Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.10.2-216"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Zuerst möchte ich mich bei den Berichterstatterinnen für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken, denn es handelt sich hier wirklich um ein wichtiges Thema. Wie wir schon gesagt haben, Menschenhandel ist vielleicht sogar die schwerste Form eines Verbrechens. Die Zahlen von Europol, die in der Anfrage genannt werden, zeigen, dass hier keinerlei Verbesserung zu verzeichnen ist, im Gegenteil. Gerade in dem Bereich Zwangsarbeit gehen die Zahlen nach oben, Frauenhandel bleibt gleich. Hier zeigt sich also ganz deutlich, dass wir einen dringenden und vor allem sehr konsequenten Handlungsbedarf haben. Damit er auch Erfolg haben wird, muss vor allem ein integrativer Ansatz in den verschiedensten Bereichen gewählt werden. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, vor allem das Bewusstsein – auch der Bevölkerung innerhalb Europas – dafür zu schärfen, dass Menschenhandel mitten in Europa in jedem Land stattfindet. Hier müssen wir vor allem auf Aufklärungsarbeit setzen, wie wir es z. B. in Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft gemacht hatten, um das Problem der Zwangsprostitution vor Augen zu führen und zu zeigen, dass das wirklich vor Ort passiert, und diese Diskussion auch in der Bevölkerung anzuregen, damit eine Sensibilität da ist, um den Opfern zu helfen. Mein zweiter Punkt ist Opferschutz. Gerade wenn Menschen aus dieser dramatischen Situation herausgeholt werden, muss auch in den Mitgliedstaaten eine medizinische und psychologische Betreuung gewährleistet werden, um diese Menschen zu unterstützen, eventuell zurück in ihr Land zu kommen oder über Asyl oder ähnliches hier Möglichkeiten zu eröffnen, eine neue Heimat zu finden und ein neues Leben zu beginnen"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za její nasazení a výbornou spolupráci, protože se jedná o skutečně důležitý problém. Jak zde již bylo řečeno, obchodování s lidmi je možná tou nejhorší formou zločinu. Číselné údaje agentury Europol, citované v otázce, dokládají, že v této oblasti nedošlo k žádnému zlepšení. Ve skutečnosti nastal pravý opak. Konkrétně v oblasti nucené práce číselné hodnoty rostou a čísla v oblasti obchodování se ženami se nezměnila. Z toho je naprosto jasné, že je především naléhavě zapotřebí podniknout důsledná opatření. Aby taková opatření mohla uspět, je především nezbytné přijmout integrovaný přístup postihující nejrůznější oblasti. Naprosto nezbytnou součástí je zvyšování informovanosti – a to i mezi evropským obyvatelstvem – o tom, že obchodování s lidmi se odehrává přímo na území Evropy, v každé zemi. Musíme se zejména věnovat zavedení vzdělávání v tomto směru, jako tomu bylo například během mistrovství světa ve fotbale v Německu, jehož účelem bylo upozornit na problém nucené prostituce, a ukázat, že k tomuto obchodování dochází opravdu všude, a vyvolat mezi místními obyvateli zájem o tento problém, aby proniknul do běžného povědomí, a oběti se tak dočkaly pomoci. Druhá poznámka se týká ochrany obětí. Podaří-li se již lidi zachránit z této hrozivé situace, musí členské státy také zajistit, aby se jim dostalo lékařské a psychologické péče, než jim bude ve vhodných případech pomoženo navrátit se do země jejich původu, nebo se jim otevře cesta k získání azylu či jiné možnosti, jak tu najít nový domov a začít vést nový život."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først takke ordføreren for hendes engagement og fremragende samarbejde, da dette virkelig er et vigtigt emne. Som vi allerede har sagt, er menneskehandel måske den allerværste form for kriminalitet. Europols tal, som citeres i forespørgslen, viser, at der ikke er sket forbedringer på området. Faktisk det modsatte. Hvad angår tvangsarbejde, stiger tallene, mens tallene for handel med kvinder er uændret. Det er absolut klart, at der primært er et påtrængende behov for en sammenhængende indsats. For at en sådan indsats kan lykkes, skal vi først og fremmest vedtage en integreret tilgang på de mest forskelligartede områder. Et absolut grundlæggende element er at øge bevidstheden – herunder blandt befolkningerne i EU – om, at menneskehandel finder sted lige midt i Europa, i hvert eneste land. Vi skal i den henseende hovedsagelig arbejde med oplysning, som vi f.eks. gjorde i forbindelse med verdensmesterskaberne i fodbold i Tyskland, for at bringe problemet med tvangsprostitution frem i lyset og vise, at dette faktisk foregår overalt, og for at skabe debat i den brede befolkning, så der er en bevidsthed der, som kan resultere i hjælp til ofrene. Mit andet punkt vedrører beskyttelsen af ofre. Netop når mennesker reddes fra en så dramatisk situation, skal medlemsstaterne også sikre, at de tilbydes læge- og psykologhjælp, så de får støtte til at vende tilbage til deres oprindelsesland, hvis det er relevant, eller så de får mulighed for asyl eller lignende, så de kan finde et nyt hjem og begynde på et nyt liv."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την αφοσίωσή της και την εξαίρετη συνεργασία της, καθόσον το θέμα που μας απασχολεί εν προκειμένω είναι όντως σημαντικό. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εμπορία ανθρώπων είναι ίσως η χειρότερη μορφή εγκλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, τα οποία παρατίθενται στην ερώτηση, δεν έχει σημειωθεί βελτίωση σε αυτό το πεδίο. Το αντίθετο μάλιστα ισχύει. Όσον αφορά, ειδικότερα, την καταναγκαστική εργασία, οι αριθμοί αυξάνονται, ενώ οι αριθμοί ως προς την εμπορία γυναικών παραμένουν αμετάβλητοι. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι απαιτείται επειγόντως και, πρωτίστως, συνεκτική δράση. Για να είναι επιτυχείς οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα, είναι αναγκαίο πρωτίστως να υιοθετηθεί μια συνολική προσέγγιση που να καλύπτει εξαιρετικά ποικίλους τομείς. Ένα απολύτως απαραίτητο στοιχείο είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης –περιλαμβανομένου του πληθυσμού στο εσωτερικό της Ευρώπης– για το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων διεξάγεται στην καρδιά της Ευρώπης, σε κάθε χώρα. Πρέπει, πάνω από όλα, να δραστηριοποιηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως είχαμε πράξει, λόγου χάρη, κατά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Γερμανία, για να στρέψουμε τα φώτα της δημοσιότητας στο ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας και να δείξουμε ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά παντού, αλλά και να εμπνεύσουμε διάλογο μεταξύ του πληθυσμού ώστε να καλλιεργηθεί η αναγκαία ευαισθητοποίηση που θα οδηγήσει στην παροχή βοήθειας στα θύματα. Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά την προστασία των θυμάτων. Ακριβώς όταν διασώζονται άτομα από τέτοιες τραγικές καταστάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να τους παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας, έτσι ώστε να διευκολύνονται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους στις περιπτώσεις που αυτό ενδείκνυται, ή να τους παρέχεται η ευκαιρία χορήγησης ασύλου ή παρόμοιων καθεστώτων προκειμένου να εγκατασταθούν και να αρχίσουν εκ νέου τη ζωή τους στην Ευρώπη."@el10
"Mr President, first of all, I would like to thank the rapporteur for her commitment and excellent cooperation, as this really is an important subject. As we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime. Europol’s figures, cited in the question, show that there has been no improvement in this field. The opposite is true, in fact. In the area of forced labour, specifically, the figures are going up, whilst the figures on the trafficking of women remain unchanged. It is thus absolutely clear that there is an urgent need, above all, for consistent action. In order for such action to succeed, it is necessary, first and foremost, to adopt an integrated approach in the most varied of areas. One absolutely essential element is to increase awareness – including amongst the population within Europe – that human trafficking takes place right in the middle of Europe, in every country. We need, above all, to get to work on education in this regard, as we did, for example, for the football World Cup in Germany, in order to bring the issue of forced prostitution to light, and to show that this really happens everywhere, and also to inspire debate amongst the populace so that there is an awareness there which will lead to the victims being helped. My second point concerns the protection of victims. Precisely when people are rescued from such a dramatic situation, the Member States, too, must ensure that there is medical and psychological care for them so that they are supported in going back to their countries of origin where appropriate or so that the way is opened to asylum or other similar possibilities here to find a new home and to begin a new life."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a la ponente por su compromiso y excelente cooperación, ya que se trata de un tema realmente importante. Como ya hemos dicho, la trata de seres humanos es tal vez la peor forma de delincuencia. Las cifras de Europol, citadas en la pregunta, ponen de manifiesto que no se han producido mejoras en este ámbito. De hecho, más bien ha ocurrido lo contrario. En el ámbito del trabajo forzoso, en particular, las cifras están aumentando, mientras que las cifras sobre la trata de mujeres permanecen sin cambios. Por tanto, queda patente que existe una necesidad urgente, sobre todo, de una acción coherente. Para que dicha acción pueda prosperar, es necesario, en primer lugar, adoptar un enfoque integrado en las áreas más diversas. Un elemento absolutamente esencial es aumentar la sensibilización —incluso entre la población de Europa— de que la trata de seres humanos tiene lugar justo en el centro de Europa, en todos los países. Necesitamos, sobre todo, llegar al trabajo educativo en este sentido, como lo hicimos, por ejemplo, para el Mundial de Fútbol en Alemania, con el fin de sacar a la luz el tema de la prostitución forzada, y para demostrar que esto sucede realmente en todas partes, y también para inspirar el debate entre la población a fin de que haya una concienciación que conducirá a que las víctimas reciban ayuda. Mi segunda observación se refiere a la protección de las víctimas. Precisamente cuando se rescata a las personas de esta situación tan dramática, los Estados miembros también deben asegurarse de que se les presta atención médica y psicológica a fin de ayudarlas a volver a sus países de origen, cuando proceda, o de facilitarles el camino del asilo u otras posibilidades similares aquí para encontrar un nuevo hogar y empezar una nueva vida."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt meie raportööri tema pühendumise ja suurepärase koostöö eest tänada, kuna teema on tõepoolest väga oluline! Nagu me juba ütlesime, on inimkaubandus arvatavasti kõige hullem kuritegevuse vorm. Küsimuses tsiteeritud Europoli numbrid näitavad, et selles valdkonnas pole olnud paranemist. Tegelikult hoopis vastupidi. Eelkõige pealesunnitud töö vallas on numbrid kasvanud, kuid naistega kaubitsemise osas on jäänud samaks. Seega on täiesti selge, et kõigepealt on hädasti tarvis järjepidevat tegevust. Selleks et selline tegevus oleks edukas, on tarvis kõige erinevamates valdkondades esmajärjekorras vastu võtta terviklik lähenemisviis. Üks absoluutselt oluline element on teadlikkuse suurendamine – sealhulgas ka Euroopa elanikkonna hulgas – sellest, et inimkaubandus toimub otse Euroopa keskel, igas riigis. Peame selles suhtes hakkama kõigepealt tegelema harimisega, nagu tegime näiteks jalgpalli maailmakarikavõistluste puhul Saksamaal, et tuua pealesunnitud prostitutsioon päevavalgele ja näidata, et see tõepoolest igal pool toimub. Samuti õhutada arutelusid elanikkonna hulgas, et tekiks teadlikkus, mis viiks ohvrite aitamiseni. Mu teine punkt on seotud ohvrite kaitsmisega. Nimelt siis, kui inimesed on sellest dramaatilisest olukorrast päästetud, peavad ka liikmesriigid tagama, et nad saavad arsti- ja psühholoogi abi, et neid vajaduse korral toetataks päritoluriiki tagasipöördumisel või et tuleks kõne all asüüli saamine või muud sarnased võimalused siin uus kodu leida ja uut elu alustada."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää esittelijää hänen panoksestaan ja erinomaisesta yhteistyöstään, sillä tässä on kyse todella tärkeästä aiheesta. Kuten aiemmat puhujat ovat jo todenneet, ihmiskauppa on kenties järkyttävin rikollisuuden muoto. Kysymyksessä esitetyt Europolin luvut osoittavat, että tällä alalla ei ole tapahtunut parannusta. Tilanne on päinvastoin vain pahentunut. Luvut ovat nousussa erityisesti pakkotyön kohdalla; naisiin kohdistuva ihmiskauppa on puolestaan ennallaan. On siis täysin selvää, että tässä asiassa tarvitaan pikaista ja ennen kaikkea johdonmukaista toimintaa. Jotta nämä toimet voivat onnistua, meidän on aivan ensimmäiseksi hyväksyttävä monia eri aloja koskeva yhdennetty lähestymistapa. Yksi ehdottoman tärkeä osa-alue on tietoisuuden lisääminen myös eurooppalaisten keskuudessa; suuren yleisön on ymmärrettävä, että ihmiskauppaa käydään myös Euroopan sisällä, jokaisessa maassa. Meidän on ennen kaikkea ryhdyttävä tiedottamaan, kuten esimerkiksi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden yhteydessä Saksassa tehtiin, pakkoprostituution tuomiseksi yleiseen tietoisuuteen. Meidän on osoitettava, että sitä todella esiintyy kaikkialla, ja saatava aikaan yleistä keskustelua tietoisuuden lisäämiseksi ja sitä kautta uhrien auttamiseksi. Toinen huomautukseni koskee uhrien suojaa. Kun yksittäinen ihmiskaupan uhri saadaan pelastettua järkyttävästä tilanteestaan, myös kyseisen jäsenvaltion on taattava, että uhri saa lääkärin- ja psykologinapua voidakseen palata kotimaahansa, mikäli mahdollista, tai saadakseen jäsenvaltiosta turvapaikan tai muita vastaavia mahdollisuuksia, joiden avulla hän voi löytää uuden kodin ja aloittaa uuden elämän."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais remercier le rapporteur pour son engagement et son excellente coopération, car il s’agit vraiment d’un sujet important. Comme nous l’avons déjà dit, la traite des êtres humains représente peut-être la pire forme de criminalité. Les chiffres d’Europol, cités dans la question, montrent qu’il n’y a pas eu d’amélioration dans ce domaine. C’est plutôt l’inverse. Dans le domaine du travail forcé, en particulier, les chiffres augmentent, alors que ceux concernant la traite des femmes restent inchangés. Il est donc absolument clair qu’il faut d’urgence une action cohérente. Pour qu’une telle action réussisse, il est nécessaire, tout d’abord, d’adopter une approche intégrée dans les domaines les plus variés. Un élément absolument essentiel consiste à sensibiliser les populations – y compris la population européenne – au fait que la traite des êtres humains a lieu au beau milieu de l’Europe, dans chaque pays. Nous devons, avant tout, nous mettre au travail dans le domaine de l’éducation, comme nous l’avons fait par exemple en Allemagne pour la Coupe du monde de football en traitant la question de la prostitution forcée, et pour montrer que cela se passe vraiment partout. Nous devons aussi susciter le débat au sein de la population pour la sensibiliser et faire en sorte d’aider les victimes. Mon second point concerne la protection des victimes. Précisément au moment où les personnes sont tirées d’une telle situation dramatique, les États membres doivent eux aussi garantir qu’elles reçoivent une aide médicale et psychologique afin de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine le cas échéant ou que la porte soit ouverte à l’asile ou à d’autres possibilités de ce genre pour leur trouver un nouveau foyer et commencer une nouvelle vie."@fr8
"Elnök úr! mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak elkötelezettségéért és kiváló együttműködéséért, mivel ez a téma valóban fontos. Mint az már elhangzott, az emberkereskedelem talán a bűnözés legszörnyűbb formája. Az Europol statisztikája szerint, amelyet a kérdésben is idéznek, ezen a területen nem történt javulás. Épp ellenkezőleg: tovább romlott a helyzet. A munkára való kényszerítés területén a számok egyre nőnek, míg a nőkereskedelem terén nem változnak. Ezért teljesen világos, hogy sürgősen szükség van a következetes cselekvésre. Ez csak akkor lehet sikeres, ha előbb a különböző területeken összehangolt megközelítést fogadunk el. Nélkülözhetetlen az is, hogy többek között az európai lakosság figyelmét is felhívjuk arra, hogy Európa szívében is folyik az emberkereskedelem, méghozzá minden egyes országban. Ahogy azt pl. a németországi futball világbajnokság kapcsán is tettük, mindenekelőtt hozzá kell fognunk ezen a téren a felvilágosításhoz annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a kényszerprostitúcióra, valamint hogy megmutassuk, hogy ez a jelenség valóban mindenhol jelen van, és hogy vitára ösztönözzük a lakosságot. Az így kialakuló tudatosság ahhoz fog vezetni, hogy az áldozatok segítségét kapnak. Második pontként az áldozatvédelemről szeretnék beszélni. Amikor az áldozatoknak sikerül kikerülniük egy ilyen drámai helyzetből, a tagállamoknak biztosítaniuk kell számukra az egészségügyi és pszichológiai ellátást, segíteniük kell őket abban, hogy amennyiben szükséges, visszatérhessenek származási országukba, továbbá menedékházakat és hasonló lehetőségeket kell biztosítaniuk, hogy új otthonra találhassanak, és új életet kezdhessenek."@hu11
"Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice per il suo impegno e l’ottima collaborazione, essendo, questo, un tema davvero molto importante. Come abbiamo già sottolineato, la tratta di esseri umani è forse la peggiore forma di reato che esista. I dati dell’Europol, citati nell’interrogazione, mostrano che non si sono registrati progressi in questo campo. Anzi, la situazione è peggiorata, a dire il vero. Per quanto concerne, in particolare, il lavoro forzato, i numeri sono in aumento, mentre per quanto riguarda la tratta di donne, rimangono invariati. Risulta pertanto assolutamente chiara, soprattutto, la necessità di adottare un’azione coerente. Perché questa azione sia un successo, è necessario, in primo luogo, adottare un approccio integrato negli ambiti più svariati. Un elemento assolutamente essenziale è rappresentato dalla sensibilizzazione sul tema, anche tra i cittadini europei, che devono sapere come questo fenomeno stia prendendo piede in ogni paese europeo. Dobbiamo impegnarci, in particolare, sul fronte dell’educazione; come abbiamo fatto, per esempio, in occasione della coppa del mondo di calcio in Germania, per mettere l’accento sulla questione della prostituzione forzata, per dimostrare che si tratta di un fenomeno diffuso ovunque nonché per suscitare un dibattito tra la popolazione. Solo con quest’opera di sensibilizzazione sarà possibile raggiungere le vittime da aiutare. Il secondo aspetto su cui volevo soffermarmi è la protezione delle vittime. Proprio quando vengono salvate da una situazione così drammatica, le vittime di questo fenomeno devono poter contare su un’assistenza medica e psicologica che provenga anche dagli Stati membri. Gli Stati membri devono aiutarle a rientrare nel proprio paese d’origine, laddove opportuno, o ad intraprendere la strada che porterà all’asilo o ad altre possibilità di trovare una nuova casa e, forse, di costruirsi una nuova vita in Europa."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atsidavimą ir puikų bendradarbiavimą, nes tai iš tikrųjų svarbus klausimas. Kaip jau minėjome, prekyba žmonėmis yra turbūt pati blogiausia nusikaltimo forma. Klausime pacituoti Europolo duomenys rodo, kad nėra jokio pagerėjimo šioje srityje. Tiesą sakant, netgi priešingai. Vertinant konkrečiai priverstinį darbą, skaičiai tik didėja, o prekybos moterimis duomenys nesikeičia. Taigi visiškai aišku, kad būtina skubiai imtis suderintų veiksmų. Kad tokie veiksmai būtų sėkmingi, pirmiausia būtina priimti visuminį požiūrį įvairiausių sričių atžvilgiu. Vienas svarbiausių jo elementų yra informuotumo, įskaitant ir Europos gyventojų, kad prekyba žmonėmis vyksta pačiame Europos viduryje, kiekvienoje šalyje, didinimas. Pirmiausia turime imtis švietimo apie šią problemą, kaip tai darėme, pvz., per futbolo Pasaulio taurę Vokietijoje, siekdami iškelti priverstinės prostitucijos problemą į šviesą ir parodyti, kad visa tai iš tikrųjų vyksta visur, bei įkvėpti masiškas diskusijas, kad žmonės žinotų apie tai ir taip savaime prisidėtų prie pagalbos nukentėjusiesiems. Kitas klausimas susijęs su nukentėjusiųjų apsauga. Kai tik žmonės yra išgelbėjami iš tokios dramatiškos padėties, valstybės narės taip pat turi užtikrinti medicinos ir psichologinės pagalbos suteikimą, kad jie jaustų paramą, grįždami į savo kilmės šalį, kai tai yra įmanoma, o jeigu ne, kad būtų galima prašyti prieglobsčio ar būtų suteiktos kitos panašios galimybės, siekiant surasti naujus namus ir pradėti naują gyvenimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikties referentei par viņas apņēmību un ļoti labo sadarbību, jo šis ir patiešām svarīgs temats. Kā jau teikts, cilvēku tirdzniecība, iespējams, ir vissliktākais nozieguma veids. Jautājumā citētie dati rāda, ka šajā jomā nav bijis uzlabojuma. Faktiski ir noticis tieši pretējais. Īpaši piespiedu darba jomā skaitļi palielinās, bet skaitļi par sieviešu tirdzniecību paliek nemainīgi. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka vispirms ir steidzami vajadzīga konsekventa rīcība. Lai šāda rīcība būtu veiksmīga, ir nepieciešams, pirmkārt un galvenokārt, pieņemt integrētu pieeju visdažādākajās jomās. Pilnīgi būtisks aspekts ir izpratnes paaugstināšana, arī starp Eiropas iedzīvotājiem, ka cilvēku tirdzniecība notiek pašas Eiropas iekšienē, katrā valstī. Mums saistībā ar šo vispirms jāsāk ar izglītību, kā mēs to darījām, piemēram, gatavojoties pasaules kausa spēlēm futbolā Vācijā, lai celtu gaismā jautājumu par piespiedu prostitūciju un parādītu, ka tā reāli darbojas visur, un arī, lai rosinātu debates iedzīvotāju vidū un tādējādi vairotu izpratni, kas savukārt nodrošinātu palīdzību upuriem. Otrs jautājums ir par upuru aizsardzību. Tieši tad, kad cilvēki tiek izglābti no tik dramatiskas situācijas, arī dalībvalstīm ir jānodrošina, lai viņiem būtu pieejama medicīniska un psiholoģiska aprūpe, lai viņiem tiktu dots atbalsts atgriezties savā izcelsmes valstī, ja iespējams, vai arī, lai būtu atvērts ceļš patvēruma iegūšanai vai citām līdzīgām iespējām atrast jaunas mājas un sākt jaunu dzīvi."@lv13
"Herr Präsident! Zuerst möchte ich mich bei den Berichterstatterinnen für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken, denn es handelt sich hier wirklich um ein wichtiges Thema. Wie wir schon gesagt haben, Menschenhandel ist vielleicht sogar die schwerste Form eines Verbrechens. Die Zahlen von Europol, die in der Anfrage genannt werden, zeigen, dass hier keinerlei Verbesserung zu verzeichnen ist, im Gegenteil. Gerade in dem Bereich Zwangsarbeit gehen die Zahlen nach oben, Frauenhandel bleibt gleich. Hier zeigt sich also ganz deutlich, dass wir einen dringenden und vor allem sehr konsequenten Handlungsbedarf haben. Damit er auch Erfolg haben wird, muss vor allem ein integrativer Ansatz in den verschiedensten Bereichen gewählt werden. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, vor allem das Bewusstsein – auch der Bevölkerung innerhalb Europas – dafür zu schärfen, dass Menschenhandel mitten in Europa in jedem Land stattfindet. Hier müssen wir vor allem auf Aufklärungsarbeit setzen, wie wir es z. B. in Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft gemacht hatten, um das Problem der Zwangsprostitution vor Augen zu führen und zu zeigen, dass das wirklich vor Ort passiert, und diese Diskussion auch in der Bevölkerung anzuregen, damit eine Sensibilität da ist, um den Opfern zu helfen. Mein zweiter Punkt ist Opferschutz. Gerade wenn Menschen aus dieser dramatischen Situation herausgeholt werden, muss auch in den Mitgliedstaaten eine medizinische und psychologische Betreuung gewährleistet werden, um diese Menschen zu unterstützen, eventuell zurück in ihr Land zu kommen oder über Asyl oder ähnliches hier Möglichkeiten zu eröffnen, eine neue Heimat zu finden und ein neues Leben zu beginnen."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ten eerste wil ik de rapporteurs bedanken voor hun betrokkenheid en de goede samenwerking, aangezien het werkelijk om een belangrijk onderwerp gaat. Zoals we reeds hebben gezegd, is mensenhandel wellicht de meest ernstige vorm van misdaad. De cijfers van Europol die in de vraag werden genoemd, tonen aan dat er op dit gebied geen verbetering te bespeuren valt, juist integendeel. Met name op het gebied van dwangarbeid stijgen de cijfers, terwijl de cijfers voor vrouwenhandel gelijk blijven. Het is dus absoluut duidelijk dat er een dringende behoefte is aan een met name ook zeer consequent optreden. Om succesvol optreden te waarborgen moet in de eerste plaats een geïntegreerde aanpak binnen de meest diverse gebieden gekozen worden. Het is van wezenlijk belang om de bewustwording te vergroten – ook onder de bevolking in Europa – omtrent het feit dat mensenhandel midden in Europa en in elk land plaatsvindt. In dit verband moeten wij ons met name inspannen voor voorlichting, zoals we bijvoorbeeld in Duitsland hebben gedaan bij het wereldkampioenschap voetbal om het probleem van gedwongen prostitutie onder de aandacht te brengen en te laten zien dat dit werkelijk overal gebeurt, en daarbij deze discussie ook onder de bevolking op gang te brengen, zodat deze zich bewust wordt van het probleem en de slachtoffers geholpen worden. Mijn tweede punt heeft betrekking op de bescherming van slachtoffers. Juist wanneer mensen uit een dergelijke dramatische situatie worden gered, moet ook in de lidstaten geneeskundige en psychologische zorg gewaarborgd worden om deze mensen te steunen, eventueel bij de terugkeer naar hun land of via asiel of andere mogelijkheden bij het vinden van een nieuw thuis en het beginnen van een nieuw leven."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chcę podziękować sprawozdawczyni za jej zaangażowanie i wspaniałą współpracę w tej jakże ważnej sprawie. Jak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości. Dane Europolu przytoczone w pytaniu pokazują, że nie ma poprawy w tym względzie. Wręcz przeciwnie. Szczególnie jeśli chodzi o przymusową siłą roboczą, ilość przypadków rośnie, natomiast dane dotyczące handlu kobietami pozostają niezmienne. Dlatego zupełnie jasne jest, że istnieje pilna potrzeba konsekwentnego działania. Aby takie działanie mogło się powieść, trzeba przede wszystkim przyjąć zintegrowane podejście w najróżniejszych obszarach. Bezwzględnie konieczne jest podnoszenie świadomości – także wśród mieszkańców Europy – że handel ludźmi odbywa się w samym środku Europy, w każdym kraju. Musimy się zabrać szczególnie za edukację w tym zakresie, tak jak uczyniliśmy na przykład w przypadku piłkarskiego Pucharu Świata w Niemczech, aby wywieść na światło dzienne problem prostytucji i pokazać, że naprawdę występuje on wszędzie. Musimy też rozpocząć debatę publiczną, aby budować świadomość umożliwiającą pomoc ofiarom handlu ludźmi. Moja druga uwaga dotyczy ochrony ofiar. Kiedy ratuje się ludzi z tak dramatycznych sytuacji, państwa członkowskie muszą zadbać o pomoc medyczną i psychologiczną, aby ofiary przemocy miały wsparcie po powrocie do kraju pochodzenia lub aby miały otwarty wstęp do azylu lub też aby miały inne możliwości znalezienia nowego domu i rozpoczęcia nowego życia."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer às autoras pelo seu empenho e excelente cooperação, já que se trata verdadeiramente de um assunto importante. Tal como já dissemos, o tráfico de seres humanos é, porventura, a pior de todas as formas de crime. Os números da Europol, citados na pergunta, mostram que não houve melhorias neste domínio. Na verdade, o que acontece é o contrário. No domínio do trabalho forçado, especificamente, os números estão a aumentar, enquanto os números relativos ao tráfico de mulheres continuam inalterados. É, pois, absolutamente evidente que há uma necessidade urgente, acima de tudo, de uma actuação consistente. Para que tal actuação resulte, é necessário, antes de mais, adoptar uma abordagem integrada nos domínios mais variados. Um elemento absolutamente essencial é o do aumento da consciencialização – inclusivamente, entre a população da Europa – para o facto de que o tráfico de seres humanos ocorre bem no seio da Europa, em todos os países. Precisamos, acima de tudo, de trabalhar na educação nesta matéria, como fizemos, por exemplo, no Campeonato do Mundo de Futebol, na Alemanha, a fim de chamar para primeiro plano a questão da prostituição forçada, e de mostrar que isto acontece mesmo em toda a parte, bem como de inspirar debate entre a população, de modo a que haja uma consciência que leve a que as vítimas sejam ajudadas. O meu segundo ponto diz respeito à protecção das vítimas. É precisamente quando as pessoas são salvas de tão dramática situação que também os Estados-Membros devem assegurar que sejam dispensados cuidados médicos e psicológicos a essa pessoas, de modo a que estas tenham apoio para regressar aos seus países de origem, sempre que apropriado, ou de modo a que se abra a via para o asilo ou outras possibilidades análogas de encontrarem aqui um novo lar e de começarem uma nova vida."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori în primul rând să-i mulţumesc raportoarei pentru angajamentul dumneaei şi pentru cooperarea excelentă, având în vedere că acesta este un subiect cu adevărat important. Traficul de persoane este probabil, după cum am spus-o deja, cea mai gravă formă de infracţiune. Cifrele Europol, citate în întrebare, arată că nu s-au înregistrat progrese în acest domeniu. Chiar din contră. În special în domeniul muncii forţate, cifrele cresc, cele ce privesc traficul de femei rămânând constante. Este, prin urmare, foarte clar că avem nevoie urgent de o acţiune consecventă. Pentru ca o astfel de acţiune să aibă succes, este necesară, în primul şi în primul rând, adoptarea unei abordări integrate în cele mai diferite domenii. Un element absolut esenţial îl reprezintă creşterea conştientizării - inclusiv în rândurile populaţiei din Europa - cu privire la faptul că traficul de persoane are loc chiar în mijlocul Europei, în fiecare ţară. Trebuie, în primul rând, să îmbunătăţim educaţia în acest domeniu, aşa cum am făcut-o, de exemplu, în Germania, cu ocazia Campionatului Mondial, pentru a scoate în evidenţă problema prostituţiei, pentru a demonstra că acest lucru se întâmplă peste tot şi, de asemenea, pentru a stimula dezbaterea în rândul populaţiei, astfel încât să se creeze o sensibilizare care să conducă la sprijinirea victimelor. Al doilea aspect pe care doresc să-l menţionez este protecţia victimelor. Mai ales atunci când oamenii sunt salvaţi dintr-o astfel de situaţie dramatică, statele membre trebuie, şi ele, să le ofere îngrijire medicală şi psihologică, astfel încât aceştia să fie eventual ajutaţi să ajungă înapoi în ţările lor de origine sau să li se deschidă calea către azil sau alte posibilităţi similare pentru a-şi găsi un nou cămin şi pentru a începe o nouă viaţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam za ich odhodlanie a vynikajúcu spoluprácu, pretože naozaj ide o dôležitú problematiku. Ako sme už uviedli, obchodovanie s ľuďmi je asi najhorším druhom zločinu. Údaje Europolu uvedené v otázke ukazujú, že v tejto oblasti nedošlo k žiadnemu zlepšeniu. V skutočnosti je opak pravdou. Konkrétne v oblasti nútenej práce čísla vzrástli, zatiaľ čo údaje v oblasti obchodovania so ženami zostávajú bezo zmeny. Je preto absolútne zrejmé, že sú naliehavo potrebné predovšetkým dôsledné opatrenia. Aby boli takéto kroky úspešné, v prvom rade je potrebné prijať jednotný prístup v najrozličnejších oblastiach. Absolútne nevyhnutnou súčasťou tohto prístupu je zvyšovanie informovanosti – vrátane informovanosti obyvateľstva v rámci Európy – o tom, že obchodovanie s ľuďmi sa odohráva priamo v Európe, v každej krajine. V tejto súvislosti musíme pracovať predovšetkým na vzdelávaní, ako sme to urobili napríklad pri majstrovstvách sveta vo futbale v Nemecku, s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na problém nútenej prostitúcie a ukázať, že k nej dochádza naozaj všade, a taktiež s cieľom vyvolať diskusiu medzi obyvateľmi, ktorá zvýši ich informovanosť a povedie k pomoci obetiam. Moja druhá pripomienka sa týka ochrany obetí. Práve pri záchrane ľudí z takýchto dramatických situácií musia aj členské štáty zabezpečiť obetiam zdravotnú a psychologickú starostlivosť, aby ich podporili pri návrate do krajiny ich pôvodu alebo im prípadne umožnili získanie azylu alebo ponúkli podobné možnosti nájsť nový domov a začať nový život."@sk19
". Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila poročevalki za njeno predanost in odlično sodelovanje, saj gre res za pomembno temo. Kot smo že dejali, je trgovina z ljudmi morda najhujša oblika kriminala. Številke Europola, ki so bile omenjene v vprašanju, kažejo, da na tem področju ni bilo izboljšanja. V resnici je ravno nasprotno. Na področju prisilnega dela številke naraščajo, številke o trgovini z ženskami pa ostajajo na enaki ravni. Zato je popolnoma jasno, da je nujno zlasti dosledno ukrepanje. Da bi ukrepanje doseglo svoj namen, pa je potrebno predvsem sprejeti združen pristop za najrazličnejša področja. Med nujno potrebnimi elementi je večja ozaveščenost – tudi evropskega prebivalstva –, da se trgovina z ljudmi odvija prav sredi Evrope, v vsaki državi. Predvsem se moramo lotiti dela na področju izobraževanja, kot smo na primer za svetovno nogometno prvenstvo v Nemčiji, da bi osvetlili problem prisilne prostitucije in pokazali, da se to resnično dogaja povsod, ter spodbudili razprave med ljudmi, da bodo ozaveščeni, kar bo vodilo k pomoči žrtvam. Moja druga točka se nanaša na zaščito žrtev. Ko se osebe rešijo iz tako dramatičnih razmer, bi jim morale države članice zagotoviti zdravniško nego in psihološko podporo, da se lahko vrnejo v svojo domovino, če je to primerno, ali da se nastanejo v azilu ali imajo druge podobne možnosti, da si ustvarijo nov dom in začnejo novo življenje."@sl20
"Herr talman! Först och främst vill jag tacka föredraganden för hennes engagemang och utmärkta samarbete, eftersom detta är en mycket viktig fråga. Som vi redan har sagt är människohandel kanske den värsta formen av brott. Europols siffror, som citeras i frågan, visar att det inte har skett någon förbättring inom detta område. I själva verket är det tvärtom. Särskilt inom området för tvångsarbete stiger siffrorna, medan siffrorna för handeln med kvinnor är oförändrade. Det framgår följaktligen tydligt att det finns ett akut behov, framför allt av konsekventa åtgärder. För att lyckas med sådana åtgärder är det först och främst nödvändigt att anta en integrerad strategi inom de mest skilda områden. Framför allt gäller det att öka medvetenheten – även inom Europas befolkning – om att människohandel äger rum mitt i Europa, i varje land. Vi måste framför allt börja arbeta med utbildning i detta avseende, som vi till exempel gjorde inför världsmästerskapet i fotboll i Tyskland, för att belysa frågan om tvångsprostitution och för att visa att detta faktiskt händer överallt och även för att väcka debatt hos allmänheten, så att det uppstår en medvetenhet som leder till att offren får hjälp. Min andra punkt gäller skyddet av offren. Just när människor räddas från en sådan dramatisk situation måste även medlemsstaterna se till att det finns tillgång till medicinsk och psykologisk vård för dem så att de får hjälp att återvända till sina ursprungsländer när det är lämpligt eller så att de kan beviljas asyl eller ges andra liknande möjligheter här att hitta ett nytt hem och att börja ett nytt liv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph