Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.8.2-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący, panie Komisarzu! Drugi przegląd umowy z Kotonu przypada w bardzo ciekawym okresie, bo pozwala na przeanalizowanie zapisów umowy w świetle szybko zmieniającej się rzeczywistości. Od poprzedniego przeglądu w 2005 roku bardzo wiele się wydarzyło: kryzys gospodarczy, żywnościowy, energetyczny, ekonomiczny i zmiany wynikające z negocjacji klimatycznych i ich wpływ na kraje rozwijające się. Ale to, co musi zainteresować parlamentarzystów, to rola Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego i ewentualne próby ograniczenia jego częstotliwości i roli. Bardzo się cieszę z deklaracji Pana Komisarza, że Komisja Europejska nie ma takich intencji. To ważne, bo ani Parlament Europejski, ani Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne, ani parlamenty krajowe krajów AKP nie uczestniczyły w procesie decyzyjnym prowadzącym do zmian w umowie. Ważną jest też kwestia regionalizacji stosunków AKP-Unia Europejska, a konkretnie charakteru tej regionalizacji. Nie jestem przeciwny regionalizacji, ale jestem przekonany, że spotkania regionalne Wspólnego Zgromadzenia nie mogą zastępować sesji plenarnych. Nawiasem mówiąc, byłoby chyba bardziej naturalne, gdyby o strukturach i zasadach pracy Wspólnego Zgromadzenia decydowało samo Zgromadzenie, a nie strony umowy. Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych. Mówił o tym Louis Michel. Chcielibyśmy, aby w przyszłości wszyscy reprezentanci krajów AKP uczestniczący w pracach Wspólnego Zgromadzenia byli parlamentarzystami, a nie przedstawicielami rządów. Równie istotne jest to, żeby parlamenty krajowe krajów AKP uzyskały możliwość odgrywania istotnej roli we współpracy rozwojowej, w programowaniu, we wdrażaniu, w monitorowaniu i w ocenie podejmowanych działań. Stąd konieczność dostępu do dokumentów strategicznych. I oczywiście zgadzam się z tym, żeby nie dublowały się funkcje i że komplementarność i synergia między EPAs a Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym jest bardzo istotna."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, druhá revize Dohody z Cotonou přichází na pořad ve velmi zajímavou dobu, která dovoluje analyzovat ustanovení dohody ve světle rychle se měnící skutečnosti. Od poslední revize, která proběhla v roce 2005, se toho mnoho událo: objevily se krize v oblastech hospodářství, potravin, energií a finančnictví a změny vyplývající z jednání v oblasti změny klimatu a jejich dopadů na rozvojové země. Věcí, která však určitě musí poslance zajímat, je role smíšeného parlamentního shromáždění a případné pokusy omezit četnost jeho zasedání a funkci. Velmi mne potěšilo, že pan komisař potvrdil, že Evropská komise nemá něco takového v úmyslu. Jedná se o důležitou věc, protože ani Evropský parlament, ani smíšené parlamentní shromáždění ani parlamenty zemí AKT se neúčastnily rozhodovacího procesu, jehož výsledkem jsou změny dohody. Další důležitou věcí je regionalizace vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi AKT a především charakter této regionalizace. Nejsem odpůrcem regionalizace, ale jsem přesvědčen, že regionální zasedání smíšeného shromáždění nesmí nahradit plenární zasedání. Ostatně bylo by pravděpodobně vhodnější, kdyby rozhodnutí o struktuře a zásadách práce smíšeného shromáždění učinilo toto shromáždění samo, a nikoliv strany dohody. Schvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty. Pan poslanec Michel o tom hovořil. V budoucnosti bychom chtěli, aby všichni zástupci zemí AKT, kteří se účastní práce smíšeného shromáždění, byli poslanci parlamentů těchto států a nikoliv představitelé jejich vlád. Neméně důležité je, aby parlamenty zemí AKT dostaly příležitost hrát významnou roli v rozvojové spolupráci, při přípravě a realizaci programů a při sledování a hodnocení uskutečněných kroků. Tím se také vysvětluje nezbytnost poskytnutí přístupu ke strategickým dokumentům. Kromě toho souhlasím s tím, že by se funkce neměly zdvojovat a že je velmi důležité vzájemné doplňování a součinnost mezi dohodami o hospodářském partnerství a smíšeným parlamentním shromážděním."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Den anden revision af Cotonou-aftalen kommer på et meget interessant tidspunkt, fordi den muliggør en analyse af aftalens bestemmelser i lyset af en virkelighed i drastisk forandring. Der er sket meget siden den sidste revision i 2005: kriser inden for økonomi, fødevarer, energi og finansiering og ændringer som følge af klimaforhandlinger og deres konsekvenser for udviklingslandene. Noget, der må interessere medlemmerne af Parlamentet, er dog Den Blandede Parlamentariske Forsamlings rolle og de mulige forsøg på at begrænse dens mødehyppighed og rolle. Jeg glæder mig meget over kommissærens erklæring om, at Kommissionen ikke har sådanne intentioner. Dette er vigtigt, fordi hverken Parlamentet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling eller parlamenterne i AVS-landene deltog i den beslutningsproces, der har ført til ændringerne i aftalen. Et andet vigtigt spørgsmål er regionaliseringen af forbindelserne mellem EU og AVS-landene og navnlig karakteren af denne regionalisering. Jeg er ikke modstander af regionalisering, men jeg mener ikke, at regionale møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling må erstatte plenarmøder. Det ville i øvrigt være mere naturligt, hvis beslutninger om Den Blandede Parlamentariske Forsamlings strukturer og arbejdsmetoder blev truffet af forsamlingen selv og ikke af aftalens parter. Jeg tilslutter mig betænkningens opfordring til en styrkelse af de nationale parlamenter. Hr. Michel talte om dette. I fremtiden ønsker vi, at alle repræsentanter for AVS-landene, der deltager i Den Blandede Parlamentariske Forsamlings arbejde, er medlemmer af deres eget parlament og ikke repræsentanter for deres regering. Det er lige så vigtigt, at de nationale parlamenter i AVS-landene får mulighed for at spille en væsentlig rolle i samarbejdet om udvikling, i udformningen og gennemførelsen af programmer og i overvågningen og evalueringen af de gennemførte foranstaltninger. Dette forklarer nødvendigheden af adgang til strategiske dokumenter. Jeg er desuden naturligvis enig i, at funktioner ikke skal dubleres, og at komplementariteten og synergien mellem økonomiske partnerskabsaftaler og Den Blandede Parlamentariske Forsamling er meget vigtig."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, die zweite Überprüfung des Cotonou-Abkommens erfolgt zu einem sehr vorteilhaften Zeitpunkt, da sie eine Analyse der Abkommensbestimmungen angesichts einer sich rasch wandelnden Realität ermöglicht. Seit der vorhergehenden Überarbeitung 2005 ist viel passiert: Krisen in den Bereichen Wirtschaft, Nahrungsmittelversorgung, Energie und Finanzen und die Veränderungen, die sich aus Klimaverhandlungen und deren Auswirkungen auf Entwicklungsländern ergeben haben. Was jedoch die Mitglieder des Europäischen Parlaments interessieren sollte, ist die Rolle der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung und mögliche Versuche, deren Häufigkeit und Bedeutung zu reduzieren. Ich bin sehr erfreut über die Erklärung des Kommissars, dass die Europäische Kommission in dieser Hinsicht keine Absichten verfolgt. Dies ist wichtig, denn weder das Europäische Parlament, noch die Paritätische Parlamentarische Versammlung noch die Parlamente der AKP-Staaten waren am Entscheidungsprozess beteiligt, der die Modifikationen des Abkommens herbeiführte. Eine weitere wichtige Angelegenheit ist die Regionalisierung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den AKP-Staaten und insbesondere die Beschaffenheit dieser Regionalisierung. Ich bin nicht gegen Regionalisierung, doch vertrete ich die Auffassung, dass regionale Treffen der Paritätischen Versammlung nicht Plenarsitzungen ersetzen sollten. Im Übrigen würde es wahrscheinlich eher den Gegebenheiten entsprechen, wenn Entscheidungen zu Strukturen und Arbeitsweisen der Paritätischen Versammlung von der Versammlung selbst und nicht von den am Abkommen beteiligten Parteien getroffen würden. Ich pflichte dem Wunsch im Bericht bei, die nationalen Parlamente stärken zu wollen. Herr Michel hatte dies angesprochen. In Zukunft würden wir es begrüßen, dass alle Vertreter der AKP-Staaten, die an der Arbeit der Paritätischen Versammlung beteiligt sind, Mitglieder ihrer eigenen Parlamente und nicht Vertreter ihrer Regierungen sind. Ebenso wichtig ist es, dass den nationalen Parlamenten der AKP-Staaten die Gelegenheit eingeräumt wird, eine bedeutende Rolle bei der Entwicklungszusammenarbeit, der Vorbereitung und Implementierung von Programmen und der Überwachung und Bewertung von getroffenen Maßnahmen zu spielen. Hieraus leitete sich auch die Notwendigkeit eines Zugangs zu Strategiepapieren ab. Darüber hinaus stimme ich natürlich zu, dass Funktionen sich nicht überlagern sollten und dass Komplementarität und Synergie zwischen den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung ein sehr hoher Stellenwert zukommt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού συμπίπτει με μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, καθόσον επιτρέπει την ανάλυση των διατάξεων της συμφωνίας ενόψει της γοργά μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Πολλά έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη αναθεώρηση του 2005: οι κρίσεις στους τομείς της οικονομίας, των τροφίμων, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών και οι μεταβολές που επέφεραν οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα και οι συνέπειές τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, ένα στοιχείο που πρέπει να ενδιαφέρει τους βουλευτές του ΕΚ είναι ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και οι πιθανές απόπειρες περιορισμού του ρόλου και της συχνότητας των συνεδριάσεών της. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η δήλωση του κυρίου Επιτρόπου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση. Αυτό είναι σημαντικό, καθότι ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ δεν συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις της συμφωνίας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η περιφερειοποίηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-χωρών ΑΚΕ και, ειδικότερα, ο χαρακτήρας αυτής της περιφερειοποίησης. Δεν τάσσομαι κατά της περιφερειοποίησης καθαυτής, είμαι όμως πεπεισμένος ότι οι περιφερειακές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Παρεμπιπτόντως, θα ήταν ίσως πολύ πιο φυσικό αν οι αποφάσεις για τις δομές και αρχές εργασίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης λαμβάνονταν από την ίδια τη Συνέλευση, και όχι από τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία. Συμφωνώ με την επιθυμία ενίσχυσης των εθνικών κοινοβουλίων που εκφράζεται στην έκθεση. Το θέμα αυτό το έθιξε ο κ. Michel. Στο μέλλον, επιθυμούμε όλοι οι αντιπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ που μετέχουν στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης να είναι βουλευτές των εθνικών τους κοινοβουλίων, και όχι εκπρόσωποι των κυβερνήσεών τους. Είναι εξίσου σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συνεργασία για την ανάπτυξη, στην προετοιμασία και εφαρμογή των προγραμμάτων και στην εποπτεία και αξιολόγηση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Αυτό εξηγεί τη σπουδαιότητα της πρόσβασης σε στρατηγικά έγγραφα. Επιπλέον, συμφωνώ ασφαλώς με την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει επανάληψη αρμοδιοτήτων και ότι είναι πολύ σημαντικές η συμπληρωματικότητα και οι συνεργίες μεταξύ των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης."@el10
"Mr President, Commissioner, the second revision of the Cotonou Agreement comes at a very interesting time, because it allows analysis of the provisions of the agreement in the light of a rapidly changing reality. Much has happened since the previous review in 2005: crises in the areas of economics, food, energy and finance and the changes resulting from climate negotiations and their effects on developing countries. However, something which must interest MEPs is the role of the Joint Parliamentary Assembly and possible attempts at restricting its frequency and role. I am greatly pleased by the Commissioner’s declaration that the European Commission has no such intentions. This is important, because neither the European Parliament, nor the Joint Parliamentary Assembly, nor the parliaments of the ACP countries, took part in the decision process which has produced the changes to the agreement. Another important matter is the regionalisation of European Union-ACP relations and, in particular, the nature of this regionalisation. I am not against regionalisation, but I am convinced that regional meetings of the Joint Assembly must not replace plenary sessions. Incidentally, it would probably be more natural if decisions about the structures and principles of work of the Joint Assembly were made by the Assembly itself, and not the parties to the agreement. I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments. Mr Michel spoke about this. In future, we would like all representatives of the ACP countries who take part in the work of the Joint Assembly to be Members of their own parliaments, and not representatives of their governments. It is equally important that the national parliaments of the ACP countries be given the opportunity to play a significant role in cooperation on development, in preparation and implementation of programmes and in monitoring and evaluation of action taken. This explains the necessity of access to strategic documents. In addition, I agree, of course, that functions should not be duplicated and that complementarity and synergy between Economic Partnership Agreements and the Joint Parliamentary Assembly is very important."@en4
"Señor Presidente, Comisario, la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú se produce en un momento muy interesante, ya que nos permite un análisis de las disposiciones del Acuerdo a la luz de una realidad que cambia con rapidez. Han pasado muchas cosas desde la anterior revisión en 2005: las crisis en los sectores económico, alimentario, energético y financiero y los cambios resultantes de las negociaciones sobre el clima y sus efectos en los países en desarrollo. Con todo, algo que debe interesar a los miembros del Parlamento Europeo es el papel de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y los posibles intentos de restringir su frecuencia y función. Me alegra enormemente la declaración del Comisario en el sentido de que la Comisión Europea no tiene estas intenciones. Eso es importante porque ni el Parlamento Europeo, ni la Asamblea Parlamentaria Paritaria, ni los parlamentos de los países ACP participaron en el proceso de toma de decisiones del que se derivaron los cambios del Acuerdo. Otro aspecto importante es la regionalización de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP y, en particular, la naturaleza de esa regionalización. No estoy en contra de la regionalización, pero sí estoy convencido de que las reuniones regionales de la Asamblea Parlamentaria Paritaria no deben reemplazar a las sesiones plenarias. Por cierto, probablemente resultaría más lógico que la propia Asamblea adoptase las decisiones sobre las estructuras y principios de trabajo que operan en ella, y no las partes del Acuerdo. Respaldo el deseo expresado en el informe de reforzar los parlamentos nacionales. El señor Michel ha hablado sobre ello. En el futuro, nos gustaría que todos los representantes de los países ACP que participan en el trabajo de la Asamblea Paritaria fuesen miembros de sus propios parlamentos, y no representantes de sus gobiernos. Es igualmente importante que se ofrezca a los parlamentos nacionales de los países ACP la oportunidad de desempeñar un papel significativo en la cooperación al desarrollo, en la preparación y puesta en práctica de programas y en la supervisión y evaluación de las acciones desarrolladas. Esto es lo que explica la necesidad de acceso a los documentos estratégicos. Además, también estoy de acuerdo, sin duda alguna, en que no deberían duplicarse las funciones y en que la complementariedad y la sinergia entre los Acuerdos de Asociación Económica y la Asamblea Parlamentaria Paritaria son muy importantes."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Cotonou lepingu teine muutmine toimub väga huvitaval ajal, sest see võimaldab analüüsida lepingu sätteid, pidades silmas kiirelt muutuvat tegelikkust. Pärast eelmist muutmist 2005. aastal on paljugi juhtunud: kriisid majanduse, toiduainete, energeetika ja rahanduse valdkonnas ning kliimaläbirääkimistest tulenevad muudatused ja nende mõju arengumaadele. Üks asi, mis peab Euroopa Parlamendi liikmetele siiski huvi pakkuma, on parlamentaarse ühisassamblee roll ning võimalikud katsed selle sagedust ja rolli piirata. Mul on väga hea meel voliniku avalduse üle, et Euroopa Komisjonil selliseid kavatsusi ei ole. See on oluline, sest ei Euroopa Parlament, parlamentaarne ühisassamblee ega AKV riikide parlamendid ei võtnud osa otsustamisprotsessist, mis on põhjustanud lepingu muudatusi. Teine oluline küsimus on Euroopa Liidu ja AKV riikide suhete piirkondadeks jaotamine ning eelkõige selle jaotamise olemus. Ma ei ole piirkondadeks jaotamise vastu, ent olen siiski veendunud, et parlamentaarse ühisassamblee piirkondlikud istungjärgud ei tohiks täiskogu istungjärke asendada. Muuseas, arvatavasti oleks loomulikum, kui otsuseid ühisassamblee struktuuri ja tööpõhimõtete kohta teeks assamblee ise, mitte lepinguosalised. Ma kiidan heaks raportis avaldatud soovi riikide parlamente tugevdada. Louis Michel rääkis sellest. Tulevikus tahaksime, et kõik AKV riikide esindajad, kes parlamentaarse ühisassamblee töös osalevad, oleksid nende riikide parlamendiliikmed ja mitte valitsuste esindajad. Sama tähtis on ka see, et AKV riikide paralamentidele antaks võimalus võtta olulisel määral osa koostööst, mis on seotud arenguga, programmide väljatöötamise ja rakendamisega ning võetud meetmete hindamisega. See seletab ka vajadust strateegilistele dokumentidele ligi pääseda. Peale selle olen muidugi nõus, et ülesandeid ei tohiks dubleerida ning et väga oluline on vastastikune täiendatavus ja sünergia majanduskoostöölepingute ja parlamentaarse ühisassamblee vahel."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa puhemies, Cotonoun sopimuksen toinen tarkistaminen sattuu hyvin mielenkiintoiseen ajankohtaan, sillä meillä on nyt mahdollisuus tarkastella sopimuksen määräyksiä nopeasti muuttuvan nykytodellisuuden valossa. Vuonna 2005 tehdyn edellisen tarkistamisen jälkeen on tapahtunut paljon. Meillä on tänä päivänä vastassamme taloutta, elintarviketurvallisuutta, energiaa ja rahoitusalaa koettelevat kriisit sekä muutokset, jotka aiheutuvat ilmastoneuvotteluista ja niiden vaikutuksista kehitysmaissa. Euroopan parlamentin jäsenten täytyy kuitenkin olla kiinnostuneita yhteisen edustajakokouksen asemasta sekä mahdollisista pyrkimyksistä rajoittaa sen asemaa ja istuntojen järjestämistiheyttä. Ilahduin suuresti komission jäsenen ilmoituksesta, jonka mukaan Euroopan komissiolla ei ole tämänkaltaisia aikeita. Tämä on tärkeää, sillä sopimuksen tarkistamista koskevaan päätöksentekoon ei voinut osallistua Euroopan parlamentti eikä yhteinen edustajakokous eivätkä myöskään AKT-valtioiden parlamentit. Toinen tärkeä seikka on Euroopan unionin ja AKT-valtioiden välisten suhteiden alueellistaminen ja erityisesti alueellistamisen luonne. En ole alueellistamista vastaan, mutta olen vakuuttunut siitä, että yhteisen edustajakokouksen täysistuntoja ei tule korvata alueellisilla kokouksilla. Ohimennen sanoen olisi todennäköisesti luontevampaa, jos yhteisen edustajakokouksen rakenteista ja työskentelyperiaatteista päättäisi edustajakokous itse, eivätkä sopimuksen osapuolet. Kannatan mietinnössä esitettyä toivetta vahvistaa kansallisten parlamenttien asemaa. Jäsen Michel otti tämän puheeksi. Me toivomme, että tulevaisuudessa kaikki yhteisen edustajakokouksen työhön osallistuvat AKT-valtioiden edustajat olisivat oman valtionsa parlamentin jäseniä, eivätkä hallituksen edustajia. On yhtä lailla tärkeää, että AKT-valtioiden kansallisille parlamenteille annetaan mahdollisuus näytellä merkittävää roolia kehitysyhteistyössä, ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä toteutettujen toimien valvonnassa ja arvioinnissa. Tämä selittää, miksi mahdollisuus tutustua strategia-asiakirjoihin on keskeinen. Meidän on luonnollisesti myös vältettävä tehtävien kaksinkertaistuminen ja kiinnitettävä huomiota talouskumppanuussopimusten ja yhteisen edustajakokouksen väliseen täydentävyyteen ja synergiaan."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la deuxième révision de l’accord de Cotonou arrive à un moment très intéressant en ce sens qu’elle permet d’analyser les dispositions de l’accord à la lumière d’une réalité en rapide mouvement. Beaucoup de choses se sont passées depuis la précédente révision de 2005: les crises économique, alimentaire, énergétique et financière, ainsi que les changements issus des négociations sur le climat et leurs effets sur les pays en développement. Il y a toutefois un point qui doit intéresser les députés: c’est le rôle de l’Assemblée parlementaire paritaire et les tentatives éventuelles de réduire son rôle et la fréquence de ses sessions. J’ai été ravi d’entendre le commissaire déclarer que la Commission européenne n’avait pas de telles intentions. C’est important, car ni le Parlement européen, ni l’Assemblée parlementaire paritaire, ni les parlements des pays ACP n’ont participé au processus décisionnel qui est à la base des modifications apportées à l’accord. Un autre aspect important concerne la régionalisation des relations entre l’Union européenne et les pays ACP, et en particulier la nature de cette régionalisation. Je ne suis pas opposé à la régionalisation, mais je suis convaincu qu’il faut éviter que des réunions régionales de l’Assemblée paritaire ne remplacent les sessions plénières. Soit dit en passant, il serait peut-être plus normal que ce soit l’Assemblée paritaire elle-même qui prenne les décisions concernant les structures et les principes de travail de l’Assemblée et non les parties signataires de l’accord. Je partage le souhait exprimé dans le rapport de renforcer les parlements nationaux. M. Michel en a parlé. À l’avenir, nous aimerions que tous les représentants des pays ACP qui participent aux travaux de l’Assemblée paritaire soient membres de leurs propres parlements, et non des représentants de leurs gouvernements. Il est tout aussi important que les parlements nationaux des pays ACP aient la possibilité de jouer un rôle significatif en matière de coopération au développement, de préparation et de mise en œuvre de programmes, ainsi qu’en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation des mesures prises. Cela explique la nécessité d’avoir accès à des documents stratégiques. J’ajouterai que je partage évidemment l’avis qu’il convient d’éviter que des fonctions fassent double emploi, et je suis également d’accord sur l’importance de la complémentarité et de la synergie entre les accords de partenariat économique et l’Assemblée parlementaire paritaire."@fr8
"(PL)  Elnök úr, biztos úr! A Cotonou-i megállapodás második felülvizsgálata igen érdekes időszakban következik be, ugyanis lehetővé teszi a megállapodás rendelkezéseinek a sebesen változó valóság fényében történő elemzését. Az előző, 2005-ös felülvizsgálat óta sok minden történt: gazdasági, élelmezési, energetikai és pénzügyi válság, a klímatárgyalások eredményeként bekövetkező változások és hatásuk a fejlődő országokra. Aminek azonban érdekelnie kell az európai parlamenti képviselőket, az a Közös Parlamenti Közgyűlés szerepe, valamint az annak ülésezési gyakoriságának és szerepének szűkítését célzó esetleges kísérletek. Felettébb örülök a biztos azon nyilatkozatának, miszerint az Európai Bizottságnak nincs ilyen szándéka. Ez azért is fontos, mert sem az Európai Parlament, sem a Közös Parlamenti Közgyűlés, sem pedig az AKCS-országok parlamentjei nem vettek részt abban a döntéshozatali folyamatban, amely a megállapodásban eszközölt változtatásokat eredményezte. A másik fontos ügy az Európai Unió és az AKCS-országok között fennálló kapcsolatok regionalizálása és különösen ezen regionalizálás jellege. Nem vagyok regionalizálásellenes, ám meggyőződésem, hogy a Közös Közgyűlés regionális találkozói nem helyettesíthetik a plenáris üléseket. Egyébiránt valószínűleg természetesebb lenne, ha a Közös Közgyűlés szervezeteire és munkamódszereire vonatkozó döntéseket maga a Közgyűlés hozná meg, nem pedig a megállapodást aláíró felek. Helyeslem a nemzeti parlamentek erősítésének a jelentésben megfogalmazott szándékát, amelyről Michel úr szólt. Azt szeretnénk, ha a jövőben az AKCS-országoknak a Közös Közgyűlés munkájában részt vevő képviselői valamennyien saját parlamentjeik tagjai közül, nem pedig kormányaik képviselői közül kerülnének ki. Ugyanilyen fontos az is, hogy az AKCS-országok nemzeti parlamentjeinek lehetőségük nyíljon arra, hogy számottevő szerepet játsszanak a fejlesztési együttműködésben, a programok előkészítésében és végrehajtásában, valamint a megvalósított fellépések ellenőrzésében és értékelésében. Ez indokolja a stratégiai dokumentumokhoz való hozzáférés szükségességét. Természetesen egyetértek azzal is, hogy el kell kerülni a funkciókettőzést, és hogy a gazdasági partnerségi megállapodások és a Közös Parlamenti Közgyűlés között kiegészítő jellegnek és szinergiának kell érvényesülnie."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la seconda revisione dell’accordo di Cotonou giunge in un momento molto interessante, in quanto consente di analizzare le disposizioni dell’accordo alla luce di una realtà in rapido cambiamento. Molte cose sono accadute dalla revisione precedente, risalente al 2005: le crisi nei settori economico, alimentare, energetico e finanziario, nonché i cambiamenti derivanti dai negoziati sul clima e i loro effetti sui paesi in via di sviluppo. Un tema che tuttavia deve interessare gli europarlamentari è il ruolo dell’assemblea parlamentare paritetica e i tentativi di ridurne la frequenza e di esautorarne il ruolo. Mi rallegro molto della dichiarazione del commissario che smentisce tali intenzioni da parte della Commissione europea. E’ importante, in quanto né il Parlamento europeo, né l’assemblea parlamentare paritetica, né i parlamenti dei paesi ACP sono stati coinvolti nel processo decisionale che ha prodotto tali modifiche dell’accordo. Un’altra questione importante è rappresentata dalla regionalizzazione dei rapporti tra Unione europea e paesi ACP e, in particolare, la natura di tale regionalizzazione. Non sono contrario a tale concetto, ma sono convinto che le riunioni regionali dell’assemblea paritetica non debbano sostituire le sedute plenarie. Tra parentesi, sarebbe forse più naturale se le decisioni sulle strutture e i principi di funzionamento dell’assemblea paritetica venissero prese dall’assemblea stessa e non dai soggetti partecipanti all’accordo. Condivido il desiderio espresso nella relazione di rafforzare i parlamenti nazionali. Ne ha parlato l’onorevole Michel. In futuro, vorremmo che tutti i rappresentanti dei paesi ACP che partecipano ai lavori dell’assemblea paritetica fossero deputati dei loro stressi parlamenti, e non rappresentanti dei loro governi. E’ altrettanto importante che ai parlamenti nazionali dei paesi ACP venga offerta la possibilità di svolgere un ruolo cruciale nella cooperazione per lo sviluppo, nella preparazione e attuazione dei programmi e nel monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese. Di qui la necessità di accedere a documenti strategici. Convengo inoltre che non ci debbano essere doppioni per quanto riguarda le funzioni, e che complementarietà e sinergia tra accordi di partenariato economico e assemblea parlamentare paritetica rivestano un’importanza notevole."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, antroji Kotonu susitarimo peržiūra vyksta labai įdomiu laiku, nes galime nagrinėti susitarimo nuostatas greitai besikeičiančiomis sąlygomis. Nuo praeitos peržiūros 2005 m. labai daug pasikeitė: prasidėjo ekonomikos, maisto, energetikos ir finansų krizės, įvyko pokyčių dėl klimato derybų ir paaiškėjo jų poveikis besivystančioms šalims. Vis dėlto Europos Parlamento nariams tikrai turėtų būti svarbus Jungtinės parlamentinės asamblėjos vaidmuo ir galimi bandymai mažinti jos susitikimų dažnumą ir vaidmenį. Labai džiaugiuosi Komisijos narės pareiškimu, kad Europos Komisija neturi tokių ketinimų. Tai svarbu, nes nei Europos Parlamentas, nei Jungtinė parlamentinė asamblėja, nei AKR šalių parlamentai nedalyvavo priimant sprendimus, dėl kurių pakeistas susitarimas. Kitas svarbus dalykas yra Europos Sąjungos ir AKR šalių santykių regionalizavimas, ypač jo pobūdis. Aš nesu prieš regionalizavimą, bet manau, kad regioniniai Jungtinės asamblėjos posėdžiai negali pakeisti plenarinių posėdžių. Beje, tikriausiai būtų suprantamiau, jei sprendimus dėl Jungtinės asamblėjos veiklos struktūros ir principų priimtu pati asamblėja, o ne susitarimo šalys. Pritariu pranešime išreikštam pageidavimui stiprinti nacionalinius parlamentus. Apie tai kalbėjo L. Michel. Norėčiau, kad ateityje visi Jungtinės asamblėjos veikloje dalyvaujantys AKR šalių atstovai būtų savo parlamentų nariai, o ne savo vyriausybių atstovai. Taip pat svarbu, kad nacionaliniams AKR šalių parlamentams būtų suteikta galimybė daryti didesnę įtaką bendradarbiaujant vystymosi srityje, rengiant ir įgyvendinant programas ir stebint bei vertinant taikytas priemones. Štai kodėl būtina sudaryti sąlygas susipažinti su strateginiais dokumentais. Be to, sutinku, kad funkcijų nereikėtų dubliuoti ir kad labai svarbu užtikrinti ekonominės partnerystės susitarimų ir Jungtinės parlamentinės asamblėjos papildomumą ir sąveiką."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Kotonū nolīguma pārskatīšana notiek ļoti interesantā laikā, jo dod iespēju analizēt nolīguma noteikumus saistībā ar strauji mainīgo dzīves īstenību. Daudz kas ir noticis kopš iepriekšējās pārskatīšanas 2005. gadā: krīze ekonomikas, pārtikas, enerģētikas un finanšu jomā un pārmaiņas saistībā ar sarunām par klimatu un to ietekmi uz jaunattīstības valstīm. Bet EP deputātiem varētu interesēt Apvienotās parlamentārās asamblejas nozīme un iespējamie mēģinājumi ierobežot tās sesiju biežumu un nozīmi. Es esmu īpaši gandarīts par komisāra paziņojumu, ka Eiropas Komisijai nav šādu nodomu. Tas ir svarīgi, jo ne Eiropas Parlaments, ne Apvienotā parlamentārā asambleja, ne arī ĀKK valstu parlamenti nepiedalījās tā lēmuma procesā, kas ir radījis grozījumus nolīgumā. Cits svarīgs jautājums ir Eiropas Savienības un ĀKK attiecību reģionalizācija un šīs reģionalizācijas raksturs. Es neesmu pret reģionalizāciju, bet esmu pārliecināts, ka Apvienotās asamblejas reģionālas tikšanās nedrīkst aizvietot plenārsesijas. Cita starpā būtu varbūt dabiskāk, ja lēmumus par Apvienotās asamblejas struktūrām un principiem pieņemtu pati asambleja, nevis nolīguma puses. Es atbalstu ziņojumā pausto vēlmi stiprināt valstu parlamentus. kungs runāja par to. Turpmāk mēs vēlētos, lai visi ĀKK valstu pārstāvji, kas piedalās Apvienotās asamblejas darbā, būtu paši savu parlamentu deputāti, nevis savu valdību pārstāvji. Vienlīdz svarīgi ir tas, lai ĀKK valstu parlamentiem būtu dota iespēja pildīt nozīmīgu uzdevumu attīstības sadarbībā, programmu īstenošanas sagatavošanā un veikto pasākumu pārraudzībā un novērtēšanā. Tas izskaidro, kāpēc ir nepieciešama piekļuve stratēģiskiem dokumentiem. Turklāt es piekrītu, protams, ka funkcijas nedrīkst dublēt un ka savstarpēja papildināmība un sinerģija starp ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem un Apvienoto parlamentāro asambleju ir ļoti svarīga."@lv13
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Drugi przegląd umowy z Kotonu przypada w bardzo ciekawym okresie, bo pozwala na przeanalizowanie zapisów umowy w świetle szybko zmieniającej się rzeczywistości. Od poprzedniego przeglądu w 2005 roku bardzo wiele się wydarzyło: kryzys gospodarczy, żywnościowy, energetyczny, ekonomiczny i zmiany wynikające z negocjacji klimatycznych i ich wpływ na kraje rozwijające się. Ale to, co musi zainteresować parlamentarzystów, to rola Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego i ewentualne próby ograniczenia jego częstotliwości i roli. Bardzo się cieszę z deklaracji Pana Komisarza, że Komisja Europejska nie ma takich intencji. To ważne, bo ani Parlament Europejski, ani Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne, ani parlamenty krajowe krajów AKP nie uczestniczyły w procesie decyzyjnym prowadzącym do zmian w umowie. Ważną jest też kwestia regionalizacji stosunków AKP-Unia Europejska, a konkretnie charakteru tej regionalizacji. Nie jestem przeciwny regionalizacji, ale jestem przekonany, że spotkania regionalne Wspólnego Zgromadzenia nie mogą zastępować sesji plenarnych. Nawiasem mówiąc, byłoby chyba bardziej naturalne, gdyby o strukturach i zasadach pracy Wspólnego Zgromadzenia decydowało samo Zgromadzenie, a nie strony umowy. Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych. Mówił o tym Louis Michel. Chcielibyśmy, aby w przyszłości wszyscy reprezentanci krajów AKP uczestniczący w pracach Wspólnego Zgromadzenia byli parlamentarzystami, a nie przedstawicielami rządów. Równie istotne jest to, żeby parlamenty krajowe krajów AKP uzyskały możliwość odgrywania istotnej roli we współpracy rozwojowej, w programowaniu, we wdrażaniu, w monitorowaniu i w ocenie podejmowanych działań. Stąd konieczność dostępu do dokumentów strategicznych. I oczywiście zgadzam się z tym, żeby nie dublowały się funkcje i że komplementarność i synergia między EPAs a Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym jest bardzo istotna."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de tweede herziening van de Overeenkomst van Cotonou komt op een heel interessant moment, omdat deze een analyse van de bepalingen van de Overeenkomst mogelijk maakt in het licht van een snel veranderende realiteit. Er is veel gebeurd sinds de vorige herziening in 2005: crises op het gebied van economie, voedsel, energie en financiën en veranderingen als gevolg van de klimaatonderhandelingen en de effecten hiervan op ontwikkelingslanden. Maar iets wat de afgevaardigden moet interesseren zijn de rol van de Paritaire Parlementaire Vergadering en mogelijke pogingen om de frequentie en de rol ervan te beperken. Ik ben zeer ingenomen met de verklaring van de commissaris dat de Europese Commissie geen plannen heeft in die richting. Dit is belangrijk, omdat noch het Europees Parlement, noch de parlementen van de ACS-landen hebben deelgenomen aan het besluitvormingsproces dat de veranderingen in de Overeenkomst teweeg heeft gebracht. Een andere belangrijke kwestie is de regionalisering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de ACS-landen en in het bijzonder de aard van deze regionalisering. Ik ben niet tegen regionalisering, maar ik ben ervan overtuigd dat de regionale bijeenkomsten van de Paritaire Vergadering de plenaire zittingen niet mogen vervangen. Het zou in sommige gevallen waarschijnlijk meer voor de hand liggen indien beslissingen over de structuren en werkwijzen van de Paritaire Vergadering door de Vergadering zelf werden genomen, en niet door de partijen bij de Overeenkomst. Ik ondersteun het in het verslag geuite verlangen om de nationale parlementen te versterken. De heer Michel heeft hierover gesproken. We zouden wensen dat in de toekomst alle afgevaardigden van de ACS-landen die een aandeel hebben in de werkzaamheden van de Paritaire Vergadering, lid zijn van hun eigen parlementen, en geen vertegenwoordigers van hun regeringen. Het is van even groot belang dat de nationale parlementen van de ACS-landen de gelegenheid wordt geboden een belangrijke rol te spelen in ontwikkelingssamenwerking, in de voorbereiding op en tenuitvoerlegging van programma’s en in het volgen en evalueren van ondernomen actie. Hieruit volgt dat er toegang moet zijn tot strategische documenten. Daarnaast ben ik het er uiteraard mee eens dat de functies elkaar niet mogen overlappen en dat de complementariteit en synergie tussen economische partnerschapsovereenkomsten en de Paritaire Parlementaire Vergadering van groot belang zijn."@nl3
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a segunda revisão do Acordo de Cotonu surge num momento muito interessante, porque permite analisar as cláusulas do acordo à luz de uma realidade em rápida mutação. Muito aconteceu desde a anterior revisão, em 2005: crises nos domínios da economia, da alimentação, da energia e das finanças e as mudanças resultantes das negociações sobre o clima e os seus efeitos sobre os países em desenvolvimento. No entanto, o que deve interessar aos eurodeputados é o papel da Assembleia Parlamentar Paritária e as possíveis tentativas para restringir a sua frequência e o seu papel. Congratulo-me bastante com a declaração do Senhor Comissário de que a Comissão Europeia não tem tais intenções. É importante, porque nem o Parlamento Europeu, nem a Assembleia Parlamentar Paritária, nem os parlamentos dos países ACP participaram no processo de decisão que resultou nas alterações ao acordo. Outra matéria importante é a regionalização das relações União Europeia-ACP e, em especial, a natureza desta regionalização. Não me oponho à regionalização, mas estou convencido de que as sessões plenárias da Assembleia Paritária não devem ser substituídas por reuniões regionais. A propósito, seria provavelmente mais natural as decisões sobre as estruturas e princípios de trabalho da Assembleia Paritária serem tomadas pela própria Assembleia do que pelas partes do acordo. Apoio o desejo manifestado no relatório de fortalecer os parlamentos nacionais. O senhor deputado Louis Michel falou sobre esta matéria. No futuro, gostaríamos que todos os representantes dos países ACP que participam nos trabalhos da Assembleia Paritária fossem deputados dos seus próprios parlamentos, e não representantes dos respectivos governos. É igualmente importante que os parlamentos nacionais dos países ACP tenham a oportunidade de desempenhar um papel significativo na cooperação para o desenvolvimento, na preparação e implementação de programas e no acompanhamento e avaliação das acções realizadas. Isto explica a necessidade do acesso a documentos estratégicos. Além disso, concordo, evidentemente, que as funções não devem ser duplicadas e que a complementaridade e a sinergia entre os Acordos de Parceria Económica e a Assembleia Parlamentar Paritária são muito importantes."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, cea de-a doua revizuire a Acordului de la Cotonou vine într-o perioadă foarte interesantă, deoarece permite analiza dispoziţiilor acordului în contextul unei realităţi aflate în continuă schimbare. S-au întâmplat multe după ultima revizuire din 2005: crizele din domeniul economic, alimentar, energetic şi financiar, schimbările care au avut loc care urmare a negocierilor climatice şi efectele acestora asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Însă ceea ce trebuie să-i intereseze pe deputaţii europeni este rolul Adunării parlamentare paritare şi eventualele tentative de a restricţiona frecvenţa şi rolul acesteia. Sunt foarte mulţumit de declaraţia comisarului cu privire la faptul că Comisia Europeană nu are astfel de intenţii. Acest lucru este important, deoarece nici Parlamentul, nici Adunarea parlamentară paritară şi nici parlamentele ţărilor ACP nu au participat la procesul decizional care a produs schimbările din cadrul acordului. Un alt aspect important este regionalizarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi ACP şi, în special, natura acestei regionalizări. Nu sunt împotriva regionalizării, însă sunt convins că reuniunile regionale ale Adunării parlamentare nu trebuie să înlocuiască reuniunile plenare. Probabil că ar fi mai normal ca deciziile cu privire la structurile şi principiile de lucru ale Adunării parlamentare să fie luate chiar de către Adunare, şi nu de către părţile acordului. Susţin dorinţa, exprimată în raport, de a consolida parlamentele naţionale. Dl Michel a vorbit despre acest lucru. În viitor, ne-am dori ca toţi reprezentanţii ţărilor ACP care participă la activităţile Adunării parlamentare să fie membri ai propriilor lor parlamente, şi nu reprezentanţi ai guvernelor. La fel de important este ca parlamentelor naţionale ale ţărilor ACP să li se ofere ocazia de a juca un rol important în cooperarea pentru dezvoltare, în pregătirea şi punerea în aplicare a programelor şi în monitorizarea şi evaluarea măsurilor luate. Acest lucru explică necesitatea accesului la documente strategice. În plus, sunt, bineînţeles, de acord cu faptul că funcţiile nu trebuie dublate şi că sinergia şi complementaritatea dintre acordurile de parteneriat economic şi Adunarea parlamentară paritară sunt foarte importante."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, druhá revízia Dohody z Cotonou prichádza vo veľmi zaujímavom čase, pretože poskytuje analýzu ustanovení tejto dohody v súvislosti s rýchlo sa meniacou realitou. Od predchádzajúcej revízie z roku 2005 sa toho veľa udialo: kríza v oblasti hospodárstva, potravín, energie a financií a zmeny vyplývajúce z klimatických rokovaní a ich vplyv na rozvojové krajiny. To, čo však poslancov Európskeho parlamentu musí zaujímať, je úloha Spoločného parlamentného zhromaždenia a prípadné snahy o obmedzenie jeho zasadnutí a jeho úlohy. Veľmi vítam vyhlásenie pána komisára, že Európska komisia nemá takýto zámer. Je to dôležité, pretože ani Európsky parlament, ani Spoločné parlamentné zhromaždenie či parlamenty krajín AKT sa nezúčastnili na rozhodovacom procese, ktorého výsledkom boli zmeny tejto dohody. Ďalšou dôležitou záležitosťou je regionalizácia vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami AKT, a najmä charakter tejto regionalizácie. Nie som proti regionalizácii, ale som presvedčený, že regionálne zasadnutia Spoločného parlamentného zhromaždenia nemusia nahradiť plenárne zasadnutia. Mimochodom, bolo by pravdepodobne oveľa prirodzenejšie, keby rozhodnutia o štruktúrach a zásadách práce Spoločného parlamentného zhromaždenia prijímalo samotné zhromaždenie a nie zmluvné strany dohody. Podporujem zámer vyjadrený v správe, ktorým je posilnenie národných parlamentov. Pán Michel o tom hovoril. Boli by sme radi, keby v budúcnosti všetci zástupcovia krajín AKT, ktorí sa zúčastňujú na činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia, boli poslancami vo svojich vlastných parlamentoch a nie zástupcami svojich vlád. Takisto je dôležité, aby národné parlamenty krajín AKT mohli zohrávať významnú úlohu v rámci spolupráce na rozvoji, pri príprave a realizácii programov a pri monitorovaní a hodnotení prijatých opatrení. Tým sa vysvetľuje potreba prístupu k strategickým dokumentom. Okrem toho som, samozrejme, proti duplicite funkcií a súhlasím s tým, že komplementarita a synergia medzi dohodami o hospodárskom partnerstve a Spoločným parlamentným zhromaždením je veľmi dôležitá."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, druga revizija sporazuma iz Cotonouja se odvija ob zelo zanimivem času, saj omogoča analizo določb sporazuma v skladu s hitro spreminjajočo se stvarnostjo. Od zadnje revizije v letu 2005 se je zgodilo veliko: krize na področju ekonomije, prehrane, energetike in financ ter spremembe zaradi podnebnih pogajanj in njihovih učinkov na države v razvoju. Vendar pa bi poslance EP morala zanimati vloga Skupne parlamentarne skupščine in morebitnih poskusov zmanjšanja pogostosti njenih zasedanj in njene vloge. Zelo me veseli komisarjeva izjava, da Evropska komisija nima teh namenov. To je pomembno, kajti niti Evropski parlament niti Skupna parlamentarna skupščina niti parlamenti držav AKP niso sodelovali v postopku odločanja, ki je privedel do sprememb sporazuma. Druga pomembna zadeva je regionalizacija odnosov med Evropsko unijo in državami AKP in zlasti način te regionalizacije. Nisem proti regionalizaciji, vendar pa sem prepričan, da regionalna srečanja Skupne parlamentarne skupščine ne smejo nadomestiti plenarnih zasedanj. Mimogrede, bilo bi najbrž bolj naravno, če bi odločitve o strukturah in načelih dela Skupne parlamentarne skupščine sprejemala sama skupščina in ne podpisnice sporazuma. Podpiram željo, ki je bila izražena v poročilu, po krepitvi nacionalnih parlamentov. Gospod Michel je govoril o tem. V prihodnje bi želeli, da so vsi predstavniki držav AKP, ki sodelujejo v dejavnostih Skupne parlamentarne skupščine, poslanci svojih nacionalnih parlamentov in ne predstavniki vlad. Prav tako je pomembno, da nacionalni parlamenti držav AKP dobijo priložnost, da odigrajo pomembno vlogo v sodelovanju za razvoj, v pripravi in izvajanju programov in v spremljanju in ocenjevanju sprejetih ukrepov. To potrjuj, da je dostop do strateških dokumentov nujen. Poleg tega se seveda strinjam, da se funkcije ne smejo podvajati in da sta komplementarnost in sinergija med sporazumi o gospodarskem partnerstvu in Skupno parlamentarno skupščino zelo pomembni."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Den andra översynen av Cotonouavtalet kommer vid en mycket intressant tidpunkt, eftersom den möjliggör en analys av bestämmelserna i avtalet mot bakgrund av en verklighet i mycket snabb förändring. Mycket har hänt sedan den tidigare översynen 2005: vi har haft ekonomi-, livsmedels-, energi- och finanskriser och andra förändringar har orsakats av klimatförhandlingarna och deras inverkan på utvecklingsländerna. Något som dock måste intressera parlamentsledamöterna är den gemensamma parlamentariska församlingens roll och de möjliga försöken att begränsa församlingens verksamhet och uppgifter. Kommissionsledamotens uttalande om att kommissionen inte har några sådana avsikter gläder mig verkligen. Detta är viktigt, för vare sig Europaparlamentet, den gemensamma parlamentariska församlingen eller parlamenten i AVS-länderna deltog i den beslutsprocess som har lett till förändringarna av avtalet. En annan viktig fråga är regionaliseringen av förbindelserna mellan EU och AVS-länderna, och i synnerhet karaktären hos denna regionalisering. Jag är inte emot en regionalisering, men jag är övertygad om att regionala möten i den gemensamma parlamentariska församlingen inte borde ersätta plenarsammanträdena. Det vore faktiskt mer naturligt om besluten om strukturerna och principerna för arbetet i den gemensamma parlamentariska församlingen fattades av församlingen själv, och inte av parterna till avtalet. Jag stöder önskemålet i betänkandet om att stärka de nationella parlamenten. Louis Michel talade om detta. I framtiden vill vi att alla företrädare för AVS-länderna som deltar i arbetet i den gemensamma parlamentariska församlingen ska vara ledamöter i sitt lands parlament, inte företrädare för landets regering. Det är även viktigt att de nationella parlamenten i AVS-länderna får möjlighet att spela en betydelsefull roll i utvecklingssamarbetet, i utarbetandet och genomförandet av program och i övervakningen och utvärderingen av de åtgärder som vidtas. Därför är det nödvändigt med tillgång till strategiska dokument. Jag håller dessutom naturligtvis med om att dubbelarbete måste undvikas och att komplementariteten hos och synergin mellan de ekonomiska partnerskapsavtalen och den gemensamma parlamentariska församlingen är mycket viktig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph