Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.2.4-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, pour échapper aux caricatures – nous en avons entendues quelques-unes ce matin –, j’aimerais rappeler quelques éléments objectifs concernant la Tunisie, pays partenaire de l’Union européenne. La situation sociale a évolué très favorablement, avec une progression spectaculaire du revenu moyen par habitant et, désormais, l’immense majorité des Tunisiens entrent dans les critères définissant l’appartenance à la classe moyenne. Plus de 90 % des Tunisiens bénéficient d’une couverture sociale et plus du quart du budget de la Tunisie est consacré à l’éducation, si bien que ce pays fait partie des tout premiers à avoir atteint les objectifs du millénaire en matière d’enseignement primaire. Enfin, M. Michel l’a rappelé tout à l’heure, les droits de la femme sont reconnus et garantis. À l’université, les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants, 40 % des professeurs sont des femmes, le quart des députés, ou des élus locaux, ou des journalistes, sont des femmes. Bien des pays pourraient envier de tels résultats."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, abych předešel případným dezinformacím – dnes už jsme tu jednu nebo dvě slyšeli – rád bych zmínil některé objektivní skutečnosti týkající se Tuniska, partnerské země Evropské unie. Sociální situace se vyvíjí velmi příznivě, průměrný příjem na jednoho obyvatele ohromně vzrostl a velká většina Tunisanů nyní splňuje kritéria příslušnosti ke střední třídě. Více než 90 % Tunisanů se těší prosperitě a více než čtvrtina rozpočtu Tuniska je věnována na vzdělávání, díky čemuž je země jednou z prvních, které dosáhly Rozvojových cílů tisíciletí v oblasti základního vzdělávání. Konečně, jak před chvilkou zdůraznil pan Michel, práva žen jsou uznávána i zaručena. Na vysokoškolské úrovni je počet studentů ženského pohlaví vyšší než studentů mužského pohlaví a 40 % vyučujících tvoří ženy. Čtvrtina politiků, místních zastupitelů a novinářů jsou ženy. Mnohé země by Tunisku takovou statistiku mohly závidět."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! For at undgå vrangbilleder – vi har hørt et par stykker her til formiddag – vil jeg gerne nævne nogle objektive fakta om Tunesien, et af EU's partnerlande. Den sociale situation har udviklet sig ganske gunstigt med en spektakulær forøgelse i den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger, og nu lever langt størstedelen af tuneserne op til kriterierne for at tilhøre middelklassen. Mere end 90 % af tuneserne er beskyttet af et socialt sikkerhedsnet, og over en fjerdedel af Tunesiens budget er afsat til uddannelse med det resultat, at landet er et af de allerførste, der har opfyldt årtusindudviklingsmålene inden for grundskoleuddannelse. Sluttelig, som hr. Michel fremhævede for lidt siden, er kvinders rettigheder både anerkendt og sikret. På universitetsniveau er der flere kvindelige studerende end mandlige, og 40 % af lærerne er kvinder. En fjerdedel af politikere, lokale embedsmænd og journalister er kvinder. Mange lande ville være misundelige over disse tal."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um Karikaturen zu vermeiden – von denen wir heute Morgen ein oder zwei gehört haben – möchte ich einige objektive Tatsachen in Bezug auf Tunesien, ein Partnerland der Europäischen Union, erwähnen. Die soziale Lage hat sich sehr vorteilhaft entwickelt mit einem sensationellen Zuwachs bei dem Pro-Kopf-Einkommen und jetzt erfüllt die große Mehrheit der Tunesier die Kriterien der Zugehörigkeit zur Mittelklasse. Über 90 % der Tunesier sind in das Sozialhilfesystem integriert und über ein Viertel des tunesischen Haushalts wird für Ausbildung bereitgestellt mit dem Ergebnis, dass das Land eines der allerersten ist, das die Millenniumsentwicklungsziele im Bereich Grundschulbildung erreicht hat. Und schließlich werden die Frauenrechte, wie Herr Michel vor Kurzem hervorgehoben hat, sowohl anerkannt als auch garantiert. Auf universitärer Ebene übertrifft die Zahl der Studentinnen die der Studenten und 40 % der Lehrerschaft sind Frauen. Ein Viertel der Politiker, lokalen Beamten und Journalisten sind Frauen. Viele Staaten wären neidisch auf diese Zahlen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολές – ακούστηκαν μία ή δύο σήμερα το πρωί – θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα αντικειμενικά γεγονότα σχετικά με την Τυνησία, μια χώρα εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική κατάσταση έχει εξελιχθεί πολύ ευνοϊκά, σημειώθηκε θεαματική αύξηση στο μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα και σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των Τυνήσιων πληροί τα κριτήρια που προσδιορίζουν τα μέλη της μεσαίας τάξης. Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Τυνήσιων έχει κοινωνική ασφάλιση και πάνω από το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της Τυνησίας διατίθεται στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα η χώρα να είναι μία από τις πρώτες που πέτυχαν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, όπως επεσήμανε ο κ. Michel πριν από λίγο, τα δικαιώματα των γυναικών είναι τόσο αναγνωρισμένα όσο και διασφαλισμένα. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, οι φοιτήτριες υπερτερούν αριθμητικά των φοιτητών, και το 40% του διδακτικού προσωπικού είναι γυναίκες. Το ένα τέταρτο των πολιτικών, των τοπικών υπαλλήλων και των δημοσιογράφων είναι γυναίκες. Πολλές χώρες θα ζήλευαν αυτά τα στατιστικά στοιχεία."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, to avoid any caricatures – we have heard one or two this morning – I would like to mention some objective facts regarding Tunisia, a partner country of the European Union. The social situation has evolved very favourably, with a spectacular increase in the average per capita income, and now the vast majority of Tunisians meet the criteria defining membership of the middle class. More than 90% of Tunisians enjoy welfare cover, and more than a quarter of Tunisia’s budget is devoted to education, with the result that the country is one of the very first to have achieved the Millennium Development Goals in the area of primary education. Finally, as Mr Michel highlighted a little while ago, women’s rights are both recognised and guaranteed. At university level, female students outnumber male students, and 40% of teachers are women. A quarter of politicians, local officials and journalists are women. Many countries would be envious of these statistics."@en4
"Señor Presidente, Señorías, para evitar exageraciones -hemos escuchado una o dos este mañana- quisiera mencionar algunos hechos objetivos relativos a Túnez, un país socio de la Unión Europea. La situación social ha evolucionado de forma muy favorable, con un aumento espectacular de la renta media per cápita, y en la actualidad la gran mayoría de los tunecinos cumplen los criterios que definen la pertenencia a la clase media. Más del 90% de los tunecinos disfrutan de cobertura social y más de una cuarta parte del presupuesto de Túnez se destina a educación, gracias a lo cual el país es uno de los primeros que ha alcanzado los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la enseñanza primaria. Por último, tal y como ha puesto de relieve el señor Michel hace un momento, se reconocen y garantizan los derechos de las mujeres. El número de mujeres que cursan estudios universitarios supera al de los hombres y el 40% de los docentes son mujeres. Un 25% de políticos, funcionarios locales y periodistas son mujeres. Muchos países envidiarían estas estadísticas."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Vältimaks välja naermist – oleme täna hommikul paari kuulnud – tahaksin mainida mõningaid objektiivseid tõsiasju Tuneesia kohta, mis on Euroopa Liidu partnerriik. Sotsiaalne olukord on arenenud väga soodsalt, tuues kaasa märkimisväärse keskmise sissetuleku suurenemise inimese kohta, ning nüüd vastavad enamik tuneeslasi keskklassi määratlevatele kriteeriumitele. Üle 90% tuneeslastest on sotsiaalhoolekandesse hõlmatud ning rohkem kui neljandik Tuneesia eelarvest on suunatud haridusele, mistõttu on riik üks esimesi, kes alghariduse osas aastatuhande arengueesmärgid saavutanud on. Lõpuks, nagu Louis Michel veidi aega tagasi ära märkis, tunnustatakse ja tagatakse ka naiste õigusi. Ülikooli tasemel on naistudengeid rohkem kui meestudengeid ning 40% õppejõududest on naised. Neljandik poliitikutest, kohalikest ametnikest ja ajakirjanikest on naised. Paljud riigid oleksid sellise statistika peale kadedad."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, karikatyyrien välttämiseksi – olemme tänä aamuna kuulleet pari sellaista – mainitsen eräitä objektiivisia tosiseikkoja Tunisiasta, joka on Euroopan unionin kumppanivaltio. Maan sosiaalinen tilanne on kehittynyt hyvin myönteisesti ja keskimääräiset tulot henkeä kohden ovat lisääntyneet tuntuvasti, ja nyt valtaosa tunisialaisista täyttää keskiluokkaan kuulumisen kriteerit. Yli 90 prosenttia tunisialaisista nauttii sosiaaliturvaa, ja yli neljännes Tunisian talousarviosta osoitetaan koulutukseen, minkä tuloksena Tunisia on yksi ensimmäisistä valtioista, jotka ovat saavuttaneet vuosituhannen kehitystavoitteet peruskoulutuksen alalla. Lisäksi, kuten Louis Michel korosti hetki sitten, naisten oikeudet sekä tunnustetaan että taataan. Korkeakoulutasolla naispuolisia opiskelijoita on enemmän kuin miespuolisia, ja 40 prosenttia opettajista on naisia. Neljäsosa poliitikoista, paikallistason virkamiehistä ja toimittajista on naisia. Monet valtiot olisivat kateellisia tällaisista tilastotiedoista."@fi7
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, per evitare ogni ritratto caricaturale, e ne abbiamo già sentiti alcuni questa mattina, vorrei citare alcuni dati obiettivi sulla Tunisia, uno Stato partner dell’Unione europea. La situazione sociale si è sviluppata molto positivamente, con un notevole aumento del reddito medio pro capite e ora, la grande maggioranza della popolazione tunisina possiede i criteri per essere definita appartenente alla classe media. Oltre il 90 per cento dei tunisini beneficia di una copertura sociale, oltre un quarto del bilancio tunisino è destinato all’istruzione e grazie a tali risorse, la Tunisia è stata uno dei primi paesi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio in ambito di istruzione primaria. Infine, come ha sottolineato l’onorevole Michel poco fa, i diritti delle donne sono riconosciuti e garantiti. A livello universitario, il numero di studentesse è superiore a quello dei loro colleghi maschi e il 40 per cento dei professori sono donne; il 25 per cento di politici, funzionari locali e giornalisti sono donne. Molti paesi invidierebbero tali statistiche."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, kad išvengtume visokių šaržų – vieną ar du mes šį rytą išklausėme – norėčiau paminėti keletą objektyvių faktų apie Tunisą, šalį, kuri yra Europos Sąjungos partnerė. Socialinė padėtis gerėjo labai sparčiai: įspūdingai didėjo vidutinės pajamos vienam gyventojui, ir dabar didžioji Tuniso gyventojų dalis atitinka vidurinės klasės apibrėžimo kriterijus. Daugiau kaip 90 proc. tunisiečių yra socialiai apdrausti, daugiau kaip ketvirtadalis Tuniso biudžeto skiriama švietimui, tad šalis viena iš pirmųjų pasiekė Tūkstantmečio vystymosi tikslus pradinio ugdymo srityje. Galiausiai, kaip šiek tiek anksčiau pastebėjo L. Michel, moterų teisės ir pripažįstamos, ir garantuojamos. Universitetuose studijuoja daugiau moterų nei vyrų, o 40 proc. mokytojų yra moterys. Moterys yra politikės, vietos pareigūnės, žurnalistės. Daugelis šalių pavydėtų tokios statistikos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Iztiekot bez karikatūrām – mēs šorīt pāris tādas jau dzirdējām – es vēlos minēt dažus objektīvus faktus par Tunisiju, Eiropas Savienības partnervalsti. Sociālā situācija ir attīstījusies ļoti labvēlīgi, ievērojami ir palielinājušies vidējie ienākumi uz vienu cilvēku, un tagad lielākā daļa no tunisiešiem atbilst vidusšķiras piederības kritērijiem. Vairāk nekā 99 % tunisiešu dzīvo pārtikuši, un vairāk nekā viena ceturtā daļa no Tunisijas budžeta tiek veltīta izglītībai, kā rezultātā šī valsts viena no pirmajām ir sasniegusi Tūkstošgades attīstības mērķus pamatizglītības jomā. Visbeidzot kungs jau uzsvēra, ka pirms neilga laika tika gan atzītas, gan garantētas sieviešu tiesības. Akadēmiskajās augstskolās studenšu skaits pārsniedz studentu skaitu un 40 % no pasniedzējiem ir sievietes. Ceturtā daļa no politiķiem, vietējām amatpersonām un žurnālistiem ir sievietes. Daudzas valstis varētu apskaust Tunisiju šādas statistikas dēļ!"@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om even af te stappen van de karikaturen zoals we die vanochtend een aantal keren gehoord hebben, wil ik even wijzen op een paar objectieve feiten met betrekking tot Tunesië, een partner van de Europese Unie. Sociaal gezien is er veel vooruitgang geboekt, met een spectaculaire groei van het gemiddelde inkomen per inwoner, en de overgrote meerderheid van de Tunesiërs behoort nu volgens de geldende criteria tot de middenklasse. Meer dan 90 procent van de Tunesiërs heeft een sociale verzekering en meer dan een kwart van de begroting gaat naar onderwijs, waardoor Tunesië een van de allereerste landen is die de millenniumdoelstellingen op het gebied van het lager onderwijs hebben gehaald. En tot slot, zoals de heer Michel ook al aangaf, worden de rechten van vrouwen erkend en gegarandeerd. Aan de universiteit zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten, 40 procent van de leraren is vrouw, en een kwart van de parlementsleden, gemeenteraadsleden en journalisten is vrouw. Heel wat landen kunnen jaloers zijn op zulke cijfers."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Chcąc uniknąć karykatur – a dzisiejszego poranka wysłuchaliśmy jednej albo dwóch – chciałbym podać kilka obiektywnie stwierdzonych faktów dotyczących Tunezji, która jest krajem partnerskim Unii Europejskiej. Sytuacja społeczna rozwija się bardzo korzystnie, czego dowodem jest znaczny wzrost średniego dochodu per capita, co sprawia, że dziś znaczna większość Tunezyjczyków spełnia kryteria pozwalające uznać ich za przedstawicieli klasy średniej. Ponad 90 % Tunezyjczyków objętych jest ubezpieczeniem społecznym, a ponad jedna czwarta tunezyjskiego budżetu przeznaczana jest na edukację, dzięki czemu kraj ten jest jednym z pierwszych, które osiągnęły milenijne cele rozwoju w obszarze szkolnictwa podstawowego. W końcu, co podkreślił przed chwilą pan poseł Michel, prawa kobiet są tam zarówno uznawane, jak i gwarantowane. Na studiach wyższych studentek jest więcej niż studentów, a 40 % wykładowców to kobiety. Jedna czwarta polityków, lokalnych urzędników i dziennikarzy to kobiety. Wiele państw pozazdrościłoby takich danych statystycznych."@pl16
"Senhor Presidente, caros Colegas, para evitar mais caricaturas – ouvimos uma ou duas esta manhã – gostaria de mencionar alguns factos objectivos sobre a Tunísia, um país parceiro da União Europeia. A situação social evoluiu muito favoravelmente, com um aumento extraordinário do rendimento médio e agora a maioria dos tunisinos cumpre os requisitos que definem a inclusão na classe média. Mais de 90% dos tunisinos beneficia de protecção social, e mais de um quarto do orçamento da Tunísia é dedicado à educação, o que resulta no facto de o país ser um dos primeiros a ter atingido os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio no domínio do ensino básico. Finalmente, como salientou há pouco o senhor deputado Michel, os direitos das mulheres são reconhecidos e garantidos. A nível universitário, as estudantes do sexo feminino são mais numerosas do que os estudantes do sexo masculino, e 40% dos professores são mulheres. Um quarto dos políticos, dos eleitos locais e dos jornalistas são mulheres. Muitos países invejariam estas estatísticas."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, pentru a evita caricaturile – deja am ascultat câteva în dimineaţa aceasta –, aş dori să amintesc câteva fapte obiective referitoare la Tunisia, ţară parteneră a Uniunii Europene. Situaţia socială a evoluat foarte favorabil, cu o creştere spectaculoasă a venitului mediu pe cap de locuitor, iar acum vasta majoritate a tunisienilor îndeplinesc criteriile care definesc apartenenţa la clasa medie. Peste 90 % din tunisieni beneficiază de protecţie socială şi mai mult de un sfert din bugetul Tunisiei este consacrat învăţământului, astfel încât această ţară este printre primele care a îndeplinit obiectivele de dezvoltare ale mileniului în materie de învăţământ primar. În final, după cum a menţionat dl Michel de curând, drepturile femeii sunt recunoscute şi garantate. La nivel universitar, studentele sunt mai numeroase decât studenţii şi 40 % din profesori sunt femei. Un sfert din politicieni, funcţionari locali şi jurnalişti sunt femei. Multe ţări ar simţi invidie pentru aceste statistici."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aby som sa vyhol akýmkoľvek karikatúram – dnes ráno sme ich niekoľko počuli –, chcel by som spomenúť niekoľko objektívnych faktov týkajúcich sa Tuniska, partnerskej krajiny Európskej únie. Sociálna situácia sa vyvinula veľmi priaznivo vďaka neuveriteľnému nárastu priemerného príjmu na obyvateľa a prevažná väčšina Tunisanov teraz spĺňa kritériá, ktoré definujú príslušnosť do strednej triedy. Viac ako 90 % Tunisanov má prístup k sociálnemu zabezpečeniu a viac ako štvrtina tuniského rozpočtu je venovaná vzdelávaniu, výsledkom čoho je, že krajina je jednou z celkom prvých krajín, ktoré dosiahli rozvojové ciele tisícročia v oblasti základného vzdelávania. A na záver, ako zdôraznil pán Michel iba pred malou chvíľou, práva žien sú uznávané a aj zaručené. Na úrovni univerzít je počet študentiek vyšší ako počet študentov a 40 % z vyučujúcich sú ženy. Štvrtina politikov, miestnych úradníkov a novinárov sú ženy. Mnohé krajiny by takúto štatistiku závideli."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, da bi se izognili smešnim trditvam – danes zjutraj smo slišali eno ali dve – bi rad omenil nekaj objektivnih dejstev v zvezi s Tunizijo, državo partnerico Evropske unije. Družbene razmere so se razvijale zelo ugodno, z izjemnim povečanjem povprečnega dohodka na prebivalca in zdaj velika večina Tunizijcev izpolnjuje merila, ki opredeljujejo članstvo srednjega razreda. Več kot 90 % Tunizijcev uživa socialno varstvo in več kot četrtina tunizijskega proračuna se namenja izobraževanju in rezultat je, da je država prva, ki je dosegla razvojne cilje tisočletja na področju osnovnega izobraževanja. Nazadnje, kot je malo nazaj poudaril gospod Michel, so pravice žensk priznane in zajamčene. Na univerzitetni ravni študira več žensk kakor moških in 40 % učiteljev je ženskega spola. Četrtina politikov, lokalnih uradnikov in novinarjev je žensk. Številne države bi zavidale tej statistiki."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! För att undvika karikatyrer – vi har hört en eller två den här förmiddagen – vill jag nämna några objektiva fakta om EU:s partnerland Tunisien. Den sociala situationen har utvecklats på ett mycket positivt sätt med en anmärkningsvärd inkomstökning per capita, och nu uppfyller de flesta tunisier kriterierna för att räknas till medelklassen. Mer än 90 procent av tunisierna har välfärdsskydd och mer än en fjärdedel av Tunisiens budget går till utbildning, med resultatet att landet är ett av de första att ha uppnått millennieutvecklingsmålet för grundutbildning. Slutligen, som Louis Michel påpekade för en stund sedan, både erkänns och garanteras kvinnors rättigheter. På universitetsnivå finns det fler kvinnliga än manliga studenter, och 40 procent av lärarna är kvinnor. En fjärdedel av alla politiker, lokala tjänstemän och journalister är kvinnor. Många länder skulle avundas en sådan statistik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph