Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-08-Speech-1-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100208.12.1-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I know you had an overloaded agenda at the Conference of Presidents meeting last week and there was not much time to debate the addition of this item to the agenda, but in the January plenary – as you all saw – members of different political groups expressed concerns at the points raised in the question on abuses relating to foreigners’ property in Spain. Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer. Therefore, I invite our colleagues to support this proposal. On behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote. If the majority is in favour of this proposal, I would like to propose a second roll-call vote to wind up the debate with a resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jsem si vědoma, že jste minulý týden na Konferenci předsedů měli velmi nabitý program a nezbylo v něm mnoho času na diskusi o zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Na lednovém plenárním zasedání však byli členové různých politických skupin – jak jste všichni byli svědky – znepokojeni skutečnostmi zmíněnými v otázce o újmách týkajících se nemovitého vlastnictví cizinců ve Španělsku. Ve středu večer je vhodná příležitost, aby se k tomuto Komise vyjádřila. Proto vybízím kolegy, aby tento návrh podpořili. Za skupinu EFD bych vás chtěla požádat, aby se konalo jmenovité hlasování. Bude-li většina hlasovat pro tento návrh, chtěla bych navrhnout druhé jmenovité hlasování o tom, že příslušná rozprava bude uzavřena usnesením."@cs1
"Hr. formand! Jeg ved, at De havde en overfyldt dagsorden på formandskonferencens møde i sidste uge, og at der ikke var meget tid til at drøfte tilføjelsen af dette emne til dagsordenen, men på plenarmødet i januar udtrykte forskellige medlemmer af politiske grupper som bekendt bekymring over de spørgsmål, der blev rejst i forespørgslen, om misbrug i forbindelse med udlændinges ejendom i Spanien. Onsdag aften er der lejlighed til, at Kommissionen kan besvare den. Derfor opfordrer jeg vores kolleger til at støtte forslaget. På vegne af EFT-Gruppen vil jeg gerne foreslå en afstemning ved navneopråb. Hvis flertallet går ind for forslaget, vil jeg gerne foreslå endnu en afstemning ved navneopråb for at få forhandlingen afsluttet med en beslutning."@da2
"Herr Präsident, ich weiß, dass Sie beim Konferenztreffen der Präsidenten in der letzten Woche eine überbordende Tagesordnung hatten und dass nicht viel Zeit für die Aussprache über die Aufnahme dieses Punktes in die Tagesordnung blieb, aber in der Plenarsitzung im Januar haben – wie Sie alle bemerkt haben – Mitglieder der verschiedenen politischen Fraktionen Bedenken bezüglich der fraglichen Punkte zum Missbrauch in Bezug auf Immobilienbesitz von Ausländern in Spanien geäußert. Mittwochabend hätte die Kommission die Gelegenheit, darauf zu antworten. Daher lade ich unsere Kollegen ein, diesen Vorschlag zu unterstützen. Im Namen der EFD-Fraktion möchte ich Sie zu einer namentlichen Abstimmung aufrufen. Wenn die Mehrheit diesen Vorschlag begrüßt, würde ich eine zweite namentliche Abstimmung vorschlagen, um die Aussprache mit einer Entschließung einzuleiten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι είχατε μια υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα και δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να συζητήσετε την προσθήκη αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου –όπως όλοι διαπιστώσατε– βουλευτές διαφόρων πολιτικών ομάδων εξέφρασαν ανησυχίες για τα θέματα που ετέθησαν στο πλαίσιο της ερώτησης σχετικά με τις καταχρήσεις όσον αφορά την ακίνητη περιουσία ξένων στην Ισπανία. Την Τετάρτη το απόγευμα προσφέρεται μια ευκαιρία στην Επιτροπή να απαντήσει. Για τον λόγο αυτό, καλώ τους συναδέλφους μας να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση. Εξ ονόματος της Ομάδας EFD, θα ήθελα να σας ζητήσω να διεξαγάγετε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν η πλειοψηφία ταχθεί υπέρ αυτής της πρότασης, θα ήθελα να προτείνω μια δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία για να περατωθεί η συζήτηση με ψήφισμα."@el10
"Señor Presidente, sé que el orden del día de la conferencia de Presidentes de la semana pasada estaba sobrecargado y no tuvo mucho tiempo para debatir la adición de este punto al orden del día, pero en el Pleno de enero —como Sus Señorías saben— los miembros de diversos grupos políticos manifestaron objeciones respecto a los elementos que se plantean en la pregunta acerca de los abusos sufridos por los propietarios extranjeros de bienes inmuebles en España. El miércoles a última hora tendríamos la oportunidad de que la Comisión presente una respuesta. Por ello invito a Sus Señorías a apoyar esta propuesta. En nombre del Grupo EFD quisiera pedir que se celebrara una votación nominal. Si la mayoría es favorable a esta propuesta, me gustaría proponer una segunda votación nominal para finalizar el debate con una resolución."@es21
"Austatud president! Tean, et teil oli läinud nädalasel esimeeste konverentsil ülekoormatud päevakord ning ei olnud eriti aega arutada selle punkti lisamist päevakorda, ent jaanuari täiskogul – nagu kõik nägite – väljendasid eri fraktsioonide liikmed muret välismaalaste Hispaanias asuvate kinnistutega seotud kuritarvitamiste küsimuses tõstatatud punktide osas. Kolmapäeva õhtul on võimalus komisjonil vastus anda. Seetõttu kutsun kolleege ettepanekut toetama! Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon, kutsuksin teid korraldama nimelist hääletust! Kui enamik on ettepaneku poolt, sooviksin arutelu resolutsiooniga lõpetamiseks välja pakkuda teise nimelise hääletuse."@et5
"Arvoisa puhemies, tiedän, että viime viikolla puheenjohtajakokouksessa asialistanne oli ylitsepursuava ja että aikaa ei jäänyt paljoa keskusteluun siitä, lisätäänkö tämä kohta asialistalle, mutta tammikuun täysistunnossa – kuten kaikki näkivät – eri poliittisten ryhmien jäsenet ilmaisivat huolestuneisuutensa kohdista, jotka liittyivät ulkomaalaisten kiinteistön omistajien väärinkäyttöihin Espanjassa. Keskiviikkoiltana komissio saa tilaisuuden antaa vastauksensa. Siksi pyydän kaikkia kollegoja tukemaan tätä ehdotusta. EFD-ryhmän puolesta pyydän teitä toimittamaan nimenhuutoäänestyksen. Mikäli enemmistö äänestää tämän ehdotuksen puolesta, haluaisin ehdottaa toista nimenhuutoäänestystä keskustelun päätteeksi annettavasta päätöslauselmasta."@fi7
"Monsieur le Président, je sais que vous avez eu un programme chargé lors de la réunion de la Conférence des présidents de la semaine dernière et que vous avez manqué de temps pour débattre de ce point supplémentaire, mais, lors de la session de janvier - vous l’avez tous constaté - des députés de divers groupes politiques se sont montrés inquiets à propos des questions soulevées dans le cadre des abus liés aux propriétés appartenant à des étrangers en Espagne. La Commission aura l’occasion de proposer une réponse mercredi soir. J’invite par conséquent nos collègues à soutenir cette proposition. Au nom du groupe EFD, je voudrais vous appeler à voter par appel nominal. Si la majorité se prononce en faveur de cette proposition, je souhaiterais proposer un second vote par appel nominal pour conclure le débat par une résolution."@fr8
". – Elnök úr, tudom, hogy a múlt héten az Elnökök Értekezletén nagyon zsúfolt volt az időbeosztás, ami nem tette lehetővé annak megvitatását, kiegészüljön-e a napirend ezzel a ponttal, de a januári plenáris ülésen – amint ezt mindnyájan tapasztalhatták – a különféle képviselőcsoportok tagjai a külföldiek spanyolországi ingatlanjaihoz kapcsolódó visszaélések tárgyában felvetett kérdésekkel összefüggésben aggodalmuknak adtak hangot. A szerda esti időpont jó alkalom a Bizottság számára, hogy e tárgyban választ adjon a kérdésekre. Ezért arra kérem kollégáinkat, támogassák ezt a javaslatot. A Szabadság és Demokrácia Európája Képviselőcsoport nevében arra kérném Önöket, tartsunk név szerinti szavazást. Ha a többség támogatja a javaslatot, szeretném indítványozni, hogy egy második név szerinti szavazás során állásfoglalás elfogadásával zárjuk le a vitát."@hu11
"Signor Presidente, so che avevate un ordine del giorno molto corposo alla riunione della Conferenza dei presidenti della settimana scorsa e che non c’è stato molto tempo per discutere dell’aggiunta di questo punto all’ordine del giorno, ma durante la sessione plenaria di gennaio – come avete visto tutti – i parlamentari di diversi gruppi politici hanno espresso preoccupazione per i dati emersi dall’interrogazione relativa alle proprietà degli stranieri in Spagna. Mercoledì pomeriggio potrebbe essere l’occasione adatta perché la Commissione risponda su questo punto. Pertanto, invito i colleghi a sostenere questa proposta. A nome del gruppo EFD, vi esorterei altresì a tenere una votazione per appello nominale. Se la maggioranza è a favore di questa proposta, propongo una seconda votazione per appello nominale per concludere la discussione con una risoluzione."@it12
"Pone pirmininke, žinau, kad jūsų darbotvarkė praeitos savaitės Pirmininkų sueigos posėdyje buvo perkrauta ir kad nebuvo daug laiko aptarti galimybės įtrauki šį klausimą į darbotvarkę, tačiau sausio mėn. plenariniame posėdyje – visi matėte – įvairių frakcijų nariai išreiškė susirūpinimą dėl tam tikrų aspektų, aptartų nagrinėjant klausimą dėl piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su užsieniečiams priklausančiu nekilnojamuoju turtu Ispanijoje. Trečiadienio vakaras Komisijai yra proga pateikti atsakymą. Todėl raginu mūsų kolegas pritarti šiam pasiūlymui. EFD frakcijos vardu norėčiau pakviesti jus surengti vardinį balsavimą. Jeigu šiam pasiūlymui pritars dauguma, norėčiau pasiūlyti surengti antrąjį vardinį balsavimą, kad diskusijos būtų užbaigiamos rezoliucijos priėmimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es zinu, ka pagājušajā nedēļā notikušajā Priekšsēdētāju konferences sanāksmē jums bija pārslogota dienas kārtība un nebija daudz laika apspriest šā jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā, bet janvāra plenārsēdē, kā jūs visi redzējāt, dažādu politisko grupu locekļi pauda bažas par jautājumiem, kas tika ierosināti saistībā ar pārkāpumiem attiecībā uz ārvalstnieku īpašumiem Spānijā. Trešdienas vakarā Komisijai ir iespēja sniegt atbildi. Tādēļ es aicinu mūsu kolēģus atbalstīt šo ierosinājumu. EFD grupas vārdā es aicinu jūs veikt balsojumu pēc saraksta. Ja vairākums atbalsta šo priekšlikumu, es vēlētos ierosināt otru balsojumu pēc saraksta, lai noslēgtu debates ar rezolūciju."@lv13
"Mr President, I know you had an overloaded agenda at the Conference of Presidents meeting last week and there was not much time to debate the addition of this item to the agenda, but in the January plenary – as you all saw – members of different political groups expressed concerns at the points raised in the question on abuses relating to foreigners’ property in Spain. Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer. Therefore I invite our colleagues to support this proposal. On behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote. If the majority is in favour of this proposal, I would like to propose a second roll-call vote to wind up the debate with a resolution."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik realiseer mij dat u vorige week, tijdens de Conferentie van voorzitters, een overvolle agenda had en dat er weinig tijd was om te debatteren over de toevoeging van dit punt aan de agenda, maar in de plenaire vergadering van januari hebben – zoals u allen hebt kunnen zien – leden van verschillende fracties zorgen geuit over de kwesties die aan de orde zijn gesteld in de vraag over misstanden met betrekking tot vastgoed van buitenlanders in Spanje. Woensdagavond heeft de Commissie de kans om hierop te reageren. Daarom vraag ik onze collega’s om dit voorstel te steunen. Namens de EFD-Fractie nodig ik u uit om een hoofdelijke stemming te houden. Als de meerderheid dit voorstel steunt zou ik een tweede hoofdelijke stemming willen voorstellen om het debat af te ronden met een resolutie."@nl3
"Panie przewodniczący! Wiem, że pana kalendarz w trakcie zeszłotygodniowej Konferencji Przewodniczących był przepełniony i nie pozostało zbyt wiele czasu na omówienie kwestii uwzględnienia w programie tego punktu, ale w trakcie styczniowej sesji plenarnej – jak wszyscy państwo widzieli – posłowie z różnych grup politycznych wyrazili zaniepokojenie sprawami podniesionymi w związku z kwestią nadużyć dotyczących nieruchomości w Hiszpanii należących do cudzoziemców. W środowy wieczór Komisja będzie miała okazję, by udzielić odpowiedzi. Dlatego też zapraszam naszych kolegów do poparcia tego projektu. Chciałabym zaproponować w imieniu grupy EFD zorganizowanie głosowania imiennego. W przypadku, gdyby większość poparła ten projekt, chciałabym zaproponować drugie głosowanie imienne w celu zamknięcia debaty rezolucją."@pl16
"Senhor Presidente, sei que teve uma ordem de trabalhos sobrecarregada na reunião da Conferência dos Presidentes da semana passada e que não houve muito tempo para debater a inscrição deste ponto na ordem dos trabalhos, mas, no plenário de Janeiro - como todos viram - houve deputados de vários grupos políticos que expressaram a sua preocupação quanto aos aspectos focados na pergunta sobre os abusos relacionados com os bens imobiliários pertencentes a estrangeiros em Espanha. Na quarta-feira à noite haveria uma oportunidade de a Comissão apresentar uma resposta. Por conseguinte, convido os nossos colegas a apoiarem esta proposta. Em nome do Grupo EFD, convido-vos a realizar uma votação nominal. Se a maioria se mostrar a favor desta proposta, gostaria de propor uma segunda votação nominal para encerrar o debate com uma resolução."@pt17
"Dle Preşedinte, ştiu ca aţi avut o agenda supraîncărcată la reuniunea Conferinţei preşedinţilor de săptămâna trecută şi nu a existat prea mult timp pentru a dezbate adăugarea acestui element pe ordinea de zi, dar în plenul din ianuarie – aşa cum aţi văzut cu toţii – membri ai diferitelor grupuri politice şi-au exprimat îngrijorările cu privire la problemele ridicate privind abuzurile legate de proprietatea străinilor din Spania. Seara de miercuri oferă o oportunitate pentru Comisie de a oferi un răspuns. Prin urmare, îi invit pe colegii noştri să susţină această propunere. În numele Grupului ELD, aş dori să vă invit să susţineţi un vot prin apel nominal. În cazul în care majoritatea este în favoarea acestei propuneri, aş dori să propun un al doilea vot nominal pentru a finaliza dezbaterea cu o rezoluţie."@ro18
"Vážený pán predseda, viem, že ste mali na zasadnutí Konferencie predsedov minulý týždeň časovo náročný program a že nebolo veľa času diskutovať o doplnení tohto bodu do programu, ale na plenárnom zasadnutí v januári – ako ste všetci videli – členovia rôznych politických skupín vyjadrili obavy v súvislosti s bodmi predloženými v otázke zneužití súvisiacich s nehnuteľnosťami cudzincov v Španielsku. V stredu večer bude mať Komisia príležitosť poskytnúť odpoveď. Preto žiadam našich kolegov, aby podporili tento návrh. V mene skupiny EFD by som vás chcela požiadať o hlasovanie podľa mien. Ak bude väčšina za tento návrh, chcela by som navrhnúť druhé hlasovanie podľa mien s cieľom ukončiť rozpravu uznesením."@sk19
"Gospod predsednik, vem, da ste imeli preobsežen dnevni red na seji konference predsednikov prejšnji teden in ni bilo veliko časa za razpravo o uvrstitvi te točke na dnevni red, vendar so člani različnih političnih skupin na januarskem plenarnem zasedanju – kot ste vsi videli – izrazili zaskrbljenost glede točk, obravnavanih v vprašanju glede zlorab nepremičnin v Španiji, katerih lastniki so tujci. Komisija ima v sredo zvečer možnost, da odgovori. Zato vabim kolege, naj podprejo ta predlog. V imenu skupine EFD vas vabim k poimenskemu glasovanju. Če večina podpira ta predlog, bi rada predlagala drugo poimensko glasovanje, da se razprava zaključi z resolucijo."@sl20
"Herr talman! Jag vet att ni hade en fullspäckad dagordning vid talmanskonferensens sammanträde förra veckan och att det inte fanns mycket tid till att diskutera ett tillägg av denna punkt på föredragningslistan. Men som ni alla märkte uttryckte ledamöter från olika politiska grupper sin oro under plenarsammanträdet i januari över det som framfördes i fråga om överträdelserna av utländska fastighetsägares rättigheter i Spanien. Kommissionen har möjlighet att ge ett svar på onsdag kväll. Jag uppmanar därför våra kolleger att stödja detta förslag. Å EFD-gruppens vägnar uppmanar jag er att genomföra en omröstning med namnupprop. Om en majoritet är för detta förslag vill jag föreslå en andra omröstning med namnupprop för att avsluta debatten med en resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,7,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph