Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-20-Speech-3-104"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100120.7.3-104"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, I want to congratulate Nikiforos Diamandouros on being elected European Ombudsman. As was pointed out in his report from last year, the crucial work is about building citizens’ trust in the EU, and we can all subscribe to that. We all have an important role to contribute to that important work, both as institutions and as individuals. Relations between the Commission and the Ombudsman have always been very good and very constructive. I think our cooperation has become even smoother and more productive. Through his inquiries, the European Ombudsman and his team have done a lot to help develop and reinforce a culture of service within the Commission. Very important lessons have been drawn from critical remarks made, and we also see an increase in the willingness to achieve friendly solutions. This development should continue, and I know the Commission will continue to follow closely the Ombudsman’s activities and welcome his proposals. The years to come are going to be interesting and challenging for the Ombudsman. I am, of course, thinking about the new possibilities offered by the Treaty of Lisbon. As you all know, the right to good administration is enshrined in the Charter of Fundamental Rights. I am in no doubt that the Ombudsman will enhance his contribution to strengthening democracy in Europe. The tools are transparency and service-minded institutions. We all have a responsibility to support him in that work. So, again, congratulations on your appointment, and I wish you all the best for the very important tasks that lie ahead of all of us."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejdříve bych ráda poblahopřála panu Nikiforosu Diamandourosovi k jeho zvolení evropským veřejným ochráncem práv. Jak bylo zdůrazněno v jeho zprávě z loňského roku, zásadním úkolem je budování důvěry občanů v EU a tomu můžeme napomoci všichni. Všichni máme důležitou úlohu k této důležité práci přispět, a to jak prostřednictvím orgánů, tak jako jednotlivci. Vztahy mezi Komisí a evropským veřejným ochráncem práv byly vždy velmi dobré a velmi konstruktivní. Myslím si, že se naše spolupráce stala dokonce ještě hladší a produktivnější. Evropský veřejný ochránce práv a jeho tým svými šetřeními v rámci Komise velmi přispěli k rozvoji a posílení kultury služeb. Z kritických poznámek jsme se poučili a vidíme také nárůst ochoty dojít k přátelským řešením. Tento vývoj by měl pokračovat a vím, že Komise bude činnost veřejného ochránce i nadále pozorně sledovat a uvítá jeho návrhy. Nadcházející roky budou pro evropského veřejného ochránce práv zajímavé a plné výzev. Přemýšlím samozřejmě také o nových možnostech, které nabízí Lisabonská smlouva. Jak všichni víte, právo na dobrou veřejnou správu je zakotveno v Listině základních práv. Nepochybuji o tom, že evropský veřejný ochránce práv více přispěje k posílení demokracie v Evropě. Nástroji jsou transparentnost a orgányzaměřené na služby. Všichni máme odpovědnost za to, že ho budeme v jeho práci podporovat. Tedy ještě jednou, blahopřeji vám k vašemu jmenování a v důležitých úkolech, které před námi všemi stojí, vám přeji vše nejlepší."@cs1
"Hr. formand! For det første vil jeg gerne lykønske Nikiforos Diamandouros med valget til Europæisk Ombudsmand. Som det blev understreget i hans beretning fra sidste år, går det afgørende arbejde ud på at opbygge borgernes tillid til EU, og det kan vi alle tilslutte os. Vi har alle en vigtig opgave med at bidrage til det vigtige arbejde både som institutioner og som enkeltpersoner. Relationerne mellem Kommissionen og ombudsmanden har altid været meget gode og meget konstruktive. Jeg synes, vores samarbejde er kommet til at gå endnu mere glat og er blevet mere produktivt. Gennem sine undersøgelser har Den Europæiske Ombudsmand og hans team gjort en masse for at hjælpe med at udvikle og styrke en servicekultur i Kommissionen. Vi har draget meget vigtige erfaringer af de kritiske bemærkninger, der er fremsat, og vi har også oplevet øget vilje til at opnå mindelige løsninger. Denne udvikling bør fortsætte, og jeg ved, at Kommissionen vil fortsætte med at følge Ombudsmandens aktiviteter nøje og ser frem til hans forslag. De kommende år bliver interessante og udfordrende for Ombudsmanden. Jeg tænker naturligvis på de nye muligheder, der ligger i Lissabontraktaten. Som alle ved, er retten til god forvaltning beskyttet ved charteret om grundlæggende rettigheder. Jeg er ikke i tvivl om, at Ombudsmanden vil øge sit bidrag til styrkelsen af demokratiet i Europa. Værktøjerne er åbenhed og servicemindede institutioner. Vi har alle et ansvar for at støtte ham i det arbejde. Så atter en gang tillykke med udnævnelsen. Jeg ønsker Dem alt det bedste med de meget vigtige opgaver, der ligger foran os alle."@da2
"Herr Präsident, zunächst möchte ich Herrn Nikiforos Diamandouros zu seiner Wahl zum Europäischen Bürgerbeauftragten gratulieren. Wie er in seinem letztjährigen Bericht herausstellte, besteht die entscheidende Arbeit darin, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU aufzubauen. Dies können wir alle nur unterschreiben. Wir alle haben sowohl als Institution als auch als Einzelperson einen erheblichen Beitrag zu dieser wichtigen Arbeit zu leisten. Die Beziehungen zwischen der Kommission und dem Bürgerbeauftragten waren immer ausgesprochen gut und sehr konstruktiv. Ich denke, unsere Zusammenarbeit verläuft noch reibungsloser und ist produktiver geworden. Durch ihre Untersuchungen haben der Europäische Bürgerbeauftragte und sein Team erheblich dazu beigetragen, eine Dienstleistungskultur innerhalb der Kommission zu entwickeln und zu verstärken. Aus Kritik wurden wichtige Lehren gezogen, und wir sehen auch eine zunehmende Bereitschaft, einvernehmliche Lösungen zu erreichen. Diese Entwicklung sollte sich fortsetzen, und ich weiß, dass die Kommission die Aktivitäten des Bürgerbeauftragten weiterhin genau verfolgen und seine Vorschläge begrüßen wird. Die kommenden Jahre werden für den Bürgerbeauftragten interessant und herausfordernd. Dabei denke ich natürlich an die neuen Möglichkeiten, die der Vertrag von Lissabon bietet. Wie Ihnen bekannt ist, ist das Recht auf gute Verwaltung in der Charta der Grundrechte verankert. Ich zweifle in keinster Weise daran, dass der Bürgerbeauftragte seinen Beitrag zur Stärkung der Demokratie in Europa noch steigern wird. Die Mittel dazu sind Transparenz und dienstleistungsorientierte Institutionen. Es ist unser aller Aufgabe, ihn bei dieser Arbeit zu unterstützen. Noch einmal meinen Glückwunsch zu Ihrer Wahl, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die außerordentlich wichtigen Aufgaben, die vor uns allen liegen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο για την εκλογή του ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Όπως επισημάνθηκε στην περσινή του έκθεση, το κρίσιμης σημασίας έργο αφορά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ, και αυτό το προσυπογράφουμε όλοι μας. Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε σημαντικά στο σπουδαίο αυτό έργο, τόσο ως θεσμικά όργανα όσο και ως άτομα. Οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Διαμεσολαβητή ήταν ανέκαθεν πολύ καλές και εποικοδομητικές. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας έχει γίνει ακόμη πιο ομαλή και αποδοτική. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η ομάδα του, μέσω την ερευνών του, συνέβαλαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη και την ενίσχυση μιας φιλοσοφίας εξυπηρέτησης του πολίτη στο εσωτερικό της Επιτροπής. Πολύ σημαντικά διδάγματα αντλήθηκαν από τις επικριτικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και βλέπουμε επίσης μια αύξηση στην προθυμία να επιτευχθούν φιλικοί διακανονισμοί. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, και γνωρίζω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή και να επικροτεί τις προτάσεις του. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα αλλά και ενδιαφέροντα για τον Διαμεσολαβητή. Αναφέρομαι, ασφαλώς, στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως γνωρίζετε όλοι, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Διαμεσολαβητής θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Τα εργαλεία είναι η διαφάνεια και οι θεσμοί που είναι προσανατολισμένοι στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουμε όλοι ευθύνη να τον υποστηρίξουμε σε αυτό το έργο. Επομένως, σας συγχαίρω και πάλι για την εκλογή σας, και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο πολύ σημαντικό καθήκον που έχετε μπροστά σας."@el10
"Señor Presidente, antes de nada, quisiera felicitar a Nikiforos Diamandouros por haber sido elegido Defensor del Pueblo Europeo. Como bien destacó en su informe del año pasado, lo esencial es potenciar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea, y todos podemos sumarnos a esa idea. Todos desempeñamos una función de primer orden para contribuir a ese importante trabajo, como instituciones y como individuos. Las relaciones entre la Comisión y el Defensor del Pueblo siempre han sido muy buenas y constructivas. Creo que nuestra cooperación ha sido cada vez más estable y productiva. Gracias a sus investigaciones, el Defensor del Pueblo Europeo y su equipo han realizado una gran labor para ayudar a desarrollar y reforzar una cultura de servicios en la Comisión. Se ha aprendido mucho de las críticas que se han hecho, y también observamos una mayor voluntad de conseguir soluciones cordiales. Este desarrollo debería continuar, y sé que la Comisión continuará realizando un seguimiento muy de cerca las actividades del Defensor del Pueblo Europeo y que acogerá sus propuestas con beneplácito. Los próximos años van a ser interesantes y desafiantes para el Defensor del Pueblo Europeo. Pienso, claro está, en las nuevas posibilidades que brinda el Tratado de Lisboa. Como todos saben, el derecho a una buena administración se encuentra fundamentado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No me cabe duda de que el Defensor del Pueblo Europeo mejorará su contribución al fortalecimiento de la democracia en Europa. Las herramientas para ello serán la transparencia y unas instituciones serviciales. Todos tenemos la responsabilidad de respaldarlo en su labor. Por tanto, una vez más, quisiera felicitarlo por su designación, y le deseo todo lo mejor para las tareas tan importantes que nos quedan por hacer."@es21
"Austatud juhataja, kõigepealt tahaksin õnnitleda Nikiforos Diamandourost Euroopa Ombudsmaniks valimise puhul. Nagu märgiti tema eelmise aasta aruandes, on kodanike seas Euroopa Liidu suhtes usalduse loomine väga tähtis töö. Me kõik oleme sellega nõus. Meil kõigil on oluline roll aidata sellele tähtsale tööle kaasa nii institutsioonide kui ka üksikisikutena. Suhted komisjoni ja ombudsmani vahel on alati olnud väga head ja väga asjakohased. Leian, et meie koostöö on muutunud veelgi sujuvamaks ja viljakamaks. Oma uurimiste kaudu on Euroopa Ombudsman ja tema meeskond teinud palju selleks, et arendada ja tugevdada teeninduskultuuri komisjonis. Ombudsmani tehtud kriitilistest märkustest on tehtud väga olulisi järeldusi, ja me oleme täheldanud ka kasvavat soovi jõuda sõbraliku lahendini. Selline areng peaks jätkuma ning ma tean, et komisjon järgib edaspidigi tähelepanelikult ombudsmani tegevust ja suhtub positiivselt tema ettepanekutesse. Eelseisvad aastad on ombudsmani jaoks huvitavad ja küsimusterohked. Ma pean muidugi silmas Lissaboni lepingust tulenevaid uusi võimalusi. Nagu te kõik teate, tuleneb õigus heale haldusele põhiõiguste hartast. Mul ei ole mingit kahtlust, et ombudsman suurendab oma osakaalu demokraatia tugevdamises Euroopas. Vahenditeks on läbipaistvus ja teenindusaltid institutsioonid. Me kõik peame toetama ombudsmani tema töös. Niisiis, ma õnnitlen teid veel kord ametisse nimetamise puhul ja soovin teile edu nende väga oluliste ülesannete lahendamisel, mis meid kõiki ees ootavad."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi onnitella Nikiforos Diamandourosia valinnastaan Euroopan oikeusasiamieheksi. Kuten hänen viime vuoden kertomuksessaan todettiin, tärkeintä on, että kansalaisten luottamusta EU:hun rakennetaan, ja me voimme kaikki yhtyä tähän. Meillä kaikilla, toimielinten ja omasta näkökulmastamme, on tärkeä tehtävä edistää tätä merkittävää työtä. Komission ja oikeusasiamiehen suhteet ovat olleet aina hyvät ja erittäin rakentavat. Minusta yhteistyöstämme on kehittynyt yhä kitkattomampaa ja tuottavampaa. Euroopan oikeusasiamies ja hänen yksikkönsä ovat tutkimuksillaan edistäneet huomattavasti palvelua korostavan hallintokulttuurin kehittämistä ja vahvistamista komissiossa. Kriittisistä huomautuksista on otettu hyvin opiksi, ja voimme havaita, että sovintoratkaisuihin pyritään yhä enemmän. Tätä kehitystä on jatkettava, ja tiedän, että komissio seuraa edelleen oikeusasiamiehen toimintaa ja ottaa mielellään vastaan hänen ehdotuksensa. Tulevat vuodet ovat mielenkiintoisia ja haastavia oikeusasiamiehelle. Mielessäni on luonnollisesti Lissabonin sopimuksen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Kuten tiedätte, oikeus hyvään hallintoon vahvistetaan perusoikeuskirjassa. Olen varma, että oikeusasiamies pyrkii yhä enemmän vahvistamaan demokratiaa Euroopassa. Välineinä ovat avoimuus ja palveluhenkiset toimielimet. Meillä kaikilla on vastuu tukea häntä tässä työssä. Onnittelen teitä jälleen nimityksenne johdosta ja toivotan teille kaikkea hyvää tärkeissä tehtävissä, jotka ovat meidän kaikkien edessä."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais avant tout féliciter Nikiforos Diamandouros pour son élection au poste de Médiateur européen. Comme il l’avait indiqué dans son rapport l’an dernier, l’essentiel du travail consiste à bâtir la confiance des citoyens à l’égard de l’UE, et nous pouvons tous souscrire à cela. Nous avons tous un rôle important à jouer en la matière, à la fois en tant qu’institutions et en tant qu’individus. Les relations entre la Commission et le Médiateur ont toujours été très bonnes et très constructives. Je pense que notre coopération est encore devenue plus harmonieuse et plus productive. Au travers de ses enquêtes, le Médiateur européen et son équipe ont grandement contribué au développement et au renforcement d’une culture de service au sein de la Commission. Des enseignements très importants ont été tirés des remarques critiques formulées, et on observe également une volonté plus grande d’aboutir à des solutions à l’amiable. Cette tendance devrait se poursuivre, et je sais que la Commission continuera à suivre attentivement les activités du Médiateur et à accueillir favorablement ses propositions. Les prochaines années s’annoncent intéressantes et exigeantes pour le Médiateur. Je pense bien entendu aux nouvelles possibilités offertes par le traité de Lisbonne. Comme vous le savez tous, le droit à la bonne administration est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Je n’ai aucun doute sur le fait que le Médiateur confortera sa contribution au renforcement de la démocratie en Europe. Les outils dont il dispose sont la transparence et des institutions consciencieuses. Nous avons tous la responsabilité de le soutenir dans ce travail. Je réitère donc mes félicitations pour votre désignation et je vous souhaite beaucoup de succès dans les tâches très importantes qui nous attendent tous."@fr8
"Elnök úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Nikiforos Diamandouros úrnak európai ombudsmanná történő megválasztásához. Ahogyan a tavalyi jelentésében is rámutatott, a legfontosabb feladat az, hogy a polgárokban bizalmat építsünk az EU iránt, és ezzel mindannyian egyetértünk. Nagyon fontos, hogy mindannyian hozzájáruljunk ehhez a fontos munkához, mind intézményként, mind pedig egyénenként. A Bizottság és az ombudsman közötti kapcsolatok mindig is kiválóak és igen konstruktívak voltak. Véleményem szerint az együttműködésünk most még inkább zökkenőmentessé és produktívvá vált. Az elvégzett vizsgálatokon keresztül az európai ombudsman és a munkatársai sokat tettek annak érdekében, hogy kialakuljon és megerősödjön egy szolgáltatási kultúra a Bizottságon belül. Nagyon fontos tanulságokat vontunk le a kritikus észrevételekből, és azt is láthatjuk, hogy egyre nő a hajlandóság a barátságos megoldásokra. Ennek a folyamatnak nem szabad megállnia, és tudom, hogy a Bizottság továbbra is szoros figyelemmel kíséri majd az ombudsman tevékenységét, és szívesen fogadja a javaslatait. A következő évek érdekesek és nehezek lesznek az ombudsman számára. Itt természetesen a Lisszaboni Szerződés által kínált új lehetőségekre gondolok. Mint mindannyian tudják, a gondos ügyintézéshez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája is biztosítja. Semmi kétségem nincsen afelől, hogy az ombudsman még nagyobb mértékben hozzá fog járulni a demokrácia megerősítéséhez Európában. Ehhez az átláthatóságot és a szolgáltatásorientált intézményeket használhatja eszközül. Mindannyiunk feladata, hogy támogassuk őt a munkájában. Még egyszer gratulálok tehát a kinevezéséhez, és sok szerencsét kívánok az előttünk álló fontos feladatok elvégzéséhez."@hu11
"Signor Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi con Nikiforos Diamandouros per la sua elezione a Mediatore europeo. Come sottolineato dallo stesso Diamandouros nella sua relazione dell’anno scorso, l’obiettivo essenziale è quello di fare in modo che i cittadini abbiano fiducia nell’Unione europea, un concetto facilmente condivisibile da tutti. E’ nostro compito contribuire a tal fine sia collettivamente, come istituzione, che individualmente. Le relazioni tra la Commissione e il Mediatore sono sempre state molto positive e costruttive e ritengo che oggi tale cooperazione sia divenuta ancora più agevole e proficua. Le inchieste condotte dal Mediatore e dai suoi collaboratori hanno sicuramente contribuito a sviluppare e a rafforzare la cultura del servizio all’interno della Commissione. Le osservazioni critiche avanzate ci hanno consentito di trarre conclusioni molto utili e abbiamo riscontrato una maggior volontà di trovare soluzioni amichevoli. Si dovrà proseguire su questa strada e so che la Commissione continuerà a seguire da vicino le attività del Mediatore e ad accoglierne le proposte. I prossimi anni porranno nuove e interessanti sfide al Mediatore: penso naturalmente alle nuove possibilità offerte dal trattato di Lisbona. Come sapete, il diritto a una buona amministrazione è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Sono certa che il Mediatore contribuirà in misura sempre maggiore al rafforzamento della democrazia in Europa. Gli strumenti che egli dovrà utilizzare a tal fine sono la trasparenza e le istituzioni intese come enti al servizio dei cittadini, e noi tutti abbiamo la responsabilità di sostenerlo nel suo lavoro. Mi congratulo quindi nuovamente con lei per la sua nomina e le faccio i miei migliori auguri per gli importanti compiti che aspettano noi tutti in futuro."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti Nikiforą Diamandourą jį išrinkus Europos ombudsmenu. Kaip nurodyta jo pernykščiame pranešime, svarbiausias darbas – piliečių pasitikėjimo ES stiprinimas ir tam visi galime pritarti. Atliekant šį svarbų darbą turime visi svariai prie to prisidėti, tiek kaip institucijos, tiek kaip asmenys. Komisija ir ombudsmenas visada palaikė labai gerus ir konstruktyvius santykius. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas tapo sklandesnis ir našesnis. Atlikdamas savo tyrimus Europos ombudsmenas ir jo kolegos daug nuveikė, kad padėtų kurti ir stiprinti į paslaugas orientuotą kultūrą Komisijoje. Iš pateiktų kritiškų pastabų daug ko pasimokyta, taip pat pastebime, kad vis dažniau norima pasiekti draugiškus sprendimus. Reikėtų tai tęsti ir žinau, kad Komisija toliau atidžiai stebės ombudsmeno veiklą ir palankiai vertins jo pasiūlymus. Ateinantys metai ombudsmenui bus įdomūs ir kupini iššūkių. Žinoma, galvoju apie naujas Lisabonos sutartimi suteiktas galimybes. Kaip visi žinote, teisė į gerą administravimą įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijoje. Neabejoju, kad ombudsmenas dar labiau prisidės stiprinant Europos demokratiją. Priemonės – skaidrumas ir į paslaugas orientuotos institucijos. Visi privalome jam padėti atlikti šį darbą. Taigi dar kartą sveikinu su jūsų paskyrimu ir linkiu jums didelio pasisekimo siekiant svarbių tikslų, kurie mums visiems iškelti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt vēlos sveikt ar ievēlēšanu Eiropas ombuda amatā. Kā bija norādīts viņa pagājušā gada ziņojumā, ir ļoti būtiski veidot pilsoņu uzticību ES, un mēs visi tam varam piekrist. Mums ir svarīga nozīme — mums jāsekmē šis svarīgais darbs gan kā iestādēm, gan kā indivīdiem. Attiecības starp Komisiju un Ombudu vienmēr bijušas ļoti labas un konstruktīvas. Domāju, ka mūsu sadarbības ir kļuvusi vēl vienmērīgāka un efektīvāka. Veicot izmeklēšanas, Eiropas ombuds un viņa komanda ir daudz paveikuši, lai attīstītu un nostiprinātu pakalpojumu kultūru Komisijā. No kritiskajiem komentāriem ir gūtas svarīgas mācības, un mēs arī redzam pieaugošu vēlmi rast draudzīgus risinājumus. Šai attīstībai būtu jāturpinās, un es zinu, ka Komisija turpinās cieši vērot Ombuda darbības un atzinīgi vērtē viņa priekšlikumus. Nākamie gadi būs Ombudam interesanti un izaicinoši. Es, protams, runāju par jaunajām iespējām, ko piedāvā Lisabonas līgums. Kā jūs visi zināt, tiesības uz labu pārvaldību ir noteiktas Pamattiesību hartā. Es nešaubos, ka Ombuds uzlabos savu sniegumu, lai nostiprinātu demokrātiju Eiropā. Šie instrumenti ir pārredzamība un uz pakalpojumiem orientētas iestādes. Mūsu visu pienākums ir atbalstīt viņu šajā darbā. Tātad vēlreiz — apsveicu ar jūsu iecelšanu amatā un vēlu jums visu to labāko svarīgajiem uzdevumiem, kas ir mūsu visu priekšā."@lv13
"Mr President, first of all I want to congratulate Nikiforos Diamandouros on being elected European Ombudsman. As was pointed out in his report from last year, the crucial work is about building citizens’ trust in the EU, and we can all subscribe to that. We all have an important role to contribute to that important work, both as institutions and as individuals. Relations between the Commission and the Ombudsman have always been very good and very constructive. I think our cooperation has become even smoother and more productive. Through his inquiries, the European Ombudsman and his team have done a lot to help develop and reinforce a culture of service within the Commission. Very important lessons have been drawn from critical remarks made, and we also see an increase in the willingness to achieve friendly solutions. This development should continue, and I know the Commission will continue to follow closely the Ombudsman’s activities and welcome his proposals. The years to come are going to be interesting and challenging for the Ombudsman. I am, of course, thinking about the new possibilities offered by the Treaty of Lisbon. As you all know, the right to good administration is enshrined in the Charter of Fundamental Rights. I am in no doubt that the Ombudsman will enhance his contribution to strengthening democracy in Europe. The tools are transparency and service-minded institutions. We all have a responsibility to support him in that work. So, again, congratulations on your appointment, and I wish you all the best for the very important tasks that lie ahead of all of us."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen feliciteer ik Nikiforos Diamandouros met zijn verkiezing tot Europese Ombudsman. Zoals in zijn verslag van vorig jaar werd onderstreept, is het zijn cruciale taak om het vertrouwen van de burgers in de EU te vergroten, iets waar wij ons allemaal in kunnen vinden. We hebben allen, als instellingen en als personen, een belangrijke bijdrage te leveren tot dat belangrijke werk. De relatie tussen de Commissie en de Ombudsman is altijd bijzonder goed en constructief geweest. Ik denk dat onze samenwerking zelfs nog soepeler en productiever is geworden. Met zijn onderzoeken heeft de Europese Ombudsman, samen met zijn team, een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en versterking van een cultuur van dienstverlening binnen de Commissie. Uit kritische opmerkingen zijn uiterst belangrijke lessen getrokken, en ook tekent zich een grotere bereidheid af om welwillende oplossingen te vinden. Deze ontwikkeling zou zich moeten voortzetten en ik weet dat de Commissie de activiteiten van de Ombudsman op de voet zal blijven volgen en zijn voorstellen zal blijven verwelkomen. De Ombudsman gaat interessante jaren vol uitdagingen tegemoet. Ik denk hierbij natuurlijk aan de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt. Zoals u allen weet, is het recht op behoorlijk bestuur verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Ik twijfel er niet aan dat de Ombudsman zijn bijdrage aan de versterking van de democratie in Europa zal vergroten, door middel van transparantie en dienstbaarheid van de instellingen. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om hem hierin te steunen. Dus nogmaals: mijn gelukwensen met uw benoeming en ik wens u veel succes met de uitoefening van de uiterst belangrijke taken die ons allen wachten."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze, pragnę pogratulować Nikiforosowi Diamandourosowi wyboru na urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak zauważył w swoim ubiegłorocznym sprawozdaniu, najważniejsze jest zbudowanie zaufania obywateli do UE i my wszyscy musimy się do tego przyczynić. Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę w realizacji tak ważnego celu, zarówno jako przedstawiciele instytucji, jak i osoby prywatne. Stosunki między Komisją a rzecznikiem zawsze były bardzo dobre i konstruktywne. Myślę, że nasza współpraca jest teraz jeszcze bardziej bezproblemowa i produktywna. Dzięki konsultacjom europejski rzecznik praw obywatelskich i jego zespół zrobili wiele, aby rozwinąć i umocnić kulturę służby w Komisji. Z poczynionych uwag krytycznych wyciągnięto bardzo ważne wnioski, dostrzegamy też większą wolę przyjmowania bardziej przyjaznych rozwiązań. Postęp ten powinien być kontynuowany i wiem, że Komisja będzie nadal uważnie obserwować działania rzecznika i z zadowoleniem przyjmie jego propozycje. Nadchodzące lata będą dla rzecznika ciekawe i pełne wyzwań. Mam oczywiście na myśli nowe możliwości wynikające z traktatu lizbońskiego. Jak państwo wiedzą, karta praw podstawowych zawiera prawo do dobrej administracji. Nie mam wątpliwości, że rzecznik jeszcze bardziej przyczyni się do umocnienia demokracji w Europie. Jego narzędzia pracy to przejrzystość i służebność instytucjonalna. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie go w jego pracy. Zatem jeszcze raz gratuluję panu wyboru i życzę wszystkiego najlepszego w realizacji niezwykle ważnych zadań stojących przed nami wszystkimi."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, desejo felicitar Nikiforos Diamandouros por ter sido eleito Provedor de Justiça Europeu. Tal como mencionado no seu relatório do ano passado, o trabalho crucial é restabelecer a confiança dos cidadãos na União Europeia, e todos nós subscrevemos este ponto. Todos temos um papel importante a desempenhar, seja como instituições, seja como indivíduos. As relações entre a Comissão e o Provedor de Justiça foram sempre muito boas e construtivas. Penso que a nossa cooperação tem vindo a tornar-se cada vez mais eficaz e produtiva. Através dos seus inquéritos, o Provedor de Justiça europeu e a sua equipa fizeram o que puderam para ajudar a desenvolver e reforçar uma cultura de serviço na Comissão. Foram retiradas lições muito importantes das críticas efectuadas, tendo também havido um acréscimo da necessidade de encontrar soluções amigáveis. É este o caminho a ser trilhado e tenho a certeza de que Comissão continuará a seguir de perto as actividades do Provedor de Justiça e a acolher as suas propostas. Os anos vindouros serão interessantes e constituirão um desafio para o Provedor de Justiça. Estou a pensar nas novas possibilidades que apresenta o Tratado de Lisboa. Como sabem, o direito à boa administração está consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais. Não tenho a mais pequena dúvida de que o Provedor de Justiça contribuirá para fortalecer a democracia na Europa. As ferramentas são a transparência e as instituições orientadas para o serviço. Todos temos a responsabilidade de o apoiar nesse trabalho. Mais uma vez parabéns pela sua nomeação e desejo-lhe muita sorte nas tarefas que temos pela frente."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori mai întâi să îl felicit pe dl Nikiforos Diamandouros pentru faptul că a fost ales în calitate de Ombudsman European. Aşa cum a subliniat deja în raportul său de anul trecut, un lucru de o importanţă crucială este consolidarea încrederii cetăţenilor în UE, şi suntem cu toţii de acord cu acest lucru. Tuturor ne revine rolul important de a contribui la această muncă, atât în calitate de instituţii, cât ţi ca indivizi. Comisia a avut întotdeauna relaţii foarte bune şi foarte constructive cu Ombudsmanul. Consider că această cooperare a devenit şi mai uşoară şi mai productivă. Prin anchetele sale, Ombudsmanul European, împreună cu echipa sa, au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi consolidarea unei culturi axate pe servicii în cadrul Comisiei. Am desprins învăţăminte foarte importante din criticile primite, şi acum asistăm, de asemenea, la intensificarea voinţei de a ajunge la soluţii amiabile. Ar trebui să continuăm în această direcţie şi sunt sigură că, pe viitor, Comisia va continua să urmărească atent activităţile Ombudsmanului şi va fi receptivă la propunerile sale. Următorii ani vor fi, pentru Ombudsman, interesanţi şi plini de provocări. Şi aici, desigur, mă gândesc la noile posibilităţi oferite de Tratatul de la Lisabona. După cum bine ştiţi, dreptul la buna administrare este unul consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Sunt sigură că Ombudsmanul îşi va spori contribuţia la consolidarea democraţiei în Europa. Transparenţa şi instituţiile concentrate pe servicii îi vor fi instrumente. Cu toţii avem responsabilitatea de a-l sprijini în această muncă. Deci, încă o dată, felicitări pentru numire, şi vă urez succes în îndeplinirea sarcinilor foarte importante care ne aşteaptă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predovšetkým chcem zablahoželať pánovi Nikiforosovi Diamandourosovi k zvoleniu za európskeho ombudsmana. Vo svojej správe za minulý rok európsky ombudsman uviedol, že rozhodujúce je budovať dôveru občanov v EÚ, a s tým môžeme všetci súhlasiť. Dôležitou úlohou nás všetkých je prispievať k tejto významnej činnosti, či už ako inštitúcie, alebo ako jednotlivci. Vzťahy medzi Komisiou a ombudsmanom boli vždy veľmi dobré a veľmi konštruktívne. Myslím si, že naša spolupráca je dokonca čoraz plynulejšia a produktívnejšia. Európsky ombudsman a jeho zamestnanci prostredníctvom svojho vyšetrovania významným spôsobom prispievajú k rozvoju a posilneniu kultúry služieb v rámci Komisie. Vzali sme si dôležité poučenia z jeho kritických pripomienok a sme tiež svedkami zvýšenej ochoty uzavrieť prípady zmierlivým riešením. Tento vývoj by mal pokračovať a viem, že Komisia bude aj naďalej pozorne sledovať činnosť ombudsmana a privíta jeho návrhy. Nasledujúce roky budú pre ombudsmana zaujímavé a prinesú množstvo úloh. Mám, samozrejme, na mysli nové možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva. Všetci viete, že v Charte základných práv je zakotvené právo na dobrú správu vecí verejných. Vôbec nepochybujem, že ombudsman bude výraznejšie prispievať k posilňovaniu demokracie v Európe. Nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú transparentnosť a inštitúcie kladúce dôraz na služby. Je povinnosťou nás všetkých podporiť ho v tejto činnosti. Ešte raz vám blahoželám k zvoleniu a želám vám všetko najlepšie pri veľmi dôležitých úlohách, ktoré na nás všetkých čakajú."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim čestitati Nikiforosu Diamandourosu, ki je bil izvoljen za evropskega varuha človekovih pravic. Kot je lani izpostavil v svojem poročilu, se ključno delo nanaša na gradnjo zaupanja državljanov v EU in pod to se lahko vsi podpišemo. K temu pomembnemu delu moramo vsi prispevati, tako posamezniki, kot tudi institucije. Odnosi med Komisijo in varuhom človekovih pravic so bili vedno zelo dobri in konstruktivni. Mislim, da je naše sodelovanje postalo še produktivnejše in bolj tekoče. S poizvedbami so evropski varuh človekovih pravic in njegova ekipa veliko pripomogli k razvoju in okrepitvi kulture storitev v Komisiji. Iz kritičnih pripomb smo dobili veliko pomembnih lekcij, prav tako pa opažamo večjo pripravljenost za doseganje sporazumnih rešitev. Ta razvoj bi se moral nadaljevati in vem, da bo Komisija še naprej tesno spremljala dejavnosti varuha človekovih pravic in pozdravlja njegove predloge. Prihodnja leta bodo zanimiva in precej zahtevna za varuha človekovih pravic. V mislih imam seveda nove možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Kot veste, je pravica do dobrega upravljanja vključena v Listino o človekovih pravicah. Ne dvomim, da bo varuh človekovih pravic še povečal svoj prispevek h krepitvi demokracije v Evropi. Orodja so preglednost in institucije, osredotočene na storitve. Pri tem delu smo ga vsi dolžni podpreti. Torej, še enkrat čestitke za vaše imenovanje in želim vam vse najboljše pri zelo pomembnih nalogah, ki ležijo pred vsemi nami."@sl20
"Herr talman! Till att börja med vill jag gratulera Nikiforos Diamandouros till hans utnämning till ombudsman. Som påpekades i hans rapport från förra året handlar det viktigaste arbetet om att stärka medborgarnas förtroende för EU. Det kan vi alla hålla med om. Vi kan alla bidra till detta viktiga arbete, både som institutioner och som enskilda personer. Kommissionen och ombudsmannen har alltid haft en mycket god och konstruktiv relation. Jag tror att vårt samarbete har blivit ännu smidigare och mer produktivt. Genom sina undersökningar har ombudsmannen och hans medarbetare gjort mycket för att bidra till och stärka en tjänstekultur inom kommissionen. Viktiga lärdomar har dragits av den kritik vi har fått, och vi ser även en ökad vilja att nå samförståndslösningar. Denna utveckling bör fortsätta. Jag vet att kommissionen kommer att fortsätta att noga följa ombudsmannens verksamhet och välkomnar hans förslag. De kommande åren kommer att bli intressanta och utmanande för ombudsmannen. Jag tänker naturligtvis på de nya möjligheter som Lissabonfördraget ger. Som ni vet är rätten till god förvaltning inskriven i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Jag är säker på att ombudsmannen i ännu högre grad kommer att bidra till att stärka demokratin i Europa. Redskapen är öppenhet och institutioner som präglas av serviceanda. Vi har alla ett ansvar att stödja honom i detta arbete. Jag gratulerar er än en gång till er utnämning och önskar er lycka till med de mycket viktiga uppgifter som vi alla har framför oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph