Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-08-Speech-1-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100208.15.1-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, may I first say that I have sympathy with the workers in Antwerp, but I would like to point out another couple of issues regarding the EU and General Motors. Spyker Cars becomes Saab Spyker in a EUR 400 million deal but, make no mistake, this is not a normal commercial deal where one company pays and another company is paid. This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy. Spyker pays, but using money from the European Investment Bank. In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government. Of course, only the risk is underwritten. General Motors will still take a share of the profits and Saab Spyker will be obliged to buy fully assembled cars from another General Motors plant, one located in that well-known European nation of Mexico. Why are we saving jobs in Mexico with European taxpayers’ money? Can we not rebody Vectras at the Ellesmere Port plant in my constituency? For that is all Saab has been reduced to. And it is also common knowledge that General Motors and the European institutions have a special relationship. The European Bank for Reconstruction and Development has pumped over EUR 160 million into General Motors’ operations in Russia and Ukraine, and it owns a 30% equity stake in the General Motors manufacturing plant in St Petersburg. So I would like to ask the Commission why such extravagant financial support is available to countries such as Ukraine and Mexico but is never available to British companies. Rover could have been saved for a fraction of the price, and jobs probably could have been saved at Rolls Royce in Netherton on Merseyside, in my constituency, but at the moment, General Motors jobs in my constituency in the north-west of England are still at risk and yet the Commission is using my constituents’ tax revenues to secure General Motors jobs in Mexico and Russia."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve bych rád řekl, že soucítím s pracovníky v Antverpách, ale chci upozornit na několik jiných otázek týkajících se EU a General Motors. Z firmy Spyker Cars se na základě 400milionové smlouvy stává Saab Spyker, ale nepleťte se, to není normální obchodní dohoda, kde jedna společnost platí a druhá dostane zaplaceno. Toto je dohoda ve stylu Komise, která se hodí spíše do centrálně plánovaného hospodářství. Spyker platí, ale používá peníze od Evropské investiční banky. Jinými slovy evropský daňový poplatník platí a celá dohoda je zaručena švédskou vládou. Samozřejmě zaručeno je jen riziko. General Motors dostane přesto podíl na zisku a Saab Spyker bude povinna nakupovat plně zkompletovaná auta z další továrny General Motors, která je umístěna v té známé evropské zemi, Mexiku. Proč zachraňujeme pracovní místa v Mexiku penězi evropských daňových poplatníků? Nemůžeme obnovit výrobu Opelu Vectra v Ellesmere Port v mém volebním obvodu? Protože to je vše, na co se Saab omezil. A také se obecně ví, že General Motors a evropské instituce mají zvláštní vztah. Evropská banka pro obnovu a rozvoj napumpovala více než 160 milionů EUR do činností General Motors v Rusku a na Ukrajině a vlastní 30% podíl ve výrobní továrně General Motors v Petrohradě. Proto bych se rád zeptal Komise, proč je tak velkorysá finanční podpora k dispozici zemím, jako je Ukrajina a Mexiko, ale nikdy není k dispozici britským společnostem. Rover mohl být zachráněn za zlomek této ceny a pravděpodobně mohla být ušetřena pracovní místa v Rolls Royce v Nethertonu v okrese Merseyside v mém volebním obvodu, ale v této chvíli jsou pracovní místa v General Motors v mém volebním obvodu na severozápadě Anglie stále ohrožena, a přesto Komise využívá výnosy z daní mých voličů na zajištění pracovních míst v General Motors v Mexiku a Rusku."@cs1
"Fru formand! Jeg vil først sige, at jeg føler med arbejdstagerne i Antwerpen, men jeg vil gerne pege på et par andre spørgsmål i forbindelse med EU og General Motors. Spyker Cars bliver Saab Spyker i en 400 mio. EUR-handel, men tag ikke fejl, dette er ingen normal kommerciel handel, hvor et selskab betaler, og et andet selskab bliver betalt. Det er en handel a la Kommissionen, som passer bedre til en planøkonomi. Spyker betaler, men med penge fra Den Europæiske Investeringsbank. Det er med andre ord den europæiske skatteborger, der betaler, og hele handelen garanteres af den svenske regering. Men det er naturligvis kun risikoen, der er forsikret. General Motors vil tage sin andel af profitten, og Saab Spyker vil skulle købe færdigsamlede biler fra en anden General Motors fabrik, som ligger i den velkendte europæiske nation Mexico. Hvorfor redder vi arbejdspladser i Mexico med de europæiske skatteborgeres penge? Kan vi ikke give Vectra-bilerne på Ellesmere Portland-fabrikken i min valgkreds et nyt karosseri? For det er jo det, Saab er blevet reduceret til. Og det er almindelig kendt, at General Motors og de europæiske institutioner har et særligt forhold til hinanden. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har pumpet mere end 160 mio. EUR i General Motors' aktiviteter i Rusland og Ukraine, og banken ejer 30 % af aktierne i General Motors' fabrik i Sankt Petersborg. Jeg vil derfor gerne spørge Kommissionen, hvorfor en så ekstravagant finansiel støtte kan gives til lande som Ukraine og Mexico, men aldrig er tilgængelig for britiske selskaber. Man kunne have reddet Rover for en brøkdel af den pris, og man kunne sandsynligvis have reddet arbejdspladser hos Rolls Royce i Netherton on Merseyside i min valgkreds, men for øjeblikket er arbejdspladser hos General Motors i min valgkreds i det nordvestlige England stadig i fare, og til trods herfor bruger Kommissionen mine vælgeres skattepenge til sikring af General Motors arbejdspladser i Mexico og Rusland."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte zuerst sagen, dass ich mit den Arbeitnehmern in Antwerpen mitfühle, aber ich möchte auf einige andere Probleme bezüglich der EU und General Motors hinweisen. In einem 400 Mio. EUR schweren Geschäft wird Spyker Cars zu Saab Spyker. Täuschen Sie sich nicht, es handelt sich dabei nicht um ein normales Geschäft, bei dem ein Unternehmen zahlt und ein anderes bezahlt wird. Das ist ein Geschäft mit Provisionen, das besser in eine Planwirtschaft passt. Spyker zahlt, aber mit Geld von der Europäischen Investitionsbank. Anders ausgedrückt, es zahlt der europäische Steuerzahler, und das Risiko des ganzen Geschäfts übernimmt die schwedische Regierung. Natürlich ist nur das Risiko garantiert. General Motors wird einen Teil der Gewinne einstreichen, und Saab Spyker wird verpflichtet sein, vollständig zusammengebaute Fahrzeuge von einem anderen Werk von General Motors zu kaufen, von einem Werk in dem bekannten europäischen Land Mexiko. Warum retten wir Arbeitsstellen in Mexiko mit dem Geld der europäischen Steuerzahler? Können wir Vectras nicht im Ellesmere Port-Werk in meinem Wahlkreis die Karosserie aufsetzen? Das ist alles, worauf Saab reduziert wurde. Außerdem weiß jeder, dass General Motors und die europäischen Institutionen eine besondere Beziehung zueinander haben. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung hat mehr als 160 Mio. EUR in Betriebe von General Motors in Russland und der Ukraine „hineingepumpt“ und besitzt 30 % am Anteilskapital eines Produktionswerkes von General Motors in St. Petersburg. Deshalb möchte ich die Kommission gerne fragen, warum eine derart unverhältnismäßige Unterstützung für Länder wie Ukraine und Mexiko, aber niemals für britische Unternehmen bereitgestellt wird. Rover hätte für einen Bruchteil dieses Preises gerettet werden können, und Arbeitsplätze hätten unter Umständen bei Rolls Royce in Netherton in Merseyside, in meinem Wahlkreis, gerettet werden können. Gegenwärtig sind Stellen von General Motors in meinem Wahlkreis im Nordwesten Englands immer noch in Gefahr, und dennoch verwendet die Kommission die Steuereinkünfte meines Wahlkreises, um Jobs bei General Motors in Mexiko und Russland zu sichern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω καταρχάς τη συμπαράστασή μου προς τους εργαζομένους της Αμβέρσας, όμως θα ήθελα να επισημάνω ένα δυο άλλα θέματα που αφορούν την ΕΕ και τη General Motors. Η Spyker Cars γίνεται Saab Spyker στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην απατάσθε, δεν πρόκειται για μια κανονική εμπορική συμφωνία όπου μια εταιρεία πληρώνει και μια άλλη πληρώνεται. Αυτή είναι μια συμφωνία με τη σφραγίδα της Επιτροπής, η οποία αρμόζει καλύτερα σε μια κατευθυνόμενη οικονομία. Η Spyker πληρώνει, χρησιμοποιώντας όμως χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με άλλα λόγια, πληρώνει ο ευρωπαίος φορολογούμενος και την όλη συμφωνία εγγυάται η σουηδική κυβέρνηση. Φυσικά, μόνο ο κίνδυνος καλύπτεται. Η General Motors θα παίρνει μερίδιο των κερδών και η Saab Spyker θα υποχρεούται να αγοράζει πλήρως συναρμολογημένα αυτοκίνητα από μια άλλη μονάδα της General Motors, που βρίσκεται σε εκείνη τη γνωστή ευρωπαϊκή χώρα του Μεξικού. Γιατί διασώζουμε θέσεις εργασίας στο Μεξικό με χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων; Δεν μπορούμε να αναδιαμορφώνουμε αμαξώματα Opel Vectra στη μονάδα του Ellesmere Port στην εκλογική μου περιφέρεια; Διότι σε αυτό έχει υποβιβαστεί η Saab. Είναι εξάλλου κοινώς γνωστό ότι η General Motors και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μια ειδική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη έχει τροφοδοτήσει με πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ τις δραστηριότητες της General Motors στη Ρωσία και την Ουκρανία, και έχει μετοχικό ενδιαφέρον 30% στην κατασκευαστική μονάδα της General Motors στην Αγία Πετρούπολη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή γιατί διατίθεται μια τέτοια εξωφρενική χρηματοδοτική ενίσχυση σε χώρες όπως η Ουκρανία και το Μεξικό, ενώ δεν διατίθεται ποτέ για βρετανικές εταιρείες. Η Rover θα μπορούσε να είχε σωθεί με ένα μικρό τμήμα αυτού του ποσού, και θα μπορούσαν πιθανόν να είχαν σωθεί θέσεις εργασίας στη Rolls Royce στο Netherton του Merseyside, στην εκλογική μου περιφέρεια. Όμως, αυτήν τη στιγμή, εξακολουθούν να διακυβεύονται θέσεις εργασίας στη General Motors της εκλογικής μου περιφέρειας, στη βορειοδυτική Αγγλία, και παρόλα αυτά η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα έσοδα από τη φορολόγηση των πολιτών της περιφέρειάς μου για να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας της General Motors στο Μεξικό και στη Ρωσία."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría decir en primer lugar que siento pena por los trabajadores de Amberes, pero me gustaría señalar algunas cuestiones relacionadas con las UE y General Motors. Spyker Cars se convierte en Saab Spyker mediante un acuerdo por un valor de 400 millones de euro, pero no nos engañemos, no se trata de un acuerdo comercial normal en el que una empresa paga y la otra recibe. Éste es un acuerdo al estilo de la Comisión, más propio de una economía centralizada. Spyker paga, pero usa para ello dinero del Banco Europeo de Inversiones. En otras palabras, el contribuyente europeo paga y el acuerdo es garantizado por el Gobierno sueco. Por supuesto, sólo se garantizan los riesgos. General Motors seguirá recibiendo una parte de los beneficios y Saab Spyker estará obligado a comprar automóviles totalmente montados a otra planta de General Motors situada en un conocido país europeo: México. ¿Por qué salvamos puestos de trabajo en México con dinero de los contribuyentes europeos? ¿No podemos montar Vectras en la planta de Ellesmere Port en mi circunscripción? Pues es a eso que ha quedado reducida Saab. Y como es bien sabido, General Motors y las instituciones europeas tienen una relación especial. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha contribuido con más de 160 millones de euros a las operaciones de General Motors en Rusia y Ucrania, y tiene una participación del 30 % en el capital de la planta de producción de General Motors en San Petersburgo. Por ello me gustaría preguntar a la Comisión por qué países como Ucrania y México cuentan con un apoyo financiero tan extravagante del que nunca disponen las empresas británicas. Rover podría haberse salvado con mucho menos, y probablemente se habrían podido salvar los puestos de trabajo en Rolls Royce en Netherton, Merseyside, en mi circunscripción, pero en estos momentos, los puestos de trabajo en General Motors en mi circunscripción del noroeste de Inglaterra siguen corriendo peligro y, sin embargo, la Comisión utiliza el dinero de los habitantes de mi circunscripción para garantizar los empleos de General Motors en México y Rusia."@es21
"Austatud juhataja! Lubatagu mul esmalt öelda, et elan Antverpeni töötajatele kaasa, kuid sooviksin tuua välja paar teemat ELi ja General Motorsi suhtes. Spyker Cars muutub 400 miljoni euro suuruse tehinguga Saab Spykeriks, kuid – pange tähele – tegemist ei ole normaalse äritehinguga, kus üks ettevõte maksab ja teisele ettevõttele makstakse. Tegemist on tehinguga komisjoni moodi, mis sobib rohkem käsumajandusse. Spyker maksab, ent kasutab Euroopa Investeerimispanga raha. Teisisõnu maksab Euroopa maksumaksja ning kogu tehingu tagab Rootsi valitsus. Muidugi tagatakse ainult riski. General Motors võtab ikkagi osa kasumist ja Saab Spyker on kohustatud ostma täielikult kokkupandud autosid teisest General Motorsi tehasest, mis asub selles tuntud Euroopa riigis Mehhikos. Miks me Mehhikos Euroopa maksumaksjate rahaga töökohti säästame? Kas me ei saaks Vectrasid minu valimisringkonnas Ellesmere Porti tehases ümber konstrueerida? Sest see on kõik, mis Saabist jäänud on. Samuti on üldiselt teada, et General Motorsil ja Euroopa institutsioonidel on eriline suhe. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on pumbanud üle 160 miljoni euro General Motorsi ettevõtetesse Venemaal ja Ukrainas ning osaleb General Motorsi Peterburi tehaste aktsiakapitalis 30%ga. Seega sooviksin komisjonilt küsida, miks on taoline pillav finantstoetus kättesaadav riikidele, nagu Ukraina ja Mehhiko, kuid pole mitte kunagi kättesaadav Briti ettevõtetele. Roveri oleks saanud päästa hinna murdosa eest ning tõenäoliselt oleks saanud hoida alles töökohti Rolls Royce’is, minu ringkonnas Netherton on Merseyside’is, kuid hetkel on General Motorsi töökohad minu valimisringkonnas Loode-Inglismaal ikka veel ohus ja ometi kasutab komisjon minu valijate maksutulu General Motorsi töökohtade kindlustamiseks Mehhikos ja Venemaal."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi sanoa, että tunnen myötätuntoa Antwerpenin tehtaan työntekijöitä kohtaan, mutta haluaisin ottaa esille pari muutakin EU:hun ja General Motorsiin liittyvää seikkaa. Spyker Carsista tulee Saab Spyker 400 miljoonan euron kaupalla, mutta on selvää, että tämä ei ole mikään normaali kauppa, jossa yksi yritys ostaa toisen yrityksen. Tämä on komission tyylinen kauppa, joka sopisi paremmin suunnitelmatalouteen. Spyker maksaa, mutta tekee sen Euroopan investointipankilta saaduilla rahoilla. Toisin sanoen eurooppalaiset veronmaksajat maksavat, ja Ruotsin hallitus takaa kaupan. Luonnollisesti se vastaa vain riskistä. General Motors saa silti osuutensa voitosta, ja Saab Spykerin on ostettava valmiiksi koottuja autoja toisesta General Motorsin tehtaasta, joka sijaitsee tunnetussa eurooppalaisessa valtiossa nimeltä Meksiko. Miksi pelastamme meksikolaisten työpaikkoja eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla? Emmekö voi koota Vectroja vaalipiirissäni sijaitsevalla Ellesmere Portin tehtaalla? Sillä Saabista ei ole enää muuta jäljellä. On yleisesti tiedossa, että General Motorsilla ja Euroopan unionin toimielimillä on erityislaatuinen suhde. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on syytänyt yli 160 miljoonaa euroa General Motorsin toimintoihin Venäjällä ja Ukrainassa, ja lisäksi se omistaa 30 prosentin osuuden General Motorsin Pietarissa sijaitsevasta tehtaasta. Haluaisinkin kysyä komissiolta, miksi näin valtaisaa taloudellista tukea myönnetään Ukrainan ja Meksikon kaltaisille maille mutta ei koskaan Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksille. Rover olisi voitu pelastaa murto-osalla tuosta summasta ja työpaikkoja oltaisiin todennäköisesti voitu pelastaa vaalipiirissäni Merseysiden Nethertonissa sijaitsevalla Rolls Roycen tehtaalla. Tällä hetkellä vaalipiirissäni Luoteis-Englannissa sijaitsevat General Motorsin työpaikat ovat edelleen vaarassa ja silti komissio käyttää äänestäjieni verorahoja General Motorsin työpaikkojen turvaamiseen Meksikossa ja Venäjällä."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à exprimer toute ma sympathie pour les travailleurs d’Anvers, mais je voudrais aborder d’autres points concernant l’UE et General Motors. Spyker Cars devient Saab Spyker grâce à une opération de 400 millions d’euros mais, ne vous-y trompez pas, il ne s’agit pas d’une opération commerciale normale, avec une entreprise qui paie et une autre qui est payée. Il s’agit d’une opération du style «Commission», qui convient plus à une économie centrale planifiée. Spyker paie, mais avec l’argent de la Banque européenne d’investissement. En d’autres termes, le contribuable européen paie et toute l’opération est garantie par le gouvernement suédois. Bien sûr, seul le risque est assuré. General Motors continuera de prendre une part des bénéfices et Saab Spyker sera obligée d’acheter des véhicules entièrement assemblés à une autre usine de General Motors, située dans cette nation européenne bien connue qu’est le Mexique. Pourquoi sauvons-nous des emplois au Mexique avec l’argent des contribuables européens? Ne pouvons-nous assembler des Vectra dans l’usine d’Ellesmere Port, située dans ma circonscription? Parce que c’est tout ce qui reste de Saab. Et tout le monde sait que General Motors et les institutions européennes entretiennent une relation spéciale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a injecté plus de 160 millions d’euros dans les opérations de General Motors en Russie et en Ukraine et détient une participation de 30 % en actions dans l’usine de construction de Saint-Pétersbourg. Je voudrais donc que la Commission explique pourquoi un soutien financier aussi extravagant est disponible pour des pays comme l’Ukraine et le Mexique, mais n’est jamais disponible pour des entreprises britanniques. Rover aurait pu être sauvée avec une fraction de ce montant et des emplois auraient probablement pu être sauvés chez Rolls Royce à Netherton, dans le comté du Merseyside, ma circonscription. Mais pour l’instant, chez General Motors, des emplois sont encore en péril dans ma circonscription, au Nord-Ouest de l’Angleterre. Et pourtant, la Commission utilise les recettes fiscales de mes électeurs pour garantir des emplois chez General Motors au Mexique et en Russie."@fr8
". – Tisztelt elnök asszony, hadd mondjam el először azt, hogy együtt érzek az antwerpenii dolgozókkal, de szeretnék rámutatni néhány további kérdésre is az EU-val és a General Motorsszal kapcsolatban. A Spyker Cars egy 400 millió eurós ügylet keretében Saab Spykerré válik, de mérget vehetünk rá, hogy nem egy rendes kereskedelmi ügyletről van szó, ahol az egyik vállalat fizet, a másik pedig megkapja a pénzt. Ez egy Bizottság-féle ügylet, amely sokkal jobban illenék egy közvetlen vezérlésű gazdasághoz. A Spyker fizet ugyan, de ezt az Európai Beruházási Banktól kapott pénzzel teszi. Másként szólva, az európai adófizetők fizetnek, és az egész ügyletet a svéd kormány ellenjegyzi. Természetesen csak a kockázat ellenjegyzésére kerül sor. A General Motors továbbra is részesedik a profitból, a Saab Spykernek pedig teljesen összeszerelt autókat kell vásárolnia egy másik General Motors-üzemtől, amely a jól ismert európai országban, Mexikóban található. Miért az európai adófizetők pénzéből mentjük meg a mexikói munkahelyeket? Miért nem lehet összerakni a Vectrákat a választókerületemben található Ellesmere Port-i üzemben? Merthogy a Saabból csak ennyi maradt. És az is közismert, hogy a General Motors és az európai intézmények között nagyon speciális kapcsolat alakult ki. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank több mint 160 millió eurót pumpált a General Motors oroszországi és ukrajnai egységeibe, és 30%-os részvényhányaddal rendelkezik a General Motors Szentpétervári gyáregységében. Így azt szeretném kérdezni a Bizottságtól, hogy az ilyen extravagáns támogatás miért hozzáférhető az olyan országok, mint például Ukraja és Mexikó számára, és miért soha nem hozzáférhető a brit társaságok számára? A Rovert az ár töredékéből meg lehetett volna menteni, és talán meg lehetett volna menteni a választókerületemben, a merseyside-i Nethertonban található Rolls Royce-üzem munkahelyeit is, de jelenleg még a választókerületem észak- nyugat-angliai részén található General Motors-üzem munkahelyei is veszélyben vannak, a Bizottság pedig mégis arra használja a választóimtól beszedett adójövedelmet, hogy biztosítsa a General Motors mexikói és oroszországi munkahelyeit."@hu11
"Signora Presidente, vorrei esprimere innanzi tutto la mia solidarietà ai lavoratori di Anversa, e poi vorrei soffermarmi su un altro paio di questioni relative all’UE e alla General Motors. La Spyker Cars è diventata Saab Spyker in seguito a un’operazione da 400 milioni di euro; va tuttavia precisato, a scanso di equivoci, che non si è trattato di un normale accordo commerciale in base al quale un’azienda paga e un’altra riceve i fondi. Questa è un’operazione in stile Commissione, più adatta a un’economia dirigista. La Spyker paga, ma utilizza i fondi della Banca europea degli investimenti. In altre parole, il contribuente europeo paga e l’intera operazione viene sottoscritta dal governo svedese. Ovviamente viene coperto solo il rischio. La General Motors continuerà ad accaparrarsi una fetta dei profitti e la Saab Spyker sarà obbligata ad acquistare auto completamente assemblate da un altro stabilimento della General Motors, ubicato nel noto paese europeo chiamato Messico. Perché salviamo posti di lavoro messicani con i soldi dei contribuenti europei? Non possiamo carrozzare le Vectra allo stabilimento di Ellesmere Port nel mio collegio? La Saab infatti si è ridotta a fare solo questo. Inoltre, tutti sanno che la General Motors e le istituzioni europee intrattengono un rapporto speciale. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha immesso più di 160 milioni di euro nelle operazioni della General Motors in Russia e Ucraina, e possiede una partecipazione azionaria del 30 per cento nello stabilimento di produzione della General Motors a San Pietroburgo. Vorrei pertanto chiedere alla Commissione come mai un sostegno finanziario così stravagante viene erogato a favore di paesi quali Ucraina e Messico ma mai delle imprese britanniche. La Rover poteva essere salvata con una minima percentuale di quella somma, e si sarebbero potuti evitare i tagli ai posti di lavoro della Rolls Royce di Netherton on Merseyside, nel mio collegio; invece, al momento i lavoratori del mio collegio nell’Inghilterra nordoccidentale sono ancora a rischio, eppure la Commissione sfrutta le entrate fiscali dei miei elettori per garantire i posti di lavoro messicani e russi della General Motors."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad užjaučiu darbuotojus Antverpene, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kelias kitas problemas, susijusias su ES ir . Sudarius 400 mln. EUR vertės sandorį tampa tačiau neapsigaukite, tai nėra įprastas komercinis sandoris, kai viena įmonė sumoka kitai įmonei. Tai Komisijos stiliaus sandoris, kuris labiau tinkamas komandinei ekonomikai. sumoka, tačiau tai daro naudodamasi Europos investicijų banko lėšomis. Kitaip tariant, sumoka Europos mokesčių mokėtojai, o visam sandoriui garantiją suteikia Švedijos vyriausybė. Žinoma, garantija suteikiama tik dėl rizikos. vis tiek gaus dalį pelno, o privalės pirkti visiškai sukomplektuotus automobilius iš kitos gamyklos, kuri yra puikiai žinomoje „Europos šalyje“ – Meksikoje. Kodėl naudodamiesi Europos mokesčių mokėtojų pinigais gelbėjame darbo vietas Meksikoje? Argi negalėtume pakeisti modelių išvaizdos Elesmyr Porte mano rinkimų apygardoje? veikla tik tuo ir apsiribos. Taip pat puikiai žinome, kad ir Europos institucijų santykiai ypatingi. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas skyrė daugiau kaip 160 mln. EUR veiklai Rusijoje ir Ukrainoje ir jam priklauso 30 proc. gamyklos Sankt Peterburge akcinio kapitalo. Taigi norėčiau Komisijos paklausti, kodėl tokią didelę finansinę paramą galima skirti tokioms šalims kaip Ukraina ir Meksika, tačiau niekada negalima Jungtinės Karalystės įmonėms? buvo galima išgelbėti panaudojus dalį šių lėšų ir, galbūt, būtų buvę galima išsaugoti darbo vietas gamykloje Nethertone, Mersisaide, mano rinkimų apygardoje, tačiau šiuo metu vis dar išlieka grėsmė darbo vietoms mano rinkimų apygardoje Šiaurės Vakarų Anglijoje ir Komisija vis tiek naudoja iš mano rinkėjų mokesčių gaunamas pajamas Meksikoje ir Rusijoje gelbėti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, vēlos sacīt, ka jūtu līdzi strādājošajiem Antverpenes rūpnīcā, bet vēlos norādīt uz vēl dažiem jautājumiem saistībā ar ES un . kļuva par pēc EUR 400 miljonu darījuma noslēgšanas, bet nešaubieties, ka tas nav parasts komercdarījums, kad viens uzņēmums maksā un otrs uzņēmums saņem maksājumu. Tas ir darījums Komisijas gaumē un ir piemērotāks kundzības ekonomikai. maksā, bet izmanto Eiropas Investīciju bankas naudu. Citiem vārdiem sakot, Eiropas nodokļu maksātājs maksā, un visu darījumu nodrošina Zviedrijas valdība. Protams, nodrošināts ir tikai risks. gūs daļu peļņas, un būs spiests pirkt pilnībā samontētus automobiļus no citas rūpnīcas, kas atrodas labi zināmajā Eiropas valstī Meksikā. Kādēļ mēs glābjam darba vietas Meksikā, izmantojot Eiropas nodokļu maksātāju naudu? Vai mēs nevaram pārvietot uz Elsmīrportas rūpnīcu manā vēlēšanu apgabalā? Jo tieši tik tālu ir samazināts . Un ir arī vispārzināms, ka un Eiropas iestādēm ir īpašas attiecības. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka darbībās Krievijā un Ukrainā ir iepludinājusi vairāk nekā EUR 160 miljonus, un tai pieder 30 % akciju ražotnē Sanktpēterburgā. Tādēļ vēlos Komisijai jautāt, kādēļ ir pieejams šāds izšķērdīgs finansiālais atbalsts tādam valstīm kā Ukraina un Meksika, bet tas nekad nav pieejams Lielbritānijas uzņēmumiem? varēja izglābt par mazu daļiņu no šīs summas, un, visticamāk, darba vietas būtu saglabātas rūpnīcā manā vēlēšanu apgabalā, taču pašlaik joprojām tiek apdraudētas nodrošinātās darba vietas Anglijas ziemeļrietumos, tomēr Komisija turpina izmantot manu vēlētāju nodokļu, lai saglabātu nodrošinātās darba vietas Meksikā un Krievijā."@lv13
"Madam President, may I first say that I have sympathy with the workers in Antwerp, but I would like to point out another couple of issues regarding the EU and General Motors. Spyker Cars becomes Saab Spyker in a EUR 400 million deal but, make no mistake, this is not a normal commercial deal where one company pays and another company is paid. This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy. Spyker pays, but using money from the European Investment Bank. In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government. Of course, only the risk is underwritten. General Motors will still take a share of the profits and Saab Spyker will be obliged to buy fully assembled cars from another General Motors plant, one located in that well-known European nation of Mexico. Why are we saving jobs in Mexico with European taxpayers’ money? Can we not rebody Vectras at the Ellesmere Port plant in my constituency? For that is all Saab has been reduced to. And it is also common knowledge that General Motors and the European institutions have a special relationship. The European Bank for Reconstruction and Development has pumped over EUR 160 million into General Motors’ operations in Russia and Ukraine, and it owns a 30% equity stake in the General Motors manufacturing plant in St Petersburg. So I would like to ask the Commission why such extravagant financial support is available to countries such as Ukraine and Mexico but is never available to British companies. Rover could have been saved for a fraction of the price, and jobs probably could have been saved at Rolls Royce in Netherton on Merseyside, in my constituency, but at the moment General Motors jobs in my constituency in the North West of England are still at risk and yet the Commission is using my constituents’ tax revenues to secure General Motors jobs in Mexico and Russia."@mt15
". Mevrouw de voorzitter, allereerst wil ik graag opmerken dat ik meeleef met de werknemers in Antwerpen, maar ik wil graag wijzen op enkele andere kwesties met betrekking tot de EU en General Motors. Spyker Cars wordt Saab Spyker in een overeenkomst van vierhonderd miljoen euro, maar vergis u niet: dit is geen normale commerciële overeenkomst waarbij het ene bedrijf betaalt en het andere bedrijf wordt betaald. Dit is een overeenkomst in de stijl van de Commissie, die eerder past bij een planeconomie. Spyker betaalt, maar doet dat met geld van de Europese Investeringsbank. Met andere woorden: de Europese belastingbetaler betaalt en de hele overeenkomst wordt gesteund door de Zweedse regering. Uiteraard wordt alleen het risico gesteund. General Motors krijgt nog steeds een deel van de winst en Saab Spyker zal verplicht volledig gemonteerde auto's van een andere General Motors-fabriek moeten kopen, een fabriek die is gevestigd in dat bekende Europese land Mexico. Waarom redden we banen in Mexico met het geld van de Europese belastingbetalers? Kunnen we geen Vectra's voorzien van een nieuwe carrosserie in de fabriek in Ellesmere Port, in mijn kiesdistrict? Want veel meer dan dat doet Saab nu ook niet meer. Ook is het algemeen bekend dat General Motors en de Europese instellingen een speciale relatie met elkaar hebben. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling heeft meer dan 160 miljoen euro gepompt in de activiteiten van General Motors in Rusland en Oekraïne, en heeft een aandelenbelang van 30 procent in de productielocatie van General Motors in Sint Petersburg. Ik wil de Commissie dus graag vragen waarom er zo'n extravagante financiële steun beschikbaar is voor landen als Oekraïne en Mexico, maar nooit voor Britse bedrijven. Rover had voor een fractie van dit bedrag gered kunnen worden, en ook bij Rolls Royce in Netherton on Merseyside, in mijn kiesdistrict, hadden waarschijnlijk banen kunnen worden gered, maar momenteel lopen de banen bij General Motors in mijn kiesdistrict in het noordwesten van Engeland nog steeds gevaar. Desondanks gebruikt de Commissie de belastinginkomsten van mijn kiezers om General Motors-banen in Mexico en Rusland veilig te stellen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym najpierw powiedzieć, że sympatyzuję z pracownikami z Antwerpii, ale pragnę także zwrócić uwagę na dwie kolejne kwestie dotyczące UE i spółki General Motors. Spółka Spyker Cars stała się w wyniku transakcji wartej 400 milionów euro spółką Saab Spyker, ale nie dajmy się temu zwieść, ponieważ nie jest to normalna transakcja handlowa, w przypadku której jedna spółka płaci, a druga spółka pobiera zapłatę. Jest to transakcja w stylu Komisji, typowa dla gospodarki nakazowej. Spółka Spyker płaci, ale wykorzystuje do tego celu środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Innymi słowy, płaci podatnik europejski, a gwarantem całej transakcji jest rząd szwedzki. Oczywiście gwarancja obejmuje jedynie ryzyko. Spółka General Motors partycypować będzie nadal w zyskach, a spółka Saab Spyker będzie musiała nabywać samochody, które zmontowane będą w pełni w innym zakładzie spółki General Motors, położonym w kolejnym, bardzo dobrze znanym kraju europejskim, jakim jest Meksyk. Dlaczego ratujemy miejsca pracy w Meksyku wykorzystując do tego celu pieniądze europejskich podatników? Czyżbyśmy nie mogli montować modeli Vectry w moim okręgu wyborczym, w zakładzie w Ellesmere Port? Do takiej właśnie roli zredukowano bowiem Saaba. Powszechnie wiadomo także, że spółka General Motors i instytucje europejskie łączą szczególne stosunki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wpompował ponad 160 milionów euro w przedsiębiorstwa spółki General Motors w Rosji i na Ukrainie, stając się posiadaczem 30 % udziału w kapitale zakładowym zakładu produkcyjnego spółki General Motors w Sankt Petersburgu. Chciałbym zatem zapytać Komisję, dlaczego tak hojne wsparcie finansowe udzielane jest krajom takim jak Ukraina czy Meksyk, ale nie jest nigdy udzielane spółkom brytyjskim? Spółkę Rover można było uratować za ułamek tej kwoty, a miejsca pracy można było prawdopodobnie uratować w zakładzie Rolls Royce’a w Netherton on Merseyside, w moim okręgu wyborczym, a obecnie nadal zagrożone są miejsca pracy w zakładzie spółki General Motors w moim okręgu wyborczym, na północnym zachodzie Anglii, podczas gdy Komisja wykorzystuje przychody z podatków płaconych przez mieszkańców mojego okręgu wyborczego do celów utrzymania zatrudnienia w zakładach spółki General Motors w Meksyku i w Rosji."@pl16
"Senhora Presidente, permita-me que comece por declarar que lamento a situação dos trabalhadores da fábrica de Antuérpia, mas queria focar um par de outras questões relacionadas com a UE e a General Motors. A Spyker Cars tornou-se Saab Spyker por obra de um negócio de 400 milhões de euros, mas não se equivoquem: não se trata de uma normal transacção comercial, em que uma companhia paga e outra recebe. Trata-se de um negócio ao estilo da Comissão, que é mais próprio de uma economia de direcção central. A Spyker paga, mas com dinheiro do Banco Europeu de Investimento. Isto é, o contribuinte europeu paga e o Governo sueco avaliza o negócio. Naturalmente, essa intervenção é limitada à cobertura do risco. A General Motors continua a encaixar uma parcela dos lucros e a Saab Spyker fica obrigada a adquirir carros completamente montados a uma outra unidade de produção da General Motors, situada nesse conhecido país europeu que tem o nome de México. Por que motivo salvamos empregos no México com dinheiro dos contribuintes europeus? Não poderemos recarroçar os Vectras na fábrica de Ellesmere Port, no meu círculo eleitoral? Porque é a isso que a Saab fica reduzida. E é também do domínio comum que a General Motors e as instituições europeias têm uma relação especial. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento injectou mais de 160 milhões de euros nas filiais russas e ucranianas da General Motors, e detém uma participação de 30% no capital da fábrica da General Motors de S. Petersburgo. Assim, queria perguntar à Comissão por que razão está disponível para conceder apoios financeiros tão extravagantes a países como a Ucrânia e o México, mas nunca se presta a auxiliar empresas britânicas. A Rover poderia ter sido salva por uma fracção desse valor e, provavelmente, poderiam ter-se preservado empregos na Rolls Royce, em Netherton no Merseyside, no meu círculo eleitoral, mas, neste momento em que os postos de trabalho da General Motors no meu círculo do Noroeste da Inglaterra continuam em risco, a Comissão utiliza a receita fiscal gerada pelos meus eleitores para salvaguardar empregos da General Motors no México e na Rússia."@pt17
"Dnă preşedintă, permiteţi-mi să spun în primul rând că îi compătimesc pe muncitorii din Antwerp, dar aş dori să evidenţiez alte probleme referitoare la Uniunea Europeană şi General Motors. Spyker Cars devine Saab Spyker într-o afacere de 400 de milioane de euro, dar fără nicio îndoială, aceasta nu este o afacere comercială normală în care o companie plăteşte şi alta este plătită. Aceasta este o afacere în stilul Comisiei, care se potriveşte mai bine unei economii comandate. Spyker plăteşte, dar folosind bani de la Banca Europeană de Investiţii. Cu alte cuvinte, contribuabilul european plăteşte, iar toată afacerea este subscrisă de guvernul suedez. Bineînţeles că numai riscul este subscris. General Motors tot îşi va lua o parte din profituri, iar Saab Spyker va fi obligată să cumpere autovehicule asamblate complet de la o altă fabrică General Motors, una localizată în binecunoscuta ţară europeană Mexic. De ce salvăm noi locuri de muncă în Mexic cu banii contribuabililor europeni? Nu putem reasambla automobile Vectra la fabrica Ellesmere Port din circumscripţia mea? La asta s-a redus Saab. Şi se ştie foarte bine că General Motors şi instituţiile europene au o relaţie specială. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a pompat peste 160 de milioane de euro în operaţiunile General Motors din Russia şi Ucraina şi deţine 30 % din acţiunile fabricii General Motors din St. Petersburg. Aşa că aş vrea să întreb Comisia de ce un astfel de ajutor financiar extravagant este disponibil pentru ţări ca Ucraina şi Mexic, dar nu este niciodată disponibil pentru companiile britanice. Rover ar fi putut fi salvată doar cu o fracţiune din preţ, şi locurile de muncă ar fi putut fi probabil salvate la Rolls Royce în Netherton sau Merseyside, în circumscripţia mea, dar în acest moment, locurile de muncă de la General Motors din circumscripţia mea din nord-vestul Angliei sunt în primejdie şi, cu toate acestea, Comisia foloseşte taxele alegătorilor mei pentru a asigura locurile de muncă de la General Motors din Mexic şi Rusia."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi vyjadriť solidaritu s pracujúcimi v Antverpách, no chcel by som poukázať aj na inú skupinu otázok týkajúcu sa EÚ a spoločnosti General Motors. Spoločnosť Spyker Cars sa stala spoločnosťou Saab Spyker v obchode za 400 miliónov EUR, no nemýľte sa, toto nebola bežná obchodná dohoda, kde jedna spoločnosť zaplatí a druhá spoločnosť platbu získa. Išlo o dohodu v štýle Komisie, ktorá sa viac hodí do príkazového hospodárstva. Spoločnosť Spyker platí, ale používa pritom peniaze z Európskej investičnej banky. Inými slovami, platia európski daňoví poplatníci a celý obchod poisťuje švédska vláda. Samozrejme, že sa poisťuje len riziko. Spoločnosť General Motors získa podiel na ziskoch a spoločnosť Saab Spyker bude musieť nakupovať kompletne zmontované autá z iného závodu spoločnosti General Motors, závodu, ktorý sa nachádza v tom dobre známom európskom štáte Mexiko. Prečo zachraňujeme pracovné miesta v Mexiku z peňazí európskych daňových poplatníkov? Nemôžeme obnoviť značku Vectra v závode Ellesmere Port v mojom volebnom obvode? Pretože to jediné zostalo zo značky Saab. A okrem toho je všeobecne známe, že spoločnosť General Motors a európske inštitúcie majú zvláštny vzťah. Európska banka pre obnovu a rozvoj naliala do prevádzky spoločnosti General Motors v Rusku a na Ukrajine 160 miliónov EUR a vlastní 30 % majetkový podiel na výrobnom závode spoločnosti General Motors v Petrohrade. Preto by som sa chcel opýtať Komisie, prečo je takáto prehnaná finančná podpora dostupná krajinám ako Ukrajina a Mexiko, ale nikdy nie je dostupná pre britské spoločnosti. Značku Rover bolo možné zachrániť za zlomok ceny a pravdepodobne by sa boli dali zachrániť aj pracovné miesta v spoločnosti Rolls Royce v meste Netherton v grófstve Merseyside, v mojom volebnom obvode. Pracovné miesta v spoločnosti General Motors v mojom volebnom obvode na severozápade Anglicka sú však stále ohrozené, pričom Komisia aj napriek tomu využíva daňové príjmy od našich voličov, aby zaistila pracovné miesta v spoločnosti General Motors v Mexiku a v Rusku."@sk19
"Gospa predsednica, dovolite mi, da najprej izrazim svoje sočutje delavcem v Antwerpnu, rad pa bi poudaril še nekaj vprašanj glede EU in General Motors. Spyker Cars postane Saab Spyker v poslu, vrednem 400 milijone EUR, a naj ne bo dvoma, to ni običajen trgovinski posel, kjer je eno podjetje plačnik in drugo prejemnik plačila. To je posel v slogu Komisije, ki bolj ustreza planskemu gospodarstvu. Spyker plača, a uporabi denar iz Evropske investicijske banke. Z drugimi besedami, plača evropski davkoplačevalec in celotno zadevo podpiše švedska vlada. Seveda je podpisano le tveganje. General Motors bo vseeno imel del dobička in Saab Spyker bo zavezan kupiti v celoti sestavljene avtomobile iz neke druge tovarne General Motorsa, ki se nahaja v tako dobro znanem evropskem narodu v Mehiki. Zakaj rešujemo delovna mesta v Mehiki z denarjem evropskih davkoplačevalcev? Ali ne moremo sestavljati Vecter v tovarni Ellesmere Port v mojem volilnem okrožju? Saj to je vse, na kar je bil zmanjšan Saab. Prav tako je splošno znano, da imajo General Motors in evropske institucije poseben odnos. Evropska banka za obnovo in razvoj je prečrpala več kot 160 milijonov EUR v dejavnosti General Motors v Rusiji in Ukrajini in ima v lasti 30-odstotni lastniški delež proizvodnega obrata General Motorsa v St. Petersburgu. Zato bi rad vprašal Komisijo, zakaj je državam, kot sta Ukrajina in Mehika, na voljo tako pretirana finančna podpora, nikoli pa ni na voljo britanskim podjetjem. Rover bi lahko rešili za delček te cene in verjetno bi bila rešena delovna mesta v Rolls Roycu v Nethetonu na Merseysideu, v mojem volilnem okrožju, a zdaj so še vedno v nevarnosti delovna mesta v General Motorsu na severozahodu Anglije in Komisija še vedno uporablja davčne prihodke mojih volivcev, da bi zavarovala delovna mesta General Motorsa v Mehiki in Rusiji."@sl20
"Fru talman! Låt mig först uttrycka min medkänsla med arbetstagarna i Antwerpen. Men jag skulle vilja påpeka ett antal andra aspekter som har med EU och General Motors att göra. Spyker Cars förvandlas till Saab Spyker i en affär värd 400 miljoner euro. Men var så säkra, det här är ingen normal affärsuppgörelse, där ett bolag betalar och ett annat är betalningsmottagare. Detta är en affär som är typisk för kommissionen och som passar bättre i en auktoritärt styrd ekonomi. Spyker betalar, men med pengar från Europeiska investeringsbanken. Det är med andra ord Europas skattebetalare som står för kalaset, och den svenska regeringen står som garant för hela affären. Naturligtvis är det bara risken som omfattas av garantin. General Motors får fortfarande en del av vinsten, och Saab Spyker tvingas att köpa färdigmonterade bilar från en annan General Motors-fabrik, som ligger i det välkända europeiska landet Mexiko. Varför använder vi de europeiska skattebetalarnas pengar för att rädda arbetstillfällen i Mexiko? Varför kan vi inte sätta nya karosser på Opel Vectra-bilar i fabriken i min valkrets, i Ellesmore Port? För så långt har Saabs nedgång fortskridit. Det är också välkänt att General Motors och EU-institutionerna har fattat tycke för varandra. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling har pumpat in mer än 160 miljoner euro i General Motors ryska och ukrainska verksamheter, och äger 30 procent av General Motors fabrik i Sankt Petersburg. Jag vill därför fråga kommissionen varför länder som Ukraina och Mexiko får tillgång till ett sådant överdådigt finansiellt stöd, medan brittiska företag aldrig får det. Rover kunde ha räddats till en bråkdel av den kostnaden, och sannolikt kunde arbetstillfällen ha räddats vid Rolls-Royce i Netherton i Merseyside, som ligger i min valkrets. För närvarande är det dock General Motors-arbeten i min valkrets i nordvästra England som fortfarande står på spel, och ändå använder kommissionen mina väljares skattepengar för att rädda General Motors-arbeten i Mexiko och Ryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Netherton Merseyside Rolls Royce"13
"Paul Nuttall,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9,21
"Rolls Royce"14
"Rover"14,13
"Saab"14,13
"Saab Spyker"14
"Spyker"14,13,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph