Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-10-Speech-3-082"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100210.8.3-082"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, bienvenido Comisario. En esta década, la política de ampliación ha sido, con el euro, la más exitosa de la Unión Europea. Esta política no se puede detener. Además, no podemos incumplir nuestros compromisos con los países candidatos, pero también debemos respetar los conocidos principios de consolidación y de condicionalidad. Tampoco podemos olvidar la capacidad de integración de la Unión, ni la necesaria comunicación con los ciudadanos sobre la ampliación y sus ventajas y consecuencias. Dadas las limitaciones de tiempo, haré unas breves consideraciones. En principio, los candidatos deberían resolver con carácter previo los conflictos territoriales y análogos que tengan entre sí y con los Estados miembros, para no entorpecer posteriormente el funcionamiento de la Unión. En el caso de Turquía, quiero subrayar, especialmente, la necesidad de que se mantenga e, incluso, acelere, la vía de las reformas, necesarias también para la propia Turquía. Celebro también el reciente compromiso de este país en relación con Nabucco, tan importante para la diversificación energética de Europa, pero confieso que me sorprendió el otoño pasado algún gesto del Gobierno turco favorable a las autoridades iraníes. En efecto, en mi opinión, la política exterior de un candidato debe aproximarse a la de la Unión. Por último, la pasada semana leí una entrevista al Ministro turco de Asuntos Europeos, de la que deduje que Turquía había suprimido el visado a países como Siria, el Líbano y Libia. Me ha producido cierta sorpresa porque un país candidato también debe acercar su política de visados a la de la Unión y no seguir una vía contraria. Quisiera una confirmación de esta información."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dovolte mi přivítat pana komisaře. Politika rozšiřování byla společně s eurem tím největším úspěchem Evropské unie v této dekádě. Tato politika by neměla být zpomalována. Kromě toho nemůžeme porušit závazky, které jsme přijali vůči kandidátským zemím, i když bychom měli rovněž respektovat známé zásady konsolidace a podmíněnosti. Rovněž nesmíme zapomenout na integrační kapacitu Evropské unie či nutnost komunikovat s občany na téma rozšíření a jeho výhod a následků. Vzhledem k časovému omezení pronesu jen několik krátkých poznámek.Kandidátské země by v zásadě měly předem vyřešit všechny územní spory a podobné problémy, které by mohly mít mezi sebou či s členskými státy, tak, aby později nezpomalovaly fungování Evropské unie. V případě Turecka bych chtěl především zdůraznit, jak důležité je, aby rychlost reforem – které jsou rovněž nezbytné pro Turecko samotné – zůstala zachována nebo se dokonce ještě zvýšila. Vítám rovněž nedávný závazek, který Turecko ukázalo ve věci Nabucca, jež je velmi důležité z hlediska energetické diverzifikace Evropy. Musím však přiznat, že jsem byl poněkud překvapen gestem, které turecká vláda učinila na podzim loňského roku na podporu íránských orgánů. Skutečně věřím, že zahraniční politika kandidátské země by měla být v souladu se zahraniční politikou Unie. Konečně, minulý týden jsem si přečetl rozhovor s tureckým ministrem pro evropské záležitosti, jenž, jak se zdálo, naznačoval, že Turecko zrušilo víza pro země jako je Sýrie, Libanonu a Libyi. Byl jsem poněkud překvapen, protože kandidátská země by měla přinášet i svoji vízovou politiku blíže k Evropské unii, nikoli se pohybovat v opačném směru. Chtěl bych, aby tato informace byla potvrzena."@cs1
"Fru formand! Lad mig først byde velkommen til kommissæren. I dette tiår har udvidelsespolitikken sammen med euroen været EU's største succes. Den politik skal ikke holdes tilbage. Desuden kan vi ikke bryde de løfter, vi har givet kandidatlandene, selv om vi også skal overholde de velkendte principper vedrørende konsolidering og konditionalitet. Vi må heller ikke glemme EU's integrationskapacitet eller behovet for at kommunikere med borgerne om udvidelsen og dens fordele og konsekvenser. På grund af den knappe tid har jeg blot nogle få korte kommentarer. Kandidatlande skal i princippet på forhånd løse alle de territoriale stridigheder og lignende spørgsmål, de måtte have med hinanden og med medlemsstaterne, så EU's funktionsmåde ikke senere bliver hæmmet. For så vidt angår Tyrkiet, vil jeg navnlig gerne understrege, hvor vigtigt det er, at reformtempoet – idet der også skal ske reformer for Tyrkiets egen skyld – holdes og endda sættes i vejret. Jeg glæder mig også over Tyrkiets seneste tilsagn vedrørende Nabucco, der er særdeles vigtig for energidiversificeringen i Europa. Jeg må dog indrømme, at jeg var noget forbavset over den tyrkiske regerings initiativ sidste efterår til støtte for de iranske myndigheder. Jeg mener faktisk, at et ansøgerlands udenrigspolitik skal være i overensstemmelse med EU's politik. Afslutningsvis læste jeg i sidste uge et interview med den tyrkiske minister for europæiske anliggender, hvor det tilsyneladende blev antydet, at Tyrkiet havde afskaffet visumtvangen for lande som Syrien, Libanon og Libyen. Jeg var ret overrasket over at læse det, fordi et ansøgerland også skal bringe sin visumpolitik tættere på EU's regler, ikke gå i den modsatte retning. Jeg vil gerne have disse oplysninger bekræftet."@da2
"Frau Präsidentin! Gestatten Sie mir, den Herrn Kommissar zu begrüßen. In diesem Jahrzehnt war die Erweiterungspolitik der größte Erfolg der Europäischen Union neben dem Euro. Diese Politik sollte nicht ausgebremst werden. Des Weiteren können wir uns nicht über die Verpflichtungen hinwegsetzen, die wir mit Kandidatenländern eingegangen sind, obgleich wir auch die wohlbekannten Grundsätze der Konsolidierung und Konditionalität wahren sollten. Wir dürfen auch nicht die Integrationsfähigkeit der Europäischen Union vergessen oder die Notwendigkeit, mit den Bürgern über das Thema der Erweiterung sowie deren Vorzüge und Auswirkungen zu kommunizieren. Aus Zeitgründen werde ich nur einige kurze Anmerkungen machen. Im Prinzip sollten Kandidatenländer im Voraus alle Territorialstreitigkeiten und ähnliche Fragen klären, die zwischen ihnen oder gegenüber Mitgliedstaaten bestehen, um später nicht die Arbeit der Union zu behindern. Im Fall der Türkei möchte ich besonders darauf hinweisen, wie wichtig dies ist, damit die Quote der Reformen - die auch für die Türkei selbst notwendig sind - aufrechterhalten oder sogar noch angehoben werden kann. Ich begrüße auch das jüngste Engagement, das die Türkei in Bezug auf das Nabucco-Projekt gezeigt hat, das für die Diversifizierung der Energieversorgung in Europa sehr wichtig ist. Allerdings muss ich zugeben, dass mich die Geste der türkischen Regierung zugunsten der iranischen Behörden im letzten Herbst etwas überrascht hat. Ich bin nämlich der Auffassung, dass die Außenpolitik eines Kandidatenlandes mit der der Union im Einklang stehen sollte. Zuletzt noch Folgendes: Letzte Woche habe ich ein Interview mit dem türkischen Minister für europäische Angelegenheiten gelesen, in dem behauptet wurde, die Türkei hätte die Visapflicht für Länder wie Syrien, den Libanon und Libyen abgeschafft. Das hat mich etwas gewundert, denn ein Kandidatenland sollte auch seine Visapolitik an die der Europäischen Union annähern und sie nicht davon entfernen. Ich hätte gerne eine Bestätigung dieser Information."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κ. Επίτροπο. Αυτή τη δεκαετία, η πολιτική διεύρυνσης υπήρξε η μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το ευρώ. Η πολιτική αυτή δεν πρέπει να ανασχεθεί. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αθετήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι υποψηφίων χωρών, ενώ πρέπει να σεβόμαστε επίσης τις γνωστές σε όλους αρχές της ολοκλήρωσης και της τήρησης των προβλεπόμενων όρων. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε την ικανότητα ένταξης της Ένωσης ή την ανάγκη επικοινωνίας με τους πολίτες σχετικά με το θέμα της διεύρυνσης αλλά και σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις συνέπειές της. Λόγω των χρονικών περιορισμών, θα προβώ απλώς σε ορισμένα σύντομα σχόλια. Καταρχήν, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις όποιες εδαφικές τους διαφορές και παρόμοια ζητήματα που μπορεί να υφίστανται μεταξύ τους και με κράτη μέλη της Ένωσης, έτσι ώστε να μην επιβραδυνθεί στη συνέχεια η λειτουργία της Ένωσης. Στην περίπτωση της Τουρκίας, θέλω ειδικότερα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, ή και να επιταχυνθεί, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων – οι οποίες είναι άλλωστε αναγκαίες και για την ίδια την Τουρκία. Χαιρετίζω επίσης την πρόσφατη δέσμευση της Τουρκίας υπέρ της υλοποίησης του αγωγού Nabucco, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Εντούτοις, οφείλω να παραδεχτώ ότι με εξέπληξε κάπως η χειρονομία υποστήριξης των ιρανικών αρχών από την τουρκική κυβέρνηση το περασμένο φθινόπωρο. Μάλιστα, πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική μιας υποψήφιας χώρας πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή της Ένωσης. Τέλος, την περασμένη εβδομάδα διάβασα μια συνέντευξη του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, από την οποία προέκυπτε ότι η Τουρκία έχει καταργήσει τις θεωρήσεις για χώρες όπως η Συρία, ο Λίβανος και η Λιβύη. Με εξέπληξε κάπως η δήλωση αυτή, διότι μια υποψήφια χώρα πρέπει επίσης να επιδιώκει τη σύγκλιση της πολιτικής θεωρήσεών της με την αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ζητώ την επιβεβαίωση ή τη διάψευση αυτής της πληροφορίας."@el10
"Madam President, may I welcome the Commissioner. In this decade, enlargement policy has been the European Union’s greatest success, along with the euro. That policy should not be held back. Furthermore, we cannot break the commitments we have made with candidate countries, although we should also respect the well-known principles of consolidation and conditionality. We also should not forget the European Union's integration capacity or the need to communicate with citizens on the subject of enlargement and its advantages and consequences. Given the time restrictions, I shall just make a few brief comments. In principle, candidate countries should resolve beforehand any territorial disputes and similar issues they might have with each other and with Member States, so as not to later slow down the operation of the Union. In the case of Turkey, I would particularly like to highlight how important it is for the rate of reforms – which are also necessary for Turkey itself – to be maintained and even increased. I also welcome the recent commitment Turkey has shown with regard to Nabucco, which is very important for energy diversification in Europe. However, I must admit that I was somewhat surprised by the gesture that the Turkish Government made last autumn in support of the Iranian authorities. Indeed, I believe that a candidate country’s foreign policy should be in line with that of the Union. Finally, last week, I read an interview with the Turkish Minister for European Affairs which seemed to suggest that Turkey had abolished visas for countries such as Syria, Lebanon and Libya. I was somewhat surprised by this because a candidate country should also be bringing its visa policy closer to that of the European Union, not moving in the opposite direction. I would like confirmation of that information."@en4
"Lugupeetud juhataja! Ma tervitan volinikku. Käesoleval aastakümnel on laienemispoliitika ühes euroga olnud Euroopa Liidu kõige suuremaid saavutusi. Seda poliitikat ei tohiks peatada. Lisaks ei saa me murda lubadusi, mida oleme kandidaatriikidele andnud, kuigi peaksime kinni pidama ka konsolideerimise ja tingimuslikkuse tuntud põhimõtetest. Me ei tohiks unustada ka Euroopa Liidu integratsioonisuutlikkust ega vajadust arutleda kodanikega laienemise ning selle eeliste ja tagajärgede teemal. Arvestades ajaliste piirangutega, teen vaid mõne lühida märkuse. Põhimõtteliselt peaksid kandidaatriigid lahendama eelisjärjekorras kõik territoriaalsed vaidlused ja muud sarnased küsimused, mis neil võivad omavahel või liikmesriikidega olla tekkinud, et hiljem mitte aeglustada liidu toimimist. Türgi puhul tahaksin iseäranis rõhutada, kui oluline on hoida või isegi kiirendada reformide tempot. See on vajalik ka Türgi enda jaoks. Väljendan samuti heameelt seoses Nabuccoga Türgi võetud hiljutise kohustuse üle, mis on Euroopa energiaallikate mitmekesisuse seisukohast väga tähtis. Pean siiski tunnistama, et olin mõneti üllatunud žestist, mille Türgi valitsus tegi sügisel Iraani ametivõimude toetamiseks. Ma usun, et kandidaatriigi välispoliitika peaks olema kooskõlas liidu omaga. Lisaks lugesin eelmisel nädalal intervjuud Türgi Euroopa asjade ministriga, kes paistis soovitavat, et Türgi kaotaks viisad selliste riikide jaoks nagu Süüria, Liibanon ja Liibüa. See üllatas mind, sest kandidaatriik peaks ka oma viisapoliitikat Euroopa Liidu omale lähendama, mitte liikuma vastassuunas. Sooviksin sellele teabele kinnitust."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Laajentumispolitiikka on euron ohella ollut tällä vuosikymmenellä Euroopan unionin suurin menestys. Sitä politiikkaa ei pitäisi jarrutella. Emme voi myöskään rikkoa ehdokasvaltioille antamiamme sitoumuksia, vaikka meidän pitäisi myös kunnioittaa lujittamisen ja ehdollistamisen hyvin tunnettuja periaatteita. Meidän ei pitäisi myöskään unohtaa Euroopan unionin integrointikykyä tai sitä, että kansalaisille on tiedotettava laajentumisesta ja sen eduista ja seurauksista. Aikarajoitusten takia esitän vain muutaman lyhyen huomion. Periaatteessa ehdokasvaltioiden pitäisi ratkaista etukäteen kaikki aluekiistat ja vastaavat ongelmat, joita niillä saattaa olla toistensa ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta unionin toiminta ei myöhemmin hidastuisi. Turkin tapauksessa haluaisin erityisesti korostaa, miten tärkeää on, että uudistusten − jotka ovat myös välttämättömiä Turkille itselleen − taso säilytetään ja että sitä jopa nostetaan. Pidän myös myönteisenä sitoumusta, jota Turkki on äskettäin osoittanut Nabuccon osalta, sillä se on hyvin tärkeä Euroopan energian monipuolistamiselle. Minun on kuitenkin myönnettävä, että olin sangen yllättynyt eleestä, jonka Turkin hallitus viime syksynä teki Iranin viranomaisten tueksi. Katson todellakin, että ehdokasvaltion ulkopolitiikan pitäisi olla unionin ulkopolitiikan mukaista. Lopuksi luin viime viikolla EU:hun liittyvistä asioista vastaavan Turkin ministerin haastattelun, jossa näytettiin vihjaavan, että Turkki oli poistanut viisumit Syyrian, Libanonin ja Libyan kaltaisilta mailta. Olin sangen yllättynyt siitä, koska ehdokasvaltion pitäisi myös lähentää viisumipolitiikkaansa Euroopan unionin viisumipolitiikkaan eikä liikkua päinvastaiseen suuntaan. Haluaisin, että tuo tieto vahvistettaisiin."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. le commissaire. Au cours de la dernière décennie, la politique d’élargissement a été la plus grande réussite de l’Union européenne avec l’euro. Nous ne devons pas freiner cette politique. Qui plus est, nous devons absolument respecter les engagements que nous avons pris avec les pays candidats, même si nous devons aussi respecter les principes bien connus de consolidation et de conditionnalité. Nous ne devons pas non plus oublier la capacité d’intégration de l’Union européenne ni la nécessité de communiquer avec les citoyens sur le thème de l’élargissement, de ses avantages et de ses conséquences. Étant donné les contraintes de temps, je me contenterai de quelques brèves remarques. En principe, les pays candidats devraient résoudre au préalable tous les conflits territoriaux et autres problèmes qu’ils pourraient avoir entre eux et avec des États membres de façon à ne pas ralentir par la suite le fonctionnement de l’Union. Dans le cas de la Turquie, je tiens en particulier à souligner l’importance de maintenir et d’accélérer le rythme des réformes - qui sont également nécessaires pour la Turquie elle-même. Je me réjouis également de l’engagement récent de la Turquie vis-à-vis de Nabucco, qui est très important pour la diversification énergétique de l’Europe. Cependant, j’admets avoir été quelque peu surpris par le soutien exprimé l’automne dernier aux autorités iraniennes par le gouvernement turc. Je pense en effet que la politique étrangère d’un pays candidat doit s’aligner sur celle de l’Union. Enfin, la semaine dernière, j’ai lu une interview du ministre turc des affaires étrangères qui semblait indiquer que la Turquie avait supprimé les visas pour des pays tels que la Syrie, le Liban et la Lybie. Cela m’a surpris également, parce qu’un pays candidat devrait rapprocher sa politique en matière de visas de celle de l’Union européenne, et non s’en éloigner. J’aimerais avoir la confirmation de cette information."@fr8
". . Elnök asszony! Szeretném üdvözölni a biztos urat. Ebben az évtizedben a bővítési politika volt az Európai Unió legnagyobb sikere az euró bevezetése mellett. Ezt a politikát nem szabad visszatartani. Nem szeghetjük meg továbbá a tagjelölt országokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat, habár ezzel egy időben tiszteletben kell tartanunk a konszolidáció és feltételesség jól ismert elveit. Nem szabad elfeledkeznünk azonban az Európai Unió integrációs kapacitásáról, illetve bővítéséről, valamint az annak előnyeiről és következményeiről való kommunikációról az állampolgárok vonatkozásában. Tekintettel az időbeli korlátozásra, csak néhány rövid megjegyzést teszek. A tagjelölt országoknak elvben előzetesen meg kell oldaniuk valamennyi, az egymással és a tagállamokkal esetlegesen fennálló területi vitáikat, hogy később ne lassítsák le az Unió működését. Törökország esetében különösen szeretném kiemelni annak fontosságát, hogy a reformok ütemét – amelyekre magának Törökországnak is szüksége van – fenntartsák és még inkább növeljék. Üdvözlendőnek tartom továbbá Törökország nemrégiben tett kötelezettségvállalását a Nabuccóra vonatkozóan, amely rendkívül fontos az energiadiverzifikáció szempontjából Európában. El kell ismernem ugyanakkor, hogy némileg meglep az a gesztus, amelyet a török kormány tavaly ősszel tett az iráni hatóságok támogatása érdekében. Valóban úgy gondolom, hogy egy tagjelölt ország külpolitikájának összhangban kell lennie az Unió külpolitikájával. Végül pedig, múlt héten olvastam egy interjút a török külügyminiszterrel, amelyben azt sugallta, hogy Törökország eltörölte a vízumot olyan országok vonatkozásában, mint Szíria, Libanon és Líbia. Ez némileg meglepett, mert egy tagjelölt országnak a vízumpolitikáját is közelítenie kellene az Európai Unióéhoz, és azt nem azzal ellentétesen kellene változtatnia. Szeretném, ha megerősítenék ezt az információt."@hu11
"Signora Presidente, in primo luogo vorrei porgere il benvenuto al commissario. In questo decennio, la politica di allargamento ha rappresentato insieme all’euro il massimo successo dell’Unione. Orbene, tale politica non deve essere frenata. Non possiamo inoltre non tenere fede agli impegni assunti con i paesi candidati, sebbene si debbano anche rispettare i ben noti principi del consolidamento e della condizionalità. Non dovremmo del pari dimenticare la capacità di integrazione dell’Unione europea o la necessità di comunicare con i cittadini sul tema dell’allargamento, i suoi vantaggi e le sue conseguenze. Visto il tempo limitato a mia disposizione, formulerò soltanto alcuni brevi commenti. In linea di principio, i paesi candidati dovrebbero risolvere prima qualsiasi controversia territoriale o problema analogo esistente tra loro o con gli Stati membri, in maniera da non rallentare poi il funzionamento dell’Unione. Nel caso della Turchia, vorrei in particolare sottolineare quanto sia importante mantenere e addirittura accelerare il ritmo delle riforme, che sono necessarie anche per la stessa Turchia. Apprezzo altresì il recente impegno manifestato dalla Turchia nei confronti del progetto Nabucco, un’iniziativa estremamente importante per la diversificazione energetica in Europa. Devo tuttavia ammettere che sono rimasto in qualche modo sorpreso dal gesto compiuto lo scorso autunno dal governo turco a sostegno delle autorità iraniane. Ritengo infatti che la politica estera di un paese candidato debba essere allineata a quella dell’Unione. Infine, la scorsa settimana, ho letto un’intervista con il ministro degli affari europei turco dalla quale apparentemente emergeva che la Turchia avrebbe abolito visti per paesi come Siria, Libano e Libia. Ne sono rimasto alquanto sorpreso perché un paese candidato dovrebbe allineare anche la propria politica in materia dei visti a quella dell’Unione, non muoversi nella direzione opposta. Gradirei ricevere conferma di tale informazione."@it12
"Ponia pirmininke, leiskite pasveikinti Komisijos narį. Per šį dešimtmetį plėtros politika ir euras buvo didžiausia Europos Sąjungos sėkmė. Šios politikos negalima stabdyti. Be to, negalime pažeisti savo įsipareigojimų šalims kandidatėms, nors taip pat reikia laikytis ir gerai žinomų konsolidavimo ir sąlygiškumo principų. Neturėtume pamiršti ir Europos Sąjungos integracinio pajėgumo bei poreikio bendrauti su piliečiais plėtros ir jos naudos bei pasekmių klausimais. Dėl laiko stokos apsiribosiu keletu trumpų pastabų. Iš esmės šalys kandidatės turėtų iš anksto išspręsti visus teritorinius ginčus ir panašias problemas, kurių gali atsirasti šalių kandidačių tarpusavio santykiuose arba santykiuose su valstybėmis narėmis, idant nebūtų stabdomas Europos Sąjungos veikimas. Dėl Turkijos ypač norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra išlaikyti ir netgi padidinti reformų spartą – juk jos reikalingos ir pačiai Turkijai. Be to, palankiai vertinu per pastarąjį laikotarpį Turkijos parodytą ryžtą Nabucco atžvilgiu, nes tai labai svarbu siekiant energijos įvairinimo Europoje. Vis dėlto turiu pripažinti, kad mane šiek tiek nustebino Turkijos vyriausybės parama Irano valdžios institucijoms, pareikšta pernai rudenį. Išties manau, kad šalies kandidatės užsienio politika turėtų atitikti Europos Sąjungos užsienio politiką. Galiausiai praėjusią savaitę skaičiau interviu su Turkijos Europos reikalų ministru, kuriame užsiminta apie tai, kad Turkija panaikino vizas tokioms valstybėms, kaip Sirija, Libanas ir Libija. Tai mane šiek tiek nustebino, kadangi šalis kandidatė turėtų derinti savo vizų politiką prie Europos Sąjungos politikos, o ne eiti priešinga kryptimi. Norėčiau gauti minėtos informacijos patvirtinimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es sveicu komisāru jaunajā amatā. Šajā desmitgadē paplašināšanās politika, kā arī eiro ieviešana ir bijusi Eiropas Savienības lielākais panākums. Šo politiku nevajadzētu apturēt. Turklāt mēs nevaram pārtraukt saistības, kuras esam uzņēmušies pret kandidātvalstīm, lai gan mums jāņem vērā arī labi zināmie konsolidācijas un nosacītības principi. Mēs arī nedrīkstam aizmirst Eiropas Savienības integrācijas spēju vai nepieciešamību apspriesties ar iedzīvotājiem jautājumā par paplašināšanos un tās priekšrocībām un nozīmi. Ņemot vērā laika ierobežojumus, es tikai īsumā izteikšu dažas piezīmes. Principā visus teritoriālos strīdus un tiem līdzīgus jautājumus, kas tām varētu būt vienai ar otru un ar dalībvalstīm, kandidātvalstīm vajadzētu atrisināt iepriekš, lai vēlāk netiktu palēnināta Eiropas Savienības darbība. Attiecībā uz Turciju, es īpaši gribētu akcentēt, cik svarīgi ir saglabāt un pat palielināt reformu intensitāti — tas ir nepieciešams arī pašai Turcijai. Es atzinīgi vērtēju arī Turcijas neseno apņemšanos attiecībā uz kas ir ļoti svarīgi energoapgādes dažādošanai Eiropā. Tomēr man jāatzīst, ka es biju nedaudz pārsteigts par Turcijas valdības žestu pagājušā rudenī, atbalstot Irānas varas iestādes. Patiešām, es uzskatu, ka kandidātvalsts ārpolitikai būtu jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības ārpolitiku. Visbeidzot, pagājušā nedēļā es izlasīju interviju ar Turcijas Eiropas lietu ministru, kas, šķiet, liek domāt, ka Turcija ir atcēlusi vīzu režīmu tādām valstīm kā Sīrija, Libāna un Lībija. Es biju nedaudz pārsteigts par to, jo kandidātvalstij arī vīzu politiku būtu nepieciešams tuvināt Eiropas Savienības vīzu politikai, nevis doties pretējā virzienā. Es vēlētos šīs informācijas apstiprinājumu."@lv13
"Señora Presidenta, bienvenido Comisario. En esta década, la política de ampliación ha sido, con el euro, la más exitosa de la Unión Europea. Esta política no se puede detener. Además, no podemos incumplir nuestros compromisos con los países candidatos, pero también debemos respetar los conocidos principios de consolidación y de condicionalidad. Tampoco podemos olvidar la capacidad de integración de la Unión, ni la necesaria comunicación con los ciudadanos sobre la ampliación y sus ventajas y consecuencias. Dadas las limitaciones de tiempo, haré unas breves consideraciones. En principio, los candidatos deberían resolver con carácter previo los conflictos territoriales y análogos que tengan entre sí y con los Estados miembros, para no entorpecer posteriormente el funcionamiento de la Unión. En el caso de Turquía, quiero subrayar, especialmente, la necesidad de que se mantenga e, incluso, acelere, la vía de las reformas, necesarias también para la propia Turquía. Celebro también el reciente compromiso de este país en relación con Nabucco, tan importante para la diversificación energética de Europa, pero confieso que me sorprendió el otoño pasado algún gesto del Gobierno turco favorable a las autoridades iraníes. En efecto, en mi opinión, la política exterior de un candidato debe aproximarse a la de la Unión. Por último, la pasada semana leí una entrevista al Ministro turco de Asuntos Europeos, de la que deduje que Turquía había suprimido el visado a países como Siria, el Líbano y Libia. Me ha producido cierta sorpresa porque un país candidato también debe acercar su política de visados a la de la Unión y no seguir una vía contraria. Quisiera una confirmación de esta información."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, staat u mij toe de commissaris welkom te heten. Dit decennium is het uitbreidingsbeleid, samen met de euro, het grootste succes van het beleid van de Europese Unie. Dit beleid mag niet worden afgezwakt. Bovendien moeten we onze verplichtingen nakomen jegens de kandidaat-landen, ofschoon we ons ook moeten houden aan de bekende beginselen van consolidering en conditionaliteit. Daarnaast mogen we het integratievermogen van de Unie niet uit het oog verliezen, evenmin als de vereiste communicatie met de burgers over de uitbreiding en de voordelen en gevolgen daarvan. Gezien mijn geringe spreektijd zal ik een paar korte opmerkingen maken. In principe zouden de kandidaten eerst een oplossing moeten vinden voor de territoriale of soortgelijke conflicten die ze onderling en met lidstaten hebben, om niet naderhand het functioneren van de Unie te vertragen. In het geval van Turkije zou ik met name willen onderstrepen dat Turkije zijn hervormingen moet voortzetten en zelfs versnellen, die ook voor Turkije zelf noodzakelijk zijn. Verder juich ik de betrokkenheid toe die Turkije onlangs getoond heeft ten aanzien van Nabucco, die zo belangrijk is voor de diversificatie van de energievoorziening van Europa. Ik moet echter bekennen dat ik vorig najaar verbaasd was over het gebaar dat Turkije maakte ter ondersteuning van de Iraanse overheid. Ik denk werkelijk dat het buitenlands beleid van een kandidaat dient te stroken met het beleid van de Unie. Ten slotte moet ik nog zeggen dat ik vorige week een interview heb gelezen met de Turkse minister van Europese Zaken, waaruit ik heb kunnen opmaken dat Turkije de visumplicht heeft opgeheven voor landen zoals Syrië, Libanon en Libië. Dat heeft mijn verbazing gewekt want een kandidaat-land moet ook zijn visumbeleid proberen af te stemmen op het beleid van de Unie, en zich niet in tegenovergestelde richting begeven. Ik zou graag een bevestiging van deze informatie ontvangen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę powitać pana komisarza. W obecnym dziesięcioleciu polityka rozszerzania Unii i wprowadzenia euro okazały się wielkim sukcesem Unii Europejskiej. Polityki tej nie należy zarzucać. Ponadto nie możemy naruszać zobowiązań poczynionych w stosunku do krajów kandydujących, chociaż powinniśmy przy tym respektować znane wszystkim zasady konsolidacji i współzależności. Nie możemy też zapominać o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw, czy też o potrzebie komunikowania obywatelom spraw związanych z rozszerzeniem oraz korzyści z niego płynących i konsekwencji z nim związanych. Uwzględniając ograniczenia czasowe, pozwolę sobie na kilka krótkich uwag. Co do zasady, kraje kandydujące powinny najpierw rozwiązać wszelkie spory terytorialne i podobne kwestie, jakie mogą występować między nimi nawzajem oraz w stosunkach z państwami członkowskimi, by nie spowalniały one później funkcjonowania Unii. W przypadku Turcji pragnę szczególnie podkreślić, jak ważne jest utrzymanie, a nawet zwiększenie tempa reform, które są też niezbędne dla samej Turcji. Z zadowoleniem przyjmuję również niedawne zobowiązania Turcji w związku z gazociągiem Nabucco, co jest niezwykle ważne dla dywersyfikacji dostaw energii w Europie. Muszę jednak przyznać, że zdziwił mnie nieco gest rządu tureckiego ostatniej jesieni popierający władze Iranu. Jestem przekonany, że polityka zagraniczna kraju kandydującego powinna być zgodna z polityką Unii. Wreszcie, w zeszłym tygodniu czytałem wywiad z ministrem spraw europejskich Turcji, który wydawał się sugerować, że Turcja zniosła wizy dla państw takich jak Syria, Liban i Libia. Zaskoczyło mnie to, gdyż kraj kandydujący powinien zbliżać swoją politykę wizową do polityki Unii Europejskiej, a nie podążać w przeciwnym kierunku. Chciałbym prosić o potwierdzenie tych informacji."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo o Senhor Comissário. Nesta década, a política de alargamento tem sido, paralelamente ao euro, o maior êxito da União Europeia. Esta política não deve ser detida. Alem disso, não podemos faltar aos nossos compromissos contraídos com os países candidatos, embora também devamos respeitar os conhecidos princípios da consolidação e da condicionalidade. Também não podemos esquecer a capacidade de integração da União Europeia nem a necessidade de comunicar com os cidadãos sobre a temática do alargamento e as suas vantagens e consequências. Em virtude da limitação de tempo, cingir-me-ei a umas breves observações. Em princípio, os países candidatos devem resolver antecipadamente quaisquer conflitos territoriais e similares que possam ter entre si e com os Estados-Membros, para não atrasar posteriormente o funcionamento da União. No caso da Turquia, gostaria, em particular, de salientar que é importante manter, e inclusivamente agilizar, o ritmo das reformas - também necessárias para a própria Turquia. Congratulo-me, igualmente, pelo recente compromisso da Turquia em relação ao projecto Nabucco, que se reveste de uma enorme importância para a diversificação energética da Europa. Devo, no entanto, admitir que me surpreendeu o gesto do Governo turco do Outono passado a favor das autoridades iranianas. Com efeito, penso que a política externa de um país candidato deve estar alinhada com a da União. Por último, na semana passada, li uma entrevista com o Ministro turco para os Assuntos Europeus, da qual se inferia que a Turquia tinha suprimido o requisito de visto para países como a Síria, o Líbano e a Líbia. Isto causou-me uma certa surpresa, porque um país candidato também deve aproximar a sua política de vistos à da União Europeia, e não avançar na direcção contrária. Gostaria de receber uma confirmação desta informação."@pt17
"Dnă preşedintă, permiteţi-mi să îi urez bun venit dlui comisar. În acest deceniu, politica de extindere a reprezentat succesul cel mai mare al Uniunii Europene, alături de moneda euro. Această politică nu trebuie împiedicată. În plus, nu ne putem încălca angajamentele asumate faţă de statele candidate, deşi ar trebui, de asemenea, să respectăm renumitele principii ale consolidării şi condiţionalităţii. De asemenea, nu ar trebui să neglijăm capacitatea de integrare a Uniunii Europene sau necesitatea de a comunica cu cetăţenii pe tema extinderii şi a avantajelor şi consecinţelor acesteia. Având în vedere restricţiile de timp, mă voi rezuma doar la câteva comentarii scurte. În principiu, statele candidate trebuie să îşi rezolve dinainte orice litigii teritoriale şi probleme similare pe care le-ar putea avea între ele şi cu statele membre, pentru a nu încetini mai târziu funcţionarea Uniunii Europene. În cazul Turciei, aş dori să subliniez în mod deosebit cât este de important să se menţină şi chiar să se crească ritmul reformelor - care sunt necesare şi pentru Turcia însăşi. De asemenea, salut recentul angajament pe care l-a demonstrat Turcia în ceea ce priveşte Nabucco, care este foarte important pentru diversificarea energetică în Europa. Cu toate acestea, trebuie să recunosc că am fost oarecum surprins de gestul pe care l-a făcut guvernul turc toamna trecută în sprijinul autorităţilor iraniene. Într-adevăr, cred că politica externă a unui stat candidat ar trebui să se alinieze cu cea a Uniunii. În final, săptămâna trecută, am citit un interviu cu ministrul turc al afacerilor europene care a părut să sugereze că Turcia a eliminat vizele pentru ţări precum Siria, Liban şi Libia. Acest lucru m-a surprins într-o oarecare măsură, fiindcă un stat candidat ar trebui, de asemenea, să îşi apropie politica privind vizele de cea a Uniunii Europene şi nu să se orienteze într-o direcţie opusă. Aş dori să primesc confirmarea acestei informaţii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som privítal pána komisára. Politika rozširovania bola spolu so zavedením eura najväčším úspechom, ktorý Európska únia dosiahla v tejto dekáde. Takejto politike by sa nemalo brániť. Okrem iného nemôžeme porušovať záväzky, ktoré sme prijali s kandidátskymi krajinami, hoci by sme mali tiež rešpektovať dobre známe zásady konsolidácie a podmienenosti. Nemali by sme zabudnúť ani na integračnú kapacitu Európskej únie alebo potrebu komunikácie s občanmi o otázke rozširovania a jej výhodách a dôsledkoch. Vzhľadom na časové obmedzenie, uvediem iba niekoľko stručných poznámok. Kandidátske krajiny by si mali v zásade dopredu vyriešiť akékoľvek územné spory a podobné problémy, ktoré môžu mať medzi sebou alebo s ostatnými členskými štátmi, aby neskôr nespomaľovali činnosť Únie. V prípade Turecka by som chcel predovšetkým zdôrazniť, aké dôležité je pre rýchlosť reforiem – ktoré sú zasa dôležité pre Turecko – aby sa táto rýchlosť udržiavala, dokonca i zvyšovala. Vítam tiež nedávne odhodlanie, ktoré Turecko ukázalo v súvislosti s ropovodom Nabucco, ktorý je dôležitý pre diverzifikáciu zdrojov energie v Európe. Musím však pripustiť, že ma trochu prekvapilo gesto tureckej vlády, ktoré urobila minulú jeseň a ktorým vyjadrila podporu iránskym orgánom. Naozaj som presvedčený, že zahraničná politika kandidátskej krajiny by mala byť v súlade so zahraničnou politikou Únie. Nakoniec, minulý týždeň som čítal rozhovor s tureckým ministrom pre európske záležitosti, ktorý, zdá sa, naznačoval, že Turecko zrušilo vízovú povinnosť pre krajiny ako Sýria, Libanon a Lýbia. Táto skutočnosť ma trochu prekvapila, pretože kandidátska krajina by mala približovať svoju vízovú politiku vízovej politike Európskej únie a nie uberať sa opačným smerom. Chcel by som potvrdenie tejto informácie."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravil bi komisarja. V tem desetletju je bila širitvena politika skupaj z evrom največji uspeh Evropske unije. Te politike ne smemo zadrževati. Poleg tega ne smemo prelomiti obveznosti, ki jih imamo do držav kandidatk, čeprav moramo spoštovati tudi dobro znani načeli konsolidacije in pogojenosti. Pozabiti ne smemo tudi na sposobnost povezovanja Evropske unije ali potrebo po sporočanju državljanom o širitvi ter njenih prednostih in posledicah. Zaradi časovne omejitve bom podal nekaj kratkih pripomb. Načeloma morajo države kandidatke predhodno rešiti vse ozemeljske spore in podobne zadeve, ki so ostale nerešene med njimi ali z državami članicami, da kasneje ne bi upočasnile delovanja Unije. V primeru Turčije bi rad poudaril predvsem, kako pomembno je, da se stopnja reform – ki so potrebne tudi za Turčijo samo – vzdržuje in celo poveča. Pozdravljam tudi nedavne zaveze, ki jih je pokazala Turčija v zvezi z Nabuccom, ki je zelo pomemben za povečanje raznolikosti virov oskrbe z energijo v Evropi. Vendar pa moram priznati, da me je nekoliko presenetila poteza turške vlade lani jeseni, ko je podprla iranske oblasti. Menim, da mora biti zunanja politika države kandidatke skladna z zunanjo politiko Unije. Nazadnje sem prejšnji teden bral intervju s turškim ministrom za evropske zadeve, ki je zvenel, kot da bi Turčija ukinila vizume za države, kot so Sirija, Libanon in Libija. To me je nekoliko presenetilo, saj bi morala država kandidatka tudi svojo vizumsko politiko približevati vizumski politiki Evropske unije in se ne odmikati v nasprotno smer. Želel bi potrditev te informacije."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar kommissionsledamoten. Under detta årtionde har utvidgningspolitiken varit EU:s största framgång, tillsammans med euron. Denna politik bör inte hållas tillbaka. Vi kan inte bryta de åtaganden vi gjort gentemot kandidatländer, även om vi också bör respektera de välkända principerna om konsolidering och villkorlighet. Vi får inte heller glömma EU:s integrationskapacitet eller behovet av att kommunicera med medborgarna i frågan om utvidgning samt dess fördelar och konsekvenser. Med tanke på tidsbegränsningarna ska jag bara komma med några korta kommentarer. I princip bör kandidatländerna på förhand lösa alla eventuella territoriella konflikter och liknande frågor med varandra och med medlemsstater, så att detta inte skapar fördröjningar i unionens verksamhet längre fram. När det gäller Turkiet vill jag särskilt belysa hur viktigt det är att takten i reformerna – vilka även är nödvändiga för själva Turkiet – upprätthålls och till och med ökas. Jag välkomnar också det åtagande som Turkiet nyligen gjorde när det gäller gasledningen Nabucco, vilket är mycket viktigt för Europas energidiversifiering. Emellertid måste jag medge att jag blev något förvånad över den gest som Turkiets regering gjorde förra hösten till stöd för de iranska myndigheterna. Jag anser att ett kandidatlands utrikespolitik bör vara i linje med unionens. Förra veckan läste jag en intervju med Turkiets minister för Europafrågor, som verkade antyda att Turkiet hade avskaffat viseringskravet för länder såsom Syrien, Libanon och Libyen. Jag blev något förvånad över detta eftersom ett kandidatland bör föra sin viseringspolitik närmare EU:s motsvarande politik och inte gå åt motsatt håll. Jag skulle vilja få denna information bekräftad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph