Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.4.2-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità naturale. In situazioni come questa, con ampie distruzioni di edifici e di infrastrutture e con migliaia di morti, è quasi impossibile portare aiuto in maniera efficace senza condizioni minime di ordine pubblico e di sicurezza. Qualsiasi intervento d'aiuto risulta difficile senza uno stretto coordinamento nella raccolta dei beni necessari ed una ordinata distribuzione degli aiuti. Capire quel che serve, a chi serve e quando serve è fondamentale. Un altro elemento su cui riflettere è che troppe volte la generosità dei donatori pubblici e privati è stata tradita ed ingenti risorse finanziarie non sono andate a chi ne aveva davvero bisogno. È necessario quindi un severo sistema di controlli per evitare dispersioni o ruberie soprattutto in paesi fragili con un alto livello di corruzione e scarsa . L'Europa è chiamata a dare una dimostrazione della propria efficienza. Mi auguro che abbia successo."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit moji hlubokou účast se všemi, kteří byli zasaženi touto přírodní katastrofou. V podobných situacích, kdy ve velkém rozsahu dochází k destrukci budov a infrastruktury a kdy jsou tisíce mrtvých, je téměř nemožné efektivně dodat pomoc, aniž jsou splněny minimální podmínky veřejného pořádku a bezpečnosti. Poskytnutí jakékoliv pomoci je obtížné bez úzké spolupráce při shromažďování nezbytných prostředků a spořádané distribuci. Je nezbytné pochopit, co je potřebné, a kdo to dodá a kdy. Dále je třeba mít na zřeteli, že při příliš mnoha příležitostech je velkorysost veřejnosti a soukromých dárců oklamána a obrovské částky peněz se nedostanou k osobám, které je ve skutečnosti nepotřebují. Proto je nezbytné mít přísný systém kontrol, aby se zabránilo vyplýtvání nebo ukradení peněz, zejména v nestabilních zemích s vysokou mírou korupce a nízkou úrovní státní správy. Evropa by měla demonstrovat vlastní efektivnost. Doufám, že bude úspěšná."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! jeg vil gerne udtrykke min absolutte solidaritet med alle dem, der er blevet ramt af denne naturkatastrofe. I situationer som denne med omfattende ødelæggelser af bygninger og infrastrukturer og med tusindvis af døde er det næsten umuligt at levere effektiv hjælp uden et minimum af offentlig orden og sikkerhed. Enhver hjælpeaktion er vanskelig uden en nøje koordinering af indsamlingen af de nødvendige varer og materialer og uden en velordnet uddeling af hjælpen. Det er nødvendigt at vide, hvad der er brug for, hvem der har brug for det, og hvornår. Vi skal også holde os en anden ting for øje, nemlig at de offentlige og private donorers gavmildhed ofte er blevet forrådt, og at store beløb ikke er nået frem til dem, der virkelig havde brug for pengene. Derfor er det nødvendigt med et strengt kontrolsystem for at forhindre, at pengene bliver spildt eller stjålet, især når det drejer sig om skrøbelige lande med stor korruption og meget lidt styre. Europa skal bevise sin egen effektivitet. Jeg håber, det vil lykkes."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte meiner tiefempfundenen Solidarität mit all denen, die diese Naturkatastrophe getroffen hat, Ausdruck verleihen. In Situationen wie diesen mit einer weitgehenden Zerstörung der Gebäude und Infrastruktur und Tausenden von Todesfällen ist es fast unmöglich, ohne ein Mindestmaß an öffentlicher Ordnung und Sicherheit wirksame Hilfe zu leisten. Alle Hilfsbemühungen sind ohne eine enge Zusammenarbeit bei der Beschaffung des notwendigen Materials und der geordneten Verteilung der Hilfe schwierig. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich darüber klar zu sein, was wer wann benötigt. Ein weiterer, zu bedenkender Punkt ist, dass zu oft schon die Großzügigkeit öffentlicher und privater Geber missbraucht worden ist und große Geldsummen nicht zu denjenigen gelangt sind, die sie wirklich benötigten. Daher ist ein genaues Kontrollsystem erforderlich, um zu verhindern, dass Geld veruntreut oder gestohlen wird, insbesondere in schwachen Ländern mit einer hohen Korruptionsrate und geringer staatlicher Steuerung. Europa sollte hier seine eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Ich hoffe, es ist dabei erfolgreich."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθιά αλληλεγγύη μου προς όσες και όσους έχουν πληγεί από αυτήν την φυσική καταστροφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της καταστροφής των κτηρίων και των υποδομών σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και των χιλιάδων θανάτων, είναι σχεδόν αδύνατον να παρασχεθεί αποτελεσματικά βοήθεια, χωρίς να εξασφαλίζονται οι ελάχιστες συνθήκες δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κάθε απόπειρα παροχής βοήθειας είναι δύσκολη, χωρίς στενό συντονισμό ως προς τη συγκέντρωση των αναγκαίων υλικών και την ομαλή διανομή της βοήθειας. Επιβάλλεται να είναι γνωστό τι ακριβώς απαιτείται, ποιοι το έχουν ανάγκη και πότε. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το γεγονός ότι, πάρα πολλές φορές, η γενναιοδωρία των δημόσιων και ιδιωτικών χορηγιών προδόθηκε, με αποτέλεσμα τεράστια χρηματικά ποσά να μην φτάσουν ποτέ στους ανθρώπους που τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένο να διαθέτουμε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου που να αποτρέπει την κατασπατάληση ή υπεξαίρεση χρημάτων, ιδίως σε εύθραυστες χώρες με υψηλά ποσοστά διαφθοράς και μειωμένα επίπεδα διακυβέρνησης. Η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει την αποτελεσματικότητά της. Ευελπιστώ ότι θα είναι επιτυχής."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to express my deep solidarity with all those who have been hit by this natural disaster. In situations like this, with the large-scale destruction of buildings and infrastructure and with thousands of deaths, it is almost impossible to deliver aid effectively without having minimum conditions of public order and security. Any aid efforts are difficult without close coordination in collecting the necessary items and ordered distribution of aid. It is essential to understand what is needed, by whom and when. Another point to think about is that on too many occasions, the generosity of public and private donors has been betrayed and huge amounts of money have not gone to those who really needed them. It is therefore necessary to have a strict system of controls to prevent money being squandered or stolen, particularly in fragile countries with high levels of corruption and low levels of governance. Europe ought to demonstrate its own efficiency. I hope it is successful."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi profunda solidaridad con todos aquellos que se han visto afectados por esta catástrofe natural. En situaciones como esta, con una destrucción a gran escala de edificios e infraestructuras y con miles de muertos, resulta casi imposible entregar ayuda de forma efectiva sin disponer de unas condiciones mínimas de orden público y de seguridad. Cualquier intervención de ayuda resulta difícil sin una estrecha coordinación en la recolección de los artículos necesarios y la distribución ordenada de la ayuda. Es fundamental comprender qué se necesita, quién lo necesita y cuándo. Otro punto que hay que plantearse es que en demasiadas ocasiones la generosidad de donantes públicos y privados se ha visto traicionada y que hay enormes cantidades de dinero que no han llegado a aquellos que verdaderamente lo necesitaban. Por tanto, es necesario disponer de un estricto sistema de controles para impedir que se roben o despilfarren los fondos, especialmente en países frágiles con niveles de corrupción elevados y escasos niveles de gobernanza. Europa debería demostrar su propia eficiencia. Espero que tenga éxito."@es21
"− Austatud juhataja, kallid kolleegid! Ma tahaksin väljendada oma sügavaimat solidaarsust nendega, keda see loodusõnnetus on tabanud. Sellistes olukordades, kui ehitised ja infrastruktuurid hävivad massiliselt ning tuhandeid inimesi sureb, on peaaegu võimatu abi tõhusalt kohale toimetada, kui ei ole minimaalsetki avalikku korda ja julgeolekut. Igasugune abiandmine on keeruline, kui puudub tihe koordineerimine vajalike esemete kokkukogumiseks ning korrapäraseks jaotamiseks. On hädavajalik mõista, mida vajatakse, kes vajab ja millal vajab. Teine asi, mille üle järele mõelda, on see, et liiga sageli on riikide ja eraisikutest abistajate heldust alt veetud ning tohutud summad ei ole jõudnud nendeni, kes tegelikult abi vajavad. Sellepärast on vaja ranget kontrollisüsteemi, et hoida ära rahade raiskamist või varastamist, eriti raskes olukorras riikides, kus korruptsiooni tase on kõrge ja valitsemistava nõrk. Euroopa peaks oma tõhusust demonstreerima. Ma loodan, et see osutub edukaks!"@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan ilmaista syvän osanottoni kaikille niille, joita tämä luonnonkatastrofi on koetellut. Tällaisessa tilanteessa, jossa rakennuksia ja infrastruktuuria on tuhoutunut mittavasti ja kuolleita on tuhansia, on lähes mahdotonta toimittaa apua tehokkaasti, ellei huolehdita yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vähimmäistasosta. Kaikissa avustuspyrkimyksissä kohdataan vaikeuksia, ellei tarvittavien välineiden keräämistä koordinoida tiukasti ja apua jaeta järjestelmällisesti. Keskeistä on ymmärtää, mitä tarvitaan, ketkä tarvitsevat ja milloin. Toinen seikka, joka on syytä pitää mielessä, on se, että liian usein on käynyt niin, että julkisten ja yksityisten avunantajien anteliaisuutta on käytetty hyväksi, eivätkä suuret rahasummat olekaan tavoittaneet tarpeessa olevia. Tämän vuoksi tarvitaan välttämättä tiukka valvontajärjestelmä estämään sitä, että rahaa haaskataan tai varastetaan, etenkin kun kyse on hauraista valtioista, joissa korruptio on suurta ja hallinto heikkoa. Euroopan olisi osoitettava oma tehokkuutensa. Toivon, että se onnistuu."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d’exprimer ma profonde solidarité avec toutes les personnes frappées de plein fouet par cette catastrophe naturelle. Dans des situations comme celle-ci, où de nombreux bâtiments et infrastructures sont détruits et où les morts se comptent par milliers, il est quasiment impossible d’apporter une aide efficace sans des conditions minimales d’ordre public et de sécurité. Tous les efforts d’aide seront compliqués sans une coordination étroite au niveau de la collecte des produits nécessaires et une distribution ordonnée de l’aide. Il est essentiel de déterminer ce qui est nécessaire, qui doit l’apporter et quand. Par ailleurs, ne perdons pas de vue que, trop souvent, la générosité des donateurs publics et privés a été détournée et que des sommes énormes d’argent ne sont jamais parvenues aux personnes qui en avaient réellement besoin. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place un système strict de contrôle pour empêcher le gaspillage ou le vol de l’argent, en particulier dans des pays fragiles confrontés à des niveaux élevés de corruption et de faibles niveaux de gouvernance. L’Europe se doit de prouver sa propre efficacité et j’espère qu’elle y parviendra."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném kifejezni mély együttérzésemet mindazokkal, akiket e természeti csapás érintett. Ilyen helyzetekben, amikor épületek és infrastruktúrák dőltek nagy számmal romba, amikor ezrek haltak meg, szinte lehetetlen úgy hatékony segítséget nyújtani, hogy a közrend és a biztonság minimális feltételeit nem biztosítjuk. Minden segítségnyújtó erőfeszítés nehéz a szükségletek összegyűjtésének és a segély rendszerű szétosztásának szoros koordinációja nélkül. Lényeges, hogy megértsük kinek, mikor és mire van szüksége. Egy másik elgondolkodtató dolog: az állami és magánadományozók nagylelkűségével túl gyakran élnek vissza, és hatalmas pénzösszegek nem jutnak el az igazán rászorulókhoz. Ezért szükséges szigorú ellenőrzési rendszert bevezetni a pénzpazarlás vagy -lopás megelőzésére, különösen a magas szintű korrupció és gyenge jogállamiság sújtotta, sebezhető országokban. Európának meg kell mutatnia saját hatékonyságát. Remélem, sikerülni fog."@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau išreikšti savo didelį solidarumą su visais, kurie nukentėjo nuo šios gaivalinės nelaimės. Tokiais atvejais, kai suniokojama daugybė pastatų ir infrastruktūros ir žūva tūkstančiai žmonių, beveik neįmanoma veiksmingai suteikti pagalbą nesant minimalių viešosios tvarkos ir saugumo sąlygų. Bet kokios pastangos suteikti pagalbą yra sudėtingos, jeigu nėra glaudaus koordinavimo renkant būtinus daiktus ir nustatyto pagalbos paskirstymo. Svarbu suprasti, ko reikia, kam ir kada. Kitas klausimas, į kurį turime atkreipti dėmesį, yra tai, kad per dažnai visuomenės ir privačių donorų dosnumas nepasiteisino ir didelės pinigų sumos, nepasiekė tų, kuriems jų labiausiai reikėjo. Dėl to būtina nustatyti griežtą kontrolės sistemą, užkertančią kelią pinigų iššvaistymui arba vagystei, ypač pažeidžiamose šalyse, kuriose yra aukštas korupcijos lygis ir žemas valdymo lygis. Europa turėtų parodyti savo veiksmingumą. Tikiuosi, kad jis bus sėkmingas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlos izteikt savu dziļo solidaritāti ar visiem tiem, kurus skārusi šī dabas katastrofa. Šādā situācijā, kad masveidā ir sagrautas ēkas un infrastruktūra un kad ir tūkstošiem nāves gadījumu, ir gandrīz neiespējami sniegt efektīvu palīdzību, jo nav obligāto sabiedriskās kārtības un drošības nosacījumu. Jebkādas palīdzības sniegšanu apgrūtina ciešas koordinācijas trūkums vajadzīgo priekšmetu vākšanai un palīdzības organizētai sadalei. Ir svarīgi saprast, kas ir vajadzīgs, kam tas ir vajadzīgs un kad tas ir vajadzīgs. Vēl viens jautājums, par ko ir jādomā, proti, ka pārāk bieži valsts un privātpersonu devība ir pievilta un lielas naudas summas nav nokļuvušas pie tiem, kam tās ir bijušas patiešām vajadzīgas. Tāpēc ir jāievieš stingra kontroles sistēma, lai nauda netiktu izšķiesta vai nozagta, jo īpaši nestabilās valstīs ar augstu korupcijas un zemu pārvaldības līmeni. Eiropai jāparāda efektivitāte. Es ceru, ka tai veiksies."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità naturale. In situazioni come questa, con ampie distruzioni di edifici e di infrastrutture e con migliaia di morti, è quasi impossibile portare aiuto in maniera efficace senza condizioni minime di ordine pubblico e di sicurezza. Qualsiasi intervento d'aiuto risulta difficile senza uno stretto coordinamento nella raccolta dei beni necessari ed una ordinata distribuzione degli aiuti. Capire quel che serve, a chi serve e quando serve è fondamentale. Un altro elemento su cui riflettere è che troppe volte la generosità dei donatori pubblici e privati è stata tradita ed ingenti risorse finanziarie non sono andate a chi ne aveva davvero bisogno. È necessario quindi un severo sistema di controlli per evitare dispersioni o ruberie soprattutto in paesi fragili con un alto livello di corruzione e scarsa . L'Europa è chiamata a dare una dimostrazione della propria efficienza. Mi auguro che abbia successo."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn oprechte medeleven gaat uit naar iedereen die is getroffen door deze natuurramp. In situaties zoals deze, waarbij gebouwen en infrastructuur op grote schaal zijn verwoest en waarbij duizenden doden zijn gevallen, is het bijna onmogelijk op doeltreffende wijze hulp te bieden zonder minimale voorwaarden ten aanzien van openbare orde en veiligheid. Elke hulpactie is moeilijk zonder een strakke coördinatie bij het verzamelen van de benodigde goederen en een ordelijke distributie van de noodhulp. Het is van essentieel belang te weten wat nodig is, voor wie en wanneer. Een ander punt dat aandacht verdient is het feit dat de gulheid van publieke en private donateurs te vaak is beschaamd en dat grote sommen geld niet ten goede zijn gekomen aan personen die er daadwerkelijk behoefte aan hadden. Daarom is een streng controlesysteem nodig om te voorkomen dat geld verspild of gestolen wordt, met name in kwetsbare landen waar veel corruptie heerst en waar weinig is. Europa moet zijn eigen efficiëntie tonen. Ik hoop op een gunstige afloop."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym wyrazić moją głęboką solidarność z wszystkimi, których dotknęła ta klęska żywiołowa. W takich sytuacjach, gdzie dochodzi do zniszczeń budynków i infrastruktury na ogromną skalę, gdzie giną tysiące ludzi, skuteczne dostarczanie pomocy jest niemal niemożliwe bez utrzymania minimalnych warunków porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wszelkie wysiłki na rzecz pomocy są utrudnione bez ścisłej koordynacji pobierania niezbędnych artykułów i uporządkowanej rozdziału pomocy. Zrozumienie tego, co jest potrzebne, kto tego potrzebuje i kiedy, jest niezmiernie ważne. Kolejnym punktem do przemyśleń jest fakt, że zbyt często hojność obywateli i prywatnych darczyńców zostaje oszukana i ogromne pieniądze nie trafiają do tych, którzy naprawdę ich potrzebują. Dlatego niezbędny jest system ścisłej kontroli, zapobiegający roztrwonieniu i kradzieży pieniędzy. Dotyczy to szczególnie słabych krajów, o wysokim poziomie korupcji i niskich standardach rządów. Europa powinna pokazywać swoją skuteczność. Mam nadzieję, że czyni to z powodzeniem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, desejo manifestar a minha mais profunda solidariedade para com todos aqueles que foram afectados por esta catástrofe natural. Em situações deste tipo, com uma enorme destruição de edifícios e das infra-estruturas e com milhares de mortos, é praticamente impossível fazer chegar a ajuda de forma eficaz sem ter as mínimas condições em termos de ordem pública e de segurança. Qualquer esforço de ajuda é difícil sem uma forte coordenação na recolha dos bens necessários e na distribuição ordenada da ajuda. É essencial entender o que é necessário, quem necessita e quando necessita. Outro aspecto sobre o qual é preciso reflectir é que, em frequentes ocasiões, a generosidade das pessoas e de dadores privados foi traída, e recursos financeiros avultados não chegaram àqueles que deles necessitavam. É, por conseguinte, necessário que haja um sistema rigoroso de controlo a fim de evitar que o dinheiro seja desperdiçado ou roubado, em particular em países frágeis com elevados níveis de corrupção e baixos níveis de governação. A Europa deve demonstrar a sua própria eficácia. Espero que o consiga."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să îmi exprim profunda solidaritate cu toţi cei care au fost afectaţi de acest dezastru natural. În situaţii ca aceasta, cu distrugerea masivă a clădirilor şi a infrastructurii şi cu mii de morţi, este aproape imposibil să se acorde ajutor în mod eficient fără a exista condiţii minime de ordine şi siguranţă publică. Orice eforturi de ajutorare sunt dificile fără o coordonare strânsă a colectării de informaţii necesare şi fără o distribuire organizată a ajutorului. Este esenţial să înţelegem de ce este nevoie, de cine şi când. O altă problemă pe care trebuie să o avem în vedere este că de prea multe ori, generozitatea donatorilor publici şi privaţi a fost trădată, sume enorme de bani neajungând la cei care aveau într-adevăr nevoie de ele. Prin urmare, este necesar să existe un sistem de control strict pentru a preveni ca banii să fie risipiţi sau furaţi, în special în ţările fragile cu un nivel ridicat de corupţie şi cu un nivel scăzut de guvernare. Europa trebuie să îşi demonstreze eficienţa. Sper că va reuşi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som vyjadriť svoju hlbokú solidaritu so všetkými, ktorých postihla táto prírodná katastrofa. V takýchto situáciách, keď došlo k masívnemu zničeniu budov a infraštruktúry a sú tisíce mŕtvych, je takmer nemožné účinne doručiť pomoc bez aspoň minimálnych podmienok verejného poriadku a bezpečnosti. Každé úsilie o pomoc je ťažké bez dôkladnej koordinácie pri zhromažďovaní potrebných tovarov a poriadnom rozdeľovaní pomoci. Základom je pochopiť, čo je potrebné, kto to potrebuje a kedy. Ďalším bodom na zamyslenie je skutočnosť, že až v príliš mnohých prípadoch bola štedrosť verejnosti a súkromných darcov zneužitá a veľké sumy peňazí sa nedostali k tým, ktorí ich naozaj potrebovali. Preto je potrebné mať prísny systém kontroly, ktorý zabráni mrhaniu peniazmi alebo ich krádeži, najmä v nestabilných krajinách s vysokou mierou korupcie a nízkou úrovňou riadenia. Európa musí ukázať svoju vlastnú účinnosť. Dúfam, že bude úspešná."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi izrazil svojo globoko solidarnost z vsemi, ki jih je prizadela ta naravna katastrofa. V položajih, kot je ta, z neverjetnim obsegom uničenja objektov in infrastrukture ter več tisoč mrtvimi, je skoraj nemogoče učinkovito zagotoviti pomoč brez minimalnih pogojev javnega reda in varnosti. Kakršne koli operacije zagotavljanja pomoči so težavne brez tesnega sodelovanja pri zbiranju potrebnih stvari in urejenega razdeljevanja pomoči. Bistveno je razumeti, kaj je potrebno, kdo potrebuje in kdaj. Druga stvar, o kateri je treba razmišljati, je ta, da je prevečkrat prišlo do zlorabe radodarnosti javnih in zasebnih donatorjev in da ogromni zneski denarja niso prišli do tistih, ki so jih zares potrebovali. Zato je potrebno imeti strog sistem nadzora, kar bi preprečilo zapravljanje ali krajo denarja, zlasti v nestabilnih državah, kjer so stopnje korupcije visoke, upravljanje pa slabo. Evropa mora pokazati svojo učinkovitost. Upam, da bo uspešna."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ge uttryck för min stora solidaritet med alla dem som har drabbats av denna naturkatastrof. I sådana här situationer, med storskalig förstörelse av byggnader och infrastruktur och med tusentals döda, är det nästan omöjligt att få fram hjälp på ett effektivt sätt utan ett minimum av allmän ordning och säkerhet. Alla stödinsatser är svåra utan nära samordning när det gäller att samla in de förnödenheter som behövs och dela ut stödet på ett ordnat sätt. Det är viktigt att förstå vad det är som behövs, vem som behöver det och när. En annan sak som man måste tänka på är att även om offentliga och privata givare har varit generösa så har alltför ofta enorma summor gått till andra än dem som verkligen behövde pengarna. Därför måste det finnas ett strikt kontrollsystem för att förhindra att pengar slösas bort eller stjäls, särskilt i ömtåliga länder med stor korruption och brister i styrelsesättet. EU bör visa att det är effektivt. Jag hoppas att det blir så."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"governance"15,15,3,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph