Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-20-Speech-3-333"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100120.18.3-333"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Rehn, merci d’être encore présent avec nous à cette heure tardive pour discuter de la démocratisation en Turquie, un sujet que vous avez beaucoup travaillé ce dont je vous remercie. Je crois qu’on était très nombreux quand le gouvernement a annoncé son initiative démocratique, son ouverture démocratique, à prendre à la fois la mesure de cette audace et, en même temps, à considérer que cette vaste ambition représentait un long chemin qui, probablement, serait semé d’embûches; les embûches sont arrivées assez rapidement. Le premier acte, vous l’avez dit, c’est la dissolution du DTP, et je note d’ailleurs qu’à côté de l’interdiction du DTP, l’interdiction d’exercice d’activité politique, qui frappe plusieurs élus de son parti, élimine aussi les têtes qui étaient le plus impliquées dans le dialogue démocratique et politique pour résoudre la question kurde. C’est tout de même un point d’interrogation qui jette le doute sur cette décision. Et puis il y a également cette vague d’arrestations qui, aujourd’hui, vraiment, décapite les leaders politiques, et donc aussi les interlocuteurs, dans cette question kurde. Or, cette question kurde, elle est centrale dans le processus de démocratisation de la Turquie! D’abord elle est lourde, parce qu’elle représente beaucoup d’années de souffrances, de violences, de conflits, de guerres, qui laissent des traces tragiques jusqu’à aujourd’hui; des traces aussi économiques, sociales et culturelles, et politiques. Et cette question kurde, elle pèse sur le processus de démocratisation de façon extrêmement forte. Elle pèse sur la liberté d’expression, elle pèse sur la liberté de la presse, elle pèse sur les droits des citoyens, elle pèse sur la lutte contre la torture. Et quand je vois aujourd’hui l’utilisation qui est faite de la loi antiterroriste, pour couvrir des opérations de représailles politiques, je dis que là, vraiment, nous devons supporter ce gouvernement et attendre de lui qu’il prenne une nouvelle initiative extrêmement ambitieuse pour sortir, par le haut, de cette situation, parce qu’on le sait, tous les groupes constitués en Turquie n’ont pas intérêt, tous, au règlement démocratique de la question kurde. Nous le savons bien, nous le savons depuis le début. Aujourd’hui donc, la Turquie a besoin de notre soutien, de notre soutien sans faille dans ce processus de démocratisation. Ma collègue, Sophie in’t Veld a raison de dire que ce soutien sans faille doit se manifester par le renouvellement de cette promesse d’adhésion au bout du processus de démocratisation; il est absolument essentiel de le dire. Et puis, il faut que ce gouvernement, enfin, accouche de réformes, qui devront aller nécessairement vers un projet de nouvelle Constitution. Les réformes immédiates concernent la loi sur les partis politiques évidemment. Elles concernent aussi la loi électorale - c’est absolument urgent - et l’indépendance de la justice. Ces piliers fondamentaux de l’État démocratique en Turquie doivent être avancés de manière courageuse et déterminée, aujourd’hui, par le gouvernement turc. Et puis, également, il faut que ce gouvernement prenne des initiatives pour favoriser le consensus et la réconciliation, parce que la polarisation de la société et des forces politiques en Turquie est absolument néfaste à la recherche d’un consensus nécessaire pour adopter une nouvelle Constitution que nous espérons tous."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(FR) Paní předsedající, pane komisaři Rehne, děkuji vám, že jste s námi v tuto pozdní hodinu zůstal, abyste diskutoval o procesu demokratizace v Turecku, což je oblast, v níž jste vykonal obrovský kus práce, za kterou vám děkuji. Domnívám se, že když vláda ohlásila svou demokratickou iniciativu, demokratické otevírání, tak si mnozí z nás uvědomili, jak ohromně odvážný krok to byl, a zároveň byli přesvědčeni, že tato obrovská ambice je během na dlouhou trať, který má před sebou plno nástrah; tyto nástrahy se projevily poměrně záhy. Prvním činem bylo, jak jste řekli, rozpuštění DTP, ale zaznamenala jsem, že spolu se zrušením DTP přišel i zákaz vyvíjet politickou činnost, který se týká několika zvolených členů této strany a který zároveň vylučuje osobnosti, které se nejvíce angažovaly v demokratickém politickém dialogu usilujícím o vyřešení kurdské otázky. Toto rozhodnutí tak zanechává řadu otazníků. Dále je tu vlna zatýkání, která dnes ve skutečnosti odstraňuje politické vůdce a tedy i mluvčí v této kurdské otázce. Kurdská otázka však má v demokratizačním procesu Turecka ústřední roli! Především proto, že je systémová, představuje řadu let utrpení, násilí, konfliktů a války, jejichž tragické jizvy lze pozorovat i dnes; tyto jizvy jsou hospodářské, sociální, kulturní i politické. Kurdská otázka rovněž představuje zátěž pro proces demokratizace. Představuje zátěž pro svobodu vyjadřování, svobodu tisku, pro práva občanů a pro boj proti mučení. A když nyní pozoruji, jak je protiteroristická legislativa využívána jako zástěrka pro politické represálie, říkám, že právě přišel čas, kdy musíme podpořit vládu a očekávat od ní, že vyvine další nanejvýš ambiciózní iniciativu, aby se z této situace vymanila, protože, jak víme, ne všechny skupiny v Turecku mají zájem na demokratickém vyřešení kurdské otázky. Jsme si této skutečnosti dobře vědomi a byli jsme si jí vědomi od samého počátku. Turecko proto nyní v procesu demokratizace potřebuje naši podporu, naši neutuchající podporu. Kolegyně poslankyně, paní in't Veldová, má pravdu, když říká, že tato neustálá podpora musí zahrnovat obnovení příslibu členství poté, co bude demokratizační proces dokončen; je naprosto klíčové takové prohlášení učinit. Vláda pak bude muset nakonec provést reformy, které neodvratně povedou k návrhu nové ústavy. Bezprostřední reformy se pochopitelně budou týkat legislativy vztahující se k politickým stranám. Budou se také týkat reformy volebního systému – což je záležitost nanejvýš naléhavá – a nezávislosti soudního systému. Turecká vláda nyní musí odvážně a odhodlaně prosazovat tyto základní pilíře demokratického státu. Vláda musí navíc uskutečnit iniciativy podporující konsenzus a usmíření, protože polarizace společnosti a politických sil v Turecku by měla katastrofální následky pro hledání všeobecné shody potřebné pro přijetí nové ústavy, v níž všichni doufáme."@cs1
"Fru formand! Tak, kommissær Rehn, fordi De er blevet sammen med os i denne sene stund for at diskutere demokratisering i Tyrkiet, et område, hvor De har ydet en stor indsats, som jeg gerne vil takke Dem for. Jeg tror, at mange af os, da regeringen annoncerede sit demokratiske initiativ, sin demokratiske åbning, forstod, hvor modigt et skridt det var, og samtidig at dette ambitiøse mål krævede en lang rejse ad en vej, der formentlig ville være fuld af faldgruber. Og faldgruberne dukkede ret hurtigt op. Den første handling var jo opløsningen af DTP, men jeg bemærker også, at man ved siden af forbuddet mod DTP, forbuddet mod at deltage i politiske aktiviteter, som berører adskillige folkevalgte medlemmer af partiet, også fjernede de personer, der var mest engageret i den demokratiske og politiske dialog om løsning af det kurdiske spørgsmål. Dette giver anledning til spørgsmål vedrørende denne beslutning. Dernæst er der denne bølge af anholdelser, som i dag virkelig fjerner politiske ledere og dermed også talsmændene vedrørende det kurdiske spørgsmål. Men det kurdiske spørgsmål er af central betydning for demokratiseringsprocessen i Tyrkiet! Hovedsagelig fordi det er systemisk, fordi det rummer mange års lidelser, vold, konflikter og krig, hvis tragiske ar stadig er tydelige i dag, og disse ar er også økonomiske, sociale, kulturelle og politiske. Det kurdiske spørgsmål lægger også forhindringer i vejen for demokratiseringsprocessen. Det lægger forhindringer i vejen for ytringsfrihed, pressefrihed, borgernes rettigheder og kampen mod tortur. Og når jeg i dag ser, hvordan antiterrorlovgivningen bruges som dække for politiske gengældelsesaktioner, må jeg sige, at tiden nu er inde til, at vi skal støtte regeringen og forvente, at den tager endnu et kolossalt ambitiøst initiativ for at slippe ud af denne situation, for vi ved jo, at det ikke er alle de etablerede kredse i Tyrkiet, der er interesserede i en demokratisk løsning på det kurdiske spørgsmål. Det er vi klar over, og det har vi været lige siden begyndelsen. Derfor har Tyrkiet nu brug for vores støtte, vores urokkelige støtte i denne demokratiseringsproces. Min kollega fru in 't Veld har ret, når hun siger, at denne urokkelige støtte skal omfatte en gentagelse af løftet om medlemskab, når demokratiseringsprocessen er afsluttet. Det er af stor vigtighed at sige dette. Dernæst vil regeringen skulle indføre reformer, som uvægerlig vil føre til et udkast til en ny forfatning. Der skal naturligvis indføres øjeblikkelige reformer af lovgivningen om politiske partier. De vil også vedrøre en reform af valgsystemet – og det haster virkelig – og af retsvæsenets uafhængighed. Den tyrkiske regering skal nu modigt og beslutsomt støtte disse grundlæggende søjler for en demokratisk stat i Tyrkiet. Regeringen skal desuden også gennemføre initiativer for at tilskynde til konsensus og forsoning, fordi en polarisering af samfundet og de politiske kræfter i Tyrkiet vil have en ødelæggende virkning på forsøget på at skabe den nødvendige konsensus for vedtagelsen af en ny forfatning, som vi alle håber på."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar Rehn! Vielen Dank, dass Sie zu so später Stunde noch mit uns die Demokratisierung der Türkei diskutieren, einem Thema, an dem Sie sehr intensiv gearbeitet haben, wofür ich Ihnen danke. Ich glaube, dass viele von uns erkannt haben, als die Regierung ihre demokratische Initiative bzw. Öffnung bekannt gab, wie mutig dieser Schritt war, und gleichzeitig davon ausgingen, dass bei diesem gigantischen Vorhaben noch ein langer steiniger Weg vor uns liegt; über die Steine stolperten wir ziemlich schnell. Der erste Akt war, wie Sie sagten, die Auflösung der DTP, aber ich stelle auch fest, dass mit dem Verbot der DTP, dem Verbot, sich politisch zu engagieren, was mehrere gewählte Parteimitglieder betrifft, auch die Personen verschwinden, die am stärksten am demokratischen und politischen Dialog zur Lösung der Kurdenfrage beteiligt waren. Diese Entscheidung ist demnach strittig. Als nächstes gibt es diese Verhaftungswelle, die derzeit die politischen Führer und damit auch die Wortführer in der Kurdenfrage kaltstellen. Die Kurdenfrage ist jedoch zentraler Bestandteil des Demokratisierungsprozesses in der Türkei! Hauptsächlich, weil sie systembedingt ist und für viele Jahre voller Leid, Gewalt, Konflikten und Kriegen steht - große Narben, die heute noch sichtbar sind; und diese Narben haben auch wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell und politisch Spuren hinterlassen. Die Kurdenfrage stellt auch eine große Belastung für den Demokratisierungsprozess dar. Sie stellt eine Belastung für das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Pressefreiheit, die Rechte von Bürgern und den Kampf gegen Folter dar. Und wenn ich sehe, wie die Anti-Terror-Gesetze heutzutage für politische Repressalien missbraucht werden, meine ich, dass es jetzt wirklich Zeit ist, die Regierung bei anderen Maßnahmen zu unterstützen, um aus dieser Situation herauszukommen, weil, wie wir wissen, nicht alle etablierten Gruppen in der Türkei an einer demokratischen Lösung der Kurdenfrage interessiert sind. Wir sind uns über diese Tatsache im Klaren und waren es von Anfang an. Daher braucht die Türkei unsere Hilfe, unsere uneingeschränkte Unterstützung bei diesem Demokratisierungsprozess. Meine Kollegin, Frau in ’t Veld, hat Recht, wenn Sie sagt, dass zu dieser unermüdlichen Unterstützung auch die Erneuerung des Versprechens der Mitgliedschaft gehören muss, sobald der Demokratisierungsprozess abgeschlossen ist; es ist absolut notwendig, das auszusprechen. Als nächstes wird die Regierung schließlich Reformen hervorbringen müssen, die zwangsläufig zu einem neuen Verfassungsentwurf führen. Unmittelbare Reformen betreffen die Rechtsvorschriften für politische Parteien. Sie beinhalten ebenfalls eine Wahlreform – als eine Angelegenheit höchster Priorität – und die Unabhängigkeit der Justiz. Diese Grundpfeiler für einen demokratischen Staat in der Türkei müssen jetzt von der türkischen Regierung mutig und entschlossen gestützt werden. Darüber hinaus muss diese Regierung auch Initiativen zur Förderung von Konsens und Verständigung umsetzen, weil eine Polarisierung der Gesellschaft und der politischen Kräfte in der Türkei die zur Verabschiedung einer von uns erhofften neuen Verfassung erforderliche Konsensfindung nachhaltig erschweren würde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Rehn, σας ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας τόσο αργά το βράδυ για να συζητήσουμε για τον εκδημοκρατισμό στην Τουρκία, ένα θέμα όπου επιτελέσατε πολύ μεγάλο έργο, κάτι για το οποίο σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εμάς, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημοκρατική της πρωτοβουλία, το δημοκρατικό της άνοιγμα, αναγνωρίσαμε πόσο τολμηρό ήταν αυτό το βήμα και ταυτόχρονα πιστέψαμε ότι αυτή η τεράστια φιλοδοξία σήμαινε έναν μακρύ δρόμο που ανοιγόταν μπροστά, έναν δρόμο ο οποίος πιθανόν θα ήταν γεμάτος παγίδες· οι παγίδες έκαναν πολύ σύντομα την εμφάνισή τους. Η πρώτη ενέργεια, όπως είπατε, ήταν η απαγόρευση του DTP, σημειώνω όμως επίσης ότι μαζί με την απαγόρευση του DTP, η απαγόρευση της ενασχόλησης με πολιτικές δραστηριότητες, η οποία πλήττει πολλά εκλεγμένα μέλη του κόμματός του, ενώ εξαλείφει επίσης τα πρόσωπα που κατεξοχήν συμμετείχαν στον δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Αυτό αφήνει ένα ερωτηματικό ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση. Έπειτα, υπάρχει επίσης αυτό το κύμα συλλήψεων που σήμερα πραγματικά αποσύρει από το προσκήνιο πολιτικούς ηγέτες και επομένως και τους εκπροσώπους γι’ αυτό το κουρδικό ζήτημα. Ωστόσο, το κουρδικό ζήτημα είναι κεντρικό στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Τουρκία! Πρωτίστως διότι είναι συστημικό, διότι αντιπροσωπεύει πολλά χρόνια βασάνων, βίας, σύγκρουσης και πολέμου, οι τραγικές ουλές των οποίων είναι ορατές ακόμη και σήμερα· αυτές δε οι ουλές είναι επίσης οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές. Αυτό το κουρδικό ζήτημα ασκεί επίσης τρομερή πίεση στη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ασκεί πίεση στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία του Τύπου, στα δικαιώματα των πολιτών και στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων. Όταν μάλιστα βλέπω σήμερα με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται η αντιτρομοκρατική νομοθεσία ως άλλοθι για πολιτικά αντίποινα, λέω ότι τώρα ήλθε πραγματικά η ώρα που πρέπει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση και να αναμένουμε από αυτήν να αναλάβει άλλη μία εξαιρετικά φιλόδοξη πρωτοβουλία για να εξέλθει από την κατάσταση αυτή διότι, όπως γνωρίζουμε, δεν ενδιαφέρονται όλες οι κατεστημένες ομάδες στην Τουρκία για μια δημοκρατική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος, καθώς το γνωρίζαμε εξαρχής. Επομένως, η Τουρκία χρειάζεται τώρα την υποστήριξή μας, την αμέριστη υποστήριξη σε αυτήν τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Η συνάδελφός μου, η κ. in ’t Veld, ορθά λέει ότι αυτή η αμέριστη υποστήριξη θα πρέπει να συμπεριλάβει την ανανέωση αυτής της υπόσχεσης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού· είναι εξαιρετικά σημαντικό να το πούμε αυτό. Έπειτα, η κυβέρνηση θα πρέπει τελικά να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε ένα νέο σχέδιο συντάγματος. Οι άμεσες μεταρρυθμίσεις θα αφορούν προφανώς τη νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα. Θα αφορούν επίσης την εκλογική μεταρρύθμιση –ως ζήτημα εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα– και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Αυτοί οι θεμελιώδεις πυλώνες για ένα δημοκρατικό κράτος στην Τουρκία πρέπει τώρα να προωθηθούν με σθένος και αποφασιστικότητα από την τουρκική κυβέρνηση. Επιπλέον, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει επίσης πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τη συναίνεση και τη συμφιλίωση, διότι η πόλωση της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων στην Τουρκία θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα για την αναζήτηση της συναίνεσης που απαιτείται για την έγκριση ενός νέου συντάγματος, στο οποίο όλοι μας προσβλέπουμε."@el10
"Madam President, Commissioner Rehn, thank you for remaining with us at this late hour to discuss democratisation in Turkey, a subject on which you have done a great deal of work, for which I thank you. I believe that there were very many of us who, when the government announced its democratic initiative, its democratic opening-up, recognised just how bold a step this was and, at the same time, believed that this huge ambition represented a long road ahead, a road that would probably be full of pitfalls; the pitfalls appeared fairly quickly. The first act, as you said, was the dissolution of the DTP, but I also note that, alongside the ban on the DTP, the ban on engaging in political activity, which affects several elected members of its party, also eliminates the figures who were most heavily involved in the democratic and political dialogue to resolve the Kurdish issue. This leaves a question mark hanging over this decision. Next, there is also this wave of arrests which, today, are genuinely removing political leaders and therefore also the spokesmen on this Kurdish issue. Yet the Kurdish issue is central to the democratisation process in Turkey! Primarily because it is systemic, because it represents many years of suffering, violence, conflict and war, the tragic scars of which are still in evidence today; and these scars are also economic, social, cultural and political. This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process. It is placing a strain on freedom of expression, on freedom of the press, on the rights of citizens and on the fight against torture. And when I see today how anti-terrorism legislation is being used as a cover for political reprisals, I say that now really is the time when we have to support the government and expect it to take another extremely ambitious initiative to emerge from this situation because, as we know, not all the established groups in Turkey are interested in a democratic settlement of the Kurdish issue. We are well aware of this fact, as we have been since the beginning. Therefore, Turkey now needs our support, our unfailing support in this process of democratisation. My fellow Member, Mrs in ’t Veld, is right to say that this unfailing support must include the renewal of that promise of membership once the democratisation process has been completed; it is absolutely crucial to say this. Next, the government will eventually have to produce reforms, which will inevitably have to lead to a new draft constitution. Immediate reforms will obviously relate to legislation on political parties. They will also relate to electoral reform – as a matter of extreme urgency – and to the independence of the judicial system. These fundamental pillars for a democratic state in Turkey must now be courageously and determinedly promoted by the Turkish Government. Moreover, this government must also implement initiatives to encourage consensus and reconciliation, because polarisation of society and of the political forces in Turkey would have a disastrous effect on the search for the consensus needed for the adoption of a new constitution, which we are all hoping for."@en4
"Señora Presidenta, Comisario Rehn, gracias por seguir con nosotros hasta tan tarde para debatir la democratización de Turquía, un tema sobre el que han trabajado mucho y por ello les doy las gracias. Creo que, cuando el Gobierno anunció su iniciativa democrática, su apertura democrática, fuimos muchísimos los que reconocimos que era un paso muy atrevido y, al mismo tiempo, creímos que esta gran ambición representaba un largo camino por delante, un camino que probablemente estaría lleno de obstáculos; los obstáculos aparecieron bastante rápido. El primero, como ha dicho, fue la disolución del DTP, pero también me doy cuenta de que, junto con la prohibición del DTP, la prohibición de dedicarse a la actividad política, que afecta a varios miembros electos de este partido, también elimina a los personajes que estaban más implicados en el diálogo democrático y político para resolver la cuestión kurda. Esto hace que penda un signo de interrogación sobre esta decisión. Después, está también la oleada de detenciones que, hoy, están eliminando realmente a los líderes políticos y, por tanto, también a los portavoces de la cuestión kurda. Sin embargo, la cuestión kurda ¡es un tema central en el proceso de democratización de Turquía! Primero, porque es sistémico y representa muchos años de sufrimiento, violencia, conflictos y guerras, las trágicas cicatrices de lo que todavía hoy manifiestan; y estas cicatrices también son económicas, sociales, culturales y políticas. La cuestión kurda también está ejerciendo una enorme presión sobre el proceso de democratización. Está ejerciendo presión sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la tortura. Y cuando hoy veo cómo se está utilizando la legislación antiterrorista como tapadera para las represalias políticas, digo que ha llegado realmente el momento de apoyar al Gobierno y esperar que adopte otra iniciativa extremadamente ambiciosa para salir de una situación como esta, porque, como sabemos, no todos los grupos consolidados de Turquía están interesados en una solución democrática de la cuestión kurda. Somos muy conscientes de este hecho ya desde el principio. Por tanto, Turquía necesita ahora nuestro apoyo, nuestro apoyo incondicional en este proceso de democratización. Mi compañera, la señora in ’t Veld, tiene razón cuando dice que este apoyo incondicional tiene que incluir la renovación de esa promesa de integración una vez se haya completado el proceso de democratización; es absolutamente crucial decirlo. Después, el gobierno tendrá que producir finalmente reformas, que conducirán inevitablemente a un proyecto de nueva Constitución. Las reformas inmediatas estarán obviamente relacionadas con la legislación de los partidos políticos. También con la reforma electoral —como un tema extremadamente urgente— y con la independencia del sistema judicial. El Gobierno turco tiene que promover ahora con valentía y determinación estos pilares fundamentales del Estado democrático en Turquía. Además, este Gobierno tiene que adoptar iniciativas para fomentar el consenso y la reconciliación, porque la polarización de la sociedad y de las fuerzas políticas de Turquía tendrá consecuencias desastrosas para la búsqueda del consenso necesario para que se apruebe la nueva Constitución que todos estamos esperando."@es21
"Lugupeetud juhataja! Suur tänu, austatud volinik Rehn, et olete jäänud meiega sel hilisel tunnil, et arutada Türgi demokratiseerimisprotsessi ehk teemat, milles te olete teinud ära suure töö. Aitäh teile selle eest. Arvan, et kui valitsus teatas oma demokraatlikust algatusest ja demokraatlikust avanemisest, mõistsid paljud meist, kui julge samm see oli, ning samas uskusid, et see suur eesmärk tähendas pika ja tõenäoliselt lõkse täis teekonna algust. Need lõksud ilmnesid üsna ruttu. Esiteks, nagu te mainisite, saadeti laiali DTP, kuid märgin, et poliitikaga tegelemise keeld mõjutab peale DTP valituks osutunud liikmete ka neid isikuid, kes osalesid väga aktiivselt kurdi küsimuse lahendamiseks peetud demokraatlikus ja poliitilises dialoogis. See muudab nimetatud otsuse küsitavaks. Teiseks toimuvad kinnipidamised, millega kõrvaldatakse tegelikult poliitilisi juhtfiguure ja seega ka kurdi küsimuse teemal kõnelejaid. Ometi on kurdi küsimus Türgi demokratiseerimisprotsessis kesksel kohal! Seda peamiselt seetõttu, et kurdi küsimus on mõjutab kogu süsteemi ning kajastab aastatepikkust kannatamist, vägivalda, konflikti ja sõda, mille põhjustatud valusad armid on siiani näha. Need armid on ka majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja poliitilised. Kurdi küsimus pingestab tohutult ka demokratiseerimisprotsessi. Samuti piirab see sõna- ja ajakirjandusvabadust, kodanikuõigusi ning võitlust piinamise vastu. Nähes praegu, kuidas terrorismivastaste õigusaktide varjus viiakse läbi poliitilisi kättemaksuaktsioone, ütlen, et nüüd on tõesti saabunud aeg, kui meil tuleb valitsust toetada ja oodata temalt uut ülimalt vaevanõudvat sammu tekkinud olukorrast väljumiseks, sest teadaolevalt ei ole mitte kõik Türgis tegutsevad rühmitused huvitatud kurdi küsimuse demokraatlikust lahendamisest. Me kõik teame seda ja oleme teadnud algusest peale. Nii et Türgi vajab selles demokratiseerimisprotsessis meie püsivat toetust. Kolleeg Sophia in ’t Veld ütles õigesti, et meie alalise toetusega peab kaasnema uus lubadus anda Türgile pärast demokratiseerimise lõpuleviimist liikmestaatus. On ülimalt oluline see välja öelda. Kolmandaks tuleb valitsusel lõpuks töötada välja reformid, millega peab vältimatult kaasnema uue põhiseaduse eelnõu koostamine. Esimesed reformid on loomulikult seotud erakondi käsitlevate õigusaktidega. Samuti tuleb reformidega kiiremas korras muuta valimisi ning tagada kohtusüsteemi sõltumatus. Nüüd peab Türgi valitsus neid demokraatliku Türgi põhisambaid julgelt ja otsustavalt tugevdama. Peale selle peab valitsus astuma üksmeelt ja leppimist õhutavaid samme, sest Türgi ühiskonna ja poliitiliste jõudude vastandumine mõjuks hävitavalt uue põhiseaduse vastuvõtmiseks vajaliku nõusoleku saavutamisele, kuid me kõik loodame, et uus põhiseadus võetakse vastu."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Rehn, kiitos, että jäitte kanssamme näin myöhään keskustelemaan Turkin demokratisoitumiskehityksestä, aiheesta, jonka osalta olette tehnyt paljon työtä, ja kiitän teitä siitä. Uskon, että kun hallitus ilmoitti demokraattisesta aloitteesta, demokraattisesta avautumisesta, monet meistä tunnustivat, miten rohkea askel se oli, ja samalla ajattelimme, että tämä valtava tavoite merkitsi pitkää tietä eteenpäin, tietä, joka olisi luultavasti täynnä ansoja; ja ansat ilmestyivät sangen nopeasti. Ensimmäinen toimi, kuten sanoitte, oli DTP-puolueen hajottaminen, mutta huomautan myös, että DTP-puolueen kieltämisen lisäksi poliittiseen toimintaan osallistumista koskevalla kiellolla, joka vaikuttaa moniin puolueen vaaleilla valittuihin jäseniin, poistetaan myös henkilöt, jotka olivat eniten mukana demokraattisessa ja poliittisessa vuoropuhelussa kurdeja koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä jättää kysymysmerkin roikkumaan päätöksen ylle. Seuraavaksi tuli pidätysaaltoja, joilla tällä hetkellä todella poistetaan poliittisia johtajia ja siten tämän kurdeja koskevan kysymyksen edustajia. Kurdeja koskeva kysymys on kuitenkin keskeinen Turkin demokratisoitumisprosessissa! Pääasiassa siksi, että se kuuluu järjestelmään, siksi, että se kertoo monista kärsimyksen, väkivallan, konfliktien ja sodan vuosista, järkyttävistä arvista, jotka voidaan nähdä vielä tänäänkin; ja nämä arvet liittyvät myös talouteen, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan. Kurdeja koskeva kysymys rasittaa myös valtavasti demokratisoitumisprosessia. Se rasittaa ilmaisunvapautta, lehdistönvapautta, kansalaisoikeuksia ja kidutuksen torjuntaa. Ja kun nyt näen, miten terrorismin vastaista lainsäädäntöä käytetään peittämään poliittiset hyökkäykset, sanon, että nyt on todella aika, jolloin meidän on tuettava hallitusta ja edellytettävä, että se ryhtyy uuteen erittäin kunnianhimoiseen aloitteeseen tästä tilanteesta selviämiseksi, koska, kuten tiedämme, kaikki Turkin valtaryhmät eivät ole kiinnostuneita kurdeja koskevan kysymyksen demokraattisesta ratkaisusta. Tiedämme sen hyvin ja olemme tienneet sen alusta asti. Turkki tarvitsee siksi nyt tukeamme, vankkumatonta tukeamme tässä demokratisoitumisprosessissa. Kollegani Sophia in’t Veld on oikeassa sanoessaan, että tämän vankkumattoman tuen on sisällettävä jäsenyyslupauksen uudistaminen heti, kun demokratisoitumisprosessi on saatettu loppuun; on ehdottoman olennaista sanoa tämä. Seuraavaksi hallituksen on lopulta saatava aikaan uudistuksia, joiden on väistämättä johdettava uuteen perustuslakiluonnokseen. Välittömät uudistukset liittyvät tietysti poliittisia puolueita koskevaan lainsäädäntöön. Ne liittyvät myös vaaliuudistukseen − joka on erittäin kiireellinen asia − ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Turkin hallituksen on nyt edistettävä rohkeasti ja päättäväisesti näitä demokraattisen valtion peruspilareita Turkissa. Tämän hallituksen on myös pantava täytäntöön aloitteita, joilla edistetään yksimielisyyttä ja sovittelua, koska Turkin yhteiskunnan ja poliittisten voimien jakautumisella olisi tuhoisa vaikutus pyrittäessä yksimielisyyteen, jota tarvitaan uuden perustuslain hyväksymisessä, jota me kaikki toivomme."@fi7
"Elnök asszony, Rehn biztos úr, köszönöm, hogy velünk maradtak e késői órán, hogy megvitassuk a törökországi demokratizálódást; sokat dolgoztak e témán, és ezért köszönetet mondok Önöknek. Úgy gondolom, hogy amikor a kormány bejelentette demokratikus kezdeményezését, demokratikus nyitását, közülünk nagyon sokan felismerték, hogy milyen merész lépés volt ez, ugyanakkor azt gondolták, hogy ez az óriási ambíció hosszú utat jelent, egy olyan utat, amely valószínűleg tele lesz csapdával; a csapdák elég gyorsan megjelentek. Az első lépés, amint említették, a DTP feloszlatása volt, de azt is megemlítem, hogy a DTP betiltása mellett a politikai tevékenység gyakorlásának tilalma, ami számos megválasztott párttagot érint, szintén eltűntet olyan alakokat, akik a kurd kérdés megoldása érdekében folytatott demokratikus és politikai párbeszédben a leginkább részt vettek. Ez mindenesetre megkérdőjelezi a döntést. Itt van továbbá a letartóztatási hullám, amely napjainkban valóban eltávolítja a politikai vezetőket és ezáltal a kurd kérdés szószólóit is. A kurd kérdés azonban Törökország demokratizálódási folyamatának központi kérdése! Először is azért súlyos kérdés, mert sokévi szenvedést, erőszakot, konfliktust és háborút jelent, ami máig ható tragikus sebeket ejtett, és ezek a sebek gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai sebek is. A kurd kérdés igen súlyos terhet ró a demokratizálódási folyamatra is. Terhet ró a szólásszabadságra, a sajtószabadságra, a polgárok jogaira és a kínzás elleni harcra. Amikor ma azt látom, hogy a terrorizmusellenes jogszabályokat hogyan használják a politikai megtorlás fedezésére, azt mondom, hogy tényleg eljött az ideje a kormány támogatásának, és azt kell várnunk tőle, hogy egy másik rendkívül ambiciózus kezdeményezésbe fogjon, hogy kiszabaduljon ebből a helyzetből, mivel tudjuk, hogy nem minden törökországi csoport érdekelt a kurd kérdés demokratikus megoldásában. Ezt pontosan tudjuk, és ezzel már a kezdetektől tisztában voltunk. Törökországnak ezért ebben a demokratizálódási folyamatban a támogatásunkra, megbízható támogatásunkra van szüksége. Képviselőtársam, in ’t Veld asszony jogosan mondja, hogy ennek a megbízható támogatásnak magában kell foglalnia a tagságra vonatkozó ígéret megújítását is, ha a demokratizálódási folyamat befejeződik; ennek kimondása elengedhetetlen. Ezenkívül a kormánynak végre be kell vezetnie a reformokat, amelyeknek szükségszerűen egy új alkotmánytervezet felé kell mutatniuk. Az azonnali reformok nyilvánvalóan a politikai pártokról szóló jogszabályokra vonatkoznak. Vonatkoznak továbbá a választási reformra – mint rendkívül sürgős témára – és az igazságügyi rendszer függetlenségére. A törökországi demokratikus állam ezen alapvető pilléreit a török kormánynak most bátran és határozottan támogatnia kell. Ezenkívül a kormánynak meg kell valósítania a konszenzus és a megbékélés előmozdítását célzó kezdeményezéseket, mert a török társadalom és a török politikai erők polarizációja katasztrofális hatást gyakorolna a mindannyiunk részéről óhajtott új alkotmány elfogadásához szükséges konszenzus keresésére."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, la ringrazio per essere rimasto con noi, nonostante l’ora tarda, per discutere il processo di democratizzazione in Turchia, tema in merito al quale lei ha profuso grande impegno, cosa per la quale le sono grata. Ritengo che moltissimi di noi, quando il governo ha annunciato la sua iniziativa democratica, la sua apertura democratica, abbiano riconosciuto il coraggio di tale passo e, nel contempo, abbiano creduto che tale grande ambizione celasse un lungo cammino da percorrere, cammino che probabilmente sarebbe stato costellato di insidie, che non hanno tardato a manifestarsi. Il primo atto, come si è detto, è stato lo scioglimento del DTP, ma noto anche che, oltre a vietare partito, il divieto di svolgere attività politica, che colpisce diversi suoi membri eletti, estromette anche le figure maggiormente coinvolte nel dialogo democratico e politico per risolvere la questione curda, lasciando aperto un interrogativo in merito ai risvolti di tale decisione. Vi è poi l’ondata di arresti che oggi effettivamente stanno destituendo leader politici e, pertanto, anche i portavoce della questione curda. Eppure la questione curda è fondamentale per il processo di democratizzazione in Turchia, soprattutto perché è sistemica e rappresenta molti anni di sofferenza, violenza, conflitto e guerra, di cui le tragiche cicatrici sono ancora oggi ben visibili, cicatrici che sono anche economiche, sociali, culturali e politiche. La questione curda sta anche imponendo un pesante vincolo al processo di democratizzazione, un vincolo alla libertà di espressione e stampa, un vincolo ai diritti dei cittadini e alla lotta alla tortura. Quando oggi vedo come viene usata la normativa antiterrorismo come copertura per ritorsioni politiche, dico che è giunto veramente il momento di sostenere il governo e aspettarci che intraprenda un’altra iniziativa estremamente ambiziosa per emergere da tale situazione perché, come sappiamo, non tutti i gruppi consolidati in Turchia sono interessati a una composizione democratica della questione curda. Ne siamo tutti perfettamente consapevoli, e lo siamo sin dall’inizio. Pertanto, adesso la Turchia ha bisogno del nostro appoggio, del nostro incrollabile sostegno in questo processo di democratizzazione. La collega in ’t Veld ha ragione nell’affermare che tale appoggio incondizionato deve includere il rinnovo della promessa di adesione una volta concluso il processo di democratizzazione; è assolutamente fondamentale dirlo. Dopodiché il governo dovrà possibilmente intraprendere riforme, che inevitabilmente dovranno condurre a un nuovo progetto di costituzione. Le riforme più immediate riguarderanno ovviamente la legislazione in materia di partiti politici, ma occorre anche con estrema urgenza una riforma elettorale, così come è necessario intervenire sull’indipendenza del sistema giudiziario. Questi pilastri fondamentali di uno Stato democratico in Turchia ora devono essere coraggiosamente e risolutamente promossi dal governo turco. Il governo deve inoltre attuare iniziative per incoraggiare il consenso e la riconciliazione perché la polarizzazione della società e delle forze politiche nel paese produrrebbe un effetto disastroso sulla ricerca del consenso necessario per adottare una nuova costituzione, che tutti auspichiamo."@it12
"ponia pirmininke, Komisijos nary Olli Rehnai, dėkoju jums už tai, kad esate su mumis šią vėlyvą valandą aptariant demokratizaciją Turkijoje – klausimą, kuriuo atliktas didelis darbas, už kurį aš jums dėkoju. Manau, kad kai vyriausybė paskelbė šią demokratinę iniciatyvą, atsivėrimą demokratijai, daugelis mūsų pripažino, koks tai drąsus žingsnis, ir tuo pat metu manė, kad šis svarbus tikslas reiškia ilgą kelią, kelią, kuriame bus ir spąstų; ir tai išryškėjo gana greitai. Pirmasis įvykis buvo, kaip jūs sakėte, DTP uždraudimas, tačiau taip pat norėčiau nurodyti, kad kartu su DTP uždraudimu draudimas dalyvauti politinėje veikloje, kuris turėjo įtakos keletui išrinktųjų partijos narių, taip pat neleis dalyvauti žmonėms, kurie yra pagrindiniai demokratinio ir politinio dialogo dalyviai sprendžiant kurdų klausimą. Todėl šis sprendimas palieka daug atvirų klausimų. Toliau – neslūgsta suėmimų banga, šalinant politinius vadovus, ginančius šio kurdų klausimo sprendimą. Vis dėlto kurdų klausimas yra pagrindinis demokratijos procesui Turkijoje! Pirmiausia todėl, kad jis yra sisteminis ir reiškia daugelį kančių, smurto, konfliktų ir karo metų, kurių tragedijų randai išlikę ir šiandien; ir šie randai yra ir ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir politiniai. Šis kurdų klausimas taip pat labai riboja demokratizacijos procesą. Jis riboja išraiškos laisvę, spaudos laisvę, piliečių teises ir kovą su kankinimais. Ir kai šiandien galima matyti, kaip kovos su terorizmu įstatymais naudojamasi pateisinant atsakomuosius veiksmus, manau, dabar tikrai metas, kai turime remti vyriausybę ir tikėtis, kad ji pradės kitą drąsią iniciatyvą ir padės išeiti iš šios padėties, nes, kaip žinome, ne visos grupės Turkijoje yra suinteresuotos demokratiniu kurdų klausimo sprendimu. Visi tai puikiai žinome, kaip žinojome ir anksčiau. Todėl Turkijai dabar reikalinga mūsų parama, mūsų nuolatinė parama šiame demokratizacijos procese. Mano kolega narė Sofia in ’t Veld yra teisi, sakydama, kad ši nuolatinė parama turėtų apimti narystės pažadą, baigus demokratizacijos procesą; tai nurodyti absoliučiai būtina. Antra, vyriausybė turėtų pagaliau pasiūlyti reformas, kuriomis neišvengiamai būtų parengtas naujas konstitucijos projektas. Neatidėliotinos reformos yra akivaizdžiai susijusios su įstatymais dėl politinių partijų. Jos taip pat yra susijusios su rinkimų reforma – ypatingos skubos klausimu – ir teisinės sistemos nepriklausomumu. Šie esminiai Turkijos valstybės demokratijos ramsčiai turėtų būti drąsiai ir ryžtingai remiami Turkijos vyriausybės. Be to, ši vyriausybė taip pat turėtų įgyvendinti iniciatyvas skatinant bendrą sutarimą ir susitaikymą, nes visuomenės ir politinių partijų poliarizacija Turkijoje turėtų pražūtingų pasekmių priimant bendrą sutarimą, reikalingą bendrai konstitucijai, kurios tikimės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār kungs, paldies, ka jūs palikāt ar mums šajā vēlajā stundā, lai apspriestu demokratizāciju Turcijā, jomu, kurā jūs esat ļoti daudz paveicis. Paldies jums par to! Es uzskatu, ka ļoti daudzi no mums laikā, kad Turcijas valdība paziņoja par savu demokrātisko iniciatīvu, demokrātiskā kursa uzsākšanu, apzinājās, cik drosmīgs ir šis solis, taču vienlaikus uzskatīja, ka līdz šim vērienīgajam mērķim jānoiet garš ceļš, ceļš, kurā, iespējams, būs daudz slazdu, un slazdi parādījās diezgan drīz. Pats pirmais, kā jūs minējāt, bija likvidēšana, taču es ievēroju arī to, ka līdztekus darbības aizliegumam aizliegums iesaistīties politiskā darbībā, kas skar dažus šīs partijas vēlētos locekļus, no politiskās aprites izslēdz arī tās personas, kuras bija visvairāk iesaistītas demokrātijas un politiskajā dialogā, lai atrisinātu kurdu jautājumu. Līdz ar to šis lēmums rada pamatu šaubām. Nākamais aspekts ir arestu vilnis, kas patlaban pilnībā no politikas izslēdz politiskos vadītājus, un tātad arī parlamenta runātājus kurdu jautājumā. Bet kurdu jautājums ir centrālais jautājums Turcijas demokratizācijas procesā! Galvenokārt tādēļ, ka šis jautājums ir sistēmisks, jo tas nozīmē daudzus ciešanu, vardarbības, konfliktu un kara gadus, kuru traģiskās rētas joprojām ir acīmredzamas; un šīs rētas ir cirstas arī ekonomikas, sociālajā, kultūras un politikas jomā. Šis kurdu jautājums ienes milzīgu sasprindzinājumu arī demokratizācijas procesā. Tas rada spriedzi tādās jomās kā vārda brīvība, preses brīvība, pilsoņu tiesības un cīņa pret spīdzināšanu. Redzot, kā šodien pretterorisma tiesību akti tiek izmantoti politiskās atriebības aizsegam, es saku, ka pašlaik patiešām ir laiks atbalstīt valdību un cerēt, ka tā īstenos vēl kādu ļoti tālejošu iniciatīvu izkļūšanai no šīs situācijas, jo, kā mēs zinām, ne visas Turcijā izveidotās grupas ir ieinteresētas atrisināt kurdu jautājumu demokrātiskā ceļā. Mēs to ļoti labi apzināmies, un mēs to apzinājāmies jau no paša sākuma. Tādēļ Turcijai pašlaik šajā demokratizācijas procesā ir vajadzīgs mūsu uzticams un nepārtraukts atbalsts. Manai kolēģei kundzei, ir taisnība, sakot, ka šajā uzticamajā un nepārtrauktajā atbalstā jāietver solījuma par dalību ES atjaunošana, tiklīdz būs pabeigts demokratizācijas process; ir absolūti izšķiroši to pateikt. Nākamais, valdībai beidzot vajadzēs īstenot reformas, kas neizbēgami novedīs pie jauna Konstitūcijas projekta. Tūlītējas reformas acīmredzami būs jāveic tiesību aktos par politiskām partijām. Tāpat ārkārtīgi steidzami nepieciešamas vēlēšanu sistēmas reformas, kā arī reformas saistībā ar tiesu sistēmas neatkarību. Patlaban Turcijas valdībai drosmīgi un enerģiski jāveicina šie demokrātiskas Turcijas valsts pamatpīlāri. Turklāt šai valdībai jāīsteno arī iniciatīvas vienprātības un samierināšanās veicināšanai, jo Turcijas sabiedrības un politisko partiju polarizācija graujoši ietekmētu mēģinājumus panākt nepieciešamo saskaņu, lai pieņemtu jauno Konstitūciju, uz ko mēs visi ceram."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Rehn, merci d'être encore présent avec nous à cette heure tardive pour discuter de la démocratisation en Turquie, un sujet que vous avez beaucoup travaillé ce dont je vous remercie. Je crois qu'on était très nombreux quand le gouvernement a annoncé son initiative démocratique, son ouverture démocratique, à prendre à la fois la mesure de cette audace et, en même temps, à considérer que cette vaste ambition représentait un long chemin qui, probablement, serait semé d'embûches; les embûches sont arrivées assez rapidement. Le premier acte, vous l'avez dit, c'est la dissolution du DTP, et je note d'ailleurs qu'à côté de l'interdiction du DTP, l'interdiction d'exercice d'activité politique, qui frappe plusieurs élus de son parti, élimine aussi les têtes qui étaient le plus impliquées dans le dialogue démocratique et politique pour résoudre la question kurde. C'est tout de même un point d'interrogation qui jette le doute sur cette décision. Et puis il y a également cette vague d'arrestations qui, aujourd'hui, vraiment, décapite les leaders politiques, et donc aussi les interlocuteurs, dans cette question kurde. Or, cette question kurde, elle est centrale dans le processus de démocratisation de la Turquie! D'abord elle est lourde, parce qu'elle représente beaucoup d'années de souffrances, de violences, de conflits, de guerres, qui laissent des traces tragiques jusqu'à aujourd'hui; des traces aussi économiques, sociales et culturelles, et politiques. Et cette question kurde, elle pèse sur le processus de démocratisation de façon extrêmement forte. Elle pèse sur la liberté d'expression, elle pèse sur la liberté de la presse, elle pèse sur les droits des citoyens, elle pèse sur la lutte contre la torture. Et quand je vois aujourd'hui l'utilisation qui est faite de la loi antiterroriste, pour couvrir des opérations de représailles politiques, je dis que là, vraiment, nous devons supporter ce gouvernement et attendre de lui qu'il prenne une nouvelle initiative extrêmement ambitieuse pour sortir, par le haut, de cette situation, parce qu'on le sait, tous les groupes constitués en Turquie n'ont pas intérêt, tous, au règlement démocratique de la question kurde. Nous le savons bien, nous le savons depuis le début. Aujourd'hui donc, la Turquie a besoin de notre soutien, de notre soutien sans faille dans ce processus de démocratisation. Ma collègue, Sophie in't Veld a raison de dire que ce soutien sans faille doit se manifester par le renouvellement de cette promesse d'adhésion au bout du processus de démocratisation; il est absolument essentiel de le dire. Et puis, il faut que ce gouvernement, enfin, accouche de réformes, qui devront aller nécessairement vers un projet de nouvelle Constitution. Les réformes immédiates concernent la loi sur les partis politiques évidemment. Elles concernent aussi la loi électorale – c'est absolument urgent – et l'indépendance de la justice. Ces piliers fondamentaux de l'État démocratique en Turquie doivent être avancés de manière courageuse et déterminée, aujourd'hui, par le gouvernement turc. Et puis, également, il faut que ce gouvernement prenne des initiatives pour favoriser le consensus et la réconciliation, parce que la polarisation de la société et des forces politiques en Turquie est absolument néfaste à la recherche d'un consensus nécessaire pour adopter une nouvelle Constitution que nous espérons tous."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris Rehn, hartelijk dank dat u op dit late uur nog in ons midden verkeert voor het debat over democratisering in Turkije. U hebt met betrekking tot dit onderwerp grote inspanningen verricht, en daar ben ik u erkentelijk voor. Toen de regering haar democratisch initiatief, haar democratische opening bekendmaakte, erkenden zeer velen van ons wat voor een verregaande stap dit was, en tegelijkertijd meenden we dat met deze enorme ambitie nog een lange weg te gaan zou zijn, een weg die waarschijnlijk bezaaid zou zijn met valkuilen: de valkuilen dienden zich al vrij snel aan. Het eerste bedrijf, zoals u zei, was de ontbinding van de DTP, maar behalve het verbod op de DTP verdwijnen door het verbod op politieke activiteiten, dat geldt voor diverse gekozen leden van de partij, ook de figuren die het meest nadrukkelijk betrokken waren bij de democratische en politieke dialoog om het Koerdenvraagstuk op te lossen. Dat is een kritische kanttekening bij dit besluit. En dan is er tevens de arrestatiegolf waardoor politieke leiders, en daarmee ook de gesprekspartners in dit Koerdenvraagstuk, regelrecht worden weggevaagd. Het democratiseringsproces in Turkije is echter onlosmakelijk verbonden met het Koerdenvraagstuk! In de eerste plaats omdat deze ingrijpende kwestie jarenlange ontberingen, geweld, conflicten en oorlogen vertegenwoordigt die tot op de dag van vandaag hun tragische sporen nalaten, ook in economisch, sociaal, cultureel en politiek opzicht. Dit Koerdische vraagstuk zet ook het democratiseringsproces geweldig onder druk. Het zet de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de burgerrechten en de strijd tegen foltering onder druk. En als ik zie hoe antiterreurwetgeving wordt gebuikt als dekmantel voor politieke vergeldingsacties, zeg ik dat de tijd nu echt rijp is om deze regering te steunen en van haar te verlangen nóg een bijzonder ambitieus initiatief te nemen om deze situatie het hoofd te bieden, want zoals we weten hebben niet alle gevestigde groeperingen in Turkije belang bij een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie. Daarvan zijn we ons vanaf het begin terdege bewust geweest. Daarom heeft Turkije nu onze ondubbelzinnige steun nodig bij dit proces van democratisering. Mijn collega, mevrouw In ’t Veld, heeft gelijk als ze stelt dat deze ondubbelzinnige steun gepaard moet gaan met het herhalen van de belofte van toetreding zodra het democratiseringsproces is voltooid; het is absoluut cruciaal dat we dit uitspreken. Ook zal de regering eindelijk hervormingen moeten doorvoeren, die onvermijdelijk zullen moeten uitmonden in een voorstel voor een nieuwe grondwet. Op korte termijn zullen hervormingen uiteraard betrekking hebben op wetgeving inzake politieke partijen – dat is buitengewoon urgent – en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Deze fundamentele pijlers waarop een democratische staat in Turkije steunt moeten nu onverschrokken en vastberaden worden aangebracht door de Turkse regering. Deze regering moet daarnaast ook maatregelen nemen om consensus en verzoening te bevorderen, aangezien polarisering van de samenleving en van de politieke stromingen in Turkije ronduit funest zou zijn voor het draagvlak dat vereist is voor de goedkeuring van een nieuwe grondwet, waar we allemaal onze hoop op gevestigd hebben."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu Rehn! Dziękuję za przypomnienie nam o tak późnej porze o konieczności omówienia sprawy demokratyzacji w Turcji, tematu, któremu poświęcił pan tak dużo pracy, za co serdecznie panu dziękuję. Uważam, że kiedy rząd zapowiedział swoją demokratyczną inicjatywę i otwarcie na demokrację, wielu z nas przyznało jedynie, iż było to bardzo śmiałe posunięcie, wyrażając jednocześnie przekonanie o długiej drodze do spełnienia tych ambicji, drodze najprawdopodobniej pełnej całkiem niespodziewanych pułapek. Zgodnie z tym, co pan powiedział, pierwszym takim zaskoczeniem było rozwiązanie DTP, ale uważam też, że wraz z delegalizacją DTP, zakaz angażowania się w działalność polityczną, który dotyczy kilkunastu wybranych członków tej partii, również eliminuje osoby, które były najbardziej zaangażowane w demokratyczny i polityczny dialog na rzecz rozwiązania problemu kurdyjskiego. To stawia pod znakiem zapytania wydane orzeczenie. Następna sprawa to fala aresztowań, która w rzeczywistości eliminuje dzisiaj politycznych liderów, a tym samym również rzecznika ludności kurdyjskiej. Jak dotąd sprawa kurdyjska stanowi podstawowy problem procesu demokratyzacji w Turcji! Po pierwsze z uwagi na jego systematyczność, gdyż obejmuje wieloletnie cierpienia, przemoc, konflikty i wojnę, tragiczne piętno, którego dowody jeszcze istnieją, a piętno to dotyczy również wymiaru gospodarczego, społecznego, kulturowego i politycznego. Przedmiotowy problem kurdyjski to także ogromne obciążenie dla procesu demokratyzacji. To obciążenie dla wolności wyrażania opinii, wolności prasy, praw obywateli oraz dla walki z cierpieniem. Kiedy zatem obserwuję, jak wykorzystuje się dzisiaj ustawodawstwo wymierzone przeciwko terroryzmowi do celów politycznego odwetu, to nabieram przekonania, że nadszedł najwyższy czas, abyśmy wsparli rząd i oczekiwali od niego podjęcia innej, skrajnie ambitnej inicjatywy na rzecz wyjścia z tej sytuacji, ponieważ wiemy, że nie wszystkie umocowane w Turcji grupy są zainteresowane demokratycznym rozwiązaniem problemu kurdyjskiego. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, tak jak sobie ją zdawaliśmy od samego początku. Dlatego Turcja potrzebuje teraz naszego wsparcia, naszego niezawodnego wsparcia w tym procesie demokratyzacji. Pani poseł in ’t Veld słusznie mówi, że takie niezawodne wsparcie musi obejmować odnowienie obietnicy członkostwa pod warunkiem sfinalizowania procesu demokratyzacji. Koniecznie należy coś takiego powiedzieć. Następnie rząd będzie musiał ostatecznie opracować reformy, które nieuchronnie będą musiały zaowocować projektem nowej konstytucji. Pilne reformy będą oczywiście dotyczyły ustawodawstwa w sprawie partii politycznych. Obejmą one również reformę systemu wyborczego, która jest sprawą najwyższej wagi, jak również muszą zapewnić niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. Rząd turecki musi teraz dzielnie i zdecydowanie wspierać te podstawowe filary demokratycznego państwa w Turcji. Ponadto rząd ten musi podjąć również inicjatywy zachęcające do zgody i pojednania, ponieważ polaryzacja społeczeństwa i sił politycznych w Turcji mogłaby mieć zgubne skutki dla dążeń do zgody potrzebnej do przyjęcia nowej konstytucji, której wszyscy z nadzieją oczekujemy."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário Rehn, obrigada por permanecer connosco até esta hora tardia para discutir a democratização da Turquia, um assunto para o qual trabalhou muito, facto que agradeço. Acredito que, quando o governo anunciou a sua iniciativa democrática, a sua abertura democrática, muitos de nós reconheceram a coragem desse passo e, ao mesmo tempo, creram que essa enorme ambição significava um longo caminho a percorrer, um caminho provavelmente cheio de armadilhas; as armadilhas não tardaram a aparecer. O primeiro acto, como já foi dito, foi a dissolução do Partido da Sociedade Democrática (DTP), mas noto também que, juntamente com a proibição do PSD, a proibição de se participar em actividades políticas, que afecta vários membros eleitos do partido, também elimina as figuras que estiveram mais directamente envolvidas no diálogo democrático e político para resolver a questão curda. Isso deixa um ponto de interrogação relativamente a esta questão. Se seguida, há ainda esta onda de detenções que hoje em dia está a afastar os líderes políticos e, portanto, também os porta-vozes da questão curda. Contudo, a questão curda é essencial para o processo de democratização da Turquia! Primeiro, porque é sistémica, porque representa muitos anos de sofrimento, violência, conflito e guerra, cujas cicatrizes trágicas são ainda hoje visíveis; e essas cicatrizes são também económicas, sociais, culturais e políticas. A questão curda também está a exercer uma enorme pressão sobre o processo de democratização. Está a pressionar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, os direitos dos cidadãos e o combate à tortura. E quando hoje constato como a legislação anti-terrorista está a ser usada para encobrir represálias políticas, digo que agora é o momento de apoiar o governo e esperar que tome mais uma iniciativa extremamente ambiciosa para sair desta situação, porque, como sabemos, nem todos os grupos constituídos na Turquia estão interessados numa solução democrática para a questão curda. Estamos bem conscientes deste facto, e assim o estivemos desde o princípio. Portanto, a Turquia precisa agora do nosso apoio, do nosso apoio incondicional ao processo de democratização. A minha colega, a senhora deputada in ’t Veld, tem razão quando diz que este apoio total tem de incluir a renovação da promessa de adesão assim que o processo de democratização estiver concluído; é absolutamente necessário dizê-lo. De seguida, o governo acabará por ter de fazer reformas, que fatalmente resultarão numa nova proposta de constituição. As reformas imediatas terão obviamente de estar relacionadas com a legislação sobre os partidos políticos. Também estarão relacionadas com as reformas do sistema eleitoral - uma questão de extrema urgência - e com a independência do sistema judicial. O Governo turco deve agora promover estes alicerces fundamentais para um estado democrático na Turquia com coragem e determinação. Para além disso, este governo também tem de tomar iniciativas de incentivo ao consenso e à reconciliação, porque a polarização da sociedade e das forças políticas na Turquia teriam um efeito desastroso na procura do consenso necessário para a adopção de uma nova constituição, que é o que todos nós desejamos."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule comisar Rehn, vă mulţumesc că aţi rămas alături de noi la această oră târzie pentru a discuta democratizarea Turciei, un subiect în care v-aţi implicat foarte mult, motiv pentru care vă mulţumesc. Cred că în momentul în care guvernul şi-a anunţat iniţiativa democratică, deschiderea democratică, mulţi dintre noi au recunoscut îndrăzneala gestului şi, în acelaşi timp, au crezut că această ambiţie imensă însemna un drum lung de parcurs, un drum probabil presărat cu multe capcane; capcane care nu s-au lăsat aşteptate prea mult. Aşa cum aţi spus, actul întâi a fost dizolvarea DTP dar observ că, pe lângă interzicerea DTP, interzicerea angajării în activităţi politice, care afectează mai mulţi membri aleşi ai acestui partid, elimină şi unele dintre figurile cele mai implicate în dialogul democratic şi politic care urmărea rezolvarea problemei kurde. Astfel că asupra acestei decizii planează un mare semn de întrebare. A urmat apoi valul de arestări care efectiv, în prezent, înlătură lideri politici şi odată cu ei purtătorii de cuvânt ai chestiunii kurde. Însă problema kurdă este esenţială pentru procesul de democratizare a Turciei! În primul rând, pentru că este o problemă sistemică, pentru că poartă cu ea mulţi ani de suferinţe, violenţă, conflict şi război, ale căror cicatrice sunt încă nevindecate azi; şi aceste cicatrice sunt şi economice, sociale, culturale şi politice. Problema kurdă îngreunează procesul de democratizare. Îngreunează drumul către libertatea de expresie, libertatea presei, drepturile cetăţenilor şi lupta împotriva torturii. Şi, când constat că legislaţia antiteroristă serveşte drept paravan pentru represalii politice, nu îmi rămâne decât să spun că a sosit într-adevăr momentul să sprijinim guvernul şi să aşteptăm să ia din nou o iniţiativă extrem de ambiţioasă pentru a ieşi cu fruntea sus din această situaţie pentru că, după cum ştim foarte bine, nu toate grupurile constituite în Turcia sunt interesate de o soluţionare democratică a problemei kurde. Ştim foarte bine acest lucru şi l-am ştiut de la bun început. Prin urmare, în acest proces de democratizare, Turcia are nevoie de sprijinul nostru, de sprijinul nostru neezitant. Colega mea, dna ’t Veld, are dreptate când spune că acest sprijin neezitant trebuie să includă reiterarea promisiunii de aderare în momentul finalizării procesului de democratizare; este esenţial să afirmăm acest lucru. În cele din urmă, guvernul va trebui să înfăptuiască reformele necesare care să conducă la un nou proiect de constituţie. Reformele imediate vizează evident legislaţia privind partidele politice. Vizată este, de asemenea, reforma electorală - care este extrem de urgentă - şi independenţa sistemului juridic. Aceşti piloni fundamentali pentru statul democratic din Turcia trebuie promovaţi cu curaj şi determinare de către guvernul turc. Şi, în plus, acest guvern trebuie să lanseze iniţiative pentru a încuraja consensul şi reconcilierea, pentru că polarizarea societăţii şi a forţelor politice în Turcia ar avea un efect dezastruos asupra eforturilor de a ajunge la consensul necesar pentru adoptarea unei noi constituţii pe care o aşteptăm cu toţii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár Rehn, ďakujem vám, že ste s nami zostali v tejto neskorej hodine diskutovať o demokratizácii v Turecku, téme, v súvislosti s ktorou ste vykonali veľa práce, za čo vám tiež ďakujem. Domnievam sa, že keď vláda ohlásila svoju demokratickú iniciatívu, svoje demokratické otváranie, mnohí z nás si uvedomili, akým odvážnym krokom to bolo, a zároveň pochopili, že táto obrovská ambícia predstavuje dlhú cestu, ktorá bude pravdepodobne plná nástrah. A tieto nástrahy sa ukázali veľmi rýchlo. Prvým takýmto činom, ako ste povedali, bolo rozpustenie strany DTP, avšak všimla som si tiež, že zákaz tejto strany priniesol aj zákaz účasti na politickej činnosti, ktorý postihol viacerých zvolených členov strany, čím boli eliminované osoby, ktoré sa najintenzívnejšie zúčastňovali demokratického a politického dialógu o riešení kurdskej otázky. Preto nad týmto rozhodnutím visí otáznik. Prišla tiež vlna zatknutí, ktorými sa dnes skutočne odstraňujú vedúci politickí predstavitelia, a teda aj hovorcovia v oblasti kurdskej otázky. Pre demokratický proces v Turecku je však kurdská otázka rozhodujúca. V prvom rade preto, že je systémová, predstavuje mnoho rokov utrpenia, násilia, konfliktov a vojny, čo sú tragické jazvy, ktoré sú dnes ešte stále viditeľné, a tieto jazvy sú tiež hospodárske, spoločenské, kultúrne a politické. Táto kurdská otázka tiež vyvíja silný tlak na proces demokratizácie. Vyvíja tlak na slobodu prejavu, slobodu tlače, na práva občanov a na boj proti mučeniu. Keď dnes vidím, ako sa protiteroristické právne predpisy používajú na krytie politických odvetných opatrení, musím povedať, že teraz je naozaj ten správny čas, keď musíme podporiť vládu a vyjadriť očakávanie, že uskutoční ďalšiu mimoriadne ambicióznu iniciatívu na riešenie tejto situácie. Vieme totiž, že nie všetky skupiny pôsobiace v Turecku majú záujem o demokratické urovnanie kurdskej otázky. Veľmi dobre si uvedomujeme túto skutočnosť a uvedomovali sme ju od začiatku. Preto teraz Turecko potrebuje našu trvalú podporu v tomto procese demokratizácie. Moja kolegyňa pani in ’t Veldová právom hovorí, že táto trvalá podpora musí zahŕňať obnovenie prísľubu členstva po ukončení procesu demokratizácie. Je absolútne kľúčové, aby sme toto povedali. Vláda bude následne musieť uskutočniť reformy, ktoré budú nevyhnutne viesť k novému návrhu ústavy. Okamžité reformy sa budú, samozrejme, týkať zákonov o politických stranách. Budú sa tiež týkať volebnej reformy – čo je mimoriadne naliehavé – a nezávislosti súdneho systému. Tieto základné piliere demokratického štátu v Turecku musí teraz odvážne a cielene presadzovať turecká vláda. Okrem toho musí táto vláda realizovať iniciatívy s cieľom presadiť konsenzus a zmierenie, pretože polarizácia spoločnosti a politických síl v Turecku by mala katastrofálne následky na hľadanie konsenzu potrebného na prijatie novej ústavy, v ktoré všetci dúfame."@sk19
"Gospa predsednica, komisar Rehn, hvala vam, da še ob tej pozni uri ostajate z nami pri razpravi o demokratičnem procesu v Turčiji, torej o vprašanju, ki ste mu tudi vi posvetili veliko dela, za katerega se vam zahvaljujem. Prepričana sem, da nas je med nami mnogo, ki smo se ob napovedi demokratične pobude, demokratičnega odpiranja, zavedali, za kako pogumen korak je šlo, obenem pa smo vedeli, da te velike ambicije odpirajo dolgo pot, pot, ki bo verjetno polna pasti, in pasti so se res pokazale prav kmalu. Kot ste povedali, je prvo tako dejanje razpustitev stranke DTP, ugotavljam pa, da so s prepovedjo stranke, prepovedjo političnega delovanja, ki zadeva več izvoljenih članov te stranke, s prizorišča izginili tudi ljudje, ki so bili v središču demokratičnega in političnega dialoga o rešitvi kurdskega vprašanja. To je vprašaj ob omenjeni odločitvi. Naslednja zadeva je val aretacij, ki pomeni dejansko odstranjevanje političnih voditeljev, torej sogovornikov pri reševanju kurdskega vprašanja. Kurdsko vprašanja pa je osrednje vprašanje demokratičnega procesa v Turčiji! Predvsem zato, ker je sistemsko vprašanje, ker predstavlja leta in leta trpljenja, nasilja, sporov in vojne, katerih tragične brazgotine se še danes niso zacelile, te brazgotine pa imajo tudi gospodarsko, socialno, kulturno in politično razsežnost. Kurdsko vprašanje hudo obremenjuje demokratični proces. Obremenjuje svobodo izražanja, svobodo tiska, državljanske pravice in boj proti mučenju. Ko vidim, kako se protiteroristična zakonodaja izrablja kot kulisa za politično obračunavanje, trdim, da je čas, da vlado podpremo in da vlada sproži naslednjo izredno ambiciozno pobudo za rešitev iz sedanjega stanja, kajti vemo, da demokratična rešitev kurdskega vprašanja ni v interesu vseh političnih sil v Turčiji. Tega se zavedamo, od vsega začetka. Zato Turčija danes potrebuje našo podporo, našo neomajno podporo v demokratičnem procesu. Kolegica poslanka gospa in ’t Veld pravilno ugotavlja, da mora neomajna podpora zajemati tudi osvežitev obljube članstva po zaključku demokratičnega procesa; to moramo nujno povedati. Vlada bo navsezadnje morala sprožiti reforme, kar bo neizogibno privedlo do spremembe ustave. Očitno pa so takoj potrebne reforme na področju zakonodaje o političnih strankah. Skrajno nujne so reforme na področju volilne zakonodaje, pa tudi zagotovitev neodvisnosti sodstva. Te osrednje stebre demokratične države mora turška vlada pogumno in odločno krepiti. Vlada mora sprožiti tudi pobude za krepitev soglasja in sprave, saj bi polarizacija družbe in političnih sil v Turčiji uničujoče vplivala na vzpostavljanje soglasja, ki ga potrebuje za sprejem nove ustave, na katerega upamo vsi."@sl20
"Fru talman, kommissionsledamot Rehn! Tack för att ni stannar kvar här hos oss i denna sena timme för att diskutera demokratiseringen i Turkiet, ett område som ni har arbetat mycket med, vilket jag tackar er för. När regeringen meddelade att den skulle inleda detta demokratiska initiativ, denna demokratiska öppning, var det många av oss som insåg hur oerhört djärvt detta steg var, och samtidigt förstod vi att denna enorma ambition innebar att landet hade en lång väg framför sig, en väg som förmodligen skulle vara full av fallgropar. Mycket riktigt, fallgroparna uppstod snabbt. Den första handlingen var, som ni sa, upplösningen av Demokratiska samhällspartiet (DTP). Förutom detta konstaterar jag även att förbudet mot att delta i politisk verksamhet, vilket påverkar flera valda ledamöter av detta parti, leder till att de personer som var starkast engagerade i den demokratiska och politiska dialogen för att lösa den kurdiska frågan försvinner. Detta gör att det finns ett stort frågetecken kring beslutet. Därefter följde även denna våg av gripanden, som har lett till att de politiska ledarna och därmed även talesmännen i den kurdiska frågan har undanröjts. Ändå är den kurdiska frågan central för demokratiseringsprocessen i Turkiet! Först och främst för att den är en systematisk fråga eftersom den står för så många år av lidande, våld, konflikter och krig, tragiska sår som fortfarande är synliga i dag, och dessa sår är även ekonomiska, sociala, kulturella och politiska. Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan. Den pressar uttrycksfriheten, pressfriheten, de medborgerliga rättigheterna och kampen mot tortyr. Och när jag ser i dag hur lagstiftningen mot terrorism utnyttjas som en täckmantel för politiska repressalier måste jag säga att vi nu verkligen måste stödja regeringen och hoppas på att den inte tar till ett ytterligare extremt ambitiöst initiativ för att ta sig ur denna situation, eftersom vi är väl medvetna om att inte alla etablerade grupper i Turkiet är intresserade av en demokratisk lösning på den kurdiska frågan. Vi är alla medvetna om detta, vilket vi har varit redan från början. Turkiet behöver därför vårt stöd nu, vårt osvikliga stöd i denna demokratiseringsprocess. Min kollega Sophia in ’t Veld har helt rätt när hon säger att detta orubbliga stöd måste innebära ett förnyat löfte om medlemskap när demokratiseringsprocessen har slutförts. Det är absolut nödvändigt att säga detta. Därefter måste regeringen skapa reformer, vilket oundvikligen måste leda till ett nytt förslag till författning. De mest omedelbara reformerna handlar naturligtvis om lagstiftningen om politiska partier. Detta kommer även att omfatta reformer av valsystemet – vilket är en ytterst brådskande fråga – och rättsystemets oberoende. Dessa grundläggande pelare för en demokratisk stat i Turkiet måste nu modigt och beslutsamt främjas av den turkiska regeringen. Den turkiska regeringen måste dessutom genomföra initiativ för att främja samförstånd och försoning, eftersom en polarisering av samhället och de politiska krafterna i Turkiet skulle ha en katastrofal inverkan på det sökande efter samförstånd som krävs för antagandet av en ny författning, vilket är vad vi alla hoppas på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph