Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-08-Speech-1-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100208.14.1-094"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, taxation as a concept has not really changed very much in the last 3 000 years, has it? The rich and the powerful stealing money from ordinary people to make their own lives more comfortable. Where there has been a change in modern times is that now taxation is ‘for the benefit of the taxed’: that somehow we are being taxed . In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission. The latest of these scares is of course that, if we do not cough up green taxes, we will all boil to death – reminiscent of the medieval religions, is it not, which played the same game: pay up or burn in hell. Tax harmonisation is a concept dreamed up by the modern political class to make sure that no government steals too little from its people: a sort of thieves’ cartel if you will. May I suggest, if you really want tax harmonisation, that the Commission and the bureaucracy pay the same taxes as the electorate, that they bear the same burden of tax as the rest of us, before the electorate storm this building and hang us from the rafters, as they have every right to do."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, koncepce zdanění se během posledních 3 000 let příliš nezměnila, že ano? Bohatí a mocní okrádají běžné lidi, aby si zpříjemnili život. V moderní době se ale koncepce přeci jen změnila, neboť nyní dochází ke zdanění „ve prospěch zdaněných“: že jsem tedy jaksi zdaňování v zájmu veřejného blaha. Abychom tento mýtus ochránili, pravidelně vymýšlíme různá strašidla, abychom si lidi strachem podrobili. Posledním z těchto strašáku samozřejmě je, že pokud nezaplatíme zelené daně, všichni se upečeme k smrti – připomínka středověkých náboženství, není-liž pravda, která hrála tutéž hru: zaplať, nebo se smaž v pekle. Daňová harmonizace je koncepce vysněná moderní politickou třídou, aby se zaručilo, že žádná vláda své lidi neokrádá příliš málo: takový zlodějský kartel, chcete-li. Mám návrh, pokud opravdu chcete harmonizovat daně, pak by Komise a byrokraté měli platit tytéž daně jako voliči, měly by nést stejnou daňovou zátěž jako ostatní, a to dříve, než voliči vtrhnou do této budovy a pověsí nás na trámy, na což mají plné právo."@cs1
"Hr. formand! Skattebegrebet har ikke ændret sig særlig meget i de sidste 3 000 år, vel? De rige og magtfulde stjæler penge fra almindelige borgere for at gøre deres eget liv mere behageligt. Det, der i moderne tid har ændret sig, er, at beskatning nu er "til fordel for skatteyderne", altså at vi på en eller anden måde beskattes for vores egen skyld. For at bevare denne myte opfinder vi jævnligt skræmmehistorier for at tvinge folk til lydighed. Den seneste skræmmehistorie er selvfølgelig, at vi alle bliver kogt til døde, hvis vi ikke hoster op med grønne afgifter. Det minder om religionen i Middelalderen, der spillede det samme spil: Betal eller brænd op i helvede. Skatteharmonisering er et koncept, som den politiske klasse har fundet på for at sikre, at der ikke er en regering, som stjæler for lidt fra sine borgere, altså et slags kartel af tyve. Hvis De virkelig ønsker at harmonisere skatteområdet, må jeg så foreslå, at Kommissionen og bureaukratiet betaler de samme skatter som vælgerne, og at de bærer den samme skattebyrde som resten af os, før vælgerne stormer denne bygning og hænger os fra tagspærene, som de er i deres gode ret til at gøre."@da2
"Herr Präsident, das Konzept des Steuerwesens hat sich in den vergangenen 3 000 Jahren wohl kaum verändert, richtig? Die Reichen und Mächtigen stehlen das Geld des gewöhnlichen Volkes, um ihr eigenes Leben komfortabler zu gestalten. Der Unterschied in der modernen Zeit liegt darin, dass nun eine Besteuerung „zugunsten der Besteuerten“ stattfindet: so werden wir irgendwie besteuert. Um diesen Mythos aufrechtzuerhalten, erfinden wir in regelmäßigen Abständen neue Schreckgespenster, um das Volk gefügig zu machen. Das neueste Schreckgespenst besagt natürlich, dass wir, wenn wir nicht ausreichend Öko-Steuern bezahlen, alle umkommen werden; das erinnert an die Religionen im Mittelalter, die dasselbe Spiel gespielt haben: bezahle oder schmor in der Hölle. Steuerharmonisierung ist ein Konzept, dass von der modernen politischen Klasse erdacht wurde, um sicherzustellen, dass keine Regierung zu wenig von ihrem Volk stiehlt: wenn man so will, ist es ein Diebeskartell. Mein Vorschlag ist folgender: Wenn Sie wirklich eine Steuerharmonisierung wollen, dann sollte die Kommission und ihre Beamten dieselben Steuern wie die Wählerschaft zahlen, damit sie dieselbe Steuerbelastung tragen wie wir alle, bevor die Wählerschaft das Gebäude stürmt und uns an den Dachsparren aufhängt, was ihr gutes Recht wäre."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η φορολογία, ως έννοια, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά πάρα πολύ κατά τα τελευταία 3.000 χρόνια, έτσι δεν είναι; Οι πλούσιοι και οι ισχυροί κλέβουν χρήματα από τους απλούς ανθρώπους ώστε να κάνουν τη δική τους ζωή πιο άνετη. Εκεί όπου σημειώθηκε αλλαγή στη σύγχρονη εποχή είναι ότι τώρα η φορολόγηση γίνεται «προς όφελος των φορολογουμένων»: ότι κατά κάποιον τρόπο φορολογούμαστε με γνώμονα το γενικό συμφέρον (pro bono). Για να διαιωνίζουμε αυτόν τον μύθο, εφευρίσκουμε περιοδικά φόβητρα, ώστε να εξαναγκάζουμε τους ανθρώπους σε υποταγή. Το πιο πρόσφατο από αυτά τα φόβητρα είναι βέβαια ότι, εάν δεν καταβάλουμε φόρους υπέρ του περιβάλλοντος, θα βράζουμε όλοι μέχρι θανάτου – ανάμνηση των μεσαιωνικών θρησκειών, ή μήπως όχι, οι οποίες έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι: πληρώστε αλλιώς θα καείτε στην κόλαση. Η εναρμόνιση της φορολογίας αποτελεί μια έννοια την οποία επινόησε η σύγχρονη πολιτική τάξη ώστε να εξασφαλίσει ότι καμία κυβέρνηση δεν κλέβει πολύ λίγα χρήματα από τον λαό της: ένα είδος καρτέλ κλεφτών, αν προτιμάτε. Επιτρέψτε μου να προτείνω, εάν επιθυμείτε πραγματικά την εναρμόνιση της φορολογίας, η Επιτροπή και η γραφειοκρατία να καταβάλλουν τους ίδιους φόρους με το εκλογικό σώμα, να έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση με όλους εμάς, προτού το εκλογικό σώμα κάνει έφοδο στο κτίριο αυτό και μας κρεμάσει από τα δοκάρια, όπως έχει κάθε δικαίωμα να πράξει."@el10
"Señor Presidente, la fiscalidad es un concepto que realmente no ha cambiado mucho en los últimos tres mil años, ¿no le parece? Los ricos y los poderosos que roban dinero a la gente ordinaria para vivir con más comodidad. Lo que ha cambiado en la época moderna es que ahora la fiscalidad es «en beneficio de los contribuyentes», que de cierto modo pagamos impuestos . A fin de perpetuar este mito inventamos de vez en cuando algo para asustar a la gente para que se someta. La última de esas cosas es que si no tragamos los impuestos ecológicos, todos herviremos hasta morir, lo que recuerda las religiones medievales —¿no es así?—, que usaban la misma artimaña: paga o arderás en el infierno. La armonización fiscal es un concepto soñado por la clase política moderna para asegurarse de que ningún gobierne robe demasiado poco a su pueblo, una especie de cartel de bandido, si se quiere. Sugiero que si realmente se desea una armonización fiscal, que la Comisión y la burocracia paguen los mismos impuestos que el electorado, que soporten la misma carga que el resto de nosotros, antes de que el electorado asalte este edificio y nos cuelgue de las vigas, como tiene derecho a hacer."@es21
"Austatud juhataja! Maksustamine ei ole ideena viimase 3000 aasta jooksul tegelikult eriti muutunud, ega ju? Rikkad ja võimsad varastavad raha tavalistelt inimestelt, et oma elu mugavamaks teha. Kaasajal on muutus olnud selles et, nüüd on maksustamine n-ö maksustatava hüvanguks: et meid maksustatakse justkui . Selleks et seda müüti põlistada, leiutame perioodilisi paanikaid, et inimesi alluma hirmutada. Paanikatest on kõige hiljutisem muidugi see, et kui me rohelisi makse välja ei käi, keeme kõik surnuks – meenutab keskaegseid religioone, eks, kus sama mängu mängiti: maksa kõik ära või põled põrgus. Maksude ühtlustamine on kaasaegse poliitilise klassi väljamõeldis tagamaks, et ükski valitsus oma rahvalt liiga vähe ei varastaks: midagi varaste kartelli taolist. Lubatagu mul soovitada, et kui tõesti maksude ühtlustamist tahetakse, siis komisjon ja bürokraatia maksaks samu makse nagu hääleõiguslikud kodanikud, et nad kannaksid sama maksukoormat nagu ülejäänud meist, enne kui hääleõiguslikud kodanikud sellele hoonele tormi jooksevad ja meid katusesarikate külge üles poovad, milleks neil täielik õigus on."@et5
"Arvoisa puhemies, verotus on asia, joka ei ole kovin paljon muuttunut viimeisen 3 000 vuoden aikana, vai mitä sanotte? Rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset varastavat rahaa tavallisilta ihmisiltä tehdäkseen omasta elämästään entistä mukavamman. Nykyaikana tapahtunut muutos on se, että nyt verotusta harjoitetaan "veronmaksajan hyväksi". Se siis tarkoittaa, että jollakin tapaa meitä verotetaan "yleisen hyvän vuoksi". Voidaksemme jatkaa ikuisuuksiin tämän myytin ylläpitoa, keksimme ajoittain pelotteita säikäyttääksemme ihmiset niin, että he alistuvat tilanteeseen. Viimeisin näistä pelotteista oli tietenkin se, että jos emme maksa ympäristöveroja, kiehumme kaikki kuoliaiksi. Tämä muistuttaa keskiaikaisia uskontoja, joissa pelattiin samaa peliä: maksa tai pala helvetissä. Verojen yhdenmukaistaminen on nykyajan poliittisen luokan kehittelemä ajatus, jolla varmistetaan, ettei yksikään hallitus varasta liian vähän kansalaisiltaan. Niitä voitaisiin kutsua jonkinlaisiksi varkaiden kartelleiksi. Jos todella haluatte yhdenmukaistaa verotuksen, ehdotukseni on, että komissio ja byrokratia maksavat samat verot kuin äänestäjät ja että ne vastaavat samanlaisesta verorasitteesta kuin me muutkin, ennen kuin äänestäjät valloittavat tämän rakennuksen ja ripustavat meidät kattoparruihin, kuten heillä on kaikki oikeudet tehdä."@fi7
"Monsieur le Président, la fiscalité est un concept qui n’a pas vraiment beaucoup changé depuis 3 000 ans, n’est-ce pas? Les riches et les puissants volent l’argent des gens simples pour se faire une vie plus confortable. S’il y a eu un changement au cours des temps modernes, c’est que maintenant la fiscalité se fait «au bénéfice du contribuable»: en quelque sorte, nous sommes taxés . Afin de perpétuer ce mythe, nous fabriquons régulièrement des paniques pour faire peur aux gens et les rendre dociles. La dernière en date de ces frayeurs, c’est, naturellement, que si nous ne crachons pas au bassinet des taxes vertes, nous allons tous mourir ébouillantés - une réminiscence des religions médiévales, n’est-ce pas, qui jouaient le même rôle: payez ou brûlez en enfer. L’harmonisation fiscale est un concept rêvé par la classe politique moderne pour veiller à ce qu’aucun gouvernement ne vole trop peu à ses citoyens: une sorte de cartel de voleurs, si vous voulez. Puis-je suggérer, si vous voulez réellement une harmonisation fiscale, que la Commission et sa bureaucratie paient les mêmes impôts que l’électorat, qu’elles supportent la même charge fiscale que le reste de nous tous, avant que les électeurs ne prennent d’assaut ce bâtiment et qu’ils ne nous pendent aux poutres, car ils ont de bonnes raisons de le faire."@fr8
". – Elnök úr, az adózás, mint koncepció, nem sokat változott az elmúlt 3000 évben, vagy tévedek? A gazdagok és a befolyásosak, a saját életük kényelmesebbé tétele érdekében ellopják a pénzt az egyszerű emberektől. A modern időkben csak annyi változás történt, hogy most az adózás „a megadóztatott érdekét szolgálja”: vagyis adóztatnak meg bennünket. A fenti misztérium fenntartása érdekében időszakosan riadalmat keltünk, hogy az emberek félelmükben engedelmeskedjenek. Az egyik legutóbb ilyen riadalom, természetesen, az, hogy ha nem bírjuk kipréselni magunkból az zöld adókat, akkor mindannyian halálra égünk – a középkori vallások maradványa, ugyebár, amikor ugyan ezt játszották: fizessetek, vagy pokolban égtek. Az adóharmonizáció olyan koncepció, amit a modern politikai osztály álmodott meg annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen kormány se lopjon túl keveset az embereitől: ha úgy tetszik, ez egyfajta tolvaj kartell. Azt szeretném javasolni, hogy ha tényleg meg akarják valósítani az adóharmonizációt, akkor a Bizottság és a bürokraták is fizessen ugyan annyi adót, mint a választópolgárok, viseljék ugyan azokat az adóterheket, mint mi, még mielőtt a választópolgárok megszállják ezt az épületet, és felakasztanak bennünket a szarufára, mivel minden okuk meg van erre."@hu11
"Signor Presidente, il concetto della tassazione non è cambiato molto negli ultimi 3 000 anni, non è vero? Il ricco e il potente rubano i soldi dalla gente comune per rendere più confortevole la propria vita. Se vi è stato un cambiamento in tempi moderni, è che ora la tassazione è “a vantaggio dei tassati”: il che vuol dire che in qualche modo siamo tassati . Al fine di perpetuare questo mito, inventiamo periodiche paure per spaventare la gente e sottometterla. L'ultimo di questi allarmi è naturalmente che, se non sputiamo fuori tasse verdi, bolliremo tutti a morte: è un ricordo delle religioni medievali, no? Facevano lo stesso gioco: pagare o bruciare all'inferno. L'armonizzazione fiscale è un concetto inventato dalla classe politica moderna per assicurarsi che nessun governo rubi troppo poco al suo popolo: una sorta di cartello dei ladri, se vogliamo. Posso suggerire, se davvero si vuole l'armonizzazione fiscale, che la Commissione e la burocrazia paghino le stesse tasse degli elettori, che sostengano lo stesso onere d'imposta come tutti gli altri, prima che gli elettori assalgano questo edificio e ci impicchino alle travi, come avrebbero tutto il diritto di fare."@it12
"Pone pirmininke, apmokestinimas, kaip sąvoka, per pastaruosius 3 000 metų ne itin pasikeitė, ar ne? Turtingieji ir galingieji vagia pinigus iš paprastų žmonių, kad patys galėtų geriau gyventi. Šiais laikais pasikeitė tai, kad dabar apmokestinimas „naudingas mokesčio mokėtojui“: kažkokiu būdu esame apmokestinami . Kad ši išgalvota nuostata išliktų, periodiškai sugalvojame gąsdinimo priemonių, kad įbaugintume žmones paklusti. Naujausia iš šių priemonių yra, žinoma, tai, kad jeigu nesumokėsime ekologinių mokesčių, visi mirsime. Tai primena viduramžių religijas – argi ne? – kuriose elgtasi taip pat: sumokėk arba dek pragare. Mokesčių suderinimas – šiuolaikinių politikų sluoksnio svajonė, siekiant užtikrinti, kad nė viena vyriausybė nepavogtų per mažai iš savo žmonių, galima sakyti, tai tam tikras vagių kartelis. Jeigu tikrai norite suderinti mokesčius, norėčiau pasiūlyti, kad Komisija ir biurokratai mokėtų tokius pačius mokesčius kaip rinkėjai, kad jie neštų tokią pat mokestinę naštą kaip visi kiti, kol rinkėjai nešturmuoja šio pastato ir nepakaria mus ant gegnių, kam jie turi visišką teisę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Nodokļu politikas jēdziens nav īpaši mainījies vismaz 3000 gadus, vai ne? Bagātie un varenie atņem naudu vienkāršajiem ļaudīm, lai padarītu ērtāku savu dzīvi. Vienīgās izmaiņas mūsdienās ir tādas, ka tagad nodokļu politika ir „izdevīga nodokļu maksātājiem”, kas nozīmē, ka mēs it kā maksājam nodokļus jeb sabiedrības labā. Šā mīta iemūžināšanai mēs regulāri izdomājam „šausmu stāstus”, lai iebiedētu cilvēkus un padarītu tos pakļāvīgus. Jaunākais nostāsts, ar ko mūs cenšas iebiedēt, neapšaubāmi, ir par „zaļajiem” nodokļiem, kurus nemaksājot, mēs burtiski izvārīšoties līdz nāvei — tas atgādina viduslaikos piekopto spēlīti: maksā, vai arī degsi elles liesmās! Nodokļu saskaņošana ir mūsdienu politiķu izlolotais jēdziens, lai nodrošinātu, ka kāda no valdībām nenozog pārāk maz no savas tautas; sava veida zagļu kartelis, ja jums tā labpatīk. Es gribētu ierosināt, ka tad, ja jūs patiesi vēlaties nodokļu saskaņošanu, Komisijai un birokrātiskajam aparātam ir jāmaksā tādi paši nodokļi kā vēlētājiem un jāuzņemas tāds pats nodokļu slogs kā visiem pārējiem, pirms vēlētāji vēl nav triecienā ieņēmuši šo ēku un paņēmuši mūs pie dziesmas, jo viņiem ir visas tiesības to darīt."@lv13
"Mr President, taxation as a concept has not really changed very much in the last 3 000 years, has it? The rich and the powerful stealing money from ordinary people to make their own lives more comfortable. Where there has been a change in modern times is that now taxation is ‘for the benefit of the taxed’: that somehow we are being taxed . In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission. The latest of these scares is of course that, if we do not cough up green taxes, we will all boil to death – reminiscent of the medieval religions, is it not, which played the same game: pay up or burn in hell. Tax harmonisation is a concept dreamed up by the modern political class to make sure that no government steals too little from its people: a sort of thieves’ cartel if you will. May I suggest, if you really want tax harmonisation, that the Commission and the bureaucracy pay the same taxes as the electorate, that they bear the same burden of tax as the rest of us, before the electorate storm this building and hang us from the rafters, as they have every right to do."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het concept belastingheffing is de afgelopen 3 000 jaar bijna niet veranderd, of wel? Nog altijd nemen de rijken en machtigen de gewone man geld af om hun eigen leven prettiger te maken. Maar in de moderne tijd is er toch wel iets veranderd, namelijk dat belastingheffing nu wordt geheven ‘ten gunste van de belastingbetaler’; dat we, op de een of andere manier belasting moeten afdragen. Om deze mythe te laten voortbestaan bedenken we eens in de zoveel tijd iets om de mensen bang te maken, zodat ze zich niet tegen het systeem gaan verzetten. De meest recente van deze angstcampagnes is natuurlijk het verhaal dat we allemaal levend zullen worden geroosterd als we niet genoeg milieubelasting ophoesten. Dit doet denken aan middeleeuwse religies, vindt u niet, die eenzelfde spelletje speelden: betalen of anders branden in de hel. Belastingharmonisatie is een concept dat de moderne politieke klasse heeft bedacht om ervoor te zorgen dat geen regering haar volk te weinig geld afhandig maakt: een soortement van dievenkartel als het ware. Als u echt een voorstander bent van belastingharmonisatie, mag ik dan suggereren dat de Commissie en de bureaucratie dezelfde belastingen gaan betalen als het electoraat en dat zij dezelfde belastingdruk gaan dragen als de rest van de mensen, voor het electoraat dit gebouw bestormt en ons ophangt aan de dakspanten, waartoe zij overigens het volste recht heeft?"@nl3
"Panie przewodniczący! Opodatkowanie jest pojęciem, które w ciągu minionych 3 tysięcy lat bardzo istocie niewiele się zmieniło, czyż nie? By uczynić swoje życie przyjemniejszym, bogaci i wpływowi kradną pieniądze zwykłym ludziom. Jedyna zmiana w czasach współczesnych polega na tym, że teraz podatki są pobierane „z myślą o podatnikach”: że jakoś obciąża się nas podatkami . W celu utrwalenia tego mitu, wymyślamy okresowe powody do paniki, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa. Najnowszy z nich oczywiście jest taki, że jeśli nie wydusimy z siebie podatków ekologicznych, wszyscy się ugotujemy – czyż nie przypomina to religii średniowiecznych, w których było podobnie: płać albo smaż się w piekle. Harmonizacja podatków to koncepcja wykombinowana przez współczesną klasę polityczną po to, aby mieć pewność, że żaden rząd nie ukradnie swoim obywatelom zbyt mało: coś w rodzaju złodziejskiego kartelu złodziei, mówiąc inaczej. Jeżeli naprawdę państwo chcecie harmonizacji podatków, sugeruję, aby Komisja i biurokracja płaciła takie same podatki, jak wyborcy, by ponosiła takie same obciążenia podatkowe, jak reszta z nas, zanim wyborcy przypuszczą szturm do tego budynku i powieszą nas na krokwiach budynku, do czego mają do tego pełne prawo."@pl16
"Senhor Presidente, a tributação, enquanto conceito, não mudou grandemente nos últimos três mil anos, pois não? Os ricos e os poderosos roubam dinheiro ao homem comum para terem uma vida mais confortável. O que mudou nos dias de hoje é que a tributação é feita "em benefício dos contribuintes", ou seja, de certa forma podemos dizer que somos tributados . No intuito de perpetuar este mito, inventam-se constantemente crises assustadoras destinadas a forçar as pessoas à submissão. A última destas manobras consiste em convencer as pessoas de que se não pagarem taxas verdes, morreremos todos fritos, o que não deixa de lembrar as ameaças da religião medieval, que fazia o mesmo jogo: pagai ou ardereis no inferno. A harmonização fiscal é uma invenção da moderna classe política para os governos poderem continuar a roubar os cidadãos, ou seja, no fundo, uma espécie de cartel de gatunos. Se o que se pretende de facto é uma harmonização fiscal, permitam-me sugerir que a Comissão e toda a sua burocracia paguem os mesmos impostos que o eleitorado, suportem os mesmos encargos fiscais que todos nós, antes de que o eleitorado irrompa neste edifício e nos pendure das vigas do tecto, o que tem toda a legitimidade de fazer."@pt17
"Dle preşedinte, impozitarea ca şi concept nu s-a schimbat cu adevărat foarte mult în ultimii 3 000 de ani, nu-i aşa? Cei bogaţi şi puternici, care fură bani de la oamenii de rând, ca să îşi facă propriul trai mai confortabil. Schimbarea care s-a produs în era modernă constă în faptul că în prezent impozitarea este „în beneficiul celor impozitaţi”: în faptul că suntem oarecum impozitaţi . În scopul perpetuării acestui mit, inventăm în mod periodic temeri pentru a speria oamenii şi pentru a-i ţine supuşi. Cea mai recentă dintre aceste temeri este desigur aceea că, dacă nu scoatem taxe ecologice, vom arde toţi de vii – reminiscenţe ale religiilor medievale, nu-i aşa, care au acelaşi substrat: plăteşte sau arzi în focurile iadului. Armonizarea fiscală este un concept născocit de clasa politică modernă pentru a se asigura că niciun guvern nu fură prea puţin de la poporul său: un soi de cartel al hoţilor, dacă vreţi. Pot sugera, dacă chiar doriţi armonizare fiscală, ca Comisia şi birocraţia să plătească acelaşi impozite ca şi alegătorii, ca şi ei să suporte aceeaşi povară fiscală ca noi ceilalţi, înainte ca alegătorii să dea buzna în această clădire şi să ne spânzure pe toţi de grinzi, întrucât au tot dreptul să o facă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, koncepcia daní sa za posledných 3 000 rokov veľmi nezmenila. Bohatí a mocní kradnú peniaze obyčajným ľuďom, aby mohli viesť pohodlný život. K zmene došlo v moderných časoch v tom, že dane sú teraz „pre dobro zdaňovaných“: že sme zdaňovaní tak nejako Aby sme naveky udržali tento mýtus, neustále vymýšľame nových strašiakov, aby sme ľudí prinútili podvoliť sa. Posledným z týchto strašiakov je, samozrejme, to, že ak nezaplatíme ekologické dane, všetci sa uvaríme – pripomína to stredoveké náboženstvá, všakže, ktoré hrali tú istú hru: zaplať, alebo zhor v pekle. Daňová harmonizácia je koncepcia, ktorú si vysnívala moderná politická trieda, aby zabezpečila, že žiadna vláda nebude svojich ľudí okrádať príliš málo: niečo ako kartel zlodejov, ak chcete. Ak skutočne chcete daňovú harmonizáciu, navrhujem, aby Komisia a úradnícky aparát platili rovnaké dane ako voliči, aby niesli rovnakú daňovú záťaž ako my ostatní, a to ešte skôr, ako voliči vtrhnú do tejto budovy a obesia nás na trámy, na čo majú plné právo."@sk19
"Gospod predsednik, obdavčitev se kot koncept v zadnjih 3 000 letih ni dejansko kaj dosti spremenil, kajne? Bogati in vplivni kradejo denar navadnim ljudem, da bi bi bila njihova lastna življenja lagodnejša. Kar se je v modernih časih spremenilo, je to, da je zdaj obdavčitev „v korist obdavčenim“: da smo na nek način obdavčeni . Da bi ohranili ta mit, izumljamo občasne preplahe, da bi z ustrahovanjem ljudi prisilili v pokorščino. Najnovejši izmed teh preplahov je seveda ta, da če ne bomo plačali zelenih davkov, se bomo vsi skuhali do smrti – spominja na srednjeveške religije, kajne, ki so igrale isto igro: odplačaj ali pa se cvri v peklu. Davčna uskladitev je koncept, ki si jo je izmislil moderen političen razred, da bi zagotovil, da nobena vlada ne bo svojim ljudem ukradla premalo: nekakšen kartel tatov, če želite. Ali smem predlagati, če resnično želite davčno uskladitev, da Komisija in birokracija plačata iste davke kot volivci, da nosita isto breme davkov kot vsi mi ostali, preden volivci zavzamejo to zgradbo in nas obesijo na tramove, saj imajo do tega vso pravico."@sl20
"Herr talman! Beskattning som koncept har inte förändrats särskilt mycket de senaste 3 000 åren, eller? De rika och mäktiga stjäl pengar från vanligt folk för att göra sina egna liv bekvämare. Den förändring som har skett i moderna tider är att beskattning nu är till fördel för de som betalar skatt, att vi på något vis betalar skatt . För att hålla denna myt vid liv uppfinner vi återkommande hot för att skrämma folk till undergivenhet. Det senaste av dessa hot är förstås att om vi inte hostar upp miljöskatter, så kommer vi alla att kokas levande. Något som påminner om medeltida religioner som hade samma anslag – betala eller brinn i helvetet. Skatteharmonisering är ett koncept som den moderna politiska klassen har hittat på för att försäkra sig om att ingen regering stjäl för lite från sitt folk, ett slags kartell av tjuvar skulle man kunna säga. Om ni verkligen vill ha skatteharmonisering får jag då föreslå att kommissionen och tjänstemännen betalar samma skatt som väljarna, att de bär samma skattebörda som oss andra, innan väljarna stormar den här byggnaden och hänger oss från taknocken, vilket de har all rätt att göra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Godfrey Bloom,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,13,9,4,21
"pro bono"18,5,20,15,16,11,22,3,13,4,21,17,12,8
"pro bono"14
"„pro bono“"9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph