Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.5.2-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last summer, I got elected to the European Parliament by voicing criticism against my own government. A young woman in Iran, having done the same, would have likely been killed, imprisoned, tortured and raped since. Thanks to new media, we have all seen the clips of the brutal way the Iranian regime cracks down on citizens who speak out peacefully for democracy and freedom. Recent arrests of human rights reporters by the intelligence office of the Revolutionary Guard show that the Iranian regime takes an increased interest in closing off the country. Their reports were heavily relied upon by international journalists. Yesterday was Martin Luther King Day. We commemorate a man who, too, marched the streets peacefully and said: ‘a time comes when silence is betrayal’. High Representative, this time has long arrived. President Barack Obama broke off his holidays over Christmas to speak out against yet more brutal attacks on citizens after Ashura. In the proposed two-track approach to Iran, balancing the nuclear question and human rights, the United States is increasingly emphasising human rights. Europe should take a stronger leadership position here, not only when it is politically safe to do so. The disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action. However, the man-made disaster that is ongoing in Iran has not been met with leadership and coordination from the European side thus far. Last month, a delegation of this Parliament was supposed to visit Iran, but the regime did not want us to see with our own eyes its own weakness and division. It is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting. Is Iran’s current regime, which has lost its legitimacy and is divided internally, a credible actor in negotiations? What measures do you propose in the nuclear question that will target the government without harming the population? Are you willing to call an emergency talk in Europe on Iran? To ensure that human rights will remain Europe’s priority, how will you use the EU instrument for human rights? I believe we need to support citizens, civil society and journalists. The ‘Shelter City’ programme, proposed by the Czech Presidency, might be a useful tool to support Iranians under threat in Europe. In the hearings with Commissioner Kroes, I asked her whether she is willing to work with you to make free speech on the Internet an integrated part of Europe’s foreign policy. I ask you the same."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, loni v létě jsem byla zvolená do Evropského parlamentu tím, že jsem vyjádřila kritiku proti své vlastní vládě. Mladá žena v Íránu, která by udělala totéž, by následně patrně byla zabita, uvězněna, mučena a znásilněna. Díky novým médiím jsme všichni viděli záběry brutálního způsobu, jímž íránský režim zakročuje proti občanům, kteří se pokojně staví za demokracii a svobodu. Nedávná zatčení lidskoprávních zpravodajů zpravodajskou službou revoluční gardy ukazují, že má íránský režim ve zvýšené míře zájem na uzavření země. Na jejich zprávy se velmi spoléhali zahraniční novináři. Včera byl Den Martina Luthera Kinga. Vzpomínáme na muže, jenž také pokojně pochodoval ulicemi a jenž řekl: „Přichází čas, kdy mlčení je zradou“. Paní vysoká představitelko, tento čas dávno nastala. Prezident Barack Obama o Vánocích přerušil svou dovolenou, aby promluvil proti ještě brutálnějším útokům proti občanům po svátku Ashura. V navrhovaném dvojím postupu vůči Íránu, jenž vyvažuje jadernou otázku s lidskými právy, zdůrazňují Spojené státy v rostoucí míře lidská práva. Evropa by zde měla zaujmout silnější vůdčí úlohu, a to nejen když je to politicky bezpečné. Neštěstí na Haiti je hroznou tragédií, a jsem ráda, že jednáte. Nicméně katastrofa způsobená člověkem, která probíhá v Íránu, se ze strany Evropy dosud nesetkala s rozhodným vedením či koordinací. Minulý měsíc měla delegace tohoto Parlamentu navštívit Írán, ale režim nechtěl, abychom na vlastní oči viděli jeho slabost a rozdělení. Je nejvyšší čas, aby Evropa zaujala ohledně Íránu stanovisko, a svět na to čeká. Je současný režim Íránu, jenž ztratil svou legitimitu a je vnitřně rozpolcený, důvěryhodným aktérem ve vyjednáváních? Jaká opatření navrhujete v jaderné otázce, která by směřovala na vládu aniž by ublížila obyvatelstvu? Jste ochotni v Evropě svolat krizové rozhovory o Íránu? Aby bylo zajištěno, že lidská práva zůstanou prioritou Evropy, jak využijete nástroje EU pro lidská práva? Jsem přesvědčena, že musíme podporovat občany, občanskou společnost a novináře. Program „Město – útočiště“, který navrhlo české předsednictví, by mohl být užitečným nástrojem na podporu Íránců, kteří jsou v Evropě ohroženi. Při slyšeních s komisařkou Kroesovou jsem se jí zeptala, zda je ochotna s vámi pracovat na tom, aby se svoboda projevu na internetu stala nedílnou součástí evropské zahraniční politiky. Žádám vás o totéž."@cs1
"Hr. formand! Sidste sommer blev jeg valgt til Europa-Parlamentet ved at kritisere min egen regering. Hvis en ung kvinde i Iran havde gjort det samme, ville hun sandsynligvis være blevet dræbt, fængslet, tortureret eller voldtaget. Takket være de nye medier har vi alle set klippene, der viser, hvor brutalt det iranske styre slår ned på de borgere, som på fredelig vis taler for demokrati og frihed. Revolutionsgardens efterretningstjeneste arresterede for nylig en række menneskerettighedsjournalister, hvilket er bevis på, at det iranske styre i stigende grad ønsker at lukke landet. Deres rapporter blev i vid udtrækning brugt af de internationale journalister. I går var det Martin Luther King-dag. Vi fejrede en mand, som marcherede fredeligt i gaderne, og som sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor tavshed er forræderi. Fru højtstående repræsentant! Den tid er kommet for længe siden. Præsident Barack Obama afbrød sin juleferie for at fordømme de endnu mere brutale angreb på borgerne efter Ashura. I den foreslåede tostrengede tilgang til Iran, at afbalancere det nukleare spørgsmål og menneskerettighederne, understreger USA mere og mere menneskerettighederne. Europa burde i højere grad indtage en førende rolle her, og ikke kun når det er politisk sikkert at gøre det. Katastrofen i Haiti er en frygtelig tragedie, og jeg er glad for, at De handler. Men den menneskeskabte katastrofe, der foregår i Iran, er ikke indtil videre blevet mødt med lederskab og koordinering fra europæisk side. Det var meningen, at en delegation fra Europa-Parlamentet skulle aflægge besøg i Iran i sidste måned, men styret ønskede ikke, at vi ved selvsyn så, hvor svagt og splittet det er. Det er på høje tid, at Europa indtager én fælles holdning til Iran, og verden venter. Er Irans nuværende styre, som har mistet sin legitimitet, og som er splittet internt, en troværdig forhandlingspartner? Hvilke foranstaltninger foreslår De vedrørende atomspørgsmålet, som vil være rettet mod regeringen uden at skade befolkningen? Er De villig til at indkalde til hasteforhandlinger om Iran i Europa? Hvordan vil De bruge EU's menneskerettighedsinstrument til at sikre, at menneskerettighederne forbliver Europas førsteprioritet? Vi skal støtte borgerne, civilsamfundet og journalisterne. "Shelter City"-programmet, som det tjekkiske formandskab foreslog, kunne være et nyttigt instrument til at støtte iranere i Europa, der er udsat for trusler. I de høringer, vi havde med kommissær Kroes, spurgte jeg hende, om hun var villig til at samarbejde med Dem om at gøre ytringsfrihed på internettet til en integrerende del af europæisk udenrigspolitik. Jeg stiller det samme spørgsmål til Dem."@da2
"Herr Präsident, im vergangenen Sommer wurde ich in das Europäische Parlament gewählt, weil ich Kritik an meiner eigenen Regierung geäußert hatte. Eine junge Frau im Iran, die das gleiche getan hätte, wäre seitdem wahrscheinlich ermordet, inhaftiert, gefoltert und vergewaltigt worden. Dank der neuen Medien haben wir alle die Clips über die brutale Weise gesehen, mit der das iranische Regime hart gegen friedliche Demonstranten für Demokratie und Freiheit vorgeht. Die jüngsten Inhaftierungen von Menschenrechtsberichterstattern durch den Nachrichtendienst der Revolutionsgarden zeigt, dass das iranische Regime ein erhöhtes Interesse daran hat, das Land abzuriegeln. Auf ihre Berichte hatten sich internationale Journalisten verlassen. Gestern war Martin-Luther-King-Tag. Wir gedenken eines Mannes, der auch friedlich durch die Strassen marschierte und sagte: ,,Es wird eine Zeit kommen, wo die Ruhe trügerisch ist." Hohe Vertreterin, diese Zeit ist längst gekommen. Präsident Barack Obama hat seinen Urlaub über Weihnachten unterbrochen, um sich gegen noch mehr brutale Anschläge auf Bürger nach dem Ashura-Fest auszusprechen. Bei der vorgeschlagenen zweigleisigen die Atomfrage und die Menschenrechte ausgleichenden Vorgehensweise gegenüber dem Iran betonen die Vereinigten Staaten von Amerika zunehmend die Menschenrechte. Europa sollte hier eine stärkere Vorreiterposition einnehmen - nicht nur, wenn es sich über seine politischen Maßnahmen im Klaren ist. Die Katastrophe in Haiti ist eine furchtbare Tragödie, und ich freue mich, dass Sie Maßnahmen ergreifen. Jedoch ist der vom Menschen verursachten Katastrophe, die im Iran anhält, bislang noch nicht mittels Führung und Koordinierung von der europäischen Seite begegnet worden. Im vergangenen Monat sollte eine Delegation dieses Parlaments den Iran besuchen, aber das Regime wollte nicht, dass wir mit unseren eigenen Augen die Schwächung und Spaltung des Regimes sehen. Es ist höchste Zeit, dass Europa eine Haltung im Hinblick auf den Iran einnimmt, und die Welt wartet. Ist das gegenwärtige Regime des Iran, welches seine Legitimität verloren hat und intern gespalten ist, ein glaubwürdiger Akteur in Verhandlungen? Welche Maßnahmen schlagen Sie in der die Regierung betreffenden Atomfrage vor, ohne der Bevölkerung zu schaden? Sind Sie bereit, in Europa eine „Notfall“-Runde zum Iran einzuberufen? Um sicherzustellen, dass die Menschenrechte Europas Priorität bleiben - wie werden Sie das EU-Instrument für die Menschenrechte einsetzen? Ich glaube, wir müssen die Bürger, die Zivilgesellschaft und die Journalisten unterstützen. Das durch den tschechischen Ratsvorsitz vorgeschlagene ,,Shelter City"-Programm könnte ein nützliches Instrument für die Unterstützung bedrohter Iraner in Europa sein. In den Anhörungen mit Kommissarin Kroes habe ich sie gefragt, ob sie bereit ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet zu einem Bestandteil von Europas Außenpolitik zu machen. Ich frage Sie das gleiche."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το περασμένο καλοκαίρι εξελέγην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση της χώρας μου. Μια νεαρή γυναίκα στο Ιράν που θα έπραττε το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα θα είχε ήδη φονευτεί, φυλακιστεί, βασανιστεί και βιαστεί. Χάρη στα νέα τεχνολογικά μέσα, παρακολουθήσαμε όλοι τα αποσπάσματα που δείχνουν τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο το ιρανικό καθεστώς καταστέλλει ειρηνικές εκδηλώσεις πολιτών υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Οι πρόσφατες συλλήψεις ανταποκριτών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την υπηρεσία πληροφοριών της Επαναστατικής Φρουράς καταδεικνύουν ότι το ιρανικό καθεστώς ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να αποκλείσει τη χώρα από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι δημοσιογράφοι σε διεθνές επίπεδο στηρίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ανταποκρίσεις αυτών των ανθρώπων. Εχθές ήταν η ημέρα μνήμης για τον Martin Luther King. Την ημέρα αυτή τιμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάδισε επίσης ειρηνικά στους δρόμους λέγοντας: «έρχεται κάποια στιγμή που η σιωπή είναι προδοσία». Ύπατη Εκπρόσωπε, η στιγμή αυτή έχει έρθει προ πολλού. Ο Πρόεδρος Barack Obama διέκοψε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του για να καταγγείλει τις νέες βάναυσες επιθέσεις κατά πολιτών μετά την εορτή Ασούρα. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διττής προσέγγισης έναντι του Ιράν, εξισορροπώντας το πυρηνικό ζήτημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει πολύ αυστηρότερη στάση στο θέμα αυτό, λειτουργώντας ως πρότυπο, και όχι μόνον όταν αυτό είναι ασφαλές από πολιτική άποψη. Η καταστροφή στην Αϊτή αποτελεί φοβερή τραγωδία, και χαίρομαι που αναλαμβάνετε δράση. Ωστόσο, η ανθρωπογενής καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί με ανάλογη αποφασιστικότητα και συντονισμό από την ευρωπαϊκή πλευρά. Τον περασμένο μήνα, μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο να επισκεφθεί το Ιράν, όμως το καθεστώς δεν ήθελε να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια την αδυναμία και τον εσωτερικό διχασμό του. Είναι καιρός η Ευρώπη να υιοθετήσει ενιαία στάση απέναντι στο Ιράν, αυτό προσδοκά άλλωστε ο κόσμος. Αποτελεί αξιόπιστο διαπραγματευτικό παράγοντα το σημερινό καθεστώς του Ιράν, το οποίο έχει χάσει τη νομιμοποίησή του και είναι διαιρεμένο εσωτερικά; Ποια μέτρα προτείνετε ως προς το πυρηνικό ζήτημα τα οποία να εστιάζονται στην κυβέρνηση χωρίς να ζημιώνουν τον πληθυσμό; Είστε διατεθειμένη να ζητήσετε επειγόντως διάλογο στην Ευρώπη σχετικά με το Ιράν; Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα της Ευρώπης, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το μέσο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Εκτιμώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τους δημοσιογράφους. Το πρόγραμμα «Shelter City», το οποίο πρότεινε η τσεχική Προεδρία, θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για τη στήριξη απειλούμενων Ιρανών στην Ευρώπη. Στις ακροάσεις με την Επίτροπο Kroes, την ρώτησα αν είναι πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί σας με σκοπό η ελεύθερη έκφραση στο Διαδίκτυο να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Σας απευθύνω το ίδιο ερώτημα."@el10
"Señor Presidente, el verano pasado resulté elegida para el Parlamento Europeo por manifestar mis críticas hacia mi propio gobierno. Una mujer joven en Irán que hubiese hecho lo mismo, probablemente a estas alturas habría sido asesinada, detenida, torturada y violada. Gracias a los nuevos medios de comunicación, todos hemos podido ver en vídeos la forma brutal en que el régimen iraní aplica enérgicas medidas contra los ciudadanos que se expresan pacíficamente en favor de la democracia y la libertad. Las últimas detenciones de periodistas defensores de los derechos humanos que ha llevado a cabo la oficina de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, demuestran que el régimen iraní posee un interés cada vez mayor por clausurar el país. Sus informes recibieron una gran confianza por parte de los periodistas internacionales. Ayer fue el Día de Martin Luther King. En él conmemoramos a un hombre que también marchaba por las calles de forma pacífica y que decía: «llega un momento en que el silencio es traición». Alta Representante, hace mucho que llegó ese momento. El Presidente Barack Obama interrumpió sus vacaciones durante las navidades para manifestarse en contra de más ataques brutales sobre los ciudadanos después del día del Ashura. En el doble enfoque propuesto para Irán, que equilibra la cuestión nuclear y los derechos humanos, los Estados Unidos ponen cada vez más de relieve los derechos humanos. Europa debe adoptar una postura de liderazgo en este asunto, no solo cuando sea políticamente seguro hacerlo. El desastre de Haití fue una tragedia terrible, y estoy contenta de que se estén tomando medidas. Sin embargo, el desastre a manos del hombre que está teniendo lugar en Irán no ha sido recibido con el liderazgo y la coordinación europea hasta el momento. El mes pasado se suponía que una delegación de este Parlamento debía visitar Irán, pero el régimen no quería que viésemos con nuestros propios ojos sus propias debilidades y su división. Ya es hora de que Europa adopte una postura en cuanto a Irán, y el mundo está esperando. ¿Constituye el actual régimen de Irán, que ha perdido su legitimidad y se encuentra internamente dividido, un interlocutor fiable en las negociaciones? ¿Qué medidas propone usted en la cuestión nuclear que apunten al gobierno sin perjudicar a la población? ¿Está dispuesta a convocar un debate de emergencia en Europa acerca de Irán? ¿Cómo empleará el instrumento europeo para los derechos humanos con el propósito de garantizar que los derechos humanos sigan siendo una prioridad para Europa? Considero que necesitamos apoyar a los ciudadanos, a la sociedad civil y a los periodistas. El programa «Ciudad refugio» propuesto por la Presidencia checa podría ser una herramienta útil para apoyar a los iraníes que estén bajo amenaza en Europa. En las comparecencias con la Comisaria Kroes, le pregunté si estaba dispuesta a trabajar con usted para convertir el libre discurso de Internet en una parte integrada de la política exterior europea."@es21
"Austatud juhataja! Läinud suvel osutusin valituks Euroopa Parlamenti, kritiseerides mu oma valitsust. Iraanis oleks sama teinud noor naine tõenäoliselt juba tapetud, vangistatud, piinatud ja vägistatud. Tänu uuele meediale oleme kõik näinud videolõike brutaalsusest, millega Iraani režiim surub maha kodanikke, kes võtavad rahumeelselt sõna demokraatia ja vabaduse nimel. Hiljutised revolutsioonilise kaardiväe luureameti inimõiguste raportite vahistamised näitavad, et Iraani režiim tunneb kõrgendatud huvi riigi sulustamise vastu. Nende ettekandeid kasutasid ulatuslikult rahvusvahelised ajakirjanikud. Eile oli Martin Luther Kingi päev. Mälestame meest, kes samuti rahumeelselt tänavail marssis ning ütles: „Tuleb aeg, kui vaikimine on reetmine”. Kõrge esindaja, see aeg on ammu käes! President Barack Obama katkestas jõulude ajal oma puhkuse, et võtta sõna pärast Ashurat kodanikele suunatud veelgi brutaalsemate rünnakute vastu. Väljapakutud paralleelse teega lähenemises Iraanile rõhutavad Ameerika Ühendriigid üha enam inimõigusi. Euroopa peaks võtma siin tugevama juhtpositsiooni, mitte ainult siis, kui see poliitiliselt ohutu on. Haiti loodusõnnetus on kohutav tragöödia ja mul on hea meel, et tegutsete. Ent inimese loodud õnnetusele, mis Iraanis jätkub, pole seni Euroopa poolelt juhtimise ja koordineerimisega vastatud. Läinud kuul pidanuks selle parlamendi delegatsioon Iraani külastama, kuid režiim ei tahtnud, et näeksime oma silmadega selle nõrkust ja lõhestatust. On viimane aeg, et Euroopa asuks Iraani suhtes seisukohale – maailm ootab. Kas Iraani praegune režiim, mis on oma õigusjärgsuse minetanud ja seesmiselt lõhenenud, on läbirääkimistel tõsiseltvõetav osaline? Mis meetmeid kavandate tuumaküsimuses, mis sihistaks valitsust elanikkonda kahjustamata? Kas olete valmis kutsuma Euroopas kokku Iraani puudutavad erakorralised kõnelused? Kuidas kasutate ELi inimõiguste vahendit, et kindlustada, et inimõigused jääksid Euroopa prioriteediks? Minu arvates on tarvis toetada kodanikke, kodanikuühiskonda ja ajakirjanikke. Eesistujariik Tšehhi väljapakutud nn varjupaigalinna kava võiks olla kasulik vahend Euroopas asuvate ohustatud iraanlaste toetamiseks. Kuulamistel volinik Kroesiga küsisin temalt, kas ta on valmis teiega koostööd tegema, et muuta Internetis sõnavabadus Euroopa välispoliitika lahutamatuks osaks. Küsin teilt sama."@et5
"Arvoisa puhemies, minut valittiin viime kesänä Euroopan parlamenttiin, koska esitin kritiikkiä kotimaani hallitusta vastaan. Iranissa näin toiminut nuori nainen olisi todennäköisesti tapettu, vangittu, kidutettu ja raiskattu. Uuden median ansiosta olemme kaikki nähneet pätkiä siitä, kuinka julmalla tavalla Iranin hallinto hyökkää niiden kansalaisten kimppuun, jotka vaativat rauhanomaisesti demokratiaa ja vapautta. Iranin vallankumouskaartin äskettäiset ihmisoikeusraportoijien pidätykset osoittavat, että Iranin hallinto on yhä kiinnostuneempi valtion sulkemisesta. Kansainväliset toimittajat luottivat suuresti raportoijien sanaan. Eilen oli Martin Luther Kingin juhlapäivä. Muistamme miestä, joka myös marssi rauhanomaisesti pitkin katuja ja sanoi: tulee aika, jolloin hiljaisuus on pettämistä. Arvoisa korkea edustaja, se aika on tullut jo aikaa sitten. Presidentti Barack Obama keskeytti joululomansa tuomitakseen yhä julmemmat kansalaisiin kohdistuvat hyökkäykset Ashuran jälkeen. Ehdotetussa Irania koskevassa kaksivaiheisessa lähestymistavassa, jossa haetaan tasapainoa ydinkysymyksessä ja ihmisoikeuksissa, Yhdysvallat korostaa yhä enemmän ihmisoikeuksia. Euroopan on otettava tässä voimakkaampi johtoasema, eikä pelkästään silloin, kun se on poliittisesti turvallista. Haitin katastrofi oli järkyttävä murhenäytelmä, ja olen tyytyväinen siihen, että toteutatte toimia. Iranissa meneillään olevaan ihmisen aiheuttamaan katastrofiin ei kuitenkaan ole tähän mennessä vastattu Euroopan puolelta voimakkaasti ja koordinoidusti. Parlamentin valtuuskunnan oli määrä vierailla Iranissa viime kuussa, mutta sen hallinto ei halunnut meidän näkevän omin silmin sen heikkouksia ja jakautuneisuutta. Euroopan on korkea aika ottaa kantaa Iranin tilanteeseen, ja maailma odottaa sitä. Onko Iranin nykyhallinto, joka on menettänyt legitiimiytensä ja joka on sisäisesti jakautunut, uskottava osapuoli neuvotteluissa? Mitä sellaisia toimenpiteitä ehdotatte ydinkysymyksessä, jotka kohdistuisivat hallintoon kansaa vahingoittamatta? Oletteko halukas kutsumaan koolle eurooppalaisen hätäkokouksen tarkastelemaan Irania? Kuinka aiotte hyödyntää EU:n ihmisoikeuksia koskevaa rahoitusvälinettä sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet ovat edelleen unionin ensisijainen painopisteala? Minusta meidän on tuettava kansalaisia, kansalaisyhteiskuntaa ja toimittajia. Puheenjohtajavaltio Tšekin tasavallan ehdottama Shelter City -ohjelma voisi olla hyödyllinen väline Euroopassa uhattuina olevien iranilaisten tukemiseksi. Komission jäsen Kroesin kuulemistilaisuudessa kysyin tältä, onko hän halukas tekemään kanssanne yhteistyötä, jotta sananvapaudesta Internetissä tulee olennainen osa unionin ulkopolitiikkaa. Kysyn teiltä samaa."@fi7
"Monsieur le Président, l’été dernier, j’ai été élue au Parlement européen à la suite de mes critiques à l’encontre de mon gouvernement. Toute jeune femme qui en ferait autant en Iran aurait sans doute été tuée, emprisonnée, torturée ou violée depuis lors. Grâce aux nouveaux médias, nous avons tous vu les images illustrant avec quelle brutalité le régime iranien punit les citoyens qui s’expriment pacifiquement en faveur de la démocratie et de la liberté. Les arrestations récentes de reporters spécialistes des droits de l’homme par l’office de renseignement de la Garde révolutionnaire montrent que le régime iranien semble de plus en plus vouloir isoler le pays. Leurs rapports ont largement servi aux journalistes internationaux. Hier, c’était la Journée Martin Luther King. Nous commémorons un homme qui a également manifesté pacifiquement dans les rues et déclaré: «Il vient un moment où le silence est une trahison.» Madame la Haute représentante, ce moment est arrivé depuis longtemps. Le président Barack Obama a interrompu ses vacances de Noël afin de condamner les nouvelles attaques brutales perpétrées contre des citoyens après l’Achoura. Dans le projet d’approche à deux voies à l’égard de l’Iran, qui concilie la question nucléaire et les droits de l’homme, les États-Unis mettent de plus en plus l’accent sur les droits de l’homme. L’Europe devrait prendre plus résolument l’initiative ici, et pas seulement quand c’est sans risque de le faire. La catastrophe d’Haïti est une terrible tragédie, et je suis heureuse que vous preniez des mesures. Toutefois, à ce jour la catastrophe d’origine humaine qui se déroule en Iran n’a pas encore reçu de l’Europe une réponse résolue et coordonnée. Le mois dernier, une délégation de ce Parlement était censée se rendre en Iran, mais le régime n’a pas souhaité que nous voyons de nos propres yeux ses faiblesses et ses divisions. Il est grand temps que l’Europe adopte une position à l’égard de l’Iran, le monde attend. Le régime iranien actuel, qui a perdu sa légitimité et est divisé sur le plan interne, est-il un protagoniste crédible des négociations? Quelles mesures proposez-vous dans le dossier nucléaire afin de cibler le gouvernement sans porter préjudice à la population? Êtes-vous disposée à convoquer un débat d’urgence sur l’Iran en Europe? Afin de garantir que les droits de l’homme restent une priorité pour l’Europe, comment mobiliserez-vous l’instrument de l’UE pour les droits de l’homme? Je pense que nous devons soutenir les citoyens, la société civile et les journalistes. Le programme «Shelter City», proposé par la Présidence tchèque, pourrait constituer un outil utile pour venir en aide aux Iraniens menacés en Europe. Lors des auditions de la commissaire Kroes, je lui ai demandé si elle était disposée à collaborer avec vous afin de faire de la liberté de parole sur l’internet un élément central de la politique étrangère de l’Europe. Je vous pose la même question."@fr8
"Elnök úr, tavaly nyáron azért választottak az Európai Parlament tagjának, mert saját kormányomat bíráltam. Ha egy fiatal iráni nő tette volna ezt, akkor már valószínűleg megölték, bebörtönözték, megkínozták és megerőszakolták volna. Az új médiáknak köszönhetően valamennyien láttunk felvételeket arról, hogy az iráni rezsim milyen brutálisan csap le a demokrácia és a szabadság mellett békésen felszólaló polgárokra. A Forradalmi Gárda hírszerző szolgálata által az emberi jogi újságírók körében végrehajtott közelmúltbeli letartóztatások azt mutatják, hogy az iráni rezsim egyre inkább érdekelt az ország lezárásában. A nemzetközi újságírók nagymértékben az érintett újságírók beszámolóira támaszkodtak. Tegnap volt a Martin Luther King nap. Egy olyan emberre emlékezünk, aki maga is békésen az utcára vonult, és azt mondta: „eljön az idő, amikor a hallgatás árulás.” Főképviselő asszony, ez az idő már régen eljött. Barack Obama elnök megszakította karácsonyi szabadságát, hogy a polgárok ellen az Ásúra napot követően elkövetett még brutálisabb támadások ellen felszólaljon. Az Iránnal szemben javasolt kettős megközelítésben, amely egyensúlyt teremt a nukleáris kérdés és az emberi jogok között, az Egyesült Államok egyre nagyobb hangsúlyt fektet az emberi jogokra. Európának ebben nagyobb vezetői szerepet kellene vállalnia, és nem csak akkor, amikor az politikailag biztonságos. A haiti katasztrófa rettenetes tragédia, és örülök, hogy lépéseket tesz ez ügyben. Az Iránban folyó, ember okozta katasztrófára azonban Európa eddig nem a megfelelő irányítással és koordinációval válaszolt. Múlt hónapban úgy tervezték, hogy egy európai parlamenti küldöttség Iránba látogat, de a rezsim nem akarta, hogy saját szemünkkel lássuk gyengeségét és megosztottságát. Legfőbb ideje, hogy Európa állást foglaljon Irán ügyében, a világ erre vár. Hiteles tárgyalópartner-e a jelenlegi iráni rezsim, amely elvesztette legitimitását és belsőleg megosztott? Milyen olyan intézkedéseket javasol a nukleáris kérdésben, amelyek anélkül célozzák a kormányt, hogy a lakosságnak is ártanának? Hajlandó rendkívüli tárgyalásokat összehívni Európában az iráni helyzetről? Hogyan kívánja használni az Európai Unió emberi jogi eszközét annak biztosítására, hogy az emberi jogok továbbra is elsődleges fontossággal bírjanak Európa számára? Úgy vélem, támogatnunk kell a polgárokat, a civil társadalmat és az újságírókat. A cseh elnökség által javasolt „Shelter City” („Menedékváros”) program hasznos eszköze lehetne a fenyegetett irániak európai támogatásának. Kroes biztos asszony meghallgatása során megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne-e együttműködni önnel annak érdekében, hogy az internetes szólásszabadság az európai külpolitika szerves részévé váljon. Öntől ugyanezt kérdezem."@hu11
"Signor Presidente, l’estate scorsa sono stata eletta al Parlamento europeo criticando il mio stesso governo. Una giovane iraniana, facendo la stessa cosa, sarebbe stata invece arrestata, torturata, violentata e ammazzata. Grazie ai nuovi media, tutti abbiamo visto i video del modo brutale in cui il regime iraniano reprime i cittadini che chiedono pacificamente democrazia e libertà. I recenti arresti dei reporter dei diritti umani da parte dell’intelligence della Guardia Rivoluzionaria mostrano come il regime miri sempre più a isolare il Paese. I loro resoconti venivano prontamente ripresi dai giornalisti di tutto il mondo. Ieri si commemorava Martin Luther King, un uomo che a sua volta scendeva in piazza pacificamente e che ha detto “Giunge un momento in cui tacere è tradimento”. Alto rappresentante, quel momento è giunto da un pezzo. Il Presidente Obama ha interrotto le vacanze di Natale per prendere la parola contro la repressione ancor più brutale dopo l’Ashura. Nel proposto approccio duale tra nucleare e diritti umani, gli USA pongono sempre più l’accento sui diritti umani. L’Europa deve assumere qui una leadership più chiara, e non solo quando non corre rischi sul piano politico. La catastrofe haitiana è un’enorme tragedia e sono lieta che lei agisca. Ma alla catastrofe iraniana, che è opera dell’uomo, l’Europa non ha risposto in modo né coordinato, né deciso. Il mese scorso, una delegazione di questo Parlamento avrebbe dovuto visitare l’Iran, ma il regime non voleva che noi potessimo vedere con i nostri occhi le sue debolezze e le sue divisioni. E tempo che l’Europa assuma verso l’Iran una posizione chiara: il mondo ci sta guardando. L’attuale regime, diviso al suo interno e delegittimato, può essere una controparte credibile in un negoziato? Quanto al nucleare, che provvedimenti propone per prendere di mira il governo senza colpire la popolazione? Intende convocare colloqui d’urgenza in Europa sull’Iran? Per garantire che i diritti umani restino per l’Europa una priorità, che uso intende fare dell’iniziativa EIDHR? Secondo me occorre dare sostegno ai cittadini, alla società civile e ai giornalisti. Il programma Shelter City, proposto dalla Presidenza ceca, può rivelarsi utile per aiutare gli iraniani in pericolo in Europa. Nell’audizione del Commissario Kroes, le ho chiesto se intendesse lavorare con lei per fare della libertà di parola in Internet parte integrante della politica estera europea. E lo stesso chiedo a lei."@it12
"Pone pirmininke, praėjusią vasarą buvau išrinkta į Europos Parlamentą už tai, kad kritikavau savo šalies vyriausybę. Jeigu tą patį darytų jauna moteris Irane, tikriausiai už tai būtų nužudyta, įkalinta, kankinama ir žaginama. Nepriklausomos žiniasklaidos dėka visi matėme vaizdo reportažus apie tai, kokiu žiauriu būdu Irano režimas naudojamas susidoroti su piliečiais, kurie taikiai pasisako už demokratiją ir laisvę. Naujausi Revoliucinės gvardijos žvalgybos įvykdyti žmogaus teisių pranešėjų areštai rodo, kad Irano režimas vis labiau suinteresuotas izoliuoti šalį. Jų pranešimais labai dažnai rėmėsi užsienio žurnalistai. Vakar buvo minima Martino Liuterio Kingo diena. Minime žmogų, kuris taip pat taikiai žygiavo gatvėmis ir skelbė: „Ateina laikas, kai tyla tampa išdavyste“. Vyriausioji įgaliotine, šis laikas jau seniai atėjo. Prezidentas Barack Obama nutraukė savo Kalėdų atostogas, kad pasisakytų prieš vis žiauresnes piliečių atakas po Ašuros šventės. Pasiūlytame dviejų krypčių požiūryje į Iraną, kuriame derinamas branduolinis klausimas ir žmogaus teisės, Jungtinės Valstijos vis labiau pabrėžia žmogaus teisių svarbą. Europa šiuo atveju turėtų atlikti aktyvesnės lyderės vaidmenį, o ne tik tada, kai politiniu požiūriu tai yra saugu. Nelaimė Haityje yra baisi tragedija, ir malonu, kad jūs imatės veiksmų. Tačiau dirbtinė nelaimė, kuri dabar kuriama Irane, iki šiol nesulaukė Europos lyderystės ir koordinavimo. Praėjusį mėnesį šio Parlamento delegacija turėjo lankytis Irane, tačiau režimo atstovai nenorėjo, kad mes savo akimis pamatytume jo silpnąsias vietas ir susiskaldymą. Dabar pats laikas, kad Europa užimtų vieningą poziciją dėl Irano, ir visas pasaulis to laukia. Ar dabartinis Irano režimas, praradęs teisėtumą ir viduje susiskaldęs, yra patikima derybų šalis? Kokias priemones, nukreiptas į vyriausybę ir nedarančias žalos gyventojams, siūlote sprendžiant branduolinį klausimą? Ar norite surengti skubias diskusijas Europoje Irano klausimu? Kaip naudosite ES žmogaus teisių priemonę siekdama užtikrinti, kad žmogaus teisės liktų Europos prioritetu? Manau, turime remti piliečius, pilietinę visuomenę ir žurnalistus. Tarybai pirmininkaujančios Čekijos pasiūlyta programa gali būti naudinga priemonė suteikiant paramą Europoje gyvenantiems iraniečiams, kuriems gresia pavojus. Per klausymą Komisijos narės N. Kroes paklausiau, ar ji nori dirbti su jumis, kad žodžio laisvė internete taptų Europos užsienio politikos dalimi. Jūsų klausiu to paties."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušajā vasarā mani ievēlēja Eiropas Parlamentā tāpēc, ka kritizēju savu valdību. Ja jauna sieviete Irānā būtu to darījusi, viņu droši vien nogalinātu, ieslodzītu cietumā, spīdzinātu un izvarotu. Pateicoties jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem, mēs visi esam redzējuši klipus, kas parāda brutalitāti, ar kādu Irānas režīms vēršas pret pilsoņiem, kas miermīlīgā veidā izsaka savu viedokli par demokrātiju un brīvību. Nesenie cilvēktiesību reportieru aresti, ko veica Revolucionārās gvardes Izlūkošanas birojs, parāda, ka Irānas režīms ir arvien vairāk ieinteresēts izolēt valsti. Uz šo reportieru ziņojumiem lielā mērā paļāvās starptautiskie žurnālisti. Vakardiena bija Mārtina Lutera Kinga diena. Mēs pieminam cilvēku, kas arī soļoja ielās miermīlīgās demonstrācijās un teica: „Pienāk laiks, kad klusēšana ir nodevība.” Augstā pārstāve! Šis laiks ir sen pienācis. Prezidents pārtrauca Ziemassvētku brīvdienas, lai nosodītu vēl brutālākus uzbrukumus pilsoņiem pēc Ašuras. Piedāvātajā divvirzienu pieejā Irānai, kurā uz svaru kausiem ir likts kodolenerģijas jautājums pret cilvēktiesībām, Amerikas Savienotās Valstis arvien vairāk uzsver cilvēktiesības. Eiropai ir jācenšas vairāk ieņemt līderpozīcijas šajā jautājumā ne tikai tad, kad no politiskā viedokļa var droši to darīt. Katastrofa Haiti ir šausmīga traģēdija, un es priecājos, ka jūs rīkojaties. Tomēr līdz šim Eiropa nav reaģējusi uz cilvēku izraisīto katastrofu, kas piemeklējusi Irānu, un nav uzņēmusies vadību un koordināciju. Pagājušajā mēnesī Parlamenta delegācijai bija jāapmeklē Irāna, bet Irānas režīms negribēja, lai mēs savām acīm redzētu tā vājumu un sašķeltību. Eiropai ir pēdējais laiks ieņemt noteiktu nostāju pret Irānu, visa pasaule to gaida. Vai Irānas pašreizējais režīms, kas zaudējis likumību un ir iekšēji sašķelts, ir uzticības cienīgs sarunu dalībnieks? Kādus pasākumus jūs ierosināt kodolenerģijas jautājumā, kas būtu vērsti pret valdību, bet nekaitētu iedzīvotājiem? Vai jūs esat gatava sasaukt Eiropā ārkārtas sarunas par Irānu? Lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības ir vienmēr Eiropas prioritāte, kā jūs piemērosiet ES cilvēktiesību instrumentu? Es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta pilsoņi, pilsoniskā sabiedrība un žurnālisti. „Patvēruma pilsētas” programma, ko ierosināja Čehijas prezidentūra, varētu būt derīgs līdzeklis tiem irāņiem, kas ir apdraudēti Eiropā. Komisāres uzklausīšanā es viņai vaicāju, vai viņa piekristu sadarboties ar jums, lai padarītu vārda brīvību internetā par Eiropas ārpolitikas neatņemamu sastāvdaļu. Es vaicāju jums to pašu."@lv13
"Mr President, last summer I got elected to the European Parliament by voicing criticism against my own government. A young woman in Iran, having done the same, would have likely been killed, imprisoned, tortured and raped since. Thanks to new media we have all seen the clips of the brutal way the Iranian regime cracks down on citizens who speak out peacefully for democracy and freedom. Recent arrests of human rights reporters by the intelligence office of the Revolutionary Guard show that the Iranian regime takes an increased interest in closing off the country. Their reports were heavily relied upon by international journalists. Yesterday was Martin Luther King Day. We commemorate a man who, too, marched the streets peacefully and said: ‘a time comes when silence is betrayal’. High Representative, this time has long arrived. President Barack Obama broke off his holidays over Christmas to speak out against yet more brutal attacks on citizens after Ashura. In the proposed two-track approach to Iran, balancing the nuclear question and human rights, the United States is increasingly emphasising human rights. Europe should take a stronger leadership position here, not only when it is political safe to do so. The disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action. However, the man-made disaster that is ongoing in Iran has not been met with leadership and coordination from the European side thus far. Last month a delegation of this Parliament was supposed to visit Iran, but the regime did not want us to see with our own eyes its own weakness and division. It is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting. Is Iran’s current regime, which has lost its legitimacy and is divided internally, a credible actor in negotiations? What measures do you propose in the nuclear question that will target the Government without harming the population? Are you willing to call an emergency talk in Europe on Iran? To ensure that human rights will remain Europe’s priority, how will you use the EU instrument for human rights? I believe we need to support citizens, civil society and journalists. The ‘Shelter City’ programme, proposed by the Czech Presidency, might be a useful tool to support Iranians under threat in Europe. In the hearings with Commissioner Kroes I asked her whether she is willing to work with you to make free speech on the internet an integrated part of Europe’s foreign policy. I ask you the same."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, afgelopen zomer werd ik gekozen als lid van het Europees Parlement doordat ik kritiek op mijn eigen regering had geuit. Als een jonge vrouw in Iran hetzelfde had gedaan, was ze daarna waarschijnlijk gevangengezet, gemarteld, verkracht of vermoord. Dankzij de nieuwe media hebben we allemaal de beelden gezien van de brute wijze waarop het Iraanse regime met harde hand optreedt tegen burgers die zich op vreedzame wijze uitspreken voor democratie en vrijheid. Uit recente arrestaties van mensenrechtenjournalisten door de inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde blijkt dat het Iraanse regime er steeds meer op gericht is het land af te sluiten. Internationale journalisten baseerden zich in sterke mate op de verslagen van deze mensenrechtenjournalisten. Het was gisteren Martin Luther King-dag. We herdenken een man die ook op vreedzame wijze door de straten trok en zei: “Er komt een tijd dat zwijgen verraad is.” Hoge vertegenwoordiger, deze tijd is reeds lang geleden aangebroken. President Barack Obama brak zijn kerstvakantie af om zich uit te spreken tegen de zoveelste brute aanval op burgers na Ashura. In de voorgestelde tweesporenbenadering ten aanzien van Iran, waarbij wordt gezocht maar een evenwicht tussen de nucleaire kwestie en de mensenrechten, leggen de Verenigde Staten steeds meer de nadruk op de mensenrechten. Europa moet een sterkere leiderschapspositie innemen en niet alleen als het politiek veilig is om dat te doen. De ramp in Haïti is een vreselijke tragedie en ik ben blij dat u actie onderneemt. Maar op de door mensen gecreëerde ramp die zich in Iran afspeelt, is van Europese zijde tot nu toe niet met leiderschap en coördinatie gereageerd. Vorige maand zou een delegatie van dit Parlement een bezoek aan Iran brengen, maar het regime wilde niet dat wij met eigen ogen getuige zouden zijn van zijn zwakte en verdeeldheid. Het wordt hoog tijd dat Europa ten aanzien van Iran stellingname kiest. De wereld wacht. Is het huidige regime van Iran, dat zijn wettigheid verspeeld heeft en intern verdeeld is, een geloofwaardige partij bij onderhandelingen? Welke maatregelen stelt u voor inzake de nucleaire kwestie, dat wil zeggen maatregelen gericht tegen de regering die de bevolking niet schaden? Bent u bereid in Europa een spoedbespreking over Iran te houden? Hoe gaat u het mensenrechteninstrument van de EU gebruiken om ervoor te zorgen dat Europa prioriteit blijft geven aan de mensenrechten? Ik ben van mening dat we burgers, de civiele maatschappij en journalisten moeten steunen. Het “Shelter City”-programma dat het Tsjechisch voorzitterschap heeft voorgesteld, kan een zinvol instrument zijn om Iraniërs die in Europa bedreigd worden, steun te bieden Tijdens de hoorzittingen met commissaris Kroes vroeg ik haar of ze bereid is er samen met u aan te werken om vrijheid van meningsuiting op internet tot een geïntegreerd onderdeel van het buitenlands beleid van Europa te maken. Ik vraag u hetzelfde."@nl3
"Panie przewodniczący! Ubiegłego lata zostałam wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego, gdyż krytykowałam własny rząd. W Iranie za podobne działanie młoda kobieta zostałaby już pewnie dawno zabita albo aresztowana, torturowana i zgwałcona. Dzięki nowym mediom możemy oglądać sceny brutalnego rozprawiania się irańskiego reżimu z obywatelami, którzy pokojowo domagają się demokracji i wolności. Niedawne aresztowania reporterów zajmujących się kwestią praw człowieka dokonane przez wywiad Korpusu Strażników Rewolucji pokazują, że irański reżim coraz bardziej chce odizolować ten kraj. Sprawozdania tych reporterów były ważnym źródłem informacji dla międzynarodowych dziennikarzy. Wczoraj obchodzony był Dzień Martina Luthera Kinga. Uczczono pamięć człowieka, który także uczestniczył w pokojowych demonstracjach i mówił, że „nadchodzi czas, kiedy milczenie jest zdradą”. Wysoki Przedstawicielu! Ten czas nadszedł już dawno. Prezydent Barack Obama przerwał swój świąteczny wypoczynek, by zabrać głos przeciwko jeszcze bardziej brutalnym atakom na obywateli po obchodach Ashury. W zaproponowanym dwutorowym podejściu do Iranu, uwzględniającym kwestię nuklearną i obronę praw człowieka, Stany Zjednoczone coraz bardziej kładą nacisk na prawa człowieka. Europa powinna tu zająć bardziej zdecydowane stanowisko, nie tylko wtedy, gdy jest to politycznie bezpieczne. Katastrofa na Haiti to straszna tragedia i cieszą mnie podjęte w związku z tym działania. Natomiast katastrofa spowodowana przez człowieka i trwająca w Iranie nie doczekała się dotąd odpowiednio pokierowanej i skoordynowanej reakcji Europy. W ubiegłym miesiącu delegacja Parlamentu Europejskiego miała odwiedzić Iran, ale tamtejszy reżim nie chciał, byśmy naocznie przekonali się o jego słabości i rozłamie. Najwyższy czas, by Europa zajęła jednolite stanowisko wobec Iranu. Świat na to czeka. Czy obecny reżim Iranu, który utracił swą legitymizację i jest wewnętrznie podzielony, jest wiarygodnym partnerem do negocjacji? Jakie środki proponuje się w kwestii nuklearnej, by wywrzeć nacisk na rząd, nie narażając jednocześnie ludności? Czy w Europie ma się odbyć nadzwyczajna debata w sprawie Iranu? Jak zostanie wykorzystany europejski instrument na rzecz wspierania praw człowieka, by zapewnić, że prawa człowieka pozostaną dla Europy priorytetem? Uważam, że musimy wspierać obywateli, społeczeństwo obywatelskie i dziennikarzy. Program „Miasto ucieczki” zaproponowany przez czeską prezydencję mógłby być przydatnym narzędziem wspierania zagrożonych Irańczyków w Europie. Na spotkaniu z panią komisarz Kroes, spytałam ją, czy jest gotowa współpracować z Parlamentem na rzecz uczynienia wolności wypowiedzi w Internecie integralną częścią europejskiej polityki zagranicznej. Parlament zapytuję o to samo."@pl16
"Senhor Presidente, no Verão passado, fui eleita para o Parlamento Europeu por criticar o meu próprio Governo. Se no Irão uma mulher jovem tivesse feito o mesmo, há muito que, provavelmente, teria sido morta, detida, torturada e violada. Graças aos novos meios de comunicação, todos vimos os videoclipes da maneira brutal como o regime iraniano reprime os cidadãos que defendem pacificamente a democracia e a liberdade. A recente detenção de repórteres dos direitos humanos pelos serviços secretos da Guarda Revolucionária mostra que o regime iraniano tem um interesse cada vez maior em isolar o país. Os jornalistas internacionais confiavam cada vez mais nos relatórios desses jornalistas. Ontem foi o Dia de Martin Luther King, o dia em que recordámos solenemente um homem que, também ele, marchou ao longo das ruas em manifestações pacíficas, e disse: "Um tempo virá em que o silêncio será traição". Senhora Alta Representante, esse tempo já chegou há muito. O Presidente Barack Obama interrompeu as suas férias de Natal para se pronunciar contra ataques ainda mais brutais a cidadãos após o dia de Ashura. Na dupla abordagem proposta para o Irão, equilibrando a questão nuclear e os direitos humanos, os Estados Unidos estão a dar cada vez mais realce aos direitos humanos. A Europa deveria assumir neste caso uma posição mais forte de liderança, e não apenas quando é politicamente seguro fazê-lo. A catástrofe do Haiti constitui uma tragédia terrível, e eu congratulo-me com o facto de estarmos a tomar providências. Todavia, até ao momento, a catástrofe provocada pelo Homem que está em curso no Irão ainda não foi enfrentada com capacidade de chefia e coordenação por parte da União Europeia. Uma delegação deste Parlamento deveria visitar o Irão no mês passado. O regime, porém, não quis que víssemos com os nossos próprios olhos a sua fraqueza e a sua divisão. É mais do que tempo de a Europa tomar uma atitude relativamente ao Irão, e o mundo está à espera. O actual regime do Irão, que perdeu a sua legitimidade e se encontra dividido internamente, é um actor credível em negociações? Que medidas propõe a Senhora Alta Representante se adoptem na questão nuclear que visem o Governo sem prejudicar a população? A Senhora Alta Representante está disposta a convocar na Europa conversações de emergência sobre o Irão? Como utilizará o instrumento da UE para os direitos do Homem, de molde a garantir que os direitos humanos continuarão a constituir a prioridade da Europa? Pessoalmente, creio que temos necessidade de apoiar os cidadãos, a sociedade civil e os jornalistas. O programa "Cidade-Abrigo" proposto pela Presidência checa, pode constituir um instrumento útil para apoiar na Europa os iranianos ameaçados. Em entrevistas à Senhora Comissária Kroes, perguntei-lhe se está disposta a trabalhar com a Senhora Baronesa Ashton para fazer da liberdade de expressão na Internet uma parte integrante da política externa da Europa. Agora, pergunto o mesmo à Senhora Baronesa."@pt17
"Dle preşedinte, vara trecută, am fost aleasă în Parlamentul European exprimându-mi dezaprobarea faţă de propriul guvern. O femeie tânără din Iran, care ar fi făcut acelaşi lucru, probabil ar fi fost ucisă, arestată, torturată şi violată până acum. Datorită noilor mijloace mediatice, am văzut cu toţii clipurile cu modul brutal în care regimul iranian reprimă sever cetăţenii care pledează pentru democraţie şi libertate. Arestarea recentă a reporterilor pentru drepturile omului de către serviciul secret al Gărzii Revoluţionare demonstrează că regimul iranian este interesat din ce în ce mai mult să izoleze ţara. Jurnaliştii internaţionali aveau foarte mare încredere în rapoartele acestora. Ieri a fost ziua Martin Luther King. Comemorăm o persoană care, de asemenea, a demonstrat paşnic în stradă şi a spus: „vine o vreme când tăcerea înseamnă trădare”. Dnă Înalt Reprezentant, această vreme a venit demult. Preşedintele Barack Obama şi-a întrerupt vacanţa de Crăciun pentru a denunţa atacuri şi mai brutale asupra cetăţenilor după sărbătoarea Ashura. În abordarea pe două niveluri propusă faţă de Iran, menţinând echilibrul dintre problema nucleară şi drepturile omului, Statele Unite pun un accent tot mai puternic pe drepturile omului. Europa ar trebuie să adopte o poziţie de lider mai convingătoare în acest domeniu, şi nu doar când se simte sigură din punct de vedere politic. Dezastrul din Haiti este o tragedie teribilă şi mă bucur că interveniţi. Totuşi, până în prezent, dezastrul provocat de oameni care are loc în Iran nu a fost abordat de Europa cu autoritate şi coordonare. Luna trecută, o delegaţie a Parlamentului trebuia să viziteze Iranul, dar regimul nu a dorit să vedem cu ochii noştri slăbiciunea şi divizarea acestuia. Este momentul ca Europa să ia atitudine în privinţa Iranului şi lumea aşteaptă. Este regimul iranian actual, care şi-a pierdut legitimitatea şi este divizat intern, un actor credibil în negocieri? Ce măsuri propuneţi, în legătură cu problema nucleară, care să vizeze guvernul fără să afecteze populaţia? Sunteţi dispusă să solicitaţi o discuţie de urgenţă în Europa sau în Iran? Pentru a vă asigura că drepturile omului vor rămâne prioritatea Europei, cum veţi utiliza instrumentul Uniunii Europene pentru drepturile omului? Cred că trebuie să sprijinim cetăţenii, societatea civilă şi jurnaliştii. Programul „Oraşul adăpost”, propus de Preşedinţia cehă, ar putea fi un instrument util pentru a-i sprijini pe iranienii ameninţaţi din Europa. În timpul audierilor comisarului Kroes, am întrebat-o dacă este dispusă să lucreze cu dvs. pentru a face din libertatea de exprimare pe Internet o parte integrantă a politicii externe a Europei. Vă întreb acelaşi lucru."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, minulé leto ma zvolili do Európskeho parlamentu pre kritiku našej vlády. Ak by som ako mladá žena spravila to isté v Iráne, pravdepodobne by ma preto zabili, väznili, mučili a znásilnili. Vďaka novým médiám sme všetci videli zábery, ako iránsky režim kruto zasahuje proti občanom, ktorí pokojne a otvorene vystúpili na obranu demokracie a slobody. Nedávne prípady zadržania spravodajcov pôsobiacich v oblasti ľudských práv spravodajským úradom Revolučných gárd ukazujú, že iránsky režim má zvýšený záujem o izoláciu krajiny. Medzinárodní novinári sa veľmi spoliehali na ich správy. Včera bol deň Martina Luthera Kinga. Pripomíname si muža, ktorý tiež mierumilovne pochodoval ulicami a hovoril: „Príde čas, keď mlčanie bude zradou.“ Pani vysoká predstaviteľka, tento čas dávno nastal. Prezident Barack Obama prerušil svoju dovolenku cez Vianoce, aby vystúpil proti ešte krutejším útokom na občanov počas osláv sviatku Ášúrá. V navrhovanom dvojúrovňovom prístupe k Iránu, ktorý drží v rovnováhe jadrovú problematiku a ľudské práva, Spojené štáty čoraz viac zdôrazňujú ľudské práva. Európa by tu mala prevziať silnejšie vedúce postavenie nielen vtedy, keď je to politicky bezpečné. Katastrofa na Haiti je strašná tragédia a som rada, že ste niečo podnikli. Avšak katastrofa spôsobená človekom, ktorá pretrváva v Iráne, sa zatiaľ nedočkala vedenia ani koordinácie zo strany Európy. Minulý mesiac mala ísť delegácia tohto Parlamentu navštíviť Irán, ale režim nechcel, aby sme na vlastné oči videli jeho slabosť a nejednotnosť. Je najvyšší čas, aby Európa k Iránu zaujala jednotný postoj, svet čaká. Je súčasný iránsky režim, ktorý stratil svoju legitimitu a je vnútorne rozdelený, v rokovaniach dôveryhodným partnerom? Aké opatrenia navrhujete v súvislosti s jadrovou otázkou, ktoré zasiahnu vládu bez toho, aby uškodili obyvateľom? Ste ochotní zvolať v Európe mimoriadnu diskusiu o Iráne? Ako využijete nástroj EÚ pre ľudské práva na zabezpečenie toho, aby ľudské práva zostali prioritou Európy? Myslím si, že musíme podporiť občanov, občiansku spoločnosť a novinárov. Program ochranných miest, ktoré navrhlo české predsedníctvo, by mohol byť užitočným nástrojom na podporu ohrozených Iráncov v Európe. Pri vypočutí pani komisárky Kroesovej som sa jej opýtala, či je ochotná s vami spolupracovať na tom, aby sa sloboda prejavu na internete stala integrovanou súčasťou zahraničnej politiky Európy. Pýtam sa vás to isté."@sk19
"Gospod predsednik, lani poleti sem bila izvoljena v Evropski parlament zaradi izražanja kritike na račun svoje lastne vlade. Če bi to storila mlada ženska v Iranu, bi jo od takrat verjetno ubili, zaprli, mučili in posilili. Zahvaljujoč novim medijem smo vsi videli prizore, v katerih iranski režim z brutalnimi metodami preganja državljane, ki mirno demonstrirajo za demokracijo in svobodo. Nedavne aretacije, ko je obveščevalni urad revolucionarne garde priprl poročevalce o človekovih pravicah, kažejo vse očitnejši namen iranskega režima, da zapre državo. Ta poročila so v veliki meri zasluga mednarodnih novinarjev. Včeraj je bil dan Martina Luthra Kinga. Spominjamo se moža, ki je prav tako mirno korakal po ulicah in rekel: „pride čas, ko tišina pomeni izdajo“. Visoka predstavnica, ta čas je prišel že zdavnaj. Predsednik Barack Obama je prekinil svoje božične počitnice, da se je izrekel proti še bolj brutalnim napadom na državljane po prazniku Ašura. V okviru dvotirnega pristopa do Irana, kjer gre za usklajevanje jedrskega vprašanja in človekovih pravic, Združene države vse bolj poudarjajo človekove pravice. Evropa mora zavzeti močnejši vodilni položaj na tem področju, ne le kadar je politično varno, da to stori. Nesreča na Haitiju je strašna tragedija in vesela sem, da ukrepate. Toda nesreča, ki je prizadela Iran in jo je povzročil človek, z evropske strani doslej ni bila deležna vodstvenih in koordinacijskih prizadevanj. Prejšnji mesec naj bi delegacija tega parlamenta obiskala Iran, vendar režim ni želel, da bi na svoje oči videli njegove slabosti in delitve. Skrajni čas je, da Evropa zavzame enotno stališče glede Irana, in svet čaka. Ali je sedanji iranski režim, ki je izgubil svojo legitimnost in je notranje razdeljen, verodostojen akter pri pogajanjih? Kakšne ukrepe predlagate glede jedrskega vprašanja, ki bodo usmerjeni v vlado, ne da bi škodili prebivalcem? Ali ste pripravljeni sklicati nujno srečanje v Evropi v zvezi z Iranom? Kako boste uporabili instrument EU za človekove pravice, da bi te ostale prednostna naloga Evrope? Mislim, da moramo podpirati državljane, civilno družbo in novinarje. Program varovanih mest, ki ga je predlagalo češko predsedstvo, bi lahko bil koristno orodje za podporo Irancem, ki živijo v Evropi in so v nevarnosti. Med zaslišanjem komisarke Kroes sem jo vprašala, ali je pripravljena sodelovati z vami, da bi svobodni govor na internetu postal sestavni del evropske zunanje politike. Enako vprašanje zastavljam vam."@sl20
"Herr talman! Jag valdes in i Europaparlamentet i somras eftersom jag kritiserade min egen regering. Om en ung kvinna i Iran hade gjort samma sak skulle hon förmodligen ha blivit dödad, fängslad, torterad och våldtagen. Tack vare de nya medierna har vi alla sett klippen där den iranska regimen brutalt slår ned på medborgare som fredligt propagerar för demokrati och frihet. Revolutionsrådets underrättelsetjänsts gripanden av människorättsrapportörer under den senaste tiden visar att den iranska regimen blir allt mer intresserad av att avskärma landet från omvärlden. Internationella journalister förlitade sig mycket på deras rapporter. I går var det Martin Luther King-dagen. Vi högtidlighåller minnet av en man som, också han, marscherade fredligt på gatorna och sade: ”det kommer en tid när tystnaden innebär ett svek”. Den tiden kom för länge sedan, fru utrikesrepresentant. President Barack Obama avbröt sin julledighet för att påtala ännu fler brutala angrepp på medborgare efter Ashura. Förenta staterna betonar alltmer mänskliga rättigheter i den föreslagna parallella strategin gentemot Iran, där kärnfrågan balanseras mot mänskliga rättigheter. EU bör ha en mer uttalad ledande roll här, inte bara när det är ofarligt politiskt sett. Katastrofen i Haiti är en fruktansvärd tragedi och det gläder mig att ni vidtar åtgärder. Men den av människor orsakade katastrof som pågår i Iran har hittills inte bemötts med ledarskap och samordning från EU:s sida. Förra månaden skulle en delegation från parlamentet besöka Iran, men regimen ville inte att vi skulle se dess svagheter och inre splittring med egna ögon. Det är hög tid att EU intar en ståndpunkt gentemot Iran, och världen väntar. Är Irans nuvarande regim, som har förlorat sin legitimitet och är splittrad, en trovärdig förhandlingspart? Vilka åtgärder föreslår ni när det gäller kärnvapenfrågan för att rikta in sig på regeringen utan att skada befolkningen? Är ni beredd att kalla till ett krismöte om Iran i Europa? Hur kommer ni att använda EU:s människorättsliga instrument för att se till att EU fortsätter att prioritera de mänskliga rättigheterna? Jag anser att vi måste stödja medborgarna, civilsamhället och journalisterna. Det ”Shelter City-program” som det tjeckiska ordförandeskapet har föreslagit skulle kunna vara ett användbart verktyg till stöd för de iranier som lever under hot i Europa. Under utfrågningen av kommissionsledamot Neelie Kroes frågade jag om hon var beredd att arbeta tillsammans med er för att göra yttrandefrihet på Internet till en integrerad del av EU:s yttre politik. Jag ställer samma fråga till er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Shelter City"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph