Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.7.2-093"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my group will offer its support to the European Commission. The Alliance of Liberals and Democrats is a responsible group and we firmly believe that the next five years will be so critical for the European Union and European citizens that we will need a Commission that will have broad pro-European support in this Parliament. But let me also be very clear. Our support is conditional, more so than during the last five years. We expect the new European Commission to be the engine of the European Union. We want a Commission with a bolder, more ambitious and more integrated economic and social approach, a Commission that is at the forefront of such a strategy – a strategy that can force Member States to do what they have to do. I think that, certainly in the eurozone, we have to recognise that there is a great need for a true economic and social pillar next to the existing monetary pillar. The problems in the eurozone today are clear proof of the failure of the weak approach that we have followed over the last 10 years with the so-called open coordination method. The same is true in other areas – on climate change, on foreign policy and on defence policy. The basic assumption behind this new bold approach is the recognition that in fact, in the multipolar world of tomorrow, Europe cannot play a significant role without being more effective and without further deepening its own integration in the near future. We expect you to embrace this assumption and to come forward with clear, firm and ambitious proposals and reforms in all these fields. We expect that, to achieve this, the Commission will use the right of initiative to its full potential. I am clearly talking about the Commission as a whole, working as a college, as a cohesive political body pushing European integration forward. A strong Commission may be helpful, but a strong Commission in that respect is indispensable. The Lisbon Treaty offers new tools and has enhanced our capacity for action. High Representative Ashton, we ask you to use these new tools. We expect more from a High Representative than we have seen until now. Your role demands it and the European Union requires it. Take the opportunities. The lesson we learned from Haiti is an example. Put the report to establish a European civil protection force on the Council table immediately. Having said that, my group will support this Commission, with its strong liberal presence, and we are prepared to offer our commitment to advance the European cause with her."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, moje skupina poskytne Evropské komisi svou podporu. Aliance liberálů a demokratů je zodpovědnou skupinou a pevně věříme, že následujících pět let bude pro Evropskou unii a evropské občany klíčových do takové míry, že budeme potřebovat Komisi, která bude mít v tomto parlamentu širokou proevropskou podporu. Dovolte mi také, abych zcela jasně vyjádřil, že naše podpora je podmíněná a to více než v uplynulých pěti letech. Očekáváme, že nová Evropská komise bude motorem Evropské unie. Chceme, aby Komise měla silnější, ambicióznější a integrovanější hospodářský a sociální přístup, chceme Komisi, která bude v čele takovéto strategie – strategie, která může členské státy přimět dělat, co mají. Domnívám se, že minimálně v eurozóně musíme uznat, že vedle stávajícího měnového pilíře je zapotřebí vytvořit samostatný hospodářský a sociální pilíř. Dnešní problémy v eurozóně jsou jasným důkazem selhání slabého přístupu, který jsme v posledních 10 letech uplatňovali s tzv. metodou otevřené koordinace. To stejné platí i v jiných oblastech – změna klimatu, zahraniční politika a obranná politika. Základním předpokladem tohoto nového silnějšího přístupu je uznání skutečnosti, že v multipolárním světě zítřka nemůže Evropa hrát významnou úlohu, aniž by byla efektivnější a a aniž by v nejbližší budoucnosti dále neprohlubovala svou vlastní integraci. Očekáváme, že tento předpoklad přijmete a vystoupíte s jasnými, pevnými a ambiciózními návrhy a reformami ve všech těchto oblastech. Očekáváme, že pro dosažení těchto cílů Komise využije práva na iniciativu v celém jeho rozsahu. Jasně hovořím o Komisi jako celku pracujícím jako jeden sbor, jako soudržný politický orgán posunující evropskou integraci vpřed. Silná Komise může být prospěšná, ale silná Komise v tomto ohledu je nezbytná. Lisabonská smlouva nabízí nové nástroje a rozšiřuje naši akceschopnost. Paní vysoká představitelko Ashtonová, žádáme vás, abyste tyto nové nástroje využívala. Od vysokého představitele očekáváme více, než co jsme dosud viděli. Vaše role to vyžaduje a stejně tak to vyžaduje Evropská unie. Využijte příležitostí. Lekce, kterou nám udělily událostí na Haiti, je toho příkladem. Předložte neprodleně Radě zprávu o ustanovení evropské jednotky civilní ochrany. Závěrem, má skupina podpoří tuto Komisi, ve které jsou silně zastoupeni liberálové, a jsme připraveni zavázat se, že spolu s vámi posuneme tuto záležitost vpřed."@cs1
"Hr. formand! Min gruppe vil tilbyde sin støtte til Kommissionen. Alliancen af Liberale og Demokrater er en ansvarlig gruppe, og vi tror fuldt og fast på, at de næste fem år vil være så kritiske for EU og de europæiske borgere, at vi får brug for en Kommission, som har bred proeuropæisk støtte i Parlamentet. Men lad mig også sige meget klart, at vores støtte er betinget, mere betinget end i løbet af de seneste fem år. Vi forventer, at den nye Kommission skal være primus motor for EU. Vi ønsker en Kommission med en dristigere, mere ambitiøs og mere integreret økonomisk og social tilnærmelse, en Kommission, som ligger i teten for en sådan strategi – en strategi, som kan tvinge medlemsstaterne til at gøre, hvad de er nødt til at gøre. Jeg tror, at vi, i hvert fald i euroområdet, er nødt til at anerkende, at der er et stort behov for en ægte økonomisk og social søjle ved siden af den eksisterende monetære søjle. Problemerne i euroområdet i dag er tydelige beviser på, at den svage tilnærmelse, vi har fulgt gennem de seneste 10 år med den såkaldt åbne koordinationsmetode, er en fiasko. Det samme gælder på andre områder – for klimaændringer, for udenrigspolitik og for forsvarspolitik. Grundantagelsen bag denne nye, dristige tilnærmelse er erkendelsen af, at Europa i morgendagens multipolære verden faktisk ikke kan spille nogen betydelig rolle uden at blive mere effektiv og uden at skærpe sin egen integration yderligere i nær fremtid. Vi forventer, at De tager denne antagelse til Dem og fremlægger klare, håndfaste og ambitiøse forslag og reformer på alle disse områder. Vi forventer, at Kommissionen for at opnå dette vil udnytte initiativrettens fulde potentiale. Jeg taler absolut om Kommissionen som en helhed, der arbejder som et kollegium, et sammenhængende politisk organ, der fremmer Europas integration. En stærk Kommission kan være nyttig, men en stærk Kommission i den henseende er uundværlig. Lissabontraktaten byder på nye værktøjer og har forbedret vores evne til at handle. Vi opfordrer den højtstående repræsentant Baroness Ashton til at bruge disse nye værktøjer. Vi forventer mere af en højtstående repræsentant, end vi har set hidtil. Rollen kræver det, og EU kræver det. Grib mulighederne. Den lektie, vi lærte fra Haiti, er et eksempel. Læg øjeblikkelig rapporten om oprettelse af en europæisk civilbeskyttelsesstyrke på Rådets bord. Når det er sagt, vil min gruppe støtte denne Kommission med sin stærke liberale tilstedeværelse, og vi er rede til at tilbyde vores engagement til fremme af den europæiske sag sammen med Kommissionen."@da2
"Herr Präsident, meine Fraktion wird der Europäischen Kommission ihre Unterstützung anbieten. Die Allianz der Liberalen und Demokarten ist eine verantwortungsbewusste Fraktion und wir sind der festen Überzeugung, dass die nächsten fünf Jahre für die Europäische Union und die europäischen Bürger von derart entscheidender Bedeutung sein werden, dass wir eine Kommission benötigen werden, die eine breite pro-europäische Unterstützung in diesem Parlament hat. Aber lassen Sie mich auch eines ganz klar sagen. Unsere Unterstützung steht, mehr noch als in den vergangenen fünf Jahren, unter Vorbehalt. Wir erwarten, dass die neue Europäische Kommission der Motor der Europäischen Union ist. Wir wollen eine Kommission mit einer mutigeren, ehrgeizigeren und ganzheitlicheren wirtschaftlichen und sozialen Herangehensweise, eine Kommission, die an vorderster Front einer solchen Strategie steht - einer Strategie, die die Mitgliedstaaten dazu zwingen kann, das zu tun, was sie tun müssen. Ich glaube, dass wir - besonders in der Eurozone - erkennen müssen, dass es - neben der existierenden geldwirtschaftlichen Säule - eine große Notwendigkeit für eine echte wirtschaftliche und soziale Säule gibt. Die heutigen Probleme in der Eurozone sind ein klarer Beweis für das Scheitern der schwachen Herangehensweise, die wir in den letzen 10 Jahren mit der so genannten offenen Koordinierungsmethode verfolgt haben. Das Gleiche gilt für andere Bereiche - beim Klimawandel, der Außenpolitik und der Verteidigungspolitik. Die grundlegende Annahme hinter dieser neuen, mutigen Herangehensweise ist die Erkenntnis, dass Europa in der multipolaren Welt von morgen keine bedeutende Rolle spielen kann, wenn es nicht effektiver wird und seine eigene Integration in naher Zukunft weiter vertieft. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieser Annahme gerecht werden und in all diesen Bereichen mit klaren, verbindlichen und ehrgeizigen Vorschlägen und Reformen vortreten. Wir erwarten, dass die Kommission, um dies zu erreichen, das Initiativrecht voll ausschöpft. Ich rede natürlich von der Kommission als Ganzes, die als Kollegium arbeitet, als eine geschlossene politische Institution, die die europäische Integration vorantreibt. Eine starke Kommission kann hilfreich sein, und eine starke Kommission ist in dieser Hinsicht unabdingbar. Der Vertrag von Lissabon bietet neue Werkzeuge und hat unsere Handlungsfähigkeit gesteigert. Hohe Vertreterin Ashton, wir fordern Sie auf, diese neuen Werkzeuge einzusetzen. Wir erwarten mehr von einer Hohen Vertreterin als wir bisher gesehen haben. Ihre Rolle verlangt es und die Europäische Union bedingt es. Nutzen Sie die Chancen. Die Lektion, die wir von Haiti gelernt haben, verdeutlicht es. Legen Sie unverzüglich einen Bericht für die Einführung einer europäischen Katastrophenschutztruppe vor. Dennoch wird meine Fraktion diese Kommission, mit ihrer starken liberalen Präsenz, unterstützen, und wir sind bereit, uns gemeinsam mit ihr für das Voranbringen der europäischen Sache einzusetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών είναι μια υπεύθυνη Ομάδα και έχουμε την πεποίθηση ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι τόσο κρίσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαίους πολίτες που θα χρειαστούμε μια Επιτροπή που θα διαθέτει ευρεία στήριξη υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας σε αυτό το Σώμα. Επιτρέψτε μου επίσης να είμαι πολύ σαφής. Η στήριξή μας δεν είναι άνευ όρων, ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία πέντε χρόνια. Αναμένουμε από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτελέσει την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μια Επιτροπή με τολμηρότερη, πιο φιλόδοξη και πιο ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική προσέγγιση, μια Επιτροπή που θα βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή μιας τέτοιας στρατηγικής – μια στρατηγική που μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πιστεύω ότι, ιδίως στην ευρωζώνη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργία ενός πραγματικού οικονομικού και κοινωνικού πυλώνα δίπλα στον υφιστάμενο νομισματικό πυλώνα. Τα προβλήματα στην ευρωζώνη σήμερα αποτελούν σαφή απόδειξη της αποτυχίας της ασθενούς προσέγγισης που ακολουθήσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια με την αποκαλούμενη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Το ίδιο ισχύει και σε άλλους τομείς – στην κλιματική αλλαγή, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Η βασική υπόθεση πίσω από αυτήν τη νέα τολμηρή προσέγγιση είναι η αναγνώριση ότι στην πραγματικότητα, στον πολυπολικό κόσμο του αύριο, η Ευρώπη δεν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο χωρίς να είναι αποτελεσματικότερη και χωρίς να εμβαθύνει περαιτέρω τη δική της ολοκλήρωση στο εγγύς μέλλον. Αναμένουμε από εσάς να συμμεριστείτε αυτήν την υπόθεση και να υποβάλετε σαφείς, στέρεες και φιλόδοξες προτάσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλα αυτά τα πεδία. Αναμένουμε ότι, για να το επιτύχει αυτό, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας πλήρως. Είναι σαφές ότι μιλώ για την Επιτροπή στο σύνολό της, στη λειτουργία της ως Σώματος Επιτρόπων, ως συνεκτικό πολιτικό σώμα που προωθεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια ισχυρή Επιτροπή μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά μια ισχυρή Επιτροπή από αυτήν την άποψη είναι απολύτως απαραίτητη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει νέα εργαλεία και έχει ενισχύσει την ικανότητα μας για δράση. Υπάτη Εκπρόσωπε Ashton, σας ζητούμε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα νέα εργαλεία. Περιμένουμε από την Υπάτη Εκπρόσωπο περισσότερα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Το απαιτεί ο ρόλος σας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην αφήσετε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Το μάθημα που διδαχτήκαμε από την Αϊτή αποτελεί παράδειγμα. Υποβάλετε την έκθεση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας στο Συμβούλιο άμεσα. Με δεδομένα τα παραπάνω, η Ομάδα μου θα στηρίξει αυτήν την Επιτροπή με την ισχυρή φιλελεύθερη παρουσία της, και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την αφοσίωσή μας για να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό σκοπό μαζί της."@el10
"Señor Presidente, mi grupo va a apoyar a la Comisión Europea. Alianza de los Demócratas y Liberales es un grupo responsable y creemos firmemente que los próximos cinco años van a ser críticos para la Unión Europea y para los ciudadanos europeos, que necesitarán una Comisión que tenga un amplio apoyo europeísta en este Parlamento. No obstante, déjenme también ser muy claro. Nuestro apoyo es condicional, aun más que durante los últimos cinco años. Esperamos que la nueva Comisión Europea sea el motor de la Unión Europea. Queremos una Comisión con un enfoque económico y social más audaz, más ambicioso y más integrado, una Comisión que esté al frente de dicha estrategia —una estrategia que pueda forzar a los Estados miembros a hacer lo que tienen que hacer. Creo que, desde luego en la zona del euro, tenemos que reconocer que es muy necesario un verdadero pilar económico y social junto al ya existente pilar monetario. Los problemas actuales en la zona del euro son buena prueba del fracaso del endeble enfoque que hemos seguido durante los últimos 10 años con el conocido como método abierto de coordinación. Lo mismo sucede en otros campos como el cambio climático, la política exterior o la política de defensa. La asunción básica que está detrás de este nuevo enfoque audaz es el reconocimiento de que de hecho, en el mundo multipolar del futuro, Europa no puede desempeñar un papel importante sin ser más eficaz y sin avanzar más en su propia integración en el futuro inmediato. Esperamos que ustedes acepten esta asunción y realicen propuestas y reformas claras, firmes y ambiciosas en todas estas áreas. Esperamos que, para lograrlo, la Comisión use todo el potencial del derecho de iniciativa. Por supuesto, estoy hablando de la Comisión en su conjunto, un organismo que trabaja como un colegio, como un ente político unido que hace avanzar la integración europea. Una Comisión fuerte puede ser útil, pero una Comisión fuerte a este respecto es indispensable. El Tratado de Lisboa ofrece nuevas herramientas y ha ampliado su capacidad de acción. Alta Representante Ashton, le pedimos que use estas nuevas herramientas. Esperamos más de una Alta Representante de lo que hemos visto hasta ahora. Su función así lo exige y la Unión Europea así lo requiere. Aprovechen las oportunidades. La lección que hemos aprendido de Haití es un ejemplo. Pongan inmediatamente sobre la mesa del Consejo el informe para establecer una fuerza europea de protección civil. Dicho esto, mi grupo apoyará a esta Comisión, con su poderosa presencia liberal, y estamos preparados para ofrecerles nuestro compromiso para fomentar la causa europea con ella."@es21
"Austatud president! Minu fraktsioon pakub oma toetust Euroopa komisjonile. Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon on vastutustundlik ja me usume kindlalt, et järgmised viis aastat on väga olulised Euroopa Liidule ja Euroopa kodanikele, et meil läheb vaja komisjoni, kellele kuulub selle parlamendi Euroopa-meelsete jõudude enamuse toetus. Kuid lubage mul olla otsekohene. Meie toetus sõltub teatud tingimustest, isegi rohkem, kui eelmise viie aasta jooksul. Meie ootame, et Euroopa komisjon oleks Euroopa liikumapanev jõud. Me soovime, et komisjonil oleks julgem, auahnem ja enam integreeritud lähenemine majandusele ja sotsiaalsfäärile, et komisjon oleks sellise strateegia esirinnas, mis saab liikmesriike panna tegema just seda, mida nad peavad tegema. Arvan, et eurotsoonis on kindlasti vaja mõista, et lisaks rahandussambale on meil suur vajadus ka tõelise majandus- ja sotsiaalsamba järele. Tänased probleemid eurotsoonis on selge tõend selle kohta, et jõuetu lähenemine, mida viimase kümne aasta jooksul on järgitud niinimetatud avatud koordinatsiooni meetodil, kukkus läbi. Sama kehtib ka teistes valdkondades – kliimamuutuste, välispoliitika ja kaitsepoliitika kohta. Uuele lähenemise põhieelduseks on tunnistada, et homses multipolaarses maailmas ei saa Euroopa mängida olulist rolli ilma, et see oleks tõhusam ja süvendaks lähitulevikus iseenda integratsiooni. Loodame, et te võtate selle eelduse omaks ja tulete välja selgete, kindlate ja ambitsioonikate ettepanekute ja reformidega kõigis nimetatud valdkondades. Loodame, et selle saavutamiseks kasutab komisjon täiel määral ära oma algatusõiguse potentsiaali. Ma kõnelen selgelt komisjonist kui tervikust, mis töötab kui kolleegium, kui sidus poliitiline organ, mis viib edasi Euroopa poliitilist integratsiooni. Tugev komisjon võib tulla kasuks, aga siinkohal on tugev komisjon asendamatu. Lissaboni leping pakub meile uusi vahendeid ja on tõstnud meie tegutsemisvõimet. Kõrge esindaja Ashton, me palume, et te neid uusi vahendeid kasutaksite. Me loodame kõrgelt esindajalt rohkem, kui siiani oleme näinud. Teie roll tingib seda ja Euroopa Liidul on seda vaja. Kasutage võimalusi! Õppetund, mis me Haitilt saime, on üks näide. Pange raport Euroopa tsiviilkaitse jõudude loomiseks otsekohe nõukogu lauale! Kokkuvõttes eelnevat toetab minu fraktsioon komisjoni, kus on tugevalt esindatud liberaalsed jõud, ja me oleme valmis näitama üles oma pühendumust, et viia koos Euroopat edasi."@et5
"Arvoisa puhemies, ryhmäni antaa tukensa Euroopan komissiolle. Liberaalidemokraattien liitto on asiasta vastaa ryhmä, ja uskomme vakaasti, että seuraava viisivuotiskausi on niin ratkaisevan tärkeä Euroopan unionille ja Euroopan kansalaisille, että tarvitsemme komissiota, jolla on laaja Eurooppa-myönteinen tuki täällä parlamentissa. Haluan kuitenkin sanoa asiani selkeästi. Tukemme on ehdollinen, ja se on sitä enemmän kuin edellisellä viisivuotiskaudella. Odotamme, että uusi Euroopan komissio olisi Euroopan unionin moottori. Haluamme, että komissiolla olisi entistä rohkeampi, kunnianhimoisempi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti yhtenäisempi ote asioihin ja että se olisi sellaisen strategian edelläkävijä, jolla jäsenvaltiot voidaan saada hoitamaan niille kuuluvat tehtävät. Minusta etenkin euroalueella meidän on tunnustettava, että nykyisen valuuttapilarin rinnalle olisi kipeästi saatava todellinen taloudellinen ja sosiaalinen pilari. Euroalueen nykyongelmat ovat selkeä todiste sen heikon lähestymistavan epäonnistumisesta, jota olemme noudattaneet viimeiset 10 vuotta niin sanotun avoimen koordinointimenettelyn avulla. Sama pätee muihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, ulkopolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan. Tämän uuden ja rohkean lähestymistavan lähtökohtana on sen tosiasian tunnustaminen, ettei Eurooppa voi enää moninapaisessa tulevaisuuden maailmassa olla merkittävä toimija tehostamatta toimintaansa ja syventämättä entisestään omaa yhdentymistään lähitulevaisuudessa. Odotamme, että omaksutte tämän lähestymistavan ja esittelette selkeitä, tiukkoja ja kunnianhimoisia ehdotuksia ja uudistuksia kaikilla näillä aloilla. Odotamme, että tätä varten komissio käyttää aloiteoikeuttaan koko laajuudessaan. Tarkoitan tietenkin koko komissiota, joka työskentelee kollegiona ja yhtenäisenä poliittisena elimenä, joka vie Euroopan yhdentymistä eteenpäin. Vahvasta komissiosta voi olla apua, mutta tässä yhteydessä vahva komissio on välttämätön. Lissabonin sopimus tarjoaa uusia välineitä ja on parantanut toimintakykyämme. Arvoisa korkea edustaja Ashton, kehotamme teitä hyödyntämään näitä uusia välineitä. Odotamme korkealta edustajalta enemmän kuin tähän asti. Asemanne edellyttää sitä, ja Euroopan unioni tarvitsee sitä. Tarttukaa siis näihin mahdollisuuksiin. Haitista oppimamme voi toimia esimerkkinä. Kehotan teitä jättämään välittömästi neuvoston käsiteltäväksi raportin Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta. Lopuksi haluan sanoa, että ryhmäni antaa tukensa tälle komissiolle vahvan liberaalisen edustuksen myötä ja että olemme valmiita sitoutumaan siihen, että viemme Eurooppa-asiaa eteenpäin yhdessä hänen kanssaan."@fi7
"Monsieur le Président, mon groupe offrira son appui à la Commission européenne. L’Alliance des démocrates et des libéraux représente un groupe responsable et nous croyons fermement que les cinq prochaines années seront à ce point critiques pour l’Union européenne et les citoyens européens que nous aurons besoin d’une Commission jouissant d’un large appui pro-européen dans ce Parlement. Néanmoins, permettez-moi également d’être très clair. Notre appui est conditionnel, encore plus qu’au cours des cinq dernières années. Nous attendons de la nouvelle Commission européenne qu’elle soit le moteur de l’Union européenne. Nous voulons une Commission suivant une approche économique et sociale plus audacieuse, plus ambitieuse et plus intégrée, une Commission qui soit au centre d’une telle stratégie - une stratégie pouvant obliger les États membres à faire ce qu’ils doivent. Je pense que, certainement dans la zone euro, nous devons reconnaître la nécessité absolue d’un réel pilier économique et social, outre le pilier monétaire existant. Les problèmes que connaît aujourd’hui la zone euro sont la preuve manifeste de l’échec de l’approche médiocre que nous avons suivie durant les 10 dernières années avec ce qu’on appelle la méthode ouverte de coordination. La même chose est vraie dans d’autres domaines - concernant le changement climatique, la politique étrangère et la politique de défense. L’hypothèse de base derrière cette nouvelle approche audacieuse consiste à reconnaître qu’en fait, dans le monde multipolaire de demain, l’Europe ne peut jouer un rôle significatif sans être plus efficace et sans approfondir davantage sa propre intégration dans un proche avenir. Nous attendons de vous que vous adoptiez cette hypothèse et que vous fassiez des propositions et des réformes claires, fermes et ambitieuses dans tous ces domaines. Nous espérons que, à cette fin, la Commission recourra pleinement au droit d’initiative. Je parle explicitement de la Commission dans son ensemble, fonctionnant comme un collège, comme un organe politique cohérent faisant avancer l’intégration européenne. Une Commission forte peut être utile mais une Commission forte à cet égard est indispensable. Le traité de Lisbonne offre de nouveaux outils et a amélioré notre capacité d’action. Madame la Haute représentante Ashton, nous vous demandons d’utiliser ces nouveaux outils. Nous attendons plus d’une haute représentante que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Votre rôle le requiert et l’Union européenne l’exige. Saisissez les occasions. L’enseignement que nous avons tiré de Haïti en est un exemple. Mettez immédiatement sur la table du Conseil le rapport visant à établir une force de protection civile européenne. Cela étant dit, mon groupe soutiendra cette Commission, avec sa forte présence libérale, et nous sommes disposés à nous engager à faire avancer la cause européenne avec elle."@fr8
"Elnök úr, a képviselőcsoportom felajánlja támogatását az Európai Bizottságnak. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége felelős képviselőcsoport, és meg vagyunk győződve arról, hogy a következő öt év annyira kritikus fontosságú lesz az Európai Unió és az európai polgárok számára, hogy olyan Bizottságra van szükségünk, amely széles körű Európa-párti támogatást élvez e Parlamentben. De hadd mondjam ki azt is egyértelműen: támogatásuk feltételes – sokkal inkább, mint az utóbbi öt évben volt. Elvárjuk, hogy az új Európai Bizottság az Európai Unió motorja legyen. Olyan Bizottságot akarunk, amely bátrabb, ambiciózusabb és integráltabb gazdasági és társadalmi megközelítéssel rendelkezik; olyan Bizottságot, amely e stratégia élére áll – egy olyan stratégia élére, amely rákényszeríti a tagállamokat, hogy tegyék meg, amit meg kell tenniük. Úgy gondolom, fel kell ismernünk – az eurozónában mindenképpen –, hogy a meglévő monetáris pillér mellett valódi gazdasági és szociális pillérre is nagy szükség van. Az eurozóna mai problémái egyértelműen bizonyítják az általunk az elmúlt 10 évben követett gyenge megközelítés – az ún. nyitott koordinációs módszer – kudarcát. Ugyanez más területeken is igaz – az éghajlatváltozással, a külpolitikával és a védelmi politikával kapcsolatban. Az új, bátor megközelítés mögött az a felismerés húzódik meg alapfeltevésként, hogy a jövő többpólusú világában Európa valóban nem játszhat jelentős szerepet anélkül, hogy hatékonyabb lenne és tovább mélyítené saját integrációját a közeljövőben. Elvárjuk, hogy Önök is tegyék magukévá ezt a feltevést, és egyértelmű, határozott és ambiciózus javaslatokkal és reformokkal álljanak elő mindezeken a területeken. Elvárjuk, hogy ennek elérése érdekében a Bizottság a lehető legmesszebbmenőkig használja ki kezdeményezési jogkörét. Egyértelműen a Bizottság egészéről beszélek mint testületről; mint olyan összetartozó politikai testületről, amely előrelendíti az európai integrációt. Egy erős Bizottság hasznos lehet, de egy erős Bizottság ebben a tekintetben nélkülözhetetlen. A Lisszaboni Szerződés új eszközöket és fokozott cselekvési kapacitást nyújt. Ashton főképviselő asszony, arra kérjük, használja ezeket az új eszközöket! Többet várunk el egy főképviselőtől, mint amit eddig láttunk. Az Ön szerepe megköveteli, az Európai Unió pedig igényli ezt. Ragadja meg a lehetőségeket! A lecke, amit Haititől tanultunk, csak egy példa. Haladéktalanul tegye le a Tanács asztalára az európai polgári védelmi erő létrehozására irányuló jelentést! Ezek után képviselőcsoportom – erős liberális jelenlét mellett – támogatja ezt a Bizottságot, és felajánljuk a főképviselő asszonynak az európai ügy előmozdítása iránti elkötelezettségünket."@hu11
"Signor Presidente, il mio gruppo offrirà il suo sostegno alla Commissione europea. L'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa è un gruppo responsabile e crediamo fermamente che i prossimi cinque anni saranno talmente critici per l'Unione europea e per i cittadini europei che avremo bisogno di una Commissione che goda di un ampio sostegno da parte di questo Parlamento europeo. Ma permettetemi di essere molto chiaro. Il nostro sostegno è condizionato, molto più che negli ultimi cinque anni. Ci aspettiamo che la nuova Commissione europea sia il motore dell’Unione europea. Vogliamo una Commissione con un'impostazione economica e sociale più ardita, più ambiziosa, più integrata, una Commissione che sia in prima linea nell’attuare una strategia di questo tipo, una strategia che possa obbligare gli Stati membri a fare ciò che devono. Ritengo si debba riconoscere, almeno nella zona euro, che vi è un grande bisogno di un vero pilastro economico e sociale accanto all’esistente pilastro monetario. I problemi odierni della zona euro sono una prova evidente del fallimento dell’approccio debole che abbiamo seguito negli ultimi dieci anni attraverso il cosiddetto metodo del coordinamento aperto. Lo stesso vale anche per altri settori: il cambiamento climatico, la politica estera e la politica della difesa. L'assunto che sta alla base di questo nuovo coraggioso approccio è il riconoscimento che, in realtà, nel mondo multipolare del futuro, l'Europa non può svolgere un ruolo significativo senza essere più efficace e senza approfondire ulteriormente, in un prossimo futuro, la propria integrazione. Ci aspettiamo che facciate vostra questa ipotesi e che presentiate proposte di riforma chiare, ferme e ambiziose in tutti questi campi. Ci aspettiamo che per realizzare tutto ciò la Commissione si avvalga del diritto di iniziativa in tutte le sue potenzialità. Sto chiaramente parlando della Commissione nel suo insieme, che lavori come un collegio, in quanto organo politico coeso che spinge in avanti l'integrazione europea. Una Commissione forte può essere utile ma, in questo ambito, una Commissione forte è indispensabile. Il trattato di Lisbona offre nuovi strumenti e ha potenziato la nostra capacità di azione. Alto rappresentante Ashton, le chiediamo di utilizzare questi nuovi strumenti. Da un Alto rappresentante ci aspettiamo di più di quanto abbiamo visto fino ad ora. Il suo ruolo lo richiede e l'Unione Europea lo richiede. Colga le opportunità che si presentano. La lezione che abbiamo imparato da Haiti è un esempio. Metta immediatamente sul tavolo del Consiglio il rapporto per istituire una forza europea di protezione civile. Detto questo, il mio gruppo sosterrà questa Commissione, con la sua forte presenza liberale, e siamo pronti ad offrirle il nostro impegno per far progredire, assieme a lei, la causa europea."@it12
"Pone Pirmininke, mūsų frakcija rems Europos Komisiją. Liberalų ir demokratų aljansas yra atsakinga frakcija ir mes tvirtai tikime, kad ateinantys penkeri metai Europos Sąjungai ir Europos piliečiams bus tokie svarbūs, kad reikės Komisijos, turinčios plataus spektro proeuropietišką paramą Parlamente. Vis dėlto leiskite paaiškinti, ką noriu pasakyti. Mūsų parama yra labiau sąlyginė nei buvo pastaruosius penkerius metus. Tikimės, kad naujoji Europos Komisija bus Europos Sąjungos varomoji jėga. Norime drąsesnės, plačių užmojų ir labiau integruoto ekonominio ir socialinio požiūrio Komisijos, kuri vadovautų strategijai, priverčiančiai valstybes nares daryti tai, kas būtina. Manau, jog visų pirma euro zonoje turime pripažinti, kad greta pinigų ramsčio svarbu turėti ir tikrąjį ekonomikos ir socialinį ramstį. Šiandien euro zonoje kylančios problemos aiškiai parodo, koks nesėkmingas yra silpnasis požiūris, kurio mes laikėmės pastaruosius 10 metų, taikydami vadinamąjį atvirojo koordinavimo metodą. Tas pat galioja ir kitose srityse: klimato kaitos, užsienio politikos ir gynybos politikos. Pagrindinė naujojo drąsaus požiūrio prielaida yra pripažinimas, kad rytdienos daugiapoliame pasaulyje Europa negalės vaidinti reikšmingo vaidmens, jeigu artimiausioje ateityje netaps efektyvesnė ir nedidins savo pačios integracijos. Tikimės, kad suprasite šią prielaidą ir pateiksite aiškius, tvirtus ir drąsius pasiūlymus bei reformas visose šiose srityse. Tikimės, kad, siekdama šio tikslo, Komisija panaudos visą iniciatyvos teisės potencialą. Be abejo, kalbu apie visą Komisiją, veikiančią kaip kolegija, kaip darnią politinę instituciją, stumiančią į priekį Europos integraciją. Stipri Komisija gali būti naudinga, o šiuo požiūriu stipri Komisija yra būtina. Lisabonos sutartyje yra numatytos naujos priemonės ir stiprinami mūsų gebėjimai veikti. Vyriausioji įgaliotine ponia C. Ashton, prašome jūsų panaudoti šias naujas priemones. Iš vyriausiojo įgaliotinio tikimės daugiau nei esame matę anksčiau. Daugiau tenka jūsų vaidmeniui, daugiau reikia ir Europos Sąjungai. Pasinaudokite galimybėmis. Haičio pamoka yra pavyzdys. Nedelsdama pateikite Tarybai ataskaitą dėl Europos civilinės saugos pajėgų kūrimo. Vis tik mūsų frakcija parems šią Komisiją, kurioje yra didelė liberalų įtaka, ir esame pasirengę įsipareigoti kartu su ja siekti Europos tikslų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mana grupa sniegs savu atbalstu Eiropas Komisijai. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa ir atbildīga grupa, un mēs esam cieši pārliecināti, ka nākamie pieci gadi Eiropas Savienībai un Eiropas pilsoņiem būs tik svarīgi, ka mums būs vajadzīga Komisija, kurai šajā Parlamentā būs plašs proeiropeisks atbalsts. Taču ļaujiet man paskaidrot. Mūsu atbalsts ir vairāk nosacīts nekā pēdējo piecu gadu laikā. Mēs sagaidām, ka jaunā Eiropas Komisija būs Eiropas Savienības dzinējspēks. Mēs vēlamies Komisiju ar drošāku, ambiciozāku un integrētāku ekonomisko un sociālo pieeju, Komisiju, kas ir priekšgalā šādai stratēģijai — stratēģijai, kas var piespiest dalībvalstis darīt to, kas tām jādara. Es domāju, jo īpaši euro zonā mums jāatzīst, ka paralēli pašreizējam monetārajam pīlāram ir liela nepieciešamība īstenot patiesu ekonomisko un sociālo pīlāru. Šā brīža problēmas euro zonā ir skaidrs pierādījums tās vājās pieejas neveiksmei, ko mēs ievērojām pēdējos 10 gadus ar tā saukto atvērtās koordinācijas metodi. Tas pats attiecas uz citām jomām — uz klimata pārmaiņām, uz ārpolitiku un uz aizsardzības politiku. Galvenais pieņēmums attiecībā uz šo jauno, drosmīgo pieeju ir atzinums, ka patiesībā rītdienas multipolārajā pasaulē Eiropai nebūs svarīga loma, ja tā tuvākajā nākotnē nebūs efektīvāka un neturpinās padziļināt savu integrāciju. Mēs ceram, ka jūs ņemsiet vērā šo pieņēmumu un visās minētajās jomās ierosināsiet skaidrus, nelokāmus un ambiciozus priekšlikumus un reformas. Mēs ceram, ka, lai to sasniegtu, Komisija iniciatīvas tiesības izmantos pilnā apmērā. Es, protams, runāju par Komisiju kopumā, kas strādā kā kolēģija, kā vienota politiskā institūcija, kura virza Eiropas integrāciju. Spēcīga Komisija varētu būt noderīga, taču spēcīga Komisija šai ziņā ir neaizstājama. Lisabonas līgums sniedz jaunas iespējas, un tas ir palielinājis mūsu rīcības spējas. Augstā pārstāve mēs lūdzam jūs izmantot šīs jaunās iespējas. Mēs no Augstā pārstāvja sagaidām vairāk, nekā esam to redzējuši līdz šim. To prasa jūsu loma, un to pieprasa Eiropas Savienība. Izmantojiet iespējas! Piemēram, mācību, ko guvām no Haiti. Nekavējoties iesniedziet apspriešanai Padomē ziņojumu par Eiropas civilās aizsardzības spēku izveidi. Neraugoties uz sacīto, mūsu grupa atbalstīs šo Komisiju ar savu spēcīgo, liberālo klātbūtni, un mēs esam gatavi uzņemties saistības kopā ar to virzīt uz priekšu Eiropas procesu."@lv13
"Mr President, my group will offer its support to the European Commission. The Alliance of Liberals and Democrats is a responsible group and we firmly believe that the next five years will be so critical for the European Union and European citizens that we will need a Commission that will have broad pro-European support in this Parliament. But let me also be very clear. Our support is conditional, more so than during the last five years. We expect the new European Commission to be the engine of the European Union. We want a Commission with a bolder, more ambitious and more integrated economic and social approach, a Commission that is at the forefront of such a strategy – a strategy that can force Member States to do what they have to do. I think that, certainly in the eurozone, we have to recognise that there is a great need for a true economic and social pillar next to the existing monetary pillar. The problems in the eurozone today are clear proof of the failure of the weak approach that we have followed over the last 10 years with the so-called open coordination method. The same is true in other areas – on climate change, on foreign policy and on defence policy. The basic assumption behind this new bold approach is the recognition that in fact, in the multipolar world of tomorrow, Europe cannot play a significant role without being more effective and without further deepening its own integration in the near future. We expect you to embrace this assumption and to come forward with clear, firm and ambitious proposals and reforms in all these fields. We expect that, to achieve this, the Commission will use the right of initiative to its full potential. I am clearly talking about the Commission as a whole, working as a college, as a cohesive political body pushing European integration forward. A strong Commission may be helpful, but a strong Commission in that respect is indispensable. The Lisbon Treaty offers new tools and has enhanced our capacity for action. High Representative Ashton, we ask you to use these new tools. We expect more from a High Representative than we have seen until now. Your role demands it and the European Union requires it. Take the opportunities. The lesson we learned from Haiti is an example. Put the report to establish a European civil protection force on the Council table immediately. Having said that, my group will support this Commission, with its strong liberal presence, and we are prepared to offer our commitment to advance the European cause with her."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie zal de Europese Commissie steunen. De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa is een verantwoordelijke fractie en wij zijn er vast van overtuigd dat de komende vijf jaar dermate cruciaal voor de Europese Unie en de Europese burgers zullen zijn dat wij een Commissie nodig hebben die kan rekenen op een brede pro-Europese steun in dit Parlement. Sta mij toe om één ding echter duidelijk te maken. Onze steun is voorwaardelijk, zelfs nog voorwaardelijker dan de afgelopen vijf jaar. Wij verwachten dat de nieuwe Europese Commissie als motor van de Europese Unie zal fungeren. Wij willen een Commissie met een moediger, ambitieuzer en meer geïntegreerd economisch en sociaal beleid, een Commissie die het voortouw neemt bij de uitvoering van een dergelijke strategie. Op basis van die strategie moeten de lidstaten gedwongen kunnen worden om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Ik denk dat wij zeker in de eurozone moeten onderkennen dat er, naast de bestaande monetaire pijler, een grote behoefte bestaat aan een geloofwaardige economische en sociale pijler. De huidige problemen in de eurozone tonen duidelijk aan dat de slappe benadering van de afgelopen tien jaar op basis van de zogeheten open coördinatiemethode gefaald heeft. Hetzelfde geldt op andere gebieden, zoals de klimaatverandering, het buitenlands beleid en het defensiebeleid. Het uitgangspunt achter deze nieuwe gedurfde aanpak is de erkenning van het feit dat Europa in de multipolaire wereld van morgen geen aanmerkelijke rol kan spelen als wij in de nabije toekomst niet doeltreffender functioneren en zorgen voor een verdieping van onze eigen integratie. Wij verwachten dat u dit uitgangspunt onderschrijft en op alle genoemde gebieden duidelijke, vastberaden en ambitieuze voorstellen doet en hervormingen doorvoert. Daarbij gaan wij er tevens vanuit dat de Commissie volledig gebruik zal maken van alle mogelijkheden die het initiatiefrecht biedt. Ik verwijs nu heel duidelijk naar de Commissie als geheel, als een samenhangend politiek orgaan dat de Europese integratie een impuls zal geven. Een sterke Commissie kan nuttig zijn, maar een sterke Commissie is in dat laatste opzicht onontbeerlijk. Het Verdrag van Lissabon biedt nieuwe instrumenten en heeft onze mogelijkheden om op te treden vergroot. Geachte hoge vertegenwoordiger Ashton, wij vragen u om die nieuwe instrumenten ook te gebruiken. Wij verwachten van u als hoge vertegenwoordiger meer dan wij van uw voorgangers hebben gezien. Uw rol vereist dat en de Europese Unie heeft dat nodig. Grijp die kansen. De lessen die wij van Haïti hebben geleerd, vormen in dat verband een goed voorbeeld. Leg het verslag over de oprichting van een Europese interventiemacht voor civiele bescherming dan ook onverwijld aan de Raad voor. Dat gezegd hebbende, zal mijn fractie deze Commissie – met een sterk liberaal accent – steunen. Wij zijn daarnaast bereid om samen met die Commissie alles in het werk te stellen om de Europese zaak te bevorderen."@nl3
"Panie przewodniczący! Moja grupa poprze Komisję Europejską. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy to grupa odpowiedzialna. Mocno wierzymy w to, że nadchodzące pięć lat będzie tak kluczowe dla Unii Europejskiej i dla obywateli Europy, że potrzebna nam Komisja, która będzie miała szerokie pro-europejskie poparcie w Parlamencie. Chcę też jednak powiedzieć wyraźnie, że nasze poparcie jest warunkowe, i to nawet bardziej niż w ciągu minionych pięciu lat. Oczekujemy, że nowa Komisja Europejska będzie motorem Unii Europejskiej. Chcemy, by Komisja miała odważniejsze, bardziej ambitne i bardziej zintegrowane podejście gospodarcze i społeczne, aby była przewodnikiem takiej właśnie strategii. Strategii, która skłoni państwa członkowskie do tego, aby robiły to, co do nich należy. Musimy przyznać, że oprócz istniejących filarów polityki pieniężnej w strefie euro potrzebny jest bardzo prawdziwy filar gospodarczy i społeczny. Dzisiejsze problemy w strefie euro są wyraźnym dowodem słabego podejścia, jakie przyjmowaliśmy przez ostatnie 10 lat i tzw. metody koordynacji. Dotyczy to również innych obszarów – zmian klimatu, polityki zagranicznej i polityki obronnej. Podstawowe założenie tego nowego odważnego podejścia to uznanie faktu, że Europa nie będzie mogła odgrywać istotnej roli w przyszłym wielobiegunowym świecie, jeżeli nie będzie działać bardziej skutecznie i jeżeli w najbliższej przyszłości nie pogłębi własnej integracji. Oczekujemy, że to założenie zostanie przyjęte i że Komisja wysunie jasne, pewne i ambitne wnioski i przeprowadzi reformy we wszystkich tych dziedzinach. Oczekujemy, że aby to osiągnąć, Komisja w pełni wykorzysta swe prawo do inicjatywy. Mówię oczywiście o Komisji jako całości, jako kolegium, jako spójnym organie politycznym, który buduje głębszą integrację europejską. Silna Komisja może być pomocna, ale w tym kontekście silna Komisja jest wręcz niezbędna. Traktat lizboński oferuje nowe narzędzia i zwiększa nasze możliwości działania. Pani Ashton! Prosimy o korzystanie z tych nowych narzędzi. Oczekujemy, że wysoki przedstawiciel zdziała więcej niż do tej pory. Pani rola tego wymaga. Wymaga tego także Unia Europejska. Proszę wykorzystywać te możliwości. Niech będzie dla pani przykładem lekcja, jaką wyciągnęliśmy ze zdarzeń na Haiti. Proszę niezwłocznie przedstawić Radzie sprawozdanie dotyczące ustanowienia europejskich sił obrony cywilnej. Uwzględniwszy powyższe zagadnienia, moja grupa poprze tę Komisję swą silną liberalną obecnością. Jesteśmy gotowi zaangażować się we wspólną europejską sprawę."@pl16
"Senhor Presidente, o meu grupo vai dar o seu apoio à Comissão Europeia. A Aliança dos Democratas e Liberais é um grupo responsável e cremos firmemente que os próximos cinco anos serão tão críticos para a União Europeia e para os cidadãos europeus, que iremos necessitar de uma Comissão que tenha um apoio alargado pró-europeu neste Parlamento. Permita-me contudo que seja muito claro. O nosso apoio é condicional, mais do que nos últimos cinco anos. Esperamos que a nova Comissão Europeia seja a força motriz da União Europeia. Queremos uma Comissão com uma abordagem mais ousada, mais ambiciosa e mais integrada, uma Comissão que esteja na vanguarda dessa estratégia – uma estratégia que possa obrigar os Estados-Membros a fazer o que eles têm de fazer. Penso que é precisamente na zona euro que temos de reconhecer que é necessário haver um verdadeiro pilar económico e social a par do pilar monetário existente. Os problemas actuais da zona euro são uma prova evidente do fracasso da fraca abordagem que temos seguido nos últimos 10 anos com o conhecido método aberto de coordenação. O mesmo se passa noutros domínios – nas alterações climáticas, na política externa e na política de defesa. O pressuposto essencial por detrás desta nova e ousada abordagem é o reconhecimento de que, na realidade, no mundo multipolar de amanhã, a Europa não pode desempenhar um papel importante se não se tornar mais eficaz e se não consolidar mais a sua própria integração num futuro próximo. Esperamos que adira a este pressuposto essencial e apresente propostas e reformas claras, firmes e ambiciosas em todos os domínios. Esperamos que, para o alcançar, a Comissão faça uso do seu direito de iniciativa em todo o seu potencial. Estou obviamente a falar da Comissão como um todo, trabalhando como um colégio, como um organismo político coeso que consolide a integração europeia. Uma Comissão forte pode ser útil, mas uma Comissão forte neste âmbito é indispensável. O Tratado de Lisboa oferece novos instrumentos e aumentou a nossa capacidade de acção. Senhora Alta Representante Ashton, pedimos-lhe que faça uso destes novos instrumentos. Esperamos mais de uma Alta Representante do que vimos até agora. O seu papel exigi-o e a União Europeia requere-o. Aproveite as oportunidades. A lição, aprendida com o Haiti, é um exemplo. Apresente, imediatamente, ao Conselho um relatório para criar uma força europeia de protecção civil. Dito isto, o meu grupo vai apoiar esta Comissão, com a sua forte presença liberal, e estamos preparados para oferecer o nosso compromisso de fazer avançar, com ela, a causa europeia."@pt17
"Dle Preşedinte, grupul meu va acorda sprijinul Comisiei Europene. Alianţa Liberalilor şi Democraţilor constituie un grup responsabil şi suntem conştienţi că următorii cinci ani vor fi foarte critici pentru Uniunea Europeană şi cetăţenii europeni, condiţii în care vom avea nevoie de o Comisie care să se bucure de un larg sprijin proeuropean în acest Parlament. Dar să fie foarte clar. Sprijinul nostru este condiţionat, mai mult decât în ultimii cinci ani. Dorim ca noua Comisie Europeană să fie motorul Uniunii Europene. Dorim o Comisie cu o abordare economică şi socială mai curajoasă, mai ambiţioasă şi mai integrată, o Comisie care se află în linia întâi a unei astfel de strategii- o strategie care poate forţa statele membre să facă ceea ce trebuie să facă. Cred că trebuie să recunoaştem - şi cu atât mai mult în zona euro - că pilonul monetar existent trebuie neapărat însoţit de un pilon economic şi social adevărat. Problemele de azi din zona euro sunt o dovadă clară a eşecului abordării slabe pe care am aplicat-o în ultimii 10 ani prin aşa-numita metodă de coordonare deschisă. Acelaşi lucru este valabil şi în alte zone - în cazul schimbărilor climatice, în cazul politicii noastre externe şi al politicii noastre de apărare. Premisa de bază pe care trebuie să se întemeieze acestastă nouă abordare îndrăzneaţă este recunoaşterea faptului că, în lumea multipolară de mâine, Europa nu poate juca un rol semnificativ decât în condiţiile în care va fi mai eficientă şi va reuşi să îşi consolideze propria integrare în viitorul apropiat. Dorim să îmbrăţişaţi această prezumţie şi să prezentaţi propuneri şi reforme clare, ferme şi ambiţioase în acest domeniu. Sperăm că, în acest scop, Comisia va face uz la întregul său potenţial de dreptul la iniţiativă. Vorbesc în mod evident despre Comisie ca un întreg, lucrând ca un colegiu, ca un corp politic coerent care promovează integrarea europeană. O Comisie puternică poate fi utilă, dar pentru realizarea acestor obiective o Comisie puternică este indispensabilă. Tratatul de la Lisabona oferă noi instrumente şi ne-a sporit capacitatea de acţiune. Dnă Înalt Reprezentant Ashton, vă cerem să utilizaţi aceste noi instrumente. Aşteptăm mai mult de la Înaltul Reprezentant, decât ceea ce am văzut până acum. Rolul dumneavoastră v-o impune şi Uniunea Europeană o cere. Profitaţi de ocazii. Lecţia pe care am învăţat-o în Haiti constituie un exemplu. Puneţi imediat pe masa Consiliului raportul pentru constituirea unei forţe civile de protecţie la nivel european. Acestea fiind spuse, grupul meu va sprijini această Comisie, cu puternica ei prezenţă liberală, şi suntem pregătiţi să ne asumăm angajamentul pentru dezvoltarea cauzei europene alături de ea."@ro18
"Vážený pán predseda, naša skupina poskytne podporu Európskej komisii. Aliancia liberálov a demokratov je zodpovedná skupina a pevne veríme, že nasledujúcich päť rokov bude natoľko dôležitých pre Európsku úniu a európskych občanov, že budeme potrebovať Komisiu, ktorá bude mať širokú proeurópsku podporu v tomto Parlamente. Ale dovoľte mi, aby som sa tiež veľmi jednoznačne vyjadril. Naša podpora je podmienená, viac než v uplynulých piatich rokoch. Očakávame, že nová Európska komisia bude motorom Európskej únie. Chceme Komisiu s odvážnejším, ambicióznejším a jednotnejším hospodárskym a sociálnym prístupom, Komisiu, ktorá stojí na čele tejto stratégie – stratégie, ktorá môže prinútiť členské štáty robiť to, čo je ich povinnosťou. Myslím si, že – v eurozóne určite – musíme uznať, že okrem existujúceho menového piliera veľmi potrebujeme skutočný hospodársky a sociálny pilier. Problémy v eurozóne sú jasným dôkazom zlyhania nedostatočného prístupu, ktorý sme dodržiavali v uplynulých 10 rokoch pri takzvanej otvorenej metóde koordinácie. To isté platí v ostatných oblastiach týkajúcich sa zmeny klímy, zahraničnej politiky a obrannej politiky. Základným predpokladom tohto nového odvážneho prístupu je uznanie skutočnosti, že v multipolárnom svete zajtrajška Európa nemôže v blízkej budúcnosti zohrávať významnú úlohu, ak nebude efektívnejšia a ak ešte viac neprehĺbi vlastnú integráciu. Očakávame od vás, že prijmete tento predpoklad a vo všetkých týchto oblastiach predložíte jednoznačné, rázne a ambiciózne návrhy a reformy. Očakávame, že Komisia v plnej miere využije právo iniciatívy, aby to dosiahla. Jasne hovorím o Komisii ako o celku, ktorý pracuje ako kolégium, ako o súdržnom politickom orgáne, ktorý posúva európsku integráciu ďalej. Silná Komisia môže pomôcť, ale silná Komisia je v tomto smere nevyhnutná. Lisabonská zmluva poskytuje nové nástroje a posilnila našu schopnosť konať. Vážená vysoká predstaviteľka pani Ashtonová, žiadame vás, aby ste použili tieto nové nástroje. Od vysokej predstaviteľky očakávame viac, než sme videli doteraz. Vaša úloha si to vyžaduje a Európska únia si to žiada. Využite príležitosti. Naše ponaučenie z Haiti je príkladom. Predložte okamžite Rade správu o vytvorení európskej jednotky civilnej ochrany. Ako som povedal, naša skupina bude podporovať túto Komisiu svojou silnou liberálnou účasťou a sme pripravení ponúknuť svoj záväzok presadiť u nej európsky záujem."@sk19
"─ Gospod predsednik, naša skupina bo Evropsko komisijo podprla. Zavezništvo liberalcev in demokratov je odgovorna politična skupina in prepričani smo, da bo naslednjih pet let tako kritičnih za Evropsko unijo in evropske državljane, da je široka, vseevropska podpora Komisije v Parlamentu nujna. Naj pa zelo jasno povem nekaj. Naša podpora bo pogojna, bolj kot v preteklih petih letih. Pričakujemo, da bo nova Evropska komisija lokomotiva Evropske unije. Hočemo Komisijo z bolj pogumnim, ambicioznim in celovitim ekonomskim in socialnim pristopom, Komisijo, ki bo stopala na čelu take strategije ─ strategije, ki lahko države članice prisili k izpolnjevanju svojih obveznosti. Menim, da moramo, v evrskem območju vsekakor, spoznati, da ob obstoječem monetarnem stebru potrebujemo tudi resnični gospodarski in socialni steber. Sedanje težave v evrskem območju so jasen dokaz neuspešnosti odprte metode usklajevanja, pristopa, ki smo ga uporabljali zadnjih deset let. Enako velja na drugih področjih ─ pri podnebnih spremembah, zunanji politiki in obrambni politiki. Temeljna podmena novega pogumnega pristopa je spoznanje, da v jutrišnjem svetu z več poli Evropa ne bo mogla igrati pomembnejše vloge, če ne bo v kratkem času uspešneje in učinkoviteje okrepila lastne združenosti. Pričakujemo, da boste to podmeno sprejeli in oblikovali jasne, odločne in ambiciozne predloge ter reforme na vseh omenjenih področjih. Pričakujemo, da bo Komisija pri tem v polni meri izkoristila pravico do pobude. Govorim o Komisiji kot celoti, ki bo delovala kot kolegij in kot kohezijsko politično telo v procesu evropskega združevanja. Močna Komisija je verjetno koristna, na področjih, o katerih govorimo, pa je močna Komisija sploh nepogrešljiva. Lizbonska pogodba nam nudi nova orodja in je razširila naše možnosti ukrepanja. Visoka predstavnica, gospa Ashton, zahtevamo, da ta nova orodja uporabite. Od visokega predstavnika pričakujemo več, kot smo imeli priložnost videti doslej. To terja vaša vloga, to potrebuje Evropska unija. Izkoristite priložnosti! Vzemimo na primer nauk iz nesreče na Haitiju. Nemudoma predložite Svetu poročilo s predlogom za vzpostavitev evropskih sil za civilno zaščito. Naj sklenem z napovedjo, da bo naša skupina podprla Komisijo z njenim liberalnim profilom in da je pripravljena sodelovati z njo pri uresničevanju evropskih ciljev. ( )"@sl20
"Herr talman! Min grupp kommer att stödja kommissionen. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är en ansvarsfull grupp, och vi är fast övertygade om att de kommande fem åren kommer att bli ytterst kritiska för EU och för EU-medborgarna. Vi kommer därför att behöva en kommission som har ett brett EU-vänligt stöd här i parlamentet. Men jag vill även vara väldigt tydlig. Vårt stöd gäller under vissa förutsättningar, i högre grad än de senaste fem åren. Vi förväntar oss att den nya kommissionen blir EU:s motor. Vi vill ha en kommission med en djärvare, mer ambitiös och mer integrerad ekonomisk och social strategi, en kommission som står i förgrunden för en sådan strategi – en strategi som tvingar medlemsstaterna att göra vad de måste. Jag anser att vi särskilt i euroområdet måste inse att det finns ett stort behov av en verkligt ekonomisk och social pelare förutom den befintliga monetära pelaren. Problemen i euroområdet i dag är ett tydligt bevis på att den svaga strategi som vi har följt under de senaste tio åren med den så kallade öppna samordningsmetoden har misslyckats. Detsamma gäller för andra områden – klimatförändringen, den yttre politiken och försvarspolitiken. Det grundläggande antagandet bakom denna nya djärva strategi är att vi inser att EU i morgondagens flerpoliga värld inte kan spela en viktig roll utan att vara mer effektivt och utan att ytterligare fördjupa sin egen integration inom den närmaste framtiden. Vi förväntar oss att ni tar till er detta antagande och lägger fram tydliga, fasta och ambitiösa förslag och reformer inom alla dessa områden. Vi förväntar oss att kommissionen för att uppnå detta kommer att utnyttja initiativrätten fullt ut. Jag talar naturligtvis om kommissionen i stort, som arbetar som ett kollegium, som ett samstämmigt politiskt organ för att gå vidare med den europeiska integrationen. En stark kommission kan vara till hjälp, men en stark kommission i det avseendet är en oumbärlig förutsättning. Lissabonfördraget ger nya verktyg och har ökat våra möjligheter att agera. Fru Ashton, vi uppmanar er att använda dessa nya verktyg. Vi förväntar oss mer från utrikesrepresentanten än det vi har sett hittills. Er roll kräver detta, och EU kräver det. Utnyttja dessa möjligheter. Lärdomarna från Haiti är ett exempel. Lägg omedelbart fram en rapport för rådet om att inrätta en europeisk räddningstjänststyrka. Med utgångspunkt i vad jag har sagt kommer min grupp att stödja den här kommissionen, med sin starka liberala närvaro, och vi är beredda att engagera oss tillsammans med utrikesrepresentanten för att göra framsteg med EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph