Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.4.2-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Az Európai Bizottság az Unió meghatározó döntéshozó testülete. A követelmény a biztosokra nézve a következő kellene hogy legyen: az alkalmas ember az életútjának, felkészültségének megfelelő helyre. Azonban a biztosok jelölésének és megválasztásának módja garantálja, hogy ez a pozitív eredmény csak esetlegesen következzen be. A kormányok nem feladatra ajánlanak, hanem tisztségre. Akit jelölnek – hacsak nem lép vissza – abból az Uniónak a biztosa lesz. A Bizottság elnöke próbál az adott személyhez feladatot keresni, tehát a sorrend fordított. Ez azt jelenti, hogy a gombhoz akarok kabátot keresni. Ami említésre méltó még: a szakbizottsági meghallgatást követően nem kerül sor szavazásra, hanem egy szűk kör levelet ír a meghallgatásról. Önök állandóan a demokráciáról beszélnek, mégis félnek a közvetlen szavazástól. Legyen az az Unió alkotmánya, népszavazás vagy egy bizottsági döntés egy esetleges jelöltről. A meghallgatások során a biztosjelöltek konkrétumot alig mondtak. Nem akartak vállalni elkötelezettséget, nem akartak vállalni számonkérést. Az azonban így is világossá vált, hogy nem szakítanak az előző Bizottsággal, központosított Európát akarnak, a pénzügyi válság tanulságait nem vonták le, liberális gazdaságpolitikát folytatnak. Ezért sokan vagyunk, akik nem fogjuk megszavazni ezt a Bizottságot, és ettől mi nem vagyunk Európa-ellenesek, csupán azt tesszük, amit a választóink – sok millió európai állampolgár – tőlünk elvárnak."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropská komise je základní rozhodovací orgán Evropské unie. Požadavky na komisaře by měly být následující: správná osoba –podle její profesní dráhy a připravenosti – na správném místě. Způsob, jakým jsou komisaři nominováni a voleni, však zajišťuje, že tohoto kladného výsledku se dosahuje jen náhodně. Vlády nedoporučují lidi pro konkrétní úkol, ale pro funkci. Kdokoli, koho nominují, pokud neodstoupí, se stane komisařem EU. Pan předseda Komise se pokouší najít pro danou osobu úkol, a tím se sled věcí obrací. Znamená to, že se pokouším najít kabát, který se bude hodit ke knoflíku. A ještě něco je třeba zmínit: po slyšení ve specializovaných výborech nenásleduje hlasování, ale namísto toho malá skupinka lidí sepíše o slyšení dopisy. Pořád mluvíte o demokracii a pořád se bojíte přímých voleb. Ať jde o ústavu Evropské unie, referendum nebo schůzi výboru věnovanou potenciálnímu kandidátovi. Během slyšení kandidáti na komisaře stěží řekli cokoli konkrétního. Nechtěli se vázat, přijmout odpovědnost. Přesto nicméně vyšlo najevo, že se nechtějí oprostit od předešlé Komise, ale chtějí centralizovanou Evropu; nepoučili se z finanční krize, ale nadále chtějí uplatňovat liberální hospodářskou politiku. Proto mnoho z nás nebude pro tuto Komisi hlasovat a nebude to znamenat, že jsme proti Evropě. Prostě jen děláme to, co od nás naši voliči, mnoho milionů evropských občanů, očekávají."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen er EU's vigtigste beslutningstagende organ. Kravene til kommissærerne skal være som følger: Den rette person, baseret på karriereforløb og egnethed, i den rette stilling. Den måde, som kommissærerne nomineres og vælges på, sikrer dog, at dette positive resultat kun lejlighedsvis opnås. Regeringerne anbefaler ikke folk til en bestemt opgave, men til en stilling. Dem, de nominerer, vil – medmindre den pågældende trækker sig – blive EU-kommissærer. Formanden for Kommissionen forsøger at finde en opgave til den pågældende person, og således er rækkefølgen omvendt. Det svarer til, at jeg forsøger at finde en frakke, der passer til en knap. Noget andet, der er værd at nævne, er, at høringerne i de specialiserede udvalg ikke følges op af en afstemning, men i stedet skriver nogle få mennesker breve om høringen. De taler altid om demokrati, og alligevel er De bange for direkte valg. Uanset om det drejer sig om EU-forfatningen, en folkeafstemning eller et udvalgsmøde om en potentiel kandidat. I løbet af høringerne sagde de indstillede kommissærer nærmest ikke noget konkret. De ville ikke indgå forpligtelser, påtage sig et ansvar. Alligevel blev det ikke desto mindre klart, at de ikke bryder med den forrige Kommission, men ønsker et centraliseret Europa. De har ikke lært noget af den finansielle krise, men følger fortsat en liberal økonomisk politik. Der er derfor mange af os, som ikke vil stemme for denne Kommission, og det gør os ikke til antieuropæere. Vi gør bare det, som vores vælgere – mange millioner europæiske borgere – forventer af os."@da2
"Die Europäische Kommission ist der bestimmende Entscheidungsträger der Europäischen Union. Die Anforderungen bezüglich der Kommissare sollten folgende sein: Die richtige Person, basierend auf deren beruflicher Laufbahn und Bereitschaft, in der richtigen Position. Die Art und Weise, auf die Kommissare ernannt und gewählt werden, stellt jedoch sicher, dass solch ein positives Ergebnis nur zufällig erzielt wird. Die Regierungen empfehlen Personen nicht für eine bestimmte Position, sondern für ein Amt. Jeder, der von ihnen nominiert wird - es sei denn der- oder diejenige tritt zurück - wird EU-Kommissar. Der Präsident der Kommission versucht eine Position für die fragliche Person zu finden und so wird die Abfolge umgekehrt. Das bedeutet, dass ich versuche einen Mantel zu finden, der zum Knopf passt. Ein weiterer Punkt, der es verdient, erwähnt zu werden: Auf die Anhörungen des Fachausschusses folgt keine Abstimmung, sondern ein kleiner Kreis von Leuten schreibt Berichte über die Anhörung. Sie sprechen immer über Demokratie und haben immer noch Angst vor direkten Wahlen. Egal ob es sich um die EU-Verfassung, ein Referendum oder eine Ausschusssitzung über einen potentiellen Kandidaten handelt. Die designierten Kommissionsmitglieder haben im Verlauf der Anhörungen kaum etwas Konkretes gesagt. Sie wollten keine Verpflichtung eingehen, keine Verantwortung übernehmen. Es wurde trotzdem klar, dass sie den Ansichten der vorangegangenen Kommission treu bleiben, aber ein zentralisiertes Europa wollen. Sie haben die Lektionen der Finanzkrise nicht gelernt, sondern verfolgen weiterhin eine liberale Wirtschaftspolitik. Daher werden viele von uns hier nicht für die Kommission stimmen, und das macht uns nicht zu Europa-Gegnern. Wir tun lediglich das, was unsere Wähler - viele Millionen europäischer Bürger - von uns erwarten."@de9
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το καθοριστικό όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προϋποθέσεις όσον αφορά τους Επιτρόπους πρέπει να είναι οι εξής: το κατάλληλο άτομο, με βάση τη σταδιοδρομία και την ετοιμότητά του, στην κατάλληλη θέση. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο προτείνονται και εκλέγονται οι Επίτροποι διασφαλίζει ότι αυτό το θετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μόνο ευκαιριακά. Οι κυβερνήσεις δεν προτείνουν άτομα για μια συγκεκριμένη θέση, αλλά για ένα αξίωμα. Όποιος προταθεί –εκτός αν αποσυρθεί– θα γίνει Επίτροπος της ΕΕ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προσπαθεί να βρει μια θέση για το εν λόγω άτομο και έτσι η σειρά αντιστρέφεται. Αυτό είναι σαν να ψάχνει κανείς να βρει ένα παλτό που θα ταιριάζει με το κουμπί. Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί: οι ακροάσεις των ειδικών επιτροπών δεν συνοδεύονται από ψηφοφορία, αλλά, αντ’ αυτού, ένας μικρός κύκλος ανθρώπων συντάσσουν επιστολές σχετικά με την ακρόαση. Μιλάτε πάντα για τη δημοκρατία, αλλά, ωστόσο, εξακολουθείτε να φοβάστε τις άμεσες εκλογές. Είτε πρόκειται για το Σύνταγμα της ΕΕ, για ένα δημοψήφισμα ή για μια συνεδρίαση επιτροπής σχετικά με έναν πιθανό υποψήφιο. Στην πορεία των ακροάσεων, οι προτεινόμενοι Επίτροποι δεν είπαν σχεδόν τίποτα συγκεκριμένο. Δεν ήθελαν να αναλάβουν καμία δέσμευση, να δεχθούν καμία ευθύνη. Έστω και έτσι, όμως, κατέστη σαφές ότι δεν κόβουν τους δεσμούς με την προηγούμενη Επιτροπή, αλλά θέλουν μια συγκεντρωτική Ευρώπη· δεν διδάχθηκαν τα μαθήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά συνεχίζουν να ακολουθούν φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Πολλοί από εμάς, λοιπόν, δεν θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της Επιτροπής και αυτό δεν μας καθιστά αντι-ευρωπαίους. Κάνουμε απλώς αυτό που οι ψηφοφόροι μας –πολλά εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών– περιμένουν από εμάς."@el10
"The European Commission is the European Union’s defining decision-making body. Requirements as regards Commissioners should be the following: the right person, based on his or her career path and preparedness, in the right position. The manner in which Commissioners are nominated and elected, however, ensures that this positive outcome is achieved only incidentally. Governments do not recommend people for a particular assignment, but for an office. Anyone they nominate will – unless he or she withdraws – become an EU commissioner. The President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed. This means that I am trying to find a coat to match the button. Something else that is worth mentioning: the specialised committees’ hearings are not followed by a vote, but instead, a small circle of people write letters about the hearing. You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections. Whether it be the EU constitution, a referendum or a committee meeting about a potential candidate. In the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete. They did not want to make a commitment, to accept responsibility. Even so, it nonetheless became clear that they are not breaking with the former Commission, but want a centralised Europe; they have not drawn the lessons of the financial crisis, but continue to follow liberal economic policy. There are many of us, therefore, who will not vote for this Commission, and that does not make us anti-Europeans. We are simply doing what our voters – many million European citizens – expect of us."@en4
"La Comisión Europea constituye el organismo de toma de decisiones que define la Unión Europea. Los requisitos de sus Comisarios deberían ser los siguientes: la persona correcta, basándose en su trayectoria profesional y preparación, en el cargo correcto. La forma en que se ha nominado y elegido a los Comisarios, sin embargo, lo que garantiza es que este resultado positivo se logre de casualidad. Los gobiernos no recomiendan a personas para que cumplan una misión concreta, sino para un cometido. La persona que nombren se convertirá —a menos que él o ella se retiren— en Comisario de la UE. El Presidente de la Comisión está intentando encontrar una misión para la persona en cuestión, y de este modo se invierte la secuencia. Lo que significa que estoy intentando encontrar un abrigo que pegue con el botón. Algo más que merece la pena mencionar: a las comparecencias de las comisiones especializadas no les sigue una votación, sino que, en su lugar, un pequeño círculo de personas escriben cartas sobre la comparecencia. Usted siempre está hablando de la democracia y a pesar de ello continua temiendo las elecciones directas. Ya sea la constitución de la UE, un referéndum o una reunión de una comisión sobre un candidato potencial. En el transcurso de las comparecencias, los Comisarios propuestos apenas decían nada concreto. No querían adquirir compromiso, no querían aceptar responsabilidad. Incluso a pesar de ello, era evidente que no estaban rompiendo con la anterior Comisión, sino que querían una Europa centralizada; no han extraído las lecciones de la crisis financiera, sino que continúan fieles a la política económica liberal. Hay muchos de nosotros, por lo tanto, que no votarán a esta Comisión, y eso no nos convierte en antieuropeos. Sencillamente estamos haciendo lo que nuestros votantes —muchos millones de ciudadanos europeos— esperan de nosotros."@es21
"Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu määratav otsuseid tegev organ. Volinike osas peaksid olema nõudmised järgmised: õige inimene tema karjäärist ja valmidusest lähtuvalt õiges kohas. Viis, kuidas volinikke üles seatakse ja valitakse, tagab aga, et positiivne tulemus saavutatakse ainult juhuslikult. Valitsused ei soovita inimesi konkreetseks ülesandeks vaid ametikohaks. Kõik, kelle nad üles seavad – kui ta kandidatuuri tagasi ei võta –, saavad ELi volinikuks. Komisjoni president üritab leida kõnealusele inimesele ülesannet ning nõnda pööratakse järjekord ümber. See tähendab, et üritan leida kuube, mis nööbiga sobiks. Veel midagi, mis väärib mainimist: spetsialiseeritud komisjonide kuulamistele ei järgne hääletus, vaid selle asemel kirjutab väike ring inimesi kuulamise kohta kirju. Alati räägite demokraatiast, ent kardate ikka veel otsevalimisi. Olgu tegemist ELi põhiseaduse, referendumi või võimalikku kandidaati puudutava komisjoni koosolekuga. Kuulamiste jooksul ütlesid volinikukandidaadid vaevalt midagi konkreetset. Nad ei tahtnud kohustust võtta, vastutust võtta. Siiski sai sellegipoolest selgeks, et nad eelmisest komisjonist ei erine, vaid tahavad tsentraliseeritud Euroopat; nad pole õppinud finantskriisi õppetundidest, vaid jätkavad liberaalse majanduspoliitika järgimist. Palju on neid meist, kes selle komisjoni poolt ei hääleta, ning see ei tee meist Euroopa vastaseid. Lihtsalt teeme, mida meie valijad – mitu miljonit Euroopa kodanikku – meilt ootavad."@et5
"Euroopan komissio on Euroopan unionin olennainen päätöksentekoelin. Komission jäseniltä pitäisi vaatia seuraavaa: oikea henkilö, joka on urakehityksensä ja valmiuksiensa perusteella oikeassa asemassa. Tapa, jolla komission jäsenet nimitetään ja valitaan, johtaa kuitenkin siihen, että tällaiseen myönteiseen tulokseen päästään vain satunnaisesti. Hallitukset eivät suosittele ihmisiä tiettyyn tehtävään vaan virkaan. Kaikista henkilöistä, jotka ne nimittävät, tulee Euroopan komission jäsen – ellei henkilö vetäydy pois. Komission puheenjohtaja yrittää löytää kyseiselle henkilölle tehtävän, ja näin järjestys kääntyy päinvastaiseksi. Tämä tarkoittaa samaa kuin yrittäisin löytää takkia, joka sopii nappiin. Toinen mainitsemisen arvoinen asia: erityisvaliokuntien kuulemiset eivät johda äänestykseen vaan sen sijaan pieni piiri ihmisiä kirjoittaa kuulemisesta kirjeitä. Puhutte aina demokratiasta ja silti pelkäätte suoria vaaleja. Olipa kyse sitten EU:n perustuslaista, kansanäänestyksestä tai mahdollista ehdokasta koskevasta valiokunnan kokouksesta. Komission jäsenehdokkaat eivät kuulemisten aikana sanoneet lähes mitään konkreettista. He eivät halunneet sitoutua, hyväksyä vastuuta. Tästä huolimatta kävi selväksi, että he eivät irtaudu entisestä komissiosta vaan haluavat keskitetyn Euroopan; he eivät ole ottaneet opiksi finanssikriisistä vaan jatkavat edelleen liberaalia talouspolitiikkaa. Sen vuoksi monet meistä eivät aio äänestää tämän komission puolesta, eikä se tee meistä EU-vastaisia. Teemme vain sen, mitä äänestäjämme – monta miljoonaa EU:n kansalaista – meiltä odottavat."@fi7
"La Commission est l’organe qui définit le processus décisionnel de l’Union européenne. Les commissaires devraient répondre au critère suivant: la personne adéquate (en vertu de son parcours professionnel et de ses aptitudes) au bon poste. Toutefois, la nomination et l’élection des commissaires sont telles que les résultats positifs sont généralement fortuits. Les gouvernements ne présentent pas un candidat pour un poste donné, mais pour une fonction. Toute personne nommée deviendra commissaire européen, à moins qu’il ou elle se retire. Le président de la Commission cherche un poste pour une personne déterminée. La procédure fonctionne donc à l’envers. Par ailleurs, il convient de préciser que les auditions en commission spécialisée ne sont pas suivies d’un vote. Au contraire, une poignée de personnes rédigent des lettres concernant les auditions. Vous parlez sans cesse de démocratie, mais vous vous méfier toujours des élections directes, qu’elles portent sur la constitution européenne, un référendum ou une réunion de commission sur un candidat potentiel. Rien de bien concret n’est ressorti des auditions; les commissaires ont évité de s’engager, d’accepter la responsabilité, mais, même ainsi, il est évident qu’ils ne se distancient pas de la Commission précédente et qu’ils veulent une Europe centralisée. Ils n’ont pas tiré les enseignements de la crise financière et continuent à défendre une politique économique libérale. Par conséquent, nous serons nombreux à ne pas voter en faveur de cette Commission, ce qui ne fait pas de nous des anti-Européens. Nous faisons seulement ce que nos électeurs – des millions de citoyens européens – attendent de nous."@fr8
"La Commissione europea è l’organo decisionale dell’Unione. I requisiti, per quanto riguarda i commissari, dovrebbero essere i seguenti: la persone giusta, in termini di carriera e preparazione, nel posto giusto. Il modo in cui i commissari sono nominati ed eletti, tuttavia, garantisce il raggiungimento di questo risultato positivo solo in modo casuale. I governi non raccomandano le persone per un determinato compito, ma per una carica. Tutti coloro che sono nominati, a meno che non si ritirino, diventeranno commissari dell’Unione europea. Il Presidente della Commissione cerca di trovare un incarico per la persona in questione, pertanto il processo è inverso; è paragonabile alla ricerca di un cappotto che si adegui a un bottone. Un’altra cosa che vale la pena citare: le audizioni delle commissioni speciali non sono seguite da un voto, ma una ristretta cerchia di persone scrive lettere riguardo alle audizioni. Parlate sempre di democrazia ma avete ancora paura delle elezioni dirette. Che si tratti della costituzione dell’Unione europea, di un referendum o di una Commissione che trova un potenziale candidato. Nel corso delle audizioni, i commissari designati non hanno detto quasi nulla di concreto, non hanno voluto impegnarsi, accettare responsabilità. È chiaro che non stanno relazioni tagliando i ponti con la Commissione precedente, vogliono un’Europa centralizzata; non hanno tratto alcuna lezione dalla crisi finanziaria, continuano a seguire una politica economica liberale. Molti di noi, pertanto, non voteranno per questa Commissione, e ciò non ci rende anti-europei. Facciamo quello che i nostri elettori, molti milioni di cittadini, si aspettano da noi."@it12
"Europos Komisija – Europos Sąjungos politiką apibrėžiantis ir sprendimus priimantis organas. Reikalavimai Komisijos nariams turėtų būti tokie: remiantis karjeros pasiekimais ir pasirengimu teisingai parinktas asmuo tinkamose pareigose. Tačiau Komisijos narių iškėlimo kandidatais ir išrinkimo būdas rodo, kad šis teigiamas rezultatas gali būti pasiektas tik atsitiktinai. Šalių vyriausybės rekomenduoja asmenis ne konkrečiai užduočiai, o tarnybai. Visi iškelti kandidatai tampa – jeigu neatsisako – ES Komisijos nariais. Komisijos Pirmininkas stengiasi surasti kiekvienam svarstomam asmeniui užduotį, ir čia viskas apsiverčia. Tai reiškia ieškoti palto, kuris atitiktų sagą. Be to, norėčiau paminėti štai ką: po klausymų specializuotuose komitetuose nevyksta balsavimas, vietoj to nedidelė grupė asmenų rašo laiškus apie klausymus. Visada postringaujate apie demokratiją, bet vis tiek bijote tiesioginių rinkimų. Kad ir kas tai būtų – ES konstitucija, referendumas ar komiteto susirinkimas dėl potencialaus kandidato. Per klausymus kandidatai į Komisijos narius vargu ar pasakė ką nors konkretaus. Jie nenori įsipareigoti, nenori prisiimti atsakomybės. Tačiau vis dėlto tapo aišku, kad jie nenori nutraukti santykių su buvusia Komisija, o siekia centralizuotos Europos; jie nepasimokė iš finansų krizės ir toliau ketina laikytis liberaliosios ekonomikos politikos. Todėl daugelis iš mūsų nebalsuos už šią Komisiją, bet dėl to mes netampame priešiški europiečiams. Mes tiesiog darome tai, ko iš mūsų tikisi mūsų rinkėjai – milijonai Europos piliečių."@lt14
"Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības noteicošā lēmumu pieņemšanas iestāde. Prasībām attiecībā uz Komisijas locekļiem būtu jābūt šādām: pareizā persona, pamatojoties uz viņa vai 'viņas karjeras ceļu un sagatavotību, pareizajā pozīcijā. Tomēr Komisijas locekļu nominēšanas un ievēlēšanas veids nodrošina, ka šāds pozitīvs rezultāts tiek sasniegts tikai atsevišķos gadījumos. Valdības neiesaka cilvēkus noteikta darba veikšanai, bet gan amatam. Jebkurš nominants, ja vien viņš vai viņa neatsakās, kļūst par ES komisāru. Komisijas priekšsēdētājs mēģina šim cilvēkam atrast atbilstošu darbu, un tāpēc šim procesam ir ačgārna secība. Tas nozīmē, ka tiek mēģināts atrast mēteli, kas atbilstu noteiktajai pogai. Vēl viens jautājums, ko ir vērts pieminēt: specializēto komiteju uzklausīšanai neseko balsošana, bet tā vietā neliela cilvēku grupa raksta vēstules par uzklausīto. Jūs vienmēr runājat par demokrātiju, tomēr joprojām baidāties no tiešām vēlēšanām — vai tā ir ES konstitūcija, referendums vai Komitejas sanāksme par iespējamo kandidātu. Uzklausīšanas gaitā komisāru amatu kandidāti galu galā nepateica neko konkrētu. Viņi nevēlējās uzņemties pienākumus, atzīt atbildību. Galu galā tomēr kļuva skaidrs, ka viņi nepārtrauc attiecības ar iepriekšējo Komisiju, bet vēlas centralizētu Eiropu; viņi nav izdarījuši secinājumus pēc finanšu krīzes, bet turpina ievērot liberālu ekonomisko politiku. Tāpēc daudzi no mums nebalsos par šo Komisiju, un tas mūs nepadarīs par anti-eiropiešiem. Mēs vienkārši darām to, ko mūsu vēlētāji – daudzi miljoni Eiropas pilsoņu – sagaida no mums."@lv13
"Az Európai Bizottság az Unió meghatározó döntéshozó testülete. A követelmény a biztosokra nézve a következő kellene hogy legyen: az alkalmas ember az életútjának, felkészültségének megfelelő helyre. Azonban a biztosok jelölésének és megválasztásának módja garantálja, hogy ez a pozitív eredmény csak esetlegesen következzen be. A kormányok nem feladatra ajánlanak, hanem tisztségre. Akit jelölnek – hacsak nem lép vissza – abból az Uniónak a biztosa lesz. A Bizottság elnöke próbál az adott személyhez feladatot keresni, tehát a sorrend fordított. Ez azt jelenti, hogy a gombhoz akarok kabátot keresni. Ami említésre méltó még: a szakbizottsági meghallgatást követően nem kerül sor szavazásra, hanem egy szűk kör levelet ír a meghallgatásról. Önök állandóan a demokráciáról beszélnek, mégis félnek a közvetlen szavazástól. Legyen az az Unió alkotmánya, népszavazás vagy egy bizottsági döntés egy esetleges jelöltről. A meghallgatások során a biztosjelöltek konkrétumot alig mondtak. Nem akartak vállalni elkötelezettséget, nem akartak vállalni számonkérést. Az azonban így is világossá vált, hogy nem szakítanak az előző Bizottsággal, központosított Európát akarnak, a pénzügyi válság tanulságait nem vonták le, liberális gazdaságpolitikát folytatnak. Ezért sokan vagyunk, akik nem fogjuk megszavazni ezt a Bizottságot, és ettől mi nem vagyunk Európa-ellenesek, csupán azt tesszük, amit a választóink – sok millió európai állampolgár – tőlünk elvárnak."@mt15
"De Europese Commissie is het bepalende besluitvormende orgaan van de Europese Unie. Aan de commissarissen moeten de volgende eisen worden gesteld: de juiste persoon op de juiste plek op basis van zijn of haar carrièrepad en voorbereiding. De wijze waarop de commissarissen worden voorgedragen en gekozen, garandeert echter dat dit positieve resultaat slechts incidenteel wordt bereikt. De regeringen doen geen aanbeveling voor een specifieke taak, maar voor een post. Degene die ze als kandidaat aanwijzen wordt commissaris van de Europese Unie – tenzij hij of zij zich terugtrekt. De voorzitter van de Commissie probeert een opdracht te zoeken bij de persoon in kwestie en dit is dus de omgekeerde wereld. Het is net zoiets als een jas bij een knoop zoeken. Wat verder nog het vermelden waard is: na de hoorzittingen van de commissies wordt er niet gestemd, maar worden er door een klein groepje brieven geschreven over de hoorzittingen. U hebt het voortdurend over democratie, maar toch bent u bang voor een rechtstreekse stemming, of het nu gaat om de Europese grondwet, een referendum of om een beslissing van commissies over een potentiële kandidaat. Tijdens de hoorzittingen hebben de kandidaat-commissarissen nauwelijks iets concreets gezegd. Ze wilden geen toezeggingen doen of verantwoording afleggen. Desondanks werd duidelijk dat ze niet breken met het beleid van de vorige Commissie, maar een gecentraliseerd Europa willen; ze hebben geen lering getrokken uit de financiële crisis, maar blijven een liberaal economisch beleid voeren. Daarom zijn er velen van ons die niet voor deze Commissie stemmen, maar daarom zijn we nog niet tegen Europa. We doen alleen wat onze kiezers – miljoenen Europese burgers – van ons verwachten."@nl3
"Komisja Europejska to najważniejsze ciało decyzyjne Unii Europejskiej. Wymogi dotyczące komisarzy powinny być następujące: właściwa osoba, pod względem ścieżki jej kariery i przygotowania, na właściwym miejscu. Sposób nominacji i wyboru komisarzy zapewnia jednak tylko przypadkowe osiągnięcie tego pozytywnego rezultatu. Rządy nie rekomendują osób do konkretnego zadania, lecz na stanowisko. Kogokolwiek nominują, zostaje unijnym komisarzem – chyba że się wycofa. Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji. Oznacza to, że szuka się płaszcza pasującego do guzika. I coś jeszcze, o czym warto wspomnieć: po przesłuchaniach w wyspecjalizowanych komisjach nie następuje głosowanie, lecz niewielki krąg osób sporządza pisma dotyczące przesłuchania. Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów. Czy to konstytucja UE, referendum, czy posiedzenie komisji dotyczące potencjalnego kandydata. W trakcie przesłuchań kandydaci na komisarzy nie powiedzieli w zasadzie nic konkretnego. Nie chcieli się angażować, przyjąć odpowiedzialności. Mimo tego i tak stało się jasne, że nie odcinają się od poprzedniej Komisji, lecz pragną Europy scentralizowanej; nie wyciągnęli wniosków z kryzysu finansowego, lecz nadal prowadzą liberalną politykę gospodarczą. Dlatego też jest pośród nas wielu, którzy nie zagłosują za tą Komisją, co nie czyni z nas ludzi przeciwnych Europie. Czynimy po prostu to, czego oczekują od nas nasi wyborcy – wiele milionów europejskich obywateli."@pl16
"A Comissão Europeia é o órgão legislativo determinante da União Europeia. No que se refere à escolha dos Comissários, os requisitos deveriam ser os seguintes: a pessoa certa – com base no respectivo percurso profissional e preparação – no lugar certo. No entanto, o actual processo de nomeação e eleição dos Comissários só por acaso garante a obtenção de um resultado tão positivo. Os governos não recomendam os seus candidatos para uma tarefa específica, mas sim para um cargo. Quem quer que seja por eles designado tornar-se-á membro da Comissão Europeia, a menos que retire a sua candidatura. O Presidente da Comissão tentará então encontrar uma pasta para a pessoa em questão, invertendo-se assim toda a sequência. Quer isso dizer que se procura encontrar um casaco para combinar com o botão. Um outro aspecto que vale a pena referir: as audições realizadas pelas comissões parlamentares especializadas aos Comissários indigitados não são seguidas de uma votação; em vez disso, um pequeno círculo de pessoas escreve cartas sobre os candidatos ouvidos. O senhor está sempre a falar de democracia e, no entanto, ainda receia eleições directas, quer se trate da Constituição da União Europeia, de um referendo, ou da reunião de uma comissão parlamentar para avaliação de um potencial candidato. No decorrer das audições, os Comissários indigitados praticamente não disseram nada de concreto. Não quiseram comprometer-se, aceitar responsabilidades. Apesar disso, torna-se evidente que não estão a romper com a anterior Comissão, mas que pretendem uma Europa centralizada; que não retiraram os ensinamentos da crise financeira, mas continuam a seguir uma política económica liberal. Muitos de nós, por conseguinte, não iremos votar a favor desta Comissão. No entanto, isso não faz de nós anti-europeus. Estamos apenas a fazer o que os nossos eleitores – muitos milhões de cidadãos europeus – esperam que façamos."@pt17
"Comisia Europeană este organismul decizional definitoriu al Uniunii Europene. Cerinţele referitoare la comisari trebuie să fie următoarele: persoana potrivită, în funcţie de parcursul său profesional şi de pregătire, în funcţia potrivită. Modul de numire şi alegere a comisarilor asigură, însă, doar sporadic acest rezultat pozitiv. Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie. Fiecare persoană desemnată va deveni comisar european, dacă nu se retrage. Preşedintele Comisiei încearcă să găsească o misiune pentru persoana în cauză şi, astfel, ordinea este inversată. E ca şi cum am încerca să cumpărăm o haină în funcţie de nasture. Încă un lucru care trebuie menţionat: audierile comisiilor specializate nu sunt urmate de vot, ci, în schimb, un număr redus de persoane scrie scrisori referitoare la audiere. Vorbiţi în permanenţă despre democraţie, însă vă este teamă de alegeri directe. Indiferent dacă este vorba despre constituţia UE, despre un referendum sau despre o întrunire a comisiei în legătură cu un potenţial candidat. Pe parcursul audierilor, comisarii desemnaţi nu au spus aproape nimic concret. Nu au vrut să-şi asume angajamente, să accepte responsabilităţi. Chiar şi aşa, a fost destul de clar faptul că nu se dezic de Comisia anterioară, ci doresc o Europă centralizată; nu au învăţat nimic din criza financiară, ci vor urma în continuare o politică economică liberală. Prin urmare, mulţi dintre noi nu vor vota pentru această Comisie, iar acest lucru nu ne face să fim anti-europeni. Pur şi simplu facem ceea ce vor alegătorii noştri, milioane de cetăţeni europeni."@ro18
"Európska komisia je definujúcim rozhodovacím orgánom Európskej únie. Požiadavky na komisárov by mali byť takéto: správna osoba na správnom mieste, a to na základe jeho alebo jej profesionálnej dráhy a pripravenosti. Spôsob, akým sa komisári nominujú a volia, je však zárukou toho, že sa takýto pozitívny výsledok podarí dosiahnuť len náhodou. Vlády neodporúčajú ľudí na konkrétnu funkciu, ale na úrad. Každý, koho nominujú – pokiaľ on alebo ona nestiahne svoju kandidatúru – sa stane komisárom EÚ. Predseda Komisie sa snaží nájsť funkciu pre danú osobu, takže postupnosť je opačná. To znamená, že sa snažím nájsť kabát, ktorý by sa mi hodil ku gombíku. Ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku: po vypočutiach zo strany špecializovaných výborov nenasleduje hlasovanie, ale namiesto toho malá skupina ľudí napíše listy o vypočutiach. Stále hovoríte o demokracii, a predsa sa stále bojíte priamych volieb. Či už to má byť ústava EÚ, referendum alebo stretnutie výboru v súvislosti s potenciálnym kandidátom. V priebehu vypočutí dezignovaní komisári sotva povedali niečo konkrétne. Nechceli urobiť žiadny záväzok, nechceli prijať zodpovednosť. Aj tak sa však úplne jasne ukázalo, že sa nelíšia od predchádzajúcej Komisie, ale chcú centralizovanú Európu. Nepoučili sa z finančnej krízy, ale pokračujú v liberálnej hospodárskej politike. Mnohí z nás preto nebudú hlasovať za túto Komisiu, ale to z nás nerobí nepriateľov Európy. Jednoducho robíme to, čo od nás naši voliči – milióny európskych občanov – očakávajú."@sk19
"Evropska komisija je opredeljujoči organ odločanja Evropske unije. Zahteve glede komisarjev bi morale biti naslednje: prava oseba na osnovi njegove ali njene poklicne poti in pripravljenosti, na pravem položaju. Način, na katerega so komisarji imenovani in izvoljeni, pa zagotavlja, da se ta pozitivni rezultat doseže le slučajno. Vlade ne priporočajo ljudi za posebno nalogo, ampak za funkcijo. Kogar koli imenujejo, bo – razen če se on ali ona umakne – postal komisar EU. Predsednik Komisije poskuša najti nalogo za določeno osebo in tako se zaporedje obrne. To pomeni, da poskušam najti plašč, ki bi se ujemal z gumbom. Še nekaj je vredno omembe: zaslišanjem strokovnih odborov ne sledi glasovanje, namesto tega majhen krog ljudi napiše pisma o zaslišanju. Vedno govorite o demokraciji, pa vendar se še vedno bojite neposrednih volitev. Naj gre za ustavo EU, referendum ali sestanek odbora glede potencialnega kandidata. Med zaslišanji so kandidati za komisarje povedali komaj kaj konkretnega. Niso se želeli obvezati, sprejeti odgovornosti. Kljub temu je postalo jasno, da ne nasprotujejo prejšnji Komisiji, ampak da želijo centralizirano Evropo; ničesar se niso naučili iz finančne krize ampak še naprej vodijo liberalno gospodarsko politiko. Zato nas je mnogo takih, ki ne bomo volili za to komisijo in zaradi tega nismo nasprotniki Evrope. Preprosto delamo, kar naši volivci – več milijonov evropskih državljanov – od nas pričakuje."@sl20
"Europeiska kommissionen är Europeiska unionens grundläggande beslutsfattande organ. Kraven i fråga om kommissionsledamöter bör vara följande: rätt person, utifrån hans eller hennes karriär och beredskap, på rätt plats. Det sätt som kommissionsledamöterna nomineras och väljs på garanterar emellertid att detta positiva resultat bara uppnås tillfälligtvis. Regeringarna rekommenderar inte en person till ett särskilt uppdrag utan till ett ämbete. Alla som nomineras kommer att bli ledamöter av Europeiska kommissionen – om inte han eller hon drar sig ur. Kommissionens ordförande försöker att finna ett uppdrag åt personen i fråga, vilket innebär att ordningsföljden är den omvända. Detta innebär att man försöker finna en kappa som matchar knappen. Jag vill säga ytterligare en sak som är värd att nämna: fackutskottens utfrågningar följs inte av en omröstning. I stället utformar en liten skara personer skrivelser om utfrågningen. Ni talar alltid om demokrati, men ändå är ni fortfarande rädda för direkta val, vare sig det gäller EU-konstitutionen, en folkomröstning eller ett utskottssammanträde om en potentiell kandidat. Under utfrågningarna sade de nominerade kommissionsledamöterna knappt någonting konkret. De ville inte göra något åtagande eller ta på sig något ansvar. Trots detta framgick det tydligt att de inte bryter med den tidigare kommissionen, utan vill ha ett centraliserat Europa. De har inte dragit någon lärdom av finanskrisen utan fortsätter att följa den liberala ekonomiska politiken. Därför är det många av oss som inte kommer att rösta för den nya kommissionen, och det gör oss inte till antieuropéer. Vi gör helt enkelt det som våra väljare – många miljoner europeiska medborgare – förväntar sig av oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph