Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-16-Speech-3-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091216.17.3-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Ratspräsidentin! Vielen Dank für die sehr gute Antwort. Es handelt sich ja um drei Regionen: zwei Grenzregionen – die Wojwodina und die südserbische Region Preschevo, also Dreiländereck. Da bitte ich auch, dass Sie in Ihrer künftigen Aufgabe als Kommissarin darauf achten, dass diese Länder im Rahmen der grenzüberschreitenden Förderprogramme weiter entwickelt werden. Innerserbien, vor allem der Sandschak um Nowy Pazar, ist natürlich vollkommen abgeschnitten. Auch hier muss gefördert werden, um zur Lösung der Minderheitenprobleme auch die ökonomischen Voraussetzungen zu verbessern. Aber vor allem in Südserbien gibt es sehr viel Gewalt. Ich bitte den Rat, sich weiterhin dieser explosiven Situation anzunehmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní Malmströmová, děkuji vám za skvělou odpověď. Mluvíme samozřejmě o třech oblastech: dvě příhraniční oblasti – Vojvodina a jižní srbská oblast Preševa, jinými slovy oblasti se třemi hraničními pásmy. Chtěl bych vás také požádat, abyste ve své budoucí funkci komisařky zajistila, že se tyto země budou dále rozvíjet v rámci přeshraničního programu podpory. Vnitřní Srbsko, zejména Sandžak v oblasti Novi Pazar, je samozřejmě zcela odříznuto. Tuto oblast je třeba rovněž podporovat s cílem zlepšit hospodářské podmínky, což pomůže vyřešit problémy týkající se menšin. V této oblasti, zejména v jižním Srbsku, je však hodně násilí. Chtěl bych požádat Radu, aby se i nadále touto výbušnou situací zabývala."@cs1
"Fru formand! Tak for Deres fremragende svar, fru Malmström. Vi taler naturligvis om tre regioner, to grænseområder – Vojvodina og den sydlige serbiske region Preševo, med andre ord et område med tre grænser. Jeg vil også gerne bede Dem om i Deres kommende funktion som kommissær at sikre, at disse lande udvikles yderligere inden for rammerne af det grænseoverskridende støtteprogram. Det indre Serbien, navnlig Sandžak i Novi Pazar, er naturligvis fuldkommen afskåret. Dette område skal også støttes for at forbedre de økonomiske forhold og bidrage til at løse problemerne i forbindelse med mindretallene. Der forekommer imidlertid en hel del voldshandlinger i især det sydlige Serbien. Jeg vil gerne bede Rådet om fortsat at forsøge at finde en løsning på denne eksplosive situation."@da2
"Κυρία Malmström, σας ευχαριστώ για την εξαίρετη απάντησή σας. Μιλάμε, βεβαίως, για τρεις περιφέρειες: δύο παραμεθόριες περιφέρειες – τη Βοϊβοντίνα και τη νότια σερβική περιφέρεια του Πρέσοβο, με άλλα λόγια για μια περιοχή με σύνορα τριών χωρών. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω, στον μελλοντικό σας ρόλο ως Επίτροπος, να διασφαλίσετε ότι αυτές οι χώρες θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος στήριξης. Η εσωτερική Σερβία, και ιδίως το σαντζάκι του Νόβι Παζάρ, είναι, φυσικά, εντελώς αποκομμένη. Η περιοχή αυτή πρέπει επίσης να ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, ώστε να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων σε σχέση με τις μειονότητες. Υπάρχει, ωστόσο, πολλή βία, ιδιαίτερα στη νότια Σερβία. Θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτήν την εκρηκτική κατάσταση."@el10
"Mrs Malmström, thank you for your excellent reply. We are, of course, talking about three regions: two border regions – Vojvodina and the southern Serbian region of Preševo, in other words a tri-border area. I would also like to ask you, in your future role as Commissioner, to ensure that these countries are developed further within the framework of the cross-border support programme. Inner Serbia, in particular the Sandžak of Novi Pazar, is, of course, completely cut off. This area must also be supported in order to improve the economic conditions so as to help resolve the problems in relation to the minorities. However, there is a great deal of violence in southern Serbia in particular. I would ask the Council to continue to address this explosive situation."@en4
"Señora Malmström, gracias por su magnífica respuesta. Es obvio que hablamos de tres regiones; dos regiones fronterizas — Vojvodina y la región de Preševo al sur de Serbia— en otras palabras, una triple frontera. También quisiera pedirle que, en su futuro cargo como Comisaria, se asegurase de que estos países se siguen desarrollando dentro del programa de apoyo transfronterizo. El interior de Serbia, en particular el Sandžak de Novi Pazar, está, por supuesto, completamente aislado. También hay que dar apoyo financiero a esta zona para mejorar las condiciones económicas a fin de ayudar a resolver los problemas relacionados con las minorías. Sin embargo, hay mucha violencia en el sur de Serbia concretamente. Le pediría al Consejo que siguiera ocupándose de esta situación tan delicada."@es21
"Cecilia Malmström! Tänan teid teie suurepärase vastuse eest! Meie jutt käib muidugi kolmest piirkonnast: kaks piiriala, Vojvodina ja Lõuna-Serbia Presevo piirkond, teisisõnu kolme piiri ristumisala. Ma sooviksin paluda teil oma edasises voliniku rollis tagada, et neid riike arendataks piiriülese toetusprogrammi raames edasi. Serbia siseala, eriti Novi Pazar Sandžaki piirkonnas, on muidugi täielikult eraldatud. Ka seda ala tuleb toetada parandamaks majanduslikke tingimusi, et aidata lahendada vähemustega seotud probleeme. Kuid väga palju vägivalda on eriti just Lõuna-Serbias. Ma palun nõukogul jätkata selle pingelise olukorraga tegelemist!"@et5
"Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Cecilia Malmström, kiitos erinomaisesta vastauksestanne. Puhumme tietenkin kolmesta alueesta: kahdesta raja-alueesta – Vojvodinasta ja eteläserbialaisesta Preševon alueesta, toisin sanoen kolmiraja-alueesta. Pyydän teitä myös tulevassa komission jäsenen tehtävässänne varmistamaan, että näiden maiden kehittämistä jatketaan rajatylittävän tukiohjelman mukaisesti. Sisä-Serbia, erityisesti Novi Pazarin Sandžak on tietenkin täysin eristyksissä. Myös tätä aluetta on tuettava taloudellisten edellytysten parantamiseksi, jotta autetaan ratkaisemaan vähemmistöihin liittyvät ongelmat. Erityisesti Etelä-Serbiassa on kuitenkin paljon väkivaltaisuuksia. Pyytäisin neuvostoa jatkossakin kiinnittämään huomiota tähän räjähdysalttiiseen tilanteeseen."@fi7
"Madame Malmström, je vous remercie pour cette excellente réponse. Nous parlons bien entendu de trois régions dont deux sont des régions frontalières – la Voïvodine et la région de Preševod dans le sud – soit une zone bordée par trois frontières. Je voudrais aussi vous demander, en tant que future commissaire, de veiller à ce que ces pays puissent continuer à se développer dans le cadre du programme de soutien transfrontalier. La Serbie centrale et surtout Novi Pazar dans la région de Sandžak sont, bien sûr, complètement isolées. Cette région doit, elle aussi, bénéficier d’une aide afin que la conjoncture économique y devienne plus favorable, ce qui permettra de résoudre certains problèmes touchant les minorités. Ceci dit, la violence dans le sud de la Serbie est considérable. J’exhorte le Conseil à continuer à surveiller cette situation explosive."@fr8
"Malmström asszony, köszönjük kiváló válaszát! Természetesen három régióról van szó: két határrégióról – a Vajdaságról és a dél-szerbiai Preševo régióról, azaz másképpen egy hármashatár-régióról. Szeretném arra kérni, hogy amikor majd biztos lesz, gondoskodjon arról, hogy folytatódjon ezeknek az országoknak a fejlesztése a határokon átnyúló támogatási programok keretrendszerében. Belső-Szerbia, különösen a Novi Pazar-i Szandzsák, teljes mértékben el van zárva. Ezt a területet szintén támogatni kell a gazdasági feltételek javulása érdekében, hogy a javulás hozzásegíthessen a kisebbségekkel kapcsolatos problémák megoldásához. Az erőszak még mindig határozottan jelen van, különösen Dél-Szerbiában. Arra kérem a Tanácsot, hogy a továbbiakban is foglalkozzon e robbanásig feszült helyzet kezelésével."@hu11
"Presidente Malmström, grazie per la sua eccellente risposta. Ovviamente, parliamo di tre regioni: due zone di confine – la Vojvodina e la valle di Preševo, nella Serbia meridionale, ovvero una zona in cui si incontrano tre confini. Vorrei anche chiederle, in qualità di futuro commissario, di garantire che questi paesi proseguano il proprio sviluppo nel quadro di un programma di sostegno transfrontaliero. La Serbia interna, in particolare il sangiaccato di Novi Pazar è ovviamente tagliata fuori del tutto. Al sangiaccato occorre un adeguato sostegno, che ne migliori le condizioni economiche e contribuisca a risolvere i problemi legati alle minoranze. Tuttavia, c’è molta violenza, soprattutto nella Serbia meridionale. Vorrei chiedere al Consiglio di non distogliere l’attenzione da questa situazione esplosiva."@it12
"Ponia C. Malmström, dėkoju už puikų atsakymą. Mes, žinoma, kalbame apie tris regionus: du pasienio regionus – Voivodiną ir Pietų Serbijos regioną Preševą, kitaip tariant, tai – trijų valstybių sienų susikirtimo vieta. Taip pat norėčiau jūsų, kaip būsimos Komisijos narės, paprašyti užtikrinti, kad pagal tarpvalstybinės paramos programą būtų toliau skatinamas šių šalių vystymasis. Serbijos vidurys, ypač aplink Novi Pazarą esantis Sandžako regionas, visiškai atkirstas. Šį regioną taip pat reikia remti siekiant ten pagerinti ekonomines sąlygas, tada bus galima padėti išspręsti su mažumomis susijusius klausimus. Vis dėlto Pietų Serbijoje itin daug smurto. Norėčiau paprašyti Tarybos toliau spręsti, kaip tvarkyti šią nepastovią padėtį."@lt14
"Frau Ratspräsidentin! Vielen Dank für die sehr gute Antwort. Es handelt sich ja um drei Regionen: zwei Grenzregionen – die Wojwodina und die südserbische Region Preschevo, also Dreiländereck. Da bitte ich auch, dass Sie in Ihrer künftigen Aufgabe als Kommissarin darauf achten, dass diese Länder im Rahmen der grenzüberschreitenden Förderprogramme weiter entwickelt werden. Innerserbien, vor allem der Sandschak um Nowy Pazar, ist natürlich vollkommen abgeschnitten. Auch hier muss gefördert werden, um zur Lösung der Minderheitenprobleme auch die ökonomischen Voraussetzungen zu verbessern. Aber vor allem in Südserbien gibt es sehr viel Gewalt. Ich bitte den Rat, sich weiterhin dieser explosiven Situation anzunehmen."@mt15
"Mevrouw Malmström, hartelijk dank voor uw uitstekende antwoord. Het gaat hier immers om drie regio's: twee grensregio's - Vojvodina en de Zuid-Servische regio Preševo, met andere woorden een drielandenregio. Ik wil er eveneens bij u op aandringen om er bij uw toekomstige taak als commissaris voor te zorgen dat deze landen in het kader van het grensoverschrijdende steunprogramma verder worden ontwikkeld. Het binnenland van Servië, met name Sandžak en Novi Pazar, is natuurlijk volledig geïsoleerd. Dit gebied moet eveneens worden ondersteund teneinde de economische situatie te verbeteren en zo de problemen met betrekking tot de minderheden op te lossen. Met name in Zuid-Servië echter heerst buitengewoon veel geweld. Ik wil de Raad verzoeken oog te blijven houden voor deze explosieve situatie."@nl3
"Pani minister! Dziękuję za znakomitą odpowiedź. Mówimy oczywiście o trzech regionach: dwóch regionach przygranicznych – Vojvodinie i położonym w południowej Serbii Preszewie, czyli innymi słowy regionie graniczącym z trzema państwami. Chciałbym także poprosić panią, jako przyszłego komisarza, o zadbanie, aby te kraje nadal się rozwijały w ramach programu wsparcia transgranicznego. Serbia wewnętrzna, w szczególności Sandżak w rejonie Novi Pazaru, jest kompletnie odcięty. Ten obszar także należy wspierać, aby pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących mniejszości. W południowej Serbii dochodzi do bardzo wielu aktów przemocy. Chciałbym prosić Radę, aby nadal zajmowała się tą trudną sytuacją."@pl16
"Senhora Ministra Cecilia Malmström, muito obrigado pela sua excelente resposta. É evidente que estamos a falar de três regiões: de duas regiões fronteiriças - de Vojvodina e da região da Sérvia Meridional de Preševo - por outras palavras, de uma zona com três fronteiras. Gostaria de pedir também à Senhora Ministra que, no seu futuro papel de Comissária, garanta que estes países serão mais desenvolvidos, no âmbito do programa de apoio às regiões transfronteiriças. É óbvio que o interior da Sérvia, particularmente Sandžac de Novi Pazar, está absolutamente excluído. É necessário, porém, que também esta região seja apoiada para melhorar as condições económicas, de molde a ajudar a solucionar os problemas relativos às minorias. Todavia, existe muita violência, sobretudo na Sérvia Meridional. Gostaria de pedir ao Conselho que continue a ocupar-se desta situação explosiva."@pt17
"Dnă Malmström, vă mulţumesc pentru răspunsul dvs. excelent. Discutăm, desigur, despre trei regiuni: două regiuni de graniţă - Voievodina şi regiunea Preševo, din sudul Serbiei, cu alte cuvinte o zonă cu frontieră triplă. Aş dori de asemenea să vă solicit, în perspectiva viitorului dvs. rol de comisar european, să vă asiguraţi că aceste ţări se vor dezvolta şi mai departe în cadrul programului de sprijin transfrontalier. Zona interioară a Serbiei, mai precis regiunea Sandžak, este complet izolată. Această zonă trebuie să beneficieze şi ea de susţinere, pentru îmbunătăţirea condiţiilor sale economice în vederea soluţionării problemelor legate de minorităţi. Totuşi, există multă violenţă, în sudul Serbiei în special. Aş dori să-i solicit Consiliului să se preocupe în continuare de această situaţie explozivă."@ro18
"Vážená pani Malmströmová, ďakujem za vašu vynikajúcu odpoveď. Hovoríme tu, prirodzene, o troch regiónoch: dvoch pohraničných regiónoch – Vojvodine a juhosrbskom regióne Preševo, inými slovami o oblasti, kde sa stretávajú hranice troch krajín. Rád by som vás požiadal, aby ste ako budúca komisárka zabezpečili rozvoj týchto troch krajín v rámci programu cezhraničnej podpory. Vnútorná časť Srbska, najmä región Sandžak v okolí mesta Novi Pazar, je, samozrejme, celkom odrezaná. Je potrebné podporiť aj túto oblasť s cieľom zlepšiť hospodárske podmienky na vyriešenie problémov menšín. Najmä v južnom Srbsku ešte do veľkej miery dochádza k násiliu. Chcel by som vyzvať Radu, aby pokračovala v riešení tejto napätej situácie."@sk19
"Gospa Malmström, hvala za vaš odličen odgovor. Seveda govorimo o treh regijah: dveh obmejnih regijah – Vojvodini in južni srbski regiji Preševo, z drugimi besedami gre za tromejno območje. Rad bi vas tudi prosil, da v vaši prihodnji vlogi komisarke zagotovite, da se te pokrajine razvijajo naprej v okviru čezmejnega podpornega programa. Notranjost Srbije, predvsem Novopazarski Sandžak, je seveda povsem odrezana. Tudi to območje je treba podpreti, da se izboljšajo gospodarski pogoji in pomagajo rešiti težave, povezane z manjšinami. Toda zlasti v južni Srbiji prihaja do veliko nasilja. Svet naprošam, da se še naprej posveča tem eksplozivnim razmeram."@sl20
"Cecilia Malmström, tack för ert utmärkta svar. Vi talar naturligtvis om tre regioner: två gränsregioner – Vojvodina och den sydserbiska regionen Preševo, med andra ord ett område med tre gränser. Jag uppmanar er att i er framtida funktion som kommissionsledamot se till att dessa länder utvecklas vidare inom ramen för det gränsöverskridande stödprogrammet. Inre Serbien, särskilt Sandžak med Novi Pazar, är självklart helt avskuret. Även detta område måste ges stöd för att förbättra de ekonomiska villkoren och bidra till att lösa minoritetsproblemen. Men det sker en hel del våld särskilt i södra Serbien. Jag uppmanar rådet att fortsätta ägna sig åt denna explosiva situation."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph