Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-21-Speech-4-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100121.2.4-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je suis impressionnée par les discours que je viens d’entendre, de la commissaire jusqu’à mes collègues. Je crois qu’on a vraiment un travail à faire pour avoir une appréciation juste et objective de la situation actuelle en Tunisie. Quand je vous entends, franchement, j’ai l’impression d’entendre des intellectuels occidentaux parler avec bonheur, il y a plusieurs dizaines d’années, de la réussite économique et sociale dans les pays de l’URSS, avec une incapacité totale d’aller voir sur place ce qu’y sont nos valeurs communes. Que sont nos valeurs communes, Monsieur Michel? Ce sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Vous avez tous dit, à juste titre, que la Tunisie était notre partenaire le plus ancien en matière d’accord d’association; et c’est vrai. Et c’est pourquoi tout cela est très inquiétant, parce qu’il ne s’agit pas de lacunes, Madame la Commissaire, ni de petits pas . Non. Il y a une dégradation massive et continue des droits de l’homme et de la démocratie en Tunisie. Pouvez-vous me citer un seul journal qui a été autorisé depuis vingt ans, un seul parti qui a été autorisé depuis vingt ans, un seul syndicat qui a été autorisé depuis vingt ans? Non. La vérité, c’est que les libertés fondamentales sont proprement bafouées systématiquement et, avec elles, nos propres engagements. Il ne s’agit pas de donner des leçons de morale, il s’agit de faire respecter les valeurs de l’Union européenne et de respecter les engagements que nous avons pris à travers la signature de cet accord d’association. Aussi, je réclame au moins une analyse partagée. Je pense qu’on a travaillé beaucoup pour obtenir un débat, mais il serait certainement plus utile de s’employer à mettre sur pied une vraie délégation, qui aille véritablement rencontrer cette société civile en Tunisie et les différentes composantes de cette société civile, pour dresser le bilan du harcèlement continu que subissent les défenseurs des droits de l’homme, les étudiants, les syndicalistes, les travailleurs, les avocats. Des putschs ont été organisés à peu près dans toutes les associations qui manifestaient une certaine autonomie à l’égard du pouvoir. Je crois donc que vous êtes en plein délire. Je comprends bien, à travers vos interventions, pourquoi vous n’avez pas envie de voir la réalité tunisienne. Vous n’avez pas envie de voir la réalité tunisienne, parce que vous trouvez qu’il y a des intérêts économiques, parce que vous trouvez qu’il y a des intérêts dans la lutte contre le terrorisme, parce que vous trouvez qu’il y a des intérêts dans la lutte contre l’immigration illégale en jeu. Tout cela, vous l’avez dit de la manière la plus claire, et vous ressassez des avancées qui datent de Bourguiba sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur la famille. Enfin, ça date de Bourguiba. Aucune avancée depuis cette époque. Je crois donc que, si nous ne voulons pas nous insulter nous-mêmes, insulter les accords que nous signons, insulter la politique de voisinage, insulter les valeurs de l’Union européenne, si nous ne voulons pas insulter tout cela, nous ne pouvons certainement pas proposer un statut avancé à la Tunisie. Alors là, je vous dis tout net, proposez cela et renoncez à toute exigence et à tout engagement en matière de droits de l’homme et de démocratie avec tous les pays de la Méditerranée; tel sera le résultat garanti."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem projevy paní komisařky a svých kolegů, které jsem si právě vyslechla, znepokojena. Domnívám se, že jsme se málo snažili správně a objektivně pochopit současnou situaci v Tunisku. Upřímně řečeno, když vás slyším, připadá mi, že poslouchám, jak západní intelektuálové před řadou desetiletí bezstarostně debatovali o hospodářském a sociálním úspěchu v zemích Sovětského svazu, aniž by se jeli podívat, co znamenají naše sdílené hodnoty v praxi. Co jsou naše sdílené hodnoty, pane Micheli? Jsou to lidská práva, demokracie a právní řád. Správně jste poukázali na to, že Tunisko bylo naším prvním partnerem, který podepsal dohodu o přidružení. To je pravda, a proto je to vše tak znepokojivé, protože zde nehovoříme o nedostatcích, paní komisařko, nebo o drobných krůčcích. Ne. V Tunisku dochází k velkému, trvalému úpadku v oblasti lidských práv a demokracie. Dokážete jmenovat jediné noviny, stranu nebo svaz, který byl v posledních dvaceti letech povolen? Ne. Pravdou je, že základní svobody jsou systematicky a důkladně přehlíženy a spolu s nimi i naše vlastní závazky. Nejde o moralizování; jde tu o respektování hodnot Evropské unie a respektování závazků, které jsme učinili podpisem této dohody o přidružení. Proto vyžaduji, aby byla alespoň provedena sdílená analýza této záležitosti. Věřím, že jsme vyvinuli značné úsilí o konání této rozpravy, ale bylo by nepochybně lepší, kdybychom přímo zřídili delegaci, která se skutečně setká s občanskou společností v Tunisku a různými členy této společnosti, abychom zhodnotili pokračující pronásledování, s nímž se setkávají ochránci lidských práv, studenti, odboráři, pracovníci a advokáti. Téměř ve všech asociacích, které vykazovaly jistý stupeň nezávislosti na orgánech, nastal převrat. Proto jsem přesvědčena, že jste v této věci velmi naivní. Když jsem si vyslechla vaše projevy, pochopila jsem, proč nechcete vidět Tunisko v reálných barvách. Věříte totiž, že v sázce jsou ekonomické zájmy a zájmy týkající se boje proti terorismu a ilegální imigrace. Vyjádřili jste to velmi jasně a nadále zmiňujete pokrok v otázkách rovnosti mezi muži a ženami a rodiny, což jsou výdobytky, které pocházejí z doby prezidenta Bourguiby. Opakuji, vznikly již za Bourguiby. Od té doby nedošlo k žádnému dalšímu pokroku. Proto věřím, že, máme-li respekt k sobě samým, k dohodám, které podepisujeme, k politice sousedství a k hodnotám EU, rozhodně nemůžeme navrhovat udělení rozšířeného statusu Tunisku. Říkám vám tedy na rovinu: pokud to navrhnete, zaručeným výsledkem bude, že se vzdáte všech požadavků a závazků ve vztahu k lidským právům a demokracii ve všech zemích Středomoří."@cs1
"Hr. formand! De indlæg, jeg lige har hørt, foruroliger mig, både kommissærens og mine kollegers. Jeg føler, at der ligger en enorm opgave foran os med at få en nøjagtig og objektiv forståelse af den aktuelle situation i Tunesien. Når jeg lytter til Dem, føles det ærlig talt, som om jeg lytter til vestlige intellektuelle, der for mange årtier siden talte muntert om den økonomiske og sociale succes i landene i Sovjetunionen, fuldstændig ude af stand til at tage derover og se, hvad vores fælles værdier står for i praksis i disse lande. Hvad er vores fælles værdier, hr. Michel? Det er menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet. De har alle korrekt påpeget, at Tunesien var den første af vores partnere, der underskrev en associeringsaftale. Det er sandt, og det er grunden til, at alt dette er så bekymrende, for vi taler ikke om en kløft eller om små skridt, fru kommissær. Nej, der finder en enorm, vedvarende tilbagegang sted i forhold til menneskerettigheder og demokratiet i Tunesien. Kan De nævne et eneste eksempel på en avis, et parti eller en fagforening, der er blevet godkendt i de sidste 20 år? Nej. Sandheden er, at grundlæggende frihedsrettigheder tilsidesættes systematisk og fuldstændig, og med dem også vores egne tilsagn. Det her handler ikke om at moralisere, men om respekt for EU's værdier og for de tilsagn, vi har afgivet ved at underskrive associeringsaftalen. Derfor forlanger jeg, at der i det mindste gennemføres en fælles analyse af spørgsmålet. Jeg mener, at vi har arbejdet hårdt på at få denne forhandling, men tiden ville bestemt være bedre udnyttet, hvis vi organiserede en delegation, der rent faktisk tager ned og møder civilsamfundet i Tunesien og de forskellige medlemmer af det samfund for at vurdere den fortsatte forfølgelse, som menneskerettighedsforkæmpere, studerende, fagforeningsfolk, arbejdere og advokater oplever. Næsten alle de foreninger, der viste tegn på en grad af autonomi i forhold til myndighederne, er blevet kuppet. Derfor mener jeg, at De lider under en komplet vildfarelse i denne sag. Efter at have lyttet til Deres indlæg forstår jeg udmærket, hvorfor De ikke ønsker at acceptere kendsgerningerne om Tunesien. De ønsker ikke at acceptere dem, fordi De mener, at der er økonomiske interesser på spil, og at der er interesser på spil i forhold til kampen mod terrorisme og ulovlig indvandring. Alt dette har De udtrykt klart og tydeligt, og De taler om fremskridt i forhold til lighed mellem mænd og kvinder og i forhold til familien, fremskridt, der stammer fra Bourguibas tid. Jeg gentager, at de stammer fra Bourguibas tid. Der er ikke sket yderligere fremskridt siden da. Derfor mener jeg, at hvis vi har nogen respekt for os selv, for de aftaler, vi underskriver, for naboskabspolitikken eller for EU's værdier, kan vi bestemt ikke foreslå avanceret status for Tunesien. Så jeg siger ligeud, at hvis De foreslår det og opgiver alle krav og tilsagn i forhold til menneskerettigheder og demokrati over for alle landene omkring Middelhavet, vil det blive det sikre resultat."@da2
"Herr Präsident! Ich bin beunruhigt durch die Reden, die ich gerade gehört habe, sowohl von der Kommissarin als auch von meinen Kollegen. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich eine genaue und objektive Vorstellung der gegenwärtigen Situation in Tunesien ausarbeiten müssen. Ehrlich gesagt, fühle ich mich, wenn ich Ihnen zuhöre, als würde ich westlichen Intellektuellen zuhören, die sich vor vielen Jahrzehnten fröhlich über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolge in den Ländern der UdSSR unterhielten, ohne in der Lage zu sein, hinzugehen und nachzusehen, was unsere gemeinsamen Werte in diesen Ländern in der Praxis bedeuten. Was sind unsere gemeinsamen Werte, Herr Michel? Das sind die Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie haben alle korrekt darauf hingewiesen, dass Tunesien der erste Partner war, der ein Assoziierungsabkommen unterzeichnet hat. Das stimmt und das ist auch der Grund, warum all dies sehr beunruhigend ist, denn wir sprechen hier nicht über Lücken, Kommissarin, oder über kleine Schritte. Nein. Es gibt einen gewaltigen, andauernden Rückgang bei den Menschenrechten und der Demokratie in Tunesien. Können Sie eine einzige Zeitung, eine Partei oder eine Gewerkschaft nennen, die in den letzten 20 Jahren zugelassen wurde? Nein. Die Wahrheit ist, dass grundlegende Freiheiten systematisch und vollständig ignoriert werden und damit auch unsere eigenen Verpflichtungen. Es geht hier nicht darum, zu moralisieren; es geht darum, die Werte der Europäischen Union zu achten und die Verpflichtungen zu achten, die eingegangen wurden, indem dieses Assoziierungsabkommen unterzeichnet wurde. Daher fordere ich, dass zumindest eine gemeinsame Analyse dieser Angelegenheit vorgenommen wird. Ich glaube, dass wir hart gearbeitet haben, um bis zu dieser Aussprache zu kommen, aber wir würden die Zeit sicher besser nutzen, wenn wir eine Delegation aufstellen würden, eine die tatsächlich nach Tunesien geht und sich mit dieser Zivilgesellschaft und verschiedenen Vertretern dieser Gesellschaft trifft, um die fortgesetzten Schikanen, die Menschenrechtsaktivisten, Studenten, Gewerkschaftler, Arbeiter und Anwälte erleben, zu beurteilen. In fast allen Verbänden, die eine gewisse Autonomie gegenüber den Behörden hatten, hat es Putsche gegeben. Daher glaube ich, dass Sie sich in dieser Angelegenheit völlig täuschen. Nachdem ich Ihre Reden gehört habe, verstehe ich gut, warum Sie nicht das wahre Bild in Tunesien erkennen wollen. Sie wollen es nicht erkennen, weil Sie glauben, dass wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen, und weil Sie glauben, dass Interessen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus und die illegale Einwanderung auf dem Spiel stehen. Sie haben dies alles völlig klar ausgedrückt und reden weiter über Fortschritte bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und bei der Familie, Fortschritte, die auf Bourguibas Zeiten zurückgehen. Ich wiederhole, diese gehen auf Bourguiba zurück. Seit dieser Zeit hat es keine weiteren Fortschritte gegeben. Daher glaube ich, dass wir, wenn wir überhaupt Respekt für uns selbst, für die Abkommen, die wir unterzeichnen, für die Nachbarschaftspolitik oder für die Werte der EU haben, sicherlich keinen erweiterten Status für Tunesien vorschlagen können. Daher sage ich Ihnen geradeheraus: wenn Sie das vorschlagen und alle Anforderungen und alle Verpflichtungen hinsichtlich der Menschenrechte und der Demokratie in Bezug auf die Länder des Mittelmeeres aufgeben, dann wäre dies das garantierte Ergebnis."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ενοχλήθηκα από τις παρεμβάσεις που μόλις άκουσα, από αυτή της Επιτρόπου έως εκείνες των συναδέλφων μου. Αισθάνομαι ότι πρέπει πραγματικά να διακόψουμε το έργο μας για να αποκτήσουμε μια ακριβή και αντικειμενική αντίληψη της σημερινής κατάστασης στην Τυνησία. Ειλικρινά, όταν σας ακούω, αισθάνομαι σαν να ακούω διανοούμενους της Δύσης να μιλούν χαρούμενα, πριν πολλές δεκαετίες, για την οικονομική και κοινωνική επιτυχία στις χώρες της ΕΣΣΔ, με πλήρη αδυναμία να πάνε και να δούνε τι εκπροσωπούν πρακτικά οι κοινές μας αξίες σε εκείνες τις χώρες. Ποιες είναι οι κοινές μας αξίες, κύριε Michel; Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ορθά επισημάνατε όλοι ότι η Τυνησία ήταν ο πρώτος εταίρος μας που υπέγραψε μια συμφωνία σύνδεσης. Αυτό ισχύει, και γι’ αυτό είναι όλα αυτά πολύ ανησυχητικά, διότι δεν μιλάμε σήμερα για κενά, κυρία Επίτροπε, ή για μικρά βήματα. Όχι. Υπάρχει μια τεράστια, συνεχής υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Τυνησία. Μπορείτε να κατονομάσετε έστω και μία εφημερίδα, ένα κόμμα ή ένα συνδικάτο που εγκρίθηκε τα τελευταία 20 χρόνια; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες περιφρονούνται συστηματικά και απόλυτα, και μαζί με αυτές και οι δικές μας δεσμεύσεις. Δεν πρόκειται για ηθικολογίες· πρόκειται για τον σεβασμό των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον σεβασμό των δεσμεύσεων που αναλάβαμε με την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας σύνδεσης. Ως εκ τούτου, απαιτώ να γίνει τουλάχιστον μια κοινή ανάλυση της παρούσας υπόθεσης. Πιστεύω ότι εργαστήκαμε σκληρά για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα ήταν προτιμότερο να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να οργανώσουμε μία πραγματική αντιπροσωπεία, η οποία θα πάει πραγματικά να συναντήσει αυτήν την κοινωνία των πολιτών στην Τυνησία και τα διάφορα μέλη αυτής της κοινωνίας προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση της συνεχούς παρενόχλησης που βιώνουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φοιτητές, οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι και οι δικηγόροι. Έγιναν πραξικοπηματικές ενέργειες σχεδόν σε όλες τις ενώσεις που έδειξαν ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε σχέση με τις αρχές. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι απατάσθε πλήρως σε αυτό το ζήτημα. Έχοντας ακούσει τις παρεμβάσεις σας, κατανοώ πολύ καλά γιατί δεν θέλετε να δείτε την πραγματική εικόνα στην Τυνησία. Δεν θέλετε να τη δείτε, διότι πιστεύετε ότι διακυβεύονται οικονομικά συμφέροντα, και διότι πιστεύετε ότι διακυβεύονται συμφέροντα που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την παράνομη μετανάστευση. Τα εκφράσατε όλα αυτά με τους σαφέστερους όρους και συνεχίζετε να μιλάτε για την πρόοδο που αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την οικογένεια, επιτεύγματα που χρονολογούνται από την εποχή του Bourguiba. Επαναλαμβάνω, αυτά χρονολογούνται από την εποχή του Bourguiba. Έκτοτε δεν υπήρξε περαιτέρω πρόοδος. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι, εάν σεβόμαστε τον εαυτό μας, τις συμφωνίες που υπογράφουμε, την πολιτική γειτονίας ή τις αξίες της ΕΕ, σίγουρα δεν μπορούμε να προτείνουμε προηγμένο καθεστώς για την Τυνησία. Συνεπώς, σας το λέω ευθέως: εάν το προτείνετε και αποκηρύξετε όλες τις προϋποθέσεις και όλες τις δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία με όλες τις χώρες της Μεσογείου, αυτό θα είναι εγγυημένα το αποτέλεσμα."@el10
"Mr President, I am disturbed by the speeches that I have just heard, from the Commissioner right through to my fellow Members. I feel that we really have our work cut out to gain an accurate and objective understanding of the present situation in Tunisia. Frankly, when I listen to you, I feel as though I am listening to western intellectuals talking cheerfully, many decades ago, about the economic and social success in the countries of the USSR, with a complete inability to go and see what our shared values stand for in practice in those countries. What are our shared values, Mr Michel? They are human rights, democracy and the rule of law. You have all rightly pointed out that Tunisia was our first partner to sign an association agreement. This is true, and that is why all this is very worrying, because we are not talking here about gaps, Commissioner, or about small steps. No. There is a huge, ongoing decline in human rights and democracy in Tunisia. Can you name one single newspaper, party or union that has been authorised in the last 20 years? No. The truth is that fundamental freedoms are being systematically and utterly disregarded, and, with them, our own commitments. This is not about moralising; this is about respecting the values of the European Union, and respecting the commitments that we made by signing this association agreement. Therefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter. I believe that we have worked hard to have this debate, but it would certainly be time better spent if we were to organise an actual delegation, one that really goes and meets this civil society in Tunisia and the various members of that society, in order to make an assessment of the continued harassment experienced by human rights defenders, students, trade unionists, workers and lawyers. There have been putsches in almost all of the associations that showed a certain degree of autonomy with regard to the authorities. I therefore believe that you are completely deluded on this matter. Having listened to your speeches, I well understand why you do not want to see the real picture in Tunisia. You do not want to see it because you believe that there are economic interests at stake, and because you believe that there are interests at stake relating to the fight against terrorism and illegal immigration. You have expressed all this in the clearest of terms, and you go on about advances relating to equality between men and women and to the family, advances that date back to Bourguiba’s time. I repeat, these date back to Bourguiba. There has been no further progress since that time. I therefore believe that, if we have any respect for ourselves, for the agreements we sign, for the Neighbourhood Policy or for EU values, we certainly cannot propose an advanced status for Tunisia. Therefore, I tell you straight: if you propose that and renounce all requirements and all commitments in relation to human rights and democracy with all the countries of the Mediterranean, that will be the guaranteed outcome."@en4
"Señor Presidente, me inquietan los discursos que acabo de escuchar, tanto el de la señora Comisaria como el de mis colegas. Creo que nuestra tarea consiste realmente en comprender de manera exacta y objetiva cuál es la situación actual en Túnez. A decir verdad, cuando los escucho, tengo la sensación de que estoy escuchando a intelectuales occidentales conversando animadamente, hace ya muchas décadas, sobre el éxito económico y social de los países de la URSS, totalmente incapaces de comprobar qué lugar ocupan en esos países los valores que nosotros compartimos. ¿Qué valores compartimos nosotros, señor Michel? Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ustedes han señalado acertadamente que Túnez fue el primero de nuestros socios que firmó un acuerdo de asociación. Eso es cierto y precisamente por ese motivo todo esto resulta muy preocupante, ya que no estamos hablando aquí de carencias, señora Comisaria, ni de pequeños pasos. No. En Túnez hay actualmente un enorme declive en los derechos humanos y la democracia. ¿Puede usted citar un solo periódico, partido o sindicato que haya sido autorizado en los últimos 20 años? No puede. Lo cierto es que las libertades fundamentales se soslayan de forma sistemática y, con ellas, nuestros propios compromisos. No se trata de moralizar, se trata de respetar los valores de la Unión Europea y los compromisos que asumimos al suscribir el acuerdo de asociación. Por eso, pido que al menos se realice un análisis compartido de este asunto. Creo que hemos trabajado con ahínco para celebrar este debate, pero desde luego emplearíamos mejor el tiempo si organizásemos una delegación que vaya allí y se reúna con la sociedad civil de Túnez y con los diversos miembros de esa sociedad, con el fin de evaluar el continuo acoso del que son objeto los defensores de los derechos humanos, los estudiantes, los sindicalistas, los trabajadores y los abogados. Prácticamente todas las asociaciones que mostraron un cierto grado de autonomía frente a las autoridades han sufrido contratiempos y, por eso, considero que están ustedes totalmente equivocados con respecto a esta cuestión. Tras escuchar sus intervenciones entiendo perfectamente por qué no quieren ver cuál es la situación real en Túnez. No quieren verla porque creen que hay intereses económicos en juego y porque piensan que hay intereses en juego relacionados con la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Han expresado ustedes todo esto de forma absolutamente clara, insistiendo en los avances con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres y a la familia, avances que se remontan a la época de Bourguiba. Insisto: estos avances se remontan a la época de Bourguiba. Desde entonces no se ha registrado progreso alguno. Por eso creo que, por respeto a nosotros mismos, a los acuerdos que firmamos, a la Política de Vecindad o a los valores de la UE, no podemos de ningún modo proponer un estatuto avanzado para Túnez. Por tanto, se lo digo claramente: si lo proponen y renuncian a todos los requisitos y compromisos relacionados con los derechos humanos y la democracia suscritos con todos los países del Mediterráneo, ese resultado está garantizado."@es21
"Austatud juhataja! Mind häirisid nii volinike kui ka kaasparlamendiliikmete sõnavõtud, mida just kuulsin. Minu arvates on meil tõesti palju tööd ees, et saavutada täpne ja objektiivne arusaam Tuneesia praegusest olukorrast. Tõepoolest, teid kuulates tunnen, nagu kuulaksin lääne intellektuaale aastakümneid tagasi rõõmsalt rääkimas NSVLi riikide majanduslikust ja sotsiaalsest edust, suutmata näha seda, mida meie ühised väärtused nende riikide jaoks praktikas tähendavad. Millised on meie ühised väärtused, Louis Michel? Need on inimõigused, demokraatia ja õigusriik. Olete kõik õigusega ära märkinud, et Tuneesia oli meie esimene partner, kes assotsieerimislepingu allkirjastas. See on tõsi, ja sellepärast ongi see kõik väga murettekitav, sest me ei räägi siin lünkadest, volinik, ega väikestest sammudest. Ei! Tuneesias on inimõiguste ja demokraatia tohutu vähenemine jätkuv. Kas võite nimetada ühe ainsagi ajalehe, partei või liidu, mis on viimase 20 aasta jooksul heaks kiidetud? Ei. On tõsi, et põhivabadusi eiratakse süstemaatiliselt ja täielikult, ja koos nendega ka meie endi kohustusi. Küsimus ei ole moraalilugemises. Küsimus on Euroopa Liidu väärtuste austamises ja assotsieerimislepingu allkirjastamisega võetud kohustustest kinnipidamises. Seega nõuan, et seda teemat vähemalt ühiselt analüüsitaks. Usun, et oleme selle arutelu nimel kõvasti tööd teinud, ent see oleks kindlasti paremini kulutatud aeg, kui koostaksime tegeliku delegatsiooni. Sellise, mis tõesti läheb ja kohtub Tuneesia kodanikuühiskonna ja selle ühiskonna eri liikmetega, et hinnata inimõiguste kaitsjate, tudengite, ametiühingute liikmete, tööliste ja juristide pidevalt kogetavat ahistamist. Putšid on toimunud peaaegu kõigis ühendustes, mis näitasid ametivõimude suhtes üles teatud autonoomiat. Seega usun, et olete selle teema osas täielikul eksiteel. Olles kuulanud teie sõnavõtte, mõistan hästi, miks te ei taha Tuneesia tõelist palet näha. Te ei taha seda näha, kuna usute, et kaalul on majanduslikud huvid, ja kuna usute, et kaalul on huvid, mis on seotud võitlusega terrorismi ja ebaseadusliku sisserände vastu. Olete seda kõike vägagi selgelt väljendanud ja räägite edusammudest, mis on seotud naiste ja meeste vahelise võrdsuse ja perekonnaga; edusammudest, mis on pärit Bourguiba ajast. Ma kordan, need on pärit Bourguiba ajast. Sellest ajast saadik ei ole mingeid edusamme tehtud. Seega usun, et kui austame ennast, lepinguid, mida allkirjastame, naabruspoliitikat või Euroopa Liidu väärtusi, ei saa me kindlasti Tuneesia jaoks edasijõudnud staatust välja pakkuda. Seega ütlen teile otse: kui pakute selle välja ja ütlete lahti kõigist nõuetest ja kohustustest seoses kõikide Vahemere riikide inimõiguste ja demokraatiaga, oleks see tulemus tagatud."@et5
"Arvoisa puhemies, olen järkyttynyt juuri kuulemistani niin komission jäsenen kuin parlamentin jäsenien puheenvuoroista. Minusta tuntuu, että meillä on todella paljon työtä saadaksemme paikkansapitävä ja objektiivinen käsitys Tunisian nykytilanteesta. Kuunnellessani teitä minusta tuntuu suoraan sanottuna kuin kuuntelisin, kuinka länsimaiden intellektuellit monia vuosikymmeniä sitten puhuivat iloisesti Neuvostoliiton neuvostotasavaltojen taloudellisesta ja sosiaalisesta menestyksestä täysin kyvyttöminä näkemään, mitä yhteiset arvomme käytännössä merkitsivät noissa maissa. Mitkä ovat yhteiset arvomme, jäsen Michel? Ne ovat ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Olette kaikki aivan oikein huomauttaneet, että Tunisia oli ensimmäinen kumppanimme, joka allekirjoitti assosiaatiosopimuksen. Se on totta, ja juuri siksi kaikki tämä on hyvin huolestuttavaa, sillä me emme nyt puhu aukoista, arvoisa komission jäsen, tai pienistä askeleista. Ei. Ihmisoikeuksien ja demokratian tilanne Tunisiassa huonontuu valtavasti koko ajan. Voitteko nimetä yhdenkin sanomalehden, puolueen tai ammattiliiton, joka on saanut luvan toimia 20 viime vuoden aikana? Ette voi. Totuus on se, että perusvapauksia, ja niiden myötä myös meidän omia sitoumuksiamme, loukataan järjestelmällisesti ja räikeästi. Tässä ei ole kyse moralisoinnista; tässä on kyse Euroopan unionin arvojen ja niiden sitoumusten kunnioittamisesta, jotka annoimme allekirjoittaessamme assosiaatiosopimuksen. Tästä syystä vaadin vähintään yhteistä analyysia tästä kysymyksestä. Olemme mielestäni työskennelleet kovasti tämän keskustelun aikaansaamiseksi, mutta aika käytettäisiin paremmin, jos lähettäisimme valtuuskunnan tapaamaan Tunisian kansalaisyhteiskuntaa ja sen eri jäseniä ja arvioimaan ihmisoikeuksien puolustajien, opiskelijoiden, ammattiyhdistysaktiivien, työntekijöiden ja juristien kokemaa jatkuvaa häirintää. Lähes kaikissa järjestöissä, jotka ovat osoittaneet jonkinasteista riippumattomuutta viranomaisista, on tapahtunut puhdistuksia. Näin ollen katson, että teitä on huijattu perusteellisesti tässä asiassa. Kuunneltuani puheenvuorojanne ymmärrän hyvin, miksi ette halua nähdä todellista kuvaa Tunisiasta. Ette halua nähdä sitä, koska uskotte, että pelissä on taloudellisia etuja sekä terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyviä etuja. Olette ilmaisseet tämän erittäin selvästi ja jankutatte miesten ja naisten tasa-arvoa sekä perhettä koskevista edistysaskeleista, jotka ovat perua aina Bourguiban ajoilta. Toistan: ne ovat peräisin aina Bourguiban ajoilta. Sen jälkeen ei ole tapahtunut edistystä. Näin ollen katson, että jos kunnioitamme yhtään itseämme ja allekirjoittamiamme sopimuksia, naapuruuspolitiikkaa tai EU:n arvoja, emme todellakaan voi ehdottaa pitkälle edistyneen maan aseman myöntämistä Tunisialle. Sanonkin teille suoraan: jos ehdotatte tätä, hylkäätte kaikki Välimeren valtioiden ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat vaatimukset ja sitoumukset; se on aivan varmasti tuloksena."@fi7
"Elnök úr, nyugtalanító hatással voltak rám az imént hallott beszédek, kezdve a biztos asszonyétól egészen képviselőtársaim felszólalásáig. Úgy vélem, valóban komoly munka áll még előttünk, ha valós és tárgyilagos képet szeretnénk kapni Tunézia jelenlegi helyzetéről. Őszintén szólva, amikor önöket hallgatom, úgy érzem, mintha nyugati értelmiségiek sok évtizeddel ezelőtti, vidám beszélgetéseit hallanám a szovjet tagállamok gazdasági és szociális sikeréről, miközben teljességgel képtelenek arra, hogy a helyszínen mérjék fel, mit is jelentenek közös értékeink a gyakorlatban ezekben az országokban. Melyek is a mi közös értékeink, Michel úr? Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság. Valamennyien joggal mutattak rá arra, hogy Tunézia volt az első olyan partnerünk, akivel társulási megállapodást írtunk alá. Ez így igaz, de éppen ezért is olyan nyugtalanító mindez, hiszen itt nem hiányosságokról vagy kis lépésekről van szó, biztos asszony. Nem. Tunéziában az emberi jogok és a demokrácia folyamatos, nagymértékű elutasításáról van szó. Meg tud egyetlen olyan újságot, pártot vagy szakszervezetet nevezni, amelynek működését az elmúlt 20 évben engedélyezték? Nem. A valóságban az alapvető szabadságjogokat és ezzel saját kötelezettségvállalásainkat is teljességgel és szisztematikusan megcsúfolják. Itt nem erkölcsi prédikációról van szó, hanem az Európai Unió értékeinek tiszteletben tartásáról, valamint a társulási megállapodás aláírásával tett kötelezettségvállalásaink betartásáról. Ezért azt kérem, hogy kerüljön sor legalább egy közös helyzetelemzésre. Úgy vélem, keményen megdolgoztunk ezért a vitáért, de még hasznosabban tölthetnénk az időt egy valódi küldöttség felállításával, amely valóban elutazik, és találkozik a tunéziai civil társdalommal és annak különböző tagjaival annak érdekében, hogy felmérje az emberi jogi aktivisták, egyetemisták, szakszervezeti tagok, munkások és ügyvédek által folyamatosan elszenvedett zaklatást. Szinte valamennyi, a hatóságokkal szemben bizonyos autonómiával rendelkező egyesületben puccsra került sor. Ezért úgy vélem, hogy önök teljesen félre vannak vezetve ebben az ügyben. A hozzászólásaikat hallván nagyon is értem, hogy miért nem szeretnének valós képet kapni Tunéziáról. Azért nem akarják a tunéziai valóságot látni, mert úgy gondolják, hogy gazdasági érdekek forognak kockán, valamint a terrorizmus elleni harccal és az illegális bevándorlással kapcsolatos érdekek is érintettek. Mindezt nagyon világosan kifejezésre juttatták, majd folytatták azokkal a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a családdal kapcsolatos előrelépésekkel, amelyek még Bourguiba idejére nyúlnak vissza. Ismétlem, ezek Bourguiba idejére nyúlnak vissza. Azóta semmiféle előrelépés nem történt. Ezért úgy vélem, hogy ha nem akarjuk megsérteni magunkat, az általunk aláírt megállapodásokat, a szomszédságpolitikát vagy az EU értékeit, akkor semmiképpen sem ajánlhatunk kiemelt státuszt Tunéziának. Ezért nyíltam kimondom, ha felajánlják ezt, és minden mediterrán országra vonatkozóan lemondanak valamennyi emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos követelményről és kötelezettségvállalásról, akkor annak garantáltan a fent említettek megsértése lesz az eredménye."@hu11
"Signor Presidente, sono turbata dagli interventi pronunciati, dal Commissario e dai miei colleghi. Ritengo che sia necessario impegnarci per ottenere una visione corretta e obiettiva dell’attuale situazione in Tunisia. Francamente, quando vi ascolto, ho l’impressione di tornare indietro di alcuni decenni e sentire degli intellettuali occidentali che parlano allegramente dei successi economici e sociali dei paesi dell’URSS, nella totale incapacità di andare a vedere con i propri occhi come sono rappresentati nella pratica in tali paesi i nostri valori condivisi. Quali sono i nostri valori condivisi, onorevole Michel? Diritti umani, democrazia e stato di diritto. Giustamente, avete tutti affermato che la Tunisia è stato il nostro primo partner a firmare l’accordo di associazione. E’ vero, e per questo la situazione è ancor più preoccupante, signora Commissario, perché non stiamo parlando di lievi lacune o di piccoli passi. No. Stiamo parlando di un declino impietoso dei diritti umani e della democrazia in Tunisia. Siete in grado di nominare anche un solo quotidiano, partito o unione che è stato autorizzato negli ultimi 20 anni? No. La verità è che le libertà fondamentali sono sistematicamente ignorate e, con esse, i nostri impegni. Non si tratta di una questione di moralizzazione, si tratta di rispettare i valori dell’Unione europea, di rispettare gli impegni assunti firmando l’accordo di associazione. Per tale motivo, richiedo almeno un’analisi comune della questione. Abbiamo lavorato intensamente per giungere alla discussione odierna, ma ritengo che impiegheremmo meglio il nostro tempo se organizzassimo una delegazione che si rechi in Tunisia e incontri la società civile tunisina e i suoi membri, per valutare i continui soprusi subiti dagli attivisti per i diritti umani, da studenti, sindacalisti, lavoratori e avvocati. Si sono verificati sovvertimenti ai vertici in pressoché tutte le associazioni che hanno dimostrato un certo grado di autonomia nei confronti delle autorità. Ritengo, dunque che vi stiate illudendo. Ascoltando i vostri interventi, comprendo bene perché non vogliate vedere la reale situazione in Tunisia: ritenete che vi siano interessi economici a rischio, nonché interessi legati alla lotta al terrorismo e all’immigrazione clandestina. Avete espresso chiaramente tali preoccupazioni e continuate a parlare dei progressi in ambito di parità di genere e di politica familiare, progressi che risalgono ai tempi di Bourguiba. Non vi sono stati ulteriori passi avanti da allora. Per tale motivo, ritengo che se ancora conserviamo un po’ di rispetto per noi stessi, per gli accordi che firmiamo, per la politica di vicinato o per i valori dell’Unione, non possiamo proporre lo status avanzato per la Tunisia. Ve lo dirò chiaramente: proponete tale avanzamento di status e rinuncerete a tutti i requisiti e agli impegni legati ai diritti umani e alla democrazia in tutti i paesi del Mediterraneo. Questo sarà il risultato."@it12
"Pone pirmininke, mane sutrikdė ką tik pasakytos Komisijos narės ir mano kolegų kalbos. Jaučiu, kad mums iš tikrųjų reikia nutraukti darbą ir tiksliai bei objektyviai išsiaiškinti dabartinę padėtį Tunise. Atvirai kalbant, klausydamasi jūsų tarsi girdžiu kalbant Vakarų intelektualus, kurie prieš daug dešimtmečių džiugiai kalbėjo apie ekonominę ir socialinę SSSR šalių sėkmę, neįstengdami nuvykti ten ir pamatyti, ką mūsų bendros vertybės praktiškai reiškia tose šalyse. Kokios mūsų bendros vertybės, pone L. Micheli? Tai žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė. Jūs visi teisingai nurodėte, kad Tunisas buvo mūsų pirmasis partneris, pasirašęs asociacijos susitarimą. Tai tiesa, ir būtent dėl to taip neramu, kadangi šioje salėje nešnekame apie trūkumus, ponia Komisijos nare, arba apie mažus žingsnelius. O žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Tunise labai prastėja. Ar galite nurodyti bent vieną per pastaruosius 20 metų legaliai įsteigtą laikraštį, partiją ar sąjungą? Ne. Tiesa ta, kad pagrindinių laisvių nuolat ir visiškai nepaisoma, kartu nepaisoma ir mūsų pačių įsipareigojimų. Kalbu ne apie moralizavimą; kalbu apie Europos Sąjungos vertybių ir įsipareigojimų, kuriuos priėmėme pasirašydami šį asociacijos susitarimą, laikymąsi. Todėl reikalauju, kad šis reikalas būtų bent kartu ištirtas. Tikiu, kad mes sunkiai pasidarbavome, kad šios diskusijos įvyktų, bet laikas būtų naudojamas prasmingiau, jei sudarytume delegaciją, kuri nuvyktų į Tunisą, susitiktų su tos šalies pilietine visuomene bei atskirais jos nariais ir įvertintų tuos nuolatinius žmogaus teisių gynėjų, studentų profesinių sąjungų narių, darbininkų ir teisininkų puldinėjimus. Beveik visos asociacijos surengė pučus, kurie parodė tam tikro laipsnio autonomiškumą valdžios atžvilgiu. Todėl manau, kad jūs esate visiškai suklaidinti šiuo klausimu. Pasiklausiusi jūsų kalbų puikiai suprantu, kodėl nenorite matyti tikrojo Tuniso vaizdo. Ogi todėl, kad manote, jog gresia pavojus ekonominiams interesams, todėl, kad matote grėsmę interesams, susijusiems su kova su terorizmu ir neteisėta imigracija. Tą jūs išreiškėte labai aiškiais žodžiais. Jūs toliau kalbate apie pažangą, susijusią su vyrų ir moterų lygybe, šeima, pažangą, kuri padaryta Habibo Bourguibos prezidentavimo laikotarpiu. Kartoju, tai buvo valdant H  Bourguibai. Nuo to laiko pažangos nebuvo. Todėl manau, kad, jei gerbiame save, jei laikomės susitarimų, kuriuos pasirašome, kaimynystės politikos ir puoselėjame ES vertybes, tikrai negalime suteikti Tunisui aukštesnio statuso. Todėl tiesiai pasakysiu: suteikite jam šį statusą ir atsisakysite visų su žmogaus teisėmis ir demokratija susijusių reikalavimų bei įsipareigojimų, sudarytų su visomis Viduržemio jūros regiono šalimis – toks bus garantuotas rezultatas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mani „aizkustina” tikko dzirdētās runas — gan komisāres kundzes runa, gan manu biedru runas. Es uzskatu, ka pašlaik mēs jau ieguvuši precīzu un objektīvu izpratni par pašreizējo situāciju Tunisijā! Godīgi sakot, kad es jūs klausos, es jūtos tā, it kā es klausītos rietumu intelektuāļus, kas pirms daudziem desmitiem gadu mundri spriež par PSRS valstu panākumiem ekonomiskā un sociālajā sfērā, bet nekādā veidā nespēj doties turp un apskatīties, kādas kopīgas vērtības šajās valstīs aizstāv praksē. Kuras ir mūsu kopīgās vērtības kungs? Tās ir cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums. Jūs visi norādījāt, ka Tunisija bija pirmais mūsu partneris, kas parakstīja asociācijas nolīgumu. Tā ir patiesība, un tieši tādēļ tas viss ļoti uztrauc, jo mēs nerunājam par robiem, komisāres kundze, vai par nelieliem pasākumiem. Nē! Cilvēktiesību un demokrātijas jomā Tunisijā pašlaik ir vērojama milzīgs pagrimums. Vai jūs varat nosaukt kaut vai tikai vienu laikrakstu, partiju vai savienību, kas ir atļauta pēdējo 20 gadu laikā? Nē! Patiesībā sistemātiski un pilnībā tiek ignorētas pamatbrīvības un līdz ar to arī mūsu apņemšanās. Runa nav par moralizēšanu, bet gan par Eiropas Savienības vērtību cienīšanu un to saistību cienīšanu, kuras mēs uzņēmāmies, parakstot asociācijas nolīgumu. Tādēļ es pieprasu vismaz kopīgi izanalizēt šo jautājumu. Es uzskatu, ka mēs esam daudz izdarījuši, lai šādas debates notiktu, bet noteikti mēs šo laiku varējām izmantot labāk, ja mēs būtu organizējuši reālu delegāciju, kas patiešām dotos uz Tunisiju un tiktos tur ar cilvēkiem un dažādiem tās sabiedrības locekļiem, lai novērtētu nepārtraukto mocīšanu, ko piedzīvo cilvēktiesību aizstāvji, studenti, arodbiedrību biedri, darba ņēmēji un juristi. Gandrīz visās apvienībās ir bijuši puči, kas norāda uz noteiktu autonomijas pakāpi attiecībā uz iestādēm. Tādēļ es uzskatu, ka šajā ziņā mēs tiekam pilnībā maldināti. Noklausījies jūsu runas, es ļoti labi saprotu, kāpēc jūs nevēlaties redzēt reālo ainu Tunisijā. Jūs to nevēlaties redzēt, jo jūs uzskatāt, ka šeit ir liktas uz spēles ekonomiskas intereses saistībā ar terorisma un nelegālās imigrācijas apkarošanu. Jūs to visu esat pauduši ļoti skaidri, bet turpināt runāt par progresu dzimumu vienlīdzības un ģimenes jomā, par progresu, kas tika panākts laikā. Es atkārtoju: šie sasniegumi attiecināmi uz laiku. Kopš tā laika progress nav turpinājies. Tādēļ es uzskatu, ka, ja mēs kaut nedaudz cienām paši sevi, nolīgumus, kurus mēs parakstām, kaimiņattiecību politiku vai ES vērtības, mēs noteikti nevaram ierosināt piešķirt Tunisijai nākamo statusu. Tādēļ es vēlos jums teikt tieši: ja jūs to ierosināt un atsākaties no visām prasībām un visām saistībām pret visām Vidusjūras reģiona valstīm attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju, iznākums būs garantēts."@lv13
"Monsieur le Président, je suis impressionnée par les discours que je viens d'entendre, de la commissaire jusqu'à mes collègues. Je crois qu'on a vraiment un travail à faire pour avoir une appréciation juste et objective de la situation actuelle en Tunisie. Quand je vous entends, franchement, j'ai l'impression d'entendre des intellectuels occidentaux parler avec bonheur, il y a plusieurs dizaines d'années, de la réussite économique et sociale dans les pays de l'URSS, avec une incapacité totale d'aller voir sur place ce qu'y sont nos valeurs communes. Que sont nos valeurs communes, Monsieur Michel? Ce sont les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit. Vous avez tous dit, à juste titre, que la Tunisie était notre partenaire le plus ancien en matière d'accord d'association; et c'est vrai. Et c'est pourquoi tout cela est très inquiétant, parce qu'il ne s'agit pas de lacunes, Madame la Commissaire, ni de petits pas . Non. Il y a une dégradation massive et continue des droits de l'homme et de la démocratie en Tunisie. Pouvez-vous me citer un seul journal qui a été autorisé depuis vingt ans, un seul parti qui a été autorisé depuis vingt ans, un seul syndicat qui a été autorisé depuis vingt ans? Non. La vérité, c'est que les libertés fondamentales sont proprement bafouées systématiquement et, avec elles, nos propres engagements. Il ne s'agit pas de donner des leçons de morale, il s'agit de faire respecter les valeurs de l'Union européenne et de respecter les engagements que nous avons pris à travers la signature de cet accord d'association. Aussi, je réclame au moins une analyse partagée. Je pense qu'on a travaillé beaucoup pour obtenir un débat, mais il serait certainement plus utile de s'employer à mettre sur pied une vraie délégation, qui aille véritablement rencontrer cette société civile en Tunisie et les différentes composantes de cette société civile, pour dresser le bilan du harcèlement continu que subissent les défenseurs des droits de l'homme, les étudiants, les syndicalistes, les travailleurs, les avocats. Des putschs ont été organisés à peu près dans toutes les associations qui manifestaient une certaine autonomie à l'égard du pouvoir. Je crois donc que vous êtes en plein délire. Je comprends bien, à travers vos interventions, pourquoi vous n'avez pas envie de voir la réalité tunisienne. Vous n'avez pas envie de voir la réalité tunisienne, parce que vous trouvez qu'il y a des intérêts économiques, parce que vous trouvez qu'il y a des intérêts dans la lutte contre le terrorisme, parce que vous trouvez qu'il y a des intérêts dans la lutte contre l'immigration illégale en jeu. Tout cela, vous l'avez dit de la manière la plus claire, et vous ressassez des avancées qui datent de Bourguiba sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur la famille. Enfin, ça date de Bourguiba. Aucune avancée depuis cette époque. Je crois donc que, si nous ne voulons pas nous insulter nous-mêmes, insulter les accords que nous signons, insulter la politique de voisinage, insulter les valeurs de l'Union européenne, si nous ne voulons pas insulter tout cela, nous ne pouvons certainement pas proposer un statut avancé à la Tunisie. Alors là, je vous dis tout net, proposez cela et renoncez à toute exigence et à tout engagement en matière de droits de l'homme et de démocratie avec tous les pays de la Méditerranée; tel sera le résultat garanti."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik vind het nogal wat, wat ik hier allemaal hoor, zowel van de kant van de commissaris als van mijn collega's. Er is kennelijk nog heel wat nodig om tot een goed en objectief oordeel te komen over de actuele situatie in Tunesië. Eerlijk gezegd heb ik het gevoel, als ik u hoor, dat ik naar westerse intellectuelen van tientallen jaren terug zit te luisteren, die opgewekt praten over de economische en sociale successen van de Sovjet-Unie, zonder ten enenmale in staat te zijn zelf ter plaatse te gaan kijken hoe het er staat met onze waarden. Wat zijn onze gemeenschappelijke waarden, mijnheer Michel? Dat zijn de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. U heeft allemaal terecht opgemerkt dat Tunesië de eerste partner was die een associatieovereenkomst met ons tekende. Dat is waar, en juist daarom is dit allemaal zo zorgwekkend, want we hebben het hier niet over enkele hiaten, commissaris, we hebben het niet over stap voor stap gaan. Nee. De situatie van de mensenrechten en de democratie in Tunesië gaat hard hollend achteruit. Kunt u ook maar één enkele krant noemen die in de afgelopen twintig jaar is toegestaan, of één enkele partij of één enkele vakbond? Nee. De waarheid is dat er systematisch met de fundamentele vrijheden gespot wordt, waarmee er gespot wordt met dat waar wij voor staan. Dat heeft niets met moraliseren te maken, dat heeft te maken met het respecteren van de waarden van de Europese Unie en met het respecteren van de zaken die we overeengekomen zijn met de ondertekening van deze associatieovereenkomst. Ik vraag dan ook dat we ten minste een gezamenlijke analyse maken. Ik vind dat we hard ons best gedaan hebben om een debat te krijgen, maar we zouden onze tijd beter kunnen besteden aan het organiseren van een echte delegatie, die echt gaat praten met het maatschappelijk middenveld in Tunesië en met de verschillende vertegenwoordigers daarvan, om de balans op te maken van de intimidaties waar voorvechters van de mensenrechten, studenten, vakbonden, werknemers en advocaten voortdurend mee te maken krijgen. Er hebben machtsgrepen plaatsgevonden in zo ongeveer alle organisaties die enige autonomie aan de dag legden ten aanzien van de autoriteiten. Ik ben dus van mening dat u op dit vlak in volstrekte illusie verkeert. Uit uw betogen begrijp ik heel goed waarom u de realiteit in Tunesië niet onder ogen wilt zien. U wilt de realiteit in Tunesië niet onder ogen zien omdat u van mening bent dat er economische belangen in het geding zijn en belangen op het gebied van terrorismebestrijding en illegale immigratie. Dat heeft u allemaal meer dan duidelijk gemaakt, en u komt steeds weer aanzetten met de voortgang die sinds de tijd van Bourguiba geboekt is op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van het gezin. Maar dat was wel in de tijd van Bourguiba. Sindsdien heeft er geen enkele vooruitgang meer plaatsgevonden. Ik ben dus van mening dat we, als we onszelf, de overeenkomsten die we ondertekenen, het Europees nabuurschapsbeleid en de waarden van de Europese Unie ook maar enigszins serieus nemen, Tunesië absoluut niet een gevorderde status kunnen verlenen. Ik zeg u onomwonden: als u dát doet, verspeelt u elke kans bij álle mediterrane landen om eisen te stellen of toezeggingen te vragen op het gebied van de mensenrechten en de democratie; dát is dan gegarandeerd het resultaat."@nl3
"Panie przewodniczący! Wystąpienia pani komisarz i moich kolegów posłów, których właśnie wysłuchałam, zaniepokoiły mnie. Wydaje mi się, że naprawdę musimy wykonać jeszcze dużo pracy, aby zyskać dokładne i obiektywne zrozumienie aktualnej sytuacji w Tunezji. Szczerze mówiąc, kiedy państwa słuchałam, miałam wrażenie, że słucham zachodniego intelektualisty, który kilka dekad temu radośnie opowiadał o gospodarczych i społecznych sukcesach ZSRR, a który nie był w stanie się tam udać i zobaczyć, co nasze wspólne wartości oznaczają w tym kraju w praktyce. Jakie są nasze wspólne wartości, panie pośle Michel? Są to prawa człowieka, demokracja i rządy prawa. Słusznie państwo zauważyli, że Tunezja była pierwszym z naszych partnerów, który podpisał układ stowarzyszeniowy. To prawda i właśnie dlatego to wszystko jest tak niepokojące, bo nie mówimy tutaj, pani komisarz, o brakach ani o małych krokach. Nie. W Tunezji mamy do czynienia z dramatycznym pogorszeniem się sytuacji w dziedzinie praw człowieka i demokracji. Czy może pani podać nazwę choć jednej gazety, partii czy zrzeszenia, które otrzymało zgodę na działalność w ciągu ostatnich 20 lat? Nie. Prawda jest taka, że podstawowe swobody są systematycznie i całkowicie lekceważone, a wraz z nimi lekceważone są nasze zobowiązania. Nie chodzi tu o moralizowanie; chodzi tu o poszanowanie wartości Unii Europejskiej, o poszanowanie zobowiązań, jakie wzięliśmy na siebie podpisując układ stowarzyszeniowy. W związku z tym domagam się przeprowadzenia w tej kwestii przynajmniej wspólnej analizy. Sądzę, że ciężko pracowaliśmy, aby doprowadzić do tej debaty, jednak czas ten byłby dużo lepiej spożytkowany, gdybyśmy zorganizowali delegację, która faktycznie udałaby się do Tunezji i spotkała się z przedstawicielami tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego w celu dokonania oceny ciągłego prześladowania, jakiego doświadczają obrońcy praw człowieka, studenci, związkowcy, pracownicy i prawnicy. Dochodziło do puczów praktycznie we wszystkich stowarzyszeniach, co było potwierdzeniem pewnej autonomii w stosunku do władz. W związku z powyższym uważam, że w tej sprawie dali się państwo całkowicie zwieść. Po wysłuchaniu waszych wystąpień doskonale rozumiem, dlaczego nie chcecie zobaczyć prawdziwej sytuacji w Tunezji. Nie chcecie jej zobaczyć, bo uważacie, że na szali są interesy ekonomiczne i dlatego, że uważacie, że są na niej także interesy związane z walką z terroryzmem i nielegalną imigracją. Wszystko to powiedzieliście bardzo wyraźnie, a teraz mówicie o postępach dotyczących równości między kobietami i mężczyznami oraz rodziny, o postępach, które sięgają czasów Bourguiby. Powtarzam, sięgają one czasów Bourguiby. Od tamtego czasu nie dokonano dalszego postępu. Dlatego uważam, że jeżeli mamy choć trochę szacunku dla samych siebie, dla układów, które podpisaliśmy, dla polityki sąsiedztwa lub dla wartości UE, zdecydowanie nie możemy proponować specjalnego statusu dla Tunezji. Dlatego powiem wprost: jeżeli zaproponują państwo taki status i odrzucą państwo wszystkie wymogi i zobowiązania dotyczące praw człowieka i demokracji w odniesieniu do wszystkich państw basenu Morza Śródziemnego, wynik tego będzie przesądzony."@pl16
"Senhor Presidente, fiquei inquieta com as intervenções que acabei de ouvir, desde a senhora Comissária até aos meus colegas deputados. Penso que será mesmo necessário um grande esforço para obtermos uma compreensão precisa e objectiva da presente situação na Tunísia. Honestamente, ao ouvi-los, senti que estava a ouvir intelectuais ocidentais a conversar alegremente, há muitas décadas, sobre o êxito económico e social nos países da URSS, com uma total incapacidade para observar no local o que significam na prática os nossos valores comuns. Quais são os nossos valores comuns, Senhor Deputado Michel? São os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito. Os senhores recordaram em uníssono que a Tunísia foi o nosso primeiro parceiro a assinar um acordo de associação. Por ser verdadeiro, este facto torna esta questão muito preocupante, porque não estamos aqui a falar de lacunas, Senhora Comissária, nem de pequenos passos. Não. Há uma degradação enorme e contínua dos direitos humanos e da democracia na Tunísia. A senhora consegue indicar um único jornal, partido ou sindicato que tenha sido autorizado nos últimos 20 anos? Não. A verdade é que as liberdades fundamentais são sistemática e totalmente ignoradas, o mesmo acontecendo, portanto, aos nossos compromissos. Não se trata de moralizar; trata-se de respeitar os valores da União Europeia e os compromissos que assumimos celebrando este acordo de associação. Por conseguinte, solicito que haja pelo menos uma análise partilhada desta matéria. Penso que trabalhámos arduamente para termos este debate, mas estou certa de que aplicaríamos melhor o tempo se organizássemos uma verdadeira delegação, que se desloque efectivamente à Tunísia e conheça esta sociedade civil tunisina e os vários membros dessa sociedade, a fim de fazer uma avaliação do assédio constante sofrido por defensores dos direitos humanos, estudantes, sindicalistas, trabalhadores e advogados. Tem havido conspirações contra quase todas as associações que revelaram um certo grau de autonomia em relação às autoridades. Entendo, portanto, que os senhores estão completamente iludidos nesta questão. Depois de ouvir as vossas intervenções, compreendo bem porque não querem ver a imagem real da Tunísia. Não a querem ver porque acreditam que há interesses económicos em causa e porque acreditam que há interesses em causa no combate ao terrorismo e à imigração ilegal. Os senhores exprimiram tudo isto com a maior clareza e insistem em progressos relacionados com a igualdade entre homens e mulheres e com a família, que são do tempo do Presidente Bourguiba. Repito, estes progressos são do tempo do Presidente Bourguiba. Não houve mais avanços desde esse período. Entendo, portanto, que, para não perdermos o respeito por nós mesmos, pelos acordos que assinamos, pela Política de Vizinhança ou pelos valores da UE, não podemos seguramente propor um estatuto avançado para a Tunísia. Consequentemente, digo-vos francamente o seguinte: se propuserem esse estatuto e renunciarem a todos os requisitos e a todos os compromissos relativos a direitos humanos e democracia com todos os países do Mediterrâneo, esse será, garantidamente, o resultado."@pt17
"Dle preşedinte, sunt tulburată de discursurile pe care tocmai le-am ascultat, de la cel al dnei comisar până la cele ale colegilor mei. Cred că trebuie să muncim pentru a dobândi o apreciere justă şi obiectivă a situaţiei actuale din Tunisia. Sincer, când vă aud, am impresia că-i aud pe intelectualii occidentali vorbind cu bucurie, cu multe decenii în urmă, despre reuşita economică şi socială din ţările URSS-ului, cu o incapacitate totală de a merge şi a vedea la faţa locului ceea ce reprezintă în realitate valorile noastre comune în ţările respective. Care sunt valorile noastre comune, dle Michel? Acestea sunt drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Pe bună dreptate, toţi aţi afirmat că Tunisia este primul nostru partener care a semnat un acord de asociere. Este adevărat şi de aceea mă îngrijorează afirmaţiile dumneavoastră, deoarece nu vorbim despre deficienţe, dnă comisar, sau despre paşi mici. Nu. Există o degradare masivă şi continuă a drepturilor omului şi a democraţiei în Tunisia. Puteţi numi un singur ziar, un singur partid sau un singur sindicat care a fost autorizat în ultimii 20 de ani ? Nu. Adevărul este că libertăţile fundamentale sunt neglijate sistematic şi din plin şi, cu acestea, propriile noastre angajamente. Toate acestea nu înseamnă că dăm lecţii de morală; ci este vorba despre a impune respectarea valorilor Uniunii Europene şi a respecta angajamentele pe care ni le-am asumat prin semnarea acestui acord de asociere. Prin urmare, solicit să se efectueze cel puţin o analiză partajată a acestei situaţii. Cred că am muncit mult pentru a obţine această dezbatere, dar ar fi cu siguranţă mai util să ne străduim să organizăm o delegaţie reală, care merge şi interacţionează cu adevărat cu societatea civilă din Tunisia şi cu diferiţii membri ai acestei societăţi civile, pentru a elabora bilanţul hărţuirii continue pe care o suportă apărătorii drepturilor omului, studenţii, sindicaliştii, lucrătorii şi avocaţii. S-au organizat puciuri aproape în toate asociaţiile care manifestau o anumită autonomie faţă de putere. Prin urmare, cred că vă înşelaţi. Ascultându-vă intervenţiile, înţeleg perfect de ce nu doriţi să vedeţi adevărata realitate tunisiană. Nu doriţi să vedeţi realitatea tunisiană, deoarece credeţi că sunt interese economice la mijloc, deoarece credeţi că sunt interese în lupta contra terorismului şi în lupta contra imigraţiei ilegale. Aţi exprimat toate acestea în modul cel mai clar şi menţionaţi în mod repetat progresele legate de egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi de familie, care datează din vremea lui Bourguiba. Repet, acestea datează din timpurile lui Bourguiba. Nu s-au realizat progrese de atunci încoace. Prin urmare, dacă ne respectăm, dacă respectăm acordurile pe care le semnăm, dacă respectăm politica de vecinătate sau valorile Uniunii Europene, cu siguranţă cred că nu putem propune un statut avansat pentru Tunisia. Prin urmare, vă spun direct: dacă propuneţi acest lucru şi renunţaţi la toate cerinţele şi la toate angajamentele în materie de drepturile omului şi de democraţie cu toate ţările Mediteranei, acesta va fi rezultatul garantat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som znepokojená vystúpeniami, ktoré som si práve vypočula, a to počnúc pani komisárkou až po kolegov poslancov. Mám pocit, že naša práca je jasná, aby sme presne a objektívne pochopili súčasnú situáciu v Tunisku. Úprimne povedané, keď vás počúvam, mám pocit, akoby som počúvala západných intelektuálov pred mnohými desaťročiami, ktorí veselo rozprávali o hospodárskom a sociálnom úspechu v krajinách sovietskeho bloku, a pritom neboli absolútne schopní ísť a zistiť, čo naše spoločné hodnoty znamenajú v týchto krajinách v praxi. Čo sú naše spoločné hodnoty, pán Michel? Sú to ľudské práva, demokracia a princípy právneho štátu. Všetci ste správne zdôraznili, že Tunisko bolo naším prvým partnerom, ktorý podpísal dohodu o pridružení. Je to pravda, a preto je toto všetko veľmi znepokojujúce, pretože tu nehovoríme, pani komisárka, o medzerách alebo o malých krokoch. Nie. V Tunisku neustále radikálne klesá úroveň ľudských práv a demokracie. Dokážete menovať jediné noviny, stranu alebo odborový zväz, ktorý bol povolený za posledných 20 rokov? Nie. Pravdou je, že základné slobody sú systematicky a úplne ignorované a spoločne s nimi aj naše vlastné záväzky. Tu nejde o moralizovanie. Ide o rešpektovanie hodnôt Európskej únie a záväzkov, ku ktorým sme sa zaviazali podpisom tejto dohody o pridružení. Preto žiadam aspoň spoločnú analýzu tejto otázky. Myslím si, že sme intenzívne pracovali, aby sme mohli mať túto rozpravu, ale určite by to bol lepšie strávený čas, ak by sme zorganizovali skutočnú delegáciu, delegáciu, ktorá by naozaj išla a stretla sa s touto občianskou spoločnosťou v Tunisku a rôznymi členmi tejto spoločnosti, aby sme posúdili pretrvávajúce šikanovanie, ktoré zažívajú ochrancovia ľudských práv, študenti, odborári, pracovníci a právnici. V takmer všetkých združeniach, ktoré vykazovali určitú mieru samostatnosti vo vzťahu k orgánom, došlo k pučom. Preto som presvedčená, že ste v tejto záležitosti boli celkom podvedení. Po vypočutí vašich vystúpení dobre chápem, prečo nechcete vidieť skutočný obraz Tuniska. Nechcete ho vidieť, pretože si myslíte, že sú ohrozené hospodárske záujmy, a pretože ste presvedčení, že sú ohrozené záujmy súvisiace s bojom proti terorizmu a nezákonnému prisťahovalectvu. Všetko ste to vyjadrili tými najjasnejšími výrazmi a pokračujete pokrokmi súvisiacimi s rovnosťou mužov a žien a s rodinou, pokrokmi, ktoré sa datujú do čias Bourguibu. Opakujem, datujú sa do čias Bourguibu. Odvtedy nedošlo k žiadnemu ďalšiemu pokroku. Som preto presvedčená, že ak si aspoň trochu vážime sami seba, dohody, ktoré podpisujeme, susedskú politiku alebo hodnoty EÚ, rozhodne nemôžeme pre Tunisko navrhnúť rozšírený štatút. Preto to poviem priamo: ak to navrhnete a zrieknete sa všetkých požiadaviek a záväzkov súvisiacich s ľudskými právami a demokraciou voči všetkým krajinám Stredozemia, to bude zaručený výsledok."@sk19
"Gospod predsednik, vznemirili so me govori, ki sem jih pravkar slišala, od komisarke pa vse do kolegov poslancev. Čutim, da smo se res zelo namučili, da smo pridobili točno in objektivno razumevanje sedanjih razmer v Tuniziji. Odkrito rečeno, ko vas poslušam, se mi zdi, kot bi poslušala zahodne intelektualce, ki so se pred desetletji veselo pogovarjali o gospodarskem in socialnem uspehu držav v ZSSR ob popolni nezmožnosti, da bi šli tja in pogledali, koliko v praksi pomenijo naše skupne vrednote v tistih državah. Kaj so naše skupne vrednote, gospod Michel? To so človekove pravice, demokracija in pravna država. Vsi ste povsem pravilno poudarili, da je Tunizija naša prva partnerica, ki je podpisala pridružitveni sporazum. To je res in zato je vse to tako zaskrbljujoče, ker tu ne govorimo o vrzelih, komisarka, ali o majhnih korakih. Ne. V Tuniziji gre za ogromno, nenehno zavračanje človekovih pravic in demokracije. Ali lahko poveste za en sam časopis, stranko ali zvezo, ki je bil odobren v zadnjih 20 letih? Ne. Resnica je, da so temeljne svoboščine sistematično in popolnoma zanemarjene in z njimi naše zaveze. Ne gre za moraliziranje, gre za spoštovanje vrednot Evropske unije in upoštevanje zavez, ki smo jih dali s podpisom tega pridružitvenega sporazuma. Zato zahtevam, da se opravi vsaj skupna analiza tega vprašanja. Prepričana sem, da smo trdo delali, da imamo to razpravo, nedvomno pa bi bolje porabili čas, če bi dejansko organizirali delegacijo, takšno, ki bi resnično šla in se srečala s civilno družbo v Tuniziji in različnimi člani njene družbe, da bi ocenila nenehno nestrpnost, ki jo doživljajo zagovorniki človekovih pravic, študenti, sindikalisti, delavci in odvetniki. Skoraj v vseh združenjih so bili prevrati, ki so pokazali na določeno stopnjo avtonomnosti glede oblasti. Zato sem prepričana, da ste o tej stvari povsem zavedeni. Zdaj, ko sem poslušala vaše govore, dobro razumem, zakaj nočete videti prave slike Tunizije. Nočete je videti zato, ker verjamete, da so v igri gospodarski interesi, in ker verjamete, da so v igri interesi, ki se nanašajo na boj proti terorizmu in nezakonitemu priseljevanju. Vse to ste izrazili na najjasnejši način in nadaljujete o napredku, ki se nanaša na enakost med moškimi in ženskami in na družino, napredku, ki seže nazaj v čas Bourguibe. Ponavljam, to je iz Bourguibovega časa. Od takrat ni bilo nobenega napredka. Zato sem prepričana, da nikakor ne moremo predlagati višjega statusa, če imamo kaj spoštovanja do sebe, do sporazumov, ki smo jih podpisali, do sosedske politike ali do vrednot EU. Zato vam naravnost povem: to se bo zagotovo zgodilo, če prekličete vse zahteve in vse zaveze v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo za vse države v Sredozemlju."@sl20
"Herr talman! Jag är bekymrad över de anföranden jag precis har hört, både från kommissionsledamot Neelie Kroes och från mina kolleger. Jag anser att vi verkligen har mycket arbete framför oss om vi vill skapa oss en korrekt och objektiv bild av den rådande situationen i Tunisien. Ärligt talat, när jag lyssnar på er känns det som om jag lyssnar på de västerländska intellektuella som för flera årtionden sedan muntert talade om den ekonomiska och sociala framgången i Sovjetstaterna, helt oförmögna att åka dit och se vad våra gemensamma värderingar innebar i praktiken i dessa länder. Vilka är våra gemensamma värderingar, herr Michel? De är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Ni har alla med rätta påpekat att Tunisien var den första av våra partner som undertecknade associeringsavtalet. Det stämmer, fru kommissionsledamot, och just därför är detta mycket oroväckande, eftersom vi inte talar om luckor eller små steg. Nej, det pågår en enorm försämring av mänskliga rättigheter och demokrati i Tunisien. Kan ni nämna någon enda tidning, fackförening eller något parti som har godkänts de senaste 20 åren? Nej. Sanningen är att Tunisien systematiskt och fullständigt åsidosätter de grundläggande friheterna, och med dem våra egna åtaganden. Det handlar inte om att moralisera; det handlar om respekten för EU:s värderingar och för de åtaganden vi gjorde när vi undertecknade det här associeringsavtalet. Därför kräver jag att det åtminstone görs en gemensam analys av den här frågan. Jag anser att vi har arbetat hårt för att få till stånd denna debatt, men att det verkligen vore mycket mer värt mödan om vi organiserade en riktig delegation som faktiskt åker och möter det civila samhället i Tunisien och de olika medborgarna i samhället för att göra en uppskattning av de fortsatta trakasserier som riktas mot människorättsaktivister, studenter, fackföreningar, arbetstagare och advokater. Det har förekommit kupper i nästan alla föreningar som visat någon grad av självständighet i förhållande till myndigheterna. Jag anser därför att ni är helt vilseledda i den här frågan. Efter att ha lyssnat på era anföranden förstår jag mycket väl att ni inte vill se hur det egentligen ligger till i Tunisien. Ni vill inte se det eftersom ni anser att ekonomiska intressen står på spel, och eftersom ni anser att andra intressen står på spel när det gäller terrorismbekämpning och illegal invandring. Allt detta har ni uttryckt med all önskvärd tydlighet, och ni fortsätter att tala om framsteg när det gäller familjen och jämställdheten mellan kvinnor och män, framsteg som går tillbaka till Bourguibas tid. Jag upprepar att dessa framsteg gjordes under Bourguibas tid. Sedan dess har inga ytterligare framsteg gjorts. Därför anser jag att vi, om vi hyser någon respekt för oss själva, för de avtal vi undertecknar, för grannskapspolitiken och för EU:s värderingar, verkligen inte kan föreslå en framskjuten ställning för Tunisien. Därför säger jag rakt ut: om ni föreslår detta och ger upp alla krav på och åtaganden om mänskliga rättigheter och demokrati i länderna i Medelhavsområdet kommer resultaten garanterat att bli därefter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bourguiba"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph