului unei forţe europene de protecţie civilă. Baroneasa Ashton a fost ţinta a numeroase critici din cauză că nu a fost prezentă acolo pentru a reprezenta Europa. Între timp, bineînţeles, americanii ofereau ajutor real în cel mai rapid mod posibil. Şi ce mulţumiri au primit? Au fost acuzaţi de un ministru francez că au ocupat ţara. Observăm clar că poziţia americanilor este întotdeauna condamnabilă în această Cameră. Dacă intervin, sunt imperialişti. Dacă nu, sunt izolaţionişti. Aş dori să întreb dacă Uniunea Europeană nu are, mai aproape de casă, preocupări mai urgente decât să arboreze drapele asupra evenimentelor din Caraibe. Grecia este la un pas de colapsul fiscal. Suntem pe cale să autorizăm un plan de asistenţă financiară care încalcă articolul 125 din tratate. Când ne vom pune propriile treburi în ordine, atunci poate că vom avea dreptul să le ţinem predici altora."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, počas rozpravy k tomuto uzneseniu sme zas raz videli, ako tento Parlament vyvyšuje virtuálne nad reálne, symbolické nad skutočné. Rečnilo sa o potrebe pripnúť vlajku EÚ na pomoc pre Haiti a o potrebe vytvoriť zásadu európskej jednotky civilnej ochrany. Na barónku Ashtonovú sa vzniesla vlna kritiky za to, že tam nebola, aby veciam prepožičala európsku tvár. Samozrejme, Američania medzitým dodávali skutočnú pomoc, a to neuveriteľne rýchlo. A akú vďaku si vyslúžili? Francúzsky minister ich obvinil, že obsadili krajinu. Tu jasne vidíme, že Američan je v tomto Parlamente vždy tým zlým. Ak zasiahne, je to imperialista. Ak nie, je izolacionista. Radšej by som ustúpil a opýtal sa, či Európska únia nemá doma naliehavejšie starosti, než to, či dávať európsku vlajku veciam dejúcim sa v Karibiku. Grécko je na pokraji finančného kolapsu. Chystáme sa schváliť pomoc za jasného porušenia článku 125 zmlúv. Keď si urobíme poriadok vo vlastnom Parlamente, potom si azda budeme môcť dovoliť poučovať iných."@sk19
"Gospod predsednik, med razpravo o tej resoluciji, smo še enkrat videli, kako ta parlament plemeniti navidezno nad resničnim, simbolično nad dejanskim. Veliko je bilo govora, da se pomoč za Haiti označi z zastavo EU in da se ustvari načelo Evropske civilne zaščite. Baronica Ashton je bila deležna veliko kritik, ker ni bila tam, da bi stvarem dala evropski pečat. Medtem so seveda Američani izjemno hitro dostavljali pravo pomoč. In kakšne zahvale so dobili? Francoski minister jih je obtožil, da so zasedli državo. Jasno vidimo, kako je ameriški položaj v tem Parlamentu vedno napačen. Če se vmešajo, so imperialisti. Če pa se ne, pa so izolacionisti. Jaz bi se umaknil na stran in vprašal, ali Evropska skupnost nima bolj pomembnih zadev bližje domu, kot je vprašanje, ali naj pomoč v Karibih označi z zastavo. Grčija je na robu finančnega propada. Kmalu bomo izvršili pomoč, ki očitno krši člen 125 pogodb. Šele ko bomo imeli red v tem parlamentu, bomo mogoče lahko v položaju, da pridigamo drugim."@sl20
"Herr talman! Under debatten om denna resolution fick vi återigen se hur parlamentet upphöjer det virtuella över det verkliga, det symboliska över det faktiska. Allt detta prat om behovet av att placera en EU-flagga på stödleveranserna till Haiti och inrätta principen om en europeisk räddningstjänststyrka. Catherine Ashton har fått mycket kritik för att hon inte var där för att visa att EU är närvarande. Samtidigt gjorde naturligtvis amerikanerna verkliga biståndsinsatser på ett utomordentligt snabbt sätt. Och vad fick de för tack? De anklagades av en fransk minister för att ha ockuperat landet. Det är tydligt hur amerikanerna alltid befinner sig på fel plats enligt parlamentet. Om de ingriper är de imperialister. Om de inte gör det är de isolationister. Jag vill ta ett steg tillbaka och fråga om EU inte har något mer angelägna problem på närmare håll än huruvida det sätter flaggor på saker och ting i Västindien. Grekland står inför en ekonomisk kollaps. Vi står i begrepp att godkänna en räddningsaktion i uppenbar strid mot artikel 125 i fördragen. När vi har sopat rent framför egen dörr kanske vi kan börja läxa upp andra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph