Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.4.4-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, ce qui s’est passé en Égypte aurait sans doute pu se passer ailleurs. Une voiture passe à la sortie d’un lieu de culte copte, tire dans la foule. Bilan: sept morts (six coptes et un policier). La réaction des autorités égyptiennes est rapide. Le procureur général décide – et je cite – que les trois accusés des événements de Naga Hamadi seront traduits devant la Cour d’urgence de sécurité de l’État pour meurtre par préméditation. En Malaisie, c’est le nom d’Allah que les communautés chrétiennes et musulmanes se disputent, avec pour conséquence le sac et le pillage d’églises. Ces faits divers, qu’on pourrait qualifier de banals, trouvent des résonances ailleurs, partout dans le monde, y compris en Europe. La montée de l’intolérance et du fanatisme religieux met en péril une liberté essentielle, la liberté de conviction de chacun, qu’il soit religieux ou agnostique. Partout dans le monde, des crimes contre les minorités, qu’elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, sont perpétrés. Partout aussi dans le monde, des hommes et des femmes laïcs sont assassinés ou emprisonnés parce qu’ils ne respectent pas des rites, des dogmes ou des pratiques religieuses, dont ils se sont affranchis. En tant que laïque, je soutiens fermement cette résolution, qui est un appel à la tolérance et non une stigmatisation de l’Égypte ou de la Malaisie. Mais au-delà des cas qui sont évoqués, je voudrais rappeler le devoir d’un État soucieux de la libre expression de ses citoyens. Selon moi, un État laïc, dans sa structure, est la meilleure garantie de l’espace nécessaire à la diversité des convictions de chacun. C’est sous cette forme qu’il protège le mieux les citoyens et favorise le dialogue entre les communautés."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, událost, která se stala v Egyptě, se nepochybně mohla přihodit kdekoli jinde. Kolem vchodu do koptského kostela projíždí auto a někdo z něj začne střílet do lidí. Výsledek: sedm mrtvých (šest koptských křesťanů a jeden policista). Egyptské úřady reagují rychle. Státní zástupce rozhoduje, cituji, že tři obvinění z událostí v Nag Hammádí budou souzeni před výjimečnou bezpečnostní radou státu za spáchání úkladné vraždy. V Malajsii se křesťanská a muslimská komunita přou o jméno Alláh, což má za následek plenění a rabování kostelů. Tyto zprávy, které se dají nazvat běžnými, mají dopady i jinde po celém světě, včetně Evropy. Zesílení náboženské netolerance a fanatismu ohrožuje základní svobodu, svobodu vyznání pro všechny, ať jsou to věřící, nebo agnostici. Po celém světě se páchají zločiny vůči menšinám, bez ohledu na to, zda jde o křesťany, židy nebo muslimy. Po celém světě jsou také zabíjeni nebo vězněni muži a ženy bez vyznání, protože nerespektují ceremoniály, dogmata nebo náboženské praktiky, od kterých se osvobodili. Jako osoba bez vyznání toto usnesení, které vyzývá k toleranci, nikoli stigmatizaci Egypta nebo Malajsie, plně podporuji. Nicméně, kromě zmíněných případů bych ráda upozornila na odpovědnost státu, který ctí práva svých občanů na svobodu projevu. Jsem přesvědčena, že sekulární stát je nejlepší zárukou prostoru pro rozmanitost vyznání. To je forma, kterou může stát nejlépe své občany chránit a podporovat dialog mezi komunitami."@cs1
"Hr. formand! Den episode, der fandt sted i Egypten, kunne utvivlsomt have fundet sted andre steder. En bil kører forbi døren til en koptisk kirke, og der affyres skud mod menneskemængden. Resultatet var syv døde (seks koptere og en politibetjent). De egyptiske myndigheder reagerer hurtigt. Den offentlige anklager beslutter, og jeg citerer, at de tre mistænkte for begivenhederne i Nag Hammadi skal stilles for statens særlige sikkerhedsdomstol, anklaget for overlagt mord. I Malaysia er det navnet Allah, som de kristne og muslimske samfund skændes om, en strid, der resulterer i, at kirker endevendes og plyndres. Disse nye historier, der kunne beskrives som banale, har følger andre steder, i hele verden, også i Europa. Den voksende religiøse intolerance og fanatisme bringer en grundlæggende frihedsrettighed i fare for alle, nemlig trosfriheden, uanset om man er religiøs eller agnostiker. Over hele verden begås der forbrydelser mod minoriteter, det være sig kristne, jødiske eller muslimske. Og over hele verden dræbes eller fængsles ikkereligiøse mænd og kvinder, fordi de ikke respekterer de ritualer, dogmer eller religiøse skikke, som de har løsrevet sig fra. Som ikkereligiøs støtter jeg fuldt og fast denne beslutning, som er en opfordring til tolerance, ikke en stigmatisering af Egypten eller Malaysia. Men bortset fra de sager, der er blevet nævnt, vil jeg gerne påpege det ansvar, som påligger en stat, der er opmærksom på sine borgeres ret til ytringsfrihed. Jeg mener, at en verdslig stat i kraft af sin struktur er den bedste garanti for det rum, en trosmangfoldighed kræver. Det er i denne form, en stat bedst kan beskytte sine borgere og fremme dialogen mellem sine samfund."@da2
"Herr Präsident! Der Vorfall, der sich in Ägypten ereignet hat, hätte sich zweifellos auch woanders ereignen können. Ein Fahrzeug fährt am Eingang einer koptischen Kirche vorbei und Schüsse werden in die Menge gefeuert. Das Ergebnis: sieben Tote (sechs Kopten und ein Polizeibeamter). Die ägyptischen Behörden reagieren schnell. Der Staatsanwalt entscheidet – ich zitiere –, dass die Personen, die wegen der Ereignisse in Nag Hammadi angeklagt sind, vor dem staatlichen Notstandssicherheitsgericht wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt werden. In Malaysia streiten sich die christlichen und muslimischen Gemeinschaften um den Namen Allah, ein Streit, der zur Plünderung und Ausraubung von Kirchen führt. Diese Nachrichten, die man als alltäglich bezeichnen könnte, haben Auswirkungen anderswo in der Welt, auch in Europa. Die Zunahme der religiösen Intoleranz und des Fanatismus gefährdet eine grundlegende Freiheit, die Freiheit des Glaubens für alle, egal ob sie religiös oder agnostisch sind. In der ganzen Welt werden Verbrechen gegen Minderheiten verübt, seien sie nun Christen, Juden oder Muslime. In der ganzen Welt werden auch nicht religiöse Männer und Frauen umgebracht oder eingesperrt, weil sie die Riten, Dogmen oder religiösen Praktiken, von denen sie sich befreit haben, nicht einhalten. Als nicht religiöse Person unterstütze ich diesen Entschließungsantrag entschieden, der einen Aufruf zu Toleranz und nicht eine Stigmatisierung Ägyptens oder Malaysias darstellt. Ungeachtet der erwähnten Fälle möchte ich jedoch auf die Verantwortung eines Staates hinweisen, der auf das Recht seiner Bürger auf die Freiheit der Meinungsäußerung achtet. Ich glaube, dass ein säkularer Staat aufgrund seiner Struktur die größte Garantie dieses Raumes darstellt, der für eine Glaubensvielfalt erforderlich ist. Das ist die Form, in der ein Staat seine Bürger am besten schützen und einen Dialog zwischen seinen Gemeinschaften fördern kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το περιστατικό που συνέβη στην Αίγυπτο θα μπορούσε αναμφισβήτητα να έχει συμβεί και αλλού. Ένα αυτοκίνητο περνάει έξω από την πόρτα μιας εκκλησίας Κοπτών και κάποιος μέσα από το αυτοκίνητο πυροβολεί το πλήθος. Αποτέλεσμα: επτά θάνατοι (έξι Κόπτες και ένας αστυνομικός). Οι αιγυπτιακές αρχές αντιδρούν γρήγορα. Ο δημόσιος κατήγορος αποφασίζει – και παραθέτω αυτούσια τα λόγια του – ότι τα τρία άτομα που κατηγορούνται για τα γεγονότα στην πόλη Nag Hammadi θα δικαστούν από το δικαστήριο ασφαλείας κατάστασης έκτακτης ανάγκης του κράτους με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Στη Μαλαισία οι χριστιανικές και μουσουλμανικές κοινότητες διαφωνούν για το όνομα «Αλλάχ», με αποτέλεσμα λεηλασίες εκκλησιών. Αυτές οι ιστορίες που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κοινότοπες, έχουν επιπτώσεις σε άλλα μέρη του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Η αύξηση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και του φανατισμού θέτει σε κίνδυνο μια θεμελιώδη ελευθερία, την ελευθερία της πίστης για όλους, είτε πρόκειται για θρησκευόμενα άτομα είτε για αγνωστικιστές. Σε ολόκληρο τον κόσμο διαπράττονται εγκλήματα κατά μειονοτήτων, είτε πρόκειται για χριστιανούς, είτε για εβραίους ή μουσουλμάνους. Σε ολόκληρο τον κόσμο, επίσης, μη θρησκευόμενοι άνδρες και γυναίκες σκοτώνονται ή φυλακίζονται διότι δεν σέβονται τις τελετουργίες, τα δόγματα ή τις θρησκευτικές πρακτικές από τις οποίες έχουν απομακρυνθεί. Ως μη θρησκευόμενο άτομο, υποστηρίζω σθεναρά αυτό το ψήφισμα, το οποίο αποτελεί έκκληση για ανεκτικότητα και όχι στιγματισμό της Αιγύπτου ή της Μαλαισίας. Ωστόσο, αφήνοντας κατά μέρος τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, θα ήθελα να επισημάνω την ευθύνη του κράτους που ενδιαφέρεται για το δικαίωμα των πολιτών του στην ελευθερία της έκφρασης. Πιστεύω ότι ένα κοσμικό κράτος, λόγω της δομής του, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για την ύπαρξη του χώρου που απαιτείται για μια ποικιλομορφία πίστεων. Αυτή είναι η μορφή με την οποία ένα κράτος μπορεί να προστατεύσει με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες του και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων του."@el10
"Mr President, the incident that took place in Egypt could undoubtedly have happened elsewhere. A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd. The outcome: seven deaths (six Copts and one police officer). The Egyptian authorities react quickly. The public prosecutor decides – and I quote – that the three accused of the events in Nag Hammadi will be tried before the State Emergency Security Court on a charge of premeditated murder. In Malaysia, it is the name Allah that the Christian and Muslim communities argue about, a dispute that results in the ransacking and pillaging of churches. These news stories, which could be described as commonplace, have impacts elsewhere, throughout the world, including in Europe. The rise in religious intolerance and fanaticism jeopardises a fundamental freedom, freedom of belief for all, whether they are religious or agnostic. All over the world, crimes are being perpetrated against minorities, be they Christian, Jewish or Muslim. All over the world, too, non-religious men and women are being killed or imprisoned because they do not respect the rites, dogmas or religious practices from which they have freed themselves. As a non-religious person, I firmly support this resolution, which is an appeal for tolerance and not a stigmatisation of Egypt or Malaysia. However, leaving aside the cases that have been mentioned, I would like to point out the responsibility of a state that is mindful of its citizens’ right to freedom of expression. I believe that a secular state, by virtue of its structure, is the greatest guarantee of the space required for a diversity of beliefs. This is the form in which a state can best protect its citizens and promote a dialogue between its communities."@en4
"Señor Presidente, el incidente ocurrido en Egipto podría haber ocurrido sin lugar a dudas en cualquier otro lugar. Un coche pasa por delante de la puerta de una iglesia copta y se dispara a la multitud. El resultado: siete muertes (seis coptos y un policía). Las autoridades egipcias reaccionan con rapidez. El fiscal decide, y cito, que los tres acusados por los sucesos de Nag Hammadi sean juzgados ante el Tribunal Estatal de Seguridad de Emergencia por cargos de asesinato premeditado. En Malasia, las comunidades cristiana y musulmana discuten sobre el nombre de Alá, una disputa que da lugar a saqueos y pillajes en las iglesias. Estas nuevas historias, que podrían describirse como algo habitual, tienen impacto en otros lugares, en todo el mundo, incluida Europa. El aumento de la intolerancia y el fanatismo religiosos pone en peligro una libertad fundamental: la libertad religiosa de todos, ya se trate de creyentes o de agnósticos. En todo el mundo se perpetran crímenes contra las minorías, ya sean cristianas, judías o musulmanas. También en todo el mundo, los hombres y mujeres que no son religiosos son asesinados o encarcelados porque no respetan los ritos, los dogmas o las prácticas religiosas de los que se han liberado. En mi calidad de persona no religiosa, apoyo firmemente esta resolución, que es un llamamiento a la tolerancia y no una estigmatización de Egipto o de Malasia. No obstante, dejando de lado los casos que se han mencionado, quisiera referirme a la responsabilidad de un Estado que es consciente del derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos. Considero que un Estado secular, en virtud de su estructura, es la mayor garantía del espacio que se requiere para la diversidad de creencias. Es ésta la forma en que un Estado puede proteger mejor a sus ciudadanos y promover el diálogo entre sus comunidades."@es21
"Lugupeetud juhataja! Egiptuses aset leidnud vahejuhtum võiks kindlasti juhtuda ka kusagil mujal. Auto möödub kopti kiriku lävest, rahva sekka tulistatakse. Tagajärg: seitse surnut (kuus kopti ja üks politseiametnik). Egiptuse võimud reageerivad kiiresti. Riigiprokurör otsustab – ja ma tsiteerin – et kolm Nag Hammadi sündmustes kahtlustatavat viiakse riigi erakorralise julgeolekukohtu ette süüdistusega ettekavatsetud mõrvas. Malaisias vaidlevad kristlaste ja moslemite kogukonnad Allahi nime üle – vaidlus, mis toob kaasa kirikute rüüstamise ja riisumise. Need uudislood, mida võib pidada tavaliseks, avaldavad mõju kogu maailmale, kaasa arvatud Euroopale. Usulise sallimatuse ja usufanatismi hoogustumine ohustab põhivabadust – kõigi usuvabadust, olgu nad usklikud või agnostikud. Kogu maailmas pannakse vähemuste vastu toime kuritegusid, olgu nad kristlased, juudid või moslemid. Kogu maailmas tapetakse või vangistatakse ka mitteusklikke mehi ja naisi, sest nad ei austa riitusi, dogmasid või usutavasid, millest nad end vabastanud on. Mitteuskliku inimesena toetan tugevalt seda resolutsiooni, mis kutsub üles sallivusele, mitte Egiptuse või Malaisia häbimärgistamisele. Ent jättes mainitud juhtumid kõrvale, tahaksin välja tuua sellise riigi vastutuse, mis hoolib oma kodanike õigusest sõnavabadusele. Usun, et ilmalik riik on oma struktuurilt suurim usuliste erinevuste jaoks vajaliku ruumi tagaja. See on vorm, milles riik saab kõige paremini oma kodanikke kaitsta ning edendada dialoogi oma kogukondade vahel."@et5
". Arvoisa puhemies, Egyptissä tapahtunut välikohtaus olisi epäilemättä voinut tapahtua muuallakin. Auto ajaa koptilaisen kirkon oven ohi, laukauksia ammutaan väkijoukkoon. Tulos: seitsemän kuollutta (kuusi koptikristittyä ja yksi poliisi). Egyptin viranomaiset reagoivat nopeasti. Egyptin yleinen syyttäjä päätti – ja lainaan päätöstä – että kolmea Nag Hammadin hyökkäyksestä epäiltyä vastaan nostetaan murhasyyte valtion turvallisuudesta vastaavassa tuomioistuimessa. Malesiassa kristityt ja muslimit riitelevät nimestä "Allah", ja riita on johtanut kirkkojen ryöstelyyn ja tuhoamiseen. Näillä uutisilla, joita voitaisiin pitää triviaaleina, on vaikutuksia kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa. Uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja fanatismin nousu vaarantaa yhden perusvapauden, uskonvapauden, joka kuuluu kaikille, niin uskovaisille kuin agnostikoille. Kaikkialla maailmassa tehdään rikoksia vähemmistöjä vastaan, olivat nämä kristittyjä, juutalaisia tai islaminuskoisia. Samoin kaikkialla maailmassa surmataan tai vangitaan uskonnottomia miehiä ja naisia, koska he eivät noudata menoja, oppeja tai uskonnollisia käytäntöjä, joista he ovat itsensä vapauttaneet. Uskonnottomana henkilönä kannatan vilpittömästi tätä päätöslauselmaa, joka on vetoomus suvaitsevaisuuden puolesta, ei pyrkimys Egyptin tai Malesian leimaamiseen. Nyt mainittujen tapausten lisäksi korostan kuitenkin kansalaistensa sananvapaudesta huolehtivan valtion vastuuta. Katson, että maallinen valtio takaa rakenteensa ansiosta parhaiten vakaumusten monimuotoisuuden tarvitseman tilan. Tämä on se muoto, jolla valtio voi parhaiten suojella kansalaisiaan ja edistää eri yhteisöjen välistä vuoropuhelua."@fi7
"Elnök úr, az Egyiptomban történt incidens kétségkívül máshol is megtörténhetett volna. Egy autó elhalad a kopt templom ajtajánál, a tömegbe belelőnek. Az eredmény: hét halott (hat kopt és egy rendőr). Az egyiptomi hatóságok gyorsan reagálnak. Az ügyész úgy dönt – idézem –, hogy a Nagaa Hammádiban történt eseményekkel vádolt három személyt előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság vádjával állítsák a Sürgősségi Nemzetbiztonsági Bíróság elé. Malajziában Allah nevén vitatkoznak a keresztény és muzulmán közösségek, de a vita a templomok felforgatásába és kifosztásába torkollott. Ezeknek a legújabb, de akár megszokottnak is mondható eseteknek máshol is megvannak a hatásaik, szerte a világon, így Európában is. A vallási intolerancia és a fanatizmus erősödése veszélybe sodor egy alapvető szabadságot, a meggyőződés mindenkit, hívőket és szabadgondolkodókat egyaránt megillető szabadságát. Világszerte követnek el bűncselekményeket a kisebbségek ellen, legyenek akár keresztények, akár zsidók vagy muzulmánok. Ugyanakkor a nem vallásos férfiakat és nőket szerte a világon halállal vagy bebörtönzéssel büntetik azért, amiért nem tartják tiszteletben a vallási rituálékat, dogmákat vagy szertartásokat, amelyek alól felszabadították magukat. Nem hívő személyként határozottan támogatom ezt az állásfoglalást, amely a toleranciáért emel szót, nem megbélyegezni kívánja Egyiptomot vagy Malajziát. Félretéve azonban a már említett eseteket, szeretném felhívni a figyelmet az állam felelősségére a polgárok véleménynyilvánítási szabadsága terén. Véleményem szerint egy világi állam – puszta felépítésénél fogva – a legjobb garancia arra, hogy a meggyőződések sokszínűsége kellő teret kap. Egy állam ebben a formában tudja legjobban megvédeni polgárait és támogatni a közösségei közötti párbeszédet."@hu11
"Signor Presidente, l’episodio avvenuto in Egitto avrebbe potuto avere luogo in qualsiasi altro Stato. Un’automobile passa di fianco all’entrata di una chiesa copta e spara sulla folla. Il risultato: sette morti (sei copti e un agente di polizia). Le autorità egiziane reagiscono rapidamente: il procuratore decide “che le tre persone accusate degli eventi di Nag Hammadi saranno giudicate dalla Corte di sicurezza dello stato di emergenza con l’accusa di omicidio premeditato”. In Malesia, le comunità cristiane e musulmane discutono sul nome di Allah, disputa che risulta in razzie e saccheggi delle chiese. Queste notizie, che possono essere descritte come luoghi comuni, hanno conseguenze in tutto il mondo, Europa compresa. L’aumento dell’intolleranza religiosa e del fanatismo mette a repentaglio una delle libertà fondamentali, la libertà di religione per tutti, sia per i fedeli, sia per gli agnostici. In tutto il mondo, hanno luogo crimini contro minoranze, siano esse cristiane, ebraiche o musulmane. In tutto il mondo, uomini e donne non religiosi sono uccisi o arrestati perché non rispettano i riti, i dogmi o le pratiche religiose di cui si sono liberati. In qualità di persona non religiosa, do il mio pieno sostegno a questa risoluzione, un appello alla tolleranza e non una stigmatizzazione nei confronti di Egitto e Malesia. Ad ogni modo, lasciando da parte i casi appena citati, vorrei sottolineare la responsabilità di uno Stato attento al diritto dei propri cittadini alla libertà di espressione. Ritengo che uno Stato laico, in virtù della sua struttura, sia la migliore garanzia dello spazio necessario per le varie convinzioni religiose. In questo modo lo Stato può tutelare al meglio i propri cittadini e può promuovere un dialogo fra le sue comunità."@it12
"Pone pirmininke, tai, kas įvyko Egipte, neabejotinai galėjo atsitikti bet kurioje kitoje šalyje. Automobilis pravažiuoja pro koptų bažnyčios priedurį, šaudoma į minią. Pasekmė – septyni negyvi (šeši koptai ir vienas policijos pareigūnas). Egipto valdžia reaguoja greitai. Prokuroras nusprendžia (cituoju), kad trys kaltinamieji, įvykių Nag Hammadi dalyviai, stos prieš Valstybės saugumo nepaprastosios padėties atvejais teismą, kur jiems bus pateiktas kaltinimas tyčine žmogžudyste. Malaizijoje krikščionių ir musulmonų bendruomenės ginčijasi dėl Alacho vardo, o šis ginčas baigiasi bažnyčių plėšimu. Šios žiniatinklio naujienos, kurias būtų galima apibūdinti kaip kasdienybę, turi poveikio visam pasauliui, įskaitant Europą. Religinio nepakantumo ir fanatizmo didėjimas kelia pavojų pagrindinei – įsitikinimų – laisvei, pavojų ir tikintiesiems, ir agnostikams. Visame pasaulyje daromi nusikaltimai prieš mažumas – krikščionis, žydus, musulmonus… Visame pasaulyje netikintieji – vyrai ir moterys – žudomi arba įkalinimai už tai, kad negerbia apeigų, dogmų ar religinės praktikos, nuo kurių jie patys yra išsivadavę. Aš, kaip netikinti, tvirtai palaikau šią rezoliuciją, kurioje Egiptas ir Malaizija raginami puoselėti toleranciją, o ne skleisti panieką. Tačiau atsitraukdama nuo minėtų atvejų norėčiau atkreipti dėmesį į šalies, kuriai svarbi jos piliečių teisė į saviraiškos laisvę, atsakomybę. Manau, kad pasaulietinė valstybė dėl jos struktūros geriausiai užtikrina įsitikinimų įvairovei būtiną erdvę. Tokios formacijos valstybė gali patikimiausiai apsaugoti savo piliečius ir paskatinti jos bendruomenių dialogą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Bez šaubām Ēģiptē notikušais incidents varēja notikt jebkur citur. Mašīna, kas brauc garām koptu baznīcas durvīm, un uz pūli tiek šauts. Iznākums: septiņi bojā gājušie (seši kopti un viens policists). Ēģiptes iestādes reaģē ātri. Prokurors nolemj (citēju), ka trīs notikumos apsūdzētās personas tiesās Valsts ārkārtas drošības tiesā, apsūdzot slepkavībā ar iepriekšēju nodomu. Malaizijā kristiešu un musulmaņu kopienas strīdas par Allāha vārdu, un šā strīda dēļ tiek izdemolētas un aplaupītas baznīcas. Šie jaunie notikumi, kurus varētu raksturot kā ikdienišķus, iespaido visu pasauli, tostarp Eiropu. Reliģiskās neiecietības un fanātisma pieaugums apdraud pamatbrīvību — ikvienas personas ticības brīvību — gan reliģisko, gan agnostisko. Visā pasaulē tiek pastrādāti noziegumi pret minoritātēm — kristiešiem, ebrejiem vai musulmaņiem. Visā pasaulē reliģijām nepiederošus vīriešus un sievietes nogalina, jo viņi neievēro rituālus, dogmas vai reliģisku praksi, no kuras viņi ir atbrīvojušies. Tā kā es neesmu reliģiozs cilvēks, es stingri atbalstu šo rezolūciju, kas ir lūgums būt iecietīgiem, nevis Ēģiptes vai Malaizijas nozākāšana. Tomēr bez jau minētajiem gadījumiem es vēlos norādīt uz atbildību, kas ir valstij, kura rūpējas par savu pilsoņu tiesībām uz izpausmes brīvību. Es uzskatu, ka laicīga valsts, pateicoties savai struktūrai, ir lielākā garantija telpai, kas nepieciešama uzskatu dažādībai. Tieši šādā veidā valsts vislabāk var aizsargāt savus pilsoņus un veicināt dialogu starp savām kopienām."@lv13
"Monsieur le Président, ce qui s'est passé en Égypte aurait sans doute pu se passer ailleurs. Une voiture passe à la sortie d'un lieu de culte copte, tire dans la foule. Bilan: sept morts (six coptes et un policier). La réaction des autorités égyptiennes est rapide. Le procureur général décide – et je cite – que les trois accusés des événements de Naga Hamadi seront traduits devant la Cour d'urgence de sécurité de l'État pour meurtre par préméditation. En Malaisie, c'est le nom d'Allah que les communautés chrétiennes et musulmanes se disputent, avec pour conséquence le sac et le pillage d'églises. Ces faits divers, qu'on pourrait qualifier de banals, trouvent des résonances ailleurs, partout dans le monde, y compris en Europe. La montée de l'intolérance et du fanatisme religieux met en péril une liberté essentielle, la liberté de conviction de chacun, qu'il soit religieux ou agnostique. Partout dans le monde, des crimes contre les minorités, qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, sont perpétrés. Partout aussi dans le monde, des hommes et des femmes laïcs sont assassinés ou emprisonnés parce qu'ils ne respectent pas des rites, des dogmes ou des pratiques religieuses, dont ils se sont affranchis. En tant que laïque, je soutiens fermement cette résolution, qui est un appel à la tolérance et non une stigmatisation de l'Égypte ou de la Malaisie. Mais au-delà des cas qui sont évoqués, je voudrais rappeler le devoir d'un État soucieux de la libre expression de ses citoyens. Selon moi, un État laïc, dans sa structure, est la meilleure garantie de l'espace nécessaire à la diversité des convictions de chacun. C'est sous cette forme qu'il protège le mieux les citoyens et favorise le dialogue entre les communautés."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, wat er in Egypte gebeurd is, had zich zonder meer ook elders kunnen voordoen. Een auto rijdt langs een koptische kerk en schiet op de menigte die net de kerk uitkomt. Gevolg: zeven doden (zes koptische christenen en een politieagent). De Egyptische autoriteiten reageren snel. De openbare aanklager besluit - en ik citeer - dat de drie beschuldigden van de gebeurtenissen in Nag Hammadi voor de noodrechtbank voor de veiligheid van de staat moeten worden gebracht op beschuldiging van moord met voorbedachten rade. In Maleisië vechten christelijke en moslimgroeperingen over het gebruik van de naam Allah, hetgeen is uitgemond in plundering van kerken. Deze nieuwsberichten, die als onbeduidend kunnen worden afgedaan, vinden ook elders over de hele wereld weerklank, óók in Europa. Toenemende religieuze onverdraagzaamheid en fanatisme vormen een bedreiging voor een fundamentele vrijheid, namelijk de vrijheid van geloof voor iedereen, zowel gelovigen als niet-gelovigen. Overal ter wereld worden misdaden begaan tegen minderheden: christenen, joden, moslims. Ook worden overal ter wereld niet-gelovigen, zowel mannen als vrouwen, gedood of opgesloten omdat ze zich niet houden aan de rituelen, dogma's of religieuze praktijken waarvan ze afstand genomen hebben. Als iemand die niet-gelovig is, sta ik volledig achter deze ontwerpresolutie, die een oproep doet tot verdraagzaamheid en die niet bedoeld is om Egypte of Maleisië te stigmatiseren. Afgezien van de gevallen die genoemd zijn, wil ik wijzen op de plichten van een staat die het recht van vrije meningsuiting van zijn burgers serieus neemt. Een seculiere staat vormt naar mijn mening vanwege zijn structuur de beste garantie dat er ruimte is voor verschillende meningen. Dat is de vorm waarin de staat zijn burgers het beste kan beschermen en de dialoog tussen de verschillende groeperingen kan bevorderen."@nl3
"Panie przewodniczący! Incydent, który miał miejsce w Egipcie, mógł wydarzyć się gdziekolwiek. Samochód przejeżdża przed drzwiami kościoła koptyjskiego, padają strzały w kierunku tłumu. Bilans: siedmiu zabitych (sześciu Koptów i funkcjonariusz policji). Władze egipskie reagują szybko. Prokurator publiczny podejmuje decyzję – cytuję – o postawieniu trzech oskarżonych o udział w wydarzeniach w Nag Hammadi przed Państwowym Nadzwyczajnym Trybunałem Bezpieczeństwa za morderstwo z premedytacją. W Malezji, wspólnoty chrześcijańskie i muzułmańskie kłócą się o imię Allacha, co prowadzi do plądrowania i rabowania kościołów. Te historie z kroniki kryminalnej, które można uznać za banalne, znajdują oddźwięk gdzie indziej, na całym świecie, również w Europie. Wzrost nietolerancji religijnej i fanatyzm stanowią zagrożenie dla podstawowej wolności, wolności przekonań dla wszystkich, bez względu na to, czy są wierzący, czy też są agnostykami. Na całym świecie, popełnia się zbrodnie przeciwko mniejszościom: chrześcijanom, żydom czy muzułmanom. Na całym świecie kobiety i mężczyźni niewyznający żadnej religii są zabijani lub wtrącani do więzienia, ponieważ nie respektują rytuałów, dogmatów lub praktyk religijnych, od których się uwolnili. Jako osoba niewierząca zdecydowanie popieram tę rezolucję, która jest apelem o tolerancję, nie stygmatyzując Egiptu ani Malezji. Abstrahując od przytoczonych przypadków, chciałabym jednak przypomnieć o odpowiedzialności państwa, które troszczy się o prawo swoich obywateli do wolność wypowiedzi. Uważam, że laickie państwo, w ramach swojej struktury, jest najlepszym gwarantem przestrzeni potrzebnej do różnorodności przekonań. W takiej formie państwo może najlepiej chronić obywateli i propagować dialog między wspólnotami."@pl16
"Senhor Presidente, o que aconteceu no Egipto poderia, sem dúvida, ter ocorrido noutro local. Um carro passa à porta de uma igreja copta e são disparados tiros contra a multidão. O resultado: sete mortes (seis coptas e um agente da polícia). As autoridades egípcias reagem rapidamente. O procurador-geral decide – e passo a citar – que os três acusados pelos acontecimentos em Nag Hammadi serão julgados perante o Tribunal de Emergência de Segurança do Estado, acusados de assassínio premeditado. Na Malásia, é o nome Alá que provoca diferendos entre as comunidades cristãs e muçulmanas, resultando em saques e pilhagens de igrejas. Estas novas histórias, que podem ser descritas como banais, têm impactos noutros lugares, em todo o mundo, nomeadamente na Europa. O aumento da intolerância e do fanatismo de cariz religioso põe em causa uma liberdade fundamental, a liberdade de convicção para todos, religiosos ou agnósticos. No mundo inteiro, são perpetrados crimes contras minorias, sejam elas cristãs, judias ou muçulmanas. Também no mundo inteiro, homens e mulheres laicos são mortos ou detidos porque não respeitam os ritos, os dogmas ou as práticas religiosas de que se libertaram. Sendo eu laica, apoio firmemente esta resolução, que constitui um apelo à tolerância e não a uma estigmatização do Egipto ou da Malásia. Contudo, deixando de lado os casos que mencionei, gostaria de assinalar a responsabilidade de um Estado que se preocupa com o direito à liberdade de expressão dos seus cidadãos. Entendo que um Estado secular, em virtude da sua estrutura, é a maior garantia do espaço necessário para a diversidade de convicções. Esta é a melhor forma de um Estado proteger os seus cidadãos e promover um diálogo entre as suas comunidades."@pt17
"Dle preşedinte, incidentul care a avut loc în Egipt se putea petrece fără îndoială oriunde altundeva. Dintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime. Rezultatul: şapte decese (şase creştini copţi şi un poliţist). Autorităţile egiptene reacţionează rapid. Procurorul general decide – şi citez – că cei trei acuzaţi de evenimentele de la Nag Hammadi vor fi judecaţi de Curtea de urgenţă de securitate a statului pentru ucidere cu premeditare. În Malaysia, comunităţile creştină şi musulmană îşi dispută numele de Allah, o dispută ce are drept consecinţă jefuirea şi prădarea bisericilor. Aceste fapte diverse, pe care le-am putea descrie ca banale, au rezonanţă în alte colţuri ale lumii, inclusiv în Europa. Creşterea intoleranţei şi a fanatismului religios pune în pericol o libertate esenţială, libertatea de credinţă a tuturor oamenilor, fie că sunt religioşi sau agnostici. Peste tot în lume, se comit crime împotriva minorităţilor, fie că sunt creştine, evreieşti sau musulmane. De asemenea, peste tot în lume, bărbaţi şi femei fără o anumită convingere religioasă sunt asasinaţi sau arestaţi fiindcă nu respectă riturile, dogmele sau practicile religioase pe care le-au abandonat. Ca persoană laică, sprijin cu fermitate această rezoluţie, care este un apel la toleranţă şi nu o stigmatizare a Egiptului sau a Malaysiei. Dar, lăsând la o parte cazurile evocate, aş dori să subliniez responsabilitatea unui stat care acordă atenţie dreptului la libertatea de exprimare al cetăţenilor săi. În opinia mea, un stat laic, prin structura sa, este cea mai bună garanţie a spaţiului necesar pentru o diversitate de convingeri. Sub această formă, statul îşi va proteja cel mai bine cetăţenii şi va favoriza dialogul între comunităţi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, incident, ktorý sa odohral v Egypte, sa nepochybne mohol stať kdekoľvek. Auto prichádza ku vchodu koptského kostola, útočníci strieľajú do davu. Výsledok: sedem mŕtvych (šesť koptov a jeden policajt). Egyptské orgány reagujú rýchlo. Prokurátor rozhoduje, citujem, že troch obvinených z udalostí v Nagga Hammadi bude súdiť Súd pre stav ohrozenia národnej bezpečnosti na základe obvinenia z úkladnej vraždy. V Malajzii sa kresťanské a moslimské komunity hádajú o meno Alah. Výsledkom tohto sporu je rabovanie a plienenie kostolov. Tieto udalosti, ktoré sa dajú označiť za bežné, majú dôsledky všade, na celom svete vrátane Európy. Nárast náboženskej netolerancie a fanatizmu ohrozuje základnú slobodu, slobodu vyznania pre všetkých, či už sú to veriaci alebo agnostici. Na celom svete sa páchajú zločiny proti menšinám, či sú to kresťania, židia alebo moslimovia. Na celom svete zabíjajú alebo väznia aj mužov a ženy bez vyznania, pretože tí nerešpektujú rituály, dogmy alebo náboženské praktiky, od ktorých sa oslobodili. Ako človek bez vyznania pevne podporujem toto uznesenie, ktoré je výzvou na toleranciu a nie stigmatizáciou Egypta alebo Malajzie. Odhliadnuc od spomínaných prípadov by som chcela zdôrazniť zodpovednosť štátu, ktorý dbá na právo svojich občanov na slobodu prejavu. Domnievam sa, že sekulárny štát je vďaka svojej štruktúre najlepšou zárukou priestoru potrebného pre rozmanitosť vyznaní. Toto je spôsob, ako môže štát najlepšie chrániť svojich občanov a podporovať dialóg medzi svojimi komunitami."@sk19
"Gospod predsednik, dogodek, ki se je zgodil v Egiptu, bi se lahko nedvomno zgodil drugje. Mimo vhoda v koptsko cerkev se pelje avto, nekdo strelja v množico. Rezultat: sedem mrtvih (šest Koptov in en policist). Egiptovske oblasti so se hitro odzvale. Javno tožilstvo je odločilo, citiram, da bodo trije obtoženi za dogodke v Nadž Hamadiju obravnavani pred sodiščem za nujno državno varnost z obtožbo naklepnega umora. V Maleziji se krščanske in muslimanske skupnosti prepirajo o imenu Alaha, posledice prepira pa so v ropanju in plenjenju cerkva. Zgodbe v novicah, ki bi jih lahko opisali kot vsakdanje, imajo vpliv drugje, po vsem svetu, tudi v Evropi. To povečanje verske nestrpnosti in fanatizma ogroža temeljno svobodo, svobodo prepričanja vseh, ne glede na to, ali so verni ali agnostiki. Po vsem svetu se izvajajo zločini proti manjšinam, pa naj bodo krščanske, judovske ali muslimanske. Po vsem svetu pobijajo ali zapirajo tudi neverujoče moške in ženske, ker ne spoštujejo obredov, dogem ali verskih praks, iz katerih so se osvobodili. Kot neverujoča oseba čvrsto podpiram to resolucijo, ki je poziv k strpnosti in ne stigmatizacija Egipta ali Malezije. Vendar, če pustimo ob strani primere, ki so bili omenjeni, bi rada poudarila odgovornost države, ki upošteva pravico svojih državljanov do svobode izražanja. Prepričana sem, da je posvetna država že po svoji strukturi največje jamstvo svobode, ki je potrebna za različnost prepričanj. To je oblika, v kateri lahko država najbolje zavaruje državljane in spodbuja dialog med skupnostmi."@sl20
"Herr talman! Det som inträffade i Egypten kunde utan tvekan ha inträffat någon annanstans. En bil passerar ingången till en koptisk kyrka, och skott avlossas mot folkmassan. Resultatet blir att sju personer dör (sex kopter och en polis). De egyptiska myndigheterna reagerar snabbt. Den allmänna åklagaren beslutar – jag citerar – att de tre personer som anklagas för händelserna i Nag Hammadi kommer att åtalas för överlagt mord vid domstolen för statens säkerhet. I Malaysia är det namnet Allah som kristna och muslimer är oense om, en konflikt som leder till att kyrkor genomsöks och plundras. Dessa nyhetsrapporter, som skulle kunna beskrivas som vanliga, får konsekvenser på andra platser i hela världen, även i Europa. Ökningen av religiös intolerans och fanatism äventyrar en grundläggande frihet, trosfrihet för alla, vare sig de är religiösa eller agnostiker. Över hela världen begås brott mot minoriteter, vare sig de är kristna, judar eller muslimer. Över hela världen dödas och fängslas även icke-religiösa män och kvinnor på grund av att de inte respekterar de riter, dogmer eller religiösa sedvänjor som de har befriat sig ifrån. Som en icke-religiös person stöder jag bestämt den här resolutionen som är en vädjan om tolerans och inte en stigmatisering av Egypten eller Malaysia. Men bortsett från de fall som har nämnts vill jag lyfta fram det ansvar en stat har för att bevaka medborgarnas rätt till yttrandefrihet. Jag anser att en sekulär stat på grund av sin struktur är den bästa garantin för det utrymme som krävs för en mångfald av trosuppfattningar. Det är på detta sätt en stat bäst kan skydda sina medborgare och främja en dialog mellan olika delar av befolkningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph