Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.4.2-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Meine Damen und Herren des neuen Kollegiums, meine Damen und Herren hier im Plenum und auf der Galerie! In diesen Zeiten einer Wirtschafts-, Finanz- und Klimakrise erwarten die Bürgerinnen und Bürger Europas Führung von Ihnen. Sie erwarten mutige und klare Projekte. Herr Barroso, Sie haben heute ein paar Mal gesagt: „Nicht weitermachen wie bisher, wir müssen kühn und mutig sein.“ Das haben wir weder in Ihren Leitlinien erkannt noch in den Anhörungen der meisten Kommissare und Kommissarinnen. Beispiel Außenpolitik: Frau Ashton, Sie sind diejenige, die die gemeinsame Stimme Europas sein sollte und müsste. Da geht es nicht nur darum, gut zu koordinieren oder die Mitgliedstaaten zu konsultieren. Sie sollen dem Rat mutige, konkrete Projekte vorlegen, zum Beispiel für einen europäischen zivilen Katastrophenschutz nach dem Bericht Barnier. Sie müssen vorangehen, auch in Fragen der Finanzkrise. Wir brauchen eine gemeinsame Finanzmarktaufsicht, eine Finanztransaktionssteuer. Legen Sie diese Vorschläge dem Rat vor! Machen Sie das, und warten Sie nicht darauf, ob der Rat Ja oder Nein sagt oder einzelne Mitgliedstaaten bei Ihnen Lobbying betreiben. Wenn wir von Ihnen diese Führung bekommen, dann werden Sie auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments erhalten. Derzeit haben Sie sie noch nicht. <BRK>"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové z nového sboru, dámy a pánové zde v plénu a na galerii, v této době hospodářské, finanční a klimatické krize od vás občané Evropy očekávají vedení. Očekávají odvážné a jasné projekty. Pane Barroso, několikrát jste řekl, že dnes nemůžeme pracovat jako doposud, že musíme být odvážní a smělí. To není nic, čeho bychom si všimli ve vašich zásadách nebo ve slyšeních většiny komisařů. Vezměte si například zahraniční politiku. Paní baronko Ashtonová, vy jste ta, která by měla být a musí být jednotným hlasem Evropy. Nejde jen o dobrou koordinaci nebo konzultování členských států. Měla byste Radě předkládat odvážné a konkrétní projekty, například ve věci evropské civilní ochrany před katastrofami v souladu s Barnierovou zprávou. Musíte kráčet v čele, i v záležitostech týkajících se finanční krize. Potřebujeme dohled nad společným finančním trhem a daň z finančních transakcí. Předložte tyto návrhy Radě. Udělejte to prosím a nečekejte na to, až Rada řekne ano či ne nebo až vás jednotlivé členské státy začnou přesvědčovat. Jestliže nám ukážete toto vedení, získáte i podporu Evropského parlamentu. Dosud ji nemáte."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer i kommissærkollegiet, mine damer og herrer i Parlamentet og i den officielle loge! I disse tider med økonomisk, finansiel og klimamæssig krise forventer Europas borgere lederskab af Dem. De forventer direkte og klare projekter. Hr. Barroso har i dag flere gange sagt, at vi ikke kan fortsætte, som om intet er hændt, og at vi skal være direkte og modige. Det er ikke noget, vi har set i Deres retningslinjer eller i høringerne af de fleste af kommissærerne. Tag f.eks. udenrigspolitikken. Baroness Ashton bør og skal være Europas forenede stemme. Det handler ikke kun om god koordination eller høring af medlemsstaterne. De skal fremlægge direkte, specifikke projekter for Rådet f.eks. vedrørende europæisk forebyggelse af og beredskab til katastrofer i overensstemmelse med Barnier-betænkningen. De skal føre an, herunder i forhold vedrørende finanskrisen. Vi har brug for et fælles tilsyn med det finansielle marked og en afgift på finansielle transaktioner. Fremlæg disse forslag for Rådet. Gør det, og vent ikke, indtil Rådet siger "ja" eller "nej", eller indtil de enkelte medlemsstaters lobbyer begynder at bearbejde Dem. Hvis vi får dette lederskab fra Dem, vil De også få Parlamentets støtte. De har den ikke endnu."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του νέου Σώματος των Επιτρόπων, κυρίες και κύριοι εδώ στην Ολομέλεια και στο θεωρείο, σε αυτές τις εποχές οικονομικής, δημοσιονομικής και κλιματικής κρίσης, οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εσάς να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Περιμένουν τολμηρά και σαφή σχέδια. Κύριε Barroso, είπατε αρκετές φορές σήμερα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί και θαρραλέοι. Αυτό δεν είναι κάτι που είδαμε στις κατευθυντήριες γραμμές σας ή στις ακροάσεις των περισσότερων Επιτρόπων. Ας πάρουμε για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική. Βαρόνη Ashton, εσείς πρέπει να είστε η ενωμένη φωνή της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο θέμα καλού συντονισμού ή διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Πρέπει να υποβάλετε τολμηρά, συγκεκριμένα σχέδια στο Συμβούλιο, επί παραδείγματι, για την ευρωπαϊκή πρόληψη πολιτικών καταστροφών σύμφωνα με την έκθεση Barnier. Πρέπει να ηγηθείτε της προσπάθειας, και στα θέματα σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Χρειαζόμαστε εποπτεία των κοινών χρηματοπιστωτικών αγορών και έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υποβάλετε αυτές τις προτάσεις στο Συμβούλιο. Σας παρακαλώ προβείτε σε αυτήν την ενέργεια και μην περιμένετε από το Συμβούλιο να πει «ναι» ή «όχι» ή να αρχίσουν να σας ασκούν πιέσεις τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αν δούμε αυτήν την ηγετική διάθεση από εσάς, τότε θα λάβετε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν την έχετε ακόμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen of the new College, ladies and gentlemen here in plenary and in the gallery, in these times of economic, financial and climate crisis, the citizens of Europe expect leadership from you. They expect bold and clear projects. Mr Barroso, you said a couple of times today that we cannot go on as if it is business as usual and we need to be bold and courageous. This is not something that we have seen in your guidelines or in the hearings of most of the commissioners. Take foreign policy, for example. Baroness Ashton, you are the one who should and must be the united voice of Europe. It is not only a matter of good coordination or consulting the Member States. You should present bold, specific projects to the Council, for example, for European civil disaster prevention in line with the Barnier report. You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis. We need common financial market supervision and a financial transactions tax. Present these proposals to the Council. Please do this and do not wait for the Council to say ‘yes’ or ‘no’ or for individual Member States to start lobbying you. If we get this leadership from you, then you will also receive the support of the European Parliament. You do not have it yet."@en4
"Señor Presidente, Señorías del nuevo Colegio, Señorías presentes en el pleno y en la galería, en estos tiempos de crisis económica, financiera y climática, los ciudadanos de Europa esperan de ustedes liderazgo. Esperan proyectos claros y audaces. Señor Barroso, usted ha manifestado hoy en un par de ocasiones que no podemos seguir «como de costumbre» y que necesitamos ser audaces y valientes. No se trata de algo que hayamos observado en sus orientaciones o en las comparecencias de la mayoría de los Comisarios. Pongamos como ejemplo la política exterior. Baronesa Ashton, usted es la persona que debería y debe representar la voz unida de Europa. No se trata exclusivamente de una cuestión de coordinación o de consultar a los Estados miembros. Usted debería presentar proyectos audaces y específicos al Consejo, por ejemplo, para la prevención civil europea frente a desastres en la línea del informe Barnier. Usted tiene que marcar el camino, incluso en las cuestiones relacionadas con la crisis financiera. Necesitamos una supervisión común de los mercados financieros y un impuesto sobre las transacciones financieras. Presente usted estas propuestas ante el Consejo. Le ruego que lo haga y que no espere a que el Consejo le diga «sí» o «no» o a que los Estados miembros empiecen a presionarle. Si conseguimos que usted adquiera este liderazgo, entonces recibirá el respaldo del Parlamento Europeo. Aún no dispone de usted de él."@es21
"Austatud juhataja! Austatud uue kolleegiumi liikmed! Kallid kolleegid siin täiskogus ja rõdul! Praegustel majandus, finants- ja kliimakriisi aegadel ootavad Euroopa kodanikud teilt juhtimist. Nad ootavad julgeid ja selgeid projekte. José Manuel Barroso, ütlesite paar korda täna, et me ei saa jätkata, justkui asjad oleks, nagu tavaliselt, ja meil on tarvis olla julged ja vaprad. Tegemist pole millegagi, mida teie suunistes või enamiku volinike kuulamistel näinud oleme. Võtke näiteks välispoliitika. Catherine Ashton, teie olete see, kes peaks ja peab olem Euroopa ühendatud hääl. Asi pole ainult heas koordineerimises või liikmesriikidega konsulteerimises. Peaksite esitama nõukogule julgeid, konkreetseid projekte, näiteks Euroopa ühiskonna katastroofide ennetamine kooskõlas Barnier’ raportiga. Teil on vaja teed näidata, seahulgas finantskriisiga seonduvates asjades. Meil on tarvis ühtset finantsturu järelvalvet ja finantstehingute maksu. Esitage ettepanekud nõukogule! Palun tehke seda ega oodake, kuni nõukogu jaatava või eitava vastuse ütleb või üksikud liikmesriigid teiega lobitööd tegema hakkavad. Kui teilt sellist juhtimist saame, siis saate ka Euroopa Parlamendi toetuse. Veel teil seda ei ole."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat uuden komission jäsenet, hyvät kuulijat täällä istuntosalissa ja yleisölehterillä, nykyisen talous-, rahoitus- ja ilmastokriisin aikana Euroopan kansalaiset odottavat teiltä johtajuutta. He odottavat rohkeita ja selkeitä suunnitelmia. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, te olette sanonut tänään pariin otteeseen, että me emme voi jatkaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja että meidän on oltava rohkeita ja uskaliaita. Esittelemänne suuntaviivat ja useimpien komission jäsenten kuulemiset eivät kuitenkaan tue sanojanne. Otetaan esimerkiksi ulkopolitiikka. Arvoisa varapuheenjohtaja Ashton, teidän pitäisi olla ja teidän täytyy olla Euroopan yhtenäinen ääni. Kyse ei ole vain hyvästä koordinoinnista tai jäsenvaltioiden kuulemisesta. Teidän pitäisi esitellä neuvostolle rohkeita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia, esimerkiksi suunnitelma yhteiskunnan onnettomuuksien ehkäisemiseksi Barnierin mietinnön mukaisesti. Teidän on näytettävä tietä myös rahoituskriisiä koskevissa asioissa. Me tarvitsemme yhteistä rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja rahoitustoimiveroa. Esittäkää tällaiset ehdotukset neuvostolle. Tehkää tämä, älkää jääkö odottamaan, että neuvosto sanoo "kyllä" tai "ei" tai että yksittäiset jäsenvaltiot ryhtyvät lobbaamaan teitä. Jos te omaksutte tällaisen johtoaseman, niin te saatte Euroopan parlamentin tuen. Teillä ei ole sitä vielä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du nouveau collège, Mesdames et Messieurs, en ces temps de crise économique, financière et climatique, les citoyens de l’Europe attendent de vous une action résolue. Ils attendent des projets clairs et ambitieux. Monsieur Barroso, vous avez répété à plusieurs reprises aujourd’hui que nous ne pouvions pas continuer comme si de rien n’était et que nous devions faire preuve d’audace et de courage. Ce n’est pourtant pas l’impression qui se dégage de vos lignes directrice et des auditions de la plupart des commissaires. Prenez, par exemple, la politique étrangère. Madame la Baronne Ashton, c’est vous qui devriez et devez parler d’une seule voix pour l’Europe. Votre tâche ne se limite pas à assurer une bonne coordination ou à consulter les États membres. Nous attendons de vous que vous présentiez des projets précis et audacieux au Conseil, concernant, par exemple, une force européenne de protection civile en cas de catastrophes naturelles, dans la lignée du rapport Barnier. Vous devez prendre les devants, y compris dans les dossiers liés à la crise financière. Nous avons besoin d’une surveillance commune des marchés financiers et d’une taxe sur les transactions financières. Présentez ces propositions au Conseil. Je vous en prie, faites-le et n’attendez pas un «oui» ou un «non» du Conseil ou que certains États membres commencent à exercer des pressions à votre encontre. Si nous obtenons de vous ce rôle dirigeant, alors vous recevrez également le soutien du Parlement européen. Pour l’instant, vous ne l’avez pas."@fr8
". Elnök úr, tisztelt új bizottsági tagok, a plenáris ülésen és a körfolyosón tartózkodó hölgyek és urak! A jelenlegi gazdasági, pénzügyi és éghajlatválság idején Európa polgárai vezető szerepet várnak el Önöktől. Merész és egyértelmű projektekre számítanak. Barroso úr, Ön ma párszor azt állította, hogy nem folytathatjuk úgy tovább, mintha a szokásos mederben folynának a dolgok, és azt, hogy merésznek és bátornak kell lennünk. Nem ezt láttuk az Önök iránymutatásiban vagy a biztosok többségének meghallgatásán. Vegyük például a külpolitikát. Ashton bárónő, Ön az, akinek Európa egységes véleményét kellene és kell képviselnie. Ez nem csak megfelelő koordináció vagy a tagállamokkal folytatott konzultáció kérdése. Merész, konkrét terveket kellene a Tanács elé terjesztenie például az európai polgári katasztrófa-megelőzésre vonatkozóan, a Barnier-jelentéssel összhangban. Önnek kellene élen járnia a pénzügyi válsággal kapcsolatos ügyekben is. Szükség van a pénzügyi piacok közös felügyeletére és a pénzügyi transzakciókra kivetett adóra. Terjessze ezeket a javaslatokat a Tanács elé. Kérem, tegye ezt meg, és ne várjon arra, hogy a Tanács igent vagy nemet mondjon, illetve arra se várjon, hogy az egyes tagállamok elkezdjenek lobbizni Önnél. Ha megkapjuk ezt a vezető szerepet az Ön részéről, akkor Ön is megszerzi az Európai Parlament támogatását. Még nem szerezte meg."@hu11
"Signor Presidente, signore e signori Commissari, onorevoli colleghi presenti alla seduta plenaria e signore e signori della galleria, in questi tempi di crisi economica, finanziaria e climatica, i cittadini europei si aspettano la vostra leadership. Si aspettano progetti audaci e ben delineati. Presidente Barroso, lei ha dichiarato un paio di volte oggi che non possiamo fare come se nulla fosse e che dobbiamo essere audaci e temerari. Eppure non abbiamo ravvisato nulla di tutto ciò nei suoi orientamenti o nelle audizioni della maggior parte dei commissari. Prendiamo, ad esempio, la politica estera. Baronessa Ashton, è lei che può e deve rappresentare la voce unita dell’Europa. Non si tratta solo di coordinare al meglio la politica estera o di consultare gli Stati membri. Deve presentare progetti specifici e coraggiosi al Consiglio, ad esempio, per la prevenzione a livello europeo dei disastri civili ai sensi della relazione Barnier. Deve assumere l’iniziativa anche in questioni relative alla crisi finanziaria. Abbiamo bisogno di un sistema comune di vigilanza dei mercati finanziari e di un’imposta sulle transazioni finanziarie. Presenti tali proposte al Consiglio. La prego di farlo e di non attendere l’assenso o il dissenso del Consiglio, oppure che i singoli Stati membri inizino a esercitare pressioni. Se lei si dimostrerà capace di una tale leadership, allora otterrà il sostengo del Parlamento europeo. Ma per il momento non possiamo ancora accordarglielo."@it12
"Pone pirmininke, naujosios kolegijos nariai, šių rūmų ponios ir ponai, dalyvaujantys šiame plenariniame posėdyje, šiais ekonomikos, finansų ir klimato krizės laikais Europos piliečiai tikisi, kad imsitės lyderių vaidmens. Jie laukia drąsių bei skaidrių projektų. Pone J. M. Barroso, šiandien jau keletą kartų minėjote, kad negalime dirbti kaip seniau, kad turime būti drąsūs ir narsūs. Tačiau to nepastebėjome jūsų pateiktose gairėse ar klausantis daugumos Komisijos narių. Pvz., panagrinėkime užsienio politikos klausimą. Baroniene C. Ashton, jūs esate asmuo, kuris galėtų ir turėtų būti vieningu Europos balsu. Tai priklauso ne tik nuo gero koordinavimo ar valstybių narių konsultavimo. Turėtumėte Tarybai pateikti drąsių, specialių projektų, pvz., dėl Europos civilinių nelaimių prevencijos, remiantis Michelio Barnierio pranešimu. Turite nurodyti kryptį, taip pat ir tose srityse, kurios susijusios su finansų krize. Reikia prižiūrėti bendrąją finansų rinką ir įvesti finansinių sandorių mokestį. Pateikite šiuos pasiūlymus Tarybai. Raginu tai padaryti ir nelaukti, kol Taryba atsakys „taip“ arba „ne“ ar kuri nors valstybė narė pradės daryti jums spaudimą. Jei sulauksime tokios jūsų lyderystės, jūs sulauksite Europos Parlamento paramos. Šiuo metu jos dar neturite."@lt14
"Priekšsēdētāj, dāmas un kungi no jaunās kolēģijas, dāmas un kungi šeit, plenārsēžu zālē un viesiem paredzētajā balkonā! Šajā ekonomikas, finanšu un klimata krīzes laikā Eiropas pilsoņi no jums sagaida vadību. Viņi sagaida drosmīgus un skaidrus projektus. kungs, jūs šodien vairākas reizes pieminējāt, ka mēs nevaram turpināt tā, it kā runa būtu par ikdienišķiem darījumiem, un mums jābūt pašapzinīgiem un drošsirdīgiem. Taču mēs to nemanījām ne jūsu pamatnostādnēs, ne arī lielākās daļas komisāru uzklausīšanas laikā. Piemēram, ārpolitika. Baronese jūs esat cilvēks, kam būtu un ir jāpauž Eiropas vienotā nostāja. Tas nav tikai jautājums par labu saskaņošanu vai apspriedēm ar dalībvalstīm. Jums būtu jāiesniedz Padomei drosmīgi, īpaši projekti, piemēram, par cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu Eiropā saskaņā ar ziņojumu. Jums ir jārāda priekšzīme — arī jautājumos par finanšu krīzi. Mums vajadzīga kopēja finanšu tirgus uzraudzība un finanšu darījumu nodoklis. Iesniedziet šos priekšlikumus Padomei. Lūdzu, dariet to un negaidiet, līdz Padome pateiks „jā” vai „nē” vai arī atsevišķas dalībvalstis sāks jūs lobēt. Ja mēs no jums sagaidīsim šo vadību, jūs arī saņemsiet Eiropas Parlamenta atbalstu. Pašlaik jums tā vēl nav."@lv13
"Herr Präsident! Meine Damen und Herren des neuen Kollegiums, meine Damen und Herren hier im Plenum und auf der Galerie! In diesen Zeiten einer Wirtschafts-, Finanz- und Klimakrise erwarten die Bürgerinnen und Bürger Europas Führung von Ihnen. Sie erwarten mutige und klare Projekte. Herr Barroso, Sie haben heute ein paar Mal gesagt: „Nicht weitermachen wie bisher, wir müssen kühn und mutig sein.“ Das haben wir weder in Ihren Leitlinien erkannt noch in den Anhörungen der meisten Kommissare und Kommissarinnen. Beispiel Außenpolitik: Frau Ashton, Sie sind diejenige, die die gemeinsame Stimme Europas sein sollte und müsste. Da geht es nicht nur darum, gut zu koordinieren oder die Mitgliedstaaten zu konsultieren. Sie sollen dem Rat mutige, konkrete Projekte vorlegen, zum Beispiel für einen europäischen zivilen Katastrophenschutz nach dem Bericht Barnier. Sie müssen vorangehen, auch in Fragen der Finanzkrise. Wir brauchen eine gemeinsame Finanzmarktaufsicht, eine Finanztransaktionssteuer. Legen Sie diese Vorschläge dem Rat vor! Machen Sie das, und warten Sie nicht darauf, ob der Rat Ja oder Nein sagt oder einzelne Mitgliedstaaten bei Ihnen Lobbying betreiben. Wenn wir von Ihnen diese Führung bekommen, dann werden Sie auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments erhalten. Derzeit haben Sie sie noch nicht."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van het nieuwe college, dames en heren afgevaardigden, geachte gasten op de tribune, in deze tijden van economische, financiële en klimatologische crisis verwachten de burgers van Europa leiderschap van u. Ze verwachten moedige en heldere projecten. Mijnheer Barroso, u heeft vandaag meerdere malen gezegd “dat we niet kunnen voortgaan op de ingeslagen weg en dat we dapper en stoutmoedig moeten zijn”. Dat is echter niet wat we in uw richtsnoeren of tijdens de hoorzittingen met de meeste commissarissen gezien hebben. Een voorbeeld is het buitenlands beleid. Mevrouw Ashton, u moet eigenlijk de stem van heel Europa zijn. Dat betekent niet alleen dat u goed moet coördineren en de lidstaten moet raadplegen, maar ook dat u de Raad ambitieuze en concrete projecten moet voorleggen, bijvoorbeeld voor Europese civiele rampenpreventie op basis van het verslag-Barnier. U moet het heft in handen nemen, ook in zaken met betrekking tot de financiële crisis. Er moet een gemeenschappelijk toezicht op de financiële markten komen, en een belasting op financiële transacties. Ik vraag u om de Raad zulke voorstellen voor te leggen en niet te wachten of de Raad ja of nee zegt, of tot afzonderlijke lidstaten bij u komen lobbyen. Wanneer u deze leidende rol speelt, kunt u rekenen op de steun van het Europees Parlement. Die heeft u nog niet."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie zasiadający w nowym kolegium, panie i panowie obecni tutaj na sali plenarnej i na galerii! W tych czasach kryzysu gospodarczego, finansowego i klimatycznego obywatele Europy oczekują od państwa przywództwa. Oczekują odważnych i jasnych projektów. Panie Barroso, powiedział pan dzisiaj kilkakrotnie, że nie możemy działać dalej jakby nic się nie zmieniło i że musimy być śmiali i odważni. Nie jest to coś, co widzieliśmy w pańskich wytycznych czy podczas przesłuchań większości komisarzy. Weźmy przykładowo politykę zagraniczną. Pani baronesso, to pani powinna i musi uosabiać wspólny głos Europy. To nie jest tylko kwestia dobrej koordynacji czy konsultacji z państwami członkowskimi. Powinna pani przedstawiać Radzie śmiałe, konkretne projekty, przykładowo dotyczące europejskiego zapobiegania katastrofom cywilnym zgodnego ze sprawozdaniem Barniera. Musi pani objąć przywództwo, także w kwestiach dotyczących kryzysu finansowego. Potrzebujemy wspólnego nadzoru rynku finansowego oraz podatku od transakcji finansowych. Niech przedstawia pani te propozycje Radzie. Proszę to czynić i nie czekać, aż Rada powie „tak” czy „nie”, lub aż pojedyncze państwa członkowskie zaczną prowadzić lobbing. Jeśli ze swej strony obejmie pani to przywództwo, otrzyma pani też poparcie Parlamentu Europejskiego. Na razie jeszcze go pani nie ma."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Comissários do novo Colégio, Senhoras e Senhores no plenário e na galeria, nestes tempos de crise económica, financeira e climática, os cidadãos da Europa esperam de V. Exas. qualidades de chefia. Eles esperam projectos audazes e bem definidos. O Senhor Presidente Barroso disse hoje aqui várias vezes que não podemos continuar como se não houvesse nada de novo, e que temos de ser audazes e corajosos. Isso não é coisa que tenhamos visto nas linhas de orientação do Senhor Presidente Barroso, nem nas audições da maior parte dos Comissários. Tomemos, por exemplo, a política externa. Senhora Baronesa Ashton, V. Exa. é a pessoa que devia, e deve, ser a voz unida da Europa. Não se trata apenas de uma questão de boa coordenação ou de consultar os Estados-Membros. A Senhora Baronesa devia apresentar ao Conselho projectos audazes e específicos, por exemplo, no domínio da prevenção civil europeia de catástrofes naturais, na linha do relatório Barnier. A Senhora Baronesa tem de tomar a iniciativa, inclusive em questões relativas à crise financeira. Temos necessidade de supervisão do mercado comum financeiro e de uma taxa sobre transacções financeiras. Apresente estas propostas ao Conselho. Faça-o, por favor, e não espere que o Conselho diga "sim" ou "não" ou que os Estados-Membros comecem a exercer pressão sobre a Senhora Baronesa. Se recebermos da Senhora Baronesa mostras dessa qualidade de chefia, a Senhora Baronesa também receberá o apoio do Parlamento Europeu. Que ainda não tem."@pt17
"Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor membri ai noului colegiu, doamnelor şi domnilor din plen şi din galerie, în aceste momente de criză economică, financiară şi climatică, cetăţenii Europei doresc să daţi dovadă de spirit de conducere. Cetăţenii Europei doresc proiecte curajoase şi clare. Dle Barroso, aţi spus astăzi de câteva ori că nu putem merge mai departe ca şi cum situaţia ar fi una normală şi că trebuie să fim curajoşi şi îndrăzneţi. Nu am văzut acest lucru în recomandările dumneavoastră, nici la audierile celor mai mulţi dintre comisari. Să luăm spre exemplu politica externă. Dnă baroneasă Ashton, dumneavoastră ar trebui să fiţi vocea unită a Europei. Nu este doar o problemă de coordonare sau de consultare a statelor membre. Trebuie să prezentaţi Consiliului proiecte îndrăzneţe, specifice, spre exemplu pentru prevenirea dezastrului civil european, conform raportului Barnier. Trebuie să deschideţi drumul, inclusiv în ceea ce priveşte criza financiară. Avem nevoie de o supraveghere comună a pieţelor financiare şi de o taxă pe tranzacţiile financiare. Prezentaţi-i Consiliului aceste propuneri. Vă rog să faceţi acest lucru. Nu aşteptaţi ca Consiliul să spună „da” sau „nu” sau ca statele membre individuale să înceapă să facă lobby. Dacă daţi dovadă de acest spirit de conducere, veţi primi şi sprijinul Parlamentului European. Nu-l aveţi încă."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni z nového kolégia, dámy a páni tu v pléne a na galérii, v čase hospodárskej, finančnej a klimatickej krízy od vás európski občania očakávajú schopnosť vedenia. Očakávajú ambiciózne a jasné projekty. Pán Barroso, dnes ste niekoľkokrát povedali, že nemôžeme napredovať tak ako doteraz, že musíme byť ambiciózni a odvážni. S takým niečím sme sa vo vašich usmerneniach alebo v rámci vypočutí väčšiny komisárov nestretli. Zoberme si napríklad zahraničnú politiku. Pani barónka Ashtonová, vy ste tá, ktorá by mala a musí predstavovať jednotný hlas Európy. Nie je to len otázka dobrej koordinácie alebo konzultácie s členskými štátmi. Mali by ste Rade predložiť ambiciózne, konkrétne projekty, napríklad na prevenciu civilných katastrof v Európe v súlade so správou pána Barniera. Musíte byť lídrom, a to aj v záležitostiach týkajúcich sa finančnej krízy. Potrebujeme spoločný dohľad nad finančným trhom a daň z finančných transakcií. Predložte tieto návrhy Rade. Urobte tak a nečakajte, kým Rada povie áno alebo nie, ani nečakajte, že u vás budú jednotlivé členské štáty lobovať. Ak preukážete schopnosť vedenia, potom budete mať aj podporu Európskeho parlamentu. Zatiaľ ju však ešte nemáte."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje v novi Komisiji, gospe in gospodje tukaj na plenarnem zasedanju in na galeriji, v teh časih gospodarske, finančne in podnebne krize državljani Evrope od vas pričakujejo vodenje. Pričakujejo drzne in jasne projekte. Gospod Barroso, danes ste parkirat povedali, da ne moremo naprej kot običajno in da moramo biti drzni in pogumni. Tega pa nismo videli v vaših smernicah ali na zaslišanjih večine komisarjev. Vzemimo na primer zunanjo politiko. Baronica Ashton, vi ste edina, ki bi morala in mora biti združeni glas Evrope. Gre samo za svar dobrega usklajevanja ali posvetovanja z državami članicami. Svetu morate predstaviti drzne, posebne projekte, na primer, za evropsko preprečevanje nesreč v skladu s poročilom gospoda Barnierja. Biti morate na čelu, tudi pri zadevah, ki se nanašajo na finančno krizo. Potrebujemo nadzor nad skupnim finančnim trgom in davek na finančne transakcije. Te predloge predstavite Svetu. Prosimo, storite to in ne čakajte, da bo Svet rekel „da“ ali „ne“ ali da bodo posamezne države članice zaćele z vami lobirati. Če dobimo od vas to vodstvo, potem boste prav tako prejeli podporo Evropskega parlamenta. Zdaj še je nimate."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar i det nya kollegiet, här i kammaren och på läktaren! I dessa tider av ekonomisk, finansiell och klimatmässig kris förväntar sig Europas medborgare ledarskap från er. De förväntar sig modiga och tydliga projekt. Herr Barroso! Ni har sagt ett par gånger i dag att vi inte kan fortsätta som vanligt och att vi måste vara djärva och modiga. Det har vi inte sett något av i era riktlinjer eller vid utfrågningarna av flertalet kommissionsledamöter. Ta utrikespolitiken exempelvis. Fru Ashton! Det är ni som bör och måste vara Europas enade röst. Det är inte bara en fråga om bra samordning eller att samråda med medlemsstaterna. Ni bör lägga fram djärva och specifika projekt för rådet, exempelvis för förebyggande av europeiska civila katastrofer i enlighet med Barniers rapport. Ni behöver visa vägen, även i frågor som gäller finanskrisen. Vi behöver en gemensam kontroll av finansmarknaden och en skatt på finansiella transaktioner. Lägg fram dessa förslag för rådet. Var vänlig och gör det och vänta inte på att rådet ska säga ”ja” eller ”nej” eller på att enskilda medlemsstater ska börja bearbeta er. Om ni ger oss det här ledarskapet så kommer vi att ger er vårt stöd från Europaparlamentet. Det har ni inte fått än."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph