Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-08-Speech-1-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100208.16.1-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there is an ideology that is gaining ground in Europe that teaches inequality between men and women. It says that women are of a lower status than men. It says that, under inheritance law, a man’s portion must be double that of a woman. It says that, in a court of law, two female witnesses are required against the testimony of a single male witness. It says that, in a rape trial, it takes four male witnesses to convict a man but the testimony of a female is not accepted, not even that of the raped woman. By the way, the four witnesses must be Muslims, not non-Muslims. You have guessed that I am speaking about Sharia law. Now, apparently, some Muslims believe that suicide bombers are rewarded with 72 virgins in Paradise, but I cannot find any reference that female suicide bombers are rewarded with the male equivalent. Surely this is a case of blatant gender discrimination. The British Government has already officially recognised Sharia law in some tribunals. While bigamy is still illegal in the UK, polygamous Islamic wives are officially recognised as dependants for the purposes of tax relief and benefits payments. Europe is boldly marching backwards to sixth-century Arabia. If we want genuine equality, then individual European States must not recognise Sharia law in any way, shape or form."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v Evropě získává půdu ideologie, která hlásá nerovnost mezi muži a ženami. Učí, že ženy mají nižší postavení než muži. Prohlašuje, že podle dědického práva musí být mužský podíl oproti ženskému dvojnásobný. Prohlašuje, že u soudu je potřeba svědectví dvou žen proti svědectví jediného muže. Prohlašuje, že v soudním procesu týkajícím se znásilnění jsou třeba čtyři svědkové mužského pohlaví k usvědčení muže, ale svědectví ženy není přípustné, dokonce ani svědectví znásilněné ženy. Mimochodem, ti čtyři svědkové musí být muslimové, nikoli nemuslimové. Vytušili jste, že mluvím o právu šaríja. Někteří muslimové dále zřejmě věří tomu, že sebevražední atentátníci jsou v ráji odměněni 72 pannami, ale nenašla jsem žádnou zmínku o tom, že by sebevražedné atentátnice byly odměňovány příslušným počtem mužů. To je nepochybně případ nestoudné diskriminace na základě pohlaví. Britská vláda již právo šaríja u některých soudů úředně uznala. Zatímco bigamie je ve Spojeném království stále nezákonná, polygamní muslimské manželky jsou úředně uznávány jako osoby závislé pro účely úlevy na dani a výplaty dávek. Evropa okázale kráčí zpět do Arábie šestého století. Chceme-li opravdovou rovnost, pak jednotlivé evropské státy nesmí jakýmkoli způsobem či v jakékoli podobě či formě právo šaríja uznávat."@cs1
"Fru formand! Der er en ideologi, der vinder frem i Europa, og som prædiker ulighed mellem mænd og kvinder. Den siger, at kvinder har lavere status end mænd. Den siger, at en mands andel i henhold til arveloven skal være dobbelt så stor som en kvindes. Den siger, at der ved en domstol kræves to kvindelige vidner over for kun en mands vidneforklaring. Den siger, at der i en retssag om voldtægt kræves fire mandlige vidner for at dømme en mand, mens en kvindes vidneforklaring ikke kan accepteres, ikke engang den voldtagne kvindes. Og de fire vidner skal desuden være muslimer, de kan ikke være ikkemuslimer. De har sikkert gættet, at jeg taler om Sharia-loven. Nu er der tilsyneladende nogle muslimer, der tror, at selvmordsbombere belønnes med 72 jomfruer i paradis, men jeg kan ikke finde nogen omtale af, at kvindelige selvmordsbombere belønnes med det mandlige modstykke. Det er et eksempel på grov kønsdiskriminering. Den britiske regering har allerede officielt anerkendt Sharia-loven ved nogle domstole. Bigami er stadig ulovlig i Det Forenede Kongerige, men polygame islamiske koner anerkendes officielt som tilhørende familien, når det gælder skattelettelser og udbetaling af ydelser. Europa går med stormskridt baglæns tilbage til det sjette århundredes Arabien. Hvis vi virkelig ønsker ligestilling mellem mænd og kvinder, må de enkelte europæiske stater ikke anerkende Sharia-loven under nogen som helst form."@da2
"Frau Präsidentin, es gibt eine Ideologie, die in Europa schnell an Boden gewinnt, und die die Ungleichheit von Frauen und Männern lehrt. Sie besagt, dass Frauen von geringerem Status seien als Männer. Sie besagt, dass gemäß dem Erbrecht der Anteil eines Mannes doppelt so hoch wie derjenige der Frau sein muss. Sie besagt, dass vor einem Gericht zwei weibliche Zeugen gegenüber der Aussage eines einzigen männlichen Zeugen erforderlich sind. Sie besagt, dass bei einer Verhandlung wegen einer Vergewaltigung vier männliche Zeugen zur Überführung eines Mannes erforderlich seien, die Zeugenaussage einer Frau jedoch nicht akzeptiert wird, noch nicht einmal die der vergewaltigten Frau. Die vier Zeugen müssen übrigens Muslime sein, sie dürfen keine Nicht-Muslime sein. Sie haben wohl schon erraten, dass ich vom Recht der Scharia spreche. Einige Muslime glauben anscheinend, dass im Paradies 72 Jungfrauen auf die Selbstmordattentäter warten, ich finde jedoch keinen Hinweis darauf, dass weiblichen Selbstmordattentätern ein ähnlich großes „Männerkontingent“ zusteht. Dies ist in der Tat ein offenkundiger Fall von Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. Die britische Regierung hat das Recht der Scharia bereits in einigen Gerichten offiziell anerkannt. Zwar ist Bigamie in Großbritannien noch immer illegal, polygame islamische Frauen werden jedoch bei Steuererleichterungen und Unterstützungs-/Sozialhilfezahlungen offiziell als Familienmitglieder gewertet. Europa fällt ganz offensichtlich in das Arabien des 16. Jahrhunderts zurück. Wenn wir echte Gleichheit wollen, dann dürfen die einzelnen europäischen Staaten das Recht der Scharia in keiner Weise anerkennen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει μια ιδεολογία η οποία κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και κηρύσσει την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υποστηρίζει ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη θέση από τους άνδρες. Ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο, το μερίδιο του άνδρα πρέπει να είναι διπλό από αυτό της γυναίκας. Υποστηρίζει ότι σε ένα δικαστήριο απαιτούνται δύο γυναίκες μάρτυρες έναντι της κατάθεσης ενός άνδρα μάρτυρα. Υποστηρίζει ότι, σε δίκη για υπόθεση βιασμού, απαιτούνται τέσσερις άνδρες μάρτυρες προκειμένου να καταδικαστεί ένας άνδρας, αλλά η κατάθεση της γυναίκας δεν γίνεται δεκτή, ούτε καν η κατάθεση του θύματος του βιασμού. Παρεμπιπτόντως, οι τέσσερις μάρτυρες πρέπει να είναι μουσουλμάνοι, όχι μη μουσουλμάνοι. Θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι στον νόμο της σαρία. Προφανώς τώρα ορισμένοι μουσουλμάνοι πιστεύουν πως οι βομβιστές αυτοκτονίας ανταμείβονται με 72 παρθένες στον παράδεισο, όμως δεν μπορώ να βρω καμία αναφορά ότι οι γυναίκες βομβιστές αυτοκτονίας ανταμείβονται με αντίστοιχους άνδρες. Αυτό αποτελεί σαφώς περίπτωση κατάφωρης διάκρισης βάσει του φύλου. Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη αναγνωρίσει επίσημα τον νόμο της σαρία σε ορισμένα δικαστήριά της. Ενώ η διγαμία παραμένει παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μουσουλμάνες σύζυγοι στο πλαίσιο πολυγαμικών γάμων αναγνωρίζονται επίσημα ως εξαρτώμενα μέλη για τις ανάγκες της φοροαπαλλαγής και της καταβολής επιδομάτων. Η Ευρώπη οπισθοχωρεί ευθαρσώς προς την Αραβία του έκτου αιώνα. Εάν επιθυμούμε πραγματική ισότητα, τότε τα μεμονωμένα κράτη μέλη δεν πρέπει να αναγνωρίζουν τον νόμο της σαρία με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα."@el10
"Señora Presidenta, existe una ideología que está ganando terreno en Europa y que reivindica la desigualdad entre hombres y mujeres. Afirma que las mujeres tienen un estatus inferior al de los hombres. Dice que, en virtud de la ley de herencias, la parte de un hombre debe ser el doble que la de una mujer. Afirma que, ante un tribunal, son necesarios dos testigos del género femenino para rebatir el testimonio de un solo testigo masculino. Propugna que, en un juicio por violación, son necesarios cuatro testigos del género masculino para condenar a un hombre, y no acepta el testimonio de una mujer, ni tan siquiera de la víctima. Por cierto, los cuatro testigos deben ser musulmanes, no infieles. Habrán adivinado que me refiero a la ley conocida como «la Sharia». Aparentemente, algunos musulmanes consideran que los suicidas que se inmolan con explosivos son recompensados con 72 vírgenes en el Paraíso; aunque no encuentro referencia alguna a que las suicidas del género femenino reciban una compensación equivalente a la de los hombres. Claramente se trata de un caso flagrante de discriminación de género. El Gobierno británico ya ha reconocido oficialmente la Sharia en algunos tribunales. Pese a que la bigamia sigue siendo ilegal en el Reino Unido, las esposas polígamas islámicas están reconocidas oficialmente como dependientes a efectos de desgravaciones fiscales y de pago de prestaciones. Europa marcha audazmente hacia la Arabia del siglo VI. Si queremos una igualdad auténtica, entones los Estados europeos individuales no deben reconocer la Sharia en ningún modo, forma o aspecto."@es21
"Austatud juhataja! Euroopas on võitmas maad ideoloogia, mis õpetab soolist ebavõrdsust. See ütleb, et naised on madalama staatusega kui mehed. See ütleb, et pärimisõigusest lähtuvalt peab olema mehe jagu naise omast kaks korda suurem. See ütleb, et kohtus on vaja ühe meessoost tunnistaja tunnistuse vastu kaht naissoost tunnistajat. See ütleb, et vägistamise kohtuprotsessil on mehe süüdimõistmiseks vaja nelja meessoost tunnistajat, ent naisterahva tunnistust ei aktsepteerita, isegi mitte vägistatud naise oma. Muide, need neli tunnistajat peavad olema mittemoslemite asemel moslemid. Olete vist juba ära arvanud, et kõnelen šariaadiseadusest. Aga mõned moslemid usuvad, et enesetapupommitajaid premeeritakse paradiisis 72 neitsiga, ent mina ei suuda leida ühtki viidet, et naissoost enesetapupommitajaid meesoost võrdväärsega premeeritaks. Briti valitsus on juba ametlikult mõnedes kohtutes šariaadiseadust tunnistanud. Ehkki kahenaisepidamine on Ühendkuningriigis ebaseaduslik, tunnistatakse maksusoodustuste ja toetuste puhul ametlikult polügaamilisi islami naisi ülalpeetavatena. Euroopa marsib julgelt tagasi 6. sajandi Araabiasse. Kui tahame tõelist võrdõiguslikkust, siis ei tohi üksikud Euroopa riigid šariaadiseadust mingilgi kujul tunnistada."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopassa yleistyy ideologia, jonka perusteella opastetaan miesten ja naisten väliseen eriarvoisuuteen. Sen mukaan naisilla on miehiä huonompi asema arvojärjestyksessä. Sen mukaan perintöoikeuden perusteella miehen osuuden on oltava kaksinkertainen naisen osuuteen nähden. Sen mukaan tuomioistuimessa tarvitaan kaksi naispuolista todistajaa yhden miespuolisen todistajan todistusta vastaan. Sen mukaan raiskausta koskevassa oikeudenkäynnissä tarvitaan neljä miespuolista todistajaa miehen tuomitsemiseksi, mutta naisen todistusta ei hyväksytä, ei edes raiskatun naisen. Neljän todistajan on oltava muslimeja, eikä muita kuin muslimeja. Olette arvanneet, että puhun šaria-laista. Nyt ilmeisesti jotkut muslimit uskovat, että itsemurhapommittajat palkitaan 72 neitsyellä paratiisissa, mutta en löydä mitään viittausta siitä, että naispuoliset itsemurhaiskujen tekijät palkittaisiin vastaavilla miespuolisilla henkilöillä. Eikö tässä ole kyse räikeästä sukupuolisyrjinnästä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on jo virallisesti tunnustanut šaria-lain joissain tuomioistuimissa. Vaikka kaksinnaiminen on edelleen laitonta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, moniavioisessa liitossa olevat muslimivaimot tunnustetaan huollettaviksi verohelpotusten ja etuuksien suhteen. Eurooppa marssii rohkeasti taaksepäin kohti kuudennen vuosisadan Arabiaa. Jos me todella haluamme aitoa tasa-arvoa, niin Euroopan valtiot eivät saa tunnustaa šaria-lakia millään tavalla tai missään muodossa."@fi7
"Madame la Présidente, une idéologie qui enseigne l’inégalité entre les hommes et les femmes est en train de gagner du terrain en Europe. D’après celle-ci, les femmes ont un statut inférieur aux hommes. Elle affirme que, en vertu du droit héréditaire, la part d’un homme doit être deux fois plus importante que celle d’une femme. Ou encore que, dans un tribunal, le témoignage de deux femmes est requis pour contrer le témoignage d’un seul témoin masculin. Elle déclare que, lors d’un procès pour viol, le témoignage de quatre hommes est nécessaire pour condamner un homme, alors que le témoignage des femmes n’est pas accepté, pas même celui de la femme violée. À ce propos, les quatre témoins doivent être musulmans et non d’une autre religion. Vous aurez compris que je parle de la charia. Apparemment, certains musulmans pensent que les auteurs d’attentats suicides se voient offrir 72 vierges au paradis. Je n’ai par contre trouvé aucune référence indiquant que les femmes auteures d’attentats suicides sont récompensées par l’équivalent en hommes. Il s’agit incontestablement d’un cas de discrimination sexuelle flagrante. Le gouvernement britannique a d’ores et déjà officiellement reconnu la charia dans certains tribunaux. Si la bigamie demeure illégale au Royaume-Uni, les femmes islamiques polygames sont officiellement reconnues comme personnes à charge aux fins de l’allègement fiscal et du paiement de prestations. L’Europe se rapproche à grands pas de la vie en Arabie au VI siècle. Si nous voulons une véritable égalité, les différents pays européens se doivent de ne reconnaître la charia en aucune façon et sous aucune forme."@fr8
". – Elnök asszony, van egy Európa-szerte terjedőben lévő ideológia, amely a férfiak és nők közötti egyenlőtlenséget tanítja. Ezen ideológia szerint a nők alacsonyabb rendűek, mint a férfiak. Ezen ideológia szerint a férfiak örökösödési jog által biztosított örökrésze kétszerese a nőkének. Ezen ideológia szerint a bíróságon két női tanúra van szükség egyetlen férfi tanú tanúvallomása ellenében. Ezen ideológia szerint egy nemi erőszak miatt indított perben négy férfi tanúra van szükség egy férfi elítéléséhez, de egy nő tanúvallomását nem fogadják el, még magáét a megerőszakolt nőét sem. A négy tanú egyébként csak és kizárólag muszlim lehet. Nyilván sejtették, hogy a sharia törvényről beszélek. Vannak muszlimok, akik hiszik, hogy az öngyilkos merénylőket 72 szűzlány várja a paradicsomban, de arról még soha nem hallottam, hogy a női öngyilkos merénylőket 72 férfi várná. Nyilvánvaló, hogy ez nemi alapú megkülönböztetés. A brit kormány néhány bíróságon hivatalosan engedélyezte a sharia törvény alkalmazását. Bár a bigámia illegális az Egyesült Királyságban, a poligámiában élő iszlám férfiak feleségeit az adókedvezmények és juttatások megítélésekor hivatalosan elismerik eltartott családtagként. Európa nagy léptekkel masírozik a hatodik századi Arábiába. Ha valóban egyenlőséget akarunk, akkor az európai országoknak semmiféle formában nem szabad elismerniük a sharia tövényt."@hu11
"Signora Presidente, c’è un’ideologia che sta guadagnando terreno in Europa e che predica la disuguaglianza tra uomini e donne. Sostiene che le donne godono di uno status inferiore agli uomini. Afferma che, ai sensi del diritto di successione, la quota dell’uomo deve essere il doppio di quella della donna. Postula che, in un tribunale, siano necessarie due testimoni donne per contrastare la deposizione di un unico testimone maschio. Dichiara che, in un processo per stupro, ci vogliono quattro testimoni di sesso femminile per condannare un uomo, mentre la testimonianza di una donna non è ammessa, nemmeno quella della vittima dello stupro. A proposito, le quattro testimoni devono essere musulmane, non può essere altrimenti. Avrete indovinato che mi sto riferendo alla legge della Sharia. A quanto pare, alcuni musulmani credono che i kamikaze vengano premiati con 72 vergini in paradiso, ma non ho trovato riferimenti che indichino che le kamikaze donna ricevano il corrispondente al maschile. Si tratta senza dubbio di un caso eclatante di discriminazione sessuale. Il governo britannico ha già riconosciuto ufficialmente la legge della Sharia in alcuni tribunali. Mentre la bigamia è ancora illegale nel Regno Unito, le donne islamiche poligame vengono ufficialmente riconosciute come persone a carico ai fini delle agevolazioni fiscali e del pagamento dei sussidi. L’Europa sta facendo allegramente marcia indietro verso l’Arabia del sesto secolo. Se vogliamo una parità autentica, i singoli Stati europei non devono riconoscere la legge della Sharia in qualsivoglia maniera, foggia o forma."@it12
"Ponia pirmininke, Europoje vis labiau įsigali vyrų ir moterų nelygybės ideologija. Sakoma, kad moterų statusas žemesnis nei vyrų. Sakoma, kad pagal paveldėjimo teisę vyro dalis turi būti dvigubai didesnė už moters. Teisme dviejų liudininkių moterų parodymai atitinka vieno liudininko vyro parodymus. Sakoma, kad siekiant pripažinti vyrą kaltu teisme dėl išžaginimo reikia keturių liudininkų, bet moters, net išžagintosios, parodymai nepriimami. Be to, tie keturi liudininkai turi būti musulmonai, jie negali išpažinti kitą tikėjimą. Supratote, kad kalbu apie šariato įstatymus. Atrodo, yra musulmonų, tikinčių, kad savižudžiai sprogdintojai rojuje apdovanojami 72 nekaltomis mergelėmis, bet dar negirdėjau, kad savižudės sprogdintojos būtų apdovanotos tokiu pat skaičiumi vyrų. Tai, be abejo, akivaizdi lyčių diskriminacija. Didžiosios Britanijos vyriausybė jau oficialiai pripažino šariato įstatymus kai kuriuose tribunoluose. Nors Jungtinėje Karalystėje dvipatystė dar neįteisinta, poligamines santuokas sudariusios moterys oficialiai pripažįstamos šeimos narėmis taikant mokesčių lengvatas ir mokant pašalpas. Europa drąsiai žengia atgal į šeštojo amžiaus Arabiją. Jei norime tikros lygybės, pavienės Europos valstybės jokiu būdu negali pripažinti jokios formos šariato įstatymų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Eiropā izplatās ideoloģija, kas pauž nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Tā māca, ka sievietes ir zemākas par vīriešiem. Tā māca, ka saskaņā ar mantojuma tiesībām vīrieša daļai jābūt divreiz lielākai par sievietes daļu. Tā māca, ka tiesā pret vienu vīrieti jāliecina divām sievietēm. Tā māca, ka tiesas prāvā par izvarošanu ir nepieciešami četri vīriešu kārtas liecinieki, lai cilvēku varētu atzīt par vainīgu, bet sievietes liecība netiek pieņemta, pat ja to sniedz izvarotā sieviete. Starp citu, visiem četriem lieciniekiem jābūt musulmaņiem. Jūs jau būsiet uzminējuši, ka es runāju par šariata likumiem. Daži musulmaņi acīmredzot tic, ka spridzinātāji pašnāvnieki paradīzē tiks apbalvoti ar 72 jaunavām, bet es nevaru atrast nevienu atsauci uz to, ka ar attiecīgiem vīriešu kārtas pārstāvjiem tiks apbalvotas arī spridzinātājas pašnāvnieces. Protams, šis ir kliedzošs dzimumu diskriminācijas gadījums. Dažos tribunālos šariata likumus britu valdība jau ir oficiāli atzinusi. Kaut arī bigāmija Apvienotajā Karalistē joprojām ir nelegāla, nodokļu atvieglojumu un pabalstu izmaksu vajadzībām poligāmo musulmaņu sievas tiek oficiāli atzītas par apgādājamām personām. Eiropa braši soļo sestā gadsimta Arābijas virzienā. Ja vēlamies patiesu līdztiesību, tad neviena Eiropas valsts nedrīkst atzīt šariata likumus nekādā veidā vai formā."@lv13
"Madam President, there is an ideology that is gaining ground in Europe that teaches inequality between men and women. It says that women are of a lower status than men. It says that, under inheritance law, a man’s portion must be double that of a woman. It says that, in a court of law, two female witnesses are required against the testimony of a single male witness. It says that, in a rape trial, it takes four male witnesses to convict a man but the testimony of a female is not accepted, not even that of the raped woman. By the way, the four witnesses must be Muslims, not non-Muslims. You have guessed that I am speaking about Sharia law. Now, apparently, some Muslims believe that suicide bombers are rewarded with 72 virgins in Paradise, but I cannot find any reference that female suicide bombers are rewarded with the male equivalent. Surely this is a case of blatant gender discrimination. The British Government has already officially recognised Sharia law in some tribunals. While bigamy is still illegal in the UK, polygamous Islamic wives are officially recognised as dependants for the purposes of tax relief and benefits payments. Europe is boldly marching backwards to sixth-century Arabia. If we want genuine equality then individual European states must not recognise Sharia law in any way, shape or form."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, er is een ideologie die terrein wint in Europa, namelijk een ideologie die spreekt van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze ideologie beweert dat vrouwen een lagere status hebben dan mannen. Deze ideologie beweert dat onder het erfrecht, het deel van een man het dubbele moet zijn van het deel van een vrouw. Deze ideologie beweert dat in een rechtbank twee vrouwelijke getuigen vereist zijn tegen de verklaring van één mannelijke getuige. Deze ideologie beweert dat in een verkrachtingsproces vier mannelijke getuigen vereist zijn om een man te veroordelen, maar dat de verklaring van een vrouw niet wordt toegelaten, zelfs niet van de verkrachte vrouw. Die vier getuigen moeten overigens moslims zijn, geen niet-moslims. U hebt waarschijnlijk al geraden dat ik het heb over het shariarecht. Blijkbaar geloven sommige moslims dat plegers van zelfmoordaanslagen in het paradijs worden beloond met 72 maagden, maar ik kan nergens enige verwijzing vinden dat vrouwelijke plegers van zelfmoordaanslagen worden beloond met het mannelijke equivalent hiervan. Dit is toch zeker een geval van schaamteloze genderdiscriminatie. De Britse regering heeft het shariarecht in sommige rechtbanken al officieel erkend. Hoewel bigamie nog steeds illegaal is in Groot-Brittannië, worden polygame islamitische vrouwen officieel erkend als afhankelijken voor belastingverlichting en uitkeringen. Europa loopt met rasse schreden terug naar het Arabië van de zesde eeuw. Als we streven naar echte gelijkheid, mogen afzonderlijke Europese landen het shariarecht op geen enkele wijze en in geen enkele vorm erkennen."@nl3
"Panie przewodnicząca! Istnieje ideologia, która zyskuje na popularności w Europie, której założeniem jest nierówność między mężczyznami i kobietami. W myśl tej ideologii kobiety mają niższy status niż mężczyźni. Zakłada ona, że na gruncie prawa spadkowego udział mężczyzny ma być dwukrotnie większy niż udział kobiety. W sądzie zeznaniu jednego świadka płci męskiej można przeciwstawić zeznanie dwu świadków płci żeńskiej. W razie usiłowania gwałtu do skazania sprawcy trzeba czterech świadków płci męskiej, lecz nie bierze się pod uwagę zeznań kobiety, nawet ofiary tego gwałtu. Gwoli ścisłości, ci czterej świadkowie muszą być muzułmanami, a nie innego wyznania. Jak zgadliście, mówię o prawie szariatu. Teraz najwyraźniej niektórzy muzułmanie wierzą, że zamachowcy samobójcy zostaną w raju wynagrodzeni siedemdziesięcioma dwoma dziewicami, choć nie mogę znaleźć żadnej wzmianki o tym, że zamachowcy samobójczynie zostaną nagrodzone męskimi odpowiednikami. Bez wątpienia dowodzi to rażącej dyskryminacji płciowej. Rząd brytyjski już oficjalnie uznał prawo szariatu w niektórych trybunałach. Choć w Wielkiej Brytanii bigamia jest wciąż nielegalna, poligamiczne żony są oficjalnie uznawane na potrzeby ulg podatkowych i wypłaty świadczeń jako pozostające na utrzymaniu. Europa najwyraźniej maszeruje wstecz, ku Arabii z VI wieku. Jeśli chcemy prawdziwej równości, to poszczególne państwa członkowskie nie mogą uznawać prawa szariatu w żadnym jego aspekcie, kształcie lub postaci."@pl16
"Senhora Presidente, há uma ideologia que está a ganhar terreno na Europa e que prega a desigualdade entre homens e mulheres. Ensina que as mulheres são inferiores aos homens. Ensina que, na legislação relativa às heranças, os legados destinados aos homens têm de ser o dobro dos que são destinados às mulheres. Ensina que, num tribunal, são necessárias duas testemunhas do sexo feminino para contradizer o testemunho de um único homem. Ensina que, num julgamento por violação, são necessárias quatro testemunhas do sexo masculino para condenar um homem, mas o testemunho de uma mulher não é aceite, nem mesmo o testemunho da própria mulher que foi violada. Por sinal, essas quatro testemunhas têm de ser muçulmanas, não podem ser não-muçulmanas. Acertaram: estou a referir-me ame à xaria, a lei isalâmica. Aparentemente, há muçulmanos que acreditam que os bombistas suicidas serão recompensados com 72 virgens no paraíso, mas não encontro qualquer referência a uma recompensa para as mulheres bombistas com o equivalente masculino. Com certeza, trata-se de um caso flagrante de discriminação sexual. O Governo britânico já reconheceu oficialmente a lei da xaria em alguns tribunais. Enquanto a bigamia ainda é considerada ilegal no Reino Unido, as cônjuges islâmicas de casamentos poligâmicos são oficialmente reconhecidas como sendo dependentes para efeitos de reduções fiscais e pagamentos de subsídios. A Europa está a regredir a passos largos rumo à Arábia do século VI. Se estivermos empenhados a verdadeira igualdade, os países da Europa não podem de modo algum reconhecer a lei da xaria, sejam quais forem a suas as manifestações ou contornos."@pt17
"Dnă preşedintă, există o ideologie care câştigă teren în Europa, care ne îndrumă cu privire la inegalitatea dintre bărbaţi şi femei. Aceasta susţine că femeile sunt inferioare bărbaţilor. Susţine că, potrivit dreptului succesoral, orice deţine bărbatul trebuie să fie dublu faţă de ceea ce deţine femeia. Susţine că, în faţa unei instanţe, împotriva mărturiei unui singur bărbat este nevoie de mărturia a două femei. Susţine că, într-un proces de viol, este nevoie de patru martori de gen masculin pentru a condamna un bărbat, iar mărturia unei femei nu este acceptată nici măcar în cazul în care vine din partea femeii violate. Iar cele patru martore trebuie să fie musulmane, nu de altă religie. V-aţi dat probabil seama că vorbesc despre legea islamică Sharia. Acum, se pare că unii musulmani cred că sinucigaşii cu bombe sunt recompensaţi în rai cu 72 de femei virgine, dar eu nu am găsit nicio menţiune conform căreia femeile sinucigaşe cu bombe ar fi recompensate cu câte un bărbat virgin. Cu siguranţă, acesta este un caz flagrant de discriminare pe motive de sex. Guvernul britanic a recunoscut deja în mod oficial legea islamică Sharia în anumite tribunale. În timp ce bigamia este încă ilegală în Regatul Unit, soţiile musulmane poligame sunt recunoscute în mod oficial ca persoane întreţinute pentru că beneficiază de reducerea impozitului şi pentru că le sunt plătite anumite prestaţii. Europa se îndreaptă cu fermitate înapoi în Arabia secolului şaisprezece. Dacă ne dorim egalitate cu adevărat, statele europene individuale nu trebuie să recunoască sub nicio formă legea islamică Sharia."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, existuje ideológia, ktorá sa v Európe dostáva do popredia a ktorá hlása nerovnosť mužov a žien. Hovorí, že ženy majú nižšie postavenie ako muži. Hovorí, že v dedičnom práve musí byť podiel muža dvakrát väčší ako podiel ženy. Hovorí, že v súdnictve sa vyžadujú výpovede dvoch svedkýň proti výpovedi jedného svedka. Hovorí, že na súdnom pojednávaní o znásilnení sú na usvedčenie muža potrební štyria svedkovia, ale výpoveď ženy, dokonca ani samotnej znásilnenej ženy sa neuznáva. A okrem toho, tí štyria svedkovia musia byť moslimovia a nie nemoslimovia. Asi ste uhádli, že hovorím o zákone šaría. Niektorí moslimovia si myslia, že samovražední bomboví útočníci budú v raji odmenení 72 pannami, ale nenašiel som žiadnu zmienku o tom, že by i samovražedné útočníčky čakala ekvivalentná odmena. Je to príklad očividnej diskriminácie na základe rodovej príslušnosti. Britská vláda už na niektorých súdoch oficiálne uznala zákon šaría. Bigamia je v Spojenom kráľovstve síce stále nelegálna, polygamické moslimské manželky sú na účely daňových úľav a priznania peňažných dávok oficiálne uznané za nezaopatrené rodinné príslušníčky. Európa nebojácne kráča naspäť do Arábie šiesteho storočia. Ak chceme ozajstnú rovnosť, tak jednotlivé európske štáty nesmú v žiadnej podobe, žiadnym spôsobom alebo formou uznať zákon šaría."@sk19
"Gospa predsednica, v Evropi se širi ideologija, ki uči neenakosti moških in žensk. Pravi, da imajo ženske slabši status kot moški. Pravi, da mora biti v okviru zakonodaje o dedovanju delež moškega dvakrat večji od ženskega. Pravi, da sta na sodišču za pričanje potrebni dve ženski priči v nasprotju z eno moško. Pravi da so v sojenju glede posilstva potrebne štiri moške priče, da se obsodi moškega, pričanje ženske pa se ne prizna, tudi ne pričanje posiljene ženske. Mimogrede, štiri priče morajo biti muslimani, ne nemuslimani. Uganili ste, da govorim o šeriatskem pravu. Torej, očitno nekateri muslimani verjamejo, da dobijo samomorilski napadalci v Raju za nagrado 72 devic, a nikjer ne najdem navedbe, da ženske samomorilske napadalke dobijo enakovredno nagrado moških. Zagotovo je to očiten primer spolne diskriminacije. Britanska vlada je na nekaterih sodiščih že uradno priznala šeriatsko pravo. Medtem ko je bigamija v Združenem kraljestvu še vedno nezakonita, pa so poligamne islamske žene uradno priznane kot vzdrževani družinski člani za namene davčne olajšave in plačila prispevkov. Evropa drzno koraka nazaj proti Arabiji iz šestega stoletja. Če hočemo pravo enakost, potem posamezne evropske države nikakor in v nikakršni obliki ne smejo priznati šeriatskega prava."@sl20
"Fru talman! Det finns en ideologi som vinner mark i EU och inom denna ideologi predikas att män och kvinnor inte ska vara jämställda. Enligt den har kvinnor lägre status än män. Enligt den måste mannen få dubbelt så stor andel som kvinnan i enlighet med arvslagstiftningen. Enligt den krävs det två kvinnliga vittnen för att motsäga ett vittnesmål från en man i en domstol. Enligt denna ideologi krävs det fyra manliga vittnen i en våldtäktsrättegång för att en man ska dömas, men vittnesmål från en kvinna godtas inte, inte ens från den våldtagna kvinnan. Dessutom måste de fyra vittnena vara muslimer och inte icke-muslimer. Ni förstår att jag talar om sharialagar. Nu tror vissa muslimer uppenbarligen att självmordsbombare belönas med 72 oskulder i paradiset, men jag kan inte se någon uppgift om att kvinnliga självmordsbombare får motsvarande manliga belöning. Detta är säkerligen ett fall av uppenbar könsdiskriminering. Den brittiska regeringen har redan gett offentligt erkännande åt sharialagar i vissa domstolar. Bigami är visserligen fortfarande olagligt i Storbritannien, men polygama muslimska fruar erkänns ändå offentligt som familjemedlemmar när det gäller skattelättnader och bidrag. Europa tar tydliga steg bakåt mot 500-talets Arabien. Om vi vill ha verklig jämställdhet får enskilda medlemsstater inte på något sätt eller i någon form erkänna sharialagar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph