Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.15.2-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, today is supposed to represent a new start for Europe, but what have we here? We have a Commissioner and a Minister just going through the motions. No fault to you, Commissioner, but please go back to the College and say we need to debate with the Commissioners responsible for the briefs in question. It is almost as shameful as this resolution before us, which just highlights species after species facing extinction: a real reflection of mankind’s failure to plan for the future. Of course, this issue of bluefin tuna, which no doubt will dominate the debate, really highlights the issue, it focuses it, and it is, of course, a species purely in European waters. The most expensive fish in the world, each one selling for tens of thousands of euros. Japan is stockpiling en masse. Japan, where apparently the word ‘conservation’ actually means buy en masse, kill the fish, and freeze them for 20 or 30 years so that they can be eaten in a couple of decades time. There will be no fish left in the Mediterranean by then, but people will still be able to eat sushi if they can afford the bill. This is a case where even organised crime is involved in the fishing industry, and it is not surprising when so much money is to be made. The Mafia gets involved in this business. And then you look at ICCAT, the International Council for the Conservation of Tuna. ‘Conservation of tuna’! Species have dropped by 80 to 90%. We are facing extinction and you have a body which is set up supposedly to look after the tuna! It has failed completely. The targets which it has set itself will fail completely. It ignores scientific advice; it keeps setting quotas far, far too high. Now some Members will say Appendix II is enough, but there is no evidence of that. Appendix II will make no difference. They will come back in a few years’ time and say, ‘Sorry, got it wrong’. There will be no tuna left. So let us back the proposal that this fish be cited on Appendix I. Let us just remember it is time we tried to control mankind’s greed; it is time we tried to give a bit of thought to the future of our seas."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnešek má pro Evropu znamenat nový začátek, ale co zde máme? Komisaře a ministry, kteří právě procházejí návrhy usnesení. Nejedná se o vaši chybu, pane komisaři, ale prosím, vraťte se do kolegia a řekněte, že potřebujeme diskutovat s komisaři, kteří jsou zodpovědní za informace, jimiž se právě zabýváme. Je to téměř stejně ostudné, jako usnesení, které máme před sebou, které jen zdůrazňuje jeden druh za druhým, které čelí vyhubení: skutečný obraz selhání schopnosti lidstva plánovat do budoucna. Samozřejmě, že otázka tuňáka obecného, která bude této debatě zajisté dominovat, tohle téma skutečně zdůrazňuje, zaměřuje se na ně a jedná se samozřejmě o živočišný druh vyskytující se výhradně v evropských vodách. Nejdražší ryba na světě, každá se prodává za desetitisíce euro. Japonsko ji uskladňuje ve velkém. Japonsko, kde slovo „uchování“ evidentně znamená nakoupit ve velkém, ryby zabít, zmrazit je na 20 až 30 let tak, aby se v několika příštích desetiletích mohly konzumovat. Ve Středozemním moři do té doby žádné ryby nezůstanou, ale lidé budou moci stále jíst sushi, pokud si to budou moci dovolit. Toto je ten případ, kdy je do rybářského průmyslu zapojen i organizovaný zločin a není překvapením, když se má vydělat tolik peněz. Do obchodu se zapojuje mafie. A pak se podíváte na ICCAT, Mezinárodní komisi pro ochranu tuňáka. „Ochrana tuňáka“! Tohoto druhu ubylo 80 až 90%. Čelíme vyhynutí a vy máte orgán, který je údajně založen k tomu, aby se o tuňáka postaral! Zcela selhal. Cíle, které si sám stanovil, nebudou naprosto dodrženy. Ignoruje rady vědců; i nadále stanovuje až příliš vysoké kvóty. Někteří poslanci asi nyní prohlásí, že Příloha II je dostatečná, ale neexistují pro to žádné důkazy. Příloha II nic nezmění. Vrátí se za pár let a řeknou, „Promiňte, bylo to špatně“. Žádný tuňák nezůstane. Podpořme tedy návrh na to, aby tato ryba byla uvedena v Příloze I. Pamatujme, že je načase, abychom se pokusili kontrolovat nenasytnost lidstva; je načase, abychom trochu přemýšleli o budoucnosti našich moří."@cs1
"Hr. formand! Dagen i dag skulle repræsentere en ny start for Europa, men hvad har vi? Vi har en kommissær og en minister, der leverer en halvhjertet indsats. Det er ikke kommissærens skyld, men vi er nødt til at føre forhandlinger med de kommissærer, der har ansvaret på de pågældende områder. Vær venlig at give den besked videre til kollegiet, hr. kommissær. Det er næsten lige så skammeligt som den foreliggende beslutning, som blot fremhæver den ene art efter den anden, der er i fare for at uddø. Det afspejler virkelig menneskehedens manglende evne til at lægge planer for fremtiden. Spørgsmålet om almindelig tun, som utvivlsomt vil dominere forhandlingen, understreger virkelig pointen, retter søgelyset mod den, og det er naturligvis udelukkende en art i europæisk farvand. Det er den dyreste fiskeart i verden. En enkelt fisk kan sælges for titusindvis af euro. Japan hamstrer i stor stil. I Japan betyder ordet "bevaring" åbenbart at købe i stor stil, slå fiskene ihjel og fryse dem ned i 20 eller 30 år, så man kan spise dem om et par årtier. Til den tid er der ingen fisk tilbage i Middelhavet, men folk vil stadig kunne spise sushi, hvis de ellers har råd. Her har vi et eksempel på, at selv den organiserede kriminalitet er involveret i fiskeindustrien, og det er ingen overraskelse, når der kan tjenes så mange penge. Mafiaen går ind i branchen. Og så betragter man ICCAT, Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet. "Bevarelse af tunfiskebestanden"! Arten er reduceret med 80 til 90 %. Tunfisken er på randen af udryddelse, og De har en organisation, der angiveligt har til formål at passe på den! Den har svigtet fuldstændigt. De mål, den har sat for sig selv, vil slå fuldstændig fejl. Den ignorerer de videnskabelige anbefalinger og fastsætter konstant alt, alt for høje kvoter. Nu vil nogle medlemmer sige, at bilag II er nok, men det er der ingen beviser for. Bilag II vil ikke gøre nogen forskel. Om et par år vil de komme og sige: "Beklager, vi tog fejl." Så er der ingen tunfisk tilbage. Så lad os støtte forslaget om, at denne fisk optages i bilag I. Lad os bare huske på, at tiden er inde til, at vi forsøger at styre menneskehedens grådighed. Tiden er inde til, at vi forsøger at tænke lidt over havenes fremtid."@da2
"Herr Präsident! Heute sollen wir eigentlich eine neuen Aufbruch für Europa repräsentieren, aber was haben wir stattdessen? Wir haben einen Kommissar und einen Minister, die sich auf einen Dienst nach Vorschrift beschränken. Das ist nicht ihr Fehler, Herr Kommissar, aber gehen Sie bitte zum Kollegium zurück und sagen Sie ihnen, dass wir uns mit den für die fraglichen Schriftsätze zuständigen Kommissaren erst aussprechen müssen. Es ist fast genauso beschämend wie diese Entschließung hier vor uns, in der die einzelnen vom Aussterben bedrohten Arten lediglich nacheinander aufgeführt werden: ein getreues Abbild menschlichen Versagens, was die Planung der Zukunft angeht. Natürlich wird durch das Thema Roter Thun, das zweifellos die Debatte beherrschen wird, die ganze Angelegenheit hervorgehoben, sie wird darauf konzentriert, und es handelt sich dabei ja auch um eine Art, die allein in europäischen Gewässern vorkommt. Der teuerste Fisch der Welt, der jeweils für Zehntausende von Euro verkauft wird. Japan betreibt Lagerwirtschaft en masse. In Japan, wo das Wort „Konservierung“ offensichtlich die Bedeutung von „Kaufen en masse“ hat, wird der Fisch getötet und dann für 20 oder 30 Jahre eingefroren, so dass er in ein paar Jahrzehnten gegessen werden kann. Dann wird jedoch kein Fisch mehr im Mittelmeer übrig sein, aber die Leute werden immer noch Sushi essen können, sofern sie es sich leisten können. Dieser Fall ruft sogar das organisierte Verbrechen im Fischereiwesen auf den Plan, was in Anbetracht der enormen Geldmenge, um die es geht, nicht verwunderlich ist. Die Mafia schaltet sich also in dieses Geschäft ein. Und Sie berufen sich auf die ICCAT, die Internationale Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände. „Erhaltung der Thunfischbestände“! Die Art hat bislang einen Rückgang von 80 bis 90 % verzeichnet. Sie steht vor dem Aussterben und Sie berufen sich auf eine Organisation, die angeblich deswegen eingerichtet wurde, um sich um den Schutz von Thunfisch zu bemühen! Nun, die Organisation hat auf ganzer Linie versagt. Die Ziele, die sie sich selbst gesetzt hat, werden absolut nicht erreicht werden. So wird wissenschaftliche Beratung ignoriert und Quoten werden viel zu hoch angesetzt. Nun werden einige Abgeordnete sagen, dass Anhang II ausreichend sei, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Anhang II wird nicht für den entscheidenden Unterschied sorgen. Sie werden in ein paar Jahren ankommen und sagen, „Tut mir leid, da hab ich wohl falsch gelegen.“ Aber dann wird kein Thunfisch mehr da sein. Lassen Sie uns deshalb den Vorschlag unterstützen, diesen Fisch in Anhang I aufzunehmen. Besinnen wir uns darauf, dass es an der Zeit ist, der Gier der Menschheit Einhalt zu gebieten;. Es ist an der Zeit, über die Zukunft unserer Meere nachzudenken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα υποτίθεται ότι πραγματοποιείται μια νέα αρχή για την Ευρώπη, όμως τι έχουμε εδώ; Έχουμε έναν Επίτροπο και μία υπουργό που απλώς μελετούν τις προτάσεις. Δεν είναι δικό σας το σφάλμα, κύριε Επίτροπε, αλλά σας παρακαλώ επιστρέψτε στο Σώμα και πείτε ότι πρέπει να συζητήσουμε με τους αρμόδιους Επιτρόπους για τις εν λόγω παρατηρήσεις. Είναι σχεδόν το ίδιο επαίσχυντο όσο και το ψήφισμα ενώπιόν μας, το οποίο απλώς υπογραμμίζει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση: μια πραγματική αντανάκλαση της αδυναμίας της ανθρωπότητας να κάνει σχέδια για το μέλλον. Φυσικά, το θέμα του ερυθρού τόννου, το οποίο αναμφίβολα θα κυριαρχήσει στη συζήτηση, πραγματικά τονίζει το ζήτημα, επικεντρώνεται σε αυτό και είναι, φυσικά, ένα είδος που συναντάται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά ύδατα. Το ακριβότερο ψάρι στον κόσμο, κάθε ένα πωλείται έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η Ιαπωνία το αποθηκεύει μαζικά. Η Ιαπωνία, όπου προφανώς η λέξη «διατήρηση» σημαίνει στην πραγματικότητα αγοράζω μαζικά, σκοτώνω τα ψάρια και τα καταψύχω επί 20 ή 30 χρόνια ώστε να μπορούν να καταναλωθούν σε μερικές δεκαετίες. Μέχρι τότε δεν θα έχει απομείνει ούτε ένα ψάρι στη Μεσόγειο, αλλά οι άνθρωποι θα μπορούν ακόμη να τρώνε σούσι, εάν είναι σε θέση να πληρώσουν τον λογαριασμό. Πρόκειται για μια υπόθεση όπου εμπλέκεται ακόμη και το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο της αλιείας, γεγονός το οποίο δεν προκαλεί έκπληξη όταν πρόκειται να αποκτηθούν τόσα πολλά χρήματα. Η μαφία εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση. Και στη συνέχεια, ας εξετάσουμε την ICCAT, τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού. «Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού»! Το είδος έχει μειωθεί κατά 80% έως 90%. Είμαστε αντιμέτωποι με την εξαφάνισή του και έχετε ένα όργανο, το οποίο υποτίθεται ότι συγκροτήθηκε για να προστατεύσει τα θυννοειδή. Απέτυχε πλήρως. Οι στόχοι που έχει θέσει θα αποτύχουν πλήρως. Αγνοεί τις επιστημονικές συμβουλές, εξακολουθεί να καθορίζει τις ποσοστώσεις σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Τώρα μερικά κράτη μέλη θα πουν ότι το Παράρτημα ΙΙ είναι αρκετό, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Το Παράρτημα ΙΙ δεν θα κάνει καμία διαφορά. Θα επιστρέψουν σε μερικά χρόνια και θα πουν «Συγνώμη, κάναμε λάθος». Δεν θα έχει απομείνει ίχνος τόννου. Ας υποστηρίξουμε, λοιπόν, την πρόταση να συμπεριληφθεί ο τόννος στο Παράρτημα Ι. Ας θυμηθούμε ότι είναι καιρός να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την απληστία της ανθρωπότητας· είναι καιρός να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο το μέλλον των θαλασσών μας."@el10
"Señor Presidente, se supone que el día de hoy representa un nuevo comienzo para Europa pero, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un Comisario y a una Ministra que se limitan a pasar de una propuesta a otra. Sin ánimo de ofender, señor Comisario, pero por favor vuelva a la Universidad y diga que debemos debatir con los Comisarios responsables de las competencias tratadas. Es casi tan vergonzoso como esta resolución delante de nosotros, que sencillamente remarca las especies que se enfrentan a la extinción: una reflexión real del fallo de la humanidad planeando el futuro. Por supuesto, este asunto del atún rojo, que sin duda dominará el debate, pone de manifiesto el asunto, se centra en él, y es, por supuesto, una especie que se da en aguas europeas. El pescado más caro del mundo, cada uno se vende por decenas de miles de euros. Japón está hacienda acopio en masa. Japón, donde aparentemente la palabra «conservación» realmente significa comprar en masa, matar el pez y congelarlo durante 20 o 30 años para poder comerlo dentro de un par de décadas. No quedará ningún pez en el Mediterráneo para entonces, pero la gente todavía podrá comer sushi si pueden pagar la factura. Este es un caso en el que el crimen organizado está implicado en la industria pesquera, y no es sorprendente cuando se va a hacer tanto dinero. La mafia se implica en el negocio. Y luego miras a la CICAA, a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún. ¡«Conservación del atún»! Las especies han disminuido entre un 80 y un 90 %. ¡Nos enfrentamos a la extinción y tienen un organismo que supuestamente cuida del atún! Ha fallado completamente. Los objetivos que se ha marcado a sí mismo fallarán completamente. Ignora el consejo científico, sigue estableciendo cuotas tremendamente elevadas. Ahora algunos parlamentarios dirán que el Apéndice II es suficiente, pero no hay pruebas de eso. El Apéndice II no supondría ninguna diferencia. Volverán dentro de unos años y dirán «Perdón, me equivoque». No quedará ningún atún. Así que apoyemos la propuesta de que dicho pescado se mencione en el Apéndice I. Permítannos recordar que es el momento de intentar controlar la avaricia de la humanidad; es momento de pensar un poco en el futuro de nuestros mares."@es21
"Austatud juhataja! Tänane peaks tähistama Euroopa jaoks uut algust, aga mis meil siin siis on? Meil on volinik ja minister, kes on siin vaid kohatäiteks. See ei ole küll teie viga, lugupeetud volinik, kuid palun teatage oma kolleegiumile, et meil on vaja asju arutada selle volinikuga, kelle pädevusse need kuuluvad. Selline käitumine on peaaegu samasugune häbiasi nagu meie ees olev resolutsioon, kus loetakse üksteise järel üles väljasuremisohus olevaid liike. See näitab tõesti hästi, kuidas inimkond ei suuda tulevikku kavandada. Ja hariliku tuuni küsimus, millest saab kahtlemata arutelu tulipunkt, toob probleemi tõepoolest teravalt esile ning rõhutab seda. On ju tegemist liigiga, kes elab ainult Euroopa vetes. See on maailma kalleim kala, igaüks maksab kümneid tuhandeid eurosid. Jaapan koondab endale massilisi varusid. Jaapanis tähendab mõiste „säilitamine” ilmselt mitte looduse säilitamist, vaid seda, et kalu ostetakse massiliselt kokku, tapetakse ja pannakse 20–30 aastaks külma, et mõne aastakümne pärast oleks võtta. Tolleks ajaks pole Vahemeres enam kalapoegagi järel, aga inimesed saavad ikka sushit süüa, kui neil aga raha jätkub. Isegi organiseeritud kuritegevusel on kalatööstuses n-ö käsi sees, ja pole ka ime, sest tegemist on väga tulusa äriga. Maffia tegeleb sellega. Ja siis on meil ICCAT, Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon. „Tuunikala kaitse”! Liigi arvukus on langenud 80–90%. Kala on välja suremas ja meil on see organ, mille ülesandeks on väidetavalt tuunikala eest hoolitseda. Sellega ei ole küll toime tuldud! Nad ei suuda täita seatud eesmärke. Nad ei võta kuulda teadlaste nõu ja kehtestavad siiamaani kaugelt liiga suuri kvoote. Mõned kolleegid arvavad, et piisab II lisasse kandmisest, kuid see ei ole tõendatud. II lisasse kandmine ei muuda midagi. Siis nad on paari aasta pärast tagasi jutuga, et kahjuks läks valesti. Aga selleks ajaks ei ole tuunikala enam järelgi. Sellepärast toetagem ettepanekut kanda see kala I lisasse! Ning pidagem meeles, et on käes aeg panna piir inimkonna ahnusele! On käes aeg katsuda veidigi mõelda meie merede tulevikule!"@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväisen istunnon oli määrä olla uusi alku Euroopalle, mutta kuinka onkaan käynyt? Komission jäsen ja ministeri tyytyvät vain käymään läpi ehdotukset. En syytä teitä asiasta, arvoisa komission jäsen, mutta pyydän teitä tiedottamaan kollegiolle, että meidän on voitava keskustella asianomaisista muistioista vastaavien komission jäsenten kanssa. Tilanne on lähestulkoon yhtä häpeällinen kuin nyt käsiteltävä päätöslauselma, jossa vain luetteloidaan yksi toisensa jälkeen lajit, joita uhkaa sukupuuttoon kuoleminen. Se heijastelee todenmukaisesti ihmiskunnan epäonnistumista tulevaisuuden ennakoinnissa. Tonnikalaa koskeva kysymys, joka epäilemättä hallitsee keskustelua, tuo todellakin hyvin esiin siinä kulminoituvan ongelman, ja lisäksi kyse on tietenkin eurooppalaisilla vesillä elävästä lajista. Se on maailman kallein kala, jonka yksilöhinta on kymmeniä tuhansia euroja. Japani varastoi valtavia määriä tonnikalaa. Japani, jossa suojelu tarkoittaa mitä ilmeisimmin suurten erien ostamista, kalojen lopettamista ja niiden pakastamista 20–30 vuoden ajaksi, jotta ne voidaan syödä parinkymmenen vuoden kuluttua. Välimeressä ei ole enää silloin kalaa, mutta ne, joilla on siihen varaa, voivat edelleen syödä sushia. Jopa järjestäytyneellä rikollisuudella on osansa kalastusteollisuudessa, mikä ei ole yllättävää, kun pelissä on niin paljon rahaa. Mafia on alkanut kiinnostua asiasta. Ja sitten meillä on ICCAT, Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio. Tonnikalojen suojelukomissio! Kannat ovat pienentyneet 80–90 prosentilla. Laji on kuolemassa sukupuuttoon, vaikka kyseinen elin on perustettu olevinaan suojelemaan tonnikalaa! Se on epäonnistunut täysin. Sen asettamat tavoitteet tulevat epäonnistumaan. Se ummistaa silmänsä tieteellisiltä ehdotuksilta ja asettaa aivan liian suuria kiintiöitä. Jotkut parlamentin jäsenet tietenkin pitävät liitettä II riittävänä, mutta siitä ei ole minkäänlaista näyttöä. Liitteellä II ei ole mitään vaikutusta. Muutaman vuoden kuluttua he sanovat: "Pahoittelemme erehdystämme." Mutta tonnikalaa ei ole silloin enää jäljellä. Joten tukekaamme ehdotusta tämän kalalajin sisällyttämiseksi liitteeseen I. Muistakaamme, että meidän on nyt korkea aika yrittää hillitä ihmisen ahneutta ja ajatella mertemme tulevaisuutta."@fi7
"Monsieur le Président, ce jour est censé représenter un nouveau départ pour l’Europe, mais qu’avons-nous ici? Nous avons un commissaire et une ministre qui se contentent de parcourir les propositions. Ce n’est pas de votre faute, Monsieur le Commissaire, mais, je vous en prie, retournez au Collège et dites-leur que nous avons besoin de débattre avec les commissaires responsables des dossiers en question. C’est presque aussi honteux que la résolution qui nous est présentée, qui ne fait que mettre en évidence espèce après espèce menacée d’extinction: le véritable reflet de l’incapacité de l’humanité à faire des plans pour l’avenir. Bien sûr, cette question de thon rouge, qui va sans nul doute dominer le débat, met vraiment le problème en évidence, elle attire l’attention sur lui, et c’est, bien sûr, une espèce qui vit purement dans les eaux européennes. Le poisson le plus cher du monde, se vendant des dizaines de milliers d’euros pièce. Le Japon constitue des stocks en masse. Le Japon où, apparemment, le mot «conservation» signifie en réalité acheter en masse, tuer le poisson et le congeler pour 20 à 30 ans afin de pouvoir le manger dans quelques décennies. Il n’y aura plus de poisson dans la Méditerranée d’ici là, mais les gens pourront encore manger des sushis s’ils peuvent se permettre de régler la note. C’est une affaire où même le crime organisé est impliqué dans l’industrie de la pêche, et ce n’est pas surprenant au vu des sommes qui sont en jeu. La mafia se mêle à ces activités. Et puis il y a la CICTA, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. La «conservation des thonidés»! L’espèce a chuté de 80 à 90 %. Nous risquons l’extinction et nous avons un organe qui est prétendument créé pour s’occuper des thonidés! Il a complètement échoué. Les objectifs qu’il s’est fixé ne seront pas du tout atteints. Il ignore les recommandations scientifiques; il continue à fixer des quotas bien trop élevés. Maintenant, certains députés diront que l’annexe II est suffisante, mais nous n’avons aucune preuve de cela. L’annexe II ne fera aucune différence. Ils reviendront dans quelques années pour dire «Désolé, on s’est trompé». Il n’y aura alors plus de thon. Alors, défendons la proposition qui vise à classer ce poisson à l’annexe I. Rappelons-nous simplement qu’il est temps que nous essayions de contrôler l’avidité de l’humanité; il est temps que nous essayions de penser un peu à l’avenir de nos océans."@fr8
"Elnök úr! A mai nap elvben új kezdetet jelent Európa számára, de mivel állunk szemben? Egy biztossal és egy miniszterrel, akik csupán végigveszik az indítványokat. Ez nem az Ön hibája, biztos úr, de arra kérem, térjen vissza a testülethez, és közölje velük, hogy a szóban forgó aktákért felelős biztosokkal kell vitát folytatnunk. Ez közel olyan szégyenletes, mint az előttünk lévő állásfoglalás, amely csupán egymás után felsorolja a kihalás által fenyegetett fajokat: valódi tükör ez arról, mennyire képtelen az emberiség a jövőre vonatkozóan tervezni. Természetesen a kékúszójú tonhal kérdése – amely kétségtelenül a vita központi témája lesz – kiválóan példázza a problémát, összefogja azt, és nyilvánvalóan olyan fajról van szó, amely csak az európai vizekben van jelen. A világ legdrágább halfaja ez, amelynek darabja több tízezer euróba kerül. Japán tömegesen halmozza fel őket. Japán, ahol a „természetvédelem” szó a jelek szerint a tömeges felhalmozást jelenti, leöli a halakat, majd 20-30 évre lefagyasztja őket, hogy még évtizedek múlva is fogyaszthatók legyenek. A Földközi-tengerben addigra nem marad hal, az emberek azonban továbbra is ehetnek majd szusit, ha meg tudják fizetni. Ebben az esetben még a szervezett bűnözés is megjelenik a halászati ágazatban, ami nem meglepő, hiszen hatalmas összegekre lehet szert tenni. A maffia is belekeveredik az üzletbe. Majd ezt követően az ICCAT-hoz, a tonhalak védelmére létrehozott nemzetközi bizottsághoz fordulunk. „A tonhalak védelmére”! A faj állománya 80–90%–kal csökkent. A kihalás veszélye fenyeget, miközben van egy szervezet, amely elvben a tonhalak védelmével foglalkozik! Az ICCAT teljes kudarcot vallott. A saját maga számára kitűzött célok is teljes kudarcra vannak ítélve. A szervezet figyelmen kívül hagyja a tudományos véleményeket; továbbra is rendkívül, túlzottan magas kvótákat állapít meg. Most egyes tagállamok úgy érvelnek majd, hogy a II. függelék is elegendő, erre azonban nincs bizonyíték. A II. függelék nem változtat a helyzeten. Majd néhány év múlva visszatérnek és azt mondják „Bocsánat, tévedtünk”. Addigra nem marad tonhal. Támogassuk hát azt a javaslatot, amely szerint a tonhalat az I. függelékbe kell besorolni. Ne feledjük, eljött az ideje, hogy az emberiség gátat szabjon saját mohóságának; itt az ideje, hogy a tengerek jövőjét is figyelembe vegyük."@hu11
"Signor Presidente, oggi dovremmo assistere ad un nuovo inizio per l’Europa, e invece? Abbiamo un commissario e un ministro che si limitano a dare un’occhiata alle proposte. Non è colpa sua, signor Commissario, ma la pregherei di tornare in Collegio e fare notare che abbiamo bisogno di discutere con i commissari responsabili dei temi in questione. E’ una vergogna, quasi quanto la risoluzione dinanzi a noi, che si limita a elencare, specie dopo specie, quali sono a rischio di estinzione: un vero e proprio esempio del fallimento del genere umano nel pianificare il futuro. Ovviamente la questione del tonno rosso, che di certo dominerà la discussione, è esemplificativa del problema, lo mette a fuoco, e chiaramente si tratta di una specie presente solo nelle acque europee. Questo è il pesce più costoso al mondo, venduto per decine di migliaia di euro al pezzo. Il Giappone sta accumulando scorte in massa. Il Giappone, dove apparentemente “preservare” significa comprare in massa, uccide il pesce e lo congela per 20 o 30 anni di modo che possa essere mangiato tra una ventina d’anni. Per allora non ci sarà più pesce nel Mediterraneo, ma la gente potrà ancora mangiare sushi se potrà permettersi di pagare il conto. Nel settore ittico è coinvolta persino la criminalità organizzata, il che non sorprende visti i lauti guadagni. La mafia è coinvolta, e invece voi guardate l’ICCAT, la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico. Conservazione dei tonnidi! Le specie sono diminuite dall’80 al 90 per cento. Siamo di fronte all’estinzione e voi avete un organismo costituito appositamente per occuparsi del tonno! Si è rivelato un fiasco totale. Gli obiettivi che si è imposto falliranno miseramente. Ignora i pareri scientifici, e continua a definire contingenti troppo, troppo elevati. Ora alcuni deputati diranno che l’allegato II è sufficiente, ma non è provato. L’allegato II non farà alcuna differenza. Torneranno tra alcuni anni dicendo “scusate, ci siamo sbagliati”, ma allora non ci saranno più tonni. Torniamo quindi alla proposta di introdurre questo pesce nell’allegato I. Ricordiamoci semplicemente che è giunto il momento di mettere un freno all’avidità dell’uomo; è giunto il momento di pensare un po’ al futuro dei nostri mari."@it12
"Pone pirmininke, tikimasi, kad ši diena taps nauja pradžia Europai, bet kas čia vyksta? Komisijos narė ir ministras peržvelgia pasiūlymus. Nekaltinu jūsų, Komisijos nare, bet prašau grįžti į kolegiją ir pasakyti, kad mes norime diskutuoti su tais Komisijos nariais, kurie atsakingi už šias veiklos sritis. Gėda, kai tokiomis rezoliucijomis reikia kovoti, kad neišnyktų vis kitos ir kitos žuvų rūšys. Tai rodo žmonijos nesugebėjimą planuoti ateities. Paprastųjų tunų klausimas, kuriuo čia neabejotinai bus diskutuojama daugiausia, iš tikrųjų atskleidžia padėtį. Ši rūšis gyvena tik Europos vandenyse. Tai pasaulyje brangiausia žuvis, kurios vienetas parduodamas už dešimtis tūkstančių eurų. Japonija kaupia jų atsargas . Japonija, kurioje žodis „konservavimas“ iš tikrųjų reiškia perka, užmuša ir užšaldo šią žuvį dvidešimčiai ar trisdešimčiai metų, o po to kelis dešimtmečius valgo. Kai Viduržemio jūroje žuvies nebeliks, žmonės vis dar valgys sušį, jei įstengs susimokėti. Tai atvejis, kai žvejybos pramonėje netgi organizuojami nusikaltimai; nėra ko stebėtis, kai tai tokie pinigai. Šiame versle dalyvauja ir mafija. O dabar pažvelkime: ICCAT, Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija. „Tunų apsauga“! Šių žuvų sumažėjo 80–90 proc. Joms gresia išnykimas. Betgi turime organizaciją, kuri sukurta tam, kad prižiūrėtų tunus! Ji visiškai susimovė. Tikslai, kuriuos ji pati nusistatė, nė iš tolo nebus įgyvendinti. Ji nekreipia dėmesio į mokslines rekomendacijas, ji ir toliau nustatinėja kvotas, kurios yra smarkiai per didelės. Kai kurie Parlamento nariai dabar sakys, kad pakanka II priedo, bet kur įrodymai – jų nėra. II priedas nieko nepakeis. Po kelerių metų pasakys: „Atleiskit, klydome“. Tunų jau nebebus. Taigi pritarkime pasiūlymui įtraukti šią žuvų rūšį į I priedą. Nepamirškime, tai momentas, kai siekėme sutramdyti žmonijos godumą ir šiek tiek pasirūpinti mūsų jūrų ateitimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodiena bija paredzēta kā jauns iesākums Eiropai, bet par ko mēs šeit runājam? Komisāra kungs un ministra kungs vienkārši pārskata jau iesniegtos priekšlikumus. Neņemiet ļaunā, komisāra kungs, bet dodieties atpakaļ uz kolēģiju un sakiet, ka mums jādebatē ar komisāriem, kas ir atbildīgi par attiecīgajiem ziņojumiem. Tas ir gandrīz tikpat apkaunojoši kā šeit mums iesniegtā rezolūcija, kurā tikai viena aiz otras ir uzsvērtas tās sugas, kam draud iznīcība — īsta apcere par cilvēces ciesto neveiksmi savas nākotnes plānošanā. Protams, jautājumā par zilo tunzivi, kas neapšaubāmi šajās debatēs būs dominējošais, patiešām ir uzsvērta šī problēma, tajā ir pievērsta uzmanība šai problēmai un tā, protams, ir suga, kas dzīvo tikai Eiropas akvatorijā. Pasaulē visdārgākās zivis, kas maksā desmitiem tūkstošu eiro gabalā, Japāna uzkrāj masveidā. Japāna, kur šķiet, ka vārds “saglabāšana” faktiski nozīmē masveida iepirkumu, šīs zivis nogalina un sasaldē uz 20 vai 30 gadiem, lai tās varētu apēst pāris desmitgadu laikā. Līdz tam laikam Vidusjūrā vairs zivju nebūs, toties cilvēkiem joprojām būs iespēja ēst suši, ja tie varēs atļauties par to samaksāt. Šis ir gadījums, kad zivsaimniecības nozarē ir iesaistīta pat organizētā noziedzība, un tas nav pārsteigums, ja ņem vērā, cik daudz naudas jānopelna. Mafija iesaistās šajā komercdarbībā. Un šādā situācijā jūs cerat uz Starptautisko tunzivju saglabāšanas padomi. “Tunzivs saglabāšana”! Sugu skaits samazinājies par 80-90 %. Mēs saskaramies ar sugu izzušanu un jūs runājat par institūciju, kas paredzēta, lai uzraudzītu tunzivi! Tā ir cietusi pilnīgu neveiksmi. Mērķi, ko tā sev ir izvirzījusi, cietīs pilnīgu neveiksmi. Tā ignorē zinātnieku padomus, turpina noteikt kvotas, kas ir pārāk lielas. Tagad daži Parlamenta deputāti teiks, ka pietiek ar iekļaušanu II pielikumā, tomēr tam nav pierādījumu. Iekļaušana II pielikumā neko nemainīs. Pēc dažiem gadiem tie atgriezīsies pie šī jautājuma un teiks, “Piedodiet, mēs kļūdījāmies”. Tomēr tunzivju vairs nebūs. Tādēļ ļaujiet mums atbalstīt priekšlikumu iekļaut šo zivju sugu I pielikumā. Vienkārši atgādiniet, ka ir laiks mēģināt kontrolēt cilvēces alkatību; ir laiks, lai mēs kaut nedaudz padomātu par mūsu jūru nākotni."@lv13
"Mr President, today is supposed to represent a new start for Europe, but what have we here? We have a Commissioner and a Minister just going through the motions. No fault to you, Commissioner, but please go back to the college and say we need to debate with the Commissioners responsible for the briefs in question. It is almost as shameful as this resolution before us, which just highlights species after species facing extinction: a real reflection of mankind’s failure to plan for the future. Of course, this issue of bluefin tuna, which no doubt will dominate the debate, really highlights the issue, it focuses it, and it is of course a species purely in European waters. The most expensive fish in the world, each one selling for tens of thousands of euros. Japan is stockpiling en masse. Japan, where apparently the word ‘conservation’ actually means buy en masse, kill the fish, and freeze them for 20 or 30 years so that they can be eaten in a couple of decades time. There will be no fish left in the Mediterranean by then, but people will still be able to eat sushi if they can afford the bill. This is a case where even organised crime is involved in the fishing industry, and it is not surprising when so much money is to be made. The Mafia gets involved in this business. And then you look at ICCAT, the International Council for the Conservation of Tuna. ‘Conservation of tuna’! Species have dropped by 80 to 90%. We are facing extinction and you have a body which is set up supposedly to look after the tuna! It has failed completely. The targets which it has set itself will fail completely. It ignores scientific advice; it keeps setting quotas far, far too high. Now some Members will say Appendix II is enough, but there is no evidence of that. Appendix II will make no difference. They will come back in few years’ time and say, ‘Sorry, got it wrong’. There will be no tuna left. So let us back the proposal that this fish be cited on Appendix I. Let us just remember it is time we tried to control mankind’s greed; it is time we tried to give a bit of thought to the future of our seas."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, vandaag zou een nieuwe start voor Europa moeten zijn, maar wat zien we? Voor de vorm verschijnen hier een commissaris en een minister. U kunt er ook niets aan doen, commissaris, maar gaat u alstublieft terug naar het college en vertel ze dat er een debat moet komen met de verantwoordelijke commissarissen voor de desbetreffende portefeuilles. Het is bijna even beschamend als de resolutie die hier voor ons ligt, die alleen maar een opsomming bevat van de soorten die met uitsterven bedreigd zijn: een duidelijke weerspiegeling van het falen van de mens om aan de toekomst te denken. De kwestie van de blauwvintonijn, die het debat ongetwijfeld zal overheersen, brengt natuurlijk scherp in beeld waar het om draait en het gaat natuurlijk om een soort die uitsluitend in de Europese wateren voorkomt. Deze duurste vis ter wereld levert tienduizenden euro’s per stuk op. Japan is massaal bezig een voorraad aan te leggen. In Japan wordt onder het woord "natuurbehoud" kennelijk verstaan massaal inkopen, doodmaken en twintig of dertig jaar invriezen zodat de vis over enkele tientallen jaren kan worden opgegeten. Tegen die tijd is er in de Middellandse Zee geen enkele vis meer over, maar kunnen de mensen nog steeds sushi eten als ze het kunnen betalen. In dit geval is zelfs de georganiseerde misdaad bij de visserij betrokken en dat is niet zo gek wanneer er zoveel geld te verdienen valt. De maffia raakt bij de handel betrokken. En dan heb je daar de ICCAT, de Internationale Commissie voor het behoud van de tonijn. "Behoud van de tonijn"! Het aantal soorten is 80 tot 90 procent afgenomen. Soorten worden met uitsterven bedreigd en dan hebben we een orgaan dat zogenaamd is opgezet om de tonijn te beschermen! De ICCAT heeft het volledig laten afweten. De doelstellingen die het had gesteld, worden absoluut niet gehaald. Wetenschappelijk advies wordt genegeerd en de quota blijven veel te hoog. Nu zullen sommige Parlementsleden zeggen dat bijlage II genoeg is, maar dat blijkt nergens uit. Bijlage II verandert niets aan het probleem. Over een paar jaar horen we ze sorry zeggen omdat ze ernaast zaten. Dan is de tonijn verdwenen. Laten we het voorstel om deze vis op te nemen in bijlage I dus steunen. We moeten beseffen dat het tijd wordt om de hebzucht van de mens te beteugelen en stil te staan bij de toekomst van onze zeeën."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiejszy dzień ma być pierwszym dniem nowego początku dla Europy, jaka jest rzeczywistość? Mamy komisarza i ministra, którzy mówią tylko o wnioskach. To nie jest zarzut wobec pana, panie komisarzu, ale proszę wrócić do Kolegium i powiedzieć, że potrzebna jest nam debata z komisarzami odpowiedzialnymi za sprawy, o których tu rozmawiamy. Jest to niemal równie żenujące jak ta rezolucja, nad którą dyskutujemy i w której wymienia się jedynie gatunki zagrożone wyginięciem, a w istocie dowodzi ona tylko, że ludzkość nie ma żadnego planu na przyszłość. Kwestia tuńczyka błękitnopłetwego, która bez wątpienia będzie w debacie dominująca, oczywiście ten problem uwydatnia, bardzo wyraźnie naświetla, a jest to rzecz jasna gatunek żyjący głównie w wodach europejskich. Są to najdroższe ryby na świecie, każdą z nich sprzedaje się za dziesiątki tysięcy euro. Japonia masowo gromadzi zapasy. Japonia, gdzie najwyraźniej słowo „ochrona” faktycznie oznacza masowe kupowanie ryb, zabijanie ich i zamrażanie na 20 czy 30 lat, żeby mogły być spożywane za kilkadziesiąt lat. Do tego czasu w Morzu Śródziemnym nie będzie już ryb, ale ludzie w dalszym ciągu będą mogli jeść, jeśli tylko będą mogli sobie na to pozwolić. Jest to sfera w sektorze rybołówstwa, w którą zaangażowany jest nawet świat przestępczości zorganizowanej i trudno się dziwić, skoro tak ogromne kwoty można będzie zarobić. W tę działalność angażuje się mafia. A następnie oglądanie się na ICCAT, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka. „Ochrony tuńczyka”! Populacja gatunków zmniejszyła się o 80 do 90 %. Stoimy w obliczu wyginięcia gatunku, a wy macie instytucję, która została powołana podobno po to, żeby dbać o tuńczyka! Kompletna porażka. Ta organizacja nigdy nie osiągnie celów, które sama sobie wyznaczyła. Lekceważy rady naukowców, w dalszym ciągu ustawia o wiele za wysokie kwoty. Teraz niektórzy posłowie powiedzą: załącznik II wystarczy, ale nie ma na to żadnych dowodów. Załącznik II niczego tu nie zmieni. Wrócą oni do sprawy za kilka lat i powiedzą: „Przepraszamy, pomyliliśmy się”. Tyle tylko, że tuńczyka już nie będzie. Dlatego też poprzyjmy propozycję umieszczenia tych ryb w wykazie załącznika I. Pamiętajmy, że nadszedł czas, żebyśmy spróbowali powstrzymać ludzką chciwość. Nadszedł czas, żebyśmy spróbowali pomyśleć o przyszłości naszych mórz."@pl16
"Senhor Presidente, é suposto o dia de hoje representar um novo arranque para a Europa, mas o que é que temos aqui? Temos um Comissário e um Ministro que se limitam a analisar as propostas. Não estou a culpar o Senhor Comissário, mas peço-lhe que volte ao Colégio e diga que precisamos de debater esta questão com o Comissário responsável pelas exposições sumárias em questão. É quase tão vergonhoso como a resolução que temos à nossa frente e que se limita a destacar as espécies, uma atrás da outra, que se encontram em risco de extinção: o verdadeiro reflexo da incapacidade do Homem para fazer planos para o futuro. Obviamente que esta questão do atum rabilho, que sem dúvida alguma irá dominar o debate, destaca, de facto, o problema, coloca o enfoque sobre o mesmo e diz naturalmente respeito a uma espécie que existe apenas em águas europeias. É o peixe mais caro do mundo que chega a ser vendido por dezenas de milhares de euros por exemplar. O Japão está a criar reservas enormes. O Japão onde, aparentemente, o termo "conservação" significa, actualmente, comprar em grande quantidade, matar os peixes e congelá-los durante 20 ou 30 anos para que possam ser consumidos daqui a algumas décadas. Nessa altura, já não haverá atuns no Mediterrâneo, mas as pessoas que tiverem dinheiro vão poder continuar a comer . Este é um caso em que até o crime organizado está envolvido na indústria de pesca, o que não surpreende, dados os imensos lucros potenciais. A Máfia meteu-se no negócio. E depois olhamos para a CICTA, a Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico. "Conservação dos tunídeos"! A espécie sofreu uma redução de entre 80 a 90%. Corre o risco de extinção e Vossas Excelências têm um organismo que, supostamente, deveria zelar pelo atum mas que falhou rotundamente! Os objectivos que estabeleceu irão falhar totalmente. Ignora o aconselhamento científico; continua a estabelecer quotas demasiado elevadas. Alguns colegas dirão, entretanto, que a inclusão no Anexo II será suficiente, porém não existem quaisquer evidências nesse sentido. A inclusão no Anexo II não vai fazer qualquer diferença. Daqui a alguns anos dirão: "Lamentamos muito, enganámo-nos". Só que nessa altura os atuns terão desaparecido. Por conseguinte, apoiemos a proposta no sentido da inclusão desta espécie no Anexo I. Recordemos que chegou a altura de tentarmos controlar a ganância dos Homens; é altura de pensarmos no futuro dos nossos mares."@pt17
"Dle preşedinte, ziua de astăzi ar trebui să reprezinte un nou început pentru Europa, însă ce se întâmplă de fapt? Avem un comisar şi un ministru care frunzăresc pur şi simplu propunerile. Nu este vina dumneavoastră, dle comisar, însă vă rog să mergeţi să transmiteţi colegiului că avem nevoie de dezbateri cu comisarii responsabili cu problemele în cauză. Este aproape la fel de ruşinos ca rezoluţia în discuţie, care pur şi simplu enumeră speciile care se confruntă cu extincţia: este expresia eşecului omenirii de a face planuri pentru viitor. Desigur, problema tonului roşu, specie prezentă numai în apele europene, care va domina fără îndoială dezbaterea, dezvăluie şi subliniază cu adevărat această chestiune. Este cel mai scump peşte din lume, fiecare exemplar fiind vândut cu zeci de mii de euro. Japonia îşi face rezerve masive. Japonia, unde se pare că termenul „conservare” înseamnă de fapt cumpărare în masă, omoară peştii şi îi congelează 20 sau 30 de ani, pentru a-i putea mânca în câteva decenii. Până atunci nu vor mai exista peşti în Mediterana, însă oamenii vor mai putea mânca sushi dacă îşi vor permite. Având în vedere cât de mulţi bani se pot face, nu este deloc surprinzător că avem de-a face cu implicarea crimei organizate în industria pescuitului. Mafia se implică în acest domeniu. Şi apoi ne întoarcem privirea către CICTA, Comisia internaţională pentru conservarea tonului de Atlantic. „Conservarea tonului!” Efectivele speciei au scăzut cu 80-90 %. Ne confruntăm cu extincţia şi avem un organism care se presupune că a fost înfiinţat pentru a proteja tonul! Acest organism a eşuat complet. Obiectivele pe care şi le-a stabilit nu vor fi atinse niciodată. Este un organism care ignoră recomandările ştiinţifice; continuă să fixeze cote de pescuit mult, mult prea mari. Unii deputaţi vor spune că este suficient apendicele II, însă nu avem dovezi în această direcţie. Includerea în apendicele II nu va avea niciun efect. Se vor întoarce în câţiva ani şi vor spune: „Ne pare rău, am greşit.” Nu va mai rămâne nici urmă de ton. Aşa că, haideţi să susţinem propunerea includerii acestui peşte în apendicele I. Haideţi să ne aducem aminte că este timpul să încercăm să controlăm lăcomia omenirii; este timpul să încercăm să ne gândim puţin la viitorul mărilor noastre."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, dnešný deň má byť novým začiatkom pre Európu, kto je však prítomný? Pán komisár a pani ministerka, ktorí sa zaoberajú iba predloženými návrhmi. Bez urážky, pán komisár, ale vráťte sa, prosím, do kolégia a odkážte, že musíme rokovať s komisármi zodpovednými za príslušné otázky. Je to takmer také neprístojné ako predložené uznesenie, ktoré len vymenúva druh za druhom, ktorému hrozí vyhynutie. Skutočné odzrkadlenie neschopnosti ľudstva plánovať budúcnosť. Samozrejme, že uvedená problematika tuniaka modroplutvého, ktorá bude nepochybne v rozprave prevládať, skutočne upozorňuje na túto otázku, zdôrazňuje ju a ide, samozrejme, o druh, ktorý žije výlučne v európskych vodách. Najdrahšia ryba na svete, ktorej kus sa predáva za desiatky tisícov eur. Japonsko ju hromadne skladuje. Japonsko, kde očividne slovo „ochrana“ v skutočnosti znamená hromadne ryby nakupovať, zabiť ich a zmraziť na 20 alebo 30 rokov, aby ich bolo možné konzumovať o niekoľko desaťročí. Vtedy už nebude v Stredozemnom mori žiadna ryba, ale ľudia budú stále môcť jesť suši, ak si to budú môcť dovoliť. V tomto prípade je aj organizovaný zločin súčasťou rybného hospodárstva a nie je to prekvapujúce, ak sa očakávajú také veľké zisky. Mafia sa zúčastňuje na tomto obchode. A potom si všimnite ICCAT, Medzinárodnú komisiu pre ochranu atlantických tuniakov. „Ochrana tuniakov!“ Zastúpenie tohto druhu kleslo o 80 až 90 %. Hrozí mu vyhynutie a vy máte orgán, ktorý má údajne chrániť tuniaka! Úplne zlyhal. Ciele, ktoré si stanovil, sa vôbec nesplnia. Prehliada vedecké poradenstvo a stanovuje prehnané kvóty. Niektorí poslanci sa v tejto chvíli vyjadria, že príloha II postačuje. Na to však nemajú žiadny dôkaz. Príloha II neznamená zmenu. O niekoľko rokov sa vrátia so slovami: „Prepáčte, mýlili sme sa.“ Nezostane už žiadny tuniak. Podporme teda návrh na zaradenie tohto druhu ryby do prílohy I. Iba si uvedomme, že nastal čas, aby sme sa pokúsili ovládať ľudskú chamtivosť. Nastal čas, aby sme sa pokúsili trocha myslieť na budúcnosť našich morí."@sk19
"─ Gospod predsednik, današnji dan naj bi pomenil nov začetek za Evropo, kaj pa se dogaja v resnici? Gledamo komisarja in ministra, kako samo povzemata naše predloge. Nič slabega ne mislim o vas, komisar, ampak povejte vendar kolegiju, naj se razprav udeležujejo komisarji, odgovorni za vprašanja, o katerih teče beseda. Še bolj žalostna pa je resolucija pred nami s svojo množico živalskih vrst, ki jim grozi izumrtje: pravi odraz človekove nesposobnosti načrtovanja prihodnosti. Seveda probleme še najbolje ponazarja vprašanje navadnega tuna, ribe, ki živi samo v evropskih vodah, ki bo nedvomno osrednja tema razprave in ki probleme osvetljuje v pravi luči. Najdražja riba na svetu, katere primerki dosegajo cene nekaj deset tisoč evrov. Japonska kopiči zaloge teh rib. Japonska, ki ji beseda „ohranitev“ verjetno pomeni kupovati na veliko, pobiti ribe in jih zamrzniti za 20 ali 30 let, da jih bodo pojedli čez nekaj desetletij. Do takrat v Sredozemskem morju rib ne bo več, tisti, ki bodo lahko plačali zasoljeno ceno, pa si bodo lahko še vedno privoščili suši. V ribolov se je danes vključil celo organizirani kriminal, kar glede na ogromne zaslužke sploh ni presenetljivo. V tem poslu sodeluje tudi mafija. Poglejmo si še ICCAT, mednarodno komisijo za ohranitev tunov. „Ohranitev tunov“! Stalež te vrste se je skrčil za 80 do 90 %. Govorimo o izumiranju vrste, pri tem pa imamo organ, ki smo ga vzpostavili posebej za to, da bi skrbel zanjo! Komisiji je popolnoma spodletelo. Ciljev, ki si jih je zastavila, niti približno ne bo dosegla. Komisija se ne meni za strokovne nasvete in določa mnogo prevelike kvote. Nekatere članice danes trdijo, da uvrstitev v Dodatek II zadošča, za to pa nimajo nikakršnih dokazov. Dodatek II ne bo pomagal. Čez nekaj let bodo pač rekle „žal smo se zmotile“. Tuna pa ne bo nikjer več. Zato podprimo predlog, naj se to ribo uvrsti v Dodatek I. Pomnimo, da je skrajni čas, da poskušamo ukrotiti človeški pohlep in pomisliti tudi na prihodnost naših morij."@sl20
"Herr talman! I dag skulle det vara en nystart för EU, men vad har vi här? Vi har en kommissionsledamot och en minister som bara ögnar igenom förslagen. Herr kommissionsledamot! Jag klandrar inte er, men kan ni inte gå tillbaka till kommissionskollegiet och säga att vi måste debattera med de kommissionsledamöter som ansvarar för de berörda frågorna? Det är nästan lika skamligt som den resolution som lagts fram för oss, där man bara räknar upp den ena utrotningshotade arten efter den andra: en verklig avspegling av mänsklighetens oförmåga att planera för framtiden. Givetvis kommer debatten utan tvekan att domineras av frågan om blåfenad tonfisk. Det är resolutionens inriktning, och naturligtvis är det en art enbart i EU-vatten. Den dyraste fisken i världen, som säljs för ett styckepris på tiotusentals euro. Japan hamstrar i stor skala. Japan, där ordet ”bevarande” i praktiken innebär att köpa i stor skala, döda fisken och hålla den fryst i 20 eller 30 år så att de kan ätas om ett par decennier. Då kommer det inte att finnas någon fisk kvar i Medelhavet, men människor som har råd med notan kommer fortfarande att äta sushi. I det här fallet är även organiserad brottslighet inblandad i fiskeindustrin, vilket knappast är överraskande när man kan tjäna så mycket pengar. Då blir maffian inblandad i verksamheten. Och sedan tittar ni på Iccat, Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten. ”Bevarande av tonfisk”! Arten har minskat med 80 till 90 procent. Vi står inför utrotning, och ni har ett organ som inrättades för att som man trodde ta hand om tonfisken! Det har misslyckats kapitalt. De mål som Iccat har ställt upp kommer inte alls att uppnås. Iccat struntar i forskarnas råd och fortsätter att fastställa alldeles för höga kvoter. Nu kommer somliga ledamöter att säga att bilaga II är tillräckligt, men det finns inget bevis för det. Bilaga II kommer inte att göra någon skillnad. Om ett par år kommer de tillbaka och säger: ”Tyvärr, vi fick det hela om bakfoten.” Då kommer det inte att finnas någon tonfisk kvar. Låt oss därför stödja förslaget om att fisken ska införas i bilaga I. Det är på tiden att vi försöker kontrollera mänsklighetens girighet. Det är på tiden att vi ägnar lite tankemöda åt våra havs framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"im Namen von ALDE."9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph