Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.2.4-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Tunisia’s situation is overall a positive one it seems. They have the most stable society in North Africa. They have what is technically a democracy, though possibly only a semi-democracy by Western standards, but we should not criticise them for that, since they have made much progress. There is an official policy of working towards full democracy, and Tunisia is a stable society with a high level of personal security. This has been achieved by the suppression of their Islamist extremists and Communists, which is a price well worth paying. Its official policy is the pursuit of cultural unity – the creation of one nation. This is a lesson that many European countries – including mine, the United Kingdom – could well learn. Economically, they are progressing. Only 7% of the population lives below the poverty line. It has one of the best health standards among countries in North Africa, with a relatively high life expectancy. Politically, their Constitution limits the number of seats a party can hold in the Chamber of Deputies, with 20% of seats being reserved for minority parties. This looks positively enlightened when compared to the ‘first past the post’ electoral system used in the United Kingdom which, in my opinion, is a conspiracy against the voter to keep the Conservative and Labour parties in and everybody else out. So maybe we should learn something from the Tunisians. Speaking of the UK, my party, the UK Independence Party, came in for some criticism from some Islamic extremist and supposedly liberal quarters last week when we proposed a plan that people’s faces should be uncovered in public buildings, and in private buildings if those concerned wish to impose such a condition. But look at what Tunisia did. Law No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed. The Religious Affairs Minister, Boubaker El Akhzouri, has slammed the hijab as running counter to the country’s ‘cultural legacy’, regarding Islamic dress as ‘a foreign phenomenon’ in society. Well, that is very interesting, coming out of an Islamic country. The more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes. But I have seen some figures which indicate that EUR 70 million is to be spent on key projects in the EU neighbourhood scheme. My constituents, who are some of the poorest in London, cannot afford that kind of expenditure. We want trade, friendship and cooperation with Tunisia but not at the price of robbing the taxpayer in the UK. Let us help them increase their democracy and develop prosperity and, if they would like to take some free advice, let them keep well away from the European Union and preserve their freedom and independence."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zdá se, že situace v Tunisku je celkově pozitivní. Mají nejstabilnější společnost v severní Africe. Technicky mají demokracii, i když podle západních měřítek je to možná jen poloviční demokracie, ale za to bychom je neměli kritizovat vzhledem k tomu, jaký udělali pokrok. Existuje tu oficiální politika úsilí o úplnou demokracii a Tunisko je stabilní společnost s vysokou úrovní osobní bezpečnosti. Toho dosáhlo potlačením islamistických extremistů a komunistů, což je cena, kterou se vyplatí investovat. Tuniskou oficiální politikou je snaha o kulturní jednotu – vytvoření jednotného národa. Z toho by si mnohé evropské země – včetně té mojí, Spojeného království – mohly vzít ponaučení. Z ekonomického hlediska dělají pokroky. Pouze 7 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Tunisko má jedny z nejlepších zdravotních norem mezi zeměmi severní Afriky a relativně vysokou průměrnou délku života. Politicky je počet křesel v poslanecké sněmovně, které může obsadit jedna strana, ústavně omezen, a 20 % křesel je vyhrazeno pro menšinové strany. Porovnáme-li to s volebním systémem ve Spojeném království „vítěz bere vše“, který je podle mého názoru trik na voliče, jak udržet konzervativce a labouristy ve hře a všechny ostatní mimo, jeví se to jako osvícený nápad. Takže bychom se možná od Tunisanů měli něčemu přiučit. Když hovoříme o Spojeném království, má strana, Strana za nezávislost Spojeného království, si vysloužila kritiku od některých islamistických a údajně liberálních stran, když jsme navrhli, že by lidé ve veřejných budovách, a pokud si to dotčení přejí, pak i v budovách soukromých, měli chodit s odhalenými obličeji. Ale podívejte, co udělalo Tunisko. Zákon číslo 108 zakazuje nošení šátků, což je mnohem přísnější než cokoli, co navrhli jiní. Ministr pro náboženské záležitosti, Boubaker El Akhzouri, skoncoval se šátkem s tím, že odporuje „kulturnímu dědictví“ země, a islamistický oděv považuje za „cizí prvek“ ve společnosti. Je velmi zajímavé něco takového slyšet z islamistické země. Čím více toho o Tunisku zjišťuji, tím pozitivnější dojem na mě dělá. Ale viděl jsem i některé údaje, které ukazují, že se má investovat 70 miliard EUR do hlavních projektů politiky sousedství EU. Mí voliči, z nichž někteří patří k nejchudším v Londýně, si nemohou dovolit takové výdaje. Chceme obchod, přátelství a spolupráci s Tuniskem, ale ne za cenu okrádání daňových poplatníků ve Spojeném království. Pomáhejme jim upevňovat demokracii a rozvíjet prosperitu a, budou-li chtít nějakou radu zdarma, ať se drží dál od Evropské unie a uchovávají si svou svobodu a nezávislost."@cs1
"Hr. formand! Tunesiens situation lader til overordnet betragtet at være positiv. De har det mest stabile samfund i Nordafrika. De har teknisk set et demokrati, selv om det måske kun er et semidemokrati efter vestlig målestok, men det bør vi ikke kritisere dem for, eftersom de har gjort store fremskridt. Den officielle politik er at arbejde frem mod fuldt demokrati, og Tunesien er et stabilt samfund med en høj grad af personlig sikkerhed. Det er blevet opnået ved at undertrykke de islamistiske ekstremister og kommunisterne, hvilket er en pris, der er værd at betale. Den officielle politik er at arbejde for kulturel enhed – etableringen af én nation. Det er en lektie, som mange europæiske lande – herunder mit, Det Forenede Kongerige – kunne lære meget af. De oplever økonomiske fremskridt. Kun 7 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Landet har en af de højeste sundhedsstandarder blandt de nordafrikanske lande og en relativt høj forventet levealder. På det politiske område begrænser deres forfatning det antal pladser, et parti kan have i Deputeretkammeret, og 20 % af pladserne er reserveret til mindretalspartier. Det virker nærmest oplyst sammenlignet med det enkeltmandsvalgsystem, der bruges i Det Forenede Kongerige, som efter min mening er en sammensværgelse mod vælgerne, der har til formål at holde de konservative og Labour inde og alle andre ude. Så måske kan vi tage ved lære af tuneserne. Apropos Det Forenede Kongerige, så rendte mit parti, Det Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti, ind i en gang kritik fra nogle islamiske ekstremister og påståede liberale i sidste uge, da vi foreslog, at folks ansigter skal være utilslørede i offentlige og private bygninger, hvis dem, det vedrører, ønsker at indføre et sådant vilkår. Men se, hvad Tunesien gjorde. Lov nr. 108 forbyder hijaben, hvilket er at gå meget længere, end andre har foreslået. Ministeren for religiøse anliggender, Boubaker El Akhzouri, har kritiseret hijaben voldsomt for at være i modstrid med landets "kulturarv", der betragter islamisk påklædning som "et fremmed fænomen" i samfundet. Det er jo alt sammen vældig interessant, når det stammer fra et islamisk land. Jo mere jeg lærer om Tunesien, jo mere positivt et indtryk gør det. Men jeg har set nogle tal, som viser, at der skal bruges 70 mio. EUR på nøgleprojekter under EU's naboskabsordning. Mine vælgere, som er nogle af de fattigste i London, har ikke råd til den form for forbrug. Vi vil gerne have samhandel, venskab og samarbejde med Tunesien, men ikke, hvis det betyder, at skatteyderne i Det Forenede Kongerige skal berøves. Lad os hjælpe dem med at styrke deres demokrati og få fremgang, og hvis de er interesseret i et godt råd, så bør de holde sig langt væk fra EU og bevare deres frihed og uafhængighed."@da2
"Herr Präsident! Die Situation Tunesiens ist im Großen und Ganzen scheinbar positiv. Es hat die stabilste Gesellschaft in Nordafrika. Es hat etwas, was theoretisch eine Demokratie ist, auch wenn es nach westlichen Standards möglicherweise nur eine Halbdemokratie ist, aber dafür sollten wir es nicht kritisieren, da es große Fortschritte gemacht hat. Es gibt eine offizielle Politik, auf eine volle Demokratie hinzuarbeiten, und Tunesien ist eine stabile Gesellschaft mit einem hohen Niveau an persönlicher Sicherheit. Dies wurde erreicht durch die Unterdrückung islamistischer Extremisten und Kommunisten, was ein Preis ist, den es sich zu bezahlen lohnt. Die offizielle Politik des Landes ist die Erzielung kultureller Einheit – die Schaffung einer geeinten Nation. Das ist eine Lehre, von der viele europäische Länder – einschließlich meines eigenen, des Vereinigte Königreichs – profitieren könnten. Wirtschaftlich entwickelt sich das Land nach vorn. Nur 7 % der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das Land hat eines der besten Gesundheitssysteme der Länder Nordafrikas mit einer relativ hohen Lebenserwartung. Politisch begrenzt die Verfassung die Anzahl der Sitze einer Partei in der Abgeordnetenkammer, wobei 20 % der Sitze für Minderheitenparteien reserviert sind. Dies erscheint geradezu aufgeklärt verglichen mit dem Mehrheitswahlrecht des Vereinigten Königreiches, das meiner Meinung nach eine Verschwörung gegen den Wähler darstellt, um die Konservativen und die Labourpartei drinnen und alle anderen draußen zu halten. Also vielleicht sollten wir etwas von den Tunesiern lernen. In Bezug auf das Vereinigte Königreich ist meine Partei, die UK Independence Party, letzte Woche auf etwas Kritik von islamischen Extremisten und angeblichen Liberalen gestoßen, als wir einen Plan vorgeschlagen haben, dass die Gesichter der Menschen in öffentlichen Gebäuden, und in privaten Gebäuden, wenn die Betroffenen dies wünschen, unbedeckt zu sein haben. Aber sehen Sie, was Tunesien getan hat. Gesetz Nr. 108 verbietet den Hidschab, was weiter geht, als irgendwer sonst vorgeschlagen hat. Der Minister für Religiöse Angelegenheiten, Boubaker El Akhzouri, hat den Hidschab als Widerspruch zum „kulturellen Erbe“ des Landes niedergemacht, wobei er die islamische Kleidung als „ausländisches Phänomen“ in der Gesellschaft ansieht. Nun, das ist sehr interessant, da dies aus einem islamischen Land kommt. Umso mehr ich über Tunesien herausfinde, umso besser wird der Eindruck, den das Land macht. Aber ich habe einige Zahlen gesehen, die angeben, dass 70 Millionen EUR für wichtige Projekte im EU-Nachbarschaftsplan ausgegeben werden sollen. Meine Wähler, die zu den ärmsten in London gehören, können sich solche Ausgaben nicht leisten. Wir wollen Handel, Freundschaft und Zusammenarbeit mit Tunesien, aber nicht zu dem Preis, den Steuerzahler im Vereinigten Königreich zu berauben. Lassen Sie uns ihnen helfen, ihre Demokratie zu stabilisieren und den Wohlstand zu entwickeln, und wenn sie einen kostenlosen Ratschlag hören wollen, dann lassen Sie sie weit weg von der Europäischen Union bleiben und ihre Freiheit und Unabhängigkeit bewahren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην Τυνησία φαίνεται να είναι εν γένει θετική. Έχουν τη σταθερότερη κοινωνία στη Βόρεια Αφρική. Έχουν από τεχνική άποψη μια δημοκρατία, αν και πιθανώς μόνο μια ημιτελή δημοκρατία σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, αλλά δεν πρέπει να τους επικρίνουμε για αυτό, καθώς σημείωσαν μεγάλη πρόοδο. Υπάρχει μία επίσημη πολιτική εργασίας προς την κατεύθυνση της πλήρους δημοκρατίας, και η Τυνησία είναι μια σταθερή κοινωνία με υψηλό επίπεδο προσωπικής ασφάλειας. Αυτό επιτεύχθηκε με την καταστολή των ισλαμιστών εξτρεμιστών τους και των κομμουνιστών, το οποίο είναι ένα εύλογο τίμημα. Η επίσημη πολιτική της είναι η επιδίωξη της πολιτιστικής ενότητας – η δημιουργία ενός έθνους. Αυτό αποτελεί ένα μάθημα από το οποίο θα μπορούσαν να διδαχτούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ άλλων η δική μου, το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον οικονομικό τομέα σημειώνουν πρόοδο. Μόνο το 7% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η χώρα διαθέτει ένα από τα καλύτερα πρότυπα υγείας μεταξύ των χωρών της Βόρειας Αφρικής, με σχετικά υψηλό προσδόκιμο ζωής. Στον πολιτικό τομέα, το σύνταγμά τους περιορίζει τον αριθμό των εδρών που μπορεί να διατηρεί ένα κόμμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με το 20% των εδρών να διατηρείται για τα μειονοτικά κόμματα. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα θετικό, όταν συγκρίνεται με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μια συνωμοσία κατά του ψηφοφόρου για να διατηρούνται στην εξουσία το συντηρητικό και το εργατικό κόμμα και να μένουν έξω όλα τα υπόλοιπα. Συνεπώς, ίσως πρέπει να μάθουμε κάτι από τους Τυνήσιους. Μιλώντας για το ΗΒ, το κόμμα μου, το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δέχτηκε κριτική από ορισμένους ισλαμικούς εξτρεμιστικούς και υποτιθέμενα φιλελεύθερους κύκλους την περασμένη εβδομάδα, όταν προτείναμε το σχέδιο τα πρόσωπα των ανθρώπων να μην είναι καλυμμένα σε δημόσια κτίρια, και σε ιδιωτικά κτίρια εάν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να επιβάλλουν αυτόν τον όρο. Αλλά κοιτάξτε τι έκανε η Τυνησία. Ο νόμος αριθ. 108 απαγορεύει τη μαντίλα, πράγμα το οποίο προχωρεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει προταθεί. Ο υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων, Boubaker El Akhzouri, επέκρινε έντονα τη μαντίλα διότι αντίκειται στην «πολιτιστική κληρονομιά» της χώρας, θεωρώντας την ισλαμική ενδυμασία «ένα ξένο φαινόμενο» στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς προέρχεται από μια ισλαμική χώρα. Όσο περισσότερα μαθαίνω για την Τυνησία, τόσο πιο θετική εντύπωση σχηματίζω. Αλλά είδα ορισμένους αριθμούς που δείχνουν ότι πρόκειται να δαπανηθούν 70 εκατ. ευρώ σε καίρια έργα στο πρόγραμμα γειτονίας της ΕΕ. Οι εκλογικές μου περιφέρειες, οι οποίες είναι από τις φτωχότερες στο Λονδίνο, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες δαπάνες. Επιθυμούμε συναλλαγές, φιλία και συνεργασία με την Τυνησία, αλλά όχι με τίμημα να ληστεύεται ο φορολογούμενος στο ΗΒ. Ας τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τη δημοκρατία τους και να αναπτύξουν την ευημερία και, εάν θέλουν να λάβουν δωρεάν συμβουλές, ας μείνουν μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ας διατηρήσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους."@el10
"Señor Presidente, la situación general de Túnez parece ser positiva. Tienen la sociedad más estable del Norte de África. Tienen lo que técnicamente se conoce por democracia, si bien tal vez sea sólo una semidemocracia según los criterios occidentales, pero no deberíamos criticarlos por eso, dados los importantes avances que han realizado. Existe una política oficial de trabajar en pro de una democracia plena y Túnez es una sociedad estable que cuenta con un alto nivel de seguridad personal. Ello se ha logrado mediante la supresión de los extremistas islamistas y los comunistas, que es un precio que bien vale la pena pagar. Su política oficial es la búsqueda de la unidad cultural, es decir, la creación de una nación. Se trata de una lección que muchos países europeos, incluido el mío, el Reino Unido, podrían aprender. Desde el punto de vista económico están progresando. Sólo el 7% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Tiene uno de los mejores niveles de salud de los países del Norte de África, con una esperanza de vida relativamente alta. En el plano político, su Constitución limita el número de escaños que puede ocupar un partido en la Cámara de Diputados y el 20% de los escaños se reserva a los partidos minoritarios. Estos hechos parecen positivamente progresistas si se comparan con el sistema electoral de «votación mayoritaria relativa» que se emplea en el Reino Unido y que, en mi opinión, es una conspiración contra el elector a fin de mantener dentro a los partidos Conservador y Laborista y al resto fuera. Así que tal vez tengamos algo que aprender de los tunecinos. Hablando del Reino Unido, mi partido, el Partido Independentista del Reino Unido, fue objeto de críticas por parte de algunos extremistas islámicos y supuestamente de las filas liberales la semana pasada, cuando propusimos que toda persona debería descubrirse el rostro en los edificios públicos, y en los edificios privados en caso de que los afectados pretendan imponer dicha condición. Pero fíjense en lo que hizo Túnez. La ley nº 108 prohíbe el hijab, lo que va mucho más lejos de lo que han propuesto los demás. Boubaker El Akhzouri, Ministro de Asuntos Religiosos, ha tachado al hijab de ir contra el «legado cultural», considerando la vestimenta islámica como «un fenómeno foráneo» en la sociedad. Pues bien, eso es muy interesante tratándose de un país islámico. Cuanto más sé de Túnez, más positiva es la impresión que me produce. Pero he visto algunas cifras que indican que se van a destinar 70 millones de euros a proyectos clave del programa de vecindad de la UE. Mis electores, que se encuentran entre los más pobres de Londres, no se pueden permitir ese tipo de gasto. Queremos comercio, amistad y cooperación con Túnez, pero no a un precio que suponga robar al contribuyente del Reino Unido. Ayudémosles a impulsar su democracia y su prosperidad y, si quieren un consejo gratis, que se mantengan a buen recaudo de la Unión Europea y conserven su libertad e independencia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tuneesia olukord näib üldiselt positiivne. Neil on kõige stabiilsem ühiskond Põhja-Aafrikas. Neil on tehniliselt demokraatia, kuigi lääne standardite kohaselt küll pigem pooldemokraatia, ent me ei tohiks neid selle eest kritiseerida, sest nad on suuri edusamme teinud. Olemas on ametlik poliitika täieliku demokraatia suunas töötamiseks ning Tuneesia on stabiilne ühiskond, kus on kõrge isikuturvalisuse tase. See on saavutatud islami äärmuslaste ja kommunistide allasurumisega, mis on maksmist väärt hind. Riigi ametlik poliitika on kultuurilise ühtsuse saavutamine – ühe riigi loomine. See on õppetund, millest paljud Euroopa riigid – kaasa arvatud minu riik, Ühendkuningriik – õppida võiksid. Majanduse osas teevad nad edusamme. Ainult 7% rahvast elab allpool vaesuspiiri. Sellel on üks parimaid tervishoiustandardeid Põhja-Aafrika riikides ning suhteliselt kõrge eluiga. Poliitiliselt piirab nende põhiseadus kohti, mis ühel parteil esindajatekojas olla võivad, nii et 20% kohtadest jäetakse vähemusparteidele. See näib vägagi positiivsena võrreldes Ühendkuningriigi valimissüsteemiga, milles enim hääli saanud kandidaat võidab, mis minu arvates on vandenõu valijate vastu eesmärgiga hoida konservatiivid ja leiboristid sees ja kõik teised väljas. Nii et võib-olla peaksime midagi tuneeslastelt õppima. Ühendkuningriigist rääkides kritiseerisid eelmisel nädalal mõningal määral minu parteid, Ühendkuningriigi Sõltumatuse Parteid mõned islami äärmuslased ja ilmselt liberaalidest ringkonnad, kui esitasime kava, et inimeste näod peaksid olema katmata avalikes hoonetes ja ka erahoonetes, kui asjassepuutuvad isikud sellist tingimust kehtestada tahavad. Ent vaadake, mida Tuneesia tegi. Seadus nr 108 keelab ära hijabi, mis läheb kaugemale sellest, mille keegi teine välja on pakkunud. Usuasjade minister Boubaker El Akhzouri lajatas, et hijab käib vastu riigi kultuuripärandile, pidades islami riietust ühiskonnas välisnähtuseks. Noh, islamiriigilt on sellist asja päris huvitav kuulda. Mida rohkem ma Tuneesia kohta teada saan, seda positiivsema mulje see jätab. Ent olen näinud mõningaid arvandmeid, mille kohaselt kulutatakse 70 miljonit eurot Euroopa Liidu naabrusskeemi põhiprojektidele. Minu valijad, kes on Londoni vaeseimate hulgas, ei saa sellist kulu endale lubada. Me tahame Tuneesiaga kaubandust, sõprust ja koostööd, ent mitte Ühendkuningriigi maksumaksja röövimise hinnaga. Aidakem neil suurendada oma demokraatiat ja arendada heaolu! Ning kui nad tahaksid tasuta nõu saada, võiksid nad Euroopa Liidust eemale hoida ning säilitada oma vabaduse ja sõltumatuse."@et5
"Arvoisa puhemies, Tunisian yleistilanne näyttäisi olevan myönteinen. Sillä on Pohjois-Afrikan vakain yhteiskunta. Se on teknisesti katsoen demokratia, joskin länsimaisen mittapuun mukaan ehkä vain puolittainen demokratia, mutta meidän ei pidä arvostella Tunisiaa tästä, sillä se on edistynyt paljon. Virallisena politiikkana on pyrkiminen täysimittaiseen demokratiaan, ja Tunisia on vakaa yhteiskunta, jossa henkilökohtainen turvallisuus on korkealla tasolla. Tämä on saavutettu tukahduttamalla ääri-islamistit ja kommunistit, mikä on hyvin kohtuullinen hinta. Maan virallisena politiikkana on pyrkimys kulttuuriseen yhtenäisyyteen – yhtenäisen kansakunnan luomiseen. Tästä monet Euroopan valtiot – myös minun kotimaani Yhdistynyt kuningaskunta – voisivat hyvin ottaa opiksi. Tunisia edistyy taloudellisesti. Vain 7 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Sen terveystaso on yksi Pohjois-Afrikan valtioiden parhaista, ja elinajanodote on suhteellisen korkea. Politiikassa Tunisian perustuslaki rajoittaa paikkamäärää, joka yhdellä puolueella voi olla edustajainhuoneessa, ja 20 prosenttia paikoista on varattu vähemmistöpuolueille. Tämä vaikuttaa huomattavan valistuneelta verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan vaaleissa käytettävään pluraliteettijärjestelmään ("first past the post"), joka minun mielestäni on salaliitto, jolla pidetään konservatiivipuolue ja työväenpuolue vallassa ja kaikki muut ulkona. Joten ehkä meidän pitäisi ottaa opiksi tunisialaisilta. Yhdistyneestä kuningaskunnasta puheen ollen, puolueeni Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue joutui viime viikolla eräiden ääri-islamistisien ja muka liberaalien tahojen arvostelun kohteeksi, kun ehdotimme suunnitelmaa, jonka mukaan ihmisten olisi paljastettava kasvonsa julkisissa rakennuksissa ja myös yksityisissä rakennuksissa, jos asianomaiset haluavat tällaisen ehdon asettaa. Mutta katsokaa, mitä Tunisia on tehnyt. Lailla N:o 108 kielletään hijabin pitäminen, mikä menee paljon pidemmälle kuin mitä kukaan muu on ehdottanut. Uskonnollisista asioista vastaava ministeri Boubaker El Akhzouri on tuominnut hijabin Tunisian "kulttuurisen perinnön" vastaisena ja pitänyt islamilaista pukeutumista "vieraana ilmiönä" yhteiskunnassa. Tämä on todella hyvin mielenkiintoinen lausunto islamilaisen valtion ministeriltä. Mitä enemmän saan tietää Tunisiasta, sitä myönteisemmän vaikutelman siitä saan. Olen kuitenkin nähnyt lukuja, joiden mukaan 70 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää EU:n naapuruuspolitiikan keskeisiin hankkeisiin. Valitsijoillani, jotka kuuluvat Lontoon köyhimpiin, ei ole varaa tällaisiin menoihin. Me haluamme kauppaa, ystävyyttä ja yhteistyötä Tunisian kanssa, mutta hintana ei saa olla Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien ryöstäminen. Meidän on autettava tunisialaisia kehittämään demokratiaansa ja vaurauttaan, ja jos heille kelpaa ilmainen neuvo, heidän kannattaa pysyä loitolla Euroopan unionista ja säilyttää vapautensa ja itsenäisyytensä."@fi7
"Monsieur le Président, la situation en Tunisie semble globalement positive. La société tunisienne est la plus stable de toute l’Afrique du Nord. La Tunisie a ce que l’on appelle techniquement une démocratie, bien que, en comparaison avec les pays occidentaux, il s’agisse probablement seulement d’une semi-démocratie, mais nous ne devons pas les critiquer pour cela, car ils ont accompli d’énormes progrès. Le pays a adopté officiellement une politique visant à parvenir à une démocratie totale et il s’agit d’une société stable dotée d’un haut niveau de sécurité individuelle. Ce résultat a été obtenu grâce à l’élimination des extrémistes islamistes et des communistes, un prix à payer qui en valait vraiment le coup. La politique officielle tunisienne est la réalisation de l’unité culturelle: la création d’une nation. C’est une leçon qui serait profitable à de nombreux pays européens, dont le mien, le Royaume-Uni. Sur le plan économique, la Tunisie est en progrès. Seuls 7 % de la population vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Le pays affiche l’un des meilleurs niveaux de santé publique d’Afrique du Nord, avec une espérance de vie relativement élevée. Au niveau politique, sa constitution limite le nombre de sièges pouvant être obtenus par un parti à la chambre des députés et 20 % des sièges sont réservés aux partis minoritaires. Cela semble plutôt évolué, comparé au système électoral «first past the post» en vigueur au Royaume-Uni, qui, selon moi, constitue une conspiration contre l’électeur visant à garder les partis conservateur et travailliste au pouvoir et à éliminer tout le reste. Nous avons donc peut-être des choses à apprendre des Tunisiens. Au sujet du Royaume-Uni, mon parti, le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, a essuyé des critiques de la part de groupes islamistes extrémistes et soi-disant libéraux la semaine dernière, lorsque nous avons proposé l’interdiction de cacher son visage dans les lieux publics, ainsi que dans les lieux privés, si les personnes concernées souhaitent imposer cette obligation. Pourtant, regardez ce que la Tunisie a fait. La loi n° 108 interdit le hijab, ce qui va bien plus loin que tout ce qui a été proposé jusqu’ici. Le ministre des affaires religieuses, Boubaker El Akhzouri, a accusé le hijab d’aller à l’encontre du «patrimoine culturel» de la Tunisie, estimant que l’habit islamique était un «phénomène étranger» dans la société tunisienne. Tout cela est très intéressant de la part d’un pays islamique. Plus j’en apprends sur la Tunisie, plus ce pays m’impressionne. J’ai néanmoins vu certains chiffres indiquant que l’on prévoyait de consacrer 70 millions d’euros à des projets clés du programme européen de voisinage. Les citoyens de ma circonscription, qui font partie des personnes les plus pauvres de Londres, ne peuvent pas se permettre ce type de dépenses. Nous voulons des échanges commerciaux, de l’amitié et de la coopération avec la Tunisie, mais pas en dépouillant le contribuable britannique. Aidons ce pays à devenir plus démocratique et plus prospère et, si je peux leur donner un conseil gratuit… Laissons-les vivre bien à l’écart de l’Union européenne et préserver leur liberté et leur indépendance."@fr8
"Elnök úr, Tunézia helyzete összességében pozitívnak tűnik. Tunézia rendelkezik a legstabilabb társadalommal Észak-Afrikában. Technikailag demokráciában élnek, habár nyugati mércével mérve ez talán csak egy féldemokrácia, de ezért nem kellene bírálnunk őket, hiszen nagy előrelépést értek el. Hivatalos politikai céljuk a teljes demokrácia, és Tunézia stabil társadalom, ahol magas a személyes biztonság szintje. Ezt az ország iszlamista szélsőségeseinek és kommunistáinak elnyomásával érték el, amely árat érdemes volt ezért megfizetni. Hivatalos politikájuk kulturális egységre törekszik – egy egységes nemzet megteremtésére. Ez olyan lecke, amelyet számos európai ország – beleértve hazámat, az Egyesült Királyságot is – megtanulhatna. Gazdasági téren Tunézia haladást mutat. Csupán a lakosság 7 %-a él a szegénységi küszöb alatt. Az egészségügyi mutatók tekintetében Tunézia az észak-afrikai országok legjobbjai közé tartozik, a várható élettartam viszonylag magas. Politikai téren a tunéziai alkotmány korlátozza az egyes pártok által elnyerhető képviselői helyek számát, a helyek 20 %-át pedig a kisebbségek részére tartják fenn. Ez igen felvilágosultnak tűnik, ha összevetjük az Egyesült Királyság „a győztes visz mindent” választási rendszerével, amely véleményem szerint a szavazók ellen irányuló összeesküvés azért, hogy a Konzervatív és a Munkáspárt bennmaradjon, mindenki mást pedig kizárjanak. Talán tanulhatnánk is valamit a tunéziaiaktól. Ha már az Egyesült Királyságról esett szó, pártomat, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártját múlt héten bírálat érte néhány iszlamista szélsőségestől és feltehetően liberális körökből, amikor is azt javasoltuk, hogy az emberek fedetlen arccal jelenhessenek meg a középületekben, valamint a magánépületekben is, amennyiben az érintettek ilyen feltételt kívánnak szabni. De nézzék meg, mit tett Tunézia. A 108. sz. törvény tiltja a hijabot, ami sokkal messzebb megy minden korábbi javaslatnál. Boubaker El Akhzouri vallásügyi miniszter éles kritikával illette a hijabot, mivel az ellentétes az ország „kulturális örökségével”, mivel az iszlám ruházat „idegen jelenség” a társadalomban. Ez igencsak érdekes egy iszlám ország részéről. Minél többet tudok meg Tunéziáról, annál pozitívabb benyomást tesz rám. De van néhány számadatom, amelyek szerint 70 millió EUR-t tervezünk az EU szomszédsági programjának kulcsfontosságú projektjeire költeni. Az én választópolgáraim, akik közül többen London legszegényebbjei közé tartoznak, nem engedhetik meg maguknak az efféle kiadásokat. Kereskedelmet, baráti viszonyt és együttműködést szeretnénk Tunéziával, de nem annak árán, hogy megraboljuk a brit adófizetőket. Segítsünk nekik a demokrácia növelésében és a jólét megteremtésében, és ha szeretnének egy ingyen tanácsot hallani, akkor tartsák magukat jó távol az Európai Uniótól, és őrizzék meg szabadságukat és függetlenségüket."@hu11
"Signor Presidente, sembra che, in generale, la situazione della Tunisia sia positiva. La società tunisina è la più stabile dell’Africa settentrionale. Dispone di ciò che tecnicamente è definito democrazia anche se, secondo i canoni occidentali, si può parlare di semi-democrazia, ma non dovremmo criticarli per questo, poiché hanno compiuto molti progressi. Vi è una politica ufficiale per il raggiungimento della democrazia piena e la Tunisia è una società stabile con un alto livello di sicurezza personale, raggiunto grazie alla repressione degli estremisti islamici e comunisti, un prezzo che vale la pena di pagare. La politica ufficiale tunisina è la ricerca dell’unità culturale, la creazione di una nazione: questa è una lezione che molti Stati europei, incluso il mio, il Regno Unito, dovrebbero imparare. Economicamente, la Tunisia sta facendo progressi. Solo il 7 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Gli standard sanitari tunisini sono fra i migliori dei paesi del Nord Africa, con un’aspettativa di vita relativamente lunga. Politicamente, la costituzione limita il numero di seggi che possono essere occupati da un partito alla Camera dei deputati, dove il 20 per cento dei seggi è riservato ai partiti di minoranza. Mi sembra una norma particolarmente illuminata se confrontata con il sistema uninominale britannico che, a mio avviso, è una cospirazione contro gli elettori per mantenere il partito Conservatore e quello Laburista in Parlamento e lasciare fuori tutti gli altri. Potremmo, dunque, imparare qualcosa dalla Tunisia. A proposito del Regno Unito, il mio partito, lo UKIP, è stato criticato la scorsa settimana da alcuni estremisti islamici e presunti liberali quando ha proposto un piano secondo il quale i volti delle persone devono essere scoperti nei luoghi pubblici e negli edifici privati, se così disposto dagli occupanti. Guardate invece cosa ha fatto la Tunisia: la legge n. 208 vieta l’hijab, il che va ben oltre qualsiasi altra proposta. Il ministro per gli Affari religiosi, Boubaker El Akhzouri, ha criticato aspramente l’hijab come “contrario all’eredità culturale” del paese, considerando l’abbigliamento islamico “un fenomeno straniero” nella società. Questo è molto interessante, considerando che proviene da un paese islamico. Più cose scopro sulla Tunisia, migliore è l’impressione che ne traggo. Tuttavia, ho visto alcuni dati secondo i quali sono necessari 70 milioni di euro per progetti fondamentali nel quadro della politica europea di vicinato. I miei elettori, alcune tra le persone più povere di Londra, non possono permettersi una spesa simile. Vogliamo scambi, amicizia e cooperazione con la Tunisia ma non derubando i contribuenti nel Regno Unito. Aiutiamo la Tunisia a rafforzare la democrazia e a creare maggiore prosperità e, se vogliono un consiglio, aiutiamoli a rimanere lontani dall’Unione europea e a mantenere la propria libertà e indipendenza."@it12
"Pone pirmininke, atrodo, kad iš esmės padėtį Tunise galima vertinti teigiamai. Šios šalies visuomenė stabiliausia visoje Šiaurės Afrikoje. Techniniu požiūriu jie turi demokratiją, nors galbūt pagal Vakarų standartus ta demokratija nepakankama, bet neturėtume už tai jų kritikuoti, nes jie padarė didelę pažangą. Oficialus šalies politikos kursas – siekti visiškos demokratijos, o Tuniso visuomenė stabili, užtikrintas aukštas asmens apsaugos lygis. To pasiekta suvaldant islamo ekstremistus ir komunistus, ir tai buvo verta padaryti. Oficiali valstybės politika – siekti kultūrinės vienovės, t. y. sukurti vieną tautą. Šią pamoką reikėtų išmokti daugeliui Europos valstybių, įskaitant ir manąją Jungtinę Karalystę. Šalis daro ekonominę pažangą. Tik 7 proc. jos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Jos sveikatos standartai geriausi iš visų Šiaurės Afrikos valstybių, o gyvenimo trukmės rodikliai palyginti aukšti. Politinėje plotmėje šalies konstitucijoje ribojamas partijos vietų skaičius deputatų rūmuose – mažumoms skiriama 20 proc. vietų. Tai atrodo pozityvu, palyginti su Jungtinėje Karalystėje taikoma rinkimų sistema „pirmas prie finišo“ (angl. ), kuri, mano manymu, yra prieš rinkėjus nukreiptas sąmokslas, siekiant, kad į valdžią patektų tik konservatorių ir leiboristų partijos, o visi kiti būtų išstumti. Taigi gal mums reikėtų kai ko pasimokyti iš tunisiečių. Kalbant apie JK, kai kurie islamo ekstremistai ir galbūt liberalūs sluoksniai praeitą savaitę kritikavo JK nepriklausomybės partiją, kuriai aš pats priklausau, kai pasiūlėme, kad žmonių veidai nebūtų uždengti viešuosiuose pastatuose, taip pat ir privačiuose pastatuose, jei tie, kurie suinteresuoti, nori šią sąlygą taikyti. Bet pažvelkime, kaip pasielgė Tunisas. Įstatymu Nr. 108 uždrausta nešioti hidžabą, o tai gerokai daugiau, nei padarė kuri nors kita šalis. Religinių reikalų ministras Boubaker El Akhzouri tėškė hidžabą, protestuodamas prieš šalies „kultūrinį palikimą“, nes islamo rūbą laiko Tuniso visuomenei „svetimu reiškiniu“. Na, ką gi, labai įdomu, kad tai vyksta islamiškoje šalyje. Kuo daugiau sužinau apie Tunisą, tuo geresnį įspūdį apie šią šalį susidarau. Tačiau esu matęs kai kuriuos skaičius: pagrindiniams ES kaimynystės programos projektams turi būti išleista 70 mln. EUR. Mano rinkėjai, kai kurie iš jų neturtingiausi Londono gyventojai, negali sau leisti tokių išlaidų. Mes norime prekiauti, draugauti ir bendradarbiauti su Tunisu, tačiau ne apiplėšdami JK mokesčių mokėtojus. Padėkime jiems plėtoti demokratiją ir didinti gerovę, o jei norėtų priimti nemokamą patarimą, tegu jie laikosi atokiai nuo Europos Sąjungos ir saugo savo laisvę bei nepriklausomybę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šķiet, ka Tunisijas situācija kopumā ir pozitīva. Tajā ir visstabilākā sabiedrība visā Ziemeļāfrikā. Tunisijā ir demokrātija, lai gan atbilstoši Rietumu standartiem, iespējams, tikai daļēja demokrātija, bet mums nevajadzētu viņus par to kritizēt, jo viņi ir panākuši lielu progresu. Ir izstrādāta oficiāla politika virzībai uz pilnīgu demokrātiju, un Tunisija ir stabila sabiedrība ar augstu personiskās drošības līmeni. Tas ir panākts, apspiežot islāma ekstrēmistus un komunistus, un šo cenu ir vērts maksāt. Tās oficiālā politika paredz veidot vienotu kultūru un vienu nāciju. To varētu pamācīties daudzas Eiropas valstis, tostarp manējā — Apvienotā Karaliste. Ekonomiskajā ziņā Tunisija progresē. Tikai 7 % iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības robežas. Tajā ir visaugstākie sanitārie standarti visās Ziemeļāfrikas valstīs, un salīdzinoši liels paredzamais dzīves ilgums. Politiskā ziņā Tunisijas Konstitūcija ierobežo vietu skaitu, ko var ieņemt kāda partija Deputātu palātā, un 20 % vietu ir rezervētas mazākuma partijām. Tas šķiet progresīvi salīdzinājumā ar Apvienotajā Karalistē lietoto vēlēšanu sistēmu, saskaņā ar kuru uzvar lielāko balsu skaitu ieguvušais kandidāts, kas, manuprāt, ir sazvērestība attiecībā pret vēlētāju, lai kvalificētos tikai konservatīvie un leiboristi un neviena cita partija. Tādēļ varbūt mums vajadzētu kaut ko iemācīties no tunisiešiem? Runājot par Apvienoto Karalisti, pagājušajā nedēļā mana partija, Apvienotās Karalistes neatkarības partija, saņēma kritiku no kāda islāma ekstrēmista un domājams liberālām aprindām, kad mēs ierosinājām plānu, saskaņā ar kuru cilvēku sejām jābūt neaizsegtām gan publiskās ēkās, gan arī privātās ēkās, ja iesaistītās personas vēlas noteikt šādu noteikumu. Bet skatieties, ko izdarīja Tunisija! Hidžābs ir aizliegts ar likumu Nr. 108, kas ir daudz vairāk, nekā ir ierosinājusi kāda cita valsts. Reliģijas lietu ministrs kungs, ir nokritizējis hidžābu par to, ka tas ir pretrunā ar valsts „kultūras mantojumu”, un uzskata, ka islāma tērps sabiedrībā ir „sveša parādība”. Ir ļoti interesanti, ka šādu viedokli pauž islāma valsts. Jo vairāk es uzzinu par Tunisiju, jo pozitīvāks iespaids man rodas. Bet es esmu redzējis dažus datus, kas norāda, ka ar ES kaimiņattiecību politiku saistītajos pamatprojektos ir jāiztērē 70 miljoni eiro. Mani vēlētāji, kas ir vieni no pašiem trūcīgākajiem Londonā, nevar atļauties šādus izdevumus. Mēs vēlamies tirdzniecību, draudzību un sadarbību ar Tunisiju, bet, neaplaupot nodokļu maksātājus Apvienotajā Karalistē. Palīdzēsim tunisiešiem palielināt demokrātiju un kļūt turīgākiem un, ja viņi vēlēsies uzklausīt bezmaksas padomus, ļausim viņiem turēties labi tālu no Eiropas Savienības un saglabāt savu brīvību un neatkarību!"@lv13
"Mr President, Tunisia’s situation is overall a positive one it seems. They have the most stable society in North Africa. They have what is technically a democracy, though possibly only a semi-democracy by Western standards, but we should not criticise them for that, since they have made much progress. There is an official policy of working towards full democracy, and Tunisia is a stable society with a high level of personal security. This has been achieved by the suppression of their Islamist extremists and Communists, which is a price well worth paying. Its official policy is the pursuit of cultural unity – the creation of one nation. This is a lesson that many European countries – including mine, the United Kingdom – could well learn. Economically, they are progressing. Only 7% of the population lives below the poverty line. It has one of the best health standards among countries in North Africa, with a relatively high life expectancy. Politically, their Constitution limits the number of seats a party can hold in the Chamber of Deputies, with 20% of seats being reserved for minority parties. This looks positively enlightened when compared to the ‘first past the post’ electoral system used in the United Kingdom, which in my opinion is a conspiracy against the voter to keep the Conservative and Labour parties in and everybody else out. So maybe we should learn something from the Tunisians. Speaking of the UK, my party, the UK Independence Party, came in for some criticism from some Islamic extremist and supposedly liberal quarters last week when we proposed a plan that people’s faces should be uncovered in public buildings, and in private buildings if those concerned wish to impose such a condition. But look at what Tunisia did. Law No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed. The Religious Affairs Minister, Boubaker El Akhzouri, has slammed the hijab as running counter to the country’s ‘cultural legacy’, regarding Islamic dress as ‘a foreign phenomenon’ in society. Well that is very interesting, coming out of an Islamic country. The more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes. But I have seen some figures which indicate that EUR 70 million is to be spent on key projects in the EU neighbourhood scheme. My constituents, who are some of the poorest in London, cannot afford that kind of expenditure. We want trade, friendship and cooperation with Tunisia but not at the price of robbing the taxpayer in the UK. Let us help them increase their democracy and develop prosperity and, if they would like to take some free advice, let them keep well away from the European Union and preserve their freedom and independence."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de situatie van Tunesië lijkt in het algemeen positief te zijn. Het land heeft de meest stabiele samenleving van Noord-Afrika. Het heeft technisch gezien een democratie, hoewel dit naar westerse maatstaven mogelijk slechts een semidemocratie is, maar daar mogen we geen kritiek op leveren, want ze hebben veel vooruitgang geboekt. Er is een officieel beleid om te werken aan volledige democratie en Tunesië is een stabiele maatschappij met een hoge mate van persoonlijke veiligheid. Dit is bereikt door de onderdrukking van de islamitische extremisten en communisten in het land, maar dat is een prijs die ervoor mag worden betaald. Het officiële beleid is het nastreven van culturele eenheid – het scheppen van één natie. Dat is iets waar veel Europese landen – waaronder het mijne, het Verenigd Koninkrijk – nog wat van kunnen leren. Economisch gaan ze vooruit. Slechts 7 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De volksgezondheid behoort tot de beste van Noord-Afrika, met een relatief hoge levensverwachting. In de politiek beperkt de grondwet het aantal zetels dat een partij kan hebben in het Huis van Afgevaardigden, waarbij 20 procent van de zetels gereserveerd is voor minderheidspartijen. Dat komt uitermate verlicht over in vergelijking met het kiesstelsel op basis van dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, dat in mijn ogen een samenzwering ten aanzien van de kiezer is om de Conservatieven en Labour binnen te houden en alle andere partijen buiten. Dus misschien kunnen we nog iets leren van de Tunesiërs. Over het Verenigd Koninkrijk gesproken, mijn partij, de UK Independence Party, kreeg afgelopen week kritiek uit de hoek van islamitische extremisten en zogenaamde liberalen toen we het plan voorstelden dat de gezichten van mensen onbedekt moeten zijn in openbare ruimten en in privéruimten als de betrokkenen een dergelijke voorwaarde willen stellen. Maar kijk eens wat Tunesië heeft gedaan. Wet nr. 108 verbiedt de hoofddoek en dat gaat veel verder dan wat anderen hebben voorgesteld. De minister van Religieuze Zaken, Boubaker El Akhzouri, heeft de hoofddoek in de ban gedaan omdat deze in strijd is met de “culturele nalatenschap” van het land en islamitische kledij wordt gezien als “een vreemd verschijnsel” in de maatschappij. Dat is interessant als het gezegd wordt in een islamitisch land. Hoe meer ik over Tunesië hoor, hoe positiever mijn indruk van dat land wordt. Maar ik heb ook cijfers gezien die aangeven dat er 70 miljoen euro moet worden uitgegeven aan belangrijke projecten in de nabuurschapsregeling van de EU. Mijn kiezers, die tot de armsten van Londen behoren, kunnen zich dat soort uitgaven niet permitteren. We willen handel, vriendschap en samenwerking met Tunesië, maar daarvoor hoeft niet de belastingbetaler in het Verenigd Koninkrijk te worden uitgekleed. Laten we hen helpen hun democratie te versterken en welvaart te ontwikkelen. Verder kan ik hun nog een gratis advies geven, namelijk dat ze uit de buurt moeten blijven van de Europese Unie en hun vrijheid en onafhankelijkheid moeten behouden."@nl3
"Panie przewodniczący! Wydaje się, że ogólna sytuacja w Tunezji jest pozytywna. Społeczeństwo tego kraju jest najstabilniejsze w Afryce Północnej. Z technicznego punktu widzenia systemem tam panującym jest demokracja, choć według norm zachodnich jest to może pół-demokracja; jednak nie powinniśmy Tunezji za to krytykować, bo dokonała w tym zakresie znacznego postępu. Realizowana w niej oficjalna polityka zmierza ku pełnej demokracji, a Tunezja jest stabilnym społeczeństwem, o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa osobistego. Osiągnięto to dzięki zdławieniu islamskich terrorystów i komunistów, co jest ceną, jaką warto zapłacić. Oficjalną polityką tego kraju jest jedność kulturowa – budowa jednego narodu. W tej kwestii od Tunezji sporo nauczyć mogłoby się wiele europejskich krajów – w tym Wielka Brytania, którą reprezentuję. Tunezja rozwija się gospodarczo. Zaledwie 7 % ludności żyje poniżej minimum socjalnego. Panujące w tym kraju standardy w zakresie ochrony zdrowia są jednymi z najwyższych w Afryce Północnej, a średnia długość życia jest stosunkowo wysoka. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, tunezyjska konstytucja ogranicza liczbę miejsc, jakie dana partia może zajmować w Izbie Deputowanych, a 20 % miejsc jest zarezerwowanych dla partii mniejszościowych. Rozwiązanie to wydaje się dość postępowe w porównaniu ze stosowanym w Wielkiej Brytanii systemem wyborczym opierającym się na zasadzie „kto zdobędzie większość”, który, moim zdaniem, jest spiskiem przeciwko wyborcom, mającym na celu utrzymywanie u władzy Partii Konserwatywnej i Partii Pracy i uniemożliwia dojście do władzy innym. Może zatem powinniśmy się od Tunezji czegoś nauczyć. Skoro już mówimy na temat Wielkiej Brytanii, moja partia – Partia Jedności Zjednoczonego Królestwa – została w zeszłym tygodniu skrytykowana przez niektórych ekstremistów islamskich i tak zwane środowiska lewicowe, kiedy zaproponowała, aby wprowadzic wymóg odkrywania twarzy w budynkach publicznych, a także w budynkach prywatnych, o ile zainteresowane osoby chciałyby taki warunek narzucić. Zobaczmy zatem, co zrobiła Tunezja. Ustawa nr 108 zakazuje noszenia hidżabu i idzie ona dużo dalej niż propozycje przedstawione w innych krajach. Minister ds. religii Boubaker El Akhzouri skrytykował hidżab jako rzecz sprzeczną ze „spuścizną kulturową” tego kraju i uznał strój islamski za „obce zjawisko” w społeczeństwie. Bardzo ciekawe, że opinia ta pochodzi z państwa islamskiego. Im więcej dowiaduję się o Tunezji, tym lepsze wrażenie ona na mnie robi. Jednak widziałem ostatnio liczby wskazujące, że 70 milionów euro zostanie wydanych na kluczowe projekty w ramach unijnej polityki sąsiedztwa. Moich wyborców, wśród których jest wiele najbiedniejszych osób w Londynie, nie stać na taki wydatek. Chcemy handlu, przyjaźni i współpracy z Tunezją, ale nie kosztem okradania podatników w Wielkiej Brytanii. Pomóżmy im rozwijać demokrację i bogacić się, a gdyby byli zainteresowani uzyskaniem od nas darmowej porady, pozwólmy im trzymać się z daleka od Unii Europejskiej i zachować wolność i niezależność."@pl16
"Senhor Presidente, a situação da Tunísia afigura-se globalmente positiva. Têm a sociedade mais estável do Norte de África. Têm tecnicamente uma democracia, embora talvez se trate apenas de uma semi-democracia segundo os padrões ocidentais, o que não deve ser criticado, porque o país alcançou bastantes progressos. Existe uma política oficial de trabalho no sentido da democracia plena, e a Tunísia é uma sociedade estável com um nível elevado de segurança pessoal. Este objectivo foi cumprido através da supressão dos extremistas islâmicos e dos comunistas, que é um preço que vale bem a pena pagar. A sua política oficial consiste na procura da unidade cultural – a criação de uma nação. Este é um ensinamento que muitos países europeus – incluindo o meu, o Reino Unido – poderiam perfeitamente retirar. Economicamente, estão a progredir. Apenas 7% da população vive abaixo do limiar de pobreza. O país tem um dos melhores níveis de saúde entre os países do Norte de África, com uma esperança de vida relativamente alta. Politicamente, a sua Constituição limita o número de parlamentares que um partido pode ter na Câmara dos Deputados, estando 20% dos lugares reservados a partidos minoritários. Este método parece manifestamente esclarecido quando comparado com o sistema eleitoral de escrutínio uninominal utilizado no Reino Unido, que, a meu ver, representa uma conspiração contra o eleitor a fim de manter o Partido Conservador e o Partido Trabalhista dentro do sistema e todos os outros fora dele. Por conseguinte, talvez pudéssemos aprender alguma coisa com os tunisinos. A propósito do Reino Unido, o meu partido, o Partido da Independência do Reino Unido, foi alvo de críticas por parte de alguns extremistas islâmicos e de quadrantes supostamente liberais na semana passada, quando propusemos um plano para que os rostos das pessoas fossem descobertos em edifícios públicos, e em edifícios privados se estes pretenderem impor essa condição. Contudo, vejamos o que fez a Tunísia. A Lei n.º 108 proíbe o o que vai muito mais longe do que qualquer outra proposta que alguém tenha apresentado. O Ministro dos Assuntos Religiosos, Boubaker El Akhzouri, rejeitou o por ser contrário ao “património cultural” do país, encarando o vestuário islâmico como um “fenómeno estranho” à sociedade. Bem, essa decisão é muito interessante, vinda de um país islâmico. Quando mais aprendo sobre a Tunísia, melhor é a impressão com que fico. No entanto, vi alguns números que indicam que serão gastos 70 milhões de euros em projectos fundamentais no âmbito do programa de vizinhança da UE. Os meus eleitores, que são dos mais pobres de Londres, não podem suportar despesas dessa natureza. Queremos comércio, amizade e cooperação com a Tunísia, mas sem roubar o contribuinte no Reino Unido. Vamos ajudá-los a reforçar a sua democracia e a desenvolver a prosperidade e, se aceitarem um conselho gratuito, deixemo-los manter-se bem longe da União Europeia e preservar a sua liberdade e a sua independência."@pt17
"Dle preşedinte, situaţia Tunisiei pare a fi în general pozitivă. Are cea mai stabilă societate din Africa de Nord. Are ceea ce reprezintă, tehnic vorbind, o democraţie, deşi eventual doar o semidemocraţie după standarde occidentale, dar nu ar trebui să o criticăm pentru aceasta, întrucât a realizat progrese remarcabile. Există o politică oficială în slujba realizării unei democraţii totale, iar Tunisia este o societate stabilă cu un înalt nivel de siguranţă personală. Acestea s-au realizat prin eliminarea extremiştilor islamişti şi a comuniştilor, ceea ce este un preţ care merită plătit. Politica sa oficială este înfăptuirea unităţii culturale - crearea unei naţiuni. Aceasta este o lecţie pe care multe ţări europene - inclusiv a mea, Regatul Unit - ar putea să o înveţe. Economia ţării înfloreşte. Doar 7 % din populaţie trăieşte sub nivelul de sărăcie. Are unul dintre cele mai bune standarde de sănătate din rândul ţărilor Africii de Nord, cu o speranţă de viaţă relativ ridicată. Din punct de vedere politic, Constituţia sa limitează numărul de locuri pe care un partid îl poate ocupa în Camera Deputaţilor, cu 20 % din locuri rezervate partidelor minorităţilor. Pare o realitate progresistă dacă se compară cu sistemul electoral al pluralităţii simple folosit în Regatul Unit, care, în opinia mea, este o conspiraţie împotriva alegătorului, astfel încât să se menţină în parlament doar partidele Conservator şi Laburist, iar celelalte să fie respinse. Deci, poate ar trebui să învăţăm ceva de la tunisieni. Vorbind despre Regatul Unit, partidul meu, Partidul Independenţei din Regatul Unit, a fost criticat săptămâna trecută de un extremist islamic şi aparent de grupuri liberale, când a propus un proiect în conformitate cu care feţele oamenilor ar trebui descoperite în locurile publice şi în cele private dacă cei interesaţi doresc să impună o asemenea condiţie. Dar priviţi ce a făcut Tunisia. Legea nr. 108 interzice hijabul, ceea ce depăşeşte cu mult ceea ce au propus alţii. Ministrul afacerilor religioase, Boubaker El Akhzouri, a criticat aspru hijabul, afirmând că este contrar „patrimoniului cultural” al ţării, considerând că îmbrăcămintea islamică este „un fenomen străin” în cadrul societăţii. Acest lucru este foarte interesat, venind din partea unei ţări islamice. Cu cât aflu mai multe despre Tunisia, cu atât îmi formez o impresie mai bună. Dar am observat unele cifre care indică faptul că 70 de milioane de euro trebuie să se cheltuiască pe proiecte-cheie în cadrul planului de vecinătate al UE. Alegătorii mei, care sunt printre cei mai săraci din Londra, nu îşi pot permite o asemenea cheltuială. Dorim comerţ, relaţii de prietenie şi cooperare cu Tunisia, dar nu cu preţul spolierii contribuabilului din regatul Unit. Să îi ajutăm să îşi dezvolte democraţia şi să îşi sporească prosperitatea şi, dacă ar dori să accepte un sfat gratis, să stea departe de Uniunea Europeană şi să îşi conserve libertatea şi independenţa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že situácia Tuniska je celkovo pozitívna. Majú najstabilnejšiu spoločnosť v severnej Afrike. Majú technicky vzaté demokraciu, hoci podľa západných noriem možno iba čiastočnú demokraciu, ale nemali by sme ich za to kritizovať, pretože dosiahli veľký pokrok. Existuje tam oficiálna politika smerovania k demokracii a Tunisko je stabilná spoločnosť s vysokou úrovňou osobnej bezpečnosti. Bolo to dosiahnuté potláčaním ich islamských extrémistov a komunistov, čo je cena, ktorú sa rozhodne oplatí zaplatiť. Oficiálnou politikou je snaha o dosiahnutie kultúrnej jednoty – vytvorenie jedného národa. Je to lekcia, ktorú by si mohli osvojiť mnohé európske krajiny – vrátane našej vlastnej, Spojeného kráľovstva. Hospodársky napredujú. Iba 7 % populácie žije pod hranicou chudoby. Krajina má jednu z najvyšších úrovní zdravotníctva spomedzi krajín severnej Afriky s relatívne vysokou priemernou dĺžkou života. Politicky ústava obmedzuje počet kresiel, ktoré môže mať jedna strana v poslaneckej snemovni, pričom 20 % kresiel je vyhradených menšinovým stranám. Zdá sa to byť pozitívne osvietené v porovnaní s volebným systémom s relatívnou väčšinou typu „víťaz berie všetko“ používaným v Spojenom kráľovstve, ktorý je, podľa mňa, sprisahaním proti voličovi, aby sa a udržali pri moci a všetkých ostatných udržali mimo nej. Preto by sme sa mali možno od Tunisanov poučiť. Keď už hovorím o Spojenom kráľovstve, naša strana sa minulý týždeň stala terčom kritiky od nejakého islamského extrémistu a údajne od liberálnych strán, keď sme navrhli plán, že tváre ľudí majú byť odkryté vo verejných budovách a súkromných budovách, ak si zainteresovaní želajú stanoviť takúto podmienku. Pozrime sa však, čo urobilo Tunisko. Zákon číslo 108 zakazuje hidžab, čo ide podstatne ďalej, než ktokoľvek iný navrhoval. Minister náboženských záležitostí, Boubaker El Akhzouri, tvrdo odmietol hidžab ako niečo, čo ide proti „kultúrnemu dedičstvu“ krajiny a považuje islamský odev za „cudzí jav“ v spoločnosti. Nuž, je to veľmi zaujímavé, keď to vychádza z islamskej krajiny. Čím viac zisťujem o Tunisku, tým pôsobí pozitívnejšie. Videl som však nejaké čísla, ktoré naznačujú, že sa má minúť 70 miliónov EUR na kľúčové projekty v rámci susedského plánu EÚ. Moji voliči, ktorí patria medzi najchudobnejších v Londýne, si nemôžu dovoliť takéto výdavky. Chceme obchod, priateľstvo a spoluprácu s Tuniskom, ale nie za cenu okrádania daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve. Pomôžme im zvýšiť úroveň demokracie a rozvinúť prosperitu a ak by mali záujem o bezplatnú radu, nech sa držia ďaleko od Európskej únie a zachovajú si svoju slobodu a nezávislosť."@sk19
"Gospod predsednik, zdi se, da so razmere v Tuniziji v celoti pozitivne. V Tuniziji imajo najstabilnejšo družbo v Severni Afriki. Imajo, kar je tehnično demokracija, čeprav po zahodnih standardih morda zgolj poldemokracija, vendar jih za to ne bi smeli kritizirati, ker so naredili velik napredek. Obstaja uradna politika delovanja v smeri k polni demokraciji in Tunizija je stabilna družba z visoko stopnjo osebne varnosti. To je bilo doseženo z zadušitvijo njihovih islamskih skrajnežev in komunistov, kar je cena, vredna svojega denarja. Njena uradna politika je zasledovanje kulturne enotnosti – ustvarjanje enega ljudstva. To je vsekakor učna ura, ki bi koristila številnim evropskim državam, vključno z mojo, Združenim kraljestvom. Gospodarsko napredujejo. Samo 7 % prebivalstva živi pod mejo revščine. Imajo enega najboljših zdravstvenih standardov med državami v Severni Afriki z razmeroma visoko stopnjo pričakovane življenjske dobe. Politično njihova ustava omejuje število sedežev, ki jih lahko ima stranka v poslanski zbornici, s tem da je 20 % sedežev rezerviranih za manjšinske stranke. To se zdi pozitivna razsvetlitev v primerjavi z večinskim volilnim sistem v Združenem kraljestvu, ki je, po mojem mnenju, zarota proti volivcem, da se obdržita konzervativna in laburistična stranka, vsi drugi pa se izločijo. Zato bi se morda morali kaj naučiti od Tunizijcev. Ko že govorim o Združenem kraljestvu, moja stranka, Stranka za neodvisnost Združenega kraljestva, je prejšnji teden doživela nekaj kritike s strani nekaterih islamskih skrajnežev in domnevno liberalnih strani, ko smo predlagali načrt, da bi morali biti človeški obrazi v javnih zgradbah in v zasebnih zgradbah, ki želijo uvesti ta pogoj, razkriti. A poglejte, kaj je storila Tunizija. Zakon št. 108 prepoveduje rute, kar gre mnogo dlje, kot je predlagal kdor koli drug. Minister za verske zadeve, Boubaker El Akhzouri, je skritiziral ruto, da nasprotuje „kulturni dediščini“ države, ki obravnava islamska oblačila kot „tuj pojav“ v družbi. No, to je zelo zanimivo, ker prihaja iz islamske države. Več ko izvem o Tuniziji, bolj pozitiven vtis naredi name. Vendar sem videl številke, ki kažejo, da je bilo za ključne projekte v programu sosedstva EU porabljenih 70 milijonov EUR. Moji volivci, ki so med najrevnejšimi v Londonu, si ne morejo privoščiti takega izdatka. Mi hočemo trgovino, prijateljstvo in sodelovanje s Tunizijo, vendar ne za ceno ropanja davkoplačevalca v Združenem kraljestvu. Pomagajmo jim povečati njihovo demokracijo in razviti blaginjo in, če hočejo kak brezplačen nasvet, naj ostanejo daleč stran od Evropske unije in ohranijo svojo svobodo in neodvisnost."@sl20
"Herr talman! Tunisiens situation verkar på det stora hela vara positiv. Landet har det mest stabila samhället i Nordafrika. De har vad som tekniskt sett kan kallas demokrati, även om det med västerländska mått mätt eventuellt kan betraktas som en semidemokrati, men vi ska inte kritisera dem för det, eftersom de har gjort stora framsteg. Den officiella politiken är att arbeta för fullständig demokrati, och Tunisien är ett stabilt samhälle där den personliga säkerheten är hög. Detta har man uppnått genom att kuva landets islamistiska extremister och kommunister, ett pris väl värt att betala. Landets officiella politik är också att sträva efter kulturell enighet – att skapa en nation. Det är något som många EU-länder – inbegripet mitt eget land, Storbritannien – kan ta lärdom av. Landet går framåt på det ekonomiska planet. Endast 7 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Tunisien är ett av de länder i Nordafrika som har den bästa hälsostandarden, med en relativt hög medellivslängd. På det politiska planet begränsar landets konstitution antalet mandat ett parti kan ha i nationalförsamlingen, och 20 procent av mandaten är reserverade för minoritetspartier. Detta verkar rent ut sagt upplyst i jämförelse med Storbritanniens valsystem med enkel majoritet som enligt min mening är en konspiration mot väljarna för att hålla kvar de konservativa och Labourpartiet och utestänga alla andra. Så kanske vi kan lära oss något av tunisierna. På tal om Storbritannien kritiserades mitt parti, United Kingdom Independence Party, av vissa islamistiska extremister och påstått liberala grupper förra veckan, när vi föreslog en plan för att människors ansikten inte skulle få vara täckta i offentliga byggnader, och inte heller i privata byggnader om de berörda parterna vill införa ett sådant villkor. Men se vad Tunisien har gjort. Lag nr 108 förbjuder hijab, vilket går mycket längre än vad någon annan har föreslagit. Boubaker El Akhzouri, Tunisiens minister för religiösa frågor, har anklagat hijab för att strida mot landets ”kulturella arv” och betraktar den muslimska klädseln som ett ”främmande inslag” i samhället. Detta är mycket intressant att höra från ett muslimskt land. Ju mer jag får veta om Tunisien, desto mer positivt blir mitt intryck av landet. Men jag har sett vissa siffror som visar att 70 miljoner euro kommer att satsas på centrala projekt i EU:s grannskapspolitik. Mina väljare, som är några av de fattigaste i London, har inte råd med den typen av utgifter. Vi vill ha handel, vänskap och samarbete med Tunisien, men inte på bekostnad av Storbritanniens skattebetalare. Vi bör hjälpa dem att öka sin demokrati och utveckla sitt välstånd, och om de vill ta till sig ett gott råd bör de hålla sig långt borta från EU och bevara sin frihet och sitt oberoende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Boubaker El Akhzouri"13
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,21,4
"Konzervatívna strana"19
"Labouristická strana"19
"Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva,"19
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph