Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-17-Speech-4-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091217.2.4-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich glaube, wir sind uns alle im Ziel einig. Wir alle wollen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in Europa frei bewegen und ihre Berufe auch ausüben können. Die Frage ist natürlich, warum diese Richtlinie nach vier Jahren immer noch nicht richtig umgesetzt ist, bald sind es sogar fünf Jahre. Ich denke, es hat Sinn, dass wir als Ausschuss nicht nur in der Vorbereitung der Gesetze und bei der Gesetzgebung mitwirken, sondern dass wir auch hinterher eine Analyse der Gründe vornehmen, aus denen es hier zu solchen verzögerten Umsetzungen kommt. Die Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikation ist nicht die einzige, die Probleme bereitet. Deshalb ist es für uns ein Alarmzeichen, wenn es so viele EuGH-Prozesse gibt, wenn es so viele Beschwerdeverfahren gibt, wenn Solvit zu stark mit dieser Thematik beschäftigt wird. Dann müssen wir genauer schauen, woran das liegt. Es gibt verschiedene Ursachen. Zum einen ist es immer sehr einfach, zu sagen, die Mitgliedstaaten zögern. Auch im Protektionismus liegen sicherlich Gründe. Unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Rechtssysteme spielen sicherlich ebenfalls eine Rolle. Und wie wirkt sich dann eine europäische Gesetzgebung auf diese unterschiedlichen Rechtssysteme aus? Auch damit müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen uns zudem damit auseinandersetzen, ob die Richtlinie genau das bewirkt hat, was sie erreichen sollte, oder ob sie bestimmte Dinge von der Anlage her gar nicht erreichen konnte. Damit müssen wir uns nochmals beschäftigen, das halte ich für sehr wichtig. Diese Ex-ante-Analyse wird eine der wesentlichen Auseinandersetzungen sein, mit denen dieser Ausschuss sich beschäftigen und wo er sich weiterentwickeln muss. Ich habe aber auch Fragen an die Kommission. Zum einen wundert mich schon, warum dieser Leitfaden erst nach über vier Jahren erscheint. Er hätte schon viel früher kommen können. Er ist zu begrüßen. Ich habe ihn mir durchgelesen und er ist sicherlich sehr hilfreich. Aber er wäre sicherlich auch schon vor einiger Zeit sinnvoll gewesen. Dann möchte ich mich an die Frage von Frau Gebhardt anschließen, was wirklich aus diesen europäischen Berufsausweisen wird. Denn das wäre der wichtige zweite Schritt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, pane komisaři, myslím si, že se všichni shodneme na tom, o co zde usilujeme. Samozřejmě všichni chceme, aby se občané Evropské unie mohli volně pohybovat a vykonávat svá povolání. Otázkou zůstává, proč tato směrnice doposud nebyla po čtyřech, respektive téměř pěti letech řádně provedena. Domnívám se, že bylo logické, aby se výbor nevěnoval pouze vytvoření a přijetí právních předpisů, ale aby poté také vypracoval analýzu důvodů, proč bylo provedení směrnice tímto způsobem opožděno. Ovšem směrnice o uznávání odborných kvalifikací není jedinou směrnicí, která způsobuje problémy. Když evidujeme tolik případů v Soudním dvoru Evropské unie, když probíhá tolik postupů vyřizování stížností a když se systém Solvit tolik zabývá touto otázkou, mělo by to pro nás být důrazným varováním. Musíme se podrobněji podívat na důvody, které to zapříčinily. Existuje několik příčin. Na jedné straně je vždy velice jednoduché říct, že za toto zpoždění jsou zodpovědné členské státy. Protekcionismus je nepochybně dalším z důvodů. Rozdílné kultury a právní systémy zde rozhodně také hrají svou roli. Jaký účinek mají evropské právní předpisy na tyto rozdílné právní systémy? To je další otázka, kterou si budeme muset zodpovědět. Navíc musím vzít v potaz, zda tato směrnice měla požadovaný účinek, nebo zda nebyla schopna dosáhnout určitých výsledků již od svého počátku. Domnívám se, že je velice důležité, abychom se této otázce znovu věnovali. Tento způsob analýzy ex ante je jedním z důležitých témat, kterými se tento výbor bude muset zaobírat a které bude muset vyřešit. Avšak mám také několik otázek pro Komisi. Jsem skutečně překvapená, že se tyto pokyny objevují teprve po více než čtyřech letech. To se mohlo udělat už mnohem dříve. Nicméně jsem ráda, že tyto pokyny nyní máme. Četla jsem je a jsou rozhodně užitečná. Přesto však by bylo ještě užitečnější mít je k dispozici před několika lety. Ráda bych se přidala k paní Gebhardtové a zeptala se, co se děje s evropským pracovním průkazem. To bude druhý důležitý krok."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg tror, vi alle er enige om målet her. Vi vil naturligvis alle gerne, at borgerne i EU kan bevæge sig frit og udøve deres erhverv. Spørgsmålet er, hvorfor dette direktiv efter fire eller nu næsten fem år stadig ikke er blevet gennemført korrekt. Jeg synes, det ville give mening, hvis udvalget ikke alene var involveret i at udarbejde og gennemføre lovgivningen, men bagefter også foretog en analyse af årsagerne til, at gennemførelsen forsinkes på denne måde. Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er ikke det eneste direktiv, som volder problemer. Når der er så mange sager i Domstolen, når der er så mange klageprocedurer, og når Solvit er så dybt optaget af dette spørgsmål, må det betragtes som et wake-up call. Vi må se nærmere på årsagerne til dette. Der er en række årsager. På den ene side er det altid meget let at sige, at medlemsstaterne er ansvarlige for forsinkelserne. Protektionisme er så afgjort en anden af årsagerne. De forskellige kulturer og retssystemer spiller givetvis også en rolle. Hvilken indvirkning har EU's lovgivning på de forskellige retssystemer? Det er et andet spørgsmål, vi skal tage fat på. Vi skal desuden overveje, om direktivet har haft den påtænkte virkning, eller om man med direktivet lige fra starten ikke har kunnet opnå det, man ville. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ser på dette spørgsmål igen. Denne type forudgående analyse er et af de væsentlige spørgsmål, som udvalget skal beskæftige sig med og sørge for at komme videre med. Jeg har imidlertid også nogle spørgsmål til Kommissionen. Jeg er overrasket over, at disse retningslinjer først dukker op efter mere end fire år. Det kunne være sket langt tidligere. Men jeg glæder mig over retningslinjerne. Jeg har læst dem, og de er så afgjort nyttige. Det ville ikke desto mindre have været nyttigt at have haft dem noget før. Jeg vil gerne tilslutte mig fru Gebhardts spørgsmål om, hvad der sker med det europæiske erhvervskort. Det vil være det andet vigtige skridt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, νομίζω όλοι συμφωνούμε εδώ ως προς τον στόχο. Ασφαλώς, όλοι επιθυμούμε να μπορούν οι πολίτες της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα και να ασκούν το επάγγελμά τους. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η οδηγία δεν έχει ακόμη μεταφερθεί σωστά μετά από τέσσερα ή σχεδόν πέντε πλέον έτη. Φρονώ ότι θα ήταν λογικό η επιτροπή να μην ασχολείται μόνο με τη σύνταξη και τη θέσπιση της νομοθεσίας, αλλά και να διεξάγει κατόπιν μία ανάλυση των λόγων για τους οποίους καθυστερεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η μεταφορά. Η οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είναι η μόνη οδηγία που προκαλεί προβλήματα. Όταν υπάρχουν τόσες πολλές υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υπάρχουν τόσες πολλές διαδικασίες καταγγελιών και όταν το SOLVIT ασχολείται τόσο εντατικά με αυτό το θέμα, τούτο θα πρέπει να μας αφυπνίζει. Οφείλουμε να εξετάσουμε προσεκτικότερα τους λόγους που βρίσκονται πίσω από αυτό. Υπάρχει μία σειρά αιτιών. Από τη μία πλευρά, είναι πάντα πολύ εύκολο να λέμε ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την καθυστέρηση. Ο προστατευτισμός αποτελεί αναμφίβολα έναν άλλο λόγο. Οι διαφορετικές νοοτροπίες και τα διαφορετικά νομικά συστήματα διαδραματίζουν οπωσδήποτε παίζουν τον ρόλο τους. Ποια είναι η επίδραση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτά τα διαφορετικά νομικά συστήματα; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο θα πρέπει να εγκύψουμε. Επιπρόσθετα, πρέπει να εξετάσουμε αν η οδηγία απέφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή αν ήταν ανίσχυρη να επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα ήδη από τη σύλληψή της. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να επανεξετάσουμε το ζήτημα. Αυτή η εκ των προτέρων ανάλυση είναι ένα από τα σημαντικά θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η παρούσα επιτροπή και να σημειώσει πρόοδο. Ωστόσο, έχω επίσης κάποιες ερωτήσεις για την Επιτροπή. Με εκπλήσσει που αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εμφανίζονται μετά την πάροδο τεσσάρων και πλέον ετών. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Ωστόσο, επιδοκιμάζω τις κατευθυντήριες γραμμές. Τις διάβασα και είναι οπωσδήποτε χρήσιμες. Παρόλα αυτά, θα ήταν χρήσιμο να τις είχαμε νωρίτερα. Θα ήθελα να συνταχθώ με την κ. Gebhardt και να ρωτήσω τι συμβαίνει με την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα. Αυτό θα είναι το δεύτερο σημαντικό βήμα."@el10
"Mr President, Commissioner, I think we all agree on the objective here. Of course, we all want the citizens of Europe to be able to move about freely and to exercise their professions. The question is why this directive has still not been properly implemented after four or now nearly five years. I believe it would make sense if the committee was involved not only in drawing up and enacting the legislation, but if it also carried out an analysis afterwards of the reasons why transposition is delayed in this way. The Directive on the recognition of professional qualifications is not the only directive which is causing problems. When there are so many cases in the Court of Justice of the European Union, when there are so many complaints procedures and when SOLVIT is so heavily involved with this subject, this should act as a wake-up call for us. We must look more closely at the reasons behind this. There are a number of causes. On the one hand, it is always very easy to say that the Member States are responsible for the delay. Protectionism is doubtless another of the reasons. The different cultures and legal systems certainly also play a role. What effect does European legislation have on these differing legal systems? That is another issue that we will have to address. In addition, we must consider whether the directive has had the intended effect or whether it was incapable of achieving certain results right from its conception. I believe it is very important that we look at this issue again. This type of ex-ante analysis is one of the important subjects which this committee will have to deal with and make progress on. However, I also have questions for the Commission. I am surprised that these guidelines are only appearing after more than four years. This could have been done much earlier. However, I do welcome the guidelines. I have read them and they are certainly helpful. Nevertheless, it would have been useful to have them some time ago. I would like to join with Mrs Gebhardt in asking what is happening about the European professional card. That will be the second important step."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, creo que todos estamos de acuerdo en cuál es el objetivo. Naturalmente, todos queremos que los ciudadanos de Europa sean capaces de moverse libremente y ejercer sus profesiones. La cuestión es por qué esta directiva aún no se ha implementado debidamente después de cuatro, casi cinco años ya. Creo que tendría sentido que la comisión estuviera ahora implicada no sólo en redactar y llevar a cabo la legislación, sino también en realizar un análisis a posteriori de los motivos por los que se retrasa de esta manera la transposición. La Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales no es la única directiva que está causando problemas. Cuando hay tantos casos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando hay tantos procedimientos de quejas y cuando SOLVIT está tan intensamente implicado en este asunto, esto debería servir como llamada de atención para nosotros. Debemos investigar más estrechamente los motivos tras esto. Hay varias causas. Por un lado, siempre es muy fácil decir que los Estados miembros son responsables del retraso. El proteccionismo es, sin duda, otro de los motivos. Las distintas culturas y los distintos sistemas legales juegan su parte también. ¿Qué efectos tiene la legislación europea sobre estos distintos sistemas legales? Es otra cuestión que tendremos que afrontar. Además, debemos considerar si la directiva ha tenido el efecto deseado o si ha sido incapaz de lograr determinados resultados inmediatamente después de su concepción. Creo que es muy importante que consideremos este asunto de nuevo. Este tipo de análisis a priori es uno de los asuntos fundamentales que esta comisión tendrá que afrontar y con los que tendrá que hacer progresos. Sin embargo, también tengo algunas preguntas para la Comisión. Me sorprende que estas directrices estén apareciendo después de más de cuatro años. Esto podría haberse hecho mucho antes. Sin embargo, agradezco las directrices. Las he leído, y son ciertamente útiles. Sin embargo, hubiera sido útil tenerlas hace algún tiempo. Quiero imitar a la señora Gebhardt y preguntar qué está ocurriendo con la tarjeta profesional europea. Ese será el segundo paso importante."@es21
"Lugupeetud juhataja ja volinik! Ma arvan, et me kõik siin oleme eesmärgi suhtes ühel meelel. Loomulikult tahame kõik, et Euroopa kodanikel oleks võimalus liikuda vabalt ringi ja kasutada oma kutseoskusi. Küsimus on, miks ei ole pärast nelja või nüüd juba peaaegu viit aastat kõnealust direktiivi ikka veel nõuetekohaselt rakendatud. Minu meelest oleks mõistlik, kui siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ei tegeleks mitte üksnes antud õigusakti koostamise ja kehtestamisega, vaid analüüsiks seejärel ka neid põhjusi, miks on ülevõtmine niimoodi venima jäänud. Direktiiv kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ei ole ainus probleemne direktiiv. Mitmed kohtuasjad Euroopa Kohtus, suur kaebemenetluste hulk ja see, et SOLVIT antud teemaga nii sageli tegeleb, peaks meid üles äratama. Me peame tähelepanelikumalt uurima tekkinud olukorra põhjuseid. Neid on mitu. Ühest küljest on alati väga lihtne väita, et viivituse eest vastutavad liikmesriigid. Kahtlemata on teine põhjus protektsionism. Kindlasti mängivad oma osa ka eri kultuurid ja õigussüsteemid. Milline mõju on Euroopa õigusaktidel neile erisugustele õigussüsteemidele? See on veel üks küsimus, millele me peame tähelepanu pöörama. Lisaks peame kaaluma, kas direktiivil on olnud soovitud mõju või ei olnudki see algusest peale võimeline teatud tulemusi saavutama. Minu meelest on väga oluline, et me võtaksime selle probleemi uuesti vaatluse alla. Sedalaadi tulevikku suunatud analüüs on üks neist tähtsatest teemadest, millega siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon peab tegelema ja milles edusamme tegema. Kuid mul on komisjonile ka küsimusi. Mind üllatab, et juhised ilmuvad välja alles nüüd, pärast enam kui nelja aasta möödumist. Need oleks võinud koostada palju varem. Siiski on mul nende üle hea meel. Ma olen need läbi lugenud ja neist on kahtlemata abi. Sellele vaatamata oleks kasuks tulnud, kui need oleksid olnud käepärast mõnda aega tagasi. Tahaksin ühineda Evelyne Gebhardtiga ja küsida, mis saab Euroopa kutsekaardist. See on teine tähtis samm."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, mielestäni olemme kaikki samaa mieltä tavoitteesta. Tietenkin me kaikki haluamme, että EU:n kansalaiset voivat liikkua vapaasti ja harjoittaa ammattiaan. Kysymys on siitä, miksi tätä direktiiviä ei ole vielä pantu asianmukaisesti täytäntöön neljän tai nyt miltei viiden vuoden jälkeen. Mielestäni olisi järkevää, jos valiokunta lainsäädännön laatimisen ja käyttöönoton lisäksi tekisi myös jälkeenpäin analyysin syistä, miksi saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt tällä tavalla. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi ei ole ainoa ongelmia aiheuttava direktiivi. Kun Euroopan unionin tuomioistuimessa on niin monia asioita, kun valitusmenettelyjä on niin monia ja kun Solvit-verkosto on niin tiiviisti mukana tässä aiheessa, sen pitäisi olla meille herätys. Meidän on tarkasteltava lähemmin tämän taustalla olevia syitä. Syitä on monia. Toisaalta on aina erittäin helppoa sanoa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa viivästyksestä. Protektionismi on epäilemättä toinen syy. Erilaisilla kulttuureilla ja oikeusjärjestelmillä on myös varmasti osansa. Mitä vaikutusta EU:n lainsäädännöllä on näihin toisistaan poikkeaviin oikeusjärjestelmiin? Se on toinen kysymys, jota meidän on käsiteltävä. Meidän on lisäksi mietittävä, onko direktiivillä toivottu vaikutus ja pystytäänkö sillä saamaan aikaan tietyt tulokset heti sen laatimisesta alkaen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tarkastelemme tätä kysymystä uudelleen. Tällainen jälkiarviointi on yksi tärkeimmistä asioista, joita tämän valiokunnan on käsiteltävä ja jonka osalta sen on edistyttävä. Minulla on kuitenkin myös kysymyksiä komissiolle. Olen yllättynyt siitä, että nämä suuntaviivat ilmestyvät vasta yli neljän vuoden jälkeen. Se olisi voitu tehdä paljon aiemmin. Pidän kuitenkin näitä suuntaviivoja myönteisinä. Olen lukenut ne, ja ne ovat ehdottomasti avuksi. Olisi kuitenkin ollut hyödyllistä lähettää ne jokin aika sitten. Haluaisin kysyä Evelyne Gebhardtin tavoin, mitä tapahtuu eurooppalaiselle ammattikortille. Se on toinen merkittävä vaihe."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je pense que nous sommes tous d’accord sur l’objectif à atteindre. Bien sûr, nous voulons tous que les citoyens européens puissent circuler librement et exercer leur profession. La question est de savoir pourquoi cette directive n’a toujours pas été correctement mise en œuvre après quatre, voire même presque cinq ans. Je pense qu’il serait souhaitable que la commission soit chargée non seulement d’établir et d’édicter la législation, mais également d’analyser ultérieurement les raisons qui provoquent un tel retard dans sa transposition. La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n’est pas la seule directive problématique. Le nombre de cas portés devant la Cour de justice européenne, le nombre de procédures de plainte et la lourde implication de Solvit dans ce domaine devraient nous alerter. Nous devons examiner de plus près les raisons de cette situation. Elles sont multiples. D’une part, il est toujours très facile de dire que les États membres sont responsables du retard. Le protectionnisme est sans aucun doute l’une des autres raisons. Les cultures et les systèmes juridiques différents jouent certainement aussi un rôle. Quel effet produit la législation européenne sur ces systèmes juridiques différents? Voilà une autre question sur laquelle nous devrons nous pencher. En outre, nous devons déterminer si la directive a eu l’effet escompté ou si elle n’a pu atteindre certains résultats dès sa conception. Je pense qu’il est capital que nous reconsidérions cette question. Ce type d’analyse ex-ante est l’un des sujets importants que cette commission devra traiter et faire progresser. Pourtant, j’ai aussi des questions pour la Commission. Je m’étonne que ces orientations n’apparaissent qu’après plus de quatre ans. Cela aurait pu être fait bien plus tôt. Cependant, je me réjouis de ces orientations. Je les ai lues et elles sont certainement nécessaires. Néanmoins, il aurait été utile d’en disposer plus tôt. Je rejoins M Gebhardt pour demander des informations sur la situation de la carte professionnelle européenne. Cela constituera la deuxième étape importante."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, úgy vélem, a célkitűzést tekintve itt mindnyájan egyetértünk. Természetesen mindannyian azt szeretnénk, ha az európai polgárok szabadon mozoghatnának és gyakorolhatnák szakmájukat. Az a kérdés, hogy négy, sőt, most már közel öt év elteltével miért nem történt még meg ezen irányelv helyes végrehajtása. Véleményem szerint hasznos lenne, ha a bizottság nemcsak a jogszabályok megfogalmazásában és hatálybaléptetésében venne részt, hanem utóbb egy értékelést is készítene annak okairól, hogy az átültetés miért szenved ilyen késedelmet. A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv nem az egyetlen olyan irányelv, amely problémákat okoz. Amikor ilyen sok ügy kerül az Európai Unió Bírósága elé, amikor ilyen sok panaszt kell kivizsgálni, és amikor a SOLVIT ilyen erősen részt vesz ebben a témában, ez mindnyájunknak figyelmeztető jelként kell értelmeznünk. Közelebbről meg kell vizsgálnunk a dolog hátterében álló okokat. Több ok is van. Egyrészről, mindig nagyon könnyű azt mondani, hogy a késedelemért a tagállamok a felelősek. A protekcionizmus kétségkívül szintén az okok közé tartozik. A kultúrák és a jogrendszerek különbözősége természetesen ugyancsak szerepet játszik. Milyen hatással van az európai jogalkotás ezekre az eltérő jogrendszerekre? Ez még egy olyan kérdés, amellyel foglalkoznunk kell. Ezen túlmenően mérlegelnünk kell, hogy az irányelv elérte-e a kívánt hatást, vagy keletkezésétől fogva alkalmatlan volt bizonyos eredmények elérésére. Szerintem nagyon fontos, hogy ismét megvizsgáljuk ezt a kérdést. Ez a fajta előzetes értékelés lesz az egyik fontos téma, amellyel ennek a bizottságnak foglalkoznia kell majd, és amely terén előrelépést kell elérnie. A Bizottsághoz azonban nekem is lennének kérdéseim. Meglepetten láttam, hogy ezek az iránymutatások csak több mint négy év múlva jelennek meg. Ezt már sokkal korábban meg lehetett volna tenni, ettől függetlenül üdvözlöm az iránymutatásokat. Elolvastam őket, és bizonyára sokat segítenek. Mindazonáltal hasznos lett volna, ha már korábban rendelkezésre állnak. Gebhardt asszonyhoz csatlakozva én is szeretném megkérdezni, hogy voltaképpen mi lesz az európai szakmai igazolvánnyal. Mivel ez lenne a második fontos lépés."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, secondo me siamo tutti d’accordo sull’obiettivo in oggetto. E’ naturale, tutti vogliamo che i cittadini europei possano circolare liberamente ed esercitare le loro professioni. Dobbiamo chiederci la ragione per cui tale direttiva non è ancora stata adeguatamente attuata dopo quattro anni, anzi quasi cinque. A mio avviso, sarebbe sensato non solo coinvolgere la commissione nella formulazione ed approvazione della legislazione, ma anche incaricarla di svolgere un’analisi a posteriori sui motivi del ritardo nella trasposizione. La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è l’unica a causare problemi. Il fatto che siano state presentate così tante cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che siano state avviate così tante procedure di reclamo e che SOLVIT si occupi in maniera così preponderante di questo tema, dovrebbe rappresentare per noi una sorta di campanello d’allarme. Dobbiamo esaminarne più da vicino le ragioni sottostanti, che sono molteplici. Da una parte, è sempre molto facile affermare che il ritardo è dovuto agli Stati membri. Il protezionismo è indubbiamente un’altra delle ragioni. Anche le diverse culture e sistemi legali svolgono certamente un ruolo. Quale effetto sortisce la legislazione europea su questi sistemi legali divergenti? E’ un’altra questione da affrontare. Inoltre, dobbiamo valutare se la direttiva ha raggiunto l’effetto voluto o se non era in grado fin dall’inizio di conseguire determinati risultati. A mio parere, è importante riesaminare nuovamente la questione. Tale analisi ex-ante è uno dei temi importanti che questa commissione dovrà affrontare e su cui dovrà registrare progressi. Tuttavia, anch’io ho delle domande da indirizzare alla Commissione. Mi sorprende che tali orientamenti compaiano soltanto adesso dopo più di quattro anni; ci si sarebbe potuti muovere molto prima. Li accolgo comunque con favore: li ho letti e sono sicuramente d’aiuto. Ciononostante, sarebbe stato utile riceverli tempo addietro. Mi associo all’onorevole Gebhardt nel chiedere a che punto siamo con la tessera professionale europea, che costituirà il secondo passo importante."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, manau, kad visi sutariame dėl šio tikslo. Be abejo, visi norime, kad Europos piliečiai galėtų laisvai judėti ir vykdyti savo profesinę veiklą. Klausimas toks: kodėl, praėjus ketveriems – o dabar jau beveik penkeriems – metams, ši direktyva vis dar neįgyvendinta tinkamai. Manau, kad būtų buvę geriau, jei komitetas būtų ne tik dalyvavęs rengiant ir diegiant teisės aktą, bet vėliau būtų atlikęs ir priežasčių, dėl kurių taip vėluoja perkėlimas, analizę. Direktyva dėl profesinių kvalifikacijų prapažinimo nėra vienintelė direktyva, dėl kurios kyla problemų. Kai tiek bylų perduota Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, kai yra tiek daug nusiskundimų procedūrų ir kai su šiuo klausimu yra taip smarkiai susijusi sistema SOLVIT, visa tai turėtų pažadinti mus visus. Turėtume atidžiau išnagrinėti tai lemiančias priežastis. Yra daug priežasčių. Viena vertus, labai lengva sakyti, kad dėl vėlavimo kaltos valstybės narės. Neabejotinai, protekcionizmas yra irgi viena iš priežasčių. Be abejo, įtaką daro ir skirtingos kultūros ir teisinės sistemos. Kokį poveikį Europos teisės aktai daro šioms skirtingoms teisės sistemoms? Tai kitas klausimas, kurį turime išnagrinėti. Be to, privalome nuspręsti, ar direktyva padarė poveikį, kurio buvo siekiama, ar ja buvo pasiekti tam tikri sumanyti rezultatai. Manau, kad labai svarbu, kad mes dar kartą įsigilintume į šį klausimą. Tokio tipo analizė yra vienas iš svarbių dalykų, kurį šis komitetas turi išspręsti ir jo atžvilgiu padaryti pažangą. Tačiau ir aš turiu klausimų Komisijai. Esu nustebusi, kad šios gairės pasirodė tik praėjus daugiau nei ketveriems metams. Tai galėjo būti padaryta daug anksčiau. Tačiau džiaugiuosi dėl šių gairių. Perskaičiau jas ir galiu pasakyti, kad jos iš tiesų naudingos. Nepaisant to, būtų buvę naudinga gaires turėti anksčiau. Norėčiau prisijungti prie E. Gebhardt klausimo dėl su Europos kvalifikacijos pažymėjimu susijusios padėties. Tai bus antras svarbus žingsnis."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Es domāju, ka mēs visi atbalstīsim šo mērķi. Nenoliedzami, mēs visi vēlamies, lai Eiropas pilsoņi varētu brīvi pārvietoties un strādāt savā profesijā. Rodas jautājums, kāpēc šī direktīva vēl nav pienācīgi īstenota četru vai nu jau gandrīz piecu gadu laikā. Es uzskatu, ka būtu prātīgi, ja komiteja būtu iesaistīta ne vien tiesību aktu izstrādāšanā un ieviešanā, bet arī analizētu transponēšanas novilcināšanas iemeslus. Direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nav vienīgā direktīva, kas rada problēmas. Tas, ka Eiropas Kopienu Tiesā izskata tik daudz lietu un tas, ka ir tik daudz sūdzību procedūru, kā arī tas, ka šajā jautājumā ir aktīvi iesaistīts ir jāuztver kā trauksmes signāls. Mums ir rūpīgāk jāizskata cēloņi, un tādu ir daudz. No vienas puses, vienmēr ir vienkāršāk pateikt, ka par kavēšanos ir atbildīgas dalībvalstis. Nav šaubu, ka vēl viens iemesls ir protekcionisms. Tāpat nozīme ir arī dažādajām kultūrām un tiesību sistēmām. Kā Eiropas tiesību akti ietekmēs šīs dažādās tiesību sistēmas? Tas ir vēl viens jautājums, kas mums būs jārisina. Turklāt mums jāapsver, vai direktīvai ir bijis iecerētais efekts, vai arī tā jau no paša sākuma nespēja panākt konkrētus rezultātus. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs izskatītu šo jautājumu vēlreiz. Šāda analīze ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kuru komitejai būs jāizskata un jāvirza tālāk. Tomēr man ir arī jautājumi Komisijai. Mani pārsteidz, ka šīs vadlīnijas parādās pēc vairāk nekā četriem gadiem. To varēja paveikt daudz agrāk. Tomēr es atzinīgi vērtēju šīs vadlīnijas. Esmu tās izlasījusi, un tās noteikti ir noderīgas. Tomēr tās mums būtu noderējušas jau pirms kāda laika. Es gribētu pievienoties kundzei, jautājot, kas notiek ar Eiropas profesionālo karti. Tas būs otrs svarīgākais pasākums."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich glaube, wir sind uns alle im Ziel einig. Wir alle wollen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in Europa frei bewegen und ihre Berufe auch ausüben können. Die Frage ist natürlich, warum diese Richtlinie nach vier Jahren immer noch nicht richtig umgesetzt ist, bald sind es sogar fünf Jahre. Ich denke, es hat Sinn, dass wir als Ausschuss nicht nur in der Vorbereitung der Gesetze und bei der Gesetzgebung mitwirken, sondern dass wir auch hinterher eine Analyse der Gründe vornehmen, aus denen es hier zu solchen verzögerten Umsetzungen kommt. Die Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikation ist nicht die einzige, die Probleme bereitet. Deshalb ist es für uns ein Alarmzeichen, wenn es so viele EuGH-Prozesse gibt, wenn es so viele Beschwerdeverfahren gibt, wenn Solvit zu stark mit dieser Thematik beschäftigt wird. Dann müssen wir genauer schauen, woran das liegt. Es gibt verschiedene Ursachen. Zum einen ist es immer sehr einfach, zu sagen, die Mitgliedstaaten zögern. Auch im Protektionismus liegen sicherlich Gründe. Unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Rechtssysteme spielen sicherlich ebenfalls eine Rolle. Und wie wirkt sich dann eine europäische Gesetzgebung auf diese unterschiedlichen Rechtssysteme aus? Auch damit müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen uns zudem damit auseinandersetzen, ob die Richtlinie genau das bewirkt hat, was sie erreichen sollte, oder ob sie bestimmte Dinge von der Anlage her gar nicht erreichen konnte. Damit müssen wir uns nochmals beschäftigen, das halte ich für sehr wichtig. Diese Ex-ante-Analyse wird eine der wesentlichen Auseinandersetzungen sein, mit denen dieser Ausschuss sich beschäftigen und wo er sich weiterentwickeln muss. Ich habe aber auch Fragen an die Kommission. Zum einen wundert mich schon, warum dieser Leitfaden erst nach über vier Jahren erscheint. Er hätte schon viel früher kommen können. Er ist zu begrüßen. Ich habe ihn mir durchgelesen und er ist sicherlich sehr hilfreich. Aber er wäre sicherlich auch schon vor einiger Zeit sinnvoll gewesen. Dann möchte ich mich an die Frage von Frau Gebhardt anschließen, was wirklich aus diesen europäischen Berufsausweisen wird. Denn das wäre der wichtige zweite Schritt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik denk dat we het allemaal eens zijn over de doelstelling. We willen natuurlijk allemaal dat de burgers van de Unie zich in Europa vrij kunnen bewegen en hun beroep kunnen uitoefenen. De vraag is waarom deze richtlijn na vier jaar – het zijn er nu al bijna vijf – nog steeds niet naar behoren is omgezet. Ik denk dat het nuttig zou zijn als we als commissie niet alleen bijdroegen aan het voorbereiden en opstellen van wetgeving, maar vervolgens ook de redenen voor zulke trage omzettingen analyseerden. De richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is niet de enige richtlijn die voor problemen zorgt. Wanneer er zo veel zaken bij het Hof van Justitie aanhangig zijn, wanneer er zo veel klachtenprocedures bestaan en wanneer Solvit zo sterk betrokken is bij dit thema, dan moet er toch een alarmbelletje gaan rinkelen. We moeten beter kijken waaraan dat ligt. Er zijn verschillende oorzaken. Op de eerste plaats is het altijd erg gemakkelijk om te zeggen dat het aan de lidstaten ligt. Protectionisme behoort ongetwijfeld ook tot de oorzaken. En de verschillen in culturen en rechtssystemen spelen zeer zeker ook een rol. Welk effect heeft Europese wetgeving op deze uiteenlopende rechtssystemen? Dat is een andere kwestie waar we ons over moeten buigen. Daarnaast moeten we ons de vraag stellen of de richtlijn het gewenste effect heeft gehad of vanaf zijn conceptie helemaal niet geëigend was voor het realiseren van bepaalde doelen. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we daar nog eens naar kijken. Dit soort ex-anteanalyses is een van de belangrijkste zaken waar deze commissie zich mee bezig zal moeten houden en waarin ze zich verder moet ontwikkelen. Maar ik heb ook vragen voor de Commissie. Het verbaast me dat deze richtsnoeren pas na meer dan vier jaar verschijnen. Die hadden er al veel eerder kunnen zijn. Ik ben blij met die richtsnoeren. Ik heb ze doorgelezen en ze zijn zeker nuttig. Maar een tijdje geleden waren ze ook al nuttig geweest. Tot slot wil ik me aansluiten bij de vraag van mevrouw Gebhardt over de Europese identiteitskaart met beroepsaanduiding: komt die er nog? Want dat zou een belangrijke tweede stap zijn."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Myślę, że wszyscy tu zgadzamy się co do celu. Oczywiście, że chcemy, aby obywatele Europy mogli się swobodnie przeprowadzać i uprawiać swój zawód. Pytanie brzmi, dlaczego ta dyrektywa nie została jeszcze prawidłowo wdrożona po upływie czterech, a obecnie już prawie pięciu lat. Uważam, że sensowne byłoby, gdyby komisja nie tylko zajmowała się pisaniem i uchwalaniem prawodawstwa, ale do tego przeprowadzała później analizę przyczyn opóźnień w transpozycji. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie jest jedyną dyrektywą rodzącą problemy. Skoro przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się tyle spraw, skoro jest tyle skarg i skoro SOLVIT jest tak mocno obciążony tą materią, powinno to stanowić dla nas sygnał ostrzegawczy. Musimy dokładnie przyjrzeć się przyczynom, z których to wynika. Przyczyn tych jest wiele. Z jednej strony zawsze bardzo łatwo jest powiedzieć, że opóźnienie to wina państw członkowskich. Niewątpliwie inną z przyczyn jest protekcjonizm. Rolę na pewno odgrywają też różnice kulturowe i między systemami prawnymi. Zatem jak prawodawstwo europejskie oddziałuje na te różne systemy prawne? To jest kolejne zagadnienie, którym musimy się zająć. Musimy ponadto rozważyć, czy przedmiotowa dyrektywa przyniosła zamierzony efekt, czy też już od momentu, gdy ją zaproponowano, wiadomo było, że nie pozwoli ona na uzyskanie pewnych wyników. Uważam, że to bardzo ważne, abyśmy ponownie przyjrzeli się tej sprawie. Tego rodzaju analiza należy do ważnych zadań, którymi ta komisja będzie się musiała zająć i poczynić w ich zakresie postępy. Mam jednak również pytania do Komisji. Jestem zaskoczony tym, że te wytyczne pojawiają się dopiero po ponad czterech latach. To powinno było zostać zrobione o wiele wcześniej. Jednak cieszę się z wytycznych. Przeczytałam je i są one niewątpliwie pomocne, chociaż byłoby dobrze otrzymać je już jakiś czas temu. Chciałabym przyłączyć się do pytania pani poseł Gebhardt o to, co się dzieje w sprawie europejskiej karty zawodowej. Będzie ona stanowiła ważny drugi krok."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, penso que estamos todos aqui de acordo quanto ao objectivo. Naturalmente, todos queremos que os cidadãos da Europa beneficiem do direito à livre circulação e possam exercer as suas profissões. A pergunta que se coloca é: por que razão esta directiva ainda não foi adequadamente aplicada após quatro anos, quase cinco. Penso que faria sentido se a comissão parlamentar participasse não unicamente na elaboração e na adopção da legislação, mas se fizesse também uma análise posterior das razões do atraso na sua transposição. A directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais não é a única directiva que está a levantar problemas. Quando há tantos casos no Tribunal de Justiça da União Europeia, quando há tantas queixas e quando a rede SOLVIT está tão envolvida neste tema, isto deveria actuar como um alarme para todos nós. Devemos ver mais de perto as razões que lhe subjazem. Existem numerosos casos. Por um lado, é sempre muito fácil dizer que os Estados-Membros são responsáveis pelo atraso. O proteccionismo é, inquestionavelmente, outra das razões. As diferentes culturas e sistemas jurídicos desempenham inegavelmente também aqui um papel. Que efeito tem a legislação europeia sobre estes diferentes sistemas jurídicos? Esta é outra questão que teremos de abordar. Devemos ainda considerar se a directiva teve o efeito pretendido ou se foi incapaz de alcançar determinados resultados desde a sua concepção. Penso que é muito importante que voltemos a ocupar-nos deste tema. Este tipo de análise é uma das questões importantes que esta comissão parlamentar terá de abordar e fazer avançar. Todavia, também tenho perguntas a colocar à Comissão. Surpreende-me que estas orientações surjam apenas depois de decorridos mais de quatro anos. Isto poderia ter sido feito muito antes. No entanto, congratulo-me pelas orientações. Procedi à sua leitura e são, sem dúvida, úteis. Teria no entanto sido útil dispor das mesmas há mais tempo. Subscrevo a pergunta da senhora deputada Gebhardt sobre o andamento da carteira profissional europeia. Esse constituiria o segundo passo importante."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, cred că suntem cu toţii de acord asupra obiectivului. Desigur, cu toţii dorim ca cetăţenii Europei să poată circula în mod liber şi să-şi exercite profesia. Întrebarea este de ce această directivă nu a fost pusă în aplicare în mod corespunzător, deşi au trecut aproape cinci ani. Cred că ar fi util ca, din acest motiv, comisia să se implice nu doar în elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei, ci şi în analizarea motivelor pentru care transpunerea întârzie. Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu este singura directivă care pune probleme. Există atâtea cazuri la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, există atâtea proceduri de reclamare şi SOLVIT este atât de implicat în această problemă, încât toate acestea ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru noi. Trebuie să analizăm mai atent motivele acestei situaţii. Există mai multe cauze. Pe de o parte, este uşor de spus că statele membre sunt de vină pentru această întârziere. Desigur, protecţionismul este un alt motiv. Diferitele culturi şi sisteme juridice joacă, de asemenea, un rol. Ce efect are legislaţia europeană asupra acestor sisteme legale diferite? Aceasta este o altă problemă pe care va trebui s-o rezolvăm. De asemenea, trebuie să ne gândim dacă directiva a avut efectul dorit sau dacă, încă de la concepere, a fost incapabilă de a obţine anumite rezultate. Cred că este foarte important să analizăm din nou această problemă. Acest tip de analiză ex-ante este unul dintre subiectele importante pe care comisia va trebui să le abordeze şi să le dezvolte. Aş dori să adresez câteva întrebări Comisiei. Mă surprinde faptul că aceste orientări apar numai după mai bine de patru ani. Acest lucru s-ar fi putut face mult mai devreme. Cu toate acestea, salut orientările. Le-am citit şi, într-adevăr, ne sunt de ajutor. Totuşi, ar fi fost util să le avem mai demult. Doresc să mă alătur dnei Gebhardt şi să vă întreb ce se întâmplă cu cardul profesional european. Acesta va fi cel de-al doilea pas important."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, som presvedčená, že tu všetci máme spoločný cieľ. Všetci, samozrejme, chceme, aby sa občania Európy mohli voľne pohybovať a mohli vykonávať svoje profesie. Otázkou je, prečo sa po štyroch alebo teraz už po piatich rokoch táto smernica ešte stále náležite nevykonáva. Som presvedčená, že by bolo rozumné, keby sa výbor zapojil nielen do vypracúvania a prijímania právnych predpisov, ale aj do uskutočňovania následnej analýzy dôvodov, prečo sa transpozícia takto oneskorila. Smernica o uznávaní odborných profesií nie je jedinou smernicou, ktorá spôsobuje problémy. Skutočnosť, že Európsky súdny dvor sa zaoberá toľkými prípadmi, že sa rieši toľko sťažností a že SOLVIT sa tak intenzívne zapája do tejto problematiky, by mala byť pre nás budíčkom. Musíme sa bližšie pozrieť na dôvody týchto problémov. Existuje niekoľko príčin. Na jednej strane je vždy veľmi jednoduché tvrdiť, že za oneskorenie sú zodpovedné členské štáty. Protekcionizmus je, nepochybne, ďalším z dôvodov. Rôzne kultúry a právne systémy určite tiež zohrávajú úlohu. Aký vplyv majú európske právne predpisy na tieto odlišné právne systémy? To je ďalšia otázka, ktorej sa budeme musieť venovať. Okrem toho musíme zvážiť, či má smernica plánovaný účinok alebo či nedokázala dosahovať určité výsledky už od svojho vzniku. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme sa touto otázkou znova zaoberali. Táto analýza ex ante je jednou z najdôležitejších tém, ktorými sa tento výbor bude musieť zaoberať a v ktorých bude musieť napredovať. Mám však tiež otázky pre Komisiu. Som prekvapená, že sa tieto usmernenia objavujú až po vyše štyroch rokoch. Mali sa objaviť oveľa skôr. Vítam však tieto usmernenia. Čítala som ich a sú určite užitočné. Napriek tomu by bolo lepšie, keby sa objavili už skôr. Pripájam sa k otázke pani Gebhardtovej, ktorá sa pýtala, čo sa robí v súvislosti s európskym profesijným preukazom. To bude druhý dôležitý krok."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, mislim, da se tukaj vsi strinjamo glede cilja. Seveda si vsi želimo, da bi se državljani Evrope lahko prosto gibali in opravljali svoj poklic. Vprašanje je, zakaj se ta direktiva po štirih ali zdaj skoraj petih letih še vedno ne izvaja pravilno. Menim, da bi bilo smiselno, da Odbor ne bi bil vključen samo v pripravo osnutka in sprejemanje zakonodaje, temveč bi potem tudi opravil analizo razlogov za takšen odlog prenosa. Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij ni edina direktiva, ki povzroča težave. To, da je tako veliko zadev na Sodišču Evropskih skupnosti, da je tako veliko pritožbenih postopkov in da je SOLVIT tako intenzivno vključen v to temo, bi moralo biti opozorilo za nas. Natančneje si moramo ogledati vzroke za to. Vzrokov je veliko. Po eni strani je vedno zelo preprosto reči, da so za odlog odgovorne države članice. Med vzroke nedvomno spada tudi protekcionizem. Gotovo svoje prispevajo tudi različne kulture in pravni sistemi. Kakšen vpliv ima evropska zakonodaja na te različne pravne sisteme? To je še eno vprašanje, ki ga bomo morali obravnavati. Poleg tega moramo preučiti, ali je Direktiva imela predvideni učinek ali pa določenih rezultatov ni mogla doseči že zaradi svoje zasnove. Menim, da je zelo pomembno, da ponovno preučimo to vprašanje. Tovrstna predhodna analiza je ena od pomembnih zadev, ki jih bo moral obravnavati ta odbor in pri kateri bo moral doseči napredek. Imam pa tudi vprašanja za Komisijo. Presenečena sem, da so se te smernice pojavile šele po več kot štirih letih. To bi bilo lahko narejeno veliko prej. Vendar smernice pozdravljam. Prebrala sem jih in so gotovo v pomoč. Vseeno bi bilo dobro, če bi jih imeli že pred časom. Rada bi se pridružila gospe Gebhardt in vprašala, kaj se dogaja v zvezi z evropsko poklicno izkaznico. To bo drugi pomembni korak."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag tror att vi alla är eniga om syftet här. Vi vill naturligtvis alla att EU-medborgarna ska kunna röra sig fritt och utöva sina yrken. Frågan är varför detta direktiv ännu inte har genomförts ordenligt efter fyra, nu nästan fem år. Jag anser att det vore förnuftigt om utskottet deltog inte bara i att utarbeta och genomföra lagstiftningen, utan om den också utförde en analys i efterhand av skälen till att genomförandet fördröjts på detta sätt. Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer är inte det enda direktiv som orsakar problem. Att så många mål dragits inför EG-domstolen, att så många klagomålsförfaranden inletts och att Solvit är så djupt engagerat på området borde vara en väckarklocka för oss. Vi måste titta noggrannare på skälen till detta. Det finns ett antal orsaker. Å ena sidan är det alltid mycket lätt att säga att medlemsstaterna är ansvariga för förseningen. Protektionism är tveklöst en annan anledning. De olika kulturerna och rättssystemen spelar naturligtvis också en roll. Hur påverkar EU-lagstiftningen dessa olika rättssystem? Det är en annan fråga som vi kommer att behöva ta upp. Dessutom måste vi fundera över om direktivet har haft avsedd verkan eller om det inte kunnat leda till vissa resultat redan från början. Jag anser att det är mycket viktigt att vi ser över denna fråga igen. Denna typ av förhandsanalys är ett av de viktiga ämnen som detta utskott kommer att behöva ta sig an och föra framåt. Jag har dock även frågor till kommissionen. Det förvånar mig att dessa riktlinjer inte läggs fram förrän efter över fyra år. De hade kunnat läggas fram mycket tidigare. Jag välkomnar dock riktlinjerna. Jag har läst dem och de är till stor hjälp. Det hade dock varit bra om vi hade fått dem för ett tag sedan. Jag vill sälla mig till Evelyne Gebhardt och fråga vad som sker med det europeiska yrkeskortet. Det blir det andra viktiga steget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph