Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-113"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.15.4-113"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we see once again how the European Union elevates appearance over substance, how it elevates motive over outcome. We have just voted through a series of resolutions condemning human rights abuses in China. What, though, is the European Union doing in the real world? We are isolating Taiwan; we have agreed in principle to sell weapons to the Communist regime in Beijing; and we are collaborating with it to create a rival to the American system of GPS, which President Chirac refers to as ‘technological imperialism’. See how hypocrisy has been elevated into a governing principle! We bleat about human rights, and then we funnel money to Hamas. We refuse to deal with the anti-Castro dissidents in Cuba, we disregard democracy within our own borders when referendums go the wrong way, but we convince ourselves that we are still the good guys because – look at the text of our resolution on human rights! We are now going to have the extraordinary spectacle of sending Baroness Ashton as our foreign representative to Iran and Cuba and these places to tell them that their democracy is inadequate, when she has never once in her entire career subjected herself to the ballot box, or invited her fellow countrymen to vote for or against her. I shall finish, if I may, by congratulating the good people of Massachusetts for taking a stand against excessive taxation and excessive government. It was the people of Massachusetts who began the revolution in order to get away from the idea that taxes could be levied without popular consent. We need such a revolution again here in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, znovu jsme svědky toho, jak Evropská unie vyzdvihuje zevnějšek nad podstatu, jak vyzdvihuje motiv nad výsledek. Právě jsme hlasovali o několika usneseních odsuzujících porušování lidských práv v Číně. Co však dělá Evropská unie v reálném světě? Izolujeme Tchaj-wan; v zásadě jsme souhlasili s prodejem zbraní komunistickému režimu v Pekingu; a spolupracujeme s ním na vytváření konkurence pro americký systém GPS, což prezident Chirac nazývá „technologickým imperialismem“. Podívejte, jak bylo pokrytectví povýšeno na hlavní zásadu! Naříkáme kvůli lidským právům, a pak posíláme peníze Hamásu. Odmítáme se zabývat proticastrovskými disidenty na Kubě, přehlížíme demokracii v rámci našich vlastních hranic, v případě, že referendum dopadne špatně, ale přesvědčujeme se, že jsme pořád ti správní hoši, protože podívejte se na text našeho usnesení o lidských právech! Nyní budeme mít mimořádnou podívanou, když vyšleme baronku Ashtonovou jako naši zahraniční zástupkyni do Íránu, na Kubu a podobná místa, aby jim tam řekla, že jejich demokracie je nedostatečná, když se sama ani jedinkrát za celou kariéru nedostavila k volební urně ani nepozvala své spoluobčany, aby volili pro nebo proti ní. Zakončím, mohu-li, gratulací dobrým lidem ze státu Massachusetts, že se postavili proti nadměrným daním a vládě. Byli to právě lidé z Massachusetts, kteří začali revoluci v zájmu opuštění myšlenky, že daně mohou být vybírány bez všeobecného souhlasu. My v Evropě potřebujeme takovou revoluci znovu právě teď."@cs1
"Hr. formand! Vi ser endnu en gang, hvordan EU sætter formen højere end indholdet og motivet højere end resultatet. Vi har netop vedtaget en række beslutninger, der fordømmer menneskerettighedskrænkelser i Kina. Men hvad gør EU i den virkelige verden? Vi isolerer Taiwan; vi har i princippet accepteret at sælge våben til det kommunistiske regime i Beijing, og vi samarbejder med det om at skabe en konkurrent til det amerikanske GPS-system, som præsident Chirac omtaler som "teknologisk imperialisme". Se, hvordan hykleri er blevet ophøjet til et ledende princip! Vi bræger op om menneskerettigheder, og så kanaliserer vi penge til Hamas. Vi nægter at have noget at gøre med Castro-fjendtlige dissidenter på Cuba, vi tilsidesætter demokratiet inden for vores egne grænser, når afstemningerne ikke får det ønskede resultat, men vi overbeviser os selv om, at vi fortsat er de gode, fordi – se på teksten i vores beslutning om menneskerettigheder! Nu skal vi lave et ekstraordinært skue ved at sende baronesse Ashton til Iran og Cuba som vores udenrigsrepræsentant for at fortælle dem, at deres demokrati er utilstrækkeligt, når hun ikke én gang i hele sin karriere har været opstillet til et valg eller givet sine landsmænd mulighed for at stemme for eller imod hende. Afslutningsvis vil jeg lykønske de gode mennesker i Massachusetts med at tage klar afstand fra urimelig beskatning og urimelig ledelse. Det var indbyggerne i Massachusetts, der startede en revolution for at slippe bort fra tanken om, at skatter kan opkræves uden folkeligt samtykke. Vi har brug for en sådan revolution igen her i Europa."@da2
"Herr Präsident, wir können nun erneut feststellen, wie die Europäische Union das Auftreten über Substanz stellt, wie Beweggründe über ein Ergebnis gestellt werden. Soeben stimmten wir über mehrere Entschließungen, die die Menschenrechtsverletzungen in China verurteilen, ab. Und was macht die Europäische Union nun aber in Wirklichkeit? Wir isolieren Taiwan; prinzipiell haben wir dem Verkauf von Waffen an das kommunistische Regime in Peking zugestimmt; und wir arbeiten eng mit diesem Regime zusammen, um eine Konkurrenz für das amerikanische GPS-System zu schaffen, das von Präsident Chirac als „technologischer Imperialismus“ bezeichnet wird. Sehen Sie, wie Heuchelei zu einem Leitprinzip wurde! Erst schreiben wir uns die Einhaltung der Menschenrechte auf die Brust, dann schleusen wir der Hamas Gelder zu. Wir weigern uns, uns mit den Anti-Castro-Dissidenten in Kuba zu befassen, wir missachten die Demokratie innerhalb unserer eigenen Grenzen, wenn Referenden nicht das gewünschte Ergebnis zeigen und überzeugen uns doch gleichzeitig, dass wir die Guten sind – man betrachte doch nur den Wortlaut unserer Entschließung zu den Menschenrechten! Nun können wir dem außerordentlichen Spektakel beiwohnen, Baroness Ashton als unsere Außenministerin in den Iran, nach Kuba und an diese Orte zu schicken, um den Menschen dort zu erklären, dass ihre Demokratie nicht ausreicht, wohingegen sie sich noch nie in ihrer gesamten Laufbahn einer Wahl gestellt oder ihre Landsleute dazu aufgefordert hat, für oder gegen sie zu stimmen. Zum Schluss möchte ich noch den Menschen von Massachusetts danken, dass sie hinsichtlich übermäßiger Besteuerung und übermäßiger Bürokratie Stellung bezogen haben. Sie waren diejenigen, die die Revolution auslösten, um zu zeigen, dass Steuern nicht einfach ohne die Zustimmung der Bevölkerung erhoben werden können. Eine solche Revolution brauchen wir erneut, und zwar hier in Europa."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε για μια ακόμη φορά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνιση από την ουσία, στο κίνητρο από το αποτέλεσμα. Μόλις ψηφίσαμε για μια σειρά ψηφισμάτων καταδικάζοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ωστόσο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πραγματικό κόσμο; Απομονώνουμε την Ταϊβάν· συμφωνήσαμε καταρχήν να πουλάμε όπλα στο κομμουνιστικό καθεστώς του Πεκίνου· και συνεργαζόμαστε με αυτό για να δημιουργήσουμε έναν ανταγωνιστή του αμερικανικού συστήματος GPS, στο οποίο ο πρόεδρος Chirac αναφέρεται ως «τεχνολογικό ιμπεριαλισμό». Δείτε πώς η υποκρισία έχει εξυψωθεί σε βασική αρχή! Παραπονιόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μετά διοχετεύουμε χρήματα στη Χαμάς. Αρνούμαστε να ασχοληθούμε με τους αντιφρονούντες του καθεστώτος του Castro στην Κούβα, περιφρονούμε τη δημοκρατία μέσα στα ίδια μας τα σύνορα όταν τα δημοψηφίσματα πάνε στραβά, αλλά πείθουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε ακόμα τα καλά παιδιά γιατί – κοιτάξτε το κείμενο του ψηφίσματός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα! Θα παρακολουθήσουμε τώρα το εξαιρετικό θέαμα να στείλουμε τη βαρόνη Ashton ως εξωτερική εκπρόσωπό μας στο Ιράν και την Κούβα και σε αυτά τα μέρη για να τους πει ότι η δημοκρατία τους είναι ανεπαρκής, όταν η ίδια δεν υπεβλήθη ποτέ καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της σε ψηφοφορία, ούτε κάλεσε τους συμπατριώτες της να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της. Θα τελειώσω, αν μου επιτρέπετε, συγχαίροντας τους καλούς ανθρώπους της Μασαχουσέτης που πήραν θέση κατά της υπερβολικής φορολόγησης και της υπερβολικής διακυβέρνησης. Οι πολίτες της Μασαχουσέτης ξεκίνησαν την επανάσταση ώστε να απαλλαχτούμε από την ιδέα ότι οι φόροι μπορούν να επιβάλλονται χωρίς λαϊκή συναίνεση. Χρειαζόμαστε μια τέτοια επανάσταση ξανά εδώ την Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, una vez más, vemos cómo la Unión Europea antepone la apariencia a la sustancia, los motivos a los resultados. Acabamos de votar una serie de resoluciones que condenan los abusos de los derechos humanos en China. ¿Pero qué hace la Unión Europea en el mundo real? Estamos aislando a Taiwan; hemos acordado en principio la venta de armas al régimen comunista de Pekín y colaboramos con él para crear un rival al sistema estadounidense del GPS, al que el Presidente Chirac se refiere como «imperialismo tecnológico». ¡Y así es cómo hemos convertido la hipocresía en un principio de gobierno! Nos quejamos de los derechos humanos y canalizamos dinero hacia Hamás. Nos negamos a tratar con los disidentes anticastristas de Cuba, despreciamos la democracia dentro de nuestras propias fronteras cuando los referendums no salen bien, pero estamos convencidos de que seguimos siendo los buenos: ¡fíjense en el texto de nuestra resolución sobre los derechos humanos! Ahora vamos a ofrecer el extraordinario espectáculo de enviar a la Baronesa Ashton como nuestra representante exterior a Irán y a Cuba, y a esos sitios, para decirles que su democracia no es adecuada, cuando ella jamás en toda su carrera política se ha sometido a un proceso electoral ni ha invitado a sus compatriotas a votar a favor o en contra de ella. Finalizaré, si me lo permiten, felicitando a los ciudadanos de Massachusetts por oponerse al exceso de impuestos y de gobierno. Fue el pueblo de Massachusetts el que inició una revolución con el fin de rechazar la idea de que se pueden recaudar impuestos sin el consentimiento popular. Aquí en Europa necesitamos otra vez una revolución así."@es21
"Austatud juhataja, näeme taas kord, kuidas Euroopa Liit seab välimuse sisust ettepoole, kuidas see seab motiivi tulemusest ettepoole. Hääletasime just mitmete resolutsioonide üle, mis mõistavad Hiina inimõiguste rikkumised hukka. Mida siis Euroopa Liit reaalses maailmas teeb? Me isoleerime Taivani; oleme põhimõtteliselt nõustunud müüma relvi Pekingi kommunistlikule režiimile ning teeme sellega koostööd, et luua rivaal Ameerika GPS-süsteemile, mida president Chirac nimetab tehnoloogiliseks imperialismiks. Vaadake, kuidas silmakirjalikkus on tõstetud juhtivaks põhimõtteks! Me pläkutame inimõigustest ning siis suuname raha Hamasile. Keeldume tegelemast Castro-vastaste dissidentidega Kuubas, hülgame demokraatia oma endi piiride raames, kui rahvahääletused valesti lähevad, ent veename end, et oleme ikkagi head, sest vaadake vaid teksti meie resolutsioonis inimõiguste kohta! Nüüd saab meil olema erakordne vaatemäng, kui saadame paruness Ashtoni kui meie välisesindaja Iraani ja Kuubasse ja nendesse kohtadesse neile ütlema, et nende demokraatia ei ole piisav, kuigi ta ise pole kogu oma karjääri jooksul kordagi valimiskastist sõltunud ega kutsunud oma kaasmaalasi tema poolt või vastu hääletama. Lõpetan, kui võin, õnnitledes Massachusettsi häid inimesi selle eest, et nad võtsid kindla seisukoha liigse maksustamise ja liigse valitsuse vastu. Massachusettsi inimesed alustasid revolutsiooni, et pääseda ideest, et makse võib kehtestada ilma enamuse nõusolekuta. Vajame siin Euroopas taas sellist revolutsiooni."@et5
"Arvoisa puhemies, näemme jälleen kerran, kuinka Euroopan unioni pitää ulkoasua tärkeämpänä kuin sisältöä ja motiiveja tärkeämpänä kuin lopputulosta. Olemme juuri hyväksyneet äänestyksessä joukon päätöslauselmia, joissa tuomitaan ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa. Mutta mitä tekee Euroopan unioni todellisessa maailmassa? Me eristämme Taiwanin; me olemme periaatteessa suostuneet myymään aseita Pekingin kommunistihallinnolle; ja me teemme sen kanssa yhteistyötä luodaksemme kilpailijan yhdysvaltalaiselle GPS-järjestelmälle, jota presidentti Chirac kutsuu "teknologiseksi imperialismiksi". Katsokaa, miten tekopyhyys on korotettu hallitsevaksi periaatteeksi! Me marisemme ihmisoikeuksista ja kanavoimme sitten rahaa Hamasille. Kieltäydymme käsittelemästä Castroa vastustavia Kuuban toisinajattelijoita, emme piittaa demokratiasta omien rajojemme sisällä, kun kansanäänestysten tulokset ovat vääränsuuntaisia, mutta uskottelemme itsellemme, että me olemme silti tarinan "hyvät tyypit" – katsokaa vaikka ihmisoikeuksia koskevaa päätöslauselmaamme! Nyt saamme nähdä uskomattoman spektaakkelin, kun lähetämme ulkoasioiden korkean edustajamme Catherine Ashtonin Iranin ja Kuuban kaltaisiin maihin kertomaan, että niiden demokratia on puutteellista, vaikka hän itse ei koko uransa aikana ole kertaakaan asettunut ehdokkaaksi vaaleissa tai kehottanut maanmiehiään äänestämään hänen puolestaan tai häntä vastaan. Haluan lopuksi kiittää Massachusettsin urheita kansalaisia siitä, että he nousivat liiallista verotusta ja liiallista hallintoa vastaan. Juuri Massachusettsin kansalaiset aloittivat vallankumouksen vapautuakseen siitä periaatteesta, että veroja voidaan kantaa ilman kansan suostumusta. Me tarvitsemme jälleen sellaista vallankumousta täällä Euroopassa."@fi7
"Monsieur le Président, force est de constater, encore une fois, que l’Union européenne privilégie l’apparence au fond, le motif au résultat. Nous venons d’adopter une série de résolutions condamnant les violations des droits de l’homme en Chine. Mais que fait l’Union dans la pratique? Nous isolons Taïwan, nous avons signé un accord de principe pour la vente d’armes au régime communiste de Pékin et nous collaborons avec ce régime en vue de la conception d’un concurrent au système GPS américain, que le président Chirac qualifie d’«impérialisme technologique». Voyez comme l’hypocrisie a été élevée au rang de règle! Nous ne cessons de parler de droits de l’homme, mais nous envoyons de l’argent au Hamas. Nous refusons de traiter avec les dissidents anti-castristes de Cuba, nous faisons fi de la démocratie à l’intérieur même de nos frontières lorsque les référendums ne présentent pas l’issue espérée, mais nous restons persuadés que nous avons raison – voyez donc le texte de notre résolution sur les droits de l’homme! Nous allons à présent assister à un spectacle inoubliable: nous allons envoyer la Baronne Ashton comme représentante étrangère en Iran et à Cuba afin de les réprimander sur leur insuffisance démocratique, alors qu’elle-même n’a jamais, de toute sa carrière, été soumise à un vote ni invité ses compatriotes à voter pour ou contre elle. Je conclurai, si vous me le permettez, en félicitant les habitants du Massachusetts, qui ont bravement fait front contre une fiscalité et un gouvernement excessifs. Ils sont les premiers à s’être élevés contre l’idée que des taxes pouvaient être perçues sans le consentement des citoyens. Nous avons besoin d’une nouvelle révolution de ce genre ici en Europe."@fr8
"Elnök úr, ismét csak azt látjuk, miként helyezi az Európai Unió előtérbe a formát a tartalommal, valamint a szándékot a végeredménnyel szemben. Épp most szavaztunk végig egy sor állásfoglalást, amelyben elítéljük a Kínában történő jogsértéseket. De mit tesz az Európai Unió a valóságos világban? Elszigeteljük Tajvant; elviekben megegyeztünk, hogy fegyvereket adunk el a pekingi kommunista rezsimnek; és együttműködünk vele egy, az amerikai GPS rendszer konkurenséül szolgáló rendszer kidolgozásában, amit Chirac elnök egyszerűen „technológiai imperializmusnak” titulál. Nézzük csak, hogyan emelkedett a képmutatás vezető elvvé! Az emberi jogokat szajkózzuk, majd tölcsérrel öntjük a pénzt a Hamászba. Megtagadjuk az együttműködést a kubai Castro-ellenes másként gondolkodókkal, a saját határainkon belül is semmibe vesszük a demokráciát, ha a népszavazások rosszul sülnek el, de arról győzködjük magunkat, hogy még mindig mi vagyunk a jó fiúk, mert – nézzétek csak, milyen állásfoglalást fogadtunk el az emberi jogokról! És most abban a különleges előadásban lesz részünk, hogy Ashton bárónőt mint külképviselőnket küldjük Iránba, Kubába és efféle helyekre, hogy elmondja az ottaniaknak, hogy demokráciájuk elégtelen – holott ő maga egész eddigi karrierje során egyetlen egyszer sem jelöltette magát, még soha nem kért senkit arra, hogy szavazzon mellette vagy ellene. Azzal fejezném be, ha megengedik, hogy gratuláljak azoknak a jó embereknek, akik kiálltak Massachusetts-ben a túlzó adóztatás és a túlzó kormányzás ellen. Massachusetts lakosai voltak azok, forradalmat robbantottak ki annak érdekében, hogy véget vessünk a köz egyetértése nélkül történő adókivetésnek. Újfent szükségünk lenne itt, Európában is egy efféle forradalomra."@hu11
". Signor Presidente, è evidente ancora una volta come l’Unione europea prediliga l’apparenza alla sostanza, la motivazione al risultato. Abbiamo appena votato una serie di risoluzioni che condannano le violazioni dei diritti umani in Cina, ma cosa sta facendo l’Unione europea in concreto? Isoliamo Taiwan, abbiamo espresso un accordo di principio sulla vendita di armi al regime comunista di Pechino, con il quale stiamo collaborando per rispondere al sistema americano del GPS, definito “imperialismo tecnologico” dal presidente Chirac. Ecco come l’ipocrisia è diventata un principio di base! Piagnucoliamo sui diritti umani e poi passiamo soldi ad Hamas; ci rifiutiamo di trattare con i dissidenti anticastristi a Cuba, non rispettiamo la democrazia all’interno dei nostri confini quando i referendum non vanno nel modo giusto, ma ci convinciamo di essere delle brave persone solo per la nostra proposta di risoluzione sui diritti umani! Sarà uno spettacolo straordinario inviare la baronessa Ashton, in qualità di nostra rappresentante per gli affari esteri, in Iran, a Cuba e in posti come questi per dire loro che hanno una democrazia inadeguata, quando proprio lei, in tutta la sua carriera, non si è mai sottoposta a votazioni e non ha mai invitato i suoi compatrioti a votare a favore o contro di lei. Infine, se me lo permettete, vorrei congratularmi con quelle brave persone del Massachusetts che hanno preso posizione contro una tassazione e un governo eccessivi. Sono stati gli abitanti del Massachusetts a dar vita a una rivoluzione per allontanarsi dall’idea che le tasse possano essere imposte senza il consenso popolare. Anche l’Europa ha di nuovo bisogno di una simile rivoluzione."@it12
"Pone pirmininke, mes dar kartą matome, kaip Europos Sąjunga formą iškelia aukščiau už turinį, motyvą už rezultatą. Mes ką tik balsavome už kelias rezoliucijas, kuriomis pasmerkiamas piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis Kinijoje. O ką gi Europos Sąjunga daro realiame pasaulyje? Mes atskiriame Taivaną, iš esmės susitarėme parduoti ginklus komunistiniam Pekino režimui, bendradarbiaujame su juo, siekdami sukurti konkurentą Amerikos GPS sistemai (prezidentas J. Chirac tai vadina „technologiniu imperializmu“). Atkreipkime dėmesį, kaip paaukštinta veidmainystė – ji tapo valdymo principu! Dejuojame dėl pamintų žmogaus teisių, o po to nukreipiame ginklus Hamas. Atsisakome turėti reikalų su Kubos disidentais, nusiteikusiais prieš F. Kastro, nepaisome demokratijos mūsų pačių teritorijoje, kai netinkamai vyksta referendumai, bet įtikinėjame save, kad mes vis dėlto geri vyrukai, nes... pažvelkite į mūsų rezoliucijos dėl žmogaus teisių tekstą! Netrukus išvysime ypatingą spektaklį, kai baronienė C. Ashton bus siunčiama į Iraną ir Kubą ir panašias vietas, kad ten pasakytų, jog jų demokratija nepakankama, nors ji pati nė karto per savo karjerą nebuvo priėjusi prie balsavimo dėžės arba ragino savo krašto žmones balsuoti už arba prieš ją. Jei galima, baigsiu pasveikinimu, kurį skiriu geriems Masačusetso žmonėms už tai, kad išreiškė poziciją dėl pernelyg didelio apmokestinimo ir nesaikingo valdymo. Būtent Masačusetso žmonės pradėjo revoliuciją, kad būtų atsisakyta minties, jog mokesčiai gali būti renkami be visuotinio pritarimo. Europai taip pat reikia dar vienos tokios revoliucijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs atkal pieredzam to, ka Eiropas Savienībai forma ir svarīgāka par saturu, rosīšanās ir svarīgāka par iznākumu. Mēs tikko balsojām par virkni rezolūciju, kurās tika nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā. Bet ko Eiropas Savienība dara reālajā pasaulē? Mēs izolējam Taivānu, mēs esam principā piekrituši pārdot ieročus Pekinas komunistiskajam režīmam, mēs ar to sadarbojamies, lai radītu konkurentu amerikāņu GPS sistēmas monopolam, ko prezidents kungs ir nosaucis par „tehnoloģisko imperiālismu”. Skat, kā liekulība kļūst par valdošo principu! Mēs vārgā balsī runājam par cilvēktiesībām, bet tai pašā laikā novirzām naudu kustībai „ ”. Mēs atsakāmies sadarboties ar Kubas disidentiem, kas vēršas pret mēs ignorējam demokrātijas principus paši savās mājās, kad referendumos nenobalso tā, kā mēs gribam, bet pārliecinām sevi, ka tomēr esam labie, jo pieņemam rezolūcijas par cilvēktiesībām! Mēs gatavojamies neparastai izrādei — mūsu ārlietu pārstāves baroneses sūtīšanai uz Irānu, Kubu un citām līdzīgām valstīm, lai pateiktu tām, ka demokrātija tajās vēl nav sasniegusi vēlamo līmeni, bet tai pašā laikā baronese nekad visas savas karjeras laikā nav izvirzījusi savu kandidatūru tautas nobalsošanai. Nobeidzot savu runu, es gribētu apsveikt drosmīgos Masačūsetsas štata iedzīvotājus, kas pretojās tam, ka valdība nepamatoti aplika viņus ar pārmērīgiem nodokļiem. Tie bija Masačūsetsas iedzīvotāji, kas uzsāka revolūciju, tā iebilstot uzskatam, ka tautu var aplikt ar nodokļiem bez tās piekrišanas. Mums atkal vajadzīga šāda revolūcija — šeit Eiropā."@lv13
"Mr President, we see once again how the European Union elevates appearance over substance, how it elevates motive over outcome. We have just voted through a series of resolutions condemning human rights abuses in China. What, though, is the European Union doing in the real world? We are isolating Taiwan; we have agreed in principle to sell weapons to the Communist regime in Beijing; and we are collaborating with it to create a rival to the American system of GPS, which President Chirac refers to as ‘technological imperialism’. See how hypocrisy has been elevated into a governing principle! We bleat about human rights, and then we funnel money to Hamas. We refuse to deal with the anti-Castro dissidents in Cuba, we disregard democracy within our own borders when referendums go the wrong way, but we convince ourselves that we are still the good guys because – look at the text of our resolution on human rights! We are now going to have the extraordinary spectacle of sending Baroness Ashton as our foreign representative to Iran and Cuba and these places to tell them that their democracy is inadequate, when she has never once in her entire career subjected herself to the ballot box, or invited her fellow countrymen to vote for or against her. I shall finish, if I may, by congratulating the good people of Massachusetts for taking a stand against excessive taxation and excessive government. It was the people of Massachusetts who began the revolution in order to get away from the idea that taxes could be levied without popular consent. We need such a revolution again here in Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we zien weer hoe de Europese Unie uiterlijke schijn verheft boven inhoud en motief boven resultaat. We hebben zojuist gestemd over een reeks resoluties waarin de schendingen van de mensenrechten in China worden veroordeeld. Maar wat doet de Europese Unie in de echte wereld? We isoleren Taiwan, we zijn in beginsel akkoord gegaan met de verkoop van wapens aan het communistische regime in Peking en we werken ermee samen om een concurrent van het Amerikaanse gps-systeem te maken, dat door president Chirac “technologisch imperialisme” werd genoemd. Zie hier hoe hypocrisie is verheven tot een leidmotief! We blaten over mensenrechten en vervolgens sluizen we geld door naar Hamas. We weigeren te praten met degenen die in opstand komen tegen Castro in Cuba, we veronachtzamen de democratie binnen onze eigen grenzen als referenda verkeerd uitvallen, maar we maken onszelf wel wijs dat wij nog steeds de zijn – want kijk maar eens naar de tekst van onze resolutie over mensenrechten! En nu komt de bijzondere vertoning waarin we barones Ashton als onze afgevaardigde naar Iran en Cuba sturen om die landen te vertellen dat hun democratie niet voldoet, terwijl zij in haar hele carrière nog nooit afhankelijk is geweest van de stembus en haar landgenoten nooit heeft uitgenodigd voor of tegen haar te stemmen. Als het mag wil ik tot slot graag de goede burgers van Massachusetts feliciteren met het feit dat ze in opstand zijn gekomen tegen buitensporige belasting en buitensporig bestuur. Het waren de inwoners van Massachusetts die de revolutie zijn begonnen om een einde te maken aan het idee dat belastingen kunnen worden geheven zonder toestemming van het volk. Hier in Europa hebben we weer zo’n revolutie nodig."@nl3
"Panie przewodniczący! Raz jeszcze widzimy, jak Unia Europejska przekłada pozory nad istotę, powód nad wynik. Właśnie głosowaliśmy nad szeregiem rezolucji potępiających nadużywanie praw człowieka w Chinach. Co jednak Unia Europejska robi w prawdziwym świecie? Izolujemy Tajwan; zasadniczo zgodziliśmy się sprzedawać broń komunistycznemu reżimowi w Pekinie i współpracujemy z nim w celu stworzenia konkurencyjnego dla amerykańskiego systemu GPS, co prezydent Chirac określa jako „technologiczny imperializm”. Jak wiele hipokryzji wnosimy do zasady rządzenia! Paplamy o prawach człowieka, a przelewamy pieniądze Hamasowi. Odmawiamy układów z dysydenckimi przeciwnikami Castro na Kubie, lekceważymy demokracje w obrębie naszych granic, jeżeli wynik referendum jest nie po naszej myśli, lecz wciąż przekonujemy siebie, że jesteśmy w porządku, ponieważ – proszę spojrzeć na tekst rezolucji o prawach człowieka! Będziemy teraz świadkami nadzwyczajnego spektaklu z baronessą Ashton jako naszym zagranicznym przedstawicielem wysłanym do Iranu i na Kubę, aby powiedzieć im, że ich demokracja jest niewłaściwa, chociaż nigdy w całej swojej karierze nie poddała się testowi urny wyborczej ani nie zachęcała swoich rodaków do oddania głosu na nią lub przeciwko niej. Na koniec, jeżeli mogę, chciałbym podziękować dobrym ludziom z Massachusetts za przyjęcie stanowiska w sprawie nadmiernemu opodatkowaniu i nadmiernej ingerencji rządu. To ludzie z Massachusetts rozpoczęli rewolucję, której celem było odejście od pomysłu, że podatki mogą być pobierane bez zgody ludności. Potrzebujemy takiej rewolucji ponownie w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, constatamos mais uma vez que a União Europeia confere primazia à aparência sobre a substância, ao motivo sobre o resultado. Acabámos de aprovar uma série de resoluções que condenam os abusos dos direitos humanos na China. O que está, porém, a União Europeia a fazer no mundo real? Estamos a isolar Taiwan; acordámos em princípio vender armamento ao regime comunista de Pequim; e estamos a colaborar com este regime para criar um rival do sistema americano de GPS, a que o senhor Presidente Chirac chama "imperialismo tecnológico". Vejam como a hipocrisia foi elevada a princípio de base! Censuramos as violações dos direitos humanos e depois canalizamos dinheiro para o Hamas. Recusamo-nos a tratar a questão dos dissidentes anti-Castro em Cuba, desprezamos a democracia dentro das nossas fronteiras quando os referendos pendem para o lado errado, mas convencemo-nos de que continuamos a ser os bons da fita, porque – leiam o texto da nossa resolução sobre os direitos humanos! Vamos agora proporcionar o extraordinário espectáculo de enviar a senhora Baronesa Ashton, na qualidade de nossa representante para as relações externas, ao Irão, a Cuba e a outros países com a missão de lhes dizer que a sua democracia é inadequada, quando a senhora Baronesa Ashton, em toda a sua carreira, não se submeteu uma única vez a um sufrágio nem convidou os seus compatriotas a votar contra ou a seu favor. Concluirei, se me permitem, felicitando as boas gentes de Massachusetts por terem tomado uma posição contra a tributação e a interferência governamental excessivas. Foi o povo de Massachusetts que iniciou uma revolução para afastar a ideia de que podem ser cobrados impostos sem o consentimento popular. Precisamos novamente de uma revolução deste tipo na Europa."@pt17
"Dle preşedinte, vedem încă o dată cum Uniunea Europeană promovează aparenţa în locul substanţei, cauza în locul efectului. Tocmai am votat o serie de rezoluţii care condamnau încălcările drepturilor omului în China. Însă ce face, de fapt, Uniunea Europeană în lume? Izolăm Taiwanul; am fost, în principiu, de acord să vindem arme regimului comunist din Beijing; şi colaborăm cu acesta pentru a-i crea un rival sistemului american de GPS, pe care preşedintele Chirac îl numeşte „imperialism tehnologic”. Iată cum ipocrizia s-a transformat într-un principiu de bază! Ne plângem în legătură cu drepturile omului, iar apoi direcţionăm bani către Hamas. Refuzăm să ne ocupăm de disidenţii anti Castro din Cuba, nu respectăm democraţia în cadrul propriilor noastre graniţe atunci când un referendum nu decurge aşa cum ne dorim, dar ne convingem pe noi înşine că suntem în continuare de partea celor buni, deoarece - priviţi textul rezoluţiei noastre cu privire la drepturile omului! Ne vom bucura în curând de spectacolul extraordinar al trimiterii baronesei Ashton în calitate de reprezentant al politicii noastre externe în Iran, Cuba şi locuri asemănătoare, pentru a le spune celor de acolo că democraţia lor este inadecvată, când dumneaei nu s-a supus nici măcar o dată în cariera sa urnelor de vot şi nu şi-a invitat conaţionalii să voteze pentru sau împotriva ei. Voi încheia, dacă îmi permiteţi, prin a-i felicita pe oamenii cumsecade din Massachusetts pentru că au luat atitudine împotriva impozitării excesive şi a guvernării excesive. Oamenii din Massachusetts au fost cei care au început revoluţia pentru a scăpa de ideea potrivit căreia impozitele pot fi percepute fără consimţământul populaţiei. Avem nevoie din nou de o astfel de revoluţie, aici în Europa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, znovu sme svedkami toho, ako Európska únia povyšuje zdanie nad skutočnosť, ako povyšuje motív nad záver. Práve sme hlasovali o sérii uznesení, ktoré odsudzujú porušovanie ľudských práv v Číne. Ale čo v skutočnosti Európska únia robí? Izolujeme Taiwan, v podstate sme súhlasili s predajom zbraní komunistickému režimu v Pekingu a spolupracujeme na vytvorení súpera pre americký systém GPS, ktorému prezident Chirac hovorí „technologický imperializmus“. Pozrite sa, ako bolo pokrytectvo povýšené na hlavný princíp! Nariekame nad ľudskými právami, a potom posielame peniaze hnutiu Hamas. Odmietame sa zaoberať problematikou odporcov Castrovho režimu na Kube, ignorujeme demokraciu v rámci svojich hraníc v prípade, keď sa referendá skončia inak, ako si želáme, ale presviedčame samých seba, že my sme stále tí „dobrí“ s odôvodnením – pozrite sa na text nášho uznesenia o ľudských právach! Budeme svedkami mimoriadnej udalosti – vyslania barónky Ashtonovej ako našej zahraničnej predstaviteľky do Iránu a na Kubu a podobné miesta, aby tam oznámila, že ich demokracia je nedostatočná, pričom ona sama sa ešte ani raz vo svojej doterajšej kariére nezúčastnila ako kandidátka na voľbách, ani nevyzvala svojich spoluobčanov, aby hlasovali za ňu alebo proti nej. Ak smiem, ukončím svoj prejav tým, že zablahoželám dobrým ľuďom zo štátu Massachusetts k tomu, že sa postavili proti neúnosnému zdaneniu a neprimeranej vláde. Boli to práve občania štátu Massachusetts, ktorí začali revolúciu, aby odmietli myšlienku, že dane možno vyberať bez všeobecného súhlasu. Takúto revolúciu potrebujeme opäť tu v Európe."@sk19
"Gospod predsednik, spet vidimo, kako Evropska unija povzdiguje videz nad vsebino, kako povzdiguje motiv nad rezultat. Pravkar smo glasovali za vrsto resolucij, ki obsojajo zlorabe človekovih pravic na Kitajskem. Kaj torej dela Evropska unija v resničnem svetu? Osamili smo Tajvan. Načeloma smo se strinjali, da prodamo orožje komunističnemu režimu v Pekingu in sodelujemo z njim, da bi ustvarili tekmeca ameriškemu sistemu GPS, ki ga predsednik Chirac imenuje „tehnološki imperializem“. Poglejte, kako se je hinavščina dvignila v vladajoče načelo! Stokamo o človekovih pravicah in potem spravimo denar do Hamasa. Zavračamo, da bi imeli kaj opraviti s proti-Castrovimi oporečniki na Kubi, ne zmenimo se za demokracijo v okviru naših lastnih meja, kadar gre kaj narobe z referendumi, vendar se prepričujemo, da smo še vedno dobri ljudje, ker – poglejte besedilo naše resolucije o človekovih pravicah! Zdaj bomo imeli izredno predstavo, ko bomo poslali baronico Ashton kot svojo zunanjo predstavnico v Iran in na Kubo in ta mesta, da jim bo povedala, da njihova demokracija ni ustrezna, pa čeprav se ona sama niti enkrat samkrat ni v vsej svoji karieri podredila volilni skrinjici ali povabila svojih sodržavljanov, da bi volili zanjo ali proti njej. Končal bom, če smem, s čestitkami dobrim ljudem v Massachusettsu, ki so se uprli pretiranim davkom in pretirani vladi. Prav ljudje v Massachusettsu so bili tisti, ki so začeli revolucijo, da bi odpravili zamisel, kako je mogoče naložiti davke brez splošnega soglasja. Tukaj v Evropi spet potrebujemo takšno revolucijo."@sl20
"Herr talman! Vi ser än en gång hur EU låter skenet gå före innehållet och sätter motivet framför resultatet. Vi har just röstat igenom en rad resolutioner som fördömer människorättsövergrepp i Kina. Men vad gör EU i den verkliga världen? Vi isolerar Taiwan, vi har i princip gått med på att sälja vapen till den kommunistiska regimen i Peking och vi samarbetar med denna för att skapa en rival till det amerikanska GPS-systemet, som president Jacques Chirac talar om som ”teknisk imperialism”. Se hur hyckleriet har upphöjts till en vägledande princip! Vi bölar om mänskliga rättigheter, och sedan ger vi pengar till Hamas. Vi vägrar ha att göra med de dissidenter som är emot Castro på Kuba, vi åsidosätter demokratin inom våra egna gränser när folkomröstningar går fel, men vi övertygar oss själva om att vi fortfarande är de goda eftersom – titta på texten till vår resolution om de mänskliga rättigheterna! Vi kommer nu att vidta den extraordinära och beklagliga åtgärden att skicka Catherine Ashton som vår utrikespolitiska företrädare till Iran och Kuba och dessa platser för att säga till dem att deras demokrati inte är tillräckligt bra, när hon aldrig under sin karriär har varit föremål för valurnorna, eller möjliggjort för sina landsmän att rösta för eller emot henne. Jag skulle gärna vilja avsluta med att gratulera de duktiga personerna i Massachusetts för att de tagit ställning mot överdriven beskattning och överdriven förvaltning. Det var människorna i Massachusetts som inledde revolutionen för att komma bort från tanken att skatter skulle kunna tas ut utan folkets samtycke. Vi behöver en sådan revolution igen här i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,5,20,15,1,14,11,16,4,21
"Daniel Hannan (ECR ).-"9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph