Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-17-Speech-4-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091217.3.4-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, regarding post-2013 cohesion policy, a leaked draft budgetary document entitled ‘A Reform Agenda for a Global Europe’ reveal that EU funding from 2013 onwards could change entirely to a nationally coordinated rather than regionally allocated distribution. Larger shares of the EU budget will need to be devoted to such an agenda at the expense of regions such as Wales. The last payments to projects under the 2007-2013 EU structural funds programmes will be made in 2015. There is uncertainty over what, if any, subsequent EU funding will be available to Wales in future funding rounds. The implication that cohesion might disappear entirely from richer nations with no mention at all of transitional funding would further disenfranchise the people of the UK. The disproportionate membership bill would be better steered towards funding economic development through self-sufficiency determined by the UK itself. The EU budget review set to be published in the spring will likely see every government in Europe declare the necessity for increased public sector borrowing. It seems increasingly likely that the level of funding available to Wales will reduce substantially. The consequences will include reductions in programme budgets, less investment in the wider economy in Wales, and broad-reaching loss of jobs connected to programme management and project delivery. Rather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet. The likely result of the reduction in funding to Wales and the UK will have a major impact on our country as a whole which will affect the farming sector as well. It now must be time that the people of Wales and the UK have a referendum on its relations with the European Union so the people can decide if they want to be governed by Westminster or Brussels. The draft abandons regional and local level control in multi-level governance, overturning the shared management principle. Instead, a sectoral approach to the new budget is adopted rather than operating independently within current structures. The proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution. Not only does this mean that net contributors will lose further return funding, but those Member States expected to join the European Union under future expansion would enter membership under cohesion funding likely to remain for the forthcoming budgetary duration. As a result, those countries who currently shoulder a large proportion of the Union’s financial burden, like the UK, will discover they must finance an ever-increasing pool of Member States qualifying for support. Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK. With more countries queuing up to join the EU, I am concerned Wales will see much needed support go to newer Member States. It is no surprise that some of Europe’s richest countries like Norway and Switzerland have given the European Union a wide berth, knowing that they would be paying to fund their poorer neighbours. But Wales cannot afford to pay if nothing is paid back out. The move reinforces the European Union’s increasing ambition to become further integrated, centralised and federal, yet abandons the regional dimension of cohesion policy which underpins the European Union’s pledge to support territorial cohesion and deliver benefits to all members. Instead the EU, like a wolf in sheep’s clothing, is covertly abandoning cooperation and compromise in favour of consolidation. Whereas the people of Europe were told the Union – on the grounds that it enhanced trade links – strengthened agriculture ties and promoted equality, the machinations of an increasing bureaucratic global Europe see the focus on farming and regional development decrease in favour of an unwanted ambitious global strategy, including increased emigration to countries like the UK."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, co se týče politiky soudržnosti po roce 2013, vyzrazený návrh rozpočtového dokumentu s názvem „Reformní program pro globální Evropu” odhalil, že financování EU od roku 2013 dále by se mohlo zcela změnit z regionálního přidělování na vnitrostátní koordinaci. Z rozpočtu EU bude muset být věnován větší podíl prostředků na takový program na úkor regionů, jako je Wales. Poslední platby projektům v rámci programů strukturálních fondů EU za období 2007-2013 budou uskutečněny v roce 2015. Panuje nejistota ohledně toho, jaké, pokud vůbec nějaké, další finanční prostředky EU budou v budoucích kolech financování k dispozici pro Wales. Důsledky toho, že by soudržnost mohla zcela vymizet z bohatších zemí bez jakékoli zmínky o přechodných finančních prostředcích, by dále znevýhodňovaly obyvatele Spojeného království. Nevyrovnaný členský účet by byl lépe nasměrován k financování hospodářského rozvoje prostřednictvím soběstačnosti určené samotným Spojeným královstvím. Přezkum rozpočtu EU, který má být zveřejněn na jaře, pravděpodobně ukáže, že každá vláda v Evropě prohlašuje, že potřebuje více veřejných půjček. Je čím dál pravděpodobnější, že míra finančních prostředků určená pro Wales bude výrazně snížena. Důsledky budou zahrnovat škrty v programových rozpočtech, méně investic do širší ekonomiky ve Walesu a dalekosáhlé ztráty zaměstnání spojených s programovým řízením a realizací projektů. Namísto jakéhokoli přínosného účinku pro mé voliče, zasadí Evropská unie ránu obyvatelům Walesu, pokud se rozhodne podrazit nám nohy. Pravděpodobný výsledek snížení financování Walesu a Spojeného království bude mít obrovský dopad na mou zemi jako na celek, což ovlivní i odvětví zemědělství. Nyní je správný čas na to, aby obyvatelé Walesu a Spojeného království uspořádali referendum o svém vztahu s Evropskou unií, aby si lidé mohli zvolit, zda chtějí, aby jim vládl Westminster, nebo Brusel. Tento návrh upouští od regionální a místní kontroly ve víceúrovňové správě, čímž ruší princip společného řízení. Namísto toho je uplatňován odvětvový přístup k novému rozpočtu, a nikoli nezávislé fungování v rámci současných struktur. Návrh omezit tuto politiku na vnitrostátní úroveň by vedl k tomu, že by členské státy mající nárok na dotace řídily přerozdělování. Nejenže by to znamenalo, že čistí přispěvatelé do společné pokladny by ztratili další finanční prostředky, ale ty členské státy, u nichž se předpokládá, že přistoupí k Evropské unii v rámci budoucího rozšiřování, by získaly nárok na finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti a tento nárok by pravděpodobně přetrval po následující rozpočtové období. Následkem toho by ty země, které v současné době nesou velkou část finančního břemene Evropské unie, jako je Spojené království, zjistily, že musí financovat stále se zvětšující počet členských států, které mají nárok na podporu. Ještě méně států bude muset nést ještě více a Spojené království by mohlo přijít o přeplatek. Se zvyšujícím se počtem zemí, které by se chtěly připojit k EU, mám obavy, že podpora, kterou by Wales tak potřeboval, bude určena novějším členským zemím. Není žádným překvapením, že některé z nejbohatších evropských zemí, jako je Norsko a Švýcarsko, se Evropské unii vyhnuly velkým obloukem, protože věděly, že by musely platit na svoje chudší sousedy. Ale Wales si nemůže dovolit platit, pokud se nic nebude vracet zpátky. Tento krok posiluje zvětšující se ambice Evropské unie stát se více integrovanou, centralizovanou a federální, ale upouští od regionálního hlediska politiky soudržnosti, která tvoří základ slibu Evropské unie, že bude podporovat územní soudržnost a přinášet užitek všem svým členům. Namísto toho Evropská unie, jako vlk v rouše beránčím, tajně upouští od spolupráce a kompromisu ve prospěch upevnění moci. Ačkoli bylo občanům Evropy řečeno, že Unie – kvůli zkvalitnění obchodních vazeb – posiluje zemědělské vazby a podporuje rovnost, machinace zvětšující se byrokratické globální Evropy způsobují, že namísto důrazu na zemědělství a regionální rozvoj se uplatňuje nechtěná ambiciózní globální strategie, způsobující vzrůstající emigraci do států, jako je Spojené království."@cs1
"Hr. formand! Vedrørende samhørighedspolitikken efter 2013 viser et lækket udkast til et budgetdokument "A Reform Agenda for a Global Europe", at EU-finansiering fra 2013 og fremefter måske bliver ændret til udelukkende at være en nationalt koordineret snarere end en regionalt tildelt bevilling. Større dele af EU's budget vil skulle gå til en sådan dagsorden på bekostning af regioner som f.eks. Wales. De sidste udbetalinger til projekter omfattet af EU's strukturfondsprogrammer for 2007-2013 vil ske i 2015. Der hersker usikkerhed om, hvor mange, om nogen, EU-midler Wales vil kunne få i fremtidige finansieringsrunder. Hvis samhørigheden evt. forsvinder helt fra de forholdsvis rige nationer, uden at der overhovedet nævnes noget om overgangsfinansiering, vil det betyde, at befolkningen i Det Forenede Kongerige får endnu mindre at skulle have sagt. Pengene til betaling af den uforholdsmæssig store regning for medlemskabet kunne kanaliseres bedre ud ved at blive brugt til økonomisk udvikling via projekter, som Det Forenede Kongerige helt på egen hånd træffer beslutning om. EU's budgetrevision, der offentliggøres til forår, viser sandsynligvis, at hver regering i Europa bekendtgør, at det er nødvendigt med øget offentlig låntagning. Det ser mere og mere ud til, at omfanget af midler, der er til rådighed for Wales, bliver væsentlig mindre. Konsekvenserne vil omfatte reduktioner i programbudgetter, færre samfundsøkonomiske investeringer i Wales og vidtrækkende tab af arbejdspladser i forbindelse med programforvaltning og projektgennemførelse. Frem for at have nogen form for gavnlig indvirkning på borgerne i min valgkreds vil EU's aktiviteter være et slag i ansigtet på befolkningen i Wales, hvis man beslutter sig for at trække tæppet væk under fødderne på os. Det sandsynlige resultat af at reducere tildelingen af midler til Wales og Det Forenede Kongerige vil få stor indvirkning på vores land som helhed, og det vil også ramme landbrugssektoren. Tiden må nu være inde til, at befolkningen i Wales og Det Forenede Kongerige får en folkeafstemning om relationerne til EU, så folket kan bestemme, om de ønsker at blive styret fra Westminster eller Bruxelles. I udkastet afviser man det regionale og lokale styringsniveau i forbindelse med forvaltning på flere niveauer, og forkaster dermed det delte forvaltningsprincip. Der indføres i stedet en sektorbaseret tilgang til det nye budget frem for den uafhængige tilgang i de nuværende strukturer. Forslaget om at begrænse politikken til nationalt plan vil medføre, at de støtteberettigede medlemsstater styrer omfordelingen. Det betyder ikke alene, at nettobidragyderne vil gå glip af yderligere tilbagebetalte midler, men at de stater, der forventes at komme med i EU ved en kommende udvidelse, vil blive medlem i henhold til en samhørighedsfinansiering, som sandsynligvis forbliver uændret i den kommende budgetperiode. Som følge heraf vil de lande, der i øjeblikket må bære en stor andel af EU's finansielle byrde, såsom Det Forenede Kongerige, opdage, at de skal finansiere et stadig stigende antal medlemsstater, der er berettiget til støtte. Endnu færre skuldre skal bære endnu mere, og rabatten til Det Forenede Kongerige går muligvis fløjten. Med flere lande, der står i kø for at komme med i EU, er jeg bekymret for, at Wales vil opleve, at den støtte, der er hårdt brug for, vil gå til nyere medlemsstater. Det er ikke nogen overraskelse, at nogle af Europas rigeste lande som Norge og Schweiz er gået i en stor bue uden om EU, velvidende at de ville komme til at betale til deres fattigere naboer. Men Wales har ikke råd til at betale til EU, hvis der ikke kommer nogen penge retur. Udviklingstendensen forstærker EU's stigende ambition om yderligere integration, centralisering og føderalisme, men man giver afkald på den regionale dimension af samhørighedspolitikken, der ligger til grund for EU's løfte om at støtte territorial samhørighed og gavne alle medlemmer. I stedet forsøger EU som en ulv i fåreklæder i det skjulte at droppe samarbejde og kompromis til fordel for konsolidering. Selv om borgerne i Europa fik at vide, at EU – ud fra argumentet om stærkere handelsforbindelser – styrkede båndene til landbruget og fremmede ligheden, gør rænkespillet i et voksende bureaukratisk globalt EU, at der er mindre fokus på landbrug og regionaludvikling og i stedet mere fokus på en uønsket ambitiøs global strategi, der omfatter øget indvandring til lande som Det Forenede Kongerige."@da2
"Herr Präsident! Bezüglich der Kohäsionspolitik für die Zeit nach 2013 könnte die EU-Finanzierung laut den durchgesickerten Informationen über den Entwurf eines Haushaltsdokuments mit dem Titel „A reform Agenda for a Global Europe” (Eine Reformagenda für ein globales Europa) ab 2013 völlig geändert werden, indem die EU-Mittel auf nationaler Ebene koordiniert und nicht mehr regional zugewiesen werden. Einer solchen Agenda werden größere Anteile des EU-Haushalts auf Kosten von Regionen wie Wales geopfert werden müssen. Die letzten Zahlungen für Projekte im Rahmen der Strukturfondsprogramme für 2007-2013 werden im Jahr 2015 vorgenommen werden. Derzeit ist nicht klar, welche späteren EU-Mittel, wenn überhaupt, in den zukünftigen Förderrunden für Wales zugänglich sein werden. Wenn also die Kohäsionspolitik ohne eine Andeutung jeglicher Übergangszahlungen überhaupt nicht mehr für reichere Länder eingesetzt wird, wäre dies eine weitere Entrechtung der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs. Die unausgeglichene Mitgliedschaftsrechnung sollte vielmehr in die Richtung einer vom Vereinigten Königreich selbstbestimmten Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Selbstversorgung gelenkt werden. Bei der EU-Haushaltsüberprüfung, die im Frühling veröffentlicht werden soll, werden wahrscheinlich alle europäischen Regierungen die Notwendigkeit einer vermehrten öffentlichen Verschuldung erklären. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die für Wales zugängliche Unterstützung beträchtlich zurückgehen wird. Die Konsequenzen werden niedrigere Programmbudgets, weniger Investitionen in die walisische Wirtschaft und ein weitreichender Verlust von mit der Programmverwaltung und Projektabwicklung verbundenen Arbeitsplätzen sein. Statt meinen Wählerinnen und Wählern einen Nutzen egal welcher Art zu bringen, wird die EU die Menschen von Wales empfindlich treffen, falls sie sich entscheidet, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Die wahrscheinliche Folge einer geringeren Unterstützung für Wales und das Vereinigte Königreich wird große Auswirkungen auf unser ganzes Land haben, wovon auch die Landwirtschaft betroffen sein wird. Es wird Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger von Wales und des Vereinigten Königreichs ein Referendum über ihre Beziehungen mit der Europäischen Union abhalten, um zu entscheiden, ob sie von Westminster oder von Brüssel regiert werden wollen. Der Entwurf schafft die Kontrolle auf regionaler und kommunaler Ebene der Multi-Level-Governance ab und hebt den Grundsatz der geteilten Verwaltung auf. Stattdessen wird beim neuen Haushaltsplan sektorbezogen vorgegangen und nicht unabhängig mit den vorhandenen Strukturen gearbeitet. Der Vorschlag, diesen Politikbereich auf die nationale Ebene zu begrenzen, würde die Mitgliedstaaten dazu berechtigen, die Umverteilung zu verwalten. Dadurch erhalten nicht nur die Nettozahler keine weiteren Rückzahlungen, sondern zudem würden Mitgliedstaaten, die der Europäischen Union voraussichtlich bei zukünftigen Erweiterungen beitreten, ihre Mitgliedschaft unter kohäsionspolitischen Bedingungen antreten, die wahrscheinlich für die kommende Haushaltsperiode bestehen bleiben. Folglich werden die Länder, die derzeit einen großen Anteil der EU-Finanzlast tragen, wie z. B. das Vereinigte Königreich, eine immer größere Anzahl an Mitgliedstaaten mit Anspruch auf Unterstützung finanzieren müssen. Noch wenigere werden noch höhere Kosten übernehmen müssen, wobei das Vereinigte Königreich möglicherweise keine Rückzahlungen erhalten wird. Da sich immer mehr Länder um eine Mitgliedschaft in der EU bemühen, befürchte ich, dass die für Wales so notwendige Unterstützung den neuen Mitgliedstaaten gewährt werden wird. Es überrascht nicht, dass einige der reichsten europäischen Länder wie Norwegen und die Schweiz einen weiten Bogen um die Europäische Union machen, denn sie wissen, dass sie die Unterstützung ihrer ärmeren Nachbarn bezahlen würden. Doch kann Wales es sich nicht leisten, zu bezahlen, wenn nichts zurückkommt. Durch diese Maßnahme wird das zunehmende Streben der Europäischen Union, einheitlicher, zentralisierter und föderalistischer zu werden, verstärkt und die regionale Dimension der Kohäsionspolitik aufgegeben, die das Versprechen der Europäischen Union, den territorialen Zusammenhalt zu stärken und allen Mitgliedstaaten Nutzen zu bringen, untermauert. Stattdessen verzichtet die EU wie ein Wolf im Schafspelz zugunsten der Konsolidierung heimlich auf Zusammenarbeit und Kompromiss. Während den Völkern Europas gesagt wurde, dass die Europäische Union – durch eine Intensivierung der Handelsverbindungen – Landwirtschaftsbeziehungen stärke und Gleichheit fördere, sorgen die Machenschaften eines zunehmend bürokratischen, globalen Europas hauptsächlich für einen Rückgang der landwirtschaftlichen und regionalen Entwicklung zugunsten einer ungewollten, ehrgeizigen, globalen Strategie, einschließlich der zunehmenden Auswanderung in Länder wie das Vereinigte Königreich."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πολιτική συνοχής μετά το 2013, ένα σχέδιο εγγράφου για τον προϋπολογισμό υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για μία παγκόσμια Ευρώπη», το οποίο διέρρευσε, αποκαλύπτει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ από το 2013 και μετά μπορεί να μετασχηματιστεί πλήρως σε αναδιανομή υπό συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ανακατανομή σε περιφερειακό επίπεδο. Μεγαλύτερα μερίδια του προϋπολογισμού της ΕΕ αναμένεται να διατεθούν για ένα τέτοιο πρόγραμμα εις βάρος περιφερειών όπως η Ουαλία. Οι τελευταίες πληρωμές για έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ της περιόδου 2007-2013 θα γίνουν το 2015. Υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με το τι είδους, αν υπάρξει καθόλου, επακόλουθη χρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθεί στην Ουαλία στους μελλοντικούς διαπραγματευτικούς γύρους για τη χρηματοδότηση. Η πιθανή συνέπεια της πλήρους κατάργησης της συνοχής από τα πλουσιότερα έθνη χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στη διακρατική χρηματοδότηση θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποστασιοποίηση του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήταν προτιμότερο το δυσανάλογο κόστος της ιδιότητας του μέλους να προσανατολιστεί προς τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αυτάρκειας που θα καθορίζεται από το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, που προγραμματίζεται να δημοσιευθεί την άνοιξη, θα οδηγήσει ενδεχομένως έκαστη χώρα στην Ευρώπη να εκφράσει την ανάγκη για αυξημένο δανεισμό του δημόσιου τομέα. Φαίνεται ολοένα και πιθανότερο ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης που διατίθεται για την Ουαλία θα μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Οι συνέπειες θα περιλαμβάνουν μειώσεις στους προϋπολογισμούς προγραμμάτων, λιγότερες επενδύσεις στην ευρύτερη οικονομία της Ουαλίας και ευρείας έκτασης απώλεια θέσεων εργασίας, που συνδέονται με τη διαχείριση προγραμμάτων και την παράδοση έργων. Αντί να αποφέρει οιοδήποτε όφελος στους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας, η ΕΕ θα καταφέρει μείζον πλήγμα στον λαό της Ουαλίας, αν αποφασίσει να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Το πιθανό αποτέλεσμα της μείωσης της χρηματοδότησης στην Ουαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στη χώρα μας συνολικά, πλήττοντας και τον γεωργικό τομέα. Τώρα είναι πλέον η στιγμή για τον λαό της Ουαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εν γένει να διεξαγάγει ένα δημοψήφισμα για τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να αποφασίσουν αν θέλουν να κυβερνώνται από το Westminster ή από τις Βρυξέλλες. Το σχέδιο αυτό εκχωρεί τον περιφερειακό και τοπικό έλεγχο στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ανατρέποντας την αρχή της από κοινού διαχείρισης. Στη θέση της δε υιοθετείται μία τομεακή προσέγγιση του νέου προϋπολογισμού, εγκαταλείποντας την ανεξάρτητη λειτουργία εντός των υφιστάμενων δομών. Η πρόταση για περιορισμό της πολιτικής της συνοχής σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσει στο δικαίωμα των κρατών μελών να διαχειρίζονται την ανακατανομή των πόρων. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι οι καθαροί χρηματοδότες του προϋπολογισμού θα χάσουν περαιτέρω χρηματοδότηση επιστροφής, αλλά και ότι τα κράτη μέλη που αναμένεται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της μελλοντικής διεύρυνσης, θα αποκτήσουν την ιδιότητα του κράτους μέλους υπό ένα καθεστώς χρηματοδότησης της συνοχής, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει ενεργό κατά την εκτέλεση του προσεχούς προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα, οι χώρες που επί του παρόντος επωμίζονται μεγάλο ποσοστό του χρηματοδοτικού βάρους της Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ανακαλύψουν ότι πρέπει να χρηματοδοτούν μία ολοένα διευρυνόμενη ομάδα κρατών μελών, τα οποία καθίστανται δικαιούχα στήριξης. Ακόμη λιγότερα κράτη θα πρέπει να επωμιστούν ακόμη μεγαλύτερα βάρη, με πιθανή απώλεια επιστροφών για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με περισσότερες χώρες να περιμένουν στην ουρά για να ενταχθούν στην ΕΕ, φοβούμαι ότι η Ουαλία θα δει την τόσο αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη που της παρέχεται επί του παρόντος να κατευθύνεται σε νεότερα κράτη μέλη. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, όπως η Νορβηγία και η Ελβετία, αποφεύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να πληρώνουν για να χρηματοδοτούν τους φτωχότερους γείτονές τους. Η Ουαλία, όμως, δεν έχει την δυνατότητα να πληρώσει, αν δεν καταβάλλεται το παραμικρό σε αντιστάθμιση. Οι εξελίξεις ενισχύουν την αυξανόμενη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ολοκλήρωση και απόκτηση πιο συγκεντρωτικού και ομοσπονδιακού χαρακτήρα, πλην όμως εγκαταλείπει την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής της συνοχής, η οποία στηρίζει την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την εδαφική συνοχή και να αποφέρει οφέλη σε όλα τα μέλη. Αντιθέτως, σαν λύκος με προβιά αρνιού, η ΕΕ εγκαταλείπει εν κρυπτώ τη συνεργασία και τον συμβιβασμό υπέρ της εδραίωσης. Ενώ οι λαοί της Ευρώπης πληροφορήθηκαν ότι η Ένωση –με τη δικαιολογία της ενίσχυσης των εμπορικών δεσμών– ενίσχυε τους γεωργικούς δεσμούς και προωθούσε την ισότητα, οι μηχανορραφίες μίας ολοένα πιο γραφειοκρατικής παγκόσμιας Ευρώπης καταδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη υποχωρεί υπέρ μίας ανεπιθύμητης φιλόδοξης παγκόσμιας στρατηγικής, περιλαμβανομένης της αυξανόμενης μετανάστευσης σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο."@el10
"Señor Presidente, respecto a la política de cohesión tras 2013, un proyecto de documento presupuestario filtrado titulado « » revela que la financiación de la UE a partir de 2013 podría cambiar totalmente a una distribución coordinada nacionalmente en lugar de asignada localmente. Se tendrán que dedicar mayores partes del presupuesto de la UE a dicha agenda a expensas de regiones como Gales. Los últimos pagos a proyectos bajo los programas de Fondos Estructurales de la UE para 2007-2013 se harán en 2015. Hay dudas respecto a si habrá nuevos fondos disponibles para Gales en las nuevas rondas de financiación. La implicación de que la cohesión podría desaparecer por completo de las naciones más ricas sin ninguna mención a la financiación transitoria privaría aún más de derechos a la gente del Reino Unido. La desproporcionada factura de pertenencia estaría mejor empleada en financiar el desarrollo económico mediante la autosuficiencia determinada por el propio Reino Unido. La revisión del presupuesto de la UE que se publicará en primavera probablemente verá a todos los gobiernos de Europa declarar la necesidad de mayores préstamos del sector público. Parece cada vez más probable que el nivel de financiación disponible para Gales se reduzca de manera considerable. Las consecuencias incluirán reducciones en los presupuestos de los programas, menos inversiones en la economía más amplia de Gales, y una pérdida de trabajos de amplio alcance conectada con la gestión de programas y el cumplimiento de los proyectos. En lugar de tener algún efecto beneficioso sobre mis constituyentes, la UE dará una bofetada a la gente de Gales si deciden tirar de la alfombra bajo nuestros pies. El resultado probable de la reducción de financiación a Gales y el Reino Unido tendrá una gran repercusión sobre nuestro país en su totalidad, que afectará también al sector agrícola. Es momento de que la gente de Gales y el Reino Unido tenga un referendo sobre sus relaciones con la Unión Europea para que la gente pueda decidir si quieren ser gobernados por Westminster o Bruselas. El proyecto abandona el control a nivel regional y local y la gobernanza a varios niveles, y acaba con el principio de gestión compartida. En lugar de eso, se ha adoptado un enfoque sectorial al nuevo presupuesto en lugar de operar independientemente dentro de las estructuras actuales. La propuesta de limitar la política a nivel nacional provocaría la redistribución de gobierno de los Estados miembros admisibles. Esto no sólo significa que los contribuyentes netos perderán nuevos fondos de devolución, sino que los Estados miembros que se espera que se unan a la Unión Europea en sus próximas expansiones obtendrían la pertenencia bajo fondos de cohesión que probablemente permanecerán durante el próximo plazo presupuestario. El resultado es que los países que actualmente soportan una gran proporción de la carga financiera de la Unión, como el Reino Unido, descubrirán que deben financiar a cada vez más Estados miembros que solicitan apoyo. Menos tendrán que soportar aún más, con una posible pérdida del reembolso para el Reino Unido. Con más países haciendo fila para unirse a la UE, me preocupa que Gales vea cómo un apoyo muy necesario va a nuevos Estados miembros. No resulta sorprendente que algunos de los países más ricos de Europa, como Noruega y Suiza, se hayan alejado de la Unión Europa, pues sabían que tendrían que pagar para financiar a sus vecinos más pobres. Pero Gales no puede permitirse pagar si no se devuelve nada. El movimiento refuerza la creciente ambición de la Unión Europea de integrarse, centralizarse y federalizarse aún más, y sin embargo abandona la dimensión regional de la política de cohesión que subraya el compromiso de la Unión Europea de apoyar la cohesión territorial y proporcionar beneficios a todos los miembros. En vez de eso, la UE, como un lobo con piel de cordero, está abandonando encubiertamente la cooperación y el compromiso en favor de la consolidación. Aunque a la gente de Europa le dijeron que la Unión —asegurando que mejoraba los enlaces de comercio— reforzaba los vínculos de agricultura y promovía la igualdad, las maquinaciones de una Europa global cada vez más burocratizada ven cómo el enfoque en el desarrollo regional y agrícola disminuye a favor de una estrategia global ambiciosa no deseada, incluida una mayor inmigración a países como el Reino Unido."@es21
"Austatud juhataja! Mis puudutab 2013. aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat, siis lekitatud eelarveprojektist „A Reform Agenda for a Global Europe” selgub, et pärast 2013. aastat võib ELi-poolne rahastamine muutuda piirkondliku vahendite eraldamise asemel täielikult riiklikult kooskõlastatavaks tegevuseks. Sellele eesmärgile tuleb ELi eelarvest eraldada suuremaid summasid Walesi-suguste piirkondade arvelt. Viimased maksed projektidele, mida rahastatakse ajavahemiku 2007–2013 ELi struktuuritoetuste programmide raames, tehakse 2015. aastal. On ebaselge, milliseid ELi vahendeid on Walesil võimalik tulevastel rahastamisperioodidel kasutada ja kas üldse midagi on. Võimalus, et ühtekuuluvuspoliitika jätab rikkamad riigid ilma igasuguse üleminekuaegse rahastamiseta üldse kõrvale, vähendaks Ühendkuningriigi rahva õigusi veelgi. Ebavõrdselt suurest liikmemaksust oleks rohkem abi, kui sellega rahastataks hoopis majandusarengut ja vastavad otsused langetaks Ühendkuningriik iseseisvalt. Tõenäoliselt on ELi kevadel avaldatavas eelarve läbivaatamist käsitlevas dokumendis näha, et kõik Euroopa valitsused räägivad vajadusest suurendada avaliku sektori laenukoormust. Üha kindlamaks muutub see, et Walesile eraldatavad summad vähenevad oluliselt. Selle tagajärg on programmide eelarvete kärpimine, üldiselt Walesi majandusse tehtavate investeeringute kahanemine ning programmide juhtimise ja projektide elluviimisega seotud töökohtade laiaulatuslik kadumine. Selle asemel, et tuua minu valijaskonnale mingitki kasu, annab EL Walesi inimestele korraliku hoobi, kui otsustab nad poolehoiuta jätta. Walesile ja Ühendkuningriigile eraldatavate summade vähendamisel on meie riigile tervikuna tõenäoliselt suur mõju ja toob tagajärgi kaasa ka põllumajandussektorile. Nüüd on Walesi ja Ühendkuningriigi inimestel aeg korraldada rahvahääletus suhete üle Euroopa Liiduga, et rahvas saaks otsustada, kas nad tahavad, et neid juhitaks Westminsterist või Brüsselist. Nimetatud projektiga kaotatakse mitmetasandilises valitsemises rakendatav kontroll piirkondlikul ja kohalikul tasandil, nullides sellega ühise juhtimise põhimõtte. Selle asemel, et anda vahendeid eraldi olemasolevatele struktuuridele, hakatakse uut eelarvet koostama hoopis valdkonnapõhiselt. Ettepanek piirata kõnealune poliitika riikliku tasandiga tooks kaasa selle, et vahendite ümberjaotamist hakkavad juhtima teatud liikmesriigid. See ei tähenda mitte ainult seda, et netorahastajatele tagastatavad summad vähenevad veelgi, vaid ka seda, et need liikmesriigid, kes eeldatavasti ühinevad Euroopa Liiduga tulevase laienemise käigus, teevad seda ajal, mil kehtivad ilmselt endised ühtekuuluvuspoliitika rahastamistingimused, mis jäävad tõenäoliselt jõusse ka järgmiseks eelarveperioodiks. Selle tulemusena avastavad praegu liidus suurimat rahalist koormat kandvad riigid, näiteks Ühendkuningriik, et peavad finantseerima järjest kasvavat hulka toetustele õigusi omavaid liikmesriike. Veelgi väiksem arv riike peab kandma veelgi suuremat koormat, kusjuures tagasimaksed Ühendkuningriigile tõenäoliselt vähenevad. Kuna järjest rohkem riike ootab ELiga ühinemist, kardan, et Walesile hädavajalik abi suunatakse uutesse liikmesriikidesse. Pole mingi ime, et mõni Euroopa rikkam riik, näiteks Norra ja Šveits, käib Euroopa Liidust suure kaarega mööda, sest nad teavad, et neil tuleb maksta oma vaesemate naabrite ülalpidamise eest. Kuid Wales ei saa endale maksmist lubada, kui midagi ei ole tagasi tulemas. Sellise käiguga kindlustatakse Euroopa Liidu üha kasvavat soovi muutuda veelgi ühtsemaks, tsentraliseeritumaks ja föderaalsemaks, kuid hüljatakse ühtekuuluvuspoliitika piirkondlik mõõde, mille alusel on Euroopa Liit lubanud toetada territoriaalset ühtekuuluvust ja tuua kasu kõikidele liikmetele. Selle asemel loobub EL nagu hunt lambanahas ühtsuse huvides salaja koostööst ja kompromissidest. Kuigi eurooplastele kinnitati, et liit tugevdab kaubandussidemete tihendamise kaudu ka põllumajandussidemeid ja suurendab võrdsust, kandub järjest bürokraatlikuma globaalse Euroopa sobingute tagajärjel tähelepanu põllumajanduse ja piirkondade arengult üle soovimatule ja vaevanõudvale üleilmsele strateegiale, mis hõlmab muu hulgas suurenevat sisserännet sellistesse riikidesse nagu Ühendkuningriik."@et5
"− Arvoisa puhemies, talousarvioluonnosta koskeva vuodettu asiakirja nimeltä "A Reform Agenda for a Global Europe" paljastaa vuoden 2013 jälkeisen yhteenkuuluvuuspolitiikan osalta, että vuodesta 2013 alkaen EU:n rahoitus voisi muuttua täysin kansallisesti koordinoiduksi sen sijaan, että sitä jaettaisiin alueellisesti. EU:n talousarviosta on osoitettava suurempia osuuksia kyseiseen asialistaan Walesin kaltaisten alueiden kustannuksella. Viimeiset maksut vuosien 2007−2013 EU:n rakennerahastojen ohjelmien mukaisille hankkeille suoritetaan vuonna 2015. On epävarmaa, mitä, jos mitään, EU:n rahoitusta on Walesin saatavilla tulevilla rahoituskierroksilla. Vihjaus siitä, että yhteenkuuluvuus saattaisi kadota kokonaan rikkaammilta mailta ilman mainintaa siirtymärahoituksesta, heikentäisi edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisoikeuksia. Suhteeton jäsenyyslasku olisi parempi ohjata talouskehityksen rahoittamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan itse määrittämän riippumattomuuden nojalla. EU:n talousarvion kokonaistarkastelussa, joka on määrä julkaista keväällä, kaikki EU:n hallitukset luultavasti ilmoittavat tarpeesta lisätä julkisen sektorin lainausta. Näyttää koko ajan todennäköisemmältä, että Walesin saatavilla olevan rahoituksen taso alenee huomattavasti. Seurauksia ovat muun muassa ohjelmien talousarvioiden pienennykset, vähemmän investointeja Walesin laajempaan talouteen ja suuret ohjelmien hallinnointiin ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvien työpaikkojen menetykset. Sen sijaan, että EU:lla olisi edes jonkinlainen myönteinen vaikutus vaalipiirini asukkaisiin, EU sivuuttaa Walesin kansan, jos se päättää vetää maton jalkojemme alta. Walesin ja Yhdistyneen kuningaskunnan todennäköisellä rahoituksen vähentämisellä on valtava vaikutus koko maahamme, ja se vaikuttaa myös maatalousalaan. Nyt on aika, että Walesin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansa pitää kansanäänestyksen suhteistaan Euroopan unioniin, jotta ihmiset voivat päättää, haluavatko he Westminsterin vai Brysselin hallitsevan heitä. Luonnoksessa hylätään monitasoisen hallinnon alueellisen ja paikallisen tason valvonta, ja käännetään yhteisen hallinnoinnin periaate päälaelleen. Sitä vastoin uuden talousarvion osalta hyväksytään alakohtainen lähestymistapa, eikä riippumatonta toimintaa nykyisten rakenteiden puitteissa. Ehdotus politiikan rajoittamisesta kansalliselle tasolle johtaisi siihen, että tukeen oikeutetut jäsenvaltiot hallinnoisivat jakamista. Sen lisäksi, että nettomaksajat menettäisivät lisää palautusrahoitusta, se tarkoittaisi myös, että ne jäsenvaltiot, joiden odotetaan liittyvän Euroopan unioniin tulevassa laajentumisessa, tulisivat jäseneksi sellaisen yhteenkuuluvuusrahoituksen nojalla, jollaisena se todennäköisesti säilyy tulevan talousarviokauden aikana. Siten ne maat, jotka tällä hetkellä kantavat suuren osan unionin rahoitustaakasta, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, huomaisivat, että niiden on rahoitettava koko ajan kasvavaa määrää tukeen oikeutettuja jäsenvaltioita. Koko ajan harvempien pitäisi kantaa koko ajan enemmän, ja Yhdistynyt kuningaskunta saattaisi menettää sen hyväksi tehtävän korjauksen. Kun EU:hun liittymistä jonottaa koko ajan enemmän maita, olen huolissani siitä, että Walesissa kipeästi tarvittu tuki menee uudemmille jäsenvaltioille. Ei ole mikään yllätys, että jotkin Euroopan rikkaimmista maista, kuten Norja ja Sveitsi, ovat kiertäneet Euroopan unionin kaukaa, koska ne tietävät joutuvansa maksamaan rahoittaakseen köyhempiä naapureitaan. Mutta Walesilla ei ole varaa maksaa, jos mitään ei makseta takaisin. Tämä liike vahvistaa Euroopan unionin koko ajan kasvavaa kunnianhimoa tulla yhtenäisemmäksi, keskitetymmäksi ja liittovaltiomaisemmaksi, mutta siinä hylätään yhteenkuuluvuuspolitiikan alueellinen ulottuvuus, jolla tuetaan Euroopan unionin sitoumusta tukea alueellista yhteenkuuluvuutta ja jolla tuotetaan etuja kaikille jäsenille. Sen sijaan EU hylkää salakähmäisesti, kuin susi lammasten vaatteissa, yhteistyön ja kompromissit lujittamisen takia. Vaikka Euroopan kansoille kerrottiin, että unioni − sillä perusteella, että se edisti kauppayhteyksiä − vahvisti maatalousyhteyksiä ja edisti tasa-arvoa, koko ajan byrokraattisemman yleisen EU:n vehkeilyissä keskityttiin maatalouden ja alueellisen kehityksen taannuttamiseen ei-toivotun kunnianhimoisen yleisen strategian eduksi, mukaan luettuna lisääntyvä siirtolaisuus Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisiin maihin."@fi7
"Monsieur le Président, à propos de la politique de cohésion après 2013, un projet de document budgétaire intitulé «Agenda de réforme pour une Europe globale» dont nous avons pris connaissance grâce à une fuite révèle qu’à partir de 2013, le financement de l’UE pourrait changer complètement et être coordonné au plan national et non plus alloué au plan régional. Des parts plus importantes du budget de l’UE devront être consacrées à cet agenda aux dépens de régions comme le pays de Galles. Les derniers paiements pour les projets au titre de 2007-2013 des programmes des Fonds structurels de l’UE seront effectués en 2015. Il n’est pas certain que - pour autant qu’il y ait encore des financements - le pays de Galles pourra encore bénéficier d’un financement de l’UE lors des futurs cycles de financement. L’implication que la cohésion pourrait disparaître complètement des nations riches sans aucune mention d’un financement transitoire privera davantage encore les citoyens du Royaume-Uni de leur droit de décision. Le budget disproportionné que nous coute l’appartenance à l’Union serait mieux employé au financement du développement économique par une autonomie dont seul le Royaume-Uni déciderait. Le réexamen du budget de l’UE dont la publication est prévue au printemps verra probablement tous les gouvernements d’Europe déclarer qu’il est nécessaire que le secteur public emprunte davantage. Il semble de plus en plus probable que le niveau de financement disponible pour le pays de Galles sera substantiellement réduit. Parmi les conséquences, il y aura des réductions des budgets-programmes, moins d’investissements dans l’économie galloise au sens large, et des pertes considérables d’emplois liés à la gestion de programmes et à la réalisation de projets. Plutôt que d’avoir un quelconque effet bénéfique sur mes électeurs, l’UE va porter un coup violent aux habitants du pays de Galles. Elle va leur couper l’herbe sous le pied. La réduction du financement du pays de Galles et du Royaume-Uni aura probablement un impact majeur sur notre pays dans son ensemble et affectera également le secteur agricole. Il est temps maintenant que le pays de Galles et le Royaume-Uni organisent un référendum sur leurs relations avec l’Union européenne pour que les citoyens puissent décider s’ils veulent être gouvernés par Westminster ou par Bruxelles. Ce projet renonce au contrôle régional et local dans le cadre de la gouvernance à multiniveaux, balayant ainsi le principe de la gestion partagée. À sa place, une approche sectorielle du nouveau budget est adoptée, au lieu de l’action indépendante dans le cadre des structures actuelles. La proposition de limiter la politique au niveau national conduira à habiliter les États membres à régir la redistribution. Cela signifie non seulement que les contributeurs nets perdront tout financement en retour, mais aussi que les États membres qui comptent rejoindre l’Union européenne à la faveur d’un futur élargissement deviendront membres alors que le financement de la cohésion ne changera probablement pas pendant la prochaine période budgétaire. Il s’ensuit que les pays qui assument actuellement une importante proportion de la charge financière de l’Union, comme le Royaume-Uni, vont s’apercevoir qu’ils doivent financer un nombre toujours croissant d’États membres éligibles au soutien. Ils seront encore moins nombreux à supporter davantage, avec, pour le Royaume-Uni, une perte possible de sa compensation. Avec davantage de pays faisant la queue à la porte de l’UE, je crains que le pays de Galles ne voie une grande partie du soutien plus que nécessaire dont il bénéficie aller aux tous nouveaux États membres. Il n’est pas surprenant que certains des plus riches pays d’Europe comme la Norvège et la Suisse se soient tenus à distance de l’Union européenne, sachant qu’ils auraient à payer pour financer leurs voisins plus pauvres. Mais le pays de Galles ne peut se permettre de payer si on ne lui rembourse rien. Cette démarche renforce l’ambition croissante de l’Union européenne de devenir encore plus intégrée, plus centralisée et plus fédérale, aux dépens de la dimension régionale de la politique de cohésion qui sous-tend l’engagement de l’Union européenne à soutenir la cohésion territoriale et à distribuer des bénéfices à tous ses membres. Au lieu de cela, l’UE, comme un loup dans une peau d’agneau, abandonne en catimini la coopération et le compromis en faveur de la consolidation. Alors qu’on a raconté aux citoyens européens que l’Union - au motif qu’elle favorise les liens commerciaux - renforce les réseaux agricoles et promeut l’égalité, nous voyons les machinations d’une Europe de plus en plus globale et bureaucratique diminuer son soutien à l’agriculture et au développement régional en faveur d’une ambitieuse stratégie globale indésirable, y compris une émigration accrue vers des pays comme le Royaume-Uni."@fr8
"Elnök úr, a 2013 utáni kohéziós politikát illetően egy kiszivárgott költségvetési dokumentumtervezet –amely az „Egy reformmenetrend egy globális Európához” címet viseli – felfedi, hogy 2013-tól az uniós finanszírozás teljes mértékben megváltozhat, és ahelyett, hogy regionális szinten osztanák fel, nemzeti szinten fogják koordinálni. Az EU költségvetésének nagyobb részét kell majd egy ilyen stratégiára fordítani olyan régiók kárára, mint például Wales. A 2007–2013 közötti időszakban az EU strukturális alapjaiból finanszírozott programok projektjeinek utolsó kifizetéseire 2015-ben kerül sor. Bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy milyen uniós támogatás lesz elérhető Wales számára, ha lesz egyáltalán, a jövőbeni támogatási fordulókban. Az a lehetőség, hogy a kohézió esetleg teljes mértékben el fog tűnni a gazdagabb országokban mindenféle átmeneti támogatásra való utalás nélkül, további jogaitól fogja megfosztani az Egyesült Királyság polgárait. Az aránytalanul magas tagsági számlát jobb lenne az Egyesült Királyság által önállóan eldöntött módon fordítani a gazdasági fejlődés támogatására. Az EU költségvetésének felülvizsgálata, amelyet tavasszal fognak közzétenni, valószínűleg azzal fog szembesülni, hogy Európában minden kormány kijelenti, hogy szükség van az államháztartás növekvő hitelfelvételére. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Wales számára elérhető támogatás jelentősen csökkenni fog. Ennek következményeképpen többek között csökkeni fog a programok költségvetése, a kevesebbet fognak beruházni Walesben a szélesebb gazdaságba, valamint széles körben szűnnek majd meg a programok irányításával és a projektek megvalósításával kapcsolatos munkahelyek. Ahelyett, hogy bármilyen előnyös hatással lenne választókörzetemre, az EU egy balegyenest fog bevinni a walesieknek, ha úgy dönt, hogy kihúzza a szőnyeget a lábunk alól. Wales és az Egyesült Királyság támogatásának csökkenése valószínűleg olyan eredményekkel fog járni, amelyek jelentős hatással lesznek az ország egészére, amely a gazdálkodási ágazatot is befolyásolni fogja. Itt az ideje annak, hogy Wales és az Egyesült Királyság népszavazást tartson az Európai Unióhoz fűződő viszonyáról, hogy az emberek eldönthessék, azt akarják-e, hogy Brüsszel Westminstere irányítsa őket. A tervezet elveti a többszintű kormányzásban a regionális és helyi szintű ellenőrzést, visszájára fordítva a megosztott irányítás elvét. Az új költségvetés ágazati megközelítését fogadja el, ahelyett, hogy függetlenül működne a jelenlegi szerkezeteken belül. Az a javaslat, hogy a politikát nemzeti szintre korlátozzák, ahhoz fog vezetni, hogy a tagállamokat hatalmazzák fel az újraelosztás irányítására. Ez nem csak azt jelenti, hogy a nettó befizetők további visszatérő támogatást fognak elveszíteni, hanem azt is, hogy a jövőbeni bővítések során a várhatóan az Európai Unióhoz csatlakozó tagállamok úgy válnak tagokká, hogy a kohéziós támogatásuk valószínűleg megmarad a következő költségvetési időszakra is. Ennek eredményeképp azok az országok, amelyek jelenleg az Unió pénzügyi terheinek nagy részét viselik, mint például az Egyesült Királyság, azt fogják észrevenni, hogy támogatásra jelentkező tagállamok egyre növekvő csoportját kell támogatniuk. Egyre kevesebbeknek kell viselniük egyre többet, az Egyesült Királyság számára a visszatérítések valószínűsíthető csökkenése mellett. Ahogy egyre több ország vár az EU-hoz való csatlakozásra, attól tartok, hogy a támogatást, amelyre Walesnek oly nagy szüksége lenne, az újabb tagállamok fogják megkapni. Nem meglepő, hogy Európa pár leggazdagabb országa, mint például Norvégia és Svájc, messze elkerülték az Európai Uniót, mert tudták, hogy fizetniük kellene, hogy támogassák szegényebb szomszédjaikat. Wales azonban nem engedheti meg magának, hogy fizessen, ha semmit nem fizetnek vissza. Ez a lépés megerősíti az Európai Unió egyre növekvő törekvéseit, hogy tovább integrálódjon, centralizálódjon és federalizálódjon, elhanyagolja azonban a kohéziós politika regionális dimenzióját, amely az Európai Unió ígéretének alapja, miszerint támogatja a területi kohéziót és előnyöket biztosít minden tagnak. Ehelyett az EU, mint a báránybőrbe bújt farkas, burkoltan megtagadja az együttműködést és a kompromisszumot a konszolidáció érdekében. Míg az európai embereknek azt mondták, hogy az Unió – azon az alapon, hogy ez erősíti a kereskedelmi kapcsolatokat – megerősítette a mezőgazdasági kapcsolatokat és előmozdította az egyenlőséget, az egyre inkább bürokratikus globális Európa machinációi azt eredményezik, hogy a gazdálkodásra és a regionális fejlesztésre való összpontosítás csökken egy nem kívánatos ambiciózus globális stratégia érdekében, beleértve a növekvő bevándorlást az olyan országokba, mint az Egyesült Királyság."@hu11
"Signor Presidente, per quanto riguarda la politica di coesione dopo il 2013, una bozza di documento di bilancio trapelato all’esterno e intitolato (Un’agenda di riforme per un’Europa globale) rivela che i finanziamenti comunitari a partire dal 2013 potrebbero subire un cambiamento radicale e passare da una distribuzione assegnata a livello regionale a una coordinata a livello nazionale. Occorrerà devolvere quote più ampie del bilancio comunitario ad un’agenda del genere, a discapito di regioni quali il Galles. Gli ultimi pagamenti a favore di progetti che rientrano nei programmi dei Fondi strutturali europei per il periodo 2007-2013 verranno effettuati nel 2015. Non si sa quali finanziamenti comunitari futuri, sempre che ce ne siano, saranno stanziati a favore del Galles nelle tornate di finanziamenti future. L’implicazione secondo cui la coesione potrebbe scomparire totalmente dai paesi ricchi senza che siano previsti finanziamenti di transizione comporterebbe un’ulteriore perdita di diritti per i cittadini britannici. L’esorbitante quota di adesione andrebbe preferibilmente destinata al finanziamento dello sviluppo economico tramite l’autosufficienza determinata dal Regno Unito stesso. In occasione della revisione del bilancio comunitario attesa per la primavera ogni governo in Europa dichiarerà presumibilmente la necessità di maggiori prestiti dal settore pubblico. E’ sempre più probabile che il livello di finanziamenti destinati al Galles si ridurrà sensibilmente. Tra le conseguenze si annoverano la riduzione dei bilanci dei programmi, un calo degli investimenti nell’economia generale del Galles, e una sostanziale perdita di posti di lavoro impiegati nella gestione dei programmi e attuazione dei progetti. Invece che sortire un qualsiasi effetto benefico sui miei elettori, l’UE sferrerà un colpo basso ai gallesi se deciderà di lasciarci scoperti. La probabile riduzione dei finanziamenti a Galles e Regno Unito che ne risulterà avrà un impatto notevole sul nostro paese nel suo complesso, e colpirà anche il settore agricolo. E’ tempo che i cittadini del Galles e del Regno Unito ottengano un referendum sui loro rapporti con l’Unione europea per permettere loro di decidere se vogliono essere governati da Westminster o da Bruxelles. La bozza prevede l’abolizione del controllo a livello regionale e locale nella governance plurilivello, e capovolge il principio della gestione condivisa. Invece che operare in maniera autonoma nell’ambito delle strutture esistenti, viene adottato un approccio settoriale al nuovo bilancio. La proposta di limitare la politica al livello nazionale porterebbe ad autorizzare gli Stati membri che risultassero ammissibili a gestire la ridistribuzione. Ciò significa non solo che i contribuenti netti perderebbero ulteriori finanziamenti di ritorno, bensì anche che gli Stati membri che prevedono di aderire all’Unione europea in una fase di espansione futura entrerebbero con finanziamenti di coesione che resterebbero invariati per la prossima stagione di bilancio. Di conseguenza, i paesi che attualmente si fanno carico di una quota ingente dell’onere finanziario dell’Unione, quali il Regno Unito, scoprirebbero di dover finanziare un insieme sempre crescente di Stati membri idonei a ricevere tale sostegno. Sempre meno paesi dovrebbero sostenerne un numero sempre crescente, con una possibile revisione della correzione di cui fruisce il Regno Unito. Visto l’aumento degli Stati in attesa di adesione all’UE, temo che il sostegno tanto necessario al Galles verrà assegnato agli Stati membri di più recente adesione. Non sorprende che alcuni dei paesi più ricchi d’Europa, quali la Norvegia e la Svizzera, si siano tenuti al largo dell’Unione europea, ben sapendo che avrebbero dovuto pagare per finanziare i paesi limitrofi più poveri. Tuttavia il Galles non si può permettere di pagare se non viene poi effettuato alcun rimborso. La proposta rafforza l’ambizione crescente dell’Unione europea di diventare più integrata, centralizzata e federale, tuttavia rinuncia alla dimensione regionale della politica di coesione su cui poggia l’impegno dell’Unione di sostenere la coesione territoriale e produrre vantaggi per tutti i suoi membri. Invece l’Unione, come un lupo travestito da agnello, sta abbandonando silenziosamente la cooperazione e il compromesso a favore del consolidamento. Mentre ai popoli europei è stato detto che l’Unione – per il fatto che intensifica i rapporti commerciali – rafforza i legami con l’agricoltura e promuove l’uguaglianza, le macchinazioni di un’Europa globale sempre più burocratica si traducono in un’attenzione meno marcata per l’agricoltura e lo sviluppo regionale a favore di una non richiesta strategia globale ambiziosa, di cui fa parte anche un’ondata di immigrazione più sostenuta verso paesi quali il Regno Unito."@it12
"Pone pirmininke, paviešintame biudžetinio dokumento „Pasaulinės Europos reformos darbotvarkė“ projekte dėl sanglaudos politikos po 2013 m. teigiama, kad ES finansavimas nuo 2013 m. gali būti pakeistas nacionaliniu, o ne regioniniu lygmeniu koordinuojamu skirstymu. Laikantis tokios darbotvarkės, jai reikės skirti didesnę ES biudžeto dalį tokių regionų kaip Velsas sąskaita. Paskutinai mokėjimai pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programą bus padaryti 2015 m. Nėra aišku, už ką bus, jei bus iš viso, skiriamas vėlesnis ES finansavimas Velsui per ateinančius fondų laikotarpius. Ženklai, rodantys, kad sanglauda gali visiškai išnykti iš turtingesnių tautų, visai nekalbant apie pereinamąjį finansavimą, dar labiau nuvils JK. Neproporcingas narystės mokestis geriau būtų naudojamas finansuoti ekonomikos vystymąsi per ekonominį nepriklausomumą, dėl kurio spręstų pati JK. Per ES biudžeto persvarstymą, kuris numatytas pavasarį, greičiausiai visos Europos vyriausybės paskelbs, kad viešajam sektoriui reikia daugiau skolintis. Ir dar labiau panašu, kad Velsui prieinamas finansavimus bus smarkiai sumažintas. Viso to pasekmės – bus sumažinti programų biudžetai, mažiau investuojama į platesnę Velso ekonomiką ir bus prarasta daug darbo vietų, susijusių su programos valdymu ir projektų vykdymu. Užuot mano rinkėjams padariusi kokį nors teigiamą poveikį, ES nukreips smūgį nuo Velso žmonių, jei jie sugalvos patraukti kilimėlį iš po mūsų kojų. Sumažinus finansavimą Velsui ir JK bus padarytas didelis bendras poveikis mūsų šaliai, įskaitant ūkininkavimo sektorių. Jau atėjo laikas Velso ir JK žmonėms surengti referendumą dėl santykių su Europos Sąjunga, kad žmonės galėtų nuspręsti, iš kur jiems turi būti vadovaujama – Vestministerio ar Briuselio. Projekte atsisakoma regioninio ir vietinio lygmens kontrolės daugiapakopiame valdyme, atsisakant bendro valdymo principo. Naujame biudžete tvirtinamas sektorinis metodas, užuot veikus nepriklausomai pagal dabartines struktūras. Dėl pasiūlymo apriboti politiką iki nacionalinio lygmens įvyktų reikalavimus atitinkančių valstybių narių valdymo perskirstymas. Tai reiškia ne tik tai, kad tikrieji įnašų teikėjai praras tolesnį grįžtamąjį finansavimą, bet ir valstybės narės, kurios, kaip tikimasi, prisijungs prie Europos Sąjungos per būsimą plėtros etapą, taps narėmis pagal tokį sanglaudos finansavimą, koks greičiausiai liks per visą būsimą biudžeto laikotarpį. Dėl to valstybės, kurioms šiuo metu tenka didelė Europos Sąjungos finansinė našta, pvz., JK, pamatys, kad joms tenka finansuoti daugiau valstybių narių, kurios atitinka reikalavimus paramai gauti. Netgi mažiau valstybių turės mokėti daugiau, nes JK gali prarasti grąžinimo nuolaidą. Kadangi vis daugiau šalių nori prisijungti prie ES, susirūpinimą man kelia tai, kad Velsui taip reikalinga parama nukeliaus į naująsias valstybes nares. Visai nenuostabu, kad kai kurios turtingiausios Europos šalys, pvz., Norvegija ir Šveicarija, iš tolo apeina Europos Sąjungą, nes žino, kad joms tektų mokėti ir finansuoti neturtingiausias kaimynes. Tačiau Velsas negali leisti sau mokėti, jei jam nieko nebus grąžinama. Šiais veiksmais stiprinami vis didėjantys Europos Sąjungos užmojai būti dar labiau integruotai, centralizuotai ir federalinei, tačiau atsisakoma sanglaudos politikos regioninio aspekto, pagal kurį remiamas Europos Sąjungos įsipareigojimas skatinti teritorinę sanglaudą ir teikti naudą visoms narėms. Vietoj to ES kaip vilkas avies kailyje paslapčiomis atsisako bendradarbiavimo ir kompromisų konsolidavimo naudai. Kadangi Europos žmonėms buvo pasakyta, kad Europos Sąjunga – sustiprinusi prekybinius ryšius – sustiprino žemės ūkio ryšius ir skatino lygybę, didėjančią biurokratiją turinti nesąžininga globalizuota Europa mato, kaip nepageidaujamos plataus užmojo pasaulinės strategijos, įskaitant augančią emigraciją į tokias valstybes kaip JK, sąskaita mažėja dėmesys ūkininkavimui ir regioninei plėtrai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2013. gada atklātībā nonākušais budžeta dokumenta projekts ar nosaukumu „Globālās Eiropas reformu programma” atklāj, ka, sākot ar 2013. gadu, ES finansējuma piešķiršana varētu pilnībā kļūt par valsts, nevis reģionu līmenī koordinētu pasākumu. Lielāko ES budžeta daļu būs jāvelta šādām programmām uz reģionu, piemēram, Velsas, rēķina. Saskaņā ar ES struktūrfondu programmām 2007. – 2013. gadam pēdējie maksājumi projektiem tiks veikti 2015. gadā. Nav skaidrs, vai turpmākajās finansējuma piešķiršanas kārtās kāda daļa no ES finansējuma tiks piešķirta Velsai. Tas, ka kohēzija bagātākajās valstīs varētu izzust pavisam, nemaz nerunājot par pārejas finansējumu, ir vēl lielāks slogs Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem. Nevienlīdzīgās dalības maksas vietā būtu labāk izvēlēties ekonomikas attīstības finansēšanu pēc pašpietiekamības principa, dodot iespējas Apvienotajai Karalistei izvēlēties pašai. ES budžeta pārskatā, kuru publicēs pavasarī, visdrīzāk, būs redzams, ka visas Eiropas valstis atzīst vajadzību palielināt aizņēmumu valsts sektorā. Šķiet aizvien ticamāk, ka Velsai pieejamais finansējums tiks būtiski samazināts. Tas radīs samazinājumu programmu budžetos, mazāku ieguldījumu Velsas tautsaimniecībā un lielākus darba vietu zaudējumus saistībā ar programmu pārvaldību un projektu īstenošanu. Tā vietā, lai maniem vēlētājiem radītu kādas priekšrocības, ES raidīs sānsitienu Velsas iedzīvotājiem, ja tie nolems izsist pamatu zem mūsu kājām. Velsai un Apvienotajai Karalistei piešķiramā finansējuma samazināšanas iespējamās sekas ievērojami ietekmēs gan mūsu valsti kopumā, gan arī lauksaimniecības nozari. Ir pienācis laiks, lai Velsas un Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem būtu iespēja referendumā parādīt savas attiecības ar Eiropas Savienību un izlemt, vai turpmāk viņi vēlas būt Vestminsteras vai Briseles pārvaldībā. Minētais projekts atceļ reģionālā un vietējā līmeņa kontroli daudzlīmeņu pārvaldībā, iznīcinot kopīgās pārvaldības principu. Tā vietā, lai neatkarīgi darbotos pašreizējo struktūru ietvaros, attiecībā uz jauno budžetu ir pieņemta nozaru pieeja. Priekšlikums ierobežot politiku valsts līmenī radītu situāciju, ka atbalsttiesīgās dalībvalstis pārvalda pārdali. Tas nozīmē ne vien to, ka faktiskie iemaksu veicēji zaudēs turpmāko atdevi no finansējuma, bet arī to, ka dalībvalstis, kas plāno pievienoties Eiropas Savienībai nākamajā paplašināšanās kārtā, iestātos Savienībā ar tādiem kohēzijas finansēšanas nosacījumiem, kādi visticamāk paliks spēkā arī nākamajā budžeta periodā. Tādējādi tās valstis, kuras patlaban uzņemas Savienības finansiālā sloga lielāko daļu, piemēram, Apvienotā Karaliste, atskārtīs, ka tām ir jāfinansē arvien lielāks skaits atbalsttiesīgo dalībvalstu. Vēl mazākam iesaistīto dalībnieku skaitam būs jāuzņemas vēl lielāks slogs, turklāt Apvienotā Karaliste var zaudēt savu kompensāciju. Es baidos, ka ar katru jaunu valsti, kas stājas rindā, lai pievienotos ES, Velsa pārliecināsies, ka tai tik ļoti nepieciešamais atbalsts tiek piešķirts jaunākām dalībvalstīm. Nav brīnums, ka dažas Eiropas bagātākās valstis, piemēram, Norvēģija un Šveice, turas tālāk no Eiropas Savienības, zinot, ka tām būs jāfinansē to nabadzīgākās kaimiņvalstis. Bet Velsa nevar atļauties maksāt, neko nesaņemot pretī. Šis solis pastiprina Eiropas Savienības pieaugošos centienus kļūt vēl integrētākai, centralizētākai un federālākai, bet iznīcina kohēzijas politikas reģionālo dimensiju, uz kuru pamatojas Eiropas Savienības apņemšanās atbalstīt teritoriālo kohēziju tā, lai ieguvējas būtu visas dalībvalstis. Tā vietā Eiropas Savienība, kā vilks aitas ādā, paslepus atsakās no sadarbības un kompromisa par labu konsolidācijai. Lai gan Eiropas iedzīvotājiem tika apgalvots, ka Eiropas Savienība ir pastiprinājusi lauksaimniecības saites un veicinājusi vienlīdzību, to pamatojot ar tirdzniecības sakaru paplašināšanu, arvien birokrātiskāko globālās Eiropas intrigu rezultātā lauksaimniecība un reģionālā attīstība aizvien vairāk atkāpjas nevēlamas, toties ambiciozas globālās stratēģijas priekšā, un tas veicina emigrāciju uz tādām valstīm kā Apvienotā Karaliste."@lv13
"Mr President, regarding post-2013 cohesion policy, a leaked draft budgetary document entitled ‘A Reform Agenda for a Global Europe’ reveal that EU funding from 2013 onwards could change entirely to a nationally coordinated rather than regionally allocated distribution. Larger shares of the EU budget will need to be devoted to such an agenda at the expense of regions such as Wales. The last payments to projects under the 2007-2013 EU structural funds programmes will be made in 2015. There is uncertainty over what, if any, subsequent EU funding will be available to Wales in future funding rounds. The implication that cohesion might disappear entirely from richer nations with no mention at all of transitional funding would further disenfranchise the people of the UK. The disproportionate membership bill would be better steered towards funding economic development through self-sufficiency determined by the UK itself. The EU budget review set to be published in the spring will likely see every government in Europe declare the necessity for increased public sector borrowing. It seems increasingly likely that the level of funding available to Wales will reduce substantially. The consequences will include reductions in programme budgets, less investment in the wider economy in Wales and broad-reaching loss of jobs connected to programme management and project delivery. Rather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet. The likely result of the reduction in funding to Wales and the UK will have a major impact on our country as a whole which will affect the farming sector as well. It now must be time that the people of Wales and the UK have a referendum on its relations with the European Union so the people can decide if they want to be governed by Westminster or Brussels. The draft abandons regional and local level control in multi-level governance, overturning the shared management principle. Instead a sectoral approach to the new budget is adopted rather than operating independently within current structures. The proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution. Not only does this mean that net contributors will lose further return funding, but those Member States expected to join the European Union under future expansion would enter membership under cohesion funding likely to remain for the forthcoming budgetary duration. As a result, those countries who currently shoulder a large proportion of the Union’s financial burden, like the UK, will discover they must finance an ever-increasing pool of Member States qualifying for support. Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK. With more countries queuing up to join the EU, I am concerned Wales will see much-needed support go to newer Member States. It is no surprise that some of Europe’s richest countries like Norway and Switzerland have given the European Union a wide berth, knowing that they would be paying to fund their poorer neighbours. But Wales cannot afford to pay if nothing is paid back out. The move reinforces the European Union’s increasing ambition to become further integrated, centralised and federal, yet abandons the regional dimension of cohesion policy which underpins the European Union’s pledge to support territorial cohesion and deliver benefits to all members. Instead the EU, like a wolf in sheep’s clothing, is covertly abandoning cooperation and compromise in favour of consolidation. Whereas the people of Europe were told the Union – on the grounds that it enhanced trade links – strengthened agriculture ties and promoted equality, the machinations of an increasing bureaucratic global Europe see the focus on farming and regional development decrease in favour of an unwanted ambitious global strategy, including increased emigration to countries like the UK."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met betrekking tot het cohesiebeleid na 2013 onthult een gelekt ontwerpbegrotingsdocument getiteld ‘A Reform Agenda for a Global Europe’ (Een hervormingsagenda voor een Europa als wereldspeler) dat de EU-financiering vanaf 2013 in haar geheel zou kunnen veranderen in een nationaal gecoördineerde in plaats van een regionaal toegekende financiering. Ten koste van regio’s als Wales, zal er een groter deel van de EU-begroting aan een dergelijke agenda moeten worden besteed. De laatste betalingen voor projecten in het kader van de EU-Structuurfondsprogramma’s 2007-2013 zullen worden verricht in 2015. Het is onzeker welke volgende EU-financiering – als die er al is – voor Wales beschikbaar zal zijn in toekomstige financieringsronden. Doordat de cohesie helemaal uit de rijkere landen zou kunnen verdwijnen, zonder dat er sprake is van een overgangsfinanciering, zouden de mensen van het Verenigd Koninkrijk van nog meer rechten worden beroofd. In plaats van de onevenredige prijs voor het lidmaatschap te betalen, zou beter gestuurd kunnen worden in de richting van het financieren van economische ontwikkeling door middel van een door het Verenigd Koninkrijk zelf gekozen zelfvoorziening. In de herziening van de EU-begroting die in het voorjaar moet worden gepubliceerd, zal waarschijnlijk iedere regering in Europa verklaren dat er meer moet worden geleend voor de publieke sector. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat het voor Wales beschikbare financieringsniveau aanzienlijk lager zal worden. De gevolgen zullen zijn dat de programmabudgetten worden verkleind, dat er minder wordt geïnvesteerd in de bredere economie in Wales en dat er op grote schaal banen zullen verdwijnen die in verband staan met programma’s en projecten. In plaats van dat zij van enig nut is voor mijn kiezers, zal de EU de mensen uit Wales een klap toedienen indien wordt besloten om ons in de steek te laten. De lagere financiering voor Wales en het Verenigd Koninkrijk zal waarschijnlijk grote gevolgen voor ons hele land hebben die ook de landbouwsector zullen raken. Het is nu tijd dat er voor de mensen in Wales en het Verenigd Koninkrijk een referendum wordt gehouden over hun betrekkingen met de Europese Unie, zodat zij kunnen besluiten of ze door Westminster of door Brussel willen worden geregeerd. In het ontwerp wordt het regionale en lokale controleniveau in het bestuur op meerder niveaus afgeschaft, waarmee het beginsel van gedeeld bestuur teniet wordt gedaan. In plaats daarvan wordt er voor een sectorgerichte benadering van de nieuwe begroting gekozen en wordt er niet meer onafhankelijk binnen de bestaande structuren gewerkt. Het voorstel om het beleid te beperken tot het nationale niveau zou ertoe leiden dat de lidstaten de bevoegdheid krijgen om de herverdeling te beheren. Dit betekent niet alleen dat nettobetalers verdere terugbetalingen kwijtraken, maar ook dat de lidstaten die bij de toekomstige uitbreiding naar verwachting tot de Europese Unie zullen toetreden, lid worden op basis van cohesiefinanciering die waarschijnlijk voor de komende begrotingsperiode zal blijven bestaan. Hierdoor zullen de landen die momenteel een groot deel van de financiële last van de Unie dragen, zoals het Verenigd Koninkrijk, ontdekken dat ze een steeds grotere groep van voor steun in aanmerking komende lidstaten moeten financieren. Steeds minder lidstaten moeten de lasten voor steeds meer lidstaten dragen, met een mogelijk verlies van de restitutie voor het Verenigd Koninkrijk. Nu steeds meer landen in de rij staan om toe te treden tot de EU, ben ik bang dat Wales de steun die het hard nodig heeft naar nieuwere lidstaten zal zien gaan. Het wekt geen verbazing dat sommige van de rijkste landen van Europa, zoals Noorwegen en Zwitserland, zich verre van de Europese Unie hebben gehouden, in de wetenschap dat ze zouden moeten betalen voor de financiering van hun armere buren. Maar Wales kan het zich niet veroorloven om te betalen, als er niets wordt terugbetaald. Deze zet betekent een versterking van de steeds grotere ambitie van Europa tot verdere integratie, maar de regionale dimensie van het cohesiebeleid, die het fundament vormt van de Europese belofte om territoriale cohesie te steunen en alle lidstaten voordeel te brengen, wordt hiermee verlaten. In plaats hiervan neemt de EU, als een wolf in schaapskleren, stiekem afstand van samenwerking en het sluiten van compromissen ten gunste van consolidatie. Terwijl de Europeanen werd voorgehouden dat de Unie – op grond van het feit dat hierdoor handelsbanden werden versterkt – de landbouwrelaties verbeterde en gelijkheid bevorderde, wordt door de intriges van een steeds bureaucratischer Europa als wereldspeler de aandacht voor landbouw en regionale ontwikkeling steeds minder, ten gunste van een ongewenste ambitieuze mondiale strategie, die ook de toegenomen emigratie naar landen als het Verenigd Koninkrijk omvat."@nl3
"Panie przewodniczący! Co się tyczy polityki spójności po 2013 roku projekt dokumentu budżetowego zatytułowanego „Agenda reform dla globalnej Europy”, który dostał się do mediów, ujawnia, że począwszy do 2013 roku może nastąpić całkowita zamiana zasad rozdzielania funduszy UE, koordynowanych do tej pory na szczeblu regionalnym, na system oparty na rozdziale krajowym. Na realizację takiej agendy trzeba będzie poświęcić większą część środków z budżetu UE, kosztem takich regionów jak Walia. Ostatnie płatności z tytułu projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w okresie 2007-2013 dokonane zostaną w 2015 roku. Istnieje niepewność co do tego, jakie, jeżeli w ogóle, dalsze środki UE będą dostępne dla Walii w kolejnych rundach finansowania. Ewentualna likwidacja wsparcia w ramach polityki spójności w bogatszych krajach, przy braku jakiegokolwiek finansowania przejściowego, grozi dalszym wykluczeniem Brytyjczyków. Nieproporcjonalne składki członkowskie należałoby raczej skierować na finansowanie rozwoju gospodarczego na zasadach samowystarczalności określanych przez samą Wielką Brytanię. Przy okazji przeglądu budżetu UE, który ma być opublikowany na wiosnę, prawdopodobnie wszystkie rządy w Europie zadeklarują konieczność zwiększenia zadłużenia publicznego. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że kwoty środków udostępnionych Walii ulegną znacznej redukcji. Konsekwencją tego będą m.in. cięcia w budżetach programów, mniej inwestycji w szeroko pojętą gospodarkę Walii oraz masowa likwidacja miejsc pracy związanych z zarządzaniem programami i realizacją projektów. Zamiast przynosić korzyści moim wyborcom, UE zada Walijczykom cios, jeśli zdecyduje się pokrzyżować nasze plany. Prawdopodobnym tego skutkiem będzie zmniejszenie środków przeznaczonych dla Walii i Wielkiej Brytanii, co będzie miało poważne konsekwencje dla całego kraju, jak też dla sektora rolnego. Nadszedł już czas, by mieszkańcy Walii i Zjednoczonego Królestwa wypowiedzieli się w referendum na temat relacji z Unią Europejską, tak aby mogli się zdecydować, czy chcą być rządzeni przez Westminster czy przez Brukselę. W projekcie tym odchodzi się od kontroli na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach wielopoziomowego zarządzania, likwidując zasadę wspólnego zarządzania. W jej miejsce przyjmuje się podejście sektorowe do nowego budżetu, zamiast niezależnego funkcjonowania w ramach obecnych struktur. Propozycja ograniczenia tej polityki do szczebla krajowego prowadziłaby do zarządzania redystrybucją środków przez kwalifikujące się państwa członkowskie. Nie tylko oznacza to, że płatnicy netto utracą dalsze zwroty środków, ale również że kandydaci, których przyjęcie do UE jest planowane w ramach przyszłego rozszerzenia, staną się członkami w warunkach finansowania spójności, które obowiązywałyby prawdopodobnie przez najbliższy okres budżetowy. W wyniku tego kraje ponoszące obecnie znaczną część finansowych obciążeń Unii, jak na przykład Wielka Brytania, znajdą się w sytuacji, kiedy zmuszone będą finansować coraz większą grupę państw członkowskich kwalifikujących się do wsparcia. Coraz mniejsze grono państw ponosić będzie coraz większe obciążenie, a przy tym Wielka Brytania może utracić swój rabat. Ponieważ w kolejce do członkostwa w UE znajduje się więcej państw, obawiam się, że bardzo potrzebna Walii pomoc trafi do nowych państw członkowskich. Nie jest zatem zaskoczeniem, że niektóre z najbogatszych krajów Europy, jak np. Norwegia i Szwajcaria omijają z daleka Unię Europejską, wiedząc, że płaciliby za finansowanie ich biedniejszych sąsiadów. Jednak Walii nie stać, by płacić, skoro nie otrzyma żadnych kwot z powrotem. Ten ruch wzmacnia coraz większe aspiracje Unii Europejskiej do dalszej integracji, centralizacji i federalizacji, przy jednoczesnej rezygnacji z regionalnego wymiaru polityki spójności, który stanowi podstawę zobowiązania Unii Europejskiej do wspierania terytorialnej spójności i zapewnienia korzyści wszystkim jej członkom. Natomiast UE niczym wilk w owczej skórze, potajemnie porzuca współpracę i kompromis na rzecz konsolidacji. Podczas gdy Europejczykom powiedziano, że Unia – rozwijając powiązania handlowe – wzmacnia rolnictwo i promuje równość, w wyniku machinacji coraz bardziej zbiurokratyzowanej globalnej Europy odchodzi się coraz bardziej od koncentracji na rolnictwie i rozwoju regionalnym na rzecz niepożądanej ambitnej strategii globalnej, obejmującej wzrost emigracji do takich krajów jak Wielka Brytania."@pl16
"Senhor Presidente, relativamente à política de coesão após 2013, um projecto de documento de cariz orçamental objecto de uma fuga de informação, intitulado “ ” ("Uma agenda de reformas para uma Europa global - Reformar o orçamento, mudar a Europa”), revela que a partir de 2013, a distribuição do financiamento da UE poderá mudar totalmente e passar a ser coordenada a nível nacional em vez de ser determinada a nível regional. Serão dedicadas a essa agenda percentagens mais elevadas do orçamento da UE, em detrimento de regiões como o País de Gales. Os últimos pagamentos para projectos ao abrigo dos programas de Fundos Estruturais da UE para 2007-2013 serão efectuados em 2015. Desconhece-se se estarão disponíveis fundos – e em que montante – para o País de Gales em futuras rondas de financiamento. A implicação de que a coesão poderá desaparecer por inteiro das nações mais ricas, sem nenhuma referência a financiamentos de transição, prejudicaria ainda mais o povo do Reino Unido. As verbas a pagar pela desproporcionada factura da adesão seriam mais bem orientadas para o financiamento do desenvolvimento económico através da auto-suficiência determinada pelo próprio Reino Unido. Aquando da revisão do orçamento da UE, cuja publicação está agendada para a Primavera, todos os governos da Europa irão provavelmente declarar a necessidade de aumentar o financiamento do sector público. Parece cada vez mais provável que o nível de financiamento disponível para o País de Gales seja substancialmente reduzido. As consequências incluirão cortes nos orçamentos dos programas, menos investimento na economia do País de Gales, e uma vasta perda de empregos relacionados com a gestão dos programas e a execução dos projectos. Em vez de ter qualquer espécie de efeito benéfico para os meus constituintes, a UE assestará um golpe demolidor no povo do País de Gales se decidir puxar-nos o tapete. A provável redução dos fundos destinados ao País de Gales e ao Reino Unido terá um grande impacto no nosso país como um todo e afectará também o sector da agricultura. É chegada a hora de o povo do País de Gales e do Reino Unido referendar as suas relações com a União Europeia, de modo a que possa decidir se quer ser governado por Westminster ou por Bruxelas. O projecto abandona o controlo a nível regional e local da governação aos vários níveis, eliminando o princípio da gestão partilhada. Em seu lugar, é adoptada uma abordagem sectorial ao novo orçamento, sem um funcionamento independente no âmbito das estruturas existentes. Esta proposta de limitação da política ao nível nacional levará a que os Estados-Membros elegíveis decidam sobre a redistribuição dos fundos. Isto significa não só que os contribuintes líquidos perderão ainda mais em termos de reembolso dos fundos, mas também que os Estados-Membros que aderirem à União Europeia aquando de um futuro alargamento fá-lo-ão com fundos de coesão que se manterão provavelmente até ao fim do próximo período orçamental. Assim sendo, os países que suportam actualmente uma percentagem maior do ónus financeiro da União, tal como o Reino Unido, descobrirão que terão que financiar um leque cada vez maior de Estados-Membros elegíveis para apoio. Serão cada vez menos a contribuir para cada vez mais, com uma possível perda da correcção do Reino Unido. Com mais países na fila para a adesão à UE, receio que o País de Gales veja os apoios de que muito necessita irem para os novos Estados-Membros. Não admira que alguns dos países mais ricos da Europa, como a Noruega e a Suíça, se mantenham à distância da União Europeia, sabendo que iriam pagar para financiar os seus vizinhos mais pobres. Mas o País de Gales não se pode dar ao luxo de pagar se não houver retorno nenhum. Esta medida reforça a crescente ambição da União Europeia de se tornar mais integrada, centralizada e federal, mas abandona a dimensão regional da política de coesão que é subjacente ao compromisso da União Europeia de apoiar a coesão territorial e gerar benefícios para todos os seus membros. Mas a UE, como um lobo disfarçado de ovelha, está, em segredo, a abandonar a cooperação e a fazer cedências em benefício da consolidação. Foi dito ao povo da Europa que a União, ao reforçar os laços comerciais, fortalecia os laços agrícolas e promovia a igualdade, mas as maquinações de uma Europa global cada vez mais burocrática vêem o enfoque na agricultura e no desenvolvimento regional decrescer em benefício de uma ambiciosa estratégia global que é indesejada e que inclui o aumento da emigração para países como o Reino Unido."@pt17
"Dle preşedinte, în ceea ce priveşte politica de coeziune de după 2013, a apărut un proiect de document bugetar intitulat „O agendă de reformă pentru o Europă globală”, care dezvăluie că finanţarea UE, începând cu anul 2013, ar putea să treacă integral pe o distribuţie coordonată la nivel naţional, nu regional. Pentru astfel de obiective vor trebui alocate proporţii mai mari din bugetul UE, pe seama regiunilor precum Ţara Galilor. Ultimele plăţi pentru proiectele din cadrul programelor de fonduri structurale ale UE 2007-2013 vor fi efectuate în 2015. Nu avem siguranţa că Ţara Galilor va primi vreo finanţare în cadrul viitoarelor runde şi, dacă da, despre ce sumă va fi vorba. Ideea că, la un moment dat, coeziunea ar putea dispărea complet pentru naţiunile mai bogate, fără a menţiona sub nicio formă finanţarea pentru tranziţie, ar afecta tot mai mult populaţia Regatului Unit. Suma exagerată plătită pentru a fi membru UE ar putea fi direcţionată înspre finanţarea dezvoltării economice, conform principiului auto-suficienţei şi hotărârilor proprii ale Regatului Unit. Bugetul revizuit al Uniunii, care urmează a fi publicat în primăvară, va face ca fiecare guvern din Europa să declare necesitatea unei îndatorări tot mai mari a sectorului public. Pare tot mai probabil faptul că finanţarea disponibilă pentru Ţara Galilor se va reduce substanţial. Printre consecinţele acestui fapt se numără: reducerea bugetelor pentru programe, investiţii mai mici în economia largă din Ţara Galilor şi un şomaj accentuat asociat gestionării şi desfăşurării programelor. UE nu va avea niciun efect benefic asupra celor pe care-i reprezint, ci îi va lovi dur dacă hotărăşte să ne priveze de drepturile pe care le avem. Posibila reducere a finanţării disponibile pentru Ţara Galilor şi Regatul Unit va avea un impact major asupra ţării noastre, ceea ce va afecta şi sectorul agricol. A sosit momentul ca poporul din Ţara Galilor şi din Regatul Unit să îşi exprime părerea într-un referendum privind relaţiile sale cu Uniunea Europeană, pentru a putea hotărî dacă doreşte să fie guvernat de Westminster sau de Bruxelles. Proiectul abandonează controlul la nivel regional şi local în cadrul guvernării pe mai multe niveluri, distrugând principiile gestiunii comune. În schimb, trebuie adoptată o abordare sectorială a noului buget, nu trebuie operat independent la nivelul structurilor actuale. Propunerea de limitare a politicii la nivel naţional ar face ca statele membre care respectă cerinţele să fie cele care guvernează redistribuirea. Acest lucru nu înseamnă numai că acei contribuabili neţi vor pierde viitoarele finanţări rambursabile, ci şi că statele membre care trebuie să adere la Uniunea Europeană în următorul val vor face acest lucru în baza unei finanţări de coeziune care va rămâne valabilă pentru viitoarea perioadă bugetară. Prin urmare, statele care suportă o mare parte din cheltuielile financiare ale Uniunii, precum Regatul Unit, vor descoperi că trebuie să finanţeze un număr tot mai mare de state membre care îndeplinesc criteriile pentru primirea asistenţei. Tot mai puţine state vor trebui să plătească şi mai mult şi este posibil ca Regatul Unit să piardă reducerea care i-a fost acordată. Având în vedere că tot mai multe ţări stau la coadă pentru a adera la UE, sunt îngrijorat de faptul că Ţara Galilor va vedea că ajutorul atât de necesar merge către noile ţări membre. Nu este o surpriză faptul că unele dintre cele mai bogate state din Europa, precum Norvegia şi Elveţia, au ignorat complet Uniunea Europeană, ştiind că vor plăti pentru a-şi finanţa vecinii mai săraci. Însă Ţara Galilor nu îşi poate permite să plătească dacă nu-şi recuperează în niciun fel aceste cheltuieli. Această mişcare consolidează ambiţia tot mai mare a Uniunii Europene de a deveni tot mai integrată, centralizată şi federală, însă abandonează dimensiunea regională a politicii de coeziune care stă la baza angajamentului Uniunii Europene de a susţine coeziunea teritorială şi de a crea avantaje pentru toţi membrii săi. În schimb, Uniunea Europeană, ca un lup în blană de oaie, abandonează în secret cooperarea şi angajamentele în favoarea consolidării. Europenilor li s-a spus că Uniunea consolidează legăturile în domeniul agricol şi promovează egalitatea, pe motiv că acest lucru stimulează comerţul, însă intrigile unei Europe globale tot mai birocratice fac ca agricultura şi dezvoltarea regională să se diminueze în favoarea unei strategii globale ambiţioase nedorite, inclusiv prin emigrarea sporită înspre ţări precum Regatul Unit."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, čo sa týka kohéznej politiky po roku 2013, návrh rozpočtového dokumentu s názvom Reformný program pre globálnu Európu, ktorý unikol, odhalil, že financovanie z prostriedkov EÚ by sa od roku 2013 mohlo úplne zmeniť na prideľovanie koordinované jednotlivými štátmi namiesto regionálneho prideľovania. Z rozpočtu EÚ bude potrebné venovať viac prostriedkov tomuto programu na úkor regiónov ako Wales. Posledné platby pre projekty v rámci programov štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2007 − 2013 budú uhradené v roku 2015. Nie je isté, aké financovanie z prostriedkov EÚ bude potom pre Wales dostupné v ďalších etapách financovania, ak vôbec nejaké bude. Logický záver, že súdržnosť by sa mohla úplne vytratiť z bohatších národov, nehovoriac o prechodnom financovaní, by ešte viac znevýhodnil občanov Spojeného kráľovstva. Neprimeraný účet za členstvo by bolo lepšie nasmerovať na financovanie hospodárskeho rozvoja prostredníctvom sebestačnosti na základe rozhodnutia samotného Spojeného kráľovstva. Hodnotením rozpočtu EÚ, ktoré by sa malo zverejniť na jar, sa pravdepodobne zistí, že každá európska vláda vyjadrí potrebu nárastu pôžičiek pre súkromný sektor. Zdá sa čoraz pravdepodobnejšie, že miera financovania dostupná pre Wales sa výrazne zníži. K dôsledkom budú patriť menšie rozpočty programov, menšie investície do širšieho hospodárstva vo Walese a rozsiahle straty pracovných miest súvisiacich s riadením programov a plnením projektov. Namiesto akéhokoľvek úžitku pre mojich voličov uštedrí EÚ obyvateľom Walesu tvrdú ranu, ak sa rozhodnú prestať pomáhať. Pravdepodobný dôsledok zníženia financovania pre Wales a Spojené kráľovstvo bude mať zásadný vplyv na našu krajinu ako celok, čo ovplyvní aj poľnohospodárske odvetvie. Teraz prišiel čas na referendum občanov Walesu a Spojeného kráľovstva o ich vzťahoch s Európskou úniou, aby ľudia mohli rozhodnúť, či chcú, aby im vládol Westminster alebo Brusel. Tento návrh upúšťa od regulácie na regionálnej a miestnej úrovni viacúrovňovej správy vecí verejných, čím vyvracia zásadu spoločného riadenia. Namiesto toho sa uplatňuje odvetvový prístup k novému rozpočtu, a nie nezávislé fungovanie v rámci existujúcich štruktúr. Návrh obmedziť politiku na vnútroštátnu úroveň by viedol k zúženiu počtu členských štátov riadiacich prerozdelenie. Nielenže by to znamenalo, že čistí prispievatelia by stratili ďalšiu návratnosť financovania, ale tie členské štáty, ktorých vstup do Európskej únie sa očakáva v rámci budúceho rozširovania, by sa stali členmi počas financovania z prostriedkov Kohézneho fondu, ktoré pravdepodobne ostane počas trvania nasledujúceho rozpočtu. Dôsledkom toho by bolo, že tieto krajiny, ktoré v súčasnosti nesú veľký podiel finančného bremena Únie, ako napríklad Spojené kráľovstvo, zistia, že musia financovať zvyšujúci sa počet členských štátov spĺňajúcich podmienky pre podporu. Ešte menej štátov by muselo niesť ešte viac, s možnou stratou úľavy Spojeného kráľovstva. Keďže čoraz viac krajín čaká na členstvo v EÚ, obávam sa, že Wales bude svedkom toho, ako podpora, ktorú tak veľmi potrebuje, pôjde novým členským štátom. Nie je žiadnym prekvapením, že niektoré z najbohatších krajín Európy, ako je Nórsko a Švajčiarsko, sa Európskej únii zďaleka vyhli, pretože vedia, že by museli prispievať na financovanie chudobnejších susedov. Wales si však nemôže dovoliť platiť, ak sa mu nič nevráti späť. Tento ťah posilňuje rastúcu ambíciu Európskej únie stať sa integrovanejšou, centralizovanejšou a federálnejšou, avšak vzdáva sa regionálneho rozmeru kohéznej politiky, ktorý podporuje záväzok Európskej únie podporiť územnú súdržnosť a priniesť úžitok všetkým členským štátom. Namiesto toho sa EÚ ako vlk v ovčom rúchu potajomky vzdáva spolupráce a kompromisu v prospech konsolidácie. Zatiaľ čo občanom Európy bolo povedané, že Únia na základe posilnenia obchodných prepojení posilnila poľnohospodárske väzby a podporila rovnosť, machinácie čoraz byrokratickejšej globálnej Európy presúvajú centrum záujmu z poľnohospodárskeho a regionálneho rozvoja v prospech neželanej globálnej stratégie vrátane väčšieho vysťahovalectva do krajín, ako je Spojené kráľovstvo."@sk19
"Gospod predsednik, kar zadeva kohezijsko politiko po letu 2013, osnutek dokumenta o proračunu z naslovom „Program reform za globalno Evropo“, ki je prišel v javnost, razkriva, da bi se financiranje s strani EU po letu 2013 lahko v celoti preoblikovalo v nacionalno usklajeno razdeljevanje, ne pa v razdeljevanje, ki se dodeljuje regionalno. Takemu programu bo treba nameniti večje deleže proračuna EU na račun regij, kot je Wales. Zadnja plačila projektom v okviru programov strukturnih skladov EU za obdobje 2007–2013 bodo izplačana leta 2015. Obstaja negotovost glede tega, kakšno financiranje s strani EU bo, če sploh bo, na voljo Walesu v prihodnjih krogih financiranja. To, da utegne kohezija v bogatejših državah popolnoma izginiti, ne da bi se sploh omenilo prehodno financiranje, bi prebivalcem Združenega kraljestva odvzelo še več pravic. Nesorazmerni račun za članstvo bi v financiranje gospodarskega razvoja bolje usmerila samozadostnost, ki bi jo določilo Združeno kraljestvo samo. Ob reviziji proračuna EU, ki naj bi bila objavljena spomladi, bodo verjetno vse vlade v Evropi izjavile, da je treba povečati zadolževanje javnega sektorja. Čedalje bolj verjetno je, da se bo raven sredstev, ki bodo na voljo Walesu, znatno zmanjšala. Posledice bodo vključevale zmanjšanje proračunov programov, manj naložb v širše gospodarstvo v Walesu in obsežno izgubo delovnih mest, povezanih z upravljanjem programov in uresničevanjem projektov. EU bo bolj, kot da bi imela kakršen koli ugoden vpliv na moje volivce, prebivalcem Walesa zadala posreden udarec, če se odločijo, da nam bodo spodmaknili tla pod nogami. Verjetni rezultat zmanjšanja sredstev za Wales in Združeno kraljestvo bo močno vplival na vso našo državo, kar bo prizadelo tudi kmetijski sektor. Zdaj je čas, da imajo prebivalci Walesa in Združenega kraljestva referendum o svojih odnosih z Evropsko unijo, tako da bodo ljudje lahko odločili, ali želijo, da jim vlada Westminster ali Bruselj. Osnutek opušča nadzor na regionalni in lokalni ravni v upravljanju na več ravneh in ukinja načelo deljenega upravljanja. Namesto tega je sprejet sektorski pristop k novemu proračunu in ne neodvisno delovanje znotraj sedanjih struktur. Predlog, da se politika omeji na nacionalno raven, bi vodil do tega, da bi prerazporeditev upravljale upravičene države članice. To ne pomeni samo, da bodo neto plačniki izgubili nadaljnja povratna sredstva, temveč da bodo države članice, ki se bodo Evropski uniji predvidoma pridružile v okviru prihodnje širitve, v članstvo vstopile v okviru kohezijskega financiranja, ki se bo najverjetneje ohranilo v bližajočem se proračunskem obdobju. Zaradi tega bodo države, ki zdaj podpirajo velik delež finančnega bremena Unije, kot je Združeno kraljestvo, ugotovile, da morajo financirati čedalje več držav članic, ki so upravičene do podpore. Še manj jih bo moralo podpirati še več, pri čemer Združeno kraljestvo lahko izgubi povrnitev dajatev. Ker si vedno več držav prizadeva, da bi se pridružile EU, me skrbi, da bo Wales priča temu, da bo tako potrebna pomoč odtekala v novejše države članice. Ne preseneča, da so se nekatere najbogatejše evropske države, kot sta Norveška in Švica, izognile Evropski uniji, saj so vedele, da bi plačevale financiranje svojih revnejših sosed. Vendar si Wales ne more privoščiti plačevanja, če se ničesar ne izplača nazaj. Ukrep krepi čedalje večjo ambicijo Evropske unije, da bi postala še bolj integrirana, centralizirana in zvezna, vendar opušča regionalno razsežnost kohezijske politike, ki krepi zavezo Evropske unije, da bo podpirala teritorialno kohezijo in vsem članicam zagotavljala ugodnosti. Namesto tega EU kot volk v ovčji koži potuhnjeno opušča sodelovanje in kompromis v prid združevanja. Medtem ko se je prebivalcem Evrope govorilo, da Unija – zato, ker krepi trgovinske povezave – krepi kmetijske povezave in spodbuja enakopravnost, so se mahinacije čedalje večje birokratske globalne Evrope osredotočile na zmanjšanje razvoja kmetijstva in regij v prid nezaželene ambiciozne globalne strategije, vključno s povečanim izseljevanjem v države, kot je Združeno kraljestvo."@sl20
". Herr talman! Om man ser förbi sammanhållningspolitiken efter 2013, kan man av ett utkast till budgetdokument med titeln ”En reformagenda för ett globalt Europa” som har läckt ut utläsa att fördelningen av EU:s finansiering från 2013 och framåt helt skulle kunna förändras och bli nationellt samordnad snarare än regionalt tilldelad. Stora andelar av EU:s budget kommer att behöva avsättas för en sådan dagordning på bekostnad av regioner som Wales. De sista utbetalningarna för projekt inom ramen för EU:s strukturfondsprogram för perioden 2007–2013 kommer att göras 2015. Det är ovisst vilken, om någon, EU-finansiering som därefter kommer att finnas tillgänglig för Wales under kommande finansieringsrundor. Slutsatsen att sammanhållningen helt kan försvinna från rikare nationer utan att någon övergångsfinansiering alls nämns skulle ytterligare beröva det brittiska folket dess medborgerliga rättigheter. Den oproportionerliga medlemskapsräkningen borde hellre inriktas på att finansiera ekonomisk utveckling genom självförsörjning, vilket Storbritannien självt borde avgöra. EU:s budgetöversyn som ska offentliggöras i vår kommer förmodligen att få varje EU-regering att förklara att det är nödvändigt med upplåning inom den offentliga sektorn. Det tycks allt mer troligt att den tillgängliga finansieringen för Wales kommer att minska avsevärt. Konsekvenserna kommer bland annat att bli minskade programbudgetar, mindre investeringar i den bredare ekonomin i Wales och omfattande förluster av arbetstillfällen inom ramen för programhanteringen och projektgenomförandet. Snarare än att få något slags gynnsam effekt på mina väljare kommer EU snabbt förvandlas till en motgång för människorna i Wales om unionen beslutar att dra undan mattan under våra fötter. Det troliga resultatet av en minskad finansiering för Wales och Storbritannien kommer att få en stark inverkan på vårt land i stort, vilket också kommer att drabba jordbrukssektorn. Nu måste det vara dags att medborgarna i Wales och Storbritannien får hålla en folkomröstning om sina förbindelser med EU så att de kan besluta om de vill styras av den brittiska regeringen eller av Bryssel. I utkastet överges regionala och lokala kontroller på flernivåstyrningsnivå, vilket omkullkastar principen om delad förvaltning. I stället tillämpas ett sektorsvist tillvägagångssätt för den nya budgeten, snarare än fristående åtgärder inom de nuvarande strukturerna. Förslaget om att begränsa politiken till den nationella nivån skulle leda till att det blir medlemsstaterna som får styra omfördelningen. Det innebär inte bara att nettobidragsgivarna kommer att förlora ytterligare intäktsfinansiering, utan även att de medlemsstater som förväntas ansluta sig till EU i en framtida utvidgning skulle bli medlemmar inom ramen för en sammanhållningsfinansiering som troligen skulle kvarstå under den kommande budgetperioden. Därmed kommer de länder som för närvarande axlar en stor andel av EU:s finansiella börda, som exempelvis Storbritannien, att upptäcka att de tvingas finansiera en allt större samling medlemsstater som är berättigade till stöd. Ännu färre kommer att bli tvungna att axla ännu mer, och Storbritannien skulle möjligen förlora sin rabatt. Med allt fler länder på kö för att få ansluta sig till EU är jag orolig för att Wales kommer att få se sitt välbehövda stöd gå till nyare medlemsstater. Det är inte förvånande att vissa av Europas rikaste länder, som exempelvis Norge och Schweiz, har gett EU stort svängrum, eftersom de vet att de skulle få betala för att finansiera sina fattigare grannländer. Men Wales har inte råd att betala om ingenting betalas tillbaka. Denna utveckling stärker EU:s ökade ambition att bli allt mer integrerat, centraliserat och federalt, samtidigt som man överger den regionala dimensionen av sammanhållningspolitiken som ligger till grund för EU:s åtagande om att stödja den territoriella sammanhållningen och ge alla medlemsländer fördelar. I stället överger EU i skymundan, som en varg i fårakläder, samarbete och kompromiss till förmån för konsolidering. Samtidigt som man sade till EU-medborgarna att unionen – eftersom den stärkte handelsförbindelserna – stärkte jordbruksbanden och främjade jämlikhet, är det alltmer byråkratiska och globala EU:s intriger inriktade på att minska jordbruket och den regionala utvecklingen till förmån för en oönskad ambitiös global strategi, däribland ökad emigration till länder som Storbritannien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A Reform Agenda for a Global Europe"21
"John Bufton,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph