Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.6.4-084"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai una triste abitudine la serie di uccisioni che avvengono in tutto il mondo per motivi politici, religiosi eccetera, ma si rimane stupefatti per l'inumanità con la quale sono state uccise cinquantasette persone in fila durante una riunione politica per sostenere una candidatura presidenziale nelle Filippine. Un massacro attuato a freddo da un gruppo armato in nome di una rivoluzione di cui si fatica a capire il senso. Questa uccisione di massa non è peraltro un fenomeno isolato in questo paese, che conosce aree di rivolta armata che durano da anni anche per motivi religiosi come nella regione di Mindanao. Oltre alle doverose espressioni di cordoglio per questi fatti sanguinosi, credo si debba offrire una collaborazione forte al governo filippino per capire in quale modo l'Europa possa essere utile a risolvere le forti contraddizioni e le contrapposizioni armate che insanguinano questo sfortunato paese."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, série smrtelných útoků, k nimž dochází po světě z politických, náboženských a jiných důvodů, jsou nyní bohužel každodenní realitou, ale krutost, s jakou bylo zavražděno 57 lidí shromážděných na politickém mítinku, aby podpořili prezidentského kandidáta na Filipínách, je omračující. Byl to chladnokrevný masakr provedený ozbrojenou skupinou jménem revoluce, který těžko dává nějaký smysl. Navíc tato hromadná vražda není v této zemi ojedinělá,  neboť některých jejich regionech, například v regionu Mindanao, se ozbrojená povstání – včetně nábožensky motivovaných – odehrávají již roky. Domnívám se, že kromě náležitého vyjádření soustrasti ohledně těch krvavých událostí musíme filipínské vládě poskytnout silnou podporu, abychom prokázali, jak Evropa může být nápomocna při řešení závažných ozbrojených konfliktů, které tuto nešťastnou zemi smáčí krví."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Rækken af drab, der finder sted i verden af politiske, religiøse og øvrige årsager, er desværre blevet en hverdagsforeteelse, men jeg er forbløffet over den grusomhed, hvormed 57 mennesker blev myrdet, mens de stod i kø ved et politisk møde for at støtte en præsidentkandidat på Filippinerne. Der var tale om en koldblodig massakre udført af en bevæbnet gruppe på grund af en revolution, som det er vanskeligt at finde fornuft i. Dette massemord er ikke en isoleret hændelse i dette land, hvor der i nogle regioner som f.eks. Mindanao-provinsen har været væbnede opstande i årevis – inklusive religiøst motiverede opstande. Ud over at kondolere i forbindelse med sådanne blodige hændelser bør vi efter min mening yde stærk støtte til den filippinske regering for at vise, hvordan Europa kan hjælpe med at løse alvorlige væbnede konflikter og modsætningsforhold, der bader dette stakkels land i blod."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Serie von Tötungen, die weltweit aus politischen, religiösen und anderen Gründen begangen werden, ist leider zur täglichen Realität geworden, aber ich bin von der Grausamkeit erstaunt, mit der 57 Menschen ermordet wurden, die sich bei einem politischen Treffen anstellten, um einen Präsidentschaftskandidaten in den Philippinen zu unterstützen. Es war dies ein kaltblütiges Massaker, das von einer bewaffneten Gruppe im Namen einer Revolution ausgetragen wurde, die keinen Sinn ergibt. Außerdem ist dieser Massenmord kein einzelner Zwischenfall in einem Land, in dem in einigen Gebieten, wie zum Beispiel dem Mindanao-Gebiet, bewaffnete Aufstände, auch religiös motivierte, seit Jahren stattfinden. Neben dem Ausdruck unseres Beileids über diese blutigen Ereignissen finde ich, dass wir der philippinischen Regierung unsere Unterstützung anbieten müssen, um die Rolle Europas bei der Lösung ernster bewaffneter Konflikte und Widerstände herauszufinden, die dieses unglückliche Land in ein Blutbad gestürzt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σειρά των δολοφονιών που σημειώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο για πολιτικούς, θρησκευτικούς και άλλους λόγους αποτελεί πλέον δυστυχώς μια καθημερινή πραγματικότητα, αλλά είμαι κατάπληκτος από την σκληρότητα με την οποία δολοφονήθηκαν 57 άτομα ενώ στέκονταν στην ουρά σε μια πολιτική συνάντηση για να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο πρόεδρο στις Φιλιππίνες. Αυτή ήταν μια εν ψυχρώ σφαγή που πραγματοποίησε μια ένοπλη ομάδα στο όνομα μιας επανάστασης της οποίας είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το νόημα. Επιπλέον, αυτή η μαζική δολοφονία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός σε αυτή τη χώρα όπου, σε κάποιες περιοχές όπως στην περιοχή Mindanao, πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια ένοπλες εξεγέρσεις –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποκινούνται από τη θρησκεία. Πέρα από το να εκφράσουμε δεόντως τα συλλυπητήριά μας όσον αφορά αυτά τα αιματηρά γεγονότα, πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε την σθεναρή μας υποστήριξη στην κυβέρνηση των Φιλιππίνων ώστε να καταδειχθεί πώς μπορεί η Ευρώπη να φανεί χρήσιμη στην επίλυση των σοβαρών ένοπλων συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων που έπνιξαν αυτή την άτυχη χώρα στο αίμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the series of killings being carried out throughout the world for political, religious and other reasons is now sadly an everyday reality, but I am astounded by the cruelty with which 57 people were murdered whilst queuing at a political meeting to support a presidential candidate in the Philippines. This was a cold-blooded massacre carried out by an armed group in the name of a revolution of which it is difficult to make any sense. Moreover, this mass killing is not an isolated incident in this country where, in some regions, such as in the Mindanao region, armed uprisings – including those motivated by religion – have been taking place for years. Apart from duly expressing our condolences regarding these bloody events, I believe that we must offer our strong support to the Philippine Government so as to establish how Europe may be of use in resolving the serious armed conflicts and opposition which are bathing this unfortunate country in blood."@en4
"Señor Presidente, Señorías, los asesinatos que tienen lugar en todo el mundo por motivos políticos, religiosos y otros motivos son ahora, por desgracia, una realidad cotidiana, pero me sorprende la crueldad con la que fueron asesinadas 57 personas mientras guardaban cola en un mitin político para apoyar a un candidato a la presidencia de Filipinas. Fue una masacre a sangre fría y sin sentido cometida por un grupo armado en nombre de una revolución. Además, esta matanza no es un incidente aislado en este país, en el que, en algunas regiones, como la de Mindanao, hay levantamientos armados, también por motivos religiosos, desde hace años. Además de expresar debidamente nuestras condolencias por estos sucesos sangrientos, creo que debemos brindar nuestro pleno apoyo al Gobierno de Filipinas a fin de establecer la manera en que Europa puede contribuir a resolver los graves conflictos armados y la oposición que está tiñendo de sangre este desafortunado país."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kogu maailmas poliitilistel, usulistel ja muudel põhjustel toime pandud tapmised on praegu kahjuks igapäevane reaalsus, ent mind hämmastab julmus, millega mõrvati 57 inimest, kes olid poliitilisel kohtumisel järjekorras, et toetada Filipiinide presidendikandidaati. See on külmavereline massimõrv, mille pani toime relvastatud rühmitus revolutsiooni nimel, millest on raske aru saada. Lisaks sellele ei ole see massimõrv üksikjuhtum selles riigis, kus mõnedes piirkondades, nagu Mindanao, on relvastatud ülestõusud – kaasa arvatud usust põhjustatud – juba aastaid toimunud. Lisaks nende veriste sündmuste nõuetekohasele hukkamõistmisele arvan, et peame Filipiinide valitsusele pakkuma oma suurt tuge, et leida, kuidas Euroopa võiks seda riiki verega üleujutavate tõsiste relvakonfliktide ja vastuseisude lahendamisel kasulik olla."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, poliittisista, uskonnollisista ja muista syistä tapahtuvat murhat ovat kaikkialla maailmassa nykyään valitettavasti jokapäiväistä todellisuutta, mutta olen hämmästynyt siitä julmuudesta, jolla 57 ihmistä murhattiin heidän jonottaessaan erään presidenttiehdokkaan tukemiseksi järjestettyyn poliittiseen kokoukseen Filippiineillä. Se oli kylmäverinen joukkomurha, jonka teki eräs aseistautunut ryhmä vallankumouksen nimessä ja jossa on vaikea nähdä mitään järkeä. Lisäksi tämä joukkomurha ei ole yksittäistapaus tässä valtiossa, jonka eräillä alueilla, esimerkiksi Mindanaon alueella, on ollut vuosien ajan aseellisia – myös uskonnollisiin syihin perustuvia – kapinoita Sen lisäksi, että ilmaisemme asiaankuuluvasti osanottomme näiden veristen tapahtumien johdosta, meidän on mielestäni annettava vankka tukemme Filippiinien hallitukselle ja selvitettävä, miten Eurooppa voi olla hyödyksi näiden vakavien aseellisten konfliktien ja tämän onnettoman valtion vereen hukuttavien vastakkainasettelujen ratkaisemisessa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les massacres perpétrés à travers le monde pour des raisons politiques, religieuses ou autres font malheureusement partie du quotidien, mais je suis horrifié par la cruauté avec laquelle cinquante-sept personnes ont été assassinées alors qu’elles s’apprêtaient à assister à une réunion politique de soutien à un candidat à la présidentielle aux Philippines. Il s’agissait d’un massacre perpétré froidement par un groupe armé au nom d’une révolution peu compréhensible. En outre, il ne s’agit pas d’un incident isolé dans ce pays. Dans certaines régions, dont Mindanao, les soulèvements armés – y compris ceux pour motifs religieux – sont monnaie courante depuis des années. Nous ne devons pas nous contenter d’exprimer mollement nos condoléances face à ces atrocités. Nous devons également offrir notre soutien indéfectible au gouvernement philippin afin de déterminer comment l’Europe peut contribuer à la résolution de ces graves conflits armés qui causent tant d’effusions de sang dans ce malheureux pays."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, a gyilkosságsorozatok, amelyeket politikai, vallási és egyéb okokból követnek el szerte a világon manapság sajnos mindennapjaink valóságához tartoznak, ám döbbenetes az a kegyetlenség, amellyel arra az 57 emberre sújtottak le, akiket a Fülöp-szigeteken gyilkoltak meg, miközben sorban álltak egy elnöki jelölt támogatására rendezett politikai összejövetelen. Hidegvérrel elkövetett mészárlás volt ez, amelyet egy fegyveres csoport követett el egy olyan forradalom nevében, amelyet igen nehéz értelmezni. Mi több, ez a tömeggyilkosság nem elszigetelt eset ebben az országban, amelynek bizonyos régióiban, úgymint például a Mindanao régióban, évek óta zajlanak fegyveres lázongások – többek közt vallási indíttatásúak is. Amellett, hogy természetesen kifejezzük részvétünket a véres események kapcsán, véleményem szerint hathatós támogatásunkat is fel kell ajánlanunk a Fülöp-szigetek kormányának, és meg kell találnunk a módját, hogyan segíthetne Európa e súlyos fegyveres konfliktusok és ellenállás okozta problémák megoldásában, amelyek vérben áztatják ezt a szerencsétlen országot."@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, žudynės, pasaulyje vykstančios dėl politinių, religinių ir kitų priežasčių, šiandien tapo liūdna realybe, bet esu priblokštas to, kaip žiauriai buvo nužudyti 57 žmonės, dalyvavę mitinge, skirtame paremti kandidatą į Filipinų prezidentus. Tai buvo šaltakraujiškos skerdynės, kurias revoliucijos vardu įvykdė ginkluota grupė ir kurių prasmę sunku suvokti. Be to, šios masinės žudynės nėra pavienis atvejis šioje šalyje; jau daugelį metų kai kuriuose jos regionuose, pvz., Mindanao, vyksta ginkluoti sukilimai, taip pat ir dėl religinių motyvų. Manau, kad privalome ne tik pareikšti užuojautą dėl šių kruvinų įvykių, bet ir pasiūlyti tvirtą paramą Filipinų Vyriausybei, parodydami, kad Europa gali padėti spręsti rimtus ginkluotus konfliktus, ir opozicijai, kuri kraujyje maudo šią nelaimingą šalį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, virkne slepkavību, kas notiek visā pasaulē politisku, reliģisku un citu iemeslu dēļ, pašlaik ir bēdīga ikdienas realitāte, tomēr es esmu pārsteigts par nežēlību, ar kādu tika nogalināti 57 cilvēki, kuri stāvēja politiskā mītiņā, lai Filipīnās atbalstītu prezidenta kandidātu. Tas bija asinis stindzinošs slaktiņš, ko izdarīja bruņotu cilvēku grupa revolūcijas vārdā un kam ir grūti atrast kaut kādu jēgu. Turklāt šī masveida nogalināšana nav atsevišķs gadījums šajā valstī, kurā dažos reģionos, piemēram, Mindanao reģionā, bruņotas sacelšanās — arī reliģisku motīvu rosinātas — notiek jau gadiem ilgi. Nemaz jau nerunājot par mūsu laikus izteikto līdzjūtību saistībā ar šiem asiņainajiem notikumiem, es uzskatu, ka mums ir jāpiedāvā Filipīnu valdībai spēcīgs atbalsts, lai pierādītu, kā Eiropa var būt noderīga smagu bruņotu konfliktu risināšanā ar opozīciju, kura liek šai nelaimīgajai zemei mirkt asinīs."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai una triste abitudine la serie di uccisioni che avvengono in tutto il mondo per motivi politici, religiosi eccetera, ma si rimane stupefatti per l'inumanità con la quale sono state uccise cinquantasette persone in fila durante una riunione politica per sostenere una candidatura presidenziale nelle Filippine. Un massacro attuato a freddo da un gruppo armato in nome di una rivoluzione di cui si fatica a capire il senso. Questa uccisione di massa non è peraltro un fenomeno isolato in questo paese, che conosce aree di rivolta armata che durano da anni anche per motivi religiosi come nella regione di Mindanao. Oltre alle doverose espressioni di cordoglio per questi fatti sanguinosi, credo si debba offrire una collaborazione forte al governo filippino per capire in quale modo l'Europa possa essere utile a risolvere le forti contraddizioni e le contrapposizioni armate che insanguinano questo sfortunato paese."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de talrijke moorden, wereldwijd gepleegd uit politieke, religieuze en vergelijkbare motieven, vormen inmiddels een dagelijkse realiteit. Niettemin is de moord in de Filippijnen op 57 personen die in een rij stonden voor een politieke bijeenkomst ter ondersteuning van een presidentskandidaat van een verbijsterende wreedheid. Een in koelen bloede uitgevoerde moordpartij door een gewapende groep in naam van een revolutie van onbegrijpelijke betekenis. Deze massamoord is overigens geen unieke gebeurtenis in een land waar bepaalde gebieden al jaren te maken hebben met gewapende opstand, onder meer uit religieuze motieven zoals in de regio Mindanao. Naast gepaste tekenen van medeleven naar aanleiding van deze bloedige gebeurtenissen, ben ik van mening dat we sterke steun aan de Filippijnse regering moeten bieden. Zo moet duidelijk worden hoe Europa kan helpen bij het oplossen van de ernstige gewapende conflicten en het verzet, die in dit onfortuinlijke land zoveel bloed doen stromen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Zabójstwa dokonane na świecie z powodów politycznych, religijnych i innych stają się niestety codzienną rzeczywistością, jestem jednak zaskoczony okrucieństwem, z jakim zamordowano pięćdziesiąt siedem osób na wiecu politycznym, które znalazły się tam, aby poprzeć kandydata na prezydenta na Filipinach. To była krwawa masakra przeprowadzona przez grupę zbrojną w imię rewolucji, której trudno przypisać jakiś sens. Ponadto to masowe morderstwo nie jest odosobnionym przypadkiem w tym kraju, gdzie w niektórych regionach, na przykład w Mindanao, zbrojne rewolty, również o podłożu religijnym, wybuchały od lat. Uważam, że oprócz należytego wyrażenia kondolencji z powodu tych krwawych wydarzeń musimy zaproponować rządowi filipińskiemu nasze zdecydowanie wsparcie, aby pokazać, że Europa może być użyteczna w rozwiązywaniu poważnych konfliktów zbrojnych i oporu, które zanurzają ten nieszczęsny kraj we krwi."@pl16
"Senhor Presidente, caros Colegas, a série de homicídios perpetrados em todo o mundo por motivos políticos, religiosos e de outra natureza é agora, lamentavelmente, uma realidade quotidiana, mas estou impressionado pela crueldade com que 57 pessoas foram assassinadas enquanto aguardavam numa fila uma reunião política destinada a apoiar um potencial candidato presidencial nas Filipinas. Tratou-se de um massacre a sangue frio levado a cabo por um grupo armado em nome de uma revolução cujo sentido é difícil entender. Além disso, este assassínio em massa não é um incidente isolado neste país, onde, em algumas zonas, como a região de Mindanau, ocorrem revoltas armadas – nomeadamente motivadas pela religião – há anos. Além de expressarmos as devidas condolências por estes acontecimentos sangrentos, entendo que devemos oferecer o nosso forte apoio ao Governo das Filipinas a fim de perceber como a Europa pode ser útil na resolução dos sérios conflitos e combates armados que provocam derramamento de sangue neste país desafortunado."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, seria de asasinate comise în întreaga lume din raţiuni politice, religioase şi de altă natură este, din păcate, o realitate cotidiană, însă sunt şocat de cruzimea cu care au fost ucise 57 de persoane care participau la o întâlnire politică, pentru a susţine un candidat la preşedinţie în Filipine. Acest masacru cu sânge rece a fost comis de un grup armat, în numele unei revoluţii fără sens. Totodată, acest măcel nu este un incident izolat în această ţară unde, în unele regiuni precum regiunea Mindanao, au loc de ani de zile revolte armate, inclusiv din raţiuni religioase. În afară de a ne exprima condoleanţele pentru aceste evenimente sângeroase, cred că trebuie să oferim sprijinul nostru guvernului filipinez, pentru a stabili în ce mod poate ajuta Europa la rezolvarea conflictelor armate grave şi a disputelor care scaldă în sânge această ţară nefericită."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vraždenie, ku ktorému dochádza na celom svete v dôsledku politiky, náboženstva a iných dôvodov, je v súčasnosti krutou každodennou realitou. Som však šokovaný bezcitnosťou, s akou bolo na Filipínach zavraždených 57 členov konvoja zorganizovaného na vyjadrenie politickej podpory prezidentskému kandidátovi. Bol to chladnokrvný masaker vykonaný ozbrojenou skupinou v mene revolúcie, ktorej možno ťažko prisúdiť nejaký zmysel. Čo je horšie, táto masová vražda nie je ojedinelým prípadom v krajine, v ktorej niektorých regiónoch, napríklad v Mindanau, už roky dochádza k ozbrojeným povstaniam vrátane povstaní motivovaných náboženstvom. Okrem náležitého vyjadrenia úprimnej sústrasti v súvislosti s touto krvavou udalosťou sa domnievam, že filipínskej vláde musíme poskytnúť silnú podporu a nájsť spôsob, ako by mohla byť Európa nápomocná pri riešení vážnych ozbrojených konfliktov a prejavoch odporu, ktoré zapríčiňujú krviprelievanie v tejto nešťastnej krajine."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, serija umorov, ki se izvajajo po vsem svetu zaradi političnih, verskih in drugih razlogov, je zdaj žalostna vsakdanja resničnost, vendar sem presunjen nad krutostjo, s katero je bilo ubitih 57 ljudi, ki so čakali v vrsti na politični sestanek v podporo predsedniški kandidatki na Filipinih. To je bil hladnokrven pokol, ki ga je izvedla oborožena skupina v imenu revolucije, za katerega je težko najti kakršen koli smisel. Še več, ta množični poboj ni osamljen primer v tej državi, kjer se v nekaterih regijah, na primer v regiji Mindanao, že leta dogajajo oboroženi upori, vključno s takimi, ki imajo verske motive. Poleg tega, da primerno izrazimo svoje sožalje ob teh krvavih dogodkih, menim, da moramo filipinski vladi ponuditi močno podporo, da bomo dokazali, da je Evropa lahko koristna pri reševanju resnih oboroženih spopadov in uporov, ki so preplavili to nesrečno deželo s krvjo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Det är nu tyvärr en vardaglig realitet att mord genomförs i olika delar av världen av bland annat politiska och religiösa skäl, men jag är förbluffad över hur grymt 57 personer mördades då de köade vid ett politiskt möte för att stödja en presidentkandidat i Filippinerna. Detta var en kallblodig massaker som genomfördes av en väpnad grupp till förmån för en revolution som det är svårt att se meningen med. Massmorden är dessutom inte en isolerad händelse i detta land där väpnade uppror i vissa regioner, såsom i Mindanao-regionen – som i vissa fall grundats på religiösa skäl – har ägt rum i åratal. Bortsett från att vederbörligen uttrycka vårt beklagande när det gäller dessa blodiga händelser anser jag att vi måste ge starkt stöd till Filippinernas regering så att man fastställer hur EU kan bidra till att lösa de allvarliga väpnade konflikter och motsättningar som leder till ett blodbad i detta olyckliga land."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph