Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.25.3-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the greatest constraint on a government is external competition. A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle. As Milton Friedman put it, competition between governments in their delivery of services and their levels of taxation is every bit as productive as competition between companies and individuals. This is why it is so distressing to see the European Union going down the road towards tax harmonisation and the export of high costs from one country to another. If there was one theme which came out of these recent Commission nomination hearings, it was the desire for a dedicated revenue stream for the European Union and for a measure of tax harmonisation. That explains why the European Union’s share of world GDP is dwindling; why we have fallen from 36% 20 years ago to 25% today and we are scheduled to fall to 15% in 10 years’ time. The good news is that the electorate does not like it. Like the people of Massachusetts, the people of Europe do not want taxation without representation, and I am sure they will vote accordingly."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, největším omezením pro vládu je vnější konkurence. Stát může své daně zvyšovat jen do určité míry, pak se peníze začnou odlévat do zahraničí a příjmy se sníží. Jak to postavil Milton Friedman, je vzájemná hospodářská soutěž mezi vládami v poskytování jejich služeb a úrovni zdanění právě tak konstruktivní jako hospodářská soutěž mezi společnostmi a jednotlivci. Proto je tak skličující sledovat, jak se Evropská unie vydává cestou daňové harmonizace a problému vývozu vysokých nákladů z jedné země do druhé. Kdybych měl jmenovat jedno téma, které vyplynulo z nedávných nominačních jednání Komise, byla by to touha po vyhrazeném finančním příjmu pro Evropskou unii a po opatření daňové harmonizace. To vysvětluje, proč se podíl Evropské unie na světovém HDP snižuje, proč jsme poklesli z 36 % před dvaceti lety na dnešních 25 %, a my očekáváme, že poklesne v příštích deseti letech na 15 %. Dobrou zprávou je, že voličům se to nelíbí. Podobně jako v Massachusetts nechtějí ani lidé v Evropě daně bez účasti na vládě a jsem si jist, že podle toho budou hlasovat."@cs1
"Hr. formand! Den største begrænsning for en regering er konkurrence udefra. Et land kan kun hæve skatterne til et vist niveau, inden pengene begynder at strømme til udlandet, og skatteindtægterne begynder at mindskes. Som Milton Friedman sagde, er konkurrence mellem regeringer med hensyn til leveringen af tjenester og skatteniveau lige så produktiv som konkurrence mellem virksomheder og enkeltpersoner. Derfor er det så bekymrende, at EU vælger vejen mod skatteharmonisering og eksport af høje omkostninger fra land til land. Hvis det var ét tema, der stod klart efter de nylige høringer af udpegede kommissærer, var det ønsket om en særlig indtjeningsstrøm til EU og en foranstaltning til skatteharmonisering. Det forklarer, hvorfor EU's andel af verdens BNP svinder ind, hvorfor vi er faldet fra 36 % for 20 år siden til 25 % i dag. Om 10 år forventes det, at vores andel er faldet til 15 %. Den gode nyhed er, at vælgerne ikke kan lide det. Ligesom indbyggerne i Massachusetts ønsker europæerne ikke beskatning uden repræsentation, og jeg er sikker på, at de vil stemme derefter."@da2
"Herr Präsident! Das größte Hemmnis einer Regierung ist der externe Wettbewerb. Ein Staat kann seine Steuern nur auf ein bestimmtes Niveau anheben, bevor das Geld ins Ausland fließt und die Einnahmen schwinden. Wie Milton Friedman so schön sagte, ist der Wettbewerb zwischen Regierungen bei der Lieferung von Dienstleistungen und ihre Staffelung der Steuern genauso produktiv, wie der Wettbewerb zwischen Unternehmen und Einzelpersonen. Aus diesem Grund ist es so erschütternd zu sehen, wie die Europäische Union die Straße in Richtung Steuerharmonisierung und Export hoher Kosten von einem Land in ein anderes beschreitet. Wenn es ein Thema gibt, dass sich aus den kürzlich stattgefundenen Anhörungen zur Ernennung der Kommission herauskristallisiert hat, dann ist es der Wunsch eines zweckbestimmten Einkommensstroms für die Europäische Union und einer Maßnahme für die Steuerharmonisierung. Dies erklärt auch, warum der Anteil am weltweiten BIP der Europäischen Union schwindet, warum es von 36 % vor 20 Jahren auf heute 25 % gefallen ist und in den nächsten 10 Jahren auf 15 % fallen wird. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Wählerschaft dies gar nicht mag. Genauso wie die Menschen in Massachusetts, möchten auch die Menschen in Europa keine Besteuerung ohne Vertretung und ich bin fest davon überzeugt, dass sie entsprechend wählen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο μεγαλύτερος περιορισμός για μια κυβέρνηση είναι ο εξωτερικός ανταγωνισμός. Ένα κράτος μπορεί να αυξήσει τους φόρους του μόνο έως ένα ορισμένο επίπεδο προτού ξεκινήσουν τα χρήματα να διαρρέουν στο εξωτερικό και τα έσοδα να μειώνονται. Όπως το έθεσε ο Milton Friedman, ο ανταγωνισμός μεταξύ των κυβερνήσεων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τα επίπεδα φορολογίας τους είναι εξίσου παραγωγικός με τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και προσώπων. Γι’ αυτό είναι τόσο θλιβερό να διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά προς τη φορολογική εναρμόνιση και την εξαγωγή υψηλών δαπανών από τη μία χώρα στην άλλη. Εάν μπορούσε να εξαχθεί ένα κοινό συμπέρασμα από τις πρόσφατες ακροάσεις των υποψηφίων της Επιτροπής, αυτό θα ήταν η επιθυμία για ειδική εισροή εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη λήψη μέτρων φορολογικής εναρμόνισης. Αυτό εξηγεί γιατί το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ ελαττώνεται: γιατί πέσαμε από το 36% που ήταν πριν από 20 έτη στο 25% σήμερα και γιατί αναμένεται να πέσουμε στο 15% σε 10 έτη από σήμερα. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό δεν αρέσει στο εκλογικό σώμα. Όπως οι πολίτες της Μασαχουσέτης, έτσι και οι πολίτες της Ευρώπης δεν επιθυμούν φορολογία χωρίς εκπροσώπηση, και είμαι βέβαιος ότι θα ψηφίσουμε αναλόγως."@el10
"Señor Presidente, la mayor limitación para un gobierno es la competencia externa. Un Estado puede elevar sus impuestos sólo hasta un determinado límite antes de que el dinero comience a irse al extranjero y los beneficios disminuyan. Como dice Milton Friedman, la competencia entre gobiernos por su oferta de servicios y sus niveles de fiscalidad es tan productiva como la competencia entre compañías e individuos. Por esta razón es tan penoso ver que la Unión Europea recorrer el camino que lleva a la armonización fiscal y los altos costes de exportación desde un país a otro. Si ha habido un tema que ha surgido de las recientes audiencias para el nombramiento de los candidatos a la Comisión, ha sido el deseo de conseguir una fuente de ingresos especiales para la Unión Europea y medidas de armonización fiscal. Eso explica por qué la proporción del PIB mundial de la Unión Europea está disminuyendo; por qué hemos caído del 36 % hace veinte años al 25 % actualmente; y por qué se prevé que descendamos hasta el 15 % en diez años. Las buenas noticias son que al electorado no le gusta. Al igual que los de Massachusetts, los ciudadanos de Europa no quiere una fiscalidad sin representación y estoy seguro de que votarán en consecuencia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Valitsusi hoiab kõige tõhusamalt tagasi väline konkurents. Riik saab tõsta makse ainult teatud tasemeni, millest alates hakkab raha liikuma välismaale ja riigi tulud hakkavad kahanema. Milton Friedman on selle kohta öelnud nii, et valitsustevaheline konkurents maksustamisel ja teenuste osutamisel on täpselt sama tulemuslik kui konkurents äriühingute ja üksikisikute vahel. Seetõttu on väga kahju, et Euroopa Liit eelistab maksude ühtlustamist ja suurte kulude eksportimist ühest riigist teise. Üks teema, mis hiljutistel volinikukandidaatide kuulamistel esile kerkis, oli soov tagada Euroopa Liidule kindel tuluallikas ja ühtlustada maksud. See selgitab, miks Euroopa Liidu osakaal maailma SKPs kahaneb: 20 aastat tagasi oli see 36%, praegusel ajal 25% ja 10 aasta jooksul väheneb 15%ni. Hea uudis on see, et valijaskonnale niisugune asi ei meeldi. Sarnaselt Massachusettsi elanikega ei soovi ka eurooplased maksustamist ilma esinduseta. Ma olen kindel, et nad hääletavad valimistel vastavalt."@et5
"Arvoisa puhemies, valtionhallinnon suurin rajoite on ulkoinen kilpailu. Valtio voi korottaa verojaan vain tiettyyn rajaan asti, kunnes raha alkaa virrata ulkomaille ja verotulot vähenevät. Kuten Milton Friedman asian esitti, valtioiden välinen kilpailu niiden toteuttaessa palveluja ja niiden verotuksen tason suhteen on aivan yhtä tuottavaa kuin yritysten ja yksittäisten henkilöiden välinen kilpailu. Siksi on niin surullista katsoa, kun Euroopan unioni menee alamäkeä kohti verotuksen yhdenmukaistamista ja korkeiden kulujen vientiä maasta toiseen. Äskettäisistä komission jäsenten nimittämistä koskevista kuulemisista nousi esiin yksi aihe, ja se oli halu luoda Euroopan unionille erityinen tulovirta ja verotuksen yhdenmukaistamista koskeva toimenpide. Tämä selittää sen, miksi Euroopan unionin osuus maailman BKT:sta on hiipumassa, miksi osuutemme on pudonnut 20 vuoden takaisesta 36 prosentista nykyiseen 25 prosenttiin, ja miksi sen on arvioidaan laskevan 15 prosenttiin 10 vuoden kuluessa. Hyvä uutinen on, että äänestäjät eivät pidä siitä. Kuten aikoinaan Massachusettsin väestö, myöskään EU:n väestö ei halua verotusta ilman edustusta, ja olen varma, että he äänestävät sen mukaisesti."@fi7
"Monsieur le Président, la plus grande contrainte pesant sur un gouvernement est la concurrence extérieure. Les États ne peuvent pas augmenter leurs taxes autant qu’ils le veulent, sous peine de voir l’argent partir à l’étranger et leurs recettes diminuer. Comme Milton Friedman l’a expliqué, la concurrence que se livrent les gouvernements en matière de prestation de services et de fiscalité est toute aussi productive que la concurrence entre les entreprises et les personnes. C’est pourquoi il est tellement préoccupant de voir l’Union européenne s’embarquer sur la route de l’harmonisation fiscale et l’exportation des coûts élevés d’un pays à un autre. Si les récentes auditions de nomination de la Commission devaient se résumer à un seul thème, ce serait le souhait d’un flux de recettes unique pour l’Union européenne et d’une mesure d’harmonisation fiscale. C’est pourquoi la part de l’Union européenne dans le PIB mondial s’amenuise. C’est pourquoi nous sommes passés de 36 % il y a 20 ans à 25 % aujourd’hui et que ce chiffre devrait tomber à 15 % d’ici 10 ans. La bonne nouvelle est que l’électorat n’est pas content. Tout comme la population du Massachusetts, les citoyens européens ne veulent pas de taxation sans représentation et je suis sûr qu’ils voteront en conséquence."@fr8
". – Elnök úr, egy kormány számára a külső verseny jelenti a legnagyobb visszatartó erőt. Egy adott állam csak egy bizonyos szintig emelheti az adókat, mert egy ponton túl a pénz elkezd külföldre áramlani, és a bevételek zsugorodnak. Ahogyan Milton Friedman kifejezte, a kormányok közötti verseny a szolgáltatások nyújtásában és az adóztatás mértékében ugyanolyan produktív, mint a vállalatok és az egyének közötti verseny. Ezért olyan lehangoló látni, hogy az Európai Unió az adóharmonizáció és a magas költségek egyik országból másikba történő exportja felé halad. Ha volt valami, ami világossá vált a legutóbbi bizottsági jelölési meghallgatások során, az az, hogy dedikált bevételi forrást szeretnének biztosítani az Európai Unió számára, valamint adóharmonizációs intézkedéseket akarnak tenni. Ezzel magyarázható az is, hogy az Európai Unió aránya a világ GDP-jén belül miért csökken; miért estünk a 20 évvel ezelőtti 36%-ról mára 25%-ra, tíz éven belül pedig 15%-ra fogunk. A jó hír az, hogy a választóknak ez nem tetszik. Hasonlóan a Massachusettsben élőkhöz, az európai emberek sem akarnak képviselet nélküli adózást, és biztos vagyok benne, hogy ennek megfelelően fognak szavazni is."@hu11
"Signor Presidente, il massimo vincolo per un governo è rappresentato dalla concorrenza esterna. Uno Stato può aumentare le imposte soltanto fino a un certo livello prima che il denaro inizi ad andare all’estero e le entrate a venir meno. Come ha teorizzato Milton Friedman, la concorrenza tra governi nell’erogazione dei servizi e i loro livelli di impostazione fiscale è produttiva quanto la concorrenza tra imprese e singoli. Per questo è così preoccupante vedere l’Unione europea orientarsi verso l’armonizzazione fiscale e l’esportazione di costi elevati da un paese all’altro. Se è emerso un tema dalle recenti audizioni di nomina della Commissione, è stato il desiderio di un flusso di entrate dedicato per l’Unione europea e una misura dell’armonizzazione fiscale. Ciò spiega il motivo per il quale la quota del PIL mondiale dell’Unione europea sta calando, perché siamo passati dal 36 per cento 20 anni fa all’odierno 25 per cento e siamo destinati a raggiungere il 15 per cento nell’arco di un decennio. La buona notizia è che l’elettorato non apprezza questa situazione. Come nel Massachusetts, gli europei non vogliono una fiscalità senza rappresentanza e sono certo che voteranno di conseguenza."@it12
"Pone pirmininke, didžiausias apribojimas, su kuriuo susiduria vyriausybės, yra išorės konkurencija. Valstybė gali padidinti mokesčius tik iki tam tikro lygmens, arba pinigai iškeliaus į užsienį ir pajamos sumažės. Kaip teigė Milton Friedman, vyriausybių konkurencija teikiant paslaugas ir nustatant mokesčius ne mažiau veiksminga nei įmonių ir asmenų konkurencija. Būtent todėl labai liūdna matyti, kaip Europos Sąjunga eina mokesčių vienodinimo keliu ir perkelia dideles sąnaudas iš vienos šalies į kitą. Jei būtų galima išskirti pagrindinį neseniai įvykusių naujų Komisijos narių klausymų akcentą, tai būtų noras gauti nuolatines pajamas Europos Sąjungai ir suderinti mokesčius. Tai paaiškina, kodėl Europos Sąjungos dalis pasaulio BVP mažėja, kodėl ji sumažėjo nuo 36 proc. prieš 20 metų iki 25 proc. šiandien ir kodėl prognozuojama, kad po 10 metų ji sumažės iki 15 proc. Gera naujiena ta, kad rinkėjams tai nepatinka. Kaip ir Masačiusetso gyventojai, europiečiai nenori apmokestinimo be atstovavimo, ir esu tikras, kad jie atitinkamai balsuos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, lielāko ierobežojumu valdībai uzliek ārējā konkurence. Valsts var paaugstināt nodokļus tikai līdz noteiktam līmenim, pirms nauda nesāk aizplūst uz ārzemēm un ieņēmumi samazināties. Kā izteicies Miltons Frīdmens, konkurence starp valdībām to pakalpojumu sniegšanas un nodokļu likmju jomā ir tieši tikpat auglīga, cik konkurence starp uzņēmumiem un privātpersonām. Tāpēc ir tik apbēdinoši redzēt, ka Eiropas Savienība novirzās no kursa, kas veicina nodokļu saskaņošanu un augsto izmaksu eksportu no vienas valsts uz citu valsti. No šīm nesenajām Komisijas iecelšanas uzklausīšanas reizēm izrietēja viens motīvs — vēlēšanās, lai Eiropas Savienībai tiktu radīta speciāla ieņēmumu plūsma un nodokļu saskaņošanas pasākums. Tas izskaidro, kāpēc ES daļa pasaules IKP samazinās; kāpēc ir samazinājums no 36 % (pirms 20 gadiem) uz 25 % šodien, un mēs paredzam, ka 10 gadu laikā ES daļa pasaules IKP samazināsies līdz 15 %. Labā ziņa ir tā, ka vēlētājiem tas nepatīk. Līdzīgi Masačūsetsas iedzīvotājiem, arī Eiropas iedzīvotāji nevēlas nodokļus bez pārstāvības, un es esmu pārliecināts, ka viņi balsos atbilstoši."@lv13
"Mr President, the greatest constraint on a government is external competition. A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle. As Milton Friedman put it, competition between governments in their delivery of services and their levels of taxation is every bit as productive as competition between companies and individuals. This is why it is so distressing to see the European Union going down the road towards tax harmonisation and the export of high costs from one country to another. If there was one theme which came out of these recent Commission nomination hearings, it was the desire for a dedicated revenue stream for the European Union and for a measure of tax harmonisation. That explains why the European Union’s share of world GDP is dwindling; why we have fallen from 36% 20 years ago to 25% today and we are scheduled to fall to 15% in 10 years’ time. The good news is that the electorate does not like it. Like the people of Massachusetts, the people of Europe do not want taxation without representation, and I am sure they will vote accordingly."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de grootste uitdaging voor een regering is mededinging van buitenaf. Een land kan zijn belastingen maar tot een bepaald niveau verhogen. Daarboven begint het geld naar het buitenland te gaan en nemen de inkomsten afnemen. Zoals Milton Friedman al zei is concurrentie tussen overheden bij hun dienstverlening en belastingniveaus net zo productief als concurrentie tussen bedrijven en individuen. Daarom is het zo verontrustend om te zien hoe de Europese Unie de weg volgt van belastingharmonisatie en uitvoer van hoge kosten van het ene land naar het andere. Als er één thema naar voren is gekomen tijdens deze recente benoemingshoorzittingen met de Commissie, dan is dat wel het verlangen naar een speciale inkomstenstroom voor de Europese Unie en naar een maatregel van belastingharmonisatie. Dat verklaart waarom het aandeel van de Europese Unie in het bbp van de wereld afneemt, waarom we zijn gedaald van 36 procent twintig jaar geleden tot 25 procent op dit moment en over tien jaar naar verwachting zullen zijn gedaald tot 15 procent. Het goede nieuws is dat de kiezers er niet blij mee zijn. Net zoals de bevolking van Massachusetts willen de inwoners van Europa geen belastingheffing zonder vertegenwoordiging, en ik ben er zeker van dat ze dienovereenkomstig zullen stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący! Dla rządu największym ograniczeniem jest konkurencja. Państwo może podnieść podatki tylko do określonego poziomu, powyżej którego pieniądze zaczną wypływać za granicę, a dochody kurczyć się. Konkurencja pomiędzy rządami, jak ujął to Milton Friedman, w zakresie świadczenia usług i ustalania poziomów opodatkowania jest równie wydajna, co konkurencja pomiędzy firmami i osobami. Dlatego właśnie powodem do zaniepokojenia jest dążenie Unii Europejskiej do harmonizacji opodatkowania i wywozu wysokich kosztów z jednego państwa do drugiego. Z niedawnych przesłuchań Komisji w sprawie nominacji wyniknął jeden temat, a mianowicie pragnienie zapewnienia Unii Europejskiej wydzielonego strumienia dochodów i przyjęcie środka na rzecz harmonizacji opodatkowania. Wyjaśnia to, czemu kurczy się udział Unii Europejskiej w światowym PKB; czemu unijny PKB z poziomu 36 %, na jakim był dwadzieścia lat temu spadł do 25 % obecnie, a w najbliższym dziesięcioleciu ma spaść do poziomu 15 %. Dobra wiadomość jest taka, że wyborcom się to nie podoba. Ludność Europy, podobnie jak ludność Massachusetts, nie chce opodatkowania bez ustawy. I jestem przekonany, że zagłosują właściwie."@pl16
"Senhor Presidente, a maior limitação que pesa sobre um governo é a concorrência externa. Um Estado só pode aumentar os impostos até um certo ponto, antes de o dinheiro começar a sair para o estrangeiro e as receitas a diminuir. Como afirmou Milton Friedman, a concorrência entre os governos na prestação dos seus serviços e nos seus níveis de tributação é tão produtiva como a concorrência entre as empresas e os particulares. Por isso é tão inquietante ver a União Europeia seguir a via da harmonização fiscal e da exportação de custos elevados de um país para outro. Se houve um tema que sobressaiu nestas recentes audições para a nomeação da Comissão foi o desejo da existência de um fluxo de receitas específicas para a União Europeia e de uma medida de harmonização fiscal. O que explica por que razão a quota-parte da União Europeia no PIB mundial não pára de diminuir; por que razão esse valor caiu de 36% há 20 anos para 25% actualmente, prevendo-se que caia para 15% dentro de 10 anos. A boa notícia é que o eleitorado não gosta disso. Tal como a população do Massachusetts, a população da Europa não quer tributação sem representação, e estou certo de que votará em conformidade."@pt17
"Dle preşedinte, cea mai mare restricţie asupra unui guvern este concurenţa externă. Un stat poate mări taxele şi impozitele doar până la un anumit nivel înainte ca banii să iasă din ţară şi veniturile să se diminueze. După cum spunea Milton Friedman, concurenţa dintre guverne privind furnizarea de servicii şi nivelurile de impozitare este la fel de productivă ca şi concurenţa dintre companii sau persoane. De aceea este atât de alarmant să vedem Uniunea Europeană mergând pe calea spre armonizare fiscală şi exportul costurilor ridicate de la o ţară la alta. Dacă a existat o idee principală care a reieşit din aceste audieri recente pentru desemnarea Comisiei, aceasta a fost dorinţa unui flux de venituri dedicate Uniunii Europene şi unei măsuri de armonizare fiscală. Aceasta explică de ce cota Uniunii Europene din PIB-ul mondial se diminuează; de ce am scăzut de la 36 % acum 20 de ani la 25 % în prezent şi se prevede o scădere la 15 % în decursul următorilor 10 ani. Vestea bună este că electoratului nu-i place acest lucru. Ca şi cetăţenii din Massachusetts, cetăţenii Europei nu doresc impozitare fără reprezentare şi sunt sigur că aceştia vor vota în consecinţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najväčším obmedzením vlády je externá súťaž. Štát môže zvyšovať dane len po istú hranicu, inak peniaze začnú odtekať do zahraničia a daňové príjmy sa začnú znižovať. Ako povedal Milton Friedman, súťaž vlád v oblasti poskytovania služieb a miery zdanenia je rovnako produktívna, ako súťaž firiem a jednotlivcov. Preto je také skľučujúce sledovať, ako Európska únia smeruje k harmonizácii daní, a vidieť export vysokých nákladov z jednej krajiny do druhej. Ak v nedávnych vypočutiach kandidátov do Komisie zarezonovala jedna téma, bola to túžba po vyhradenom toku príjmov pre Európsku úniu a po opatrení daňovej harmonizácie. To vysvetľuje, prečo sa zmenšuje podiel Európskej únie na svetovom HDP, prečo sme z 36-percentného podielu pred 20 rokmi klesli na dnešných 25 % a prečo o desať rokov padneme na 15 %. Dobrá správa je, že voličom sa to nepáči. Podobne ako obyvatelia Massachusetts, ani obyvatelia Európy nechcú zdanenie bez zastúpenia a som si istý, že podľa toho budú aj voliť."@sk19
"Gospod predsednik, največja omejitev za vlado je zunanja konkurenca. Država lahko zviša davke le do določene meje preden denar odide v tujino in se dobiček skrči. Kot je povedal Milton Friedman, je konkurenca med vladami glede njihovih storitev in davčnih stopenj ravno toliko produktivna kot konkurenca med podjetji in posamezniki. Zato je zelo boleče gledati Evropsko unijo na poti davčnega usklajevanja in visokih izvoznih stroškov iz ene države v drugo. Če je bila na nedavni obravnavi za imenovanje Komisije izluščena vsaj ena tema, je to želja po namenskih dohodkih za Evropsko unijo in za ukrepe davčnega usklajevanja. To pojasnjuje, zakaj se delež Evropske unije v svetovnem BDP manjša, zakaj smo padli s 35 % pred 20 leti na 25 % danes in pričakujemo, da bomo padli na 15 % v naslednjih 10 letih. Dobra novica pa je, da volivcem to ni všeč. Tako kot ljudstvo Massachusettsa tudi ljudstvo Evrope ne želi obdavčevanja brez zastopanja in prepričan sem, da bodo temu ustrezno volili."@sl20
"Herr talman! Den största begränsningen för en regering är konkurrens utifrån. En stat kan bara höja sina skatter upp till en viss nivå innan pengarna börjar försvinna utomlands och intäkterna sinar. Som Milton Friedman uttryckte det råder det lika stor konkurrens mellan regeringarna i fråga om deras tillhandahållande av tjänster och deras skattenivåer som det gör mellan företag och enskilda. Därför är det så nedslående att se hur EU väljer att gå vägen med skatteharmonisering och export av höga kostnader från ett land till ett annat. Om det fanns ett återkommande tema i de nyligen genomförda utfrågningarna i samband med nomineringarna till kommissionen var det en önskan om öronmärkta inkomster för EU och en åtgärd för skatteharmonisering. Detta förklarar varför EU:s andel av världens BNP krymper, varför vi har sjunkit från 36 procent för 20 år sedan till 25 procent i dag och troligen kommer att sjunka till 15 procent om 10 år. De goda nyheterna är att väljarna inte gillar detta. Liksom människorna i Massachusetts, vill EU:s befolkning inte ha beskattning utan representation, och jag är säker på att de kommer att rösta därefter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph