Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-08-Speech-1-134"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100208.15.1-134"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le présent débat concerne une question de grand intérêt pour le public européen: le financement public de la restructuration du groupe Opel/Vauxhall par un ou plusieurs gouvernements européens. Il est triste de constater que la fermeture d’usines est jugée nécessaire par le groupe Opel/Vauxhall. Je tiens à souligner que cette décision relève de la responsabilité exclusive de General Motors. La Commission ne peut, et ne doit pas, chercher à imposer l’endroit où ces réductions vont s’opérer. Elle n’est pas en mesure de les prévenir, mais elle peut en anticiper les conséquences. La Commission se tient prête à recourir, en coordination avec les autorités belges, à toutes les ressources à sa disposition pour aider ces travailleurs. La possibilité, pour la Belgique, d’introduire une demande d’assistance dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation a été discutée. Ceci est sans aucun doute une option à explorer et, à première vue, il semblerait que cette demande d’assistance, si elle était confirmée, répondrait aux critères requis. La Commission a suivi de près cette question. Le 14 juillet 2009, la commissaire Kroes et moi avons déjà abordé avec vous, ici au Parlement européen, le cas du groupe Opel/Vauxhall. La Commission a également organisé plusieurs réunions informelles avec les ministres européens compétents en la matière. Comme vous le savez, à l’automne 2009, General Motors a décidé de garder Opel/Vauxhall et de procéder à une restructuration de l’entreprise. Fin novembre 2009, General Motors a présenté un résumé de son plan de restructuration aux services responsables des questions de concurrence de la Commission. Bien que le rôle de la Commission n’implique pas normalement l’évaluation préalable de la logique industrielle et commerciale d’un cas de restructuration, et en l’absence d’informations des États membres sur les aides d’État potentielles pour le plan, les services de la Commission ont entrepris une telle évaluation à la suite d’une demande du Conseil «Compétitivité». Sur la base du contenu du plan de restructuration de General Motors et des informations fournies à la Commission, il apparaît que ce plan de restructuration n’est pas fondé sur des considérations non économiques, qui nuiraient à la viabilité future de l’activité européenne du groupe Opel/Vauxhall. Le plan actuel de General Motors présente un certain nombre de caractéristiques communes avec d’autres plans de restructuration, préparés auparavant par General Motors lui-même et par d’autres investisseurs intéressés, et dans certains domaines clés. Il est conforme aux décisions antérieures que General Motors a prises avant le début de la crise, en particulier au sujet de l’attribution d’un modèle donné à un site de production donné. En outre, General Motors a donné la justification économique de ses décisions concernant la réorganisation de ses installations de production à travers l’Europe en se référant à la situation spécifique des usines individuelles. Ces décisions semblent être motivées par des considérations telles que la gamme de modèles affectés à différents sites en Europe, les cycles de vie respectifs des différents modèles, les volumes de production respectifs d’un modèle donné, actuellement produit dans plus d’un site, le niveau relativement faible de l’investissement supplémentaire entraîné par une centralisation accrue de la production d’un modèle donné, l’intérêt pour l’installation de certains procédés en amont, etc. Je comprends que General Motors ait encore à discuter ce plan avec les représentants des travailleurs, qui sont censés prendre des engagements afin de permettre des réductions de coûts significatifs en Europe. La Commission restera vigilante et s’assurera que, si une aide d’État est impliquée, la restructuration d’Opel/Vauxhall restera fondée sur des considérations économiques, qu’elle ne sera pas influencée par des conditions non commerciales liées au financement de l’État et, en particulier, que la répartition géographique des efforts de restructuration ne sera pas altérée par des exigences politiques. La Commission continuera bien sûr à surveiller de près tous les développements dans le cadre du groupe Opel. Dans ce contexte, vous êtes sûrement conscients que, le 21 janvier 2010, General Motors a officiellement annoncé son intention de fermer le site situé à Anvers en 2010. Je comprends les préoccupations suscitées par l’annonce de milliers de pertes d’emplois dans cette usine."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, vážení poslanci, tato debata se týká otázky, která je pro evropskou veřejnost velmi významná: veřejného financování restrukturalizace skupiny Opel/Vauxhall jednou nebo větším počtem evropských vlád. Komise, spolu s belgickými úřady, je připravena využít všech dostupných prostředků k pomoci propuštěným pracovníkům. Diskutovalo se o možnosti, že Belgie podá žádost o podporu v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tato možnost nepochybně stojí za prozkoumání a na první pohled se jeví, že pokud bude tato žádost o podporu potvrzena, bude splňovat požadovaná kritéria. Komise tuto otázku podrobně sleduje. Dne 14. července 2009 jsem společně s paní komisařkou Kroesovou přednesl případ skupiny Opel/Vauxhall zde před vámi v Evropském parlamentu. Komise také zorganizovala několik neformálních schůzek s evropskými ministry odpovědnými za tuto záležitost. Jak víte, na podzim roku 2009 se General Motors rozhodl ponechat si Opel/Vauxhall a restrukturalizovat společnost. Koncem listopadu 2009 General Motors předložil přehled svého restrukturalizačního plánu službám odpovědným za soutěž. Přestože úloha Komise obvykle nezahrnuje předběžné hodnocení průmyslového a obchodního smyslu případu restrukturalizace, vzhledem k nedostatku informací o potenciální státní podpoře pro plán od členských států provedly služby Komise takové zhodnocení na žádost Rady ve složení pro konkurenceschopnost. Na základě obsahu plánu restrukturalizace General Motors a informací předložených Komisi by se zdálo, že tento restrukturalizační plán není založen na neekonomických úvahách, které by poškodily budoucí uskutečnitelnost evropských operací skupiny Opel/Vauxhall. Současný plán General Motors má několik společných rysů s ostatními restrukturalizačními plány, které dříve připravil General Motors a ostatní zainteresovaní investoři, a to v některých klíčových oblastech. Je v souladu s dřívějšími rozhodnutími General Motors přijatými před začátkem krize, zejména o otázce přidělení konkrétního modelu konkrétní výrobně. Navíc společnost General Motors dodala hospodářské odůvodnění svých rozhodnutí týkajících se reorganizace jejích výrobních provozů po celé Evropě tím, že popsala konkrétní situace jednotlivých provozoven. Zdá se, že tato rozhodnutí jsou motivována takovými údaji, jako je řada modelů přidělených různým provozovnám v Evropě, životní cykly různých modelů, příslušné objemy výroby pro daný model, který je v současné době vyráběn ve více než jedné provozovně, relativně nízká hladina zvláštních investic potřebných k další centralizaci výroby daného modelu, hodnota některých dodavatelských procesů pro výrobnu atd. Chápu, že General Motors musí o svém plánu ještě diskutovat se zástupci pracovníků, kteří se mají zavázat k umožnění výrazných snížení nákladů v Evropě. Komise bude nadále ostražitá a zajistí, že tam, kde je zapojena státní podpora, se restrukturalizace skupiny Opel/Vauxhall bude dále zakládat na hospodářských údajích, že nebude ovlivněna mimoobchodními podmínkami souvisejícími se státním financováním a zejména, že geografické členění nebude ovlivněno politickými požadavky. Komise bude samozřejmě veškerý vývoj v rámci skupiny Opel nadále podrobně sledovat. V této souvislosti jste si jistě vědomi, že dne 21. ledna 2010 General Motors oficiálně ohlásil úmysl uzavřít v roce 2010 svou antverpskou pobočku. Chápu obavy, které vyvolalo oznámení o tisících ztracených pracovních místech v této provozovně. Je smutné, že skupina Opel/Vauxhall považuje uzavírání továren za nezbytné. Musím zdůraznit, že toto rozhodnutí přijala sama firma General Motors. Komise se nemůže a nesmí pokoušet stanovit, kde tato snižování mají být provedena. Nemůže jim předcházet, ale může předpokládat jejich následky."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Denne forhandling vedrører et spørgsmål, der er af stor interesse for den europæiske offentlighed, nemlig en eller flere europæiske regeringers offentlige finansiering af omstruktureringen af Opel/Wauxhall-koncernen. Det er sørgeligt at måtte konstatere, at Opel/Vauxhaul finder det nødvendigt at lukke nogle af sine fabrikker. Jeg skal understrege, at det var en beslutning, som blev taget af General Motors alene. Kommissionen kan ikke og skal ikke forsøge at bestemme, hvor sådanne nedskæringer skal foretages. Kommissionen kan ikke forhindre dem, men den kan foregribe konsekvenserne af lukningerne. Kommissionen er sammen med de belgiske myndigheder parat til at bruge alle de til rådighed stående midler til at hjælpe disse arbejdstagere. Man har drøftet muligheden for, at Belgien indsender en anmodning om bistand til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Det er naturligvis en mulighed, der skal overvejes, og det ser i første omgang ud til, at en sådan anmodning om bistand, hvis den bliver bekræftet, ville leve op til de gældende kriterier. Kommissionen har nøje fulgt dette spørgsmål. Den 14. juli 2009 rejste kommissær Kroes og jeg spørgsmålet om Opel/Vauxhall-gruppen i Europa-Parlamentet. Kommissionen har også haft flere uformelle møder med de europæiske ministre, der er ansvarlige for dette spørgsmål. Som De ved, besluttede General Motors i efteråret 2009 at beholde Opel/Vauxhall og at omstrukturere selskabet. I slutningen af november 2009 fremlagde General Motors et resume af sin omstruktureringsplan for de tjenestegrene, der er ansvarlige for konkurrencespørgsmål. Selv om det normalt ikke er Kommissionens rolle at blive inddraget i en forudgående vurdering af de industrielle og kommercielle bevæggrunde til en omstrukturering, foretog Kommissionens tjenestegrene alligevel en sådan vurdering på anmodning af Rådet (konkurrenceevne), da man ikke havde modtaget oplysninger fra medlemsstaterne om en eventuel statsstøtte til planen. På grundlag af indholdet i General Motors' omstruktureringsplan og på grundlag af de oplysninger, Kommissionen fik, ser det ikke ud til, at omstruktureringsplanen er baseret på ikkeøkonomiske overvejelser, hvilket ville have skadet de fremtidige overlevelsesmuligheder for Opel/Vauxhall-koncernens europæiske aktiviteter. Den aktuelle plan fra General Motors indeholder en række træk, der er på linje med andre omstruktureringsplaner, som General Motors og andre interesserede investorer tidligere har fremlagt, og det gælder en række centrale områder. Den er i overensstemmelse med tidligere beslutninger, som blev truffet af General Motors før krisens begyndelse, især hvad angår spørgsmålet om at producere en bestemt model et bestemt sted. General Motors har desuden fremlagt en økonomisk begrundelse for sin beslutning om at reorganisere sine produktionsanlæg i Europa, idet man har henvist til de enkelte fabrikkers individuelle situation. Beslutningerne synes at være begrundet i overvejelser om, f.eks. hvor mange forskellige modeller de forskellige produktionssteder i Europa skal have, de forskellige modellers respektive levetid, det respektive produktionsvolumen for en given model, som for øjeblikket fremstilles på mere end et sted, den relativt lave ekstra investering, der er nødvendig for yderligere at centralisere produktionen af en given model, den værdi, som visse upstream-processer har for fabrikken osv. Jeg forstår, at General Motors endnu ikke har drøftet denne plan med arbejdstagerrepræsentanterne, som forventes at give deres tilsagn, således at der kan foretages betydelige omkostningsreduktioner i Europa. Kommissionen vil konstant følge forløbet og vil sikre, at omstruktureringen af Opel/Vauxhall, når statsstøtte er inde i billedet, fortsat vil bygge på økonomiske overvejelser, at den ikke vil være påvirket at ikkekommercielle betingelser knyttet til statsstøtten, og især at den geografiske fordeling af omstruktureringsbestræbelserne ikke vil være dikteret af politiske krav. Kommissionen vil naturligvis fortsætte med nøje at følge udviklingen i Opel-gruppen. I den forbindelse ved De sikkert, at General Motors den 21. januar 2010 officielt meddelte, at det er hensigten at lukke fabrikken i Antwerpen i 2010. Jeg forstår den bekymring, denne meddelelse om tab af tusindvis af arbejdspladser har vakt."@da2
"Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder, die aktuelle Aussprache betrifft eine Frage, die für die europäische Öffentlichkeit von großem Interesse ist: die öffentliche Finanzierung der Umstrukturierung von Opel/Vauxhall durch eine oder mehrere europäische Regierungen. Es ist traurig zu beobachten, dass Opel/Vauxhall die Schließung von Werken als notwendig erachtet. Ich muss hervorheben, dass diese Entscheidung ausschließlich von General Motors getroffen wurde. Die Kommission kann und darf nicht versuchen, den Standort vorzuschreiben, an dem derartige Einsparungen vorgenommen werden. Die Kommission kann sie nicht verhindern, aber sie kann ihren Folgen vorgreifen. Die Kommission ist gemeinsam mit den belgischen Behörden bereit, alle ihr verfügbaren Mittel bereitzustellen, um diesen Arbeitnehmern zu helfen. Es wurde auch die Möglichkeit besprochen, dass Belgien im Rahmen desEuropäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ein Amtshilfeersuchen stellt. Das ist sicher eine gangbare Option und auf den ersten Blick scheint es, dass dieses Amtshilfeersuchen, wenn es bestätigt wird, die erforderlichen Kriterien erfüllt. Die Kommission hat die Entwicklung dieser Frage genau verfolgt. Am 14. Juli 2009 haben Kommissarin Kroes und ich den Fall von Opel/Vauxhall hier mit Ihnen im Europäischen Parlament erörtert. Die Kommission hat auch einige informelle Treffen mit den europäischen Ministern, die für diese Angelegenheit zuständig sind, organisiert. Wie Sie wissen, hat General Motors im Herbst 2009 entschieden, an Opel/Vauxhall festzuhalten und das Unternehmen umzustrukturieren. Ende November 2009 hat General Motors den für den Wettbewerb zuständigen Dienststellen eine Zusammenfassung seines Umstrukturierungsplans vorgelegt. Obwohl die Rolle der Kommission üblicherweise nicht eine vorhergehende Bewertung der branchenspezifischen und geschäftlichen Grundlage der Umstrukturierung umfasst, haben die Dienststellen der Kommission aufgrund der fehlenden Informationen vonseiten der Mitgliedstaaten über potenzielle staatliche Beihilfe für den Plan auf Anfrage des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) eine derartige Beurteilung vorgenommen. Auf der Grundlage des Umstrukturierungsplans von General Motors und der an die Kommission gelieferten Informationen scheint dieser Plan nicht auf nicht wirtschaftlichen Überlegungen, die die zukünftige Existenzfähigkeit der europäischen Betriebe von Opel/Vauxhall gefährden würde, zu basieren. Der gegenwärtige Plan von General Motors deckt sich mit anderen Umstrukturierungsplänen, die zuvor von General Motors selbst und anderen interessierten Investoren vorbereitet wurden; und das trifft auf gewisse Schlüsselbereiche zu. Er deckt sich mit früheren Entscheidungen von General Motors, die vor Beginn der Krise getroffen wurden, insbesondere in Bezug auf die Zuweisung eines bestimmten Modells an einen spezifischen Produktionsstandort. Außerdem hat General Motors für seine Entscheidungen in Bezug auf die Neuorganisation seiner Produktionsstandorte in Europa eine wirtschaftliche Rechtfertigung abgegeben, indem es sich auf die jeweilige Situation der einzelnen Werke bezogen hat. Diese Entscheidungen scheinen von folgenden Überlegungen geleitet zu sein: dem Spektrum der Modelle, die den einzelnen Standorten in Europa zugewiesen werden, den jeweiligen Lebenszyklen der einzelnen Modelle, den betreffenden Produktionsvolumen für ein bestimmtes Modell, das gegenwärtig an mehreren Standorten produziert wird, dem relativ geringen Investitionsniveau, das für die weitere Zentralisierung der Produktion eines bestimmten Modells erforderlich ist, dem Wert vorgeschalteter Verfahren für ein Werk usw. Ich verstehe, dass General Motors diesen Plan mit den Vertretern der Arbeitnehmer erst besprechen muss, von denen Zugeständnisse erwartet werden, um in Europa erhebliche Sparmaßnahmen zuzulassen. Die Kommission wird wachsam blieben und gewährleisten, dass im Hinblick auf staatliche Beihilfe die Umstrukturierung von Opel/Vauxhall auf wirtschaftlichen Überlegungen aufbaut, dass es nicht von nicht wirtschaftlichen Bedingungen, die mit staatlicher Finanzierung verbunden sind, beeinflusst wird und vor allem, dass die geografische Aufteilung der Umstrukturierungsbemühungen nicht von politischen Forderungen betroffen ist. Die Kommission wird natürlich weiterhin alle Entwicklungen bei Opel genauestens verfolgen. Sie sind sich in diesem Zusammenhang sicher bewusst, dass General Motors am 21. Januar 2010 offiziell seine Absicht erklärt hat, den Standort in Antwerpen im Jahr 2010 zu schließen. Ich verstehe die Bedenken, die anlässlich der Ankündigung des Verlusts tausender Arbeitsplätze in diesem Werk geäußert wurden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η παρούσα συζήτηση αφορά ένα ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος για το ευρωπαϊκό κοινό: τη δημόσια χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης του ομίλου Opel/Vauxhall από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι ο όμιλος Opel/Vauxhall κρίνει το κλείσιμο μονάδων απαραίτητο. Πρέπει να τονίσω ότι αυτή η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά από τη General Motors. Η Επιτροπή δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιδιώκει να καθορίσει τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν αυτές οι μειώσεις. Δεν είναι σε θέση να τις αποτρέψει, αλλά μπορεί να προβλέψει τις συνέπειές τους. Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τις βελγικές αρχές, είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει για να συνδράμει αυτούς τους εργαζομένους. Έχει συζητηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήματος από το Βέλγιο για ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι οπωσδήποτε μια επιλογή που πρέπει να διερευνηθεί και, εκ πρώτης όψης, φαίνεται ότι αυτό το αίτημα για ενίσχυση, εφόσον επιβεβαιωθεί, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια. Η Επιτροπή έχει παρακολουθήσει στενά το θέμα. Στις 14 Ιουλίου 2009, η Επίτροπος Kroes και εγώ συζητήσαμε μαζί σας την υπόθεση του ομίλου Opel/Vauxhall εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης αρκετές ανεπίσημες συναντήσεις με τους ευρωπαίους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για το θέμα. Όπως γνωρίζετε, το φθινόπωρο του 2009, η General Motors αποφάσισε να διατηρήσει την Opel/Vauxhall και να αναδιαρθρώσει την εταιρεία. Στα τέλη Νοεμβρίου 2009, η General Motors παρουσίασε περίληψη του αναδιαρθρωτικού της σχεδίου στις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό υπηρεσίες. Παρότι ο ρόλος της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει, συνήθως, προηγούμενη αξιολόγηση του βιομηχανικού και εμπορικού σκεπτικού πίσω από μια υπόθεση αναδιάρθρωσης, ελλείψει πληροφοριών από τα κράτη μέλη για πιθανή κρατική ενίσχυση του σχεδίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν αξιολόγηση κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Με βάση το περιεχόμενο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της General Motors και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, φαίνεται ότι το εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν βασίζεται σε μη οικονομικά κριτήρια, που θα έθιγαν τη μελλοντική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του ομίλου Opel/Vauxhall. Το τρέχον σχέδιο της General Motors έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με άλλα σχέδια αναδιάρθρωσης που εκπονήθηκαν κατά το παρελθόν από την ίδια τη General Motors και από άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, και μάλιστα σε ορισμένους βασικούς τομείς. Είναι σύμφωνο με προηγούμενες αποφάσεις της General Motors που ελήφθησαν πριν από την έναρξη της κρίσης, ιδίως, σχετικά με το θέμα της ανάθεσης ενός συγκεκριμένου μοντέλου σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής. Εξάλλου, η General Motors έχει δικαιολογήσει από οικονομικής άποψης τις αποφάσεις της σχετικά με την αναδιοργάνωση των μονάδων παραγωγής της ανά την Ευρώπη, αναφερόμενη στην ειδική κατάσταση των επιμέρους μονάδων. Αυτές οι αποφάσεις φαίνεται να οφείλονται σε κριτήρια όπως το σύνολο των μοντέλων που κατανέμονται σε διάφορες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, οι αντίστοιχοι κύκλοι ζωής των διαφόρων μοντέλων, οι αντίστοιχοι όγκοι παραγωγής για ένα δεδομένο μοντέλο που παράγεται αυτήν τη στιγμή σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, το σχετικά χαμηλό επίπεδο των επιπλέον επενδύσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής ενός δεδομένου μοντέλου, η αξία ορισμένων αρχικών διαδικασιών για τη μονάδα, και λοιπά. Αντιλαμβάνομαι ότι η General Motors δεν έχει ακόμη συζητήσει αυτό το σχέδιο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν δεσμεύσεις, ώστε να επιτραπεί η πραγματοποίηση σημαντικών μειώσεων κόστους στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επαγρυπνεί και θα μεριμνήσει ώστε, όσον αφορά την κρατική ενίσχυση, η αναδιάρθρωση της Opel/Vauxhall να παραμείνει βασισμένη σε οικονομικά κριτήρια, να μην επηρεαστεί από μη εμπορικούς όρους που σχετίζονται με την κρατική χρηματοδότηση και, ειδικότερα, ώστε η γεωγραφική κατανομή των αναδιαρθρωτικών προσπαθειών να μην επηρεαστεί από πολιτικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, βεβαίως, να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις εντός του ομίλου Opel. Σε αυτό το πλαίσιο, σίγουρα γνωρίζετε ότι, στις 21 Ιανουαρίου 2010, η General Motors ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να κλείσει την εγκατάσταση της Αμβέρσας το 2010. Κατανοώ τις ανησυχίες που προκαλεί η ανακοίνωση της απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας σε αυτήν τη μονάδα."@el10
"Madam President, honourable Members, the present debate concerns a question of great interest to the European public: the public financing of the restructuring of the Opel/Vauxhall group by one or more European governments. It is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary. I must stress that this decision was taken by General Motors alone. The Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made. It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences. The Commission, in coordination with the Belgian authorities, stands ready to use all of the resources at its disposal to assist these workers. The possibility of Belgium presenting a request for assistance under the European Globalisation Adjustment Fund has been discussed. This is certainly one option to be explored and, at first sight, it would appear that this request for assistance, were it to be confirmed, would meet the required criteria. The Commission has monitored this question closely. On 14 July 2009, Commissioner Kroes and I raised the case of the Opel/Vauxhall group with you here in the European Parliament. The Commission has also organised several informal meetings with the European ministers responsible for this matter. As you know, in autumn 2009, General Motors decided to keep hold of Opel/Vauxhall and to restructure the company. At the end of November 2009, General Motors presented a summary of its restructuring plan to the services responsible for competition. Although the role of the Commission does not usually involve prior assessment of the industrial and commercial rationale behind a restructuring case, in the absence of information from the Member States on potential State aid for the plan, the Commission’s services undertook such an assessment at the request of the Competitiveness Council. On the basis of the content of the General Motors restructuring plan and of the information supplied to the Commission, it would appear that this restructuring plan is not based on non-economic considerations, which would damage the future viability of the Opel/Vauxhall group’s European operations. The current General Motors plan shares a number of characteristics with other restructuring plans prepared previously by General Motors itself and by other interested investors, and does so in certain key areas. It is consistent with earlier General Motors decisions taken before the start of the crisis, in particular, on the issue of allocating a particular model to a particular production site. Moreover, General Motors has given an economic justification for its decisions relating to the reorganisation of its production plants across Europe by referring to the specific situation of the individual plants. These decisions seem to be motivated by considerations such as the range of models allocated to different sites in Europe, the respective life cycles of the various models, the respective production volumes for a given model that is currently produced at more that one site, the relatively low level of extra investment required to further centralise the production of a given model, the value to the plant of certain upstream processes, and so on. I understand that General Motors has yet to discuss this plan with the workers’ representatives, who are expected to make commitments in order to allow significant cost reductions to be made in Europe. The Commission will remain vigilant and will ensure that, where State aid is involved, the restructuring of Opel/Vauxhall will remain based on economic considerations, that it will not be influenced by non-commercial conditions linked to State financing and, in particular, that the geographical breakdown of the restructuring efforts will not be affected by political demands. The Commission will continue, of course, to monitor closely all developments within the Opel group. In this context, you are surely aware that, on 21 January 2010, General Motors officially announced its intention to close the Anvers site in 2010. I understand the concerns caused by the announcement of thousands of job losses at that plant."@en4
"Señora Presidenta, Sus Señorías, el presente debate se refiere a una cuestión de gran interés para el público europeo: la financiación con recursos públicos de la reestructuración del Grupo Opel/Vauxhall por uno o varios gobiernos europeos. Es triste comprobar que el Grupo Opel/Vauxhall considera necesario el cierre de plantas. Tengo que subrayar que esta decisión fue tomada únicamente por General Motors. La Comisión no puede ni debe intentar determinar la ubicación en la que deberán practicarse estas reducciones. No puede evitarlas, pero puede prever sus consecuencias. La Comisión está lista, en coordinación con las autoridades belgas, para hacer uso de todos los recursos de que dispone para ayudar a estos trabajadores. Se ha debatido la posibilidad de que Bélgica presente una solicitud de ayuda en el marco del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización. Ésta es sin duda una de las opciones que deberá estudiarse y, a primera vista, me parece que de confirmarse esta solicitud de ayuda cumpliría los criterios exigidos. La Comisión ha seguido muy de cerca esta cuestión. El 14 de julio de 2009, la Comisaria Kroes y yo planteamos el caso del Grupo Opel/Vauxhall ante el Parlamento Europeo. Asimismo, la Comisión ha organizado varias reuniones informales con los ministros europeos encargados de esta cuestión. Como Sus Señorías saben, en el otoño de 2009, General Motors decidió no vender Opel/Vauxhall y reestructurar la sociedad. A finales de noviembre de 2009, General Motors presentó un resumen de su plan de reestructuración a los servicios encargados de la defensa de la competencia. Aunque el papel de la Comisión no comprende por lo general una evaluación de la lógica industrial y comercial en que se basa una reestructuración, ante la falta de información de los Estados miembros sobre las posibles ayudas públicas para el plan, los servicios de la Comisión procedieron a efectuar dicha evaluación a petición del Consejo de Competitividad. Al parecer, según el contenido del plan de reestructuración de General Motors y la información facilitada a la Comisión, dicho plan no se basa en consideraciones económicas, lo que sería perjudicial para la viabilidad futura de las operaciones europeas del Grupo Opel/Vauxhall. El plan actual de General Motors comparte una serie de características con otros planes de reestructuración elaborados anteriormente por la propia General Motors y otros inversores interesados en algunos sectores clave. Es coherente con las decisiones que General Motors adoptó antes del inicio de la crisis, en particular en lo referente a la asignación de un modelo determinado a una planta de producción. Además, General Motors ha dado una justificación económica a sus decisiones sobre la reorganización de sus plantas de producción en toda Europa, haciendo referencia a la situación concreta de cada una de ellas. Estas decisiones parecen deberse a consideraciones como la gama de modelos asignada a las diferentes plantas europeas, los ciclos de vida de los distintos modelos, los volúmenes de producción de un modelo determinado producido en varias plantas, el bajo nivel relativo de inversiones adicionales necesarias para centralizar la producción de un modelo determinado, el valor de algunos procesos previos para la planta, etc. Según entiendo, General Motors no ha negociado aún este plan con los representantes de los trabajadores, de los que se esperan compromisos para lograr importantes reducciones de costes en Europa. La Comisión se mantendrá atenta y velará para que, de ofrecerse ayudas públicas, la reestructuración de Opel/Vauxhall siga basándose en consideraciones económicas, que no sea influenciada por condiciones extracomerciales relacionadas con la financiación pública y, en particular, que la distribución geográfica de la reestructuración no se vea afectada por exigencias políticas. Desde luego, la Comisión seguirá muy de cerca todos los acontecimientos que tengan lugar dentro del Grupo Opel. En este contexto, como sin duda saben Sus Señorías, General Motors anunció oficialmente el 21 de enero de 2010 que tenía intención de cerrar la planta de Amberes este mismo año. Comprendo la preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajo en esa planta que ha provocado este anuncio."@es21
"Austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Arutelu puudutab Euroopa avalikkusele suurt huvi pakkuvat küsimust: ühest või enamast Euroopa valitsusest Opel/Vauxhalli kontserni ümberstruktureerimise riiklik rahastamine. Kurb on näha, et Opel/Vauxhalli kontsern peab tehaste sulgemisi vajalikuks. Pean rõhutama, et antud otsuse tegi General Motors üksi. Komisjon ei saa ega tohi taotleda kärbete tegemise asukoha ettekirjutamist. Neid ei ole võimalik vältida, ent nende tagajärgedeks saab valmis olla. Komisjon, koordineeritult Belgia ametivõimudega, on valmis kasutama kõiki enda käsutuses olevaid ressursse antud tööliste abistamiseks. Arutatud on võimalust, et Belgia esitab abipalve Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu. Kindlasti on see üks võimalus, mida uurida, ning esmapilgul näib, et antud abipalve vastaks kinnitamise korral nõutud kriteeriumidele. Komisjon on seda küsimust tähelepanelikult jälginud. 14. juulil 2009 tõstatasime koos volinik Kroesi ja teiega siin, Euroopa Parlamendis Opel/Vauxhalli kontserni juhtumi. Ka komisjon on korraldanud mitu mitteametlikku kohtumist antud asja eest vastutava Euroopa ministriga. Nagu teate, otsustas General Motors 2009. aasta sügisel Opel/Vauxhalli endale ning ettevõtte ümber struktureerida. 2009. aasta novembri lõpus esitas General Motors konkurentsi eest vastutavatele talitustele ümberstruktureerimiskava kokkuvõtte. Ehkki komisjoni roll ei kätke tavaliselt ümberstruktureerimise juhtumit motiveeriva tööstus- ja ärilise põhjenduse eelnevat hindamist, võtsid komisjoni talitused konkurentsivõime nõukogu palvel taolise hindamise ette, kuna liikmesriikidelt ei saabunud teavet potentsiaalsest riigiabist kavale. General Motorsi ümberstruktureerimiskava sisu ja komisjoni esitatud teabe alusel näib, et antud ümberstruktureerimiskava ei rajane mittemajanduslikel kaalutlustel, mis kahjustaks Opel/Vauxhalli kontserni Euroopa ettevõtete edaspidist elujõulisust. Praegune General Motorsi kava jagab mitmeid tunnuseid teiste ümberstruktureerimiskavadega, mille General Motors ise ja teised huvitatud investeerijad koostanud on. See on kooskõlas varasemate, enne kriisi algust tehtud General Motorsi otsustega, iseäranis mis puudutab konkreetse mudeli määramist konkreetsele tootmisettevõttele. Pealegi on General Motors andnud majandusliku põhjenduse üle Euroopa asuvate tehaste reorganiseerimist puudutavale otsustele, viidates üksikute tehaste konkreetsele olukorrale. Need otsused näivad olevat motiveeritud sellistest kaalutlustest nagu Euroopas eri objektidele määratud mudelite valik, eri mudelite vastavad elutsüklid, hetkel rohkem kui ühel objektil toodetava teatud mudeli vastavad tootmismahud, teatud mudeli tootmise täiendavaks tsentraliseerimiseks nõutav suhteliselt madal investeeringute tase, tehase väärtus teatud eelnevatele protsessidele ja nii edasi. Nagu aru saan, ei ole General Motors veel kava arutanud töötajate esindajatega, kellelt oodatakse enda sidumist kohustustega, mis lubaks Euroopas märkimisväärseid kulukärpeid teha. Komisjon jääb valvsaks ja tagab, et seal, kus kaasatakse riigiabi, jääks Open/Vauxhalli ümberstruktureerimine majanduslike kaalutluste põhiseks, et seda ei mõjutaks riigifinantseeringuga seotud mitteärilised kaalutlused ning iseäranis et poliitilised nõudmised ei mõjuta ümberstruktureerimistegevust. Komisjon jätkab muidugi Opeli kontsernis kõikide arengute tähelepanelikku jälgimist. Selles kontekstis olete kindlasti teadlikud, et 21. jaanuaril 2010 teatas General Motors ametlikult kavatsusest sulgeda 2010. aastal Antverpeni objekt. Mõistan muret, mille on põhjustanud teade tuhandete töökohtade kadumisest selles tehases."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, nyt käytävä keskustelu koskee eurooppalaisia suuresti kiinnostavaa aihetta, yhden tai useamman Euroopan valtion hallituksen Opel/Vauxhall-konsernin rakenneuudistukseen myöntämää julkista rahoitusta. On surullista nähdä, että Opel/Vauxhall-konserni katsoo tehtaan sulkemisen välttämättömäksi. Haluan korostaa, että General Motors teki tämän päätöksen yksin. Komissio ei voi eikä saa pyrkiä vaikuttamaan siihen, missä paikoissa vähennykset tehdään. Niitä ei voida välttää, mutta niiden seurauksiin voidaan varautua. Komissio on yhdessä Belgian viranomaisten kanssa valmis käyttämään kaikki käytettävissä olevat keinot näiden työntekijöiden auttamiseksi. Olemme keskustelleet siitä mahdollisuudesta, että Belgia esittäisi avunpyynnön Euroopan globalisaatiorahastolle. Tätä vaihtoehtoa kannattaa ehdottomasti tutkia, ja ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että tämä avunpyyntö, jos sellainen tehdään, täyttäisi vaatimukset. Komissio on seurannut asiaa tarkasti. Otin yhdessä komission jäsen Neelie Kroesin kanssa Opel/Vauxhall-konsernia koskevan asian esiin 14. heinäkuuta 2009 täällä Euroopan parlamentissa. Komissio on myös järjestänyt useita epävirallisia tapaamisia tästä asiasta vastuussa olevien Euroopan ministereiden kanssa. Kuten tiedätte, General Motors päätti syksyllä 2009 säilyttää Opelin/Vauxhallin omistuksen ja uudistaa yritystä. Marraskuun 2009 lopulla General Motors esitteli rakenneuudistussuunnitelmansa yhteenvedon kilpailusta vastaavalle yksikölle. Vaikka rakenneuudistuksen takana olevien teollisten ja kaupallisten perustelujen ennakkoarviointi ei yleensä kuulu komission tehtäviin, komission yksiköt tekivät kyseisen arvioinnin kilpailukykyneuvoston pyynnöstä, koska jäsenvaltioilta ei saatu tietoja mahdollisesta valtiontuesta suunnitelmalle. General Motorsin rakenneuudistussuunnitelman sisällön ja komissiolle toimitettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tämä rakenneuudistussuunnitelma ei perustu ei-taloudellisiin näkökohtiin, jotka vahingoittaisivat Opel/Vauxhall-konsernin Euroopan toimintojen tulevia mahdollisuuksia. General Motorsin nykyisellä suunnitelmalla on tietyillä keskeisillä alueilla useita yhteneväisyyksiä muiden, General Motorsin itsensä ja muiden kiinnostuneiden sijoittajien aiemmin tekemien rakenneuudistussuunnitelmien kanssa. Suunnitelma on yhdenmukainen General Motorsin aiempien, ennen kriisin alkamista tehtyjen päätösten kanssa, etenkin siinä mielessä, että tietylle tuotantopaikalle annetaan tietty malli. General Motors on lisäksi antanut taloudellisen perusteen Euroopassa sijaitsevien tehtaiden uudelleenjärjestelyyn liittyville päätöksille viittaamalla yksittäisten tehtaiden erityistilanteisiin. Päätökset näyttäisivät perustuvan sellaisiin näkökohtiin kuin eurooppalaisille tehtaille annettujen mallien valikoima, eri mallien elinkaaret, useammassa kuin yhdessä tehtaassa valmistettavien mallien tuotantomäärät, tietyn mallin tuotannon keskittämiseksi tarvittavan lisäinvestoinnin suhteellisen alhainen taso, tiettyjen alkupään prosessien tehtaalle tuoma arvo ja niin edelleen. Ymmärtääkseni General Motorsin on vielä keskusteltava suunnitelmasta työntekijöiden edustajien kanssa, joilta odotetaan sitoutumista kustannusten merkittäväksi vähentämiseksi Euroopassa. Komissio pysyy valppaana ja varmistaa, että vaikka valtiontukia annetaan, Opelin/Vauxhallin rakenneuudistus perustuu silti taloudellisiin näkökohtiin, ja että valtion rahoitukseen liittyvät ei-kaupalliset ehdot eivät vaikuta siihen ja erityisesti että poliittiset vaatimukset eivät vaikuta rakenneuudistustoimien maantieteelliseen jakautumiseen. Komissio luonnollisesti seuraa Opel-konsernin kehitystä tarkasti myös jatkossa. Olette varmasti tietoisia siitä, että General Motors ilmoitti 21. tammikuuta 2010 virallisesti aikeestaan sulkea Antwerpenin tehdas vuonna 2010. Ymmärrän, että tämä ilmoitus aiheutti huolta tuhansien työpaikkojen menettämisestä tehtaalla."@fi7
". Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, a jelenlegi vita olyan kérdéssel foglalkozik, amely iránt nagyon érdeklődik az európai közvélemény: az Opel/Vauxhall csoport átalakításának az egy vagy több európai kormány által való állami finanszírozásával. Szomorú azt látni, hogy az Opel/Vauxhall-csoport üzembezárásokat tart szükségesnek. Hangsúlyoznom kell, hogy e döntést egyedül maga a General Motors hozta meg. A Bizottság nem tudja befolyásolni, és nem is szabad, hogy befolyásolja annak meghatározását, hogy melyik legyen az az üzem, ahol az elbocsátásokra sor kerül majd. Nem tudja elkerülni az elbocsátásokat, de elébe tud menni az elbocsátás következményeinek. A Bizottság készen áll arra, hogy a belga hatóságokkal együttműködésben a rendelkezésére álló valamennyi erőforrással támogatást nyújtson ezeknek a munkavállalóknak. Megvitattuk annak lehetőségét is, hogy Belgium kérelmet nyújtson be az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból való támogatásra. Ez természetesen az egyik olyan lehetőség, amelyet meg kell vizsgálni, és első ránézésre úgy tűnik, hogy a támogatás iránti kérelem – amennyiben megerősítést nyerne – megfelelne a szükséges kritériumoknak. A Bizottság közelről kísérte figyelemmel az ügyet. 2009. július 14-én Kroes biztos és én már foglalkoztunk az Opel/Vauxhall csoport kérdésével az Európai Parlamentben. A Bizottság több informális találkozót is szervezett már az ezért az ügyért felelős európai miniszterekkel. Amint azt Önök is tudják, 2009 őszén a General Motors úgy határozott, hogy megtartja az Opel/Vauxhall csoportot, és szerkezetátalakítást hajt végre a társaságon. 2009 novemberének végén a General Motors a verseny felügyeletéért felelős szolgálatok elé terjesztette szerkezetátalakítási tervének összefoglalóját. Noha a Bizottság szerepe rendszerint nem terjed ki a szerkezetátalakítással kapcsolatos ügyek mögött álló iparági és kereskedelmi indokok előzetes értékelésére, a terv esetleges állami támogatására vonatkozó tagállami információk hiányában a Bizottság szolgálatai a Versenyképességi Tanács kérésére elvégezték az értékelést. A General Motors szerkezetátalakítási tervének tartalma és a Bizottsághoz eljuttatott információ alapján úgy tűnik, hogy a szerkezetátalakítási terv nem gazdasági megfontolásokon nyugszik, ami rontaná az Opel/Vauxhall csoport európai tevékenységeinek jövőbeni életképességét. Bizonyos kulcsfontosságú területeket érintően a General Motors jelenlegi tervének számos közös jellemzője van a saját maga a General Motors által, illetve az egyéb érdekelt beruházók által korábban készített egyéb szerkezetátalakítási tervekkel. Összhangban van a General Motors által korábban, a válság kirobbanása előtt meghozott döntésekkel, különösen ami azt a koncepciót illeti, hogy egy-egy adott modellt egy-egy meghatározott üzemhez rendeltek hozzá. A General Motors az egyes üzemek konkrét helyzetére hivatkozva adott gazdasági szempontú magyarázatot az európai üzemegységei szerkezetátalakításával kapcsolatos döntéseit illetően. Úgy tűnik, e döntéseket olyan megfontolások motiválják, mint az egyes modelleknek a különböző európai üzemegységekhez való hozzárendelése, a különböző modellek saját életciklusa, a több helyszínen is gyártott egyes modellek saját gyártási volumene, az adott modellek gyártásának további centralizációjához szükséges további beruházás viszonylag alacsony szintje, az egyes beszerzési folyamatoknak az üzem számára való értéke stb. Értem, hogy a General Motorsnak még meg kell vitatnia a tervet a munkavállalók képviselőivel is, akiknek várhatóan kötelezettségvállalásokat kell tenniük ahhoz, hogy jelentős mértékű költségcsökkentést lehessen végrehajtani Európában. A Bizottság figyelni fog arra, és biztosítani fogja azt, hogy amennyiben állami támogatás igénybevételére is sor kerül akkor az Opel/Vauxhall szerkezetátalakítása továbbra is gazdasági megfontolások alapján történjék, hogy a szerkezetátalakítást ne befolyásolják az állami finanszírozáshoz kapcsolódó nem kereskedelmi elemek, és különösen hogy földrajzi szinten a szerkezetátalakítási erőfeszítéseket ne befolyásolják politikai igények. A Bizottság természetesen továbbra is szorosan nyomon követi az Opel csoporton belüli fejleményeket. Ezzel összefüggésben bizonyára Önök előtt is ismert, hogy 2010. január 21-én a General Motors hivatalosan is bejelentette az anversi üzemének 2010-es bezárására való szándékát. Megértem a bejelentéssel kapcsolatos azon aggodalmakat, hogy az érintett üzemben több ezren vesztik el munkahelyüket."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, la discussione odierna riguarda una questione di grande interesse per l’opinione pubblica europea: il finanziamento pubblico della ristrutturazione del gruppo Opel/Vauxhall da parte di uno o più governi europei. E’ triste constatare che il gruppo Opel/Vauxhall consideri necessarie le chiusure degli stabilimenti. Mi preme sottolineare che tale decisione è stata presa esclusivamente dalla General Motors. La Commissione non può e non deve cercare di imporre il luogo in cui effettuare tali tagli. Non è in grado di evitarli, ma può anticiparne le conseguenze. La Commissione, in coordinamento con le autorità belghe, è pronta a ricorrere a tutte le risorse a sua disposizione per assistere tali lavoratori. E’ stata valutata l’ipotesi che il Belgio presenti una richiesta di assistenza nel quadro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. E’ sicuramente un’opzione da considerare e, a prima vista, sembrerebbe che tale domanda di assistenza, se dovesse essere confermata, risponda ai requisiti richiesti. La Commissione ha seguito da vicino tale problematica. Il 14 luglio 2009 io e il commissario Kroes abbiamo sollevato la questione del gruppo Opel/Vauxhall qui al Parlamento europeo. La Commissione ha inoltre organizzato svariate riunioni informali con i ministri europei competenti in materia. Come saprete, nell’autunno del 2009, la General Motors ha deciso di non cedere la Opel/Vauxhall e di ristrutturarla. Alla fine di novembre 2009, la General Motors ha presentato una sintesi del proprio piano di ristrutturazione ai servizi incaricati della concorrenza. Benché il ruolo della Commissione non contempli solitamente la valutazione a priori della logica industriale e commerciale di un caso di ristrutturazione, in assenza di informazioni da parte degli Stati membri sugli aiuti di Stato potenziali per il piano, i servizi della Commissione hanno intrapreso tale valutazione dietro richiesta del Consiglio “Competitività”. Sulla base del contenuto del piano di ristrutturazione della General Motors e delle informazioni fornite alla Commissione, sembrerebbe che tale piano di ristrutturazione non sia fondato su considerazioni non economiche, che nuocerebbero alla fattibilità futura delle attività europee del gruppo Opel/Vauxhall. Il piano attuale della General Motors presenta un certo numero di caratteristiche comuni ad altri piani di ristrutturazione elaborati in precedenza dalla General Motors stessa e da altri investitori interessati, e in alcune aree chiave. E’ conforme alle decisioni che la General Motors aveva preso prima dell’inizio della crisi, in particolare sulla questione di attribuire un modello specifico a un sito di produzione specifico. Inoltre, la General Motors ha fornito una giustificazione economica delle proprie decisioni concernenti la riorganizzazione degli stabilimenti produttivi europei facendo riferimento alla situazione specifica dei singoli siti. Tali decisioni sembrano motivate da considerazioni quali la gamma di modelli ripartiti nei diversi siti produttivi europei, i cicli di vita rispettivi dei vari modelli, i volumi di produzione relativi a un modello attualmente prodotto in più di uno stabilimento, il livello relativamente basso di investimenti supplementari necessari per accentrare ulteriormente la produzione di un dato modello, l’interesse di uno stabilimento nei confronti di determinati processi a monte, e così via. Mi risulta che la General Motors debba ancora discutere tale piano con i rappresentanti dei lavoratori, da cui ci si attende l’assunzione di determinati impegni per consentire riduzioni significative dei costi in Europa. La Commissione resterà vigile e si assicurerà che, se entreranno in gioco gli aiuti di Stato, la ristrutturazione della Opel/Vauxhall continui a essere fondata su considerazioni economiche, non venga influenzata da condizioni non commerciali correlate agli aiuti di Stato e, in particolare, che la ripartizione geografica degli sforzi di ristrutturazione non venga alterata a causa di esigenze politiche. La Commissione continuerà naturalmente a sorvegliare con attenzione tutti gli sviluppi in seno al gruppo Opel. In tale contesto, saprete sicuramente che il 21 gennaio 2010 la General Motors ha annunciato ufficialmente la propria intenzione di chiudere lo stabilimento di Anversa nell’anno in corso. Comprendo la preoccupazione suscitata dall’annuncio della perdita di migliaia di posti di lavoro presso lo stabilimento in questione."@it12
"Ponia pirmininke, gerbiamieji EP nariai, šios diskusijos susijusios su klausimu, labai dominančiu Europos visuomenę: viešojo finansavimo skyrimas grupės restruktūrizavimui iš vienos ar kelių Europos vyriausybių. Gaila, kad grupės manymu, reikia uždaryti gamyklą. Privalau pabrėžti, kad šį sprendimą priėmė išimtinai tik . Komisija negali siekti nurodyti vietos, kurioje darbo vietos turėtų būti naikinamos, ir privalo to nedaryti. Ji negali to išvengti, bet gali iš anksto įvertinti padarinius. Komisija, bendradarbiaudama su Belgijos valdžios institucijomis, pasirengusi panaudoti visus turimus išteklius, kad padėtų šiems darbuotojams. Buvo aptarta Belgijos galimybė pateikti prašymą gauti paramą iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tai tikrai viena iš svarstytinų alternatyvų ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad prašymas gauti paramą, jeigu jis būtų pateiktas, atitiktų būtinus kriterijus. Komisija atidžiai stebėjo, kaip sprendžiamas šis klausimas. 2009 m. liepos 14 d. Komisijos narė N. Kroes ir aš iškėlėme čia Europos Parlamente klausimą dėl šio atvejo. Komisija taip pat surengė kelis neoficialius susitikimus su Europos ministrais, atsakingais už šį klausimą. Kaip žinote, 2009 m. rudenį nusprendė išsaugoti grupę ir įmonę restruktūrizuoti. 2009 m. lapkričio mėn. pabaigoje pateikė savo restruktūrizavimo plano santrauką už konkurencijos klausimus atsakingoms tarnyboms. Nors Komisija, vykdydama savo funkcijas, paprastai neatlieka išankstinio restruktūrizavimo loginio pagrindimo pramoniniu ir komerciniu aspektais vertinimo, kol valstybės narės pateikia informaciją dėl galimos valstybės pagalbos plano, Komisijos tarnybos atliko tokį vertinimą Konkurencingumo tarybos prašymu. Remiantis restruktūrizavimo plane ir Komisijai pateikta informacija atrodo, kad šis restruktūrizavimo planas nėra grindžiamas ne ekonominiais sumetimais, kurie pakenktų grupės veiklos Europoje gyvybingumui. Dabartinis restruktūrizavimo planas tam tikrais aspektais panašus į kitus anksčiau pačios ir kitų suinteresuotų investuotojų rengtus restruktūrizavimo planus ir jie panašūs kai kuriose pagrindinėse srityse. Jis dera su ankstesniais sprendimais, priimtais iki krizės pradžios, visų pirma dėl tam tikro modelio priskyrimo tam tikrai gamybos vietai. Be to pateikė ekonominį savo sprendimų dėl jos gamyklų Europoje reorganizavimo pagrindimą remdamasi ypatinga atskirų gamyklų padėtimi. Atrodo, kad šie sprendimai grindžiami tokiais argumentais kaip įvairioms gamykloms Europoje priskirtas modelių asortimentas, atitinkamas įvairių modelių eksploatavimo terminas, atitinkamas konkretaus modelio, gaminamo daugiau nei vienoje gamykloje, gamybos mastas, gana nedidelis papildomų investicijų poreikis siekiant dar labiau sutelkti atitinkamo modelio gamybą, kai kurių perdirbimo procesų kaina gamyklai ir t. t. Suprantu, kad dar turi aptarti šį planą su darbuotojų atstovais, kurie, tikimasi, pasiaukos, kad būtų sudarytos sąlygos gerokai sumažinti sąnaudas Europoje. Komisija išliks budri ir užtikrins, kad tais atvejais, kai taikomi valstybės pagalba grupės restruktūrizavimas bus grindžiamas tik ekonominiais veiksniais ir kad jai nedarytų poveikio neekonominiai veiksniai, susiję su viešojo finansavimo skyrimu, ir visų pirma, kad geografiniam restruktūrizavimo planui neturėtų įtakos politiniai reikalavimai. Komisija, žinoma, toliau atidžiai stebės visus pasikeitimus grupėje. Šiomis aplinkybėmis jūs, žinoma, žinote, kad 2010 m. sausio 21 d. oficialiai paskelbė ketinanti 2010 m. uždaryti gamyklą Antverpene. Suprantu susirūpinimą, kurį sukėlė paskelbimas apie tūkstančių darbo vietų naikinimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, šīs debates ir par jautājumu, kas ļoti interesē Eiropas sabiedrību, proti, par vienas vai vairāku Eiropas valdību publisko finansējumu / grupas pārstrukturēšanai. Ir skumji, ka / grupa uzskata, ka rūpnīcu slēgšana ir nepieciešama. Man jāuzsver, ka šis lēmums bija vienpusējs lēmums. Komisija nevar un nedrīkst censties noteikt, kurās atrašanas vietās veicama rūpnīcu slēgšana. Komisija nevar no šiem slēgšanas gadījumiem izvairīties, bet var paredzēt to sekas. Komisija, sadarbojoties ar Beļģijas iestādēm, ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos resursus, lai palīdzētu šiem darba ņēmējiem. Ir apspriesta iespēja Beļģijai pārstāvēt palīdzības pieprasījumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda. Tā noteikti ir viena iespēja, kas jāizskata, un pirmajā mirklī šķiet, ka šis pieprasījums pēc palīdzības, ja tas tiktu apstiprināts, nodrošinātu atbilstību vajadzīgajiem kritērijiem. Komisija ir rūpīgi uzraudzījuši šo jautājumu. Komisāre un es 2009. gada 14. jūlijā izvirzījām jautājumu par / grupu Eiropas Parlamenta debatēs. Komisija ir arī organizējusi vairākas neoficiālas sanāksmes ar Eiropas ministriem, kas atbildīgi par šo jautājumu. Kā jūs zināt, 2009. gada rudenī izlēma paturēt / un pārstrukturēt uzņēmumu. 2009. gada novembrī par konkurenci atbildīgajiem dienestiem iesniedza pārstrukturēšanas plāna kopsavilkumu. Lai gan Komisijas pienākumos parasti neietilpst iepriekšējs novērtējums attiecībā uz pārstrukturēšanas rūpniecisko un komerciālo pamatojumu, Komisijas dienesti pēc Konkurētspējas padomes pieprasījuma uzņēmās veikt šo novērtējumu, jo dalībvalstis nebija nodrošinājušas informāciju par iespējamo valsts atbalstu saistībā ar šo plānu. Pamatojoties uz pārstrukturēšanas plānu un uz Komisijai sniegto informāciju, šķita, ka pārstrukturēšanas plāna pamatā nav ar saimniecisko darbību nesaistīti apsvērumi, kas varētu negatīvi ietekmēt / grupas darbību turpmāko dzīvotspēju Eiropā. Pašreizējā plānā ir vairākas iezīmes, kādas ietvertas citos un citu ieinteresēto ieguldītāju sagatavotajos pārstrukturēšanas plānos, un šīs iezīmes vērojamas konkrētās būtiskās jomās. Plāns atbilst iepriekšējiem lēmumiem, kas pieņemti pirms krīzes, it sevišķi saistībā ar konkrēta modeļa ražošanu konkrētā ražošanas vietai. Turklāt ir sniedzis ekonomisko pamatojumu saviem lēmumiem saistībā ar savu ražošanas rūpnīcu reorganizāciju Eiropā, atsaucoties uz atsevišķu rūpnīcu konkrēto situāciju. Šo lēmumu motivācija, šķiet, ir tādi apsvērumi kā dažādām ražošanas vietām Eiropā paredzētie modeļi, dažādu modeļu attiecīgie dzīves cikli, vairāk nekā vienā ražošanas vietā pašreiz ražota konkrēta modeļa attiecīgie ražošanas apjomi, samērā zemais papildu ieguldījumu līmenis, kas vajadzīgs, lai turpinātu konkrētā modeļa ražošanas centralizāciju, konkrētu augšupēju procesu vērtība rūpnīcai utt. Cik saprotu šo plānu vēl nav apspriedis ar strādājošo pārstāvjiem, no kuriem sagaida būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu ievērojamus izmaksu samazinājumus Eiropā. Komisija turpinās uzmanīgi uzraudzīt šo jautājumu un nodrošinās, ka, ja tiks iesaistīts valsts atbalsts / pārstrukturēšanas pamatā būs tikai ekonomiski apsvērumi, ka to neietekmēs nekomerciāli nosacījumi, kas saistīti ar valsts finansējumu, un, it īpaši, ka pārstrukturēšanas centienu ģeogrāfiskais sadalījums neietekmēs politiskās vajadzības. Komisija, protams, turpinās cieši uzraudzīt visus notikumus grupā. Šajā kontekstā jūs noteikti zināt, ka 2010. gada 21. janvārī oficiāli paziņoja par savu nodomu slēgt rūpnīcu 2010. gadā. Es labi saprotu bažas, ko izraisījis paziņojums par tūkstošiem darba vietu zaudējumu šajā rūpnīcā."@lv13
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le présent débat concerne une question de grand intérêt pour le public européen: le financement public de la restructuration du groupe Opel/Vauxhall par un ou plusieurs gouvernements européens. Il est triste de constater que la fermeture d'usines est jugée nécessaire par le groupe Opel/Vauxhall. Je tiens à souligner que cette décision relève de la responsabilité exclusive de General Motors. La Commission ne peut, et ne doit pas, chercher à imposer l'endroit où ces réductions vont s'opérer. Elle n'est pas en mesure de les prévenir, mais elle peut en anticiper les conséquences. La Commission se tient prête à recourir, en coordination avec les autorités belges, à toutes les ressources à sa disposition pour aider ces travailleurs. La possibilité, pour la Belgique, d'introduire une demande d'assistance dans le cadre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été discutée. Ceci est sans aucun doute une option à explorer et, à première vue, il semblerait que cette demande d'assistance, si elle était confirmée, répondrait aux critères requis. La Commission a suivi de près cette question. Le 14 juillet 2009, la commissaire Kroes et moi avons déjà abordé avec vous, ici au Parlement européen, le cas du groupe Opel/Vauxhall. La Commission a également organisé plusieurs réunions informelles avec les ministres européens compétents en la matière. Comme vous le savez, à l'automne 2009, General Motors a décidé de garder Opel/Vauxhall et de procéder à une restructuration de l'entreprise. Fin novembre 2009, General Motors a présenté un résumé de son plan de restructuration aux services responsables des questions de concurrence de la Commission. Bien que le rôle de la Commission n'implique pas normalement l'évaluation préalable de la logique industrielle et commerciale d'un cas de restructuration, et en l'absence d'informations des États membres sur les aides d'État potentielles pour le plan, les services de la Commission ont entrepris une telle évaluation à la suite d'une demande du Conseil "Compétitivité". Sur la base du contenu du plan de restructuration de General Motors et des informations fournies à la Commission, il apparaît que ce plan de restructuration n'est pas fondé sur des considérations non économiques, qui nuiraient à la viabilité future de l'activité européenne du groupe Opel/Vauxhall. Le plan actuel de General Motors présente un certain nombre de caractéristiques communes avec d'autres plans de restructuration, préparés auparavant par General Motors lui-même et par d'autres investisseurs intéressés, et dans certains domaines clés. Il est conforme aux décisions antérieures que General Motors a prises avant le début de la crise, en particulier au sujet de l'attribution d'un modèle donné à un site de production donné. En outre, General Motors a donné la justification économique de ses décisions concernant la réorganisation de ses installations de production à travers l'Europe en se référant à la situation spécifique des usines individuelles. Ces décisions semblent être motivées par des considérations telles que la gamme de modèles affectés à différents sites en Europe, les cycles de vie respectifs des différents modèles, les volumes de production respectifs d'un modèle donné, actuellement produit dans plus d'un site, le niveau relativement faible de l'investissement supplémentaire entraîné par une centralisation accrue de la production d'un modèle donné, l'intérêt pour l'installation de certains procédés en amont, etc. Je comprends que General Motors ait encore à discuter ce plan avec les représentants des travailleurs, qui sont censés prendre des engagements afin de permettre des réductions de coûts significatifs en Europe. La Commission restera vigilante et s'assurera que, si une aide d'État est impliquée, la restructuration d'Opel/Vauxhall restera fondée sur des considérations économiques, qu'elle ne sera pas influencée par des conditions non commerciales liées au financement de l'État et, en particulier, que la répartition géographique des efforts de restructuration ne sera pas altérée par des exigences politiques. La Commission continuera bien sûr à surveiller de près tous les développements dans le cadre du groupe Opel. Dans ce contexte, vous êtes sûrement conscients que, le 21 janvier 2010, General Motors a officiellement annoncé son intention de fermer le site situé à Anvers en 2010. Je comprends les préoccupations suscitées par l'annonce de milliers de pertes d'emplois dans cette usine."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, geachte leden van het Parlement, dit debat gaat over een kwestie van groot belang voor het Europese publiek: de financiering van de herstructurering van de Opel/Vauxhall-groep door een of meerdere Europese regeringen. Het is triest dat de Opel/Vauxhall-groep het nodig acht fabrieken te sluiten. Ik wil benadrukken dat dit besluit de exclusieve verantwoordelijkheid van General Motors is. De Commissie kan en mag niet proberen te bepalen waar de inkrimping moet plaatsvinden. Zij kan deze niet voorkomen, maar wel anticiperen op de gevolgen ervan. De Commissie is bereid samen met de Belgische autoriteiten alle haar ter beschikking staande middelen in te zetten om deze werknemers te helpen. Er is gesproken over de mogelijkheid dat België een aanvraag indient voor steun uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. Dat is zeker een optie die moet worden onderzocht, en op het eerste gezicht lijkt deze steunaanvraag, als zij wordt bevestigd, aan de vereiste criteria te voldoen. De Commissie heeft deze kwestie op de voet gevolgd. Op 14 juli 2009 hebben commissaris Kroes en ik reeds hier met u in het Europees Parlement over de Opel/Vauxhall-groep gesproken. Daarnaast heeft de Commissie verscheidene informele vergaderingen met de op dit punt bevoegde Europese ministers belegd. Zoals u weet heeft General Motors in het najaar van 2009 besloten Opel/Vauxhall te behouden en het bedrijf te herstructureren. Eind november 2009 heeft General Motors een samenvatting van zijn herstructureringsplan gepresenteerd aan de diensten binnen de Commissie die voor mededingingsvraagstukken verantwoordelijk zijn. Het behoort niet tot de normale taken van de Commissie vooraf naar de industriële en commerciële logica van een herstructurering te kijken. Omdat de lidstaten geen informatie kunnen verstrekken over mogelijke staatssteun voor het plan, hebben de diensten van de Commissie op verzoek van de Raad Concurrentievermogen toch een dergelijke beoordeling uitgevoerd. Uit de inhoud van het herstructureringsplan van General Motors en de aan de Commissie verschafte informatie blijkt dat dit plan niet gebaseerd is op niet-economische overwegingen, die de Europese activiteit van de Opel/Vauxhall-groep in de toekomst minder levensvatbaar zouden maken. Het huidige plan van General Motors bevat enkele kenmerken die ook in andere herstructureringsplannen zijn terug te vinden, zowel van General Motors zelf als van andere belanghebbende investeerders. Het gaat daarbij om een aantal wezenlijke punten. Het plan strookt met eerdere besluiten die General Motors voor het begin van de crisis heeft genomen, vooral in verband met de koppeling van een bepaald model aan een bepaalde productielocatie. Verder heeft General Motors een economische motivering voor zijn besluiten over de reorganisatie van zijn productie-installaties binnen Europa gegeven onder verwijzing naar de specifieke situatie van afzonderlijke fabrieken. Deze besluiten lijken te zijn ingegeven door overwegingen als de reeks modellen die aan verschillende locaties in Europa zijn toegewezen, de respectieve levenscycli van de diverse modellen, de respectieve productievolumes van een bepaald model dat op meer dan één locatie wordt vervaardigd, het relatief lage niveau van de aanvullende investering als gevolg van de toegenomen centralisering van de productie van een bepaald model, het belang van upstreamprocessen voor een installatie, enzovoort. Ik heb begrepen dat General Motors dit plan nog moet bespreken met de vertegenwoordigers van de werknemers, die geacht worden toezeggingen te doen om in Europa aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk te maken. De Commissie blijft waakzaam en ziet erop toe dat in geval van staatssteun de herstructurering van Opel/Vauxhall gebaseerd blijft op economische overwegingen, dat deze niet wordt beïnvloed door niet-commerciële voorwaarden die verband houden met de financiering door de overheid, en vooral dat de geografische spreiding van de herstructureringsinspanningen niet vanwege politieke eisen wordt aangepast. Uiteraard blijft de Commissie alle ontwikkelingen met betrekking tot de Opel-groep nauwlettend volgen. U weet vast dat General Motors op 21 januari 2010 officieel heeft aangekondigd de fabriek in Antwerpen in 2010 te willen sluiten. Ik begrijp dat de mededeling dat duizenden banen worden geschrapt, onrust veroorzaakt."@nl3
"Pani przewodnicząca, panowie i panie. Dzisiejsza debata dotyczy kwestii budzącej duże zainteresowaniem wśród obywateli UE, a mianowicie sfinansowania restrukturyzacji spółek grupy Opel/Vauxhall ze środków państwowych jednego lub więcej rządów państw członkowskich UE. Martwi nas to, że kierownictwo spółek grupy Opel/Vauxhall uważa zamykanie zakładów za niezbędne. Muszę podkreślić, że decyzja ta została podjęta przez General Motors samodzielnie. Komisja nie może i nie wolno jej dążyć do określenia zakładów objętych zwolnieniami. Komisja nie jest w stanie zapobiec tym zwolnieniom, ale może przewidzieć ich skutki. Działając we współpracy z belgijskimi władzami Komisja jest gotowa wykorzystać wszystkie dostępne jej środki w celu udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom. Omówiona została możliwość przedłożenia przez Belgię wniosku o pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Jest to niewątpliwie jedna z możliwości do rozważenia i na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeśli wniosek ten zostanie przedłożony, spełni obowiązujące kryteria. Komisja ściśle śledziła rozwój wydarzeń w tej sprawie. W dniu 14 lipca 2009 roku wraz z panią komisarz Kroes poruszyliśmy kwestię spółek grupy Opel/Vauxhall w tym Parlamencie. Komisja zorganizowała także kilka nieformalnych spotkań z ministrami państw członkowskich odpowiedzialnymi za tę dziedzinę. Jak państwo wiedzą, jesienią 2009 roku spółka General Motors postanowiła zachować pakiet kontrolny grupy Opel/Vauxhall i zrestrukturyzować jej spółki. Pod koniec listopada 2009 roku spółka General Motors przedstawiła służbom Komisji odpowiedzialnym za ochronę konkurencji istotne elementy planu tej restrukturyzacji. Choć rola Komisji nie obejmuje zazwyczaj oceny przemysłowych i handlowych przesłanek restrukturyzacji danej spółki, to jednak ze względu fakt, że zainteresowane państwa członkowskie nie przedstawiły informacji dotyczących pomocy państwa, która zostanie ewentualnie udzielona na realizację tego planu, służby Komisji dokonały takiej oceny na wniosek Rady ds. Konkurencyjności. Na podstawie założeń planu restrukturyzacji opracowanego przez spółkę General Motors oraz informacji udostępnionych Komisji można stwierdzić, że plan ten nie opiera się na względach pozaekonomicznych, co mogłoby doprowadzić europejskie spółki grupy Opel/Vauxhall do utraty rentowności. W swojej obecnej formie plan sporządzony przez spółkę General Motors jest pod wieloma względami podobny do innych planów restrukturyzacji opracowanych w przeszłości przez tę spółkę lub innych zainteresowanych inwestorów. Dotyczy to w szczególności podstawowych elementów tego planu. Plan ten odzwierciedla decyzje podjęte przez spółkę General Motors w okresie poprzedzającym wybuch obecnego kryzysu, tj. w szczególności podziału produkcji określonych modeli pomiędzy poszczególne zakłady produkcyjne. Ponadto spółka General Motors przedstawiła ekonomiczne uzasadnienie swoich decyzji dotyczących reorganizacji swoich europejskich zakładów produkcyjnych, odnosząc się konkretnej sytuacji każdego z nich. Wygląda na to, że decyzje te uzasadnione są względami dotyczącymi asortymentu modeli produkowanych w poszczególnych zakładach, cyklu życia poszczególnych modeli, liczby sztuk danego modelu produkowanego obecnie przez więcej niż jeden zakład produkcyjny, stosunkowo niskiego poziomu dodatkowych inwestycji niezbędnych do centralizacji produkcji danego modelu, znaczenia dla danego zakładu określonych procesów zaopatrzenia itp. Jak rozumiem spółka General Motors nie skonsultowała jeszcze tego planu z przedstawicielami pracowników, od których oczekuje się złożenia zobowiązań niezbędnych do znacznego ograniczenia kosztów w Europie. Komisja zachowa czujność i zapewni, by w zakresie pomocy państwa restrukturyzacja spółek grupy Opel/Vauxhall została przeprowadzona w oparciu o względy ekonomiczne, nie była uzależniona od niekomercyjnych warunków finansowania ze środków państwowych, a zwłaszcza, by geograficzny podział wysiłków restrukturyzacyjnych nie był wynikiem nacisków politycznych. Komisja będzie oczywiście ściśle śledzić wszelkie zmiany zachodzące w spółkach grupy Opel. W tej kwestii wiedzą państwo na pewno, że 21 stycznia 2010 r. spółka General Motors ogłosiła formalnie swój zamiar zamknięcia w 2010 r. zakładu w Antwerpii. Podzielam obawy wywołane ogłoszeniem zamiaru likwidacji tysięcy miejsc pracy w tym zakładzie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o presente debate incide sobre uma questão de grande interesse para os cidadãos europeus: o financiamento público da reestruturação do grupo Opel/Vauxhall por um ou mais governos europeus. É triste verificar que o grupo Opel/Vauxhall considere ser necessário encerrar fábricas. Devo sublinhar que esta decisão foi tomada exclusivamente pela General Motors. A Comissão não pode, nem deve, procurar estabelecer onde devem ocorrer as reduções de custos. Não tem como evitá-las, mas pode antecipar as suas consequências. A Comissão, em coordenação com as autoridades belgas, está disposta a utilizar todos os recursos à sua disposição para auxiliar os trabalhadores atingidos. Foi discutida a possibilidade de a Bélgica apresentar um pedido de ajuda ao abrigo do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. É, certamente, uma opção a equacionar e, à primeira vista, este pedido de ajuda, caso viesse a confirmar-se, preencheria os critérios exigidos. A Comissão acompanhou de perto esta questão. Em 14 de Julho de 2009, a Comissária Kroes e eu abordámos o caso do grupo Opel/Vauxhall aqui convosco, no Parlamento Europeu. De igual modo, a Comissão organizou várias reuniões informais com os Ministros europeus responsáveis por esta matéria. Como é do vosso conhecimento, no Outono de 2009, a General Motors decidiu ocupar-se da Opel/Vauxhall e proceder à reestruturação da empresa. No final de Novembro de 2009, a General Motors apresentou um resumo do seu plano de reestruturação aos serviços responsáveis pela concorrência. Embora as funções da Comissão não passem, habitualmente, por avaliar previamente os fundamentos industriais e comerciais de um processo de reestruturação, na ausência de informações dos Estados-Membros sobre uma eventual concessão de auxílios estatais ao plano, os serviços da Comissão decidiram, a pedido do Conselho da Competitividade, efectuar essa avaliação. Com base no conteúdo do plano de reestruturação da General Motors e das informações transmitidas à Comissão, este plano de reestruturação não parece assentar em considerações de natureza não-económica, o que prejudicaria a viabilidade futura das operações europeias do grupo Opel/Vauxhall. O actual plano da General Motors apresenta uma série de características comuns com outros planos de reestruturação anteriormente elaborados pela General Motors e por outros investidores interessados, e isto em determinados domínios-chave. É coerente com decisões anteriores da General Motors tomadas antes do início da crise, nomeadamente quanto à questão da atribuição de um modelo específico a uma determinada unidade de produção. Além disso, a General Motors aventou uma justificação económica para as suas decisões relativas à reorganização das suas fábricas na Europa, explicando a situação específica de cada uma delas. Estas decisões parecem ser motivadas por considerações como a gama de modelos atribuídos a diferentes unidades na Europa, os ciclos de vida dos vários modelos, os volumes de produção correspondentes a um determinado modelo actualmente produzido em mais de uma fábrica, o nível relativamente baixo de investimento suplementar necessário para obter uma maior centralização da produção de um determinado modelo, o valor da fábrica para certos processos a montante, e assim sucessivamente. Compreendo que a General Motors tenha ainda de discutir este plano com os representantes dos trabalhadores, que deverão assumir compromissos com vista a permitir reduções significativas de custos nas operações da Europa. A Comissão continuará vigilante e fará por assegurar que, em caso de auxílio estatal, a reestruturação da Opel/Vauxhall continue a assentar em considerações de ordem económica e não seja influenciada por situações de natureza não-comercial associadas ao financiamento estatal, e que, em particular, a distribuição geográfica dos esforços de reestruturação não seja determinada por exigências políticas. A Comissão continuará, naturalmente, a acompanhar de perto todos os desenvolvimentos do processo do grupo Opel. Neste contexto, será certamente do vosso conhecimento que, em 21 de Janeiro de 2010, a General Motors anunciou oficialmente a sua intenção de encerrar a fábrica de Antuérpia em 2010. Compreendo as preocupações suscitadas pelo anúncio do fim dos milhares de postos de trabalho dessa fábrica."@pt17
"Dnă preşedintă, stimaţi deputaţi, actuala dezbatere priveşte o chestiune de mare interes pentru publicul european: finanţarea publică pentru restructurarea grupului Opel/Vauxhall de către unul sau mai multe guverne europene. Este trist să vedem că grupul Opel/Vauxhall consideră că închiderea fabricii este necesară. Trebuie să subliniez faptul că această decizie a fost luată numai de General Motors. Comisia nu poate, şi nu trebuie să încerce să hotărască locaţia în care vor fi făcute aceste reduceri. Nu le poate evita, dar poate anticipa consecinţele acestora. Comisia, în colaborare cu autorităţile belgiene, este pregătită să folosească toate resursele pe care le are la dispoziţie pentru a acorda asistenţă acestor muncitori. S-a discutat posibilitatea ca Belgia să prezinte o cerere de asistenţă din Fondul european de ajustare la globalizare. Aceasta este, desigur, o opţiune de luat în calcul şi, la prima vedere se pare că această cerere de asistenţă ar întruni criteriile necesare, dacă va fi confirmată. Comisia a urmărit îndeaproape această chestiune. La 14 iulie 2009, dna comisar Kroes împreună cu mine am ridicat problema grupului Opel/Vauxhall cu dvs. aici în Parlamentul European. Comisia a organizat, de asemenea, mai multe reuniuni neoficiale cu ministerele europene responsabile cu această problemă. După cum ştiţi, în toamna anului 2009, General Motors a hotărât să rămână la Opel/Vauxhall şi să restructureze compania. La sfârşitul lui noiembrie 2009, General Motors a prezentat serviciilor responsabile de concurenţă un rezumat al planului său de restructurare. Cu toate că rolul Comisiei nu include de obicei o evaluare prealabilă a motivelor industriale şi comerciale care stau la baza unui caz de restructurare, în absenţa informaţiilor din partea statelor membre cu privire la un potenţial ajutor de stat pentru plan, serviciile Comisiei au făcut o astfel de evaluare la cererea Consiliului Competitivitate. Potrivit conţinutului planului de restructurare a General Motors şi informaţiilor oferite Comisiei, reiese că acest plan de restructurare nu se bazează pe considerente non-economice, fapt care ar dăuna viabilităţii viitoare a operaţiunilor europene ale grupului Opel/Vauxhall. Actualul plan al General Motors are o serie de caracteristici comune cu alte planuri de restructurare pregătite anterior chiar de General Motors şi de alţi investitori interesaţi, şi procedează astfel în anumite domenii-cheie. Este în concordanţă cu deciziile anterioare luate de General Motors înainte de începerea crizei, în special privind problema alocării unui anume model unui anumit loc de producţie. În plus, General Motors a oferit o justificare economică pentru deciziile sale privind reorganizarea fabricilor sale de producţie din Europa referindu-se la situaţia precisă a anumitor fabrici. Aceste decizii par a fi motivate de consideraţii precum seria de modele repartizate în diferite locuri din Europa, respectivele cicluri de viaţă a diverselor modele, respectivele volume de producţie pentru un anumit model produs în prezent în mai multe locuri, nivelul relativ scăzut de investiţii suplimentare necesare pentru a centraliza în continuare producţia unui anumit model, valoarea pentru fabrică a anumitor procese din amonte şi aşa mai departe. Înţeleg că General Motors trebuie să discute acest plan cu reprezentanţii muncitorilor, de la care se aşteaptă să îşi ia angajamente pentru a permite efectuarea unor reduceri semnificative a costurilor în Europa. Comisia va rămâne vigilentă şi se va asigura că, acolo unde este implicat ajutorul de stat, restructurarea Opel/Vauxhall se va baza în continuare pe considerente economice, că nu va fi influenţată de condiţiile necomerciale legate de finanţarea statului şi, în special, că defalcarea geografică a eforturilor de restructurare nu va fi influenţată de cerinţe politice. Comisia va continua, desigur, să urmărească îndeaproape desfăşurarea tuturor evenimentelor din cadrul grupului Opel. În acest context, cunoaşteţi desigur faptul că, la 21 ianuarie 2010, General Motors şi-a anunţat în mod oficial intenţia de a închide fabrica din Anvers. Înţeleg preocuparea cauzată de anunţul privind pierderea a mii de locuri de muncă de la acea fabrică."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, aktuálna rozprava sa týka témy, ktorá európsku verejnosť veľmi zaujíma: témy verejného financovania reštrukturalizácie skupiny Opel/Vauxhall zo strany jednej alebo viacerých európskych vlád. Je smutné, že skupina Opel/Vauxhall považuje toto zatváranie závodov za potrebné. Musím zdôrazniť, že toto rozhodnutie prijala samotná spoločnosť General Motors. Komisia sa nemôže a nesmie snažiť o určenie miesta, na ktorom dôjde k týmto obmedzeniam výroby. Nie je možné vyhnúť sa im, dajú sa však predpokladať ich následky. Komisia je spoločne s belgickými orgánmi pripravená použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, na pomoc týmto pracovníkom. Diskutuje sa aj o možnosti, aby Belgicko požiadalo o pomoc z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Určite je to možnosť, ktorú treba preskúmať, pričom na prvý pohľad sa zdá, že táto žiadosť o pomoc, ak by sa potvrdila, by spĺňala požadované kritériá. Komisia túto tému pozorne sleduje. Pani komisárka Kroesová a ja sme dňa 14. júla 2009 otvorili prípad skupiny Opel/Vauxhall s vami tu v Európskom parlamente. Komisia zároveň zorganizovala niekoľko neformálnych stretnutí s európskymi ministrami, ktorí zodpovedajú za túto oblasť. Ako viete, spoločnosť General Motors sa v jeseni 2009 rozhodla ponechať si spoločnosť Opel/Vauxhall a reštrukturalizovať ju. Koncom novembra 2009 spoločnosť General Motors predstavila súhrnný prehľad svojho plánu reštrukturalizácie orgánom zodpovedným za hospodársku súťaž. Aj keď zvyčajne nie je úlohou Komisie vypracovávať prípravné hodnotenie priemyselných a obchodných zdôvodnení v prípade reštrukturalizácie, orgány Komisie sa rozhodli vypracovať takéto hodnotenie na základe požiadavky Rady pre konkurencieschopnosť, keďže chýbajú informácie od členských štátov o možnej štátnej pomoci pre tento plán. Na základe obsahu plánu reštrukturalizácie spoločnosti General Motors a informácií, ktoré boli Komisii poskytnuté, sa môže zdať, že tento plán reštrukturalizácie sa neopiera o nehospodárske hľadiská, čo by mohlo poškodiť budúcu prevádzkyschopnosť skupiny Opel/Vauxhall v Európe. Aktuálny plán spoločnosti General Motors má mnoho rovnakých charakteristík ako ostatné plány reštrukturalizácie, ktoré predtým pripravili samotná spoločnosť General Motors a záujemcovia o investovanie, a to v určitých kľúčových oblastiach. Je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami spoločnosti General Motors prijatými ešte v čase pred krízou, konkrétne v otázke priradenia určitého modelu na konkrétne výrobné miesto. Spoločnosť General Motors navyše hospodársky odôvodňuje svoje rozhodnutia týkajúce sa reorganizácie svojich výrobných závodov po Európe odvolávaním sa na osobitnú situáciu v jednotlivých závodoch. Zdá sa, že tieto rozhodnutia sú motivované takými úvahami, ako sú napríklad rozsah modelov priradených na rôzne miesta v Európe, príslušný životný cyklus rôznych modelov, príslušný objem výroby určitého modelu, ktorý sa momentálne vyrába na viac než jednom mieste, relatívne nízka úroveň investícií potrebných na ďalšiu centralizáciu výroby daného modelu, hodnota určitých procesov zdola nahor pre závod a podobne. Viem, že spoločnosť General Motors ešte musí tento plán prebrať so zástupcami zamestnancov, od ktorých sa očakáva prijatie záväzku v prospech významného znižovania nákladov, ku ktorému má dôjsť v Európe. Komisia bude ďalej pozorná a zaistí, aby sa v prípade poskytnutia štátnej pomoci reštrukturalizácia spoločnosti Opel/Vauxhall naďalej zakladala na hospodárskych hľadiskách, aby ju neovplyvňovali neobchodné podmienky prepojené so štátnym financovaním a najmä aby geografické rozdelenie reštrukturalizačných aktivít neovplyvňovali politické požiadavky. Komisia bude, samozrejme, naďalej pozorne monitorovať celý vývoj v skupine Opel. V tejto súvislosti určite viete, že 21. januára 2010 spoločnosť General Motors oficiálne oznámila svoj zámer zatvoriť v roku 2010 výrobný závod v Antverpách. Chápem znepokojenie, ktoré vyvolalo toto oznámenie o prepúšťaní tisícov pracovníkov v tomto závode."@sk19
"Gospa predsednica, spoštovani poslanci, ta razprava zadeva vprašanje, za katero se zelo zanima evropska javnost: javno financiranje prestrukturiranja skupine Opel/Vauxhall s strani ene ali več evropskih vlad. Žalostno je videti, da skupina Opel/Vauxhall meni, da so zaprtja tovarn nujna. Poudariti moram, da je to odločitev sprejel le General Motors. Komisija ne more in ne sme poskušati določati lokacij, kjer bodo izvedena ta zmanjšanja. Ne more se jim izogniti, lahko pa predvidi njihove posledice. Komisija je v sodelovanju z belgijskimi oblastmi pripravljena, da uporabi vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da pomaga tem delavcem. Razpravljali smo o možnosti, da Belgija predloži zahevo za pomoč v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. To je zagotovo ena izmed možnosti, ki jih je treba raziskati in na prvi pogled se zdi, da bi ta zahteva za pomoč, če bi bila potrjena, izpolnila potrebna merila. Komisija je pozorno spremljala to vprašanje. 14. julija 2009 sva s komisarko Kroes tu v Evropskem parlamentu izpostavila primer Opel/Vauxhall. Komisija je prav tako organizirala več neuradnih srečanj z evropskimi ministri, odgovornimi za to zadevo. Kakor veste se je General Motors jeseni 2009 odločil, da podjetja Opel/vauxhall ne bo izpustil iz rok in da ga bo prestrukturiral. Konec novembra 2009 je General Motors predstavil povzetek svojega načrta za prestrukturiranje službam, pristojnim za konkurenco. Čeprav k vlogi Komisije običajno ne sodi predhodna ocena industrijske in poslovne logike v ozadju primera prestrukturiranja, pa so službe Komisije, ker od držav članic ni bilo informacij glede morebitne državne pomoči za načrt, takšno oceno izvedle na zahtevo Sveta za konkurenčnost. Na podlagi vsebine načrta General Motors za prestrukturiranje in informacij, ki jih je dobila Komisija, kaže, da ta načrt za prestrukturiranje ne temelji na negospodarskih vidikih, kar pa bi škodilo prihodnji sposobnosti evropskih dejavnosti skupine Opel/Vauxhall. Sedanji načrt General Motors ima mnogo skupnih značilnosti z drugimi načrti za prestrukturiranje, ki so ga v preteklosti pripravili sam General Motors in drugi zainteresirani vlagatelji, in to velja za nekatera ključna področja. Skladen je z zgodnejšimi odločitvami, ki jih je General Motors sprejel pred začetkom krize, zlasti glede vprašanja dodeljevanja določenega modela določeni proizvodni lokaciji. Dalje, General Motors je gospodarsko upravičil svoje odločitve glede reorganizacije proizvodnih obratov po Evropi z navajanjem posebnih položajev posameznih obratov. Zdi se, da te odločitve spodbujajo premisleki, kot so obseg modelov, dodeljenih na različne lokacije v Evropi, ustrezni življenjski cikli različnih modelov, ustrezne proizvodne količine za dani model, ki se sedaj proizvaja na več kot eni lokaciji, sorazmerno nizka raven dodatnih naložb, potrebnih za nadaljnjo centralizacijo proizvodnje danega modela, vrednost obrata določenih proizvodnih procesov in tako dalje. Razumem, da mora General Motors o tem načrtu še razpravlajti s predstavniki delavcev, od katerih se pričakuje, da bodo sprejeli zaveze in tako omogočili bistveno znižanje stroškov v Evropi. Komisija bo še naprej pazljiva in bo zagotovila, da bo, kjer je vključena državna pomoč, prestrukturiranje podjetja Opel/Vauxhall še naprej temeljilo na gospodarskih vidikih, na katere ne bodo vplivali neposlovni pogoji, povezani z državnim financiranjem, in zlasti, da na geografsko razdelitev prizadevanj za prestrukturiranje ne bodo vplivale politične zahteve. Komisija bo seveda še naprej pozorno spremljala celoten razvoj dogodkov v skupini Opel. V tem smislu ste zagotovo seznanjeni z dejstvom, da je 21. Januarja 2010 General Motors uradno naznanil svoj namen, da leta zapre obrat v Antwerpnu. Razumem skrbi, ki jih je povzročila objava, da bo v tovarni izgubljenih več tisoč delovnih mest."@sl20
"Fru talman, ärade ledamöter! Den här debatten handlar om en fråga som starkt engagerar den europeiska allmänheten, nämligen huruvida en eller flera regeringar i Europa ska finansiera Opel/Vauxhall-koncernens omstrukturering med offentliga medel. Det är beklagligt att Opel/Vauxhall-koncernen bedömde att fabriksnedläggningar är nödvändiga. Jag understryker att detta helt och hållet är General Motors beslut. Kommissionen vare sig kan eller får föreskriva var uppsägningarna ska äga rum. Den kan inte göra något åt dem, men den kan i god tid vidta åtgärder mot följderna. Kommissionen samordnar sina åtgärder med de belgiska myndigheterna och är redo att sätta in alla tillgängliga resurser till stöd för dessa arbetstagare. Det har nämnts en möjlighet att Belgien ansöker om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Detta alternativ är definitivt värt att studera, och vid första anblicken förefaller också en sådan ansökan om stöd – om den nu kommer – att uppfylla de krav som gäller. Kommissionen har uppmärksamt följt den här frågan. Den 14 juli 2009 tog kommissionsledamot Neelie Kroes och jag upp Opel/Vauxhall-ärendet med er ledamöter. Kommissionen har också arrangerat ett antal informella möten med de ansvariga europeiska ministrarna. Som ni vet beslutade General Motors hösten 2009 att behålla Opel/Vauxhall och att omstrukturera bolaget. Mot slutet av november 2009 ingav General Motors en sammanfattning av sin omstruktureringsplan till de avdelningar som ansvarar för konkurrensfrågor. I allmänhet åligger det inte kommissionen att göra förhandsbedömningar av hur industriellt och affärsmässigt välunderbyggda omstruktureringar är. Men eftersom det inte hade kommit några upplysningar från medlemsstaterna om huruvida statligt stöd skulle utgå för planen, genomförde kommissionens avdelningar en sådan utvärdering på uppdrag av rådet (konkurrenskraft). Att döma av innehållet i General Motors omstruktureringsplan, och de upplysningar som kommissionen erhållit, ligger endast ekonomiska överväganden till grund för omstruktureringsplanen. I annat fall skulle det gå ut över den framtida överlevnadsförmågan hos Opel/Vauxhall-koncernens europeiska verksamhet. På flera viktiga områden och i flera avseenden liknar General Motors nuvarande plan tidigare omstruktureringsplaner som framlagts av General Motors självt och av andra berörda investerare. Planen är i linje med beslut som General Motors fattat före krisen. Särskilt gäller detta frågan om hur tillverkningen av olika fordonsmodeller ska fördelas på olika tillverkningsorter. Genom att hänvisa till den särskilda situationen för respektive fabrik har General Motors dessutom gett en ekonomisk motivering till sina beslut om hur företagets tillverkningsanläggningar i hela Europa ska omorganiseras. Besluten förefaller att drivas av överväganden som fördelningen av olika modeller på fabrikerna i Europa, livscykeln för respektive modell, tillverkningsvolymerna för modeller som för närvarande tillverkas vid flera fabriker, den jämförelsevis blygsamma extrainvestering som krävs för att ytterligare centralisera tillverkningen av enskilda modeller, det värde som olika processer i tidigare leverantörsled har för fabriken, och så vidare. Såvitt jag förstår har General Motors ännu inte diskuterat sin plan med arbetstagarnas företrädare. Dessa förväntas göra vissa åtaganden som innebär att den europeiska kostnadsnivån kan minskas kraftigt. Kommissionen ska fortsätta vara vaksam. När det gäller statligt stöd ska kommissionen se till att omstruktureringen av Opel/Vauxhall styrs av ekonomiska överväganden även i fortsättningen, inte påverkas av villkor för statlig finansiering som inte är affärsmässigt motiverade, och, i synnerhet, att politiska påtryckningar inte påverkar omstruktureringens geografiska utformning. Kommissionen kommer givetvis att fortsätta att uppmärksamt följa Opelkoncernens utveckling. I det här sammanhanget är ni säkert medvetna om att General Motors den 21 januari 2010 gick ut med ett officiellt besked att företaget avsåg att lägga ned fabriken i Antwerpen under 2010. Jag har förståelse för den oro som har uppstått efter meddelandet om att tusentals arbetstillfällen går förlorade vid fabriken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Opel"14,13
"Opel / Vauxhall"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph