Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.2.4-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez dit espérer que la Tunisie ferait des progrès en matière de réformes démocratiques et de liberté d’expression. Et vous avez raison, parce que ce serait tout simplement conforme à l’accord d’association et aux engagements qui ont été pris par la Tunisie, vis-à-vis de l’Union européenne. C’est pourquoi je suis très surpris des propos tenus, aussi bien par M. Baudis que par M. Michel, qui semblent vous encourager à faire l’impasse sur cette partie de notre relation et de notre coopération avec la Tunisie, et de renoncer finalement à l’article 2 de l’accord d’association. Et on est très loin, effectivement, d’un respect de ces engagements, si l’on en juge par le sort, déjà évoqué par ma collègue Sylvie Guillaume, réservé au journaliste indépendant Taoufik Ben Brik, emprisonné depuis le mois d’octobre dernier, au terme d’un procès au cours duquel ses avocats et la procédure n’ont en rien été respectueux du droit. Et, à sa privation de liberté inacceptable s’ajoutent un état de santé dégradé, une restriction du droit de visite. Je vous demande donc, Madame la Commissaire, si la Commission va intervenir, dans le cadre du conseil d’association, en faveur de M. Taoufik Ben Brik, pour demander sa libération immédiate et faire en sorte que sa situation, son état de santé - au moins sur un plan humanitaire – puissent être pris en compte?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, vy jste vyjádřila naději, že Tunisko udělá pokrok v oblastech demokratické reformy a svobody vyjadřování. A máte pravdu, protože to je prostě v souladu s dohodou o přidružení a se závazky, které Tunisko Evropské unii dalo. Proto mě velmi překvapují poznámky Dominiqua Baudise i Louise Michela, které jako by vás nabádaly tento aspekt našeho vztahu a spolupráce s Tuniskem přehlížet a tím se zříci druhého článku dohody o přidružení. Navíc, jak již zmínila paní kolegyně Guillaumová, soudě podle osudu nezávislého novináře Taoufika Bena Brika, který je od loňského října ve vězení na základě procesu, v němž jeho právníci a celý postup byli naprosto protiprávní, je před Tuniskem ještě dlouhá cesta, než budou tyto závazky splněny. Brikovi je upírána svoboda, což je nepřijatelné, a navíc se zhoršuje jeho zdravotní stav a jsou omezována jeho práva na návštěvy. Proto se vás, paní komisařko, ptám: hodlá Komise zasáhnout v rámci Rady přidružení, vyžadovat okamžité propuštění pana Brika a zajistit, aby bylo přihlédnuto k jeho situaci a zdravotnímu stavu, alespoň z humanitárních důvodů?"@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! De har udtalt, at De håber, at Tunesien vil gøre fremskridt i forhold til demokratiske reformer og ytringsfrihed. Det gør De ret i, eftersom det ganske enkelt er i overensstemmelse med associeringsaftalen og med de forpligtelser, som Tunesien har påtaget sig over for EU. Derfor er jeg meget overrasket over bemærkningerne fra både hr. Baudis og hr. Michel, som lader til at opfordre Dem til at ignorere dette aspekt af vores forbindelser og samarbejde med Tunesien og til i sidste ende at opgive associeringsaftalens artikel 2. Desuden er der lang vej igen, før disse forpligtelser er opfyldt, hvis man skal bedømme det ud fra den uafhængige journalist Taoufik Ben Briks skæbne, som min kollega fru Guillaume allerede har nævnt. Han har siddet i fængsel siden oktober sidste år efter en retssag, hvor hans advokater og hele proceduren var i lodret strid med loven. Ud over den uacceptable berøvelse af hans frihed forværres hans helbred, og hans ret til besøg er blevet indskrænket. Derfor vil jeg gerne spørge kommissæren, om Kommissionen har til hensigt at gribe ind inden for rammerne af Associeringsrådet og forlange hr. Ben Briks øjeblikkelige frigivelse og sikre, at hans situation og helbredstilstand bliver taget i betragtning, om ikke andet så af humanitære årsager?"@da2
"Herr Präsident, Kommissarin! Sie haben Ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Tunesien in den Bereichen demokratische Reformen und Freiheit der Meinungsäußerung Fortschritte macht. Sie haben Recht damit, denn es stimmt einfach mit dem Assoziierungsabkommen und mit den Verpflichtungen, die Tunesien gegenüber der Europäischen Union eingegangen ist, überein. Daher bin ich über die Kommentare sowohl von Herrn Baudis als auch von Herrn Michel überrascht, die Sie dazu ermutigen wollen, diese Aspekte unserer Beziehung und unserer Zusammenarbeit mit Tunesien zu ignorieren, und im Endeffekt Artikel 2 des Assoziierungsabkommens aufzugeben. Außerdem ist es noch ein weiter Weg, bevor diese Verpflichtungen geachtet werden, wenn man anhand des Schicksals des unabhängigen Journalisten Taoufik Ben Brik urteilt– das bereits von meiner Kollegin, Frau Guillaume, erwähnt wurde –, der seit letzten Oktober im Gefängnis sitzt, nachdem ihm ein Prozess gemacht wurde, in dem die Anwälte und das Verfahren das Gesetz völlig missachteten. Zusätzlich zu der nicht akzeptablen Verweigerung seiner Freiheit verschlechtert sich seine Gesundheit und seine Besuchsrechte wurden eingeschränkt. Daher frage ich Sie, Kommissarin: Beabsichtigt die Kommission, im Rahmen des Assoziierungsrates einzuschreiten, um die sofortige Freilassung von Herrn Ben Brik zu fordern und sicherzustellen, dass seine Situation und sein Gesundheitszustand zumindest aus humanitären Gründen in Betracht gezogen werden?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εκφράσατε την ελπίδα ότι η Τυνησία θα σημειώσει πρόοδο στους τομείς της δημοκρατικής μεταρρύθμισης και της ελευθερίας της έκφρασης. Ορθώς πράξατε, διότι κάτι τέτοιο συνάδει με τη συμφωνία σύνδεσης και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Τυνησία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν τον λόγο, εξεπλάγην από τα σχόλια τόσο του κ. Baudis όσο και του κ. Michel, οι οποίοι φαίνεται να σας ενθαρρύνουν να αγνοήσετε αυτήν την πτυχή της σχέσης μας και της συνεργασίας μας με την Τυνησία και να παραλείψετε τελικά το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης. Επιπλέον, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε προτού τηρηθούν οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αν κρίνουμε και από την τύχη – όπως ήδη ανέφερε η συνάδελφός μου, κ. Guillaume – του ανεξάρτητου δημοσιογράφου κ. Taoufik Ben Brik, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από μια δίκη στην οποία οι δικηγόροι του και η διαδικασία παραβίασαν πλήρως τη νομοθεσία. Εκτός από την απαράδεκτη άρνηση για την απελευθέρωσή του, η υγεία του επιδεινώνεται και τα δικαιώματα επίσκεψης περιορίστηκαν. Σας ρωτώ, επομένως, κυρία Επίτροπε: προτίθεται η Επιτροπή να παρέμβει στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης προκειμένου να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του κ. Ben Brik και να διασφαλίσει πως θα ληφθούν υπόψη τόσο η κατάστασή του όσο και η κατάσταση της υγείας του, τουλάχιστον για ανθρωπιστικούς λόγους;"@el10
"Mr President, Commissioner, you have stated your hope that Tunisia will make progress in the areas of democratic reform and freedom of expression. You are right to do so, since this is quite simply in line with the association agreement and with the commitments that Tunisia has made to the European Union. That is why I am very surprised by the comments made by both Mr Baudis and Mr Michel, which seem to be encouraging you to ignore this aspect of our relationship and our cooperation with Tunisia, and to ultimately abandon Article 2 of the association agreement. Moreover, there is a long way to go before these commitments are honoured, judging from the fate – as already mentioned by my colleague, Mrs Guillaume – of the independent journalist Taoufik Ben Brik, who has been in prison since last October, following a trial in which his lawyers and the procedure were in complete violation of the law. In addition to the unacceptable denial of his freedom, his health is deteriorating and his visiting rights have been restricted. I therefore ask you, Commissioner: does the Commission intend to intervene within the framework of the Association Council to demand Mr Ben Brik’s immediate release and to ensure that his situation and his state of health may be taken into account, at the very least on humanitarian grounds?"@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, usted ha expresado la esperanza de que Túnez avance en los ámbitos de la reforma democrática y la libertad de expresión. Tiene razón al hacerlo, ya que ello es acorde con el acuerdo de asociación y los compromisos que Túnez ha asumido ante la Unión Europea. Por esto, me sorprenden mucho los comentarios tanto del señor Baudis como del señor Michel, que parecen animarla a usted a ignorar ese aspecto de nuestra relación y cooperación con Túnez y, en último término, a abandonar el artículo 2 del acuerdo de asociación. Además, queda un largo trecho por recorrer antes de que se cumplan dichos compromisos, a juzgar por la situación, que ya ha mencionado mi colega, señora Guillaume, del periodista independiente Taoufik Ben Brik, que está en la cárcel desde el pasado mes de octubre, tras un juicio en el que sus abogados y el procedimiento violaron totalmente la ley. Además de esa denegación inaceptable de libertad, su salud se está deteriorando y su régimen de visitas se ha restringido. Por eso le pregunto, señora Comisaria si la Comisión tiene la intención de intervenir en el marco del Consejo de Asociación para solicitar la inmediata puesta en libertad del señor Ben Brik y garantizar que su situación y estado de salud se tengan en cuenta, al menos por motivos humanitarios?"@es21
"Austatud juhataja, volinik! Te loodate, et Tuneesia teeb demokraatlike reformide ja väljendusvabaduse valdkonnas edusamme. Teil on õigus seda teha, sest see on tegelikult lihtsalt kooskõlas assotsieerimislepingu ja kohustustega, mida Tuneesia Euroopa Liidu ees võtnud on. Seetõttu olengi väga üllatunud Dominique Baudise ja Louis Micheli kommentaaride üle, mis näivad julgustavat teid seda meie suhte ja Tuneesiaga koostöö aspekti eirama ning lõpuks assotsieerimislepingu artiklit 2 hülgama. Lisaks sellele on veel pikk tee minna, enne kui neist kohustustest kinni peetakse, otsustades – nagu minu kolleeg Sylvie Guillaume juba mainis – sõltumatu ajakirjaniku Taoufik Ben Briki saatuse põhjal, keda on eelmise aasta oktoobrist vangis hoitud pärast kohtuprotsessi, milles tema advokaadid ja menetlus olid seadusega täielikus vastuolus. Lisaks tema vabaduse vastuvõetamatule eitamisele on halvenemas tema tervis ning külastusõigusi on piiratud. Seega küsin teilt, volinik: kas komisjon kavatseb assotsiatsiooninõukogu raames sekkuda ja nõuda Taoufik Ben Briki kohest vabastamist ning tagada, et tema olukorda ja tervislikku seisundit arvesse võetaks, vähemalt humanitaarsetelgi alustel?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sanoitte toivovanne, että Tunisia edistyy demokraattisten uudistusten ja sananvapauden aloilla. Toivotte tätä aivan perustellusti, koska se on yksinkertaisesti assosiaatiosopimuksen ja Tunisian Euroopan unionille antamien sitoumusten mukaista. Tästä syystä olen hyvin yllättynyt Dominique Baudisin ja Louis Michelin kommenteista, joilla he ilmeisesti kannustavat teitä sivuuttamaan tämän näkökohdan suhteissamme ja yhteistyössämme Tunisian kanssa ja viime kädessä luopumaan assosiaatiosopimuksen 2 artiklasta. Lisäksi on vielä paljon tehtävää, ennen kuin nämä sitoumukset on täytetty, päätellen riippumattoman toimittajan Taoufik Ben Brikin – jonka Sylvie Guillaume jo mainitsi – kohtalosta. Ben Brik on ollut vankilassa viime lokakuusta lähtien oikeudenkäynnin jälkeen, jossa hänen lakimiehensä ja koko menettely olivat täysin lainvastaisia. Tämän täysin kestämättömän vapaudenriiston lisäksi hänen terveytensä on heikkenemässä ja hänen oikeuttaan ottaa vastaan vierailijoita on rajoitettu. Kysynkin teiltä, arvoisa komission jäsen: aikooko komissio puuttua asiaan assosiaationeuvoston puitteissa ja vaatia Ben Brikin välitöntä vapauttamista sekä varmistaa, että hänen tilanteensa ja terveydentilansa otetaan huomioon ainakin humanitaarisista syistä?"@fi7
"(FR) Elnök úr, biztos asszony, ön annak a reményének adott hangot, hogy Tunézia haladást fog elérni a demokratikus reformok és a véleménynyilvánítás szabadságának tekintetében. Joggal reméli ezt, hiszen egész egyszerűen ez áll összhangban a társulási megállapodással és a Tunézia által az Európai Uniónak tett kötelezettségvállalásokkal. Ezért is leptek meg annyira Baudis és Michel urak hozzászólásai, amelyekben úgy tűnik, arra ösztönzik önt, hogy hagyja figyelmen kívül a Tunéziával fenntartott kapcsolatunk és együttműködésünk ezen elemét, és végső soron mondjon le a társulási megállapodás 2. cikkéről. Valóban nagyon messze vagyunk még ezeknek a kötelezettségvállalásoknak a tiszteletben tartásától, legalábbis Taoufik Ben Brik független újságíró sorsából ítélve – akiről kollégám, Guillaume asszony már beszélt –, aki múlt októberben egy olyan tárgyalást követően került börtönbe, amelynek során az ügyvédei és az eljárás semmilyen tekintetben sem tettek eleget a törvénynek. Azon kívül, hogy elfogadhatatlan módon megfosztották szabadságától, az egészségi állapota is romlik, és a látogatáshoz való jogát is korlátozták. Ezért azt kérdezem öntől, biztos asszony, hogy a Bizottságnak szándékában áll-e a Társulási Tanács keretében beavatkozni annak érdekében, hogy Ben Brik úr azonnali szabadon bocsátását kérjék, és biztosítsák azt, hogy – legalább humanitárius okokból – vegyék figyelembe helyzetét és egészségi állapotát?"@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, lei ha affermato di augurarsi che la Tunisia compia progressi in ambito di riforme democratiche e di libertà di espressione. Ha ragione, essendo tali speranze in linea con l’accordo di associazione e gli impegni che la Tunisia si è assunta nei confronti dell’Unione europea. Per tale motivo, sono molto sorpreso dai commenti dell’onorevole Baudis e dell’onorevole Michel, i quali sembrano invitarla a ignorare tale aspetto della nostra relazione e cooperazione con la Tunisia e a rinunciare all’articolo 2 dell’accordo di associazione. La strada che porta al raggiungimento degli impegni è ancora molto lunga, a giudicare dal caso, citato dalla mia collega, l’onorevole Guillaume, del giornalista indipendente Taoufik Ben Brik, in prigione dallo scorso ottobre in seguito a un processo in cui i suoi avvocati e le procedure erano in evidente violazione della legge. Oltre all’inaccettabile revoca della sua libertà, la sua salute sta peggiorando e i suoi permessi di visita sono stati ridotti. Pertanto le domando, signora Commissario: la Commissione intende intervenire nel quadro del Consiglio di associazione per richiedere l’immediata liberazione del signor Ben Brik e per assicurarsi che siano presi in considerazione il suo stato di salute e la sua situazione, almeno per motivi umanitari?"@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, jūs išreiškėte viltį, kad Tunisas padarys pažangą demokratinių reformų ir saviraiškos laisvės srityje. Jūs teisi, nes tai visiškai atitinka asociacijos sutartį ir Tuniso Europos Sąjungai duotus pasižadėjimus. Todėl man labai netikėtos D. Baudiso ir L. Michelio pastabos; panašu, kad jie ragina nekreipti dėmesio į šį mūsų santykių ir bendradarbiavimo su Tunisu aspektą ir visiškai atsisakyti asociacijos susitarimo 2 straipsnio. Be to, sprendžiant iš nepriklausomo žurnalisto Taoufiko Ben Briko, apie kurį neseniai kalbėjo kolegė S. Guillaume, likimo, – jis yra įkalintas nuo praėjusio spalio, po teismo proceso, kuris vyko pažeidžiant įstatymą ir advokatų, ir procedūros prasme, – praeis daug laiko, kol minėtų įsipareigojimų bus laikomasi. Ne tik neleistinai paneigta žurnalisto laisvė, bet ir apribota jo lankymo teisė, blogėja sveikata. Todėl noriu paklausti jūsų, ponia Komisijos nare: ar Komisija neketina per asociacijos tarybą įsikišti ir pareikalauti, kad T. Ben Brik būtų nedelsiant paleistas, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, bent jau iš humanitarinių paskatų?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Jūs paudāt cerību, ka Tunisija progresēs demokrātisku reformu un vārda brīvības jomā. Jūs pareizi darāt, jo tas vienkārši ir saskaņā ar asociācijas nolīgumu un saistībām, kuras Tunisija ir apsolījusi izpildīt Eiropas Savienībai. Šā iemesla dēļ mani ļoti pārsteidz kunga un kunga komentāri, kas šķiet mudina ignorēt šo mūsu attiecību un sadarbības ar Tunisiju aspektu un galu galā atteikties no asociācijas nolīguma 2. panta. Turklāt, spriežot pēc manas kolēģes kundzes jau pieminētā fakta par to, kāds liktenis ir piemeklējis neatkarīgo žurnālistu kurš kopš pagājušā oktobra atrodas cietumā pēc tiesas procesa, kura laikā viņa advokāti un pats process bija pilnīgā pretrunā likumam, šīs saistības vēl tik drīz netiks izpildītas. Papildus viņa brīvības nepieļaujamai atņemšanai, pasliktinās arī viņa veselības stāvoklis, un tiek ierobežotas tiesības viņu apmeklēt. Tāpēc es jums, komisāres kundze, jautāju: vai Komisija plāno iejaukties ar Asociācijas Padomes starpniecību, lai pieprasītu kunga tūlītēju atbrīvošanu un lai nodrošinātu, ka viņa situāciju un viņa veselības stāvokli var ņemt vērā kaut vai tikai cilvēcīgu motīvu dēļ?"@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez dit espérer que la Tunisie ferait des progrès en matière de réformes démocratiques et de liberté d'expression. Et vous avez raison, parce que ce serait tout simplement conforme à l'accord d'association et aux engagements qui ont été pris par la Tunisie, vis-à-vis de l'Union européenne. C'est pourquoi je suis très surpris des propos tenus, aussi bien par M. Baudis que par M. Michel, qui semblent vous encourager à faire l'impasse sur cette partie de notre relation et de notre coopération avec la Tunisie, et de renoncer finalement à l'article 2 de l'accord d'association. Et on est très loin, effectivement, d'un respect de ces engagements, si l'on en juge par le sort, déjà évoqué par ma collègue Sylvie Guillaume, réservé au journaliste indépendant Taoufik Ben Brik, emprisonné depuis le mois d'octobre dernier, au terme d'un procès au cours duquel ses avocats et la procédure n'ont en rien été respectueux du droit. Et, à sa privation de liberté inacceptable s'ajoutent un état de santé dégradé, une restriction du droit de visite. Je vous demande donc, Madame la Commissaire, si la Commission va intervenir, dans le cadre du conseil d'association, en faveur de M. Taoufik Ben Brik, pour demander sa libération immédiate et faire en sorte que sa situation, son état de santé - au moins sur un plan humanitaire – puissent être pris en compte?"@mt15
"Panie przewodniczący, pani komisarz! Wyraziła pani nadzieję, że Tunezja dokona postępu w zakresie demokratycznych reform i swobody wypowiedzi. Miała pani rację mówiąc to, ponieważ jest to po prostu zgodne z układem stowarzyszeniowym i zobowiązaniami, jakie Tunezja wzięła na siebie wobec Unii Europejskiej. Właśnie dlatego tak bardzo dziwią mnie komentarze pana posła Baudisa i pana posła Michela, które, wydawać by się mogło, zachęcają panią do zignorowania tego aspektu naszych relacji i naszej współpracy z Tunezją i do ostatecznej rezygnacji z art. 2 układu stowarzyszeniowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę los niezależnego dziennikarza Taoufika Ben Brika, przebywającego w więzieniu od zeszłego października po procesie, w którym reprezentujący go prawnicy i cała procedura stanowiły przykład całkowitego naruszenia prawa – o czym wspomniała już moja koleżanka, pani poseł Guillaume – to wiemy, że minie jeszcze wiele czasu, zanim kraj ten zacznie honorować swoje zobowiązania. Poza tym, że w niedopuszczalny sposób pozbawiono go wolności, pogorszeniu ulega jego stan zdrowia, ograniczono mu także prawo do odwiedzin. W związku z tym chciałbym panią zapytać, pani komisarz: czy Komisja ma zamiar interweniować w ramach Rady Stowarzyszenia i zażądać natychmiastowego uwolnienia pana Ben Brika oraz dopilnować, aby wzięto pod uwagę jego sytuację i stan zdrowia przynajmniej z humanitarnego punktu widzenia?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, a senhora manifestou esperança na evolução da Tunísia nos domínios da reforma democrática e da liberdade de expressão. Tem toda a razão, porque esse processo seria conforme ao acordo de associação e aos compromissos que a Tunísia assumiu perante a União Europeia. É por isso que me surpreendem bastante as observações formuladas pelo senhor deputado Baudis e pelo senhor deputado Michel, que parecem incentivá-la a ignorar este aspecto da nossa relação e da nossa cooperação com a Tunísia e, em última análise, a renunciar ao artigo 2.º do acordo de associação. Além disso, há um longo caminho a percorrer antes de estes compromissos serem honrados, a julgar pelo destino – como já foi referido pela minha colega, senhora deputada Guillaume – do jornalista independente Taoufik Ben Brik, que está detido desde Outubro último, após um julgamento em que os seus advogados e o processo violaram permanentemente a lei. Além da recusa inaceitável em libertá-lo, a sua saúde deteriora-se e os seus direitos de visita foram limitados. Pergunto-lhe, pois, Senhora Comissária: tenciona a Comissão intervir no quadro do Conselho de Associação a fim de exigir a libertação imediata do Sr. Ben Brik e de assegurar que a sua situação e o seu estado de saúde sejam tidos em conta, no mínimo por razões humanitárias?"@pt17
"Dle preşedinte, dnă comisar, v-aţi exprimat speranţa că Tunisia va progresa în domeniul reformei democratice şi cel al libertăţii de exprimare. Aveţi dreptate, pentru că acest lucru ar fi în conformitate cu acordul de asociere şi cu angajamentele pe care şi le-a asumat Tunisia faţă de Uniunea Europeană. De aceea sunt foarte surprins de comentariile exprimate atât de dl Baudis, cât şi de dl Michel, care par să vă încurajeze să ignoraţi acest aspect al relaţiei noastre şi al cooperării noastre cu Tunisia şi să renunţaţi în final la articolul 2 din acordul de asociere. În plus, ne aflăm foarte departe de onorarea acestor angajamente, având în vedere soarta, deja evocată de colega mea, Sylvie Guillaume, rezervată jurnalistului independent Taoufik Ben Brik, aflat în închisoare din luna octombrie, în urma unui proces în cursul căruia avocaţii săi şi procedura nu au respectat deloc legea. Şi, la privarea inacceptabilă de libertate, se adaugă o stare de sănătate degradată şi o limitare a dreptului la vizită. Prin urmare, vă întreb, dnă comisar: intenţionează Comisia să intervină, în cadrul Consiliului de asociere, în favoarea dlui Ben Brik, pentru a solicita eliberarea sa imediată şi a se asigura că situaţia sa şi starea sa de sănătate pot fi luate în seamă, cel puţin din punct de vedere umanitar?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, vyslovili ste svoju nádej, že Tunisko dosiahne pokrok v oblastiach demokratickej reformy a slobody prejavu. Považujem to za správne, pretože je to celkom jednoducho v súlade s dohodou o pridružení a so záväzkami, ktoré Tunisko prijalo voči Európskej únii. Preto ma veľmi prekvapujú pripomienky, ktoré vyslovili páni Baudis a Michel, ktoré, zdá sa, vás majú povzbudiť, aby ste ignorovali túto stránku našich vzťahov a spolupráce s Tuniskom a aby ste sa v konečnom dôsledku zriekli článku 2 dohody o pridružení. Navyše stále je pred nami dlhá cesta, než sa začnú tieto záväzky dodržiavať. Súdim tak podľa osudu – ako to už spomenula moja kolegyňa pani Guillaumeová – nezávislého novinára Taoufika Ben Brika, ktorý je vo väzení od októbra minulého roka po súdnom procese, v ktorom jeho právnici a postup absolútne porušili zákony. Okrem neprijateľného odopretia jeho slobody sa zhoršuje jeho zdravotný stav a boli obmedzené jeho práva na návštevy. Preto sa vás, pani komisárka pýtam: plánuje Komisia intervenovať v rámci Asociačnej rady a požadovať okamžité prepustenie pána Ben Brika a zaručiť, že bude zohľadnená jeho situácia a zdravotný stav, prinajmenšom z humanitárnych dôvodov?"@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, izrazili ste svoje upe, da bo Tunizija napredovala na področju demokratične reforme in svobode izražanja. Vso pravico imate do tega, kajti to je preprosto v skladu s sporazumom o pridružitvi in zavezami, ki jih je dala Tunizija Evropski uniji. Zato sem zelo presenečen nad pripombami, ki sta jih dala gospod Baudis in gospod Michel, ki vas, kot kaže, spodbujata, da bi prezrli ta vidik v odnosu do Tunizije in našem sodelovanju in povsem opustili člen 2 pridružitvenega sporazuma. Poleg tega bo treba prehoditi še dolgo pot, preden bodo te zaveze spoštovane, če sodimo – kot je že omenila moja kolegica gospa Guillaume – po usodi neodvisnega novinarja Taoufika Bena Brika, ki je v zaporu od lanskega oktobra po sodnem procesu, v katerem so njegovi odvetniki popolnoma kršili zakon. Poleg tega, da so mu neupravičeno odvzeli svobodo, se slabša še njegovo zdravje in ima omejene pravice do obiskov. Zato vas sprašujem, komisarka, ali namerava Komisija poseči v okviru Pridružitvenega sveta in zahtevati takojšnjo izpustitev gospoda Bena Brika ter zagotoviti, da se bo upošteval njegov položaj in njegovo zdravstveno stanje, če ne drugega, zaradi humanitarnih razlogov?"@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot! Ni har uttalat er förhoppning om att Tunisien ska göra framsteg när det gäller demokratiska reformer och yttrandefrihet. Det gör ni med rätta, eftersom detta helt enkelt ligger i linje med associeringsavtalet och med de åtaganden som Tunisien har gjort till EU. Därför blev jag mycket förvånad när jag hörde kommentarerna från både Dominique Baudis och Louis Michel, som verkar uppmuntra er till att förbise denna aspekt av våra förbindelser och vårt samarbete med Tunisien, och att i slutändan frångå artikel 2 i associeringsavtalet. Dessutom har vi en lång väg att gå innan dessa åtaganden respekteras, med tanke på det öde – som redan nämnts av min kollega Sylvie Guillaume – som drabbat den oberoende journalisten Taoufik Ben Brik, som har suttit fängslad sedan oktober förra året efter en rättegång där hans advokater och förfarandet i sig helt stred mot lagen. Förutom att han på ett oacceptabelt sätt berövats sin frihet har hans hälsa försämrats och besöksrätten inskränkts. Därför frågar jag er, fru kommissionsledamot: tänker kommissionen ingripa inom ramen för associeringsrådet för att begära ett omedelbart frigivande av Taoufik Ben Brik och se till att hans situation och hälsotillstånd tas i beaktande, om inte annat så av humanitära skäl?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph