Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-252"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.14.2-252"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, some European governments actively participated in illegal rendition, torture and illegal detention. Others gave background support. Others pretended not to see. So it was not something that just happened ‘over there’. That is one of the reasons we have kept our continuing interests. Of course, MEPs spent many years calling for the closure of Guantánamo, so we warmly welcome the announcement by President Obama and we understand the difficulties in unravelling the mess left by George Bush. However, it is extremely frustrating that nearly 200 men remain there. We also fully welcome the federal trials for people like Khalid Sheikh Mohammed, but why did it not happen eight years ago? The best response to the terrorists is criminal convictions. We will continue to push EU governments to take more detainees for resettlement, both out of transatlantic solidarity and out of guilt at their own complicity, and we will resist Chinese threats regarding the Uighurs. It does not help that the United States is unable to settle any of the 17 Uighurs in US territory. My own constituent, Shaker Aamer, a legal UK resident whose family of a British wife and four British children live in Battersea in London, is still, after eight years, marooned in legal limbo in Guantánamo. He appears to be the victim of pass-the-parcel, whereby the US and UK governments may be colluding to bundle him off to his home country Saudi Arabia. He is a direct witness to his own and others’ torture, not only by the US but by UK secret agents. This would be very convenient in preventing his testimony before UK courts. We do, as I say, welcome the efforts to close Guantánamo, but we oppose military commissions and other continuing abuses. Europe must do more as well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, některé evropské vlády se aktivně podílely na nezákonném vydávání, mučení a nezákonném zadržování osob. Jiní poskytli podporu v záloze. Další předstírali, že nic nevidí. Takže nejde o něco, k čemu došlo „někde tamhle“. To je jedna z příčin, proč si udržujeme neměnné zájmy. Poslanci EP samozřejmě mnoho let požadovali uzavření Guantánama, takže vřele vítáme oznámení prezidenta Obamy a chápeme obtíže, které vznikly při objasňování nepořádku, který po sobě zanechal George Bush. Je však velmi frustrující, že zde zůstává téměř 200 lidí. Rovněž plně vítáme federální soudní řízení s lidmi jako Chálid Šajch Muhammad, ale proč k nim nedošlo před osmi lety? Nejlepší reakce na teroristy je odsouzení za trestnou činnost. Budeme nadále tlačit na vlády EU, aby přijaly víc vězňů k přesídlení, a to na základě naší transatlantické solidarity, ale také naší viny z jejich spolupachatelství, a budeme vzdorovat čínským hrozbám spojeným s Ujgury. Nenapomáhá tomu ani skutečnost, že Spojené státy nejsou schopny usídlit žádné ze 17 Ujgurů na území USA. Muž z mého volebního obvodu Shaker Aamer, legální obyvatel Spojeného království, jehož rodina, tedy britská manželka a čtyři britské ženy, žijí v londýnském Battersea, je stále izolován v právním vakuu na Guantánamu. Zdá se, že je obětí přetahování, kdy se vláda USA a Spojeného království možná tajně domlouvají, že ho vypakují do jeho vlasti, Saudské Arábie. Je přímým svědkem vlastního mučení i mučení jiných ze strany tajných agentů USA, ale také Spojeného království. To by bylo velmi příhodné k tomu, aby se mu zabránilo v jeho výpovědi u soudu ve Spojeném království. Skutečně také vítáme, jak říkám, úsilí k uzavření Guantánama, ale stavíme se proti vojenským komisím a jinému setrvávajícími zneužívání. Evropa toho také musí udělat víc."@cs1
"Fru formand! Nogle europæiske regeringer deltog aktivt i tortur samt ulovlige overførsler og tilbageholdelser. Andre gav baggrundsstøtte. Andre lod som om, de ikke så noget. Så det var ikke noget, der kun skete "over there". Det er en af grundene til, at vi har bevaret vores fortsatte interesser. Medlemmerne af Europa-Parlamentet har selvfølgelig brugt mange år på at opfordre til en lukning af Guantánamo, så vi glæder os meget over bekendtgørelsen fra præsident Obama, og vi har forståelse for problemerne med at rydde op efter George Bush. Det er imidlertid meget frustrerende, at der fortsat er næsten 200 fanger tilbage i lejren. Vi glæder os også over de føderale retssager for folk som Khalid Sheikh Mohammed, men hvorfor fandt de ikke sted for otte år siden? Det bedste svar over for terroristerne er straffedomme. Vi vil fortsat presse EU's regeringer til at modtage flere fanger til genhusning – både på grund af transatlantisk solidaritet og på grund af skyldfølelse ved meddelagtighed – og vi vil modstå kinesiske trusler vedrørende uighurerne. Det hjælper ikke, at USA ikke er i stand til at bosætte nogle af de 17 uighurer på amerikansk område. Min egen vælger, Shaker Aamer, der har lovligt ophold i Det Forenede Kongerige, og hvis familie bestående af en britisk kone og fire britiske børn bor i Battersea i London, lades efter otte år fortsat i stikken i et juridisk limbo i Guantánamo. Han synes at være offer i et spil sorteper, hvor den amerikanske og den britiske regering har rottet sig sammen for at få ham sendt af sted til hjemlandet Saudi-Arabien. Han er direkte vidne til tortur begået mod ham selv og andre af ikke kun USA, men også af britiske hemmelige agenter. Det ville være meget bekvemt, hvis man forhindrede ham i at afgive vidneforklaring ved britiske domstole. Vi glæder os over indsatsen for at lukke Guantánamo, men vi er modstandere af militærkommissioner og andre fortsatte krænkelser. Europa skal også gøre mere."@da2
"Frau Präsidentin, einzelne europäische Regierungen haben sich an illegalen Überstellungen, an Folter und illegaler Inhaftierung aktiv beteiligt. Andere wiederum haben Unterstützung im Hintergrund geleistet. Wiederum andere wollten von alledem nichts wissen. Es geht hierbei also nicht etwa um etwas, das sich einfach irgendwo „weit weg“ ereignet hätte. Darin liegt einer der Gründe für unser anhaltendes Interesse. Natürlich haben Mitglieder des Europäischen Parlaments über viele Jahre die Schließung von Guantánamo gefordert, von daher begrüßen wir sehr die Ankündigung von Präsident Obama und sehen auch die Schwierigkeiten, die es bereitet, die von George Bush hinterlassene verfahrene Situation in Ordnung zu bringen. Dessen ungeachtet ist es ausgesprochen enttäuschend, dass noch immer fast 200 Personen dort festgehalten werden. Wir begrüßen auch vorbehaltlos die vor US-Bundesgerichten angestrengten Verfahren gegen Personen wie Khalid Sheikh Mohammed, fragen uns jedoch, warum dies nicht bereits vor acht Jahren geschehen ist. Die beste Art und Weise mit Terroristen umzugehen, stellen strafrechtliche Verurteilungen dar. Wir werden die EU-Regierungen weiterhin dazu drängen, mehr Häftlinge für eine Umsiedlung aufzunehmen, und dies sowohl aus Gründen der transatlantischen Solidarität als auch aus Einsicht in die ihnen aus ihrer Verstrickung erwachsende Schuld, und wir verwahren uns dabei vor chinesischen Drohungen in Bezug auf die Uiguren. Es ist nicht hilfreich, dass die Vereinigten Staaten sich nicht in der Lage sehen, auch nur einen der 17 Uiguren auf ihrem Territorium aufzunehmen. Ein Angehöriger meines eigenen Wahlkreises, Shaker Aamer, der über einen legalen Aufenthaltsstatus im Vereinigten Königreich verfügt und dessen britische Frau und vier britischen Kinder im Londoner Stadtviertel Battersea leben, sitzt auch nach acht Jahren noch immer im rechtsfreien Raum Guantánamo fest. Offenbar ist er das Opfer eines Komplotts zwischen den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs, das darauf abzielt, ihn über kurz oder lang in sein Heimatland Saudi-Arabien abzuschieben. Er ist ein unmittelbarer Zeuge von Folter, die ihm selbst und Mithäftlingen zugefügt wurde, und das nicht nur durch US-amerikanische, sondern auch durch britische Geheimagenten. Es käme beiden Seiten sehr zupass, wenn seine Aussage vor einem britischen Gericht verhindert werden könnte. Wie gesagt, begrüßen wir die Bemühungen um eine Schließung von Guantánamo, wenden uns jedoch gegen Militärausschüsse und sonstige fortwährende Missstände. Auch Europa muss mehr unternehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμμετείχαν ενεργά στην παράνομη παράδοση, στα βασανιστήρια και στην παράνομη κράτηση. Κάποιοι άλλοι παρείχαν υποστήριξη. Άλλοι έκαναν πως δεν βλέπουν. Έτσι, δεν ήταν κάτι που απλά συνέβαινε κάπου αλλού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό. Φυσικά, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούσαν για πολλά χρόνια να κλείσει το Γκουαντάναμο, και γι’ αυτό επικροτούμε θερμά την εξαγγελία του προέδρου Obama και κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι να μπει τάξη στο χάος που άφησε ο George Bush. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι σχεδόν 200 άνθρωποι παραμένουν εκεί. Επίσης, επιδοκιμάζουμε πλήρως τις ομοσπονδιακές δίκες για ανθρώπους όπως ο Khalid Sheikh Mohammed, γιατί όμως αυτό δεν έγινε πριν από οκτώ χρόνια; Η καλύτερη αντίδραση στους τρομοκράτες είναι η ποινική καταδίκη. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναλάβουν περισσότερους κρατουμένους για επανεγκατάσταση, τόσο από διατλαντική αλληλεγγύη όσο και εξαιτίας των ενοχών τους διότι υπήρξαν συνεργοί, και θα αντιδράσουμε στις κινεζικές απειλές σχετικά με τους Ουιγούρους. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να εγκαταστήσουν κανέναν από τους 17 Ουιγούρους στην επικράτεια των ΗΠΑ δεν κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ο ψηφοφόρος μου Shaker Aamer, νόμιμος κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, του οποίου η οικογένεια –η βρετανή σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά του, επίσης Βρετανοί, ζουν στο Battersea του Λονδίνου– βρίσκεται ακόμα, μετά από οκτώ χρόνια, εγκαταλελειμμένος μέσα σε νομικό κενό στο Γκουαντάναμο. Φαίνεται να είναι θύμα μιας διαδικασίας που μοιάζει με τις «μουσικές καρέκλες», όπου οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ίσως βρίσκονται σε συμπαιγνία προκειμένου να τον στείλουν γρήγορα στην πατρίδα του τη Σαουδική Αραβία. Είναι άμεσος μάρτυρας των βασανιστηρίων που υπέστη ο ίδιος και άλλοι, από μυστικούς πράκτορες όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα ήταν ένας πολύ κατάλληλος λόγος για να εμποδιστεί η κατάθεσή του σε δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως είπα, επιδοκιμάζουμε τις προσπάθειες για να κλείσει το Γκουαντάναμο, είμαστε όμως αντίθετοι στις στρατιωτικές επιτροπές και άλλες συνεχιζόμενες παραβιάσεις Η Ευρώπη πρέπει επίσης να κάνει περισσότερα."@el10
"Señora Presidenta, algunos Gobiernos europeos han participado en la rendición ilegal, la tortura y la detención ilegal. Otros apoyaron desde el fondo. Otros hicieron como que no veían. Así que no es sólo algo que ha pasado «por ahí». Es uno de los motivos por los que hemos mantenido nuestros continuos intereses. Por supuesto, los Miembros del Parlamento pasaron mucho tiempo pidiendo el cierre de Guantánamo, así que recibimos gratamente el anuncio del Presidente Obama y comprendemos las dificultades de desentrañar el desorden dejado por George Bush. Sin embargo, es extremadamente frustrante que casi 200 hombres permanezcan allí. También recibimos gratamente los juicios federales para gente como Khalid Sheikh Mohammed, pero ¿por qué no pasó hace ocho años? La mejor respuesta al terrorismo es la condena criminal. Continuaremos empujando a los gobiernos de la UE a aceptar más presos para reasentamiento, tanto nuestra solidaridad trasatlántica como nuestra culpabilidad, y resistiremos las amenazas chinas con respecto a los uygures. No ayuda el hecho de que los Estados Unidos sean incapaces de acoger a cualquiera de los 17 uygures en territorio estadounidense. Mi propio elector, Shaker Aamer, un residente legal del Reino Unido cuya familia compuesta por una mujer británica y cuatro niños vive en Battersea en Londres, continúa abandonado, tras ocho años, en un limbo legal en Guantánamo. Parece que es una víctima del juego de la patata caliente, de tal modo que los Gobiernos estadounidense e inglés están actuando en connivencia para echarlo a su país natal Arabia Saudí. Él es un testigo directo de la tortura propia y ajena, no sólo por parte de los agentes secretos estadounidenses sino también por los británicos. Esto sería muy conveniente para evitar que testifique ante los tribunales del Reino Unido. Nosotros, como ya he dicho, acogemos con agrado los esfuerzos para cerrar Guantánamo, pero nos oponemos a las comisiones militares y a otros abusos continuados. Europa también debe hacer más."@es21
"Austatud juhataja! Mõned Euroopa valitsused osalesid aktiivselt ebaseaduslikus üleviimises, piinamises ja ebaseaduslikus kinnipidamises. Teised pakkusid taustatuge. Kolmandad teesklesid, et ei näe. Seega ei olnud tegemist millegagi, mis lihtsalt n-ö kuskil seal eemal juhtus. See on üks põhjustest, miks oma jätkuvad huvid säilitanud oleme. Muidugi, Euroopa Parlamendi liikmed kulutasid aastaid Guantánamo sulgemist nõudes, mistõttu tervitame soojalt president Obama teadaannet ning mõistame raskusi George Bushist jäänud segadiku lahtiharutamisel. Ent on äärmiselt frustreeriv, et seal on endiselt 200 meest. Samuti tervitame täielikult föderaalseid kohtuprotsesse inimestele, nagu Khalid Sheikh Mohammed, ent miks ei toimunud see kaheksa aastat tagasi? Parim vastus terroristidele on süüdimõistvad kohtuotsused. Jätkame nõudmisi ELi valitsustele võtta ümberasumiseks vastu rohkem kinnipeetavaid nii transatlantilisest solidaarsusest kui ka süüst oma osavõttu pärast, ning seisame vastu Hiina ähvardustele uiguuride suhtes. Asjaolu, et Ameerika Ühendriigid ei saa ühtegi uiguuri 17-st USA territooriumile ümber asustada, ei aita sellele kaasa. Minu valija Shaker Aamer, seaduslik Ühendkuningriigi elanik, kelle britlastest naise ja nelja lapsega pere elab Londonis Battersea’s, on ikka veel, kaheksa aastat hiljem, Guantánamos õigusvaakumis lõksus. Ta näib olevat edasiveeretamise ohver, mille kaudu USA ja Ühendkuningriigi valitsused võib-olla kokku mängivad, et teda koduriiki Saudi Araabiasse tagasi saata. Ta on vahetu tunnistaja sellele, kuidas USA ja Ühendkuningriigi salaagendid nii teda kui ka teisi piinanud on. See oleks väga mugav takistamaks tema tunnistust Ühendkuningriigi kohtutes. Nagu ütlen, tervitame jõupingutusi Guantánamo sulgemiseks, kuid oleme vastu sõjalistele komisjonidele ja muudele jätkuvatele kuritarvitamistele. Samuri peab ka Euroopa rohkem tegema."@et5
". Arvoisa puhemies, jotkut eurooppalaiset hallitukset olivat aktiivisesti mukana laittomissa luovutuksissa, kidutuksessa ja laittomissa pidätyksissä. Toiset antoivat taustatukea. Toiset sulkivat silmänsä. Kyse ei siis ollut jostain, mikä vain tapahtui "jossain muualla". Muun muassa tästä syystä olemme jatkuvasti olleet mukana vaikuttamassa asioihin. Euroopan parlamentin jäsenet vaativat vuosien ajan Guantánamon sulkemista, joten olemme tietenkin vilpittömän tyytyväisiä presidentti Obaman ilmoitukseen ja ymmärrämme vaikeudet presidentti George Bushin jälkeensä jättämän sotkun selvittämisessä. Silti on äärimmäisen turhauttavaa, että Guantánamossa on edelleen lähes 200 ihmistä. Hyväksymme myös täysin Khalid Sheikh Mohammedin kaltaisten henkilöiden oikeudenkäynnit Yhdysvaltojen tuomioistuimissa, mutta miksi tätä ei tapahtunut kahdeksan vuotta sitten? Paras vastaus terroristeille ovat rikostuomiot. Aiomme jatkaa EU:n hallitusten painostamista, jotta ne ottaisivat vastaan enemmän uudelleensijoitettavia vankeja sekä transatlanttisen yhteisvastuun että omasta osallisuudestaan johtuvan syyllisyyden takia, ja vastustamme Kiinan uiguureille esittämiä uhkauksia. Tilannetta vaikeuttaa se, ettei Yhdysvallat pysty sijoittamaan yhtään 17 uiguurista alueelleen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, omassa vaalipiirissäni laillisesti asuva Shaker Aamer, jonka perhe, johon kuuluu englantilainen vaimo ja neljä englantilaista lasta, asuu Batterseassa, Lontoossa, on kahdeksan vuoden jälkeen vieläkin hylättynä oikeudellisesti epävarmaan asemaan Guantánamossa. Vaikuttaa siltä, ettei kukaan halua ottaa hänen tapauksestaan vastuuta, ja Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset saattavat olla sopimassa hänen passittamisestaan takaisin kotimaahan Saudi-Arabiaan. Häntä on kidutettu ja hän on itse nähnyt paitsi Yhdysvaltojen myös Yhdistyneen kuningaskunnan salaisen palvelun edustajien kiduttavan muita vankeja. Tämä olisi sopiva syy estää häntä todistamasta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa. Totean, että kannatamme Guantánamon sulkemispyrkimyksiä, mutta vastustamme sotilaskomissioita ja muita jatkuvia väärinkäytöksiä. Myös Euroopan on tehtävä enemmän."@fi7
"Madame la Présidente, certains gouvernements européens ont participé activement à des transferts illégaux, à la torture et à la détention illégale. D’autres ont apporté leur soutien en coulisse. D’autres encore ont prétendu ne rien voir. Ce ne sont donc pas des incidents qui se sont juste déroulés «là-bas». C’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons cessé d’y accorder de l’intérêt. Bien entendu, il y a longtemps que des députés européens appellent la fermeture de Guantánamo, et c’est donc avec une grande joie que nous accueillons l’annonce du président Obama et que nous comprenons les difficultés rencontrées pour démêler le paquet de nœuds laissé par George Bush. Il est toutefois extrêmement frustrant de constater que près de 200 hommes sont toujours détenus sur place. Nous sommes également pleinement favorables aux procès fédéraux de personnes comme Khalid Sheikh Mohammed, mais pourquoi n’ont-ils pas eu lieu il y a huit ans? Les condamnations pénales constituent le meilleur moyen de répondre aux terroristes. Nous continuerons à encourager les gouvernements de l’UE à accueillir davantage de détenus à des fins de réinstallation, tant par solidarité transatlantique que par culpabilité de complicité, et nous résisterons aux menaces chinoises concernant les Ouïghours. Le fait que les États-Unis d’Amérique ne puissent réinstaller aucun des 17 Ouïghours sur le territoire américain ne facilite pas les choses. L’un de mes propres électeurs, Shaker Aamer, un résident légal au Royaume-Uni dont la famille constituée d’une épouse britannique et de quatre enfants britanniques vit dans le quartier de Battersea à Londres, se trouve encore et toujours dans une impasse juridique à Guantánamo, après huit ans. Il semble être la victime d’un jeu de «passe le paquet» dans le cadre duquel les gouvernements américain et britannique s’associent pour le renvoyer dans son pays d’origine, l’Arabie saoudite. Il est un témoin direct de sa propre torture et de celles d’autres détenus, non seulement par les États-Unis, mais aussi par des agents secrets du Royaume-Uni. Ce serait très commode pour empêcher son témoignage devant des tribunaux britanniques. Comme je l’ai dit, nous saluons les efforts réalisés afin de fermer Guantánamo, mais nous rejetons les commissions militaires et d’autres abus permanents. L’Europe doit également en faire plus."@fr8
"Elnök asszony, egyes európai kormányok tevékeny részt vállaltak törvénytelen kiadatásokban, kínzásokban és törvénytelen fogva tartásban. Mások háttértámogatást biztosítottak. Megint mások úgy tettek, mintha semmiről sem tudnának. Ezért nem olyasmiről van szó, ami „arrafelé” épp csak megtörtént. Ez volt az egyik oka annak, hogy a kérdést folyamatos érdeklődéssel kísértük. Az európai parlamenti képviselők természetesen hosszú évek óta felszólítottak Guantánamo bezárására, így aztán melegen üdvözöljük Obama elnök bejelentését, és megértjük, mennyire nehéz eltakarítani a George Bush által hátrahagyott szemetet. Ugyanakkor rendkívül elkeserítő, hogy még mindig mintegy 200 ember van ott. Fenntartás nélkül üdvözöljük az olyan személyek szövetségi bíróság elé állítását is, mint Khalid Sheikh Mohammed, csak az a kérdés, hogy erre miért kellett nyolc évet várni? A terroristáknak adott legjobb válasz ugyanis a büntetőítélet. Egyrészt transzatlanti szolidaritásból, másrészt saját bűnrészességük miatti bűntudatuk okán továbbra is ösztönözni fogjuk az uniós kormányokat arra, hogy több fogvatartottat fogadjanak be és telepítsenek le, és ellent fogunk állni az ujgurokra vonatkozó kínai fenyegetőzésnek. Ezt megnehezíti, hogy az Egyesült Államok képtelen a 17 ujgurból egyet is letelepíteni az USA területén. Az Egyesült Királyságban törvényesen letelepedett saját választópolgárom, Shaker Aamer, akinek brit állampolgárságú felesége és négy brit állampolgárságú gyermeke London Battersea városrészében él, nyolc év után még mindig a guantánamói jogi útvesztőben senyved. A jelek szerint az „csön-csön-gyűrű” játék áldozata, ugyanis az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kormánya összejátszhat egymással, és hazájába, Szaud-Arábiába tuszkolhatják vissza. Ő közvetlen tanúja annak, hogy saját magát és másokat amint kínoztak meg nem csak amerikai, hanem brit titkos ügynökök is. Így nagyon kényelmesen el lehetne intézni, hogy ne tanúskodhasson amerikai törvényszék előtt. Még egyszer szeretném leszögezni, hogy melegen üdvözöljük a Guantánamo bezárására irányuló erőfeszítéseket, de ellenezzük a katonai bizottságokat, és ellenzünk minden más folytatólagos jogsértést is. És Európának is jobban ki kell tennie magáért."@hu11
"Signora Presidente, alcuni governi europei hanno partecipato attivamente a consegne illegali, torture e detenzioni illegali. Altri hanno fornito un sostegno di fondo. Altri hanno finto di non vedere. Non si tratta di qualcosa che ha avuto luogo “laggiù”. Questo è uno dei motivi per i quali abbiamo mantenuto un interesse costante. Naturalmente, gli onorevoli parlamentari invocano da anni la chiusura di Guantánamo, dunque accogliamo con soddisfazione l’annuncio del presidente Obama e comprendiamo le difficoltà nel dirimere la confusione lasciata da George Bush. Ad ogni modo, è davvero frustrante sapere che 200 persone rimarranno in tale carcere. Siamo, inoltre, molto soddisfatti per i processi federali a persone come Khalid Sheikh Mohammed, ma perché tutto ciò non è avvenuto otto anni fa? La migliore risposta ai terroristi sono le condanne penali. Continueremo a spingere i governi europei ad accogliere detenuti per il reinsediamento, sia in nome della solidarietà transatlantica sia per il senso di colpa per la loro complicità, e resisteremo alle minacce cinesi riguardanti gli Uiguri. Il fatto che gli Stati Uniti non siano in grado di collocare nessuno dei 17 Uiguri in territorio statunitense non è d’aiuto. Un elettore della mia circoscrizione, Shaker Aamer, legalmente residente nel Regno Unito, con moglie britannica e quattro figli britannici che vivono a Battersea a Londra, dopo otto anni è ancora abbandonato in un limbo giuridico a Guantánamo. Sembra essere la vittima di un gioco di rimpalli, in cui i governi di Stati Uniti e Regno Unito complotterebbero per rimandarlo nel suo paese di origine, l’Arabia Saudita. E’ un testimone diretto delle torture subite in prima persona e da altri, non solo da parte degli Stati Uniti ma anche dagli agenti segreti britannici. Evitare testimonianza che testimoniasse davanti ai tribunali britannici sarebbe per loro molto comodo. Approviamo, come già detto, l’impegno profuso per chiudere Guantánamo, ma ci opponiamo alle commissioni militari e ad altri continui abusi. L’Europa deve fare di più."@it12
"Ponia pirmininke, kai kurios Europos vyriausybės aktyviai įsitraukė į nelegalaus perdavimo, kankinimo ir nelegalaus sulaikymo veiklą. Kitos teikė antrinę pagalbą. Dar kitos apsimetė nieko nematančios. Taigi ši veikla nebuvo kažkas, kas vyko „štai ten“. Ši priežastis yra viena iš daugelio, kodėl mes be paliovos tuo domėjomės. Žinoma, Europos Parlamento nariai praleido daug metų reikalaudami uždaryti Gvantanamo kalėjimą, taigi mes palankiai vertiname prezidento B. Obamos pareiškimą ir suprantame sunkumus, narpliojant G. Busho paliktą painiavą. Vis dėlto ypač gniuždo mintis, kad 200 žmonių lieka ten. Taip pat mes visiškai pritariame federaliniams teismams, skirtiems tokiems žmonėms kaip Khalid Sheikh Mohammed, bet kodėl visa tai negalėjo įvykti prieš aštuonerius metus? Geriausias atsakas teroristams yra apkaltinamieji nuosprendžiai. Mes toliau atkakliai skatinsime ES vyriausybes priimti daugiau sulaikytųjų, kad būtų galima juos perkelti, tiek dėl transatlantinio solidarumo, tiek dėl jų pačių bendrininkavimo kaltės, ir pasipriešinsime kinų grasinimams dėl uigūrų. Padėtį apsunkina Jungtinių Amerikos Valstijų negalėjimas perkelti septyniolika uigūrų Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje. Mano įgaliotojas Shaker Aamer, legalus Jungtinės Karalystės gyventojas, kurio šeima, žmona ir keturi vaikai, Jungtinės Karalystės piliečiai, gyvenantys Londone, po aštuonerių metų vis dar yra paliktas keblioje padėtyje Gvantanamo kalėjime. Jis tapo žaidimo „perduok siuntinį“ auka, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Karalystės vyriausybės gali slaptai bendradarbiauti, siekdamos išsiųsti jį į jo tėvynę, Saudo Arabiją. Jis yra tiesioginis savo ir kitų kankinimo, atliekamo ne tik Jungtinių Amerikos Valstijų, bet ir Jungtinės Karalystės slaptųjų agentų, liudininkas. Būtų labai patogu užkirsti kelią jo liudijimui prieš Jungtinės Karalystės teismus. Mes, kaip sakau, palankiai vertiname pastangas uždaryti Gvantanamo kalėjimą, bet nepritariame kariniams pavedimams ir kitokio pobūdžio smurtui. Be to, Europa privalo daryti daugiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dažu Eiropas valstu valdības aktīvi piedalījās nelegālā personu pārsūtīšanā, spīdzināšanā un prettiesiskā ieslodzīšanā. Citas ir sniegušas vispārīgu atbalstu. Pārējās izlikās neko neredzam. Tātad tas nebija tikai kaut kas “tur tālumā” notiekošs. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ esam saglabājuši savas ilglaicīgās intereses. Protams, Eiropas Parlamenta deputātiem pagāja daudz gadu, aicinot slēgt Gvantanamo ieslodzījuma vietu, tādēļ mēs sirsnīgi uzņemam prezidenta B. Obamas paziņojumu un izprotam grūtības, kas rodas, atrisinot Buša kunga atstātās problēmas. Tomēr ir ārkārtīgi liela vilšanās, ka tur palikuši gandrīz 200 cilvēku. Mēs arī pilnībā atbalstām federālās tiesas piemērošanu tādām personām kā bet kādēļ tas netika veikts jau astoņus gadus iepriekš? Vislabākā atbilde teroristiem ir krimināltiesas spriedums. Mēs turpināsim mudināt ES valstu valdības izmitināšanai uzņemt vairāk ieslodzīto gan transatlantiskās solidaritātes vārdā, gan atzīstot savu vainu līdzdalībā, un mēs pretosimies Ķīnas draudiem attiecībā uz uiguriem. Tas nekas, ka Amerikas Savienotās Valstis nespēj izmitināt nevienu no 17 uiguriem ASV teritorijā. Viens no maniem vēlētājiem kurš ir pilntiesīgs Apvienotās Karalistes rezidents un kura ģimene — britu sieva un četri britu bērni — dzīvo Batersijā, Londonā, pēc astoņiem gadiem joprojām atrodas bezizejas stāvoklī ieslodzījumā Gvantanamo. Viņš, šķiet, ir nejaušs upuris, sakarā ar ko ASV un Apvienotās Karalistes valdībām var būt slepena vienošanās viņu nosūtīt uz viņa mītnes zemi Saūda Arābiju. Viņš ir tiešs savas un citu ieslodzīto spīdzināšanas liecinieks, ko veikuši ne tikai ASV, bet arī Apvienotās Karalistes slepenie aģenti. Novērst viņa liecināšanu Apvienotās Karalistes tiesās būtu ļoti ērti. Kā teicu, mēs atbalstām centienus slēgt Gvantanamo, bet esam pret militārajām komisijām un cita veida ilgstošiem pilnvaru pārkāpumiem. Eiropai arī aktīvāk jārīkojas."@lv13
"Madam President, some European governments actively participated in illegal rendition, torture and illegal detention. Others gave background support. Others pretended not to see. So it was not something that just happened ‘over there’. That is one of the reasons we have kept our continuing interests. Of course MEPs spent many years calling for the closure of Guantánamo, so we warmly welcome the announcement by President Obama and we understand the difficulties in unravelling the mess left by George Bush. However, it is extremely frustrating that nearly 200 men remain there. We also fully welcome the federal trials for people like Khalid Sheikh Mohammed, but why did it not happen eight years ago? The best response to the terrorists is criminal convictions. We will continue to push EU governments to take more detainees for resettlement, both out of transatlantic solidarity and out of guilt at their own complicity, and we will resist Chinese threats regarding the Uighurs. It does not help that the United States is unable to settle any of the 17 Uighurs in US territory. My own constituent, Shaker Aamer, a legal UK resident whose family of a British wife and four British children live in Battersea in London, is still, after eight years, marooned in legal limbo in Guantánamo. He appears to be the victim of pass-the-parcel, whereby the US and UK governments may be colluding to bundle him off to his home country Saudi Arabia. He is a direct witness to his own and others’ torture, not only by the US but by UK secret agents. This would be very convenient in preventing his testimony before UK courts. We do, as I say, welcome the efforts to close Guantánamo, but we oppose military commissions and other continuing abuses. Europe must do more as well."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, sommige Europese regeringen hebben actief deelgenomen aan illegale uitlevering, foltering en illegale detentie. Anderen hebben op de achtergrond ondersteuning geboden. Weer anderen keken de andere kant op. Het was dus niet iets dat zich alleen maar "elders" afspeelde. Dat is een van de redenen dat we de kwestie zijn blijven volgen. Parlementsleden hebben jarenlang aangedrongen op sluiting van Guantánamo, dus natuurlijk juich ik de aankondiging van president Obama van harte toe en we hebben begrip voor de moeilijkheden bij het uitzoeken van de puinhoop die George Bush heeft achtergelaten. Maar het is buitengewoon frustrerend dat er nog steeds een kleine tweehonderd mannen vastzitten. De federale processen tegen mensen zoals Khalid Sheikh Mohammed juichen we ook ten zeerste toe, maar waarom is dat acht jaar geleden niet gebeurd? Strafrechtelijke veroordelingen zijn het beste antwoord op terroristen. We blijven er bij EU-regeringen op aandringen dat ze meer gevangenen opnemen, zowel uit trans-Atlantische solidariteit als uit schuldgevoel over hun eigen medeplichtigheid, en we zullen ons verzetten tegen de Chinese dreigementen betreffende de Oeigoeren. Dat de Verenigde Staten geen van de zeventien Oeigoeren de mogelijkheid kunnen bieden zich op Amerikaans grondgebied te vestigen, maakt de zaak er ook niet eenvoudiger op. Shaker Aamer, een legaal ingezetene van mijn eigen kiesdistrict in het Verenigd Koninkrijk wiens gezin bestaande uit zijn Britse echtgenote en vier Britse kinderen in Battersea in Londen wonen, zit, na acht jaar, nog steeds vast in het juridische niemandsland Guantánamo. Hij lijkt het slachtoffer te zijn van een situatie waarbij de Amerikaanse en Britse regering elkaar de zwartepiet toespelen en uiteindelijk misschien wel zullen samenspannen om hem af te voeren naar zijn thuisland Saudi-Arabië. Hij is het slachtoffer van foltering geweest en is rechtstreeks getuige geweest van de foltering van anderen, niet alleen door de VS maar ook door geheim agenten van het Verenigd Koninkrijk. Het zou dus zeer goed van pas komen om zijn getuigenverklaring voor een Britse rechtbank op deze manier te voorkomen. Zoals ik al zei, verwelkomen we de inspanningen om Guantánamo te sluiten, maar we zijn tegen militaire commissies en andere aanhoudende misstanden. Europa moet ook meer doen."@nl3
"w Pani przewodnicząca! Niektóre rządy europejskie aktywnie uczestniczyły w nielegalnym przekazywaniu osób, torturach i nielegalnych zatrzymaniach. Inne udzielały wsparcia. Jeszcze inne udawały, że tego nie widzą. A więc, nie było to coś, co po prostu wydarzyło się „gdzieś tam”. To jeden z powodów, dla których nadal się tym zajmujemy. Oczywiście posłowie do PE przez wiele lat wzywali do zamknięcia Guantánamo, a więc z wielkim zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie prezydenta Obamy i rozumiemy trudności w porządkowaniu bałaganu pozostawionego przez George’a Busha. To jednak ogromnie frustrujące, że nadal pozostaje tam prawie 200 osób. Cieszymy się również, że osoby takie jak Khalid Sheikh Mohammed, zostaną postawione przed sądem powszechnym, ale dlaczego dopiero teraz, a nie osiem lat temu? Najlepszą odpowiedzią na terroryzm są wyroki karne. Będziemy nadal naciskać na rządy europejskie, by przyjmowały większą liczbę więźniów w celu resocjalizacji, zarówno ze względu na transatlantycką solidarność, jak i na winę za współudział. Sprzeciwiamy się też chińskim groźbom wobec Ujgurów. Fakt, że Stany Zjednoczone nie są w stanie osiedlić żadnego z 17. Ujgurów na terytorium USA, też nie działa tu na korzyść. Mieszkaniec mojego okręgu wyborczego, Shaker Aamer, legalny rezydent Wielkiej Brytanii, którego żona Brytyjka i czworo brytyjskich dzieci mieszkają w Battersea w Londynie, wciąż po ośmiu latach tkwi w Guantánamo w sytuacji próżni prawnej. Wydaje się, że jest on ofiarą praktyki „podaj dalej”, zmowy rządów USA i Wielkiej Brytanii, w której chodzi o to by „spakować” go i wysłać do kraju pochodzenia Arabii Saudyjskiej. Jest on bezpośrednim świadkiem tortur, których on sam i inni byli ofiarami, stosowanych nie tylko przez amerykańskich, ale również brytyjskich tajnych agentów. Wygodnie byłoby nie dopuścić do złożenia przez niego zeznań przed sądami brytyjskimi. Jak powiedziałam, cieszymy się ze starań zamknięcia Guantánamo, ale jesteśmy przeciwni komisjom wojskowym i innym ciągłym nadużyciom. Europa również musi uczynić więcej."@pl16
"Senhora Presidente, alguns governos europeus participaram activamente em extradições ilegais, tortura e detenções ilegais. Outros deram apoio de retaguarda. Outros ainda fingiram não ver. Não se tratou, por conseguinte, de algo que se limitou a acontecer "lá longe". Essa é uma das razões pelas quais mantivemos persistentemente o nosso interesse. Os deputados ao PE passaram muitos anos a pedir o encerramento de Guantánamo e, por isso mesmo, recebemos com grande satisfação o anúncio feito pelo Presidente Obama e compreendemos as dificuldades em esclarecer a confusão deixada por George Bush. No entanto, é extremamente frustrante que cerca de 200 homens ainda lá permaneçam. Muito nos congratulamos igualmente com os julgamentos federais de pessoas como Khalid Sheikh Mohammed, mas por que razão não se realizaram há oito anos? A melhor resposta para os terroristas é a obtenção de condenações penais. Vamos continuar a pressionar os governos da UE para que aceitem mais detidos para reinstalação, não só por solidariedade transatlântica, mas também devido à sua própria cumplicidade, e vamos resistir às ameaças chinesas relativamente aos uigures. O facto de os Estados Unidos não conseguirem instalar nenhum dos 17 uigures no seu território não contribui para resolver esta questão. Um constituinte meu, Shaker Aamer, residente legal no Reino Unido, cuja família constituída por uma mulher britânica e quatro filhos britânicos vive em Battersea, Londres, continua, ao fim de oito anos, abandonado num limbo legal em Guantánamo. Parece ser vítima de um passar da batata quente, em que os governos dos EUA e do Reino Unido poderão estar a conluiar-se para o despacharem para o seu país natal, a Arábia Saudita. Ele é uma testemunha directa da sua própria tortura e da tortura de outros, não só por agentes secretos dos EUA mas também do Reino Unido. Esta atitude seria muito conveniente para evitar o seu testemunho perante os tribunais britânicos. Como disse, nós congratulamo-nos com os esforços para encerrar Guantánamo, mas opomo-nos a comissões militares e a outros abusos persistentes. A Europa tem também de fazer mais."@pt17
"Dnă preşedintă, unele guverne europene au participat activ la extrădările ilegale, tortura şi detenţia ilegală. Aţii au oferit un sprijin de fond. Alţii au pretins că nu observă. În consecinţă, nu a fost ceva care doar s-a întâmplat „acolo”. Este unul dintre motivele pentru care ne-am menţinut interesele noastre permanente. Deputaţii din Parlamentul European solicită de ani de zile închiderea Guantánamo, prin urmare salutăm călduros anunţul preşedintelui Obama şi înţelegem dificultăţile pe care le întâmpină în încercările de a soluţiona situaţia haotică moştenită de la George Bush. Cu toate acestea, este extrem de frustrant că aproximativ 200 de oameni rămân acolo. De asemenea, salutăm pe deplin procesele federale deschise pentru deţinuţi ca Khalid Sheikh Mohammed, dar de ce nu s-a întâmplat cu opt ani în urmă? Cel mai bun răspuns pentru terorişti îl reprezintă condamnările penale. Vom continua să îndemnăm guvernele UE să repatrieze mai mulţi deţinuţi, atât din solidaritate transatlantică, cât şi pentru că au o vină pentru complicitatea lor, şi vom rezista la ameninţările chineze cu privire la uiguri. Faptul că Statele Unite nu pot instala pe niciunul dintre cei 17 uiguri pe teritoriul SUA nu este de ajutor. Alegătorul meu, Shaker Aamer, un rezident legal din Regatul Unit a cărui familie formată dintr-o soţie britanică şi patru copii britanici locuiesc în Battersea în Londra, este încă, după opt ani, izolat în uitarea juridică din Guantánamo. El pare să fie victima unui joc, prin care guvernele SUA şi al Regatului Unit pot complota pentru a-l expedia în ţara sa, Arabia Saudită. Este un martor direct la tortura sa şi a altora, aplicată nu numai de către SUA, ci şi de către agenţii secreţi ai Regatului Unit. Expulzarea lui ar fi foarte convenabilă pentru a-l împiedica să depună mărturie în faţa instanţelor din Regatul Unit. După cum am spus, salutăm eforturile de închidere a Guantánamo, dar ne opunem comisiilor militare şi altor abuzuri. Europa trebuie să facă mai mult."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, niektoré európske vlády sa aktívne podieľali na nezákonnom vydávaní, mučení a zadržiavaní osôb. Ďalšie im pri tom pomáhali. Ďalšie predstierali, že o ničom nevedia. Nebolo to teda čosi, čo sa len stalo kdesi tam. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa o to neprestávali zaujímať. Poslanci Európskeho parlamentu, samozrejme, mnoho rokov požadovali uzatvorenie Guantánama, preto s nadšením vítame oznámenie prezidenta Obamu a chápeme ťažkosti spojené s odhaľovaním špiny, ktorú zanechal George Bush. Je však mimoriadne frustrujúce, že takmer 200 ľudí tam ostáva. Veľmi vítame aj federálne súdne procesy s ľuďmi ako Khalid Sheikh Mohammed, ale prečo sa tak nestalo pred ôsmymi rokmi? Najlepšou reakciou na teroristov sú súdne rozsudky za trestné činy. Budeme pokračovať v nátlaku na vlády členských štátov EÚ, aby prijali väčší počet zadržiavaných osôb na presídlenie nielen z princípu transatlantickej solidarity, ale aj z pocitu viny za vlastnú spoluúčasť, a budeme odolávať čínskym hrozbám, pokiaľ ide o Ujgurov. Nepomáha ani, že Spojené štáty na svojom území nie sú schopné trvalo umiestniť žiadneho zo 17 Ujgurov. Volič z môjho volebného obvodu Shaker Aamer, plnoprávny občan Spojeného kráľovstva, ktorého britská manželka a štyri britské deti žijú v Battersea v Londýne, je po šiestich rokoch stále držaný v právnej neistote v Guantáname. Zdá sa, že sa stal obeťou posúvania problému, pričom sa vlády Spojených štátov a Spojeného kráľovstva môžu dohodnúť poslať ho do jeho rodnej krajiny, do Saudskej Arábie. Je priamym svedkom mučenia jeho samého a ďalších tajnými agentmi nielen Spojených štátov, ale aj Spojeného kráľovstva. Bolo by to veľmi pohodlné nato, aby sa jeho svedectvo nedostalo pred súdy Spojeného kráľovstva. Ako som povedala, veľmi vítame snahy o uzatvorenie Guantánama, ale sme proti vojenským komisiám a ďalším pokračujúcim násilnostiam. Aj Európa musí urobiť viac."@sk19
"─ Gospa predsednica, nekatere evropske vlade so aktivno sodelovale pri nezakonitih izročitvah, mučenju in nezakonitemu pridržanju. Nekatere so to podpirale iz ozadja. Nekatere druge so si zatiskale oči. Torej ne gre za zadeve, ki bi se dogajale „tam čez“. Zato se moramo z zadevo ukvarjati do konca. Seveda poslanci že leta pozivamo k zaprtju Gvantanama, zato toplo pozdravljamo napoved predsednika Obame, razumemo pa tudi težave, ki jih ima z razvozlavanjem štrene, ki mu jo je zapustil George Bush. Ob tem pa je skrajno moteče, da je v centru še vedno skoraj 200 ljudi. Prav tako toplo pozdravljamo sojenje ljudem, kakršen je Kalid Šejk Mohamed, pred zveznim sodiščem, ampak zakaj se to ni zgodilo že pred osmimi leti? Najboljši odziv na terorizem je kazenska ovadba. Tudi v prihodnje bomo pritiskali na vlade EU, naj sprejmejo na rehabilitacijo še več zapornikov, v znak čezatlantske solidarnosti, pa tudi v znak kesanja za lastno sokrivdo, in ne bomo se pustili ustrahovati grožnjam Kitajske glede Ujgurov. Škoda, da Združene države ne morejo sprejeti nobenega od 17 Ujgurov na svojem ozemlju. Eden od prebivalcev mojega volilnega okraja, Shaker Aamer, zakoniti rezident Združenega kraljestva, ki s svojo ženo Britanko in otroki Britanci živi v londonski četrti Battersea, že osem let brezpravno tiči v Gvantanamu. Videti je, da je žrtev birokratskega podajanja vročega kostanja, s katerim ga morda vladi ZDA in Združenega kraljestva skušata pregnati v prvotno domovino, Savdsko Arabijo. On osebno in njegovi sojetniki so žrtve mučenja, ki ga izvajajo ne le tajni agentje ZDA; ampak tudi tajni agentje Združenega kraljestva. Izgon bi bil zelo prikladna rešitev, da ne bi mogel pričati o tem mučenju na britanskem sodišču. Kot sem že rekla, pozdravljamo napore za zaprtje Gvantanama, nasprotujemo pa vojaškim komisijam in drugim zlorabam. Menimo tudi, da mora Evropa narediti več."@sl20
"Fru talman! Vissa europeiska regeringar var delaktiga i olagliga överlämnanden, tortyr och olagligt förvar. En del gav bakgrundsstöd. Andra låtsades att de inte såg. Alltså var det inte något som bara skedde ”där borta”. Det är en av anledningarna till vårt ständiga intresse. I flera år efterfrågade parlamentsledamöterna stängningen av Guantánamo, och därför är president Barack Obamas uttalande varmt välkommet, och vi inser svårigheterna med att reda ut den röra som George Bush har lämnat efter sig. Det är dock mycket frustrerande att nästan 200 personer fortfarande finns där. Vi välkomnar också att personer som Khalid Sheikh Mohammed kommer att dömas i federala domstolar, men varför skedde inte detta för åtta år sedan? Det bästa sättet att reagera på terrorister är genom brottmålsdomar. Vi kommer att fortsätta pressa regeringarna i EU att ta emot fångar för omplacering, både av transatlantisk solidaritet och av skuld för deras egen delaktighet, och vi kommer att motstå de kinesiska hoten om uigurerna. Det hjälper inte att USA inte kan placera några alls av de 17 uigurerna på USA:s territorium. En av mina egna väljare, Shaker Aamer, som var lagligt bosatt i Storbritannien, och vars familj som består av hans brittiska fru och fyra brittiska barn som bor i Battersea i London, är fortfarande efter åtta år lämnad i ett rättsligt limbo i Guantánamo. Han verkar sitta fast i en ”skicka-runt-paket-lek” varigenom USA och Storbritannien eventuellt medverkar i konspiration att skicka iväg honom till hans hemland Saudiarabien. Han är ett direkt vittne till sin egen och andras tortyr, inte enbart av USA men också av brittiska säkerhetsagenter. Detta hade varit mycket bekvämt för att hindra honom från att vittna inför en brittisk domstol. Vi välkomnar, som jag sade, ansträngningarna att stänga Guantánamo, men vi motsätter oss militära kommissioner och annat fortsatt missbruk. Europa måste också göra ännu mer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Battersea"14
"Sarah Ludford,"18,5,15,1,19,14,13,4,21,9
"Sarah Ludford."16
"Shaker Aamer"13
"imieniu grupy ALDE."16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph