Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.5.2-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think it is clear to all of us here that the Iranian regime is a dictatorial and criminal regime. The question is: how to deal with it? I would like to state very clearly my support for the delegation that would have gone to Iran from this Parliament. The delegation would have met, for one whole day, members of the opposition and dissidents. It would have strengthened them. They wanted that. So I really feel very sorry that this delegation visit could not take place. I have one very concrete question to you, Baroness Ashton. Several Members here have talked about sanctions. From the experience I have as a member of the national parliament and talking with many people for a long time, I would really be in favour of smart sanctions – targeted, for example, at specific members of the Revolutionary Guard, putting them on a veto list for visits, or at other specific persons. I am very much against imposing sanctions on the whole country as that would probably strengthen the government, because then poverty would increase – they would not have access, for example, to petrol – and that would help to support the regime instead of weakening it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, myslím, že je nám zde všem jasné, že je íránský režim diktátorský a zločinný. Otázkou je: jak s ním zacházet? Ráda bych zde jasně uvedla mou podporu delegaci, která by bývala z tohoto Parlamentu jela do Íránu. Delegace by se bývala setkala, na jeden celý den, s členy opozice a disentu. Posílila by je. Toto chtěli. Proto je mi velmi líto, že se návštěva delegace nemohla uskutečnit. Mám na vás jednu konkrétní otázku, paní baronko Ashtonová. Několik poslanců zde hovořilo o sankcích. Ze zkušenosti, kterou mám jako poslankyně vnitrostátního parlamentu a z rozhovorů s řadou lidí, které jsem dlouho vedla, bych byla pro chytré sankce – zaměřené například na konkrétní členy revoluční gardy, umístit je na listiny zakázaných osob pro vstup na naše území, nebo na jiné konkrétní osoby. Jsem silně proti uvalení sankcí na celou zemi, protože by to patrně posílilo vládu, protože by vzrostla bída – neměli by například přístup k ropě – a to by režimu pomohlo, místo aby ho to oslabilo."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, at det står klart for os alle her, at det iranske styre er et diktatorisk og kriminelt styre. Spørgsmålet er, hvordan vi skal reagere over for dem? Jeg vil gerne klart give udtryk for min støtte til den delegation, der skulle være taget til Iran fra dette parlament. Delegationen ville i løbet af en hel dag have mødtes med oppositionsmedlemmer og dissidenter. Det ville have styrket dem. Det er, hvad de ønskede. Så jeg er meget ked af, at dette delegationsbesøg ikke kunne blive til noget. Jeg har et enkelt meget konkret spørgsmål til Dem, Baroness Ashton. Flere medlemmer her har talt om sanktioner. Fra min erfaring som nationalt parlamentsmedlem og fra mangeårige drøftelser med mange personer går jeg virkelig ind for intelligente sanktioner, der f.eks. er målrettet specifikke medlemmer af Revolutionsgarden ved at sætte dem på en vetoliste for besøg eller rettet mod andre bestemte personer. Jeg er meget imod at pålægge sanktioner i hele landet, da det sandsynligvis vil styrke regeringen, da fattigdommen dermed stiger, der vil f.eks. ikke være adgang til benzin, og det ville bidrage til at støtte styret frem for at svække det."@da2
"Herr Präsident, ich denke, uns allen ist klar, dass das iranische Regime ein diktatorisches und kriminelles Regime ist. Es stellt sich jedoch die Frage: Wie gehen wir damit um? Ich möchte ganz deutlich meine Unterstützung für die Delegation zum Ausdruck bringen, die im Namen dieses Parlaments in den Iran gefahren wäre. Die Delegation hätte sich einen ganzen Tag lang mit den Mitgliedern der Opposition und Dissidenten getroffen. Das hätte sie gestärkt. Sie wollten das. Daher tut es mir sehr leid, dass der Besuch dieser Delegation nicht stattfinden konnte. Ich habe eine konkrete Frage an Sie, Baronin Ashton. Mehrere Mitglieder haben hier über Sanktionen gesprochen. Aus meiner Erfahrung als nationales Parlamentsmitglied, das seit vielen Jahren mit vielen Leuten spricht, würde ich wirklich für „smarte Sanktionen“ optieren – zielgerichtet auf beispielsweise bestimmte Mitglieder der Revolutionsgarde, die man auf eine Verbotsliste für Besuche setzt, oder auf andere spezielle Personen. Ich bin sehr dagegen, Sanktionen gegen ein ganzes Land zu verhängen, weil dadurch möglicherweise die Regierung durch das Anwachsen der Armut gestärkt würde – die Bevölkerung hätte beispielsweise keinen Zugang zu Benzin – und das würde das Regime eher stärken als schwächen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους όσοι βρισκόμαστε εδώ ότι το ιρανικό καθεστώς είναι ένα δικτατορικό και εγκληματικό καθεστώς. Το ερώτημα όμως είναι: πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε; Θέλω να δηλώσω με μεγάλη σαφήνεια ότι στηρίζω την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επρόκειτο να επισκεφθεί το Ιράν. Η αντιπροσωπεία αυτή θα είχε συναντηθεί, για μια ολόκληρη ημέρα, με μέλη της αντιπολίτευσης και αντιφρονούντες. Θα τους είχε ενισχύσει. Αυτό είναι κάτι που επιθυμούσαν. Με θλίβει επομένως το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη. Θέλω να σας θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, βαρόνη Ashton. Πολλοί συνάδελφοι έκαναν λόγο από το βήμα αυτό για κυρώσεις. Από την πείρα που έχω συγκεντρώσει ως μέλος του εθνικού κοινοβουλίου, και έχοντας συνομιλήσει με πολλούς ανθρώπους για μεγάλο διάστημα, οφείλω να πω ότι θα τασσόμουν πραγματικά υπέρ ευφυών κυρώσεων – που θα αφορούν, λόγου χάρη, συγκεκριμένα μέλη της Επαναστατικής Φρουράς, απαγορεύοντας τις επισκέψεις τους, ή σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα. Διαφωνώ έντονα με την επιβολή κυρώσεων στη χώρα συνολικά, διότι αυτό πιθανότατα θα ενίσχυε την κυβέρνηση, μιας και τότε η φτώχεια θα αυξανόταν –δεν θα υπήρχε πρόσβαση, λόγου χάρη, στο πετρέλαιο– με αποτέλεσμα οι κυρώσεις να συμβάλλουν στη στήριξη του καθεστώτος αντί της αποδυνάμωσής του."@el10
"Señor Presidente, creo que para todos los presentes hoy en esta Cámara es evidente que el régimen iraní es un régimen dictatorial y criminal. La cuestión es: ¿cómo abordar esta situación? Me gustaría manifestar de forma muy clara mi apoyo hacia la delegación de este Parlamento que habría ido a Irán. La delegación habría conocido, durante un día entero, a miembros de la oposición y disidentes. Les habría fortalecido. Ellos lo deseaban. Así que siento de veras que esta visita de la delegación no pudiera realizarse. Tengo una pregunta muy concreta para usted, Baronesa Ashton. Varios diputados presentes aquí han hablando de sanciones. Según la experiencia que poseo como diputado al parlamento nacional y por las conversaciones mantenidas con muchas personas durante mucho tiempo, yo estaría realmente a favor de sanciones inteligentes dirigidas, por ejemplo, a miembros específicos de la Guardia Revolucionaria, colocándoles en una lista de visitas vetadas o dirigidas a otras personas concretas. Estoy muy en contra de imponer sanciones en todo el país, puesto que es probable que refuercen al gobierno, ya que la pobreza aumentaría —ellos no tienen acceso, por ejemplo, a la gasolina— y eso serviría de apoyo al régimen en lugar de debilitarlo."@es21
"Austatud juhataja! Minu arvates, on kõigile meile siin selge, et Iraani režiim on diktaatorlik ja kriminaalne režiim. Küsimus on: kuidas sellega toime tulla? Sooviksin teha väga selgelt teatavaks oma toe delegatsioonile, kes oleks siit parlamendist Iraani läinud. Delegatsioon oleks kohtunud ühe terve päeva opositsiooni ja teisitimõtlejatega. See oleks neid tugevdanud. Nad tahtsid seda. Nii et mul on väga kahju, et antud delegatsioonikülastus toimuda ei saanud. Mul on teile, paruness Ashton, üks väga konkreetne küsimus. Mitu parlamendiliiget on siin sanktsioonidest rääkinud. Riikliku parlamendi liikmena ja ammu paljude inimestega rääkides saadud kogemustest lähtuvalt oleksin tõesti tarkade sanktsioonide poolt – mis sihistavad näiteks revolutsioonilise kaardiväe konkreetseid liikmeid, seades neile sissesõidukeelu, või teisi konkreetseid isikuid. Olen väga sanktsioonide kehtestamise vastu tervele riigile, kuna see tõenäoliselt tugevdaks valitsust, sest siis vaesus suureneks – nad ei pääseks ligi näiteks bensiinile ja see aitaks nõrgestamise asemel režiimi toetada."@et5
"Arvoisa puhemies, uskon, että meille kaikille on selvää, että Iranin hallinto on diktatuuri ja rikollinen hallinto. Kysymys kuuluu: kuinka sen kanssa on toimittava? Haluan ilmaista hyvin selkeästi tukeni tämän parlamentin valtuuskunnalle, joka olisi mennyt Iraniin. Valtuuskunta olisi tavannut kokonaisen päivän ajan opposition jäseniä ja toisinajattelijoita. Se olisi tukenut heitä. He halusivat sitä. Olen siis todella pahoillani siitä, ettei vierailu toteutunut. Arvoisa korkea edustaja Ashton, minulla on teille hyvin konkreettinen kysymys. Useat kollegat ovat puhuneet pakotteista. Kokemuksestani kansallisen parlamentin jäsenenä ja keskusteltuani useiden ihmisten kanssa hyvin pitkään kannatan todella järkeviä pakotteita – esimerkiksi vallankumouskaartin jäseniin kohdennettuja pakotteita, heidän asettamistaan matkustuskieltoon, tai tiettyihin muihin henkilöihin kohdennettuja pakotteita. Vastustan voimakkaasti koko valtiolle asetettuja pakotteita, sillä se todennäköisesti vahvistaisi hallitusta, koska köyhyys lisääntyisi – ihmiset eivät esimerkiksi saisi bensiiniä – ja se pikemminkin tukisi hallintoa kuin heikentäisi sitä."@fi7
"Monsieur le Président, je pense qu’il est clair pour tous ici que le régime iranien est un régime dictatorial et criminel. La question est: comment traiter avec un tel régime? Je voudrais affirmer très clairement mon soutien pour la délégation de ce Parlement qui devait se rendre en Iran. La délégation aurait rencontré, pendant toute une journée, des membres de l’opposition et des dissidents. Elle aurait renforcé leur position. Ils le souhaitaient. Je regrette donc sincèrement que cette délégation n’ait pu effectuer sa visite. J’ai une question très concrète à vous poser, Madame Ashton. Plusieurs collègues députés ont évoqué des sanctions. Eu égard à mon expérience au sein du Parlement national et aux conversations que j’ai pu avoir avec de nombreuses personnes pendant très longtemps, je serais réellement favorable à des sanctions intelligentes ciblées, par exemple, sur des membres spécifiques de la Garde révolutionnaire, en les inscrivant sur une liste noire pour les visites, ou sur d’autres personnes spécifiques. Je suis contre la prise de sanctions à l’égard de l’ensemble du pays, car cela renforcerait probablement le gouvernement, parce que la pauvreté augmenterait alors – le pays n’aurait pas accès au pétrole, par exemple –, ce qui contribuerait à soutenir le régime au lieu de l’affaiblir."@fr8
"Elnök úr, úgy vélem, mindannyiunk számára világos, hogy az iráni rezsim egy diktatórikus és bűnös rezsim. A kérdés az, hogy hogyan lépjünk fel vele szemben? Szeretném nagyon világosan kifejezni támogatásomat amellett a küldöttség mellett, amely Iránba látogatott volna ebből a Parlamentből. A küldöttség egy egész napot az ellenzék tagjaival és másként gondolkodókkal töltött volna. Megerősítették volna őket. Ezt akarták volna elérni. Ezért valóban nagyon sajnálom, hogy nem kerülhetett sor erre a küldöttségi látogatásra. Egy nagyon konkrét kérdésem van önhöz, Ashton bárónő. Számos képviselő beszélt itt szankciókról. A nemzeti parlament tagjaként és a hosszú ideje, sok személlyel folytatott beszélgetéseimből szerzett tapasztalataim alapján valóban támogatnám az intelligens szankciók bevezetését – amelyek például beutazási tiltólistára történő felvétellel a Forradalmi Gárda egyes tagjai vagy más konkrét személyek ellen irányulnának. Határozottan ellenzem az egész országra érvényes szankciók bevezetését, mivel azok valószínűleg a kormányt erősítenék, hiszen nőne a szegénység – az emberek nem jutnának például benzinhez –, és ez a rezsim támogatását, nem pedig a gyengítését segítené elő."@hu11
"( ) Signor Presidente, credo che sia chiaro a tutti qui che il regime iraniano è un regime dittatoriale e criminale. Il punto è: come gestirlo? Vorrei esprimere molto chiaramente il mio sostegno a favore della delegazione di questo Parlamento che si sarebbe recata in Iran. La delegazione avrebbe incontrato, per una giornata intera, membri dell’opposizione e dissidenti. Avrebbe dato loro forza. Lo desideravano. Dunque mi dispiace molto che la visita della delegazione non abbia avuto luogo. Ho una domanda molto concreta da porle, Baronessa Ashton. Basandomi sulla mia esperienza come deputato del parlamento nazionale e avendo parlato a lungo con molte persone, sarei in favore di sanzioni intelligenti – mirate, ad esempio, ad alcuni membri della Guardia rivoluzionaria, ponendo su di loro il veto per le visite, o ad altre persone specifiche. Sono fermamente contrario all’imposizione di sanzioni all’intero paese dal momento che finirebbero probabilmente con il rafforzare il governo, perché la povertà aumenterebbe – verrebbe meno l’accesso alla benzina – e questo aiuterebbe il regime invece di indebolirlo."@it12
"Pone pirmininke, manau, kad visiems aišku, kad Irano režimas yra diktatoriškas ir nusikalstamas. Klausimas: kaip tai spręsti? Norėčiau aiškiai išreikšti savo paramą šio Parlamento delegacijai, kuri būtų keliavusi į Iraną. Delegacija būtų skyrusi visą dieną susitikti su opozicijos nariais ir disidentais. Ji būtų suteikusi jiems stiprybės. Jie to norėjo. Dėl to labai apgailestauju, kad šios delegacijos vizitas negalėjo įvykti. Turiu jums vieną konkretų klausimą, ponia baroniene C. Ashton. Keletas narių čia kalbėjo apie sankcijas. Atsižvelgdamas į savo, kaip nacionalinio parlamento nario, patirtį ir diskutuodamas su daugybe žmonių ilgą laikotarpį, iš tikrųjų pritarčiau protingoms sankcijoms – pvz., nukreiptoms į konkrečius Revoliucinės gvardijos narius, įtraukiant juos į asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą, arba kitus konkrečius asmenis. Esu priešiškai nusiteikęs dėl visai šaliai taikomų sankcijų, nes tai turbūt sustiprintų vyriausybę, nes jos padidintų skurdą – jie, pvz., negalėtų gauti kuro – ir tai padėtų stiprinti, o ne susilpninti režimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, visiem šeit klātesošajiem ir skaidrs, ka Irānas režīms ir diktatorisks un krimināls režīms. Jautājums ir, kā pret to izturēties? Es vēlos skaidri paziņot, ka atbalstu delegāciju, kas būtu devusies uz Irānas parlamentu. Veselu dienu šī delegācija būtu tikusies ar opozīciju un disidentiem. Tā būtu tos stiprinājusi. Viņi to vēlējās. Tāpēc man patiešām ir ļoti žēl, ka delegācijas apmeklējums nevarēja notikt. Man ir viens konkrēts jautājums jums, baronese . Vairāki deputāti šeit runāja par sankcijām. Kā pieredzējis savas valsts parlamenta deputāts, kas daudz ir runājis ar cilvēkiem, es patiešām atbalstītu saprātīgas sankcijas, kas, piemēram, būtu vērstas pret atsevišķiem Revolucionārās gvardes locekļiem, ievietojot tos melnajos sarakstos, kuri liedz iebraukšanu Eiropā, vai arī pret citām konkrētām personām. Es esmu pret sankciju uzlikšanu visai valstij, jo tas droši vien stiprinātu valdību, jo palielinātos nabadzība — piemēram, nebūtu iespējams dabūt benzīnu —, un tas palīdzētu balstīt režīmu, nevis vājināt to."@lv13
"Mr President, I think it is clear to all of us here that the Iranian regime is a dictatorial and criminal regime. The question is: how to deal with it? I would like to state very clearly my support for the delegation that would have gone to Iran from this Parliament. The delegation would have met, for one whole day, members of the opposition and dissidents. It would have strengthened them. They wanted that. So I really feel very sorry that this delegation visit could not take place. I have one very concrete question to you, Baroness Ashton. Several Members here have talked about sanctions. From the experience I have as a member of the national parliament and talking with many people for a long time, I would really be in favour of smart sanctions – targeted, for example, at specific members of the Revolutionary Guard, putting them on a veto list for visits, or at other specific persons. I am very much against imposing sanctions on the whole country as that would probably strengthen the Government, because then poverty would increase – they would not have access, for example, to petrol – and that would help to support the regime instead of weakening it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het ons allen hier duidelijk is dat het Iraanse regime een dictatoriaal en misdadig regime is. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Ik zou heel duidelijk mijn steun willen uitspreken voor de delegatie die vanuit dit Parlement naar Iran zou zijn gegaan. De delegatie zou daar, gedurende een hele dag, met leden van de oppositie en dissidenten gesproken hebben. Dat zou hen gesterkt hebben. Dat wilden ze. Ik vind het dus heel jammer dat het bezoek van deze delegatie geen doorgang kon vinden. Ik heb één heel concrete vraag voor u, mevrouw Ashton. Verschillende Parlementsleden hadden het over sancties. Op basis van mijn ervaring als lid van het nationale parlement en gesprekken met diverse mensen verspreid over een lange tijd zou ik echt een voorstander zijn van slimme sancties – gericht tegen specifieke leden van de Revolutionaire Garde, bijvoorbeeld in de vorm van een vetolijst zodat ze geen buitenlandse bezoeken meer kunnen afleggen, of tegen andere specifieke personen. Ik ben heel erg tegen sancties die tegen het hele land gericht zijn. Dergelijke sancties werken armoede in de hand doordat er dan bijvoorbeeld geen benzine meer te krijgen is. Hierdoor wordt de positie van de regering eerder versterkt dan verzwakt."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy chyba rozumiemy, że irański reżim to reżim dyktatury i zbrodni. Pozostaje jednak pytanie: Jak się z nim rozprawić? Chcę wyraźnie podkreślić moje poparcie dla delegacji Parlamentu, która miała jechać do Iranu. Delegacja ta miała spędzić cały dzień z członkami opozycji i dysydentami. Miała ich wzmocnić. Oni tego chcieli. Dlatego naprawdę żałuję, że ta wizyta nie mogła się odbyć. Mam jedno bardzo konkretne pytanie do pani, baronesso Ashton. Kilku posłów mówiło tu o sankcjach. Bazując na moim doświadczeniu posła do parlamentu krajowego i na rozmowach z wieloma ludźmi, byłabym rzeczywiście za inteligentnymi sankcjami, ukierunkowanymi na przykład na konkretnych członków Korpusu Strażników Rewolucji i polegającymi na odmowie wjazdu, czy też ukierunkowanymi na inne konkretne osoby. Jestem bardzo przeciwna nakładaniu sankcji na cały kraj, gdyż w ten sposób wzmocnilibyśmy prawdopodobnie rząd, zwiększając biedę. Ludność nie miałaby dostępu np. do benzyny, a to pomogłoby wspierać reżim, zamiast go osłabiać."@pl16
"Senhor Presidente, penso ser evidente para todos aqui que o regime iraniano é um regime ditatorial e criminoso. A questão é: como tratar com ele? Pessoalmente, gostaria de afirmar muito claramente o meu apoio à delegação deste Parlamento que deveria ter ido ao Irão. A delegação deveria ter-se encontrado, ao longo de todo um dia, com membros da oposição e dissidentes, o que lhes teria dado ânimo. Eles queriam isso. Logo, lamento realmente muitíssimo que esta visita da delegação não tivesse podido realizar-se. Tenho uma pergunta muito concreta a fazer-lhe, Senhora Baronesa Ashton. Vários deputados falaram aqui de sanções. Da minha experiência como membro do Parlamento nacional, e tendo falado com muitas pessoas ao longo de muito tempo, seria realmente a favor de sanções inteligentes - dirigidas, por exemplo, a membros específicos da Guarda Revolucionária, ou a outras pessoas específicas, pondo-os numa lista de nomes vetados, quando se tratar de visitas. Sou absolutamente contrária à imposição de sanções a todo o país, uma vez que, provavelmente, isso iria reforçar o Governo, porque, em tal caso, a pobreza iria aumentar - as pessoas não teriam, por exemplo, acesso à gasolina -, o que iria ajudar a apoiar o regime, em vez de o enfraquecer."@pt17
"Dle preşedinte, cred că este clar pentru noi toţi că regimul iranian este un regim dictatorial şi criminal. Întrebarea este: cum abordăm această situaţie? Aş dori să afirm foarte clar că susţin delegaţia din acest Parlament care s-ar fi deplasat în Iran. Delegaţia s-ar fi întâlnit, pentru o zi întreagă, cu membri ai opoziţiei şi cu dizidenţi. Aceasta le-ar fi dat putere. Ei şi-au dorit acest lucru. Prin urmare, îmi pare foarte rău că această vizită a delegaţiei nu a putut avea loc. Am o întrebare foarte concretă pentru dvs., Baroneasă Ashton. Mai mulţi deputaţi au vorbit despre sancţiuni. Din experienţa ca deputat al parlamentului naţional, care a discutat cu mulţi oameni, o perioadă îndelungată, sunt cu adevărat în favoarea sancţiunilor inteligente – orientate, de exemplu, către membri specifici ai Gărzii Revoluţionare, incluzându-i pe o listă de interdicţie pentru vizite, sau către alte persoane specifice. Sunt ferm împotriva impunerii de sancţiuni asupra întregii ţări, deoarece aceasta ar întări probabil guvernul, deoarece sărăcia ar creşte – nu ar avea acces, de exemplu, la petrol – şi ar ajuta la susţinerea regimului în loc să-l slăbească."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je nám všetkým jasné, že iránsky režim je diktátorský a zločinný. Otázka znie: ako s ním zaobchádzať? Chcela by som veľmi jasne vyjadriť svoju podporu delegácii, ktorá z tohto Parlamentu mala ísť do Iránu. Delegácia by sa na jeden celý deň stretla s členmi opozície a disidentmi. Dodalo by im to silu. Chceli to. Preto mi je skutočne veľmi ľúto, že sa táto návšteva delegácie nemohla uskutočniť. Pani barónka Ashtonová, mám pre vás jednu veľmi konkrétnu otázku. Viacerí poslanci tu hovorili o sankciách. Zo skúseností, ktoré som získala ako poslankyňa národného parlamentu, a z rozhovorov s mnohými ľuďmi za dlhý čas, by som podporila inteligentné sankcie – cielené napríklad na konkrétnych členov Revolučných gárd, odmietla by som im návštevy, alebo na iné konkrétne osoby. Som veľmi proti uvaleniu sankcií na celú krajinu, pretože by to pravdepodobne posilnilo vládu, lebo by sa zvýšila chudoba – nemali by napríklad prístup k benzínu – a to by pomohlo podporiť režim namiesto jeho oslabenia."@sk19
"Gospod predsednik, mislim, da nam je vsem jasno, da je iranski režim diktatorski in zločinski. Vprašanje pa je: kako naj ga obravnavamo? Zelo jasno bi rad povedal, da podpiram delegacijo tega Parlamenta, ki bi šla v Iran. Delegacija bi ves dan preživela s člani opozicije in disidenti. To bi jih okrepilo. To so si želeli. Zato mi je resnično žal, da do obiska te delegacije ni prišlo Za vas, baronica Ashton, imam zelo konkretno vprašanje. Več poslancev je govorilo o sankcijah. Iz izkušenj, ki jih imam kot poslanec v nacionalnem parlamentu in sem jih pridobil v pogovorih z ljudmi, bi bil res naklonjen premišljenim sankcijam, ki bi na primer ciljale na določene člane revolucionarne garde in bi jih dali na negativni seznam glede obiskov, ali na določene druge osebe. Močno nasprotujem uvajanju sankcij za vso državo, saj bi to verjetno okrepilo vlado, ker bi se revščina še povečala – ne bi na primer imeli dostopa do bencina – in to bi še pripomoglo h krepitvi režima namesto k njegovi slabitvi."@sl20
"Herr talman! Jag anser att det är uppenbart för oss alla att den iranska regimen är en diktatorisk och brottslig regim. Frågan är: hur ska vi hantera den? Jag vill uttrycka mitt stöd för den delegation från parlamentet som skulle ha rest till Iran. Delegationen skulle under en hel dag ha träffat oppositionsmedlemmar och oliktänkande. Detta skulle ha stärkt dem. De ville göra detta. Så jag är verkligen ledsen över att delegationsbesöket inte kunde genomföras. Jag har en mycket konkret fråga till er, fru Ashton. Flera ledamöter här har talat om sanktioner. Utifrån mina erfarenheter som ledamot i det nationella parlamentet och efter att ha samtalat med många människor under lång tid är jag verkligen positiv till smarta sanktioner som riktas mot specifika medlemmar av revolutionsgardet, t.ex. genom att de placeras på en lista över personer med besöksförbud, eller mot andra speciellt utvalda personer. Jag är väldigt negativ till att införa sanktioner mot hela landet eftersom detta förmodligen skulle stärka regeringen genom att fattigdomen skulle öka – folket skulle t.ex. inte ha tillgång till bensin – och detta skulle i sin tur bidra till att stödja regimen i stället för att försvaga den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek (Verts/ALE )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph